bắn pháo hoa

  • Bởi Sapphire
    25/01/2016
    0 phản hồi

    Khi hàng triệu người với cái bụng vẫn còn đói và con đường tương lai mơ hồ thì những đốm hoa pháo trên trời cao “phục vụ đời sống tinh thần” chẳng qua là sự phồn vinh giả tạo!