19/1/1974

  • Bởi Chim Cánh Cụt
    Jan 16, 2011
    0 phản hồi
    Mẹ Nấm viết:
    Mình thấy rất nhiều bạn trên blog của mình treo avatar nhắc nhở mọi người nhớ đến ngày 19/01/1974.