bạn và thù của ĐCS VN

 • Bởi Nguyễn Nghĩa
  Mar 05, 2012
  12 phản hồi

  Tuy vậy, nếu đọc kỹ bài phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị, ta sẽ thấy có 1 âm mưu lớn của phe phái TBT Nguyễn Phú Trọng, trong chính trường của Việt Nam.

  Nếu ta đặt tình hình Việt Nam vào bối cảnh : Trung Quốc đang cố kiết thực hiện bành trướng, độc chiếm hoàn toàn Biển Đông.
  Nếu ta đặt tình hình bành trướng của Trung Quốc tại Biển Đông: đang bị 1 cản trở rất lớn là việc hiện diện trở lại 1 cách tích cực của Hoa Kỳ tại Châu Á.

  Khi đó, ta sẽ thấy rõ ràng, TBT Nguyễn Phú Trọng đang cố gắng nắm quyền lực trong đảng, để hòng giúp Trung Quốc, trong mưu đồ độc chiếm hoàn toàn Biển Đông, để chống lại, để gây khó dễ cho việc quay trở lại Châu Á của Hoa Kỳ.
  Chỉnh Đảng là mưu kế mà Mao Trạch Đông đã sử dụng rất công hiệu, trong đấu tranh tranh dành quyền lực tại ĐCS TQ.

  Ông ta đã dụng chước này tại Diên An, đánh nốt các phần tử cộng sản Trung Quốc từ Liên Xô về.

  Trước đó, tại Tuân Nghĩa Mao cũng chỉnh đảng, để đánh đổ Bác Cổ, người lãnh đạo tối cao của ĐCS TQ đồng thời kiêm Chủ tịch Ủy ban Quân sự Hồng quân TQ, để đánh đổ những ai không công nhận uy quyền của Mao trong đảng và quân đội Trung Quốc.

  Mao Trạch Đông còn dùng cách mạng văn hóa... để đánh các đồng chí của mình như Lưu Thiếu Kỳ,...