Những câu nói nổi tiếng của Aung San Suu Kyi

 • Bởi Admin
  22/06/2015
  0 phản hồi

  Trang Nhung giới thiệu


  Aung San Suu Kyi, lãnh đạo đối lập Miến Điện.

  Nhân 70 năm ngày sinh của bà (19/6/1945)

  1.
  -- "Freedom and democracy are eternal dreams."
  -- "Tự do và dân chủ là những ước mơ bất diệt."

  2.
  -- "Freedom must be demanded and defended, by those who have been denied it and by those who are already free."
  -- "Tự do phải được đòi hỏi và được bảo vệ bởi những người bị khước từ nó và bởi những người đã sẵn tự do."

  3.
  -- “Please use your liberty to promote ours.”
  -- "Hãy dùng sự tự do của các bạn để thúc đẩy sự tự do của chúng tôi."

  4.
  -- "To view the opposition as dangerous is to misunderstand the basic concepts of democracy. To oppress the opposition is to assult the verfy foundation of democracy."
  -- "Xem đối lập là nguy hiểm là hiểu sai về những khái niệm căn bản của dân chủ. Đàn áp đối lập là tấn công vào chính nền tảng của dân chủ."

  5.
  -- “The only real prison is fear, and the only real freedom is freedom from fear”
  -- "Nhà tù thực sự duy nhất là sự sợ hãi, và tự do thực sự duy nhất là tự do khỏi sự sợ hãi."

  6.
  -- "You should never let your fears prevent you from doing what you know is right.”
  -- "Bạn đừng bao giờ để sự sợ hãi ngăn bạn làm điều mà bạn biết là lẽ phải."

  7.
  -- “My top priority is for people to understand that they have the power to change things themselves.”
  -- "Ưu tiên hàng đầu của tôi là làm cho người dân hiểu rằng họ có sức mạnh để tự thay đổi mọi điều."

  8.
  -- "There is so much we need need to for our country. I don't think that we can afford to wait."
  -- "Có quá nhiều điều chúng ta cần làm cho đất nước chúng ta. Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể có đủ khả năng để chờ đợi."

  9.
  "Even one voice can be heard loudly all over the world in this day and age."
  "Ngay cả một tiếng nói có thể được nghe thấy một cách lớn lao trên khắp thế giới vào ngày hôm nay và trong thời đại này."

  10.
  -- "When you decide to follow a certain path, you should follow it to the end and not be diverted from it for personal reasons."
  -- "Khi bạn quyết định theo một con đường nào đó, bạn phải theo nó tới cùng và không bị chệch hướng vì những lý do cá nhân."

  11.
  -- "I think, if you have enough inner resources, then you can live in isolation for long periods of time and not feel diminished by it."
  -- "Tôi nghĩ, nếu bạn có đủ các nguồn lực bên trong, bạn có thể sống trong sự cô lập trong những thời khoảng dài mà không cảm thấy bị hao mòn bởi điều đó."

  12.
  -- "By helping others, you will learn how to help yourselves."
  -- "Bằng cách giúp đỡ người khác, bạn sẽ học cách giúp đỡ chính mình."

  13.
  -- "Since we live in this world, we have to do our best for this world.'
  -- "Vì chúng ta sống trên thế giới này, chúng ta phải tận hiến cho thế giới này."

  14.
  -- "Male dominated society doesn't mean men are stronger than women. It just means women are kinder."
  -- "Nam giới đã thống trị xã hội không có nghĩa là nam giới mạnh hơn nữ giới. Điều đó chỉ có nghĩa là nữ giới tử tế hơn."

  15.
  -- “In societies where men are truly confident of their own worth, women are not merely tolerated but valued."
  -- "Trong những xã hội nơi đàn ông thực sự tin tưởng vào giá trị bản thân, phụ nữ không đơn thuần là được khoan dung, mà là được trân trọng."

  Chủ đề: Thế giới

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi