Bao Thien

  • Bởi Khách
    19/09/2015
    1 phản hồi

    Có khoảng 70 – 100 nhà hoạt động nhân quyền và hoạt động xã hội phải đối diện với lệnh cấm xuất ngoại và hạn chế đi lại trong nước thiếu căn cứ pháp lý của nhà cầm quyền Việt Nam.