Luật sư Trần Đình Triển - Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Trần Đại Quang

 • Bởi Admin
  26/08/2014
  13 phản hồi

  Trần Đình Triển

  Rất nhiều ý kiến của cá nhân tôi trên diễn đàn, tôi nhận xét và đánh giá rất cao về Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang: là vị lãnh đạo của Đảng, nhà nước, người đứng đầu lực lượng Công an nhân dân rất khiêm tốn, nhã nhặn, hòa đồng với mọi người; lắng nghe, thận trọng, tiếp thu ý kiến đúng; không bảo thủ, không định kiến, sẵn sàng bổ khuyết nếu như đó là quan điểm đúng vì lợi ích chung.

  Do vậy, khi có nhiều ý kiến đóng góp về “Thông tư số 28/TT-BCA ngày 07/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an “Quy định về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân”, đặc biệt là giới luật sư,... Tôi đã chủ quan nhận định là sớm hay muộn thì Thông tư 28 cũng sẽ được sửa đổi. Sáng nay tôi nhận được Thông tin: Thông tư 28 đã được đính chính, đặc biệt là điều 38 nói về luật sư.

  Việc tiếp thu, giải quyết khẩn trương của Bộ trưởng, càng nâng cao uy tín của Bộ trưởng trong giới luật sư.

  Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng.

  Luật sư Trần Đình Triển

  * * *

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2014

  BỘ CÔNG AN
  Số: 4740/QĐ-BCA

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc đính chính Thông tư số 28/2014/TT-BCA ngày 07/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân

  BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

  Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;
  Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP, ngày 28/9/2008 quy định về Công báo;
  Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP, ngày 15/9/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; Nghị định số 21/2014/NĐ-CP, ngày 25/3/2014 sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 77/2009/NĐ-CP;
  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Đính chính một số lỗi kỹ thuật tại Thông tư số 28/2014/TT-BCA, ngày 07/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân như sau:

  1. Bổ sung Luật Công an nhân dân năm 2005 và Pháp lệnh Công an xã năm 2008 vào phần căn cứ ban hành Thông tư.

  2. Tại khoản 3 Điều 37: thay dẫn chiếu Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC, ngày 28/12/2007 bằng Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC, ngày 04/7/2013.

  3. Tại khoản 1 Điều 35 và khoản 2 Điều 41: bỏ từ “liên tịch” trong cụm từ “Thông tư liên tịch”.

  4. Tại Điều 38:
  - Tên điều: thay cụm từ “việc xử lý vi phạm đối với” bằng cụm từ “trường hợp phát hiện hành vi vi phạm của”.
  - Khoản 1: bỏ các cụm từ “cản trở, gây khó khăn cho hoạt động điều tra như:”, “ngăn cản việc khai báo, tiết lộ bí mật”, “có thể ghi âm, ghi hình hoặc tiến hành các biện pháp khác nhằm thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi cản trở, gây khó khăn cho hoạt động điều tra của họ”. Thay cụm từ “kiến nghị không có căn cứ hoặc có hành vi trái pháp luật khác” bằng cụm từ “tố cáo, khiếu kiện trái pháp luật hoặc tiết lộ bí mật điều tra”. Cụ thể, khoản 1 Điều 38 sau khi đính chính, được thể hiện lại như sau:

  "1. Khi phát hiện thấy người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi của đương sự hoặc trợ giúp viên pháp lý có hành vi cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật, khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện trái pháp luật hoặc tiết lộ bí mật điều tra thì Điều tra viên tiến hành lập biên bản sự việc trên."

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 3. Các Tổng cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an, Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt đ ộng điều tra trong Công an nhân dân và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  BỘ TRƯỞNG (Đã ký)
  Đại tướng Trần Đại Quang

  Nơi nhận:
  - Các Thứ trưởng BCA;
  - Các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ;
  - Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc thành phố trực thuộc trung ương;
  - Cục Kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp;
  - Công báo;
  - Lưu: VT, V19.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  13 phản hồi

  ...Sự ngọt nhạt làm Chí Phèo mềm nhũn. Cái sợ cố hữu trong lòng thức dậy, hắn thấy mình quả là táo bạo vì dám gây sự với cha con Bá Kiến, bốn đời làm tổng lý. Hắn thấy hắn cũng oai...

  Bá Kiến với bản chất gian hùng, mềm nắn, rắn buông, sợ kẻ cố cùng liều thân, người khôn ngoan chỉ bóp nửa chừng, ngấm ngầm đẩy người ta xuống sông rồi lại dắt nó lên để nó đền ơn...

  NGT viết:
  Trích dẫn:
  Về việc đính chính Thông tư số 28/2014/TT-BCA ngày 07/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Nơi nhận:
  - Các Thứ trưởng BCA;
  - Các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ;
  - Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc thành phố trực thuộc trung ương;
  - Cục Kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp;
  - Công báo;
  - Lưu: VT, V19.

  Điều 2, thật là công an trị, rất lạm quyền.

  Một cách logic, chỉ khi nào Quyết định được công bố trên "Công báo" thì Quyết định này mới có hiệu lực thi hành.

  Mọi văn bản chính thức của nhà nước, phải được công bố trên "Công báo" của nhà nước và kể từ ngày đó (hoặc ấn định rõ một ngày nào đó trong tương lai) mới có hiệu lực thi hành. Trong mục đích là bình đẳng, mọi người biết cùng một lúc khi nào văn bản chính thức của nhà nước có hiệu lực.

  Trước khi được công bố trên "Công báo" của nhà nước, văn bản phải được duyệt xét và phê chuẩn bởi các cơ quan có chức năng.

  Ví dụ quyết định này liên quan đến tư pháp về hình sự, nó phải được duyệt xét bởi bộ tư pháp và sau đó tòa án tối cao (hoặc tòa án hiến pháp) phê chuẩn tính hợp hiến hợp pháp thì mới logic.

  Sau đó chủ tịch nước hoặc thủ tướng sẽ đưa luật, quyết định, thông tư, ... lên Công báo của nhà nước

  Chúng ta đang sống trong một chế độ có một rừng "luật rừng". Vụ này làm cho người dân thấy rõ luật rừng là thế nào!

  Tớ hoan nghênh Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang đã kịp thời ra chỉ thị bổ túc điều 28 để qua mặt mấy người nhẹ dạ như bác Triển nhà ta . Nhưng khi hành động, Bộ trưởng từ trước tới giờ vẫn ra luật miệng là chính .

  Cứ thế mà làm!

  Nhận xét của Ls Trần Đình Triễn về Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang:

  Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang: là vị lãnh đạo của Đảng, nhà nước, người đứng đầu lực lượng Công an nhân dân rất khiêm tốn, nhã nhặn, hòa đồng với mọi người; lắng nghe, thận trọng, tiếp thu ý kiến đúng; không bảo thủ, không định kiến, sẵn sàng bổ khuyết nếu như đó là quan điểm đúng vì lợi ích chung.

  Em chỉ thêm một điều là Bộ trưởng rất thông minh và kín đáo, người thường như Ls Triển không biết Bộ trưởng tính toán gì .

  Nguyễn Phú Trọng viết:
  NGT viết:
  Trích dẫn:
  Về việc đính chính Thông tư số 28/2014/TT-BCA ngày 07/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Nơi nhận:
  - Các Thứ trưởng BCA;
  - Các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ;
  - Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc thành phố trực thuộc trung ương;
  - Cục Kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp;
  - Công báo;
  - Lưu: VT, V19.

  Điều 2, thật là công an trị, rất lạm quyền.

  Một cách logic, chỉ khi nào Quyết định được công bố trên "Công báo" thì Quyết định này mới có hiệu lực thi hành.

  Mọi văn bản chính thức của nhà nước, phải được công bố trên "Công báo" của nhà nước và kể từ ngày đó (hoặc ấn định rõ một ngày nào đó trong tương lai) mới có hiệu lực thi hành. Trong mục đích là bình đẳng, mọi người biết cùng một lúc khi nào văn bản chính thức của nhà nước có hiệu lực.

  Trước khi được công bố trên "Công báo" của nhà nước, văn bản phải được duyệt xét và phê chuẩn bởi các cơ quan có chức năng.

  Ví dụ quyết định này liên quan đến tư pháp về hình sự, nó phải được duyệt xét bởi bộ tư pháp và sau đó tòa án tối cao (hoặc tòa án hiến pháp) phê chuẩn tính hợp hiến hợp pháp thì mới logic.

  Sau đó chủ tịch nước hoặc thủ tướng sẽ đưa luật, quyết định, thông tư, ... lên Công báo của nhà nước

  Theo thông tư cũ thì công an f*cked giới luật sư, khi đó Luật sư Tiến sĩ Trần đình Triển phản đối. Theo thông tư mới, thì công an f*rted vào mặt giới luật sư, lúc này thì Luật sư Tiến sĩ Trần đình Triển trân trọng cám ơn Trần đại Quang.

  Theo thông tư mới, công an f*rted vào mặt luật sư như thế nào? Công an sẽ là người quyết định:

  " ... người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi của đương sự hoặc trợ giúp viên pháp lý có hành vi cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật, khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện trái pháp luật hoặc tiết lộ bí mật điều tra"

  rồi chính công an:

  " ... thì Điều tra viên tiến hành lập biên bản sự việc trên."

  Vừa đá bóng, vừa thổi còi, công an vừa f*rted vào mặt luật sư, lại vừa được trân trọng cám ơn !!!

  LS Trần Đình Triển trân trọng cám ơn Trần Đại Quang, tôi nhận thấy hơi hề, khôi hài.

  Công việc của Trần Đại Quang đã làm sai, nay sửa lại chút xíu, vẫn chưa đủ ..., đáng lý ra đại biểu QH và các luật sư phải tiếp tục khiển trách, chất vấn, nhưng họ lại im re hoặc cám ơn.

  Tư duy kỳ lạ, rất là cảm tính không đúng chỗ !
  Luật sư thì phải duy lý, cho tới cùng

  Nguyễn Văn Thụ viết:
  thang Bom viết:
  Thực tiễn đã chứng minh rõ ràng...!!!

  "PHẢN BIỆN", "BẤT ĐỒNG", VÀ "PHÁP LUẬT" LÀ NHỮNG YẾU TỐ CẦN THIẾT ĐỂ THỰC HIỆN NGUYỆN VỌNG VÀ LỢI ÍCH CỦA NHÂN DÂN TRƯỚC NHỮNG ĐIỀU CHƯA ĐÚNG, KHÔNG ĐÚNG, VÀ SAI TRÁI CỦA NHÀ NƯỚC.

  DO ĐÓ

  RẤT CẦN THIẾT PHẢI THÀNH LẬP MỘT ĐẢNG MỚI LÀ THÀNH PHẦN KHÔNG LÀ ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CSVN NHƯ LÀ MỘT LỰC LƯỢNG ĐẠI DIỆN CHO NHÂN DÂN THỰC HIỆN NGUYỆN VỌNG VÀ LỢI ÍCH CHÍNH ĐÁNG CỦA NHÂN DÂN.

  MONG RẰNG CÁC VỊ CÓ TRÌNH ĐỘ CAO, CÓ TÂM HỒN RÔNG MỞ, YÊU NƯỚC THƯƠNG DÂN CHÚNG TÔI CÙNG HỢP SỨC, ĐOÀN KẾT LÀM ĐẠI DIỆN CHO CHÚNG TÔI.

  BẦ CON NHÂN DÂN HÃY CÙNG "TRUYỀN MIỆNG RỈ TAI NHAU" ĐỂ BIỂU LỘ Ý CHÍ QUYẾT TÂM THÀNH LẬP MỘT ĐẢNG MỚI ĐẠI DIỆN CHO CHÚNG TA.

  Không hiểu sao dạo này Bom nhà ta lại cao hứng muốn lập đảng hùi hụi như vậy. Các người quên mất chỉ dụ mới đây của ông Ba về việc phòng chống và ngăn chặn không cho các..... hay sao?
  Chẳng lẽ truyền thông lề phải bây giờ bị tê liệt và vô hiệu hoá hết rồi sao, hay là Bom đọc không thông nghe không thủng nên vẫn chưa quán triệt, mà dám mó...
  Bom lắc hay là Bom cười??

  Tổ chức, tổ chức, tổ chức

  Chỉ trích, phê phán, không ăn thua gì.
  Nhưng dường như cái gọi là đảng CSVN sợ hãi các tổ chức không do họ kiểm soát và khống chế

  NGT viết:
  Nguyễn Phú Trọng viết:
  Nơi nhận:

  - Cục Kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp;
  - Công báo;

  bằng chứng dễ sợ: bộ trưởng công an có quyền đơn phương ra thông tư có giá trị de facto như luật của cả nước.

  Ví vậy, người ta cho rằng chế độ ta là chế độ công-an trị, có lẽ cũng không sai.

  Bác Nguyễn Phú Trọng,

  Bác biết như thế là very good, thế nhưng tại sao bác không soạn thảo và bảo đàn em phải cải tổ, thay đổi sao cho chứng tỏ là một nhà nước dân chủ pháp quyền ?

  Tớ lo rằng nước ta vốn là nước Đảng trị, nay mấy tay công an này muốn biến dần thành nước công an trị, thế là Đảng có thể mất vai trò lãnh đạo hàng đầu.

  Vấn đề ở đây cũng là trong cơ chế của quân đội ta, lãnh đạo cao cấp nhất là Quân Uỷ Trung Ương mà tổng bí thư hiện đang là tớ.

  Nhưng ta không có cơ chế Công Uỷ Trung Ương cho Công an.

  Từ thời cụ Cáo đến nay, nước ta có bao giờ là "dân chủ pháp quyền?" Thay đồi làm gì cho rách việc? Tớ sắp về hưu rồi!

  NGT viết:
  Trích dẫn:
  Về việc đính chính Thông tư số 28/2014/TT-BCA ngày 07/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Nơi nhận:
  - Các Thứ trưởng BCA;
  - Các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ;
  - Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc thành phố trực thuộc trung ương;
  - Cục Kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp;
  - Công báo;
  - Lưu: VT, V19.

  Điều 2, thật là công an trị, rất lạm quyền.

  Một cách logic, chỉ khi nào Quyết định được công bố trên "Công báo" thì Quyết định này mới có hiệu lực thi hành.

  Mọi văn bản chính thức của nhà nước, phải được công bố trên "Công báo" của nhà nước và kể từ ngày đó (hoặc ấn định rõ một ngày nào đó trong tương lai) mới có hiệu lực thi hành. Trong mục đích là bình đẳng, mọi người biết cùng một lúc khi nào văn bản chính thức của nhà nước có hiệu lực.

  Trước khi được công bố trên "Công báo" của nhà nước, văn bản phải được duyệt xét và phê chuẩn bởi các cơ quan có chức năng.

  Ví dụ quyết định này liên quan đến tư pháp về hình sự, nó phải được duyệt xét bởi bộ tư pháp và sau đó tòa án tối cao (hoặc tòa án hiến pháp) phê chuẩn tính hợp hiến hợp pháp thì mới logic.

  Sau đó chủ tịch nước hoặc thủ tướng sẽ đưa luật, quyết định, thông tư, ... lên Công báo của nhà nước

  Theo thông tư cũ thì công an f*cked giới luật sư, khi đó Luật sư Tiến sĩ Trần đình Triển phản đối. Theo thông tư mới, thì công an f*rted vào mặt giới luật sư, lúc này thì Luật sư Tiến sĩ Trần đình Triển trân trọng cám ơn Trần đại Quang.

  Theo thông tư mới, công an f*rted vào mặt luật sư như thế nào? Công an sẽ là người quyết định:

  " ... người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi của đương sự hoặc trợ giúp viên pháp lý có hành vi cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật, khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện trái pháp luật hoặc tiết lộ bí mật điều tra"

  rồi chính công an:

  " ... thì Điều tra viên tiến hành lập biên bản sự việc trên."

  Vừa đá bóng, vừa thổi còi, công an vừa f*rted vào mặt luật sư, lại vừa được trân trọng cám ơn !!!

  thang Bom viết:
  Thực tiễn đã chứng minh rõ ràng...!!!

  "PHẢN BIỆN", "BẤT ĐỒNG", VÀ "PHÁP LUẬT" LÀ NHỮNG YẾU TỐ CẦN THIẾT ĐỂ THỰC HIỆN NGUYỆN VỌNG VÀ LỢI ÍCH CỦA NHÂN DÂN TRƯỚC NHỮNG ĐIỀU CHƯA ĐÚNG, KHÔNG ĐÚNG, VÀ SAI TRÁI CỦA NHÀ NƯỚC.

  DO ĐÓ

  RẤT CẦN THIẾT PHẢI THÀNH LẬP MỘT ĐẢNG MỚI LÀ THÀNH PHẦN KHÔNG LÀ ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CSVN NHƯ LÀ MỘT LỰC LƯỢNG ĐẠI DIỆN CHO NHÂN DÂN THỰC HIỆN NGUYỆN VỌNG VÀ LỢI ÍCH CHÍNH ĐÁNG CỦA NHÂN DÂN.

  MONG RẰNG CÁC VỊ CÓ TRÌNH ĐỘ CAO, CÓ TÂM HỒN RÔNG MỞ, YÊU NƯỚC THƯƠNG DÂN CHÚNG TÔI CÙNG HỢP SỨC, ĐOÀN KẾT LÀM ĐẠI DIỆN CHO CHÚNG TÔI.

  BẦ CON NHÂN DÂN HÃY CÙNG "TRUYỀN MIỆNG RỈ TAI NHAU" ĐỂ BIỂU LỘ Ý CHÍ QUYẾT TÂM THÀNH LẬP MỘT ĐẢNG MỚI ĐẠI DIỆN CHO CHÚNG TA.

  Không hiểu sao dạo này Bom nhà ta lại cao hứng muốn lập đảng hùi hụi như vậy. Các người quên mất chỉ dụ mới đây của ông Ba về việc phòng chống và ngăn chặn không cho các..... hay sao?
  Chẳng lẽ truyền thông lề phải bây giờ bị tê liệt và vô hiệu hoá hết rồi sao, hay là Bom đọc không thông nghe không thủng nên vẫn chưa quán triệt, mà dám mó...
  Bom lắc hay là Bom cười??

  Trích dẫn:
  Về việc đính chính Thông tư số 28/2014/TT-BCA ngày 07/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Nơi nhận:
  - Các Thứ trưởng BCA;
  - Các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ;
  - Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc thành phố trực thuộc trung ương;
  - Cục Kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp;
  - Công báo;
  - Lưu: VT, V19.

  Điều 2, thật là công an trị, rất lạm quyền.

  Một cách logic, chỉ khi nào Quyết định được công bố trên "Công báo" thì Quyết định này mới có hiệu lực thi hành.

  Mọi văn bản chính thức của nhà nước, phải được công bố trên "Công báo" của nhà nước và kể từ ngày đó (hoặc ấn định rõ một ngày nào đó trong tương lai) mới có hiệu lực thi hành. Trong mục đích là bình đẳng, mọi người biết cùng một lúc khi nào văn bản chính thức của nhà nước có hiệu lực.

  Trước khi được công bố trên "Công báo" của nhà nước, văn bản phải được duyệt xét và phê chuẩn bởi các cơ quan có chức năng.

  Ví dụ quyết định này liên quan đến tư pháp về hình sự, nó phải được duyệt xét bởi bộ tư pháp và sau đó tòa án tối cao (hoặc tòa án hiến pháp) phê chuẩn tính hợp hiến hợp pháp thì mới logic.

  Sau đó chủ tịch nước hoặc thủ tướng sẽ đưa luật, quyết định, thông tư, ... lên Công báo của nhà nước

  Nguyễn Phú Trọng viết:
  Nơi nhận:

  - Cục Kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp;
  - Công báo;

  bằng chứng dễ sợ: bộ trưởng công an có quyền đơn phương ra thông tư có giá trị de facto như luật của cả nước.

  Ví vậy, người ta cho rằng chế độ ta là chế độ công-an trị, có lẽ cũng không sai.

  Bác Nguyễn Phú Trọng,

  Bác biết như thế là very good, thế nhưng tại sao bác không soạn thảo và bảo đàn em phải cải tổ, thay đổi sao cho chứng tỏ là một nhà nước dân chủ pháp quyền ?

  Đến một nhà trường muốn biết thầy giỏi thì nhìn trò, đến một đơn vị quân đội (hay công an) muốn biết tướng giỏi thì nhìn lính.
  Trước khi ls Triển khen ông tướng công an Trần Đại Quang thì hãy đọc những bài phản ánh về phiên tòa ở Đồng tháp xử vụ bà Bùi Hằng cùng 2 người bạn của bà. Có thể nói tóm tắt về lũ công an ở đấy là bọn lưu manh côn đồ man rợ mất hết tính người. Có lẽ ngành công an phải mất bao công phu mới biến được những người con của nhân dân thành lũ mất dạy khoác áo công an. Không còn có lời lẽ nào nặng nề hơn để nói về bọn công an là lính của ông Trần Đại Quang, một lũ súc vật khốn nạn vô lại.
  Công an đã nói lên bản chất của cái xã hội này do Đảng CS lãnh đạo, chỉ biết "còn Đảng còn mình". Đến bọn phát xít cũng không đến nỗi đối xử với người cùng dân tộc mình như thế.

  Thực tiễn đã chứng minh rõ ràng...!!!

  "PHẢN BIỆN", "BẤT ĐỒNG", VÀ "PHÁP LUẬT" LÀ NHỮNG YẾU TỐ CẦN THIẾT ĐỂ THỰC HIỆN NGUYỆN VỌNG VÀ LỢI ÍCH CỦA NHÂN DÂN TRƯỚC NHỮNG ĐIỀU CHƯA ĐÚNG, KHÔNG ĐÚNG, VÀ SAI TRÁI CỦA NHÀ NƯỚC.

  DO ĐÓ

  RẤT CẦN THIẾT PHẢI THÀNH LẬP MỘT ĐẢNG MỚI LÀ THÀNH PHẦN KHÔNG LÀ ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CSVN NHƯ LÀ MỘT LỰC LƯỢNG ĐẠI DIỆN CHO NHÂN DÂN THỰC HIỆN NGUYỆN VỌNG VÀ LỢI ÍCH CHÍNH ĐÁNG CỦA NHÂN DÂN.

  MONG RẰNG CÁC VỊ CÓ TRÌNH ĐỘ CAO, CÓ TÂM HỒN RÔNG MỞ, YÊU NƯỚC THƯƠNG DÂN CHÚNG TÔI CÙNG HỢP SỨC, ĐOÀN KẾT LÀM ĐẠI DIỆN CHO CHÚNG TÔI.

  BẦ CON NHÂN DÂN HÃY CÙNG "TRUYỀN MIỆNG RỈ TAI NHAU" ĐỂ BIỂU LỘ Ý CHÍ QUYẾT TÂM THÀNH LẬP MỘT ĐẢNG MỚI ĐẠI DIỆN CHO CHÚNG TA.

  Nơi nhận:

  - Cục Kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp;
  - Công báo;

  bằng chứng dễ sợ: bộ trưởng công an có quyền đơn phương ra thông tư có giá trị de facto như luật của cả nước.

  Ví vậy, người ta cho rằng chế độ ta là chế độ công-an trị, có lẽ cũng không sai.