Lê Đăng Doanh - Hưởng ứng Thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng: Cải cách thể chế

 • Bởi Admin
  13/01/2014
  30 phản hồi

  Lê Đăng Doanh

  Song, không nên mất thời giờ khoanh tay chờ đợi sự chuyển biến của bộ máy nhà nước, mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp hãy căn cứ vào Thông điệp của Thủ Tướng mà lên tiếng, phát hiện ra những yếu kém, những biểu hiện lạm dụng chức quyền, hạn chế quyền dân chủ của dân. Có thể yêu cầu bộ máy nhà nước các cấp bắt đầu thực hiện ngay một số hành động không tốn kém tiền bạc nhưng có thể đáp ứng những mong đợi của quần chúng và doanh nghiệp. Trước hết là thực hiện đầy đủ nhất chế độ công khai, minh bạch về hoạt động của bộ máy nhà nước như lịch công tác, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (e.mail) của các công chức, những việc họ đang giải quyết, thông tin về chi tiêu của cơ quan, chi phí hội nghị, đi công tác nước ngoài bao nhiêu v.v. để người dân có thể giám sát, góp ý kiến, chất vấn trực tiếp, một cách có hiệu quả bộ máy nhà nước.

  Thông điệp đầu năm 2014 của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng Hoàn thiện thể chế, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2014, tạo nền tảng phát triển nhanh và bền vững” đã chỉ ra những định hướng hành động và nhiệm vụ quan trọng cho công cuộc cải cách và tái cấu trúc kinh tế năm 2014 và những năm tiếp theo. Cách thiết thực nhất để hưởng ứng và ủng hộ các tư tưởng đổi mới mạnh dạn đó là nhanh chóng biến những định hướng đó thành hành động thiết thực, cụ thể và thực tiễn sinh động trong cuộc sống, đem lại những cải thiện có thể cân, đong, đo đếm được cho người dân chứ không thể những định hướng đó chỉ là những mệnh đề trừu tượng trên giấy.

  Thủ tướng đã bắt đầu thông điệp bằng nhiệm vụ “đổi mới thể chế và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân” đã đề cập đúng trọng tâm, đáp ứng lòng mong mói của người dân đang bức xúc với rất nhiều yếu kém của bộ máy và vi phạm quyền dân chủ hiến định của người dân. Thủ tướng đòi hỏi: “Nhà nước phải bảo đảm và phát huy được quyền làm chủ thực sự của người dân, nhất là quyền tham gia xây dựng chính sách, quyền lựa chọn người đại diện cho mình và quyền sở hữu tài sản. Quyền làm chủ phải đi đôi với trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân mà trước hết là phải tuân thủ pháp luật. “

  Thủ tướng cũng đề ra yêu cầu rất đúng đắn về yêu cầu: “ phải hoàn thiện cơ chế phản biện xã hội, tăng cường sự tham gia của người dân vào quá trình xây dựng chính sách và lựa chọn cán bộ. Nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ quan hoạch định chính sách.”

  Cải cách thể chế là nhiệm vụ đã được Đại Hội XI đề ra, song cho đến nay chưa được triển khai có hệ thống và đồng bộ, chưa đem lại hiệu quả mong đợi. Hy vọng Thông điệp của Thủ Tướng sẽ góp phần thúc đẩy việc thực hiện định hướng chiến lược quan trọng này.

  Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020 được Đại Hội XI của Đảng thông qua (1.2011) đã khẳng định:

  Kiên trì và quyết liệt thực hiện đổi mới. Đổi mới chính trị phải đồng bộ với đổi mới kinh tế theo lộ trình thích hợp, trọng tâm là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mở rộng dân chủ trong Đảng và trong xã hội gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương để thúc đẩy đổi mới toàn diện và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.” [1]

  Chiến lược cũng xác định “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính.” là khâu độc phá chiến lược số 1

  Chiến lược nhấn mạnh: “Tiếp tục đổi mới việc xây dựng và thực thi luật pháp bảo đảm cạnh tranh bình đẳng, minh bạch giữa các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế” và: “Bảo đảm quyền tự do kinh doanh và bình đẳng giữa các thành phần kinh tế. “

  Điều này hoàn toàn phù hợp với những nhận thức mới của khoa học kinh tế của các học giả quốc tế.

  Cuốn sách của Acemoglu và Robinson “Vì sao các quốc gia thất bại- Nguồn gốc của Quyền lực, Thịnh Vượng và Nghèo khó” [2] năm 2012 đã tạo ra tiếng vang lớn trong công luận vì đã chứng minh chính thể chế là nguồn gốc dẫn đến quốc gia này phồn thịnh và quốc gia khác nghèo khổ. Tác giả đã chứng minh rằng cách mạng khoa học-công nghệ và vốn con người đã không thể đem lại sự thinh vượng nếu như không có cải cách thể chế vì không có luật pháp về sở hữu trí tuệ, không có quyền tự do cho sáng tạo, không có sự kết nối với thị trường, không có sự kiểm soát quyền lực thì cách mạng khoa học-công nghệ cũng bất lực. Tác giả cũng chứng minh rằng thể chế yếu sẽ không ngăn cản được giới ưu tú cầm quyền cuớp bóc, một đội ngũ cầm quyền ăn bám sẽ không khuyến khích đầu tư và sáng tạo vì không ai bảo đảm rằng họ sẽ không dùng quyền lực để lấy cắp kết quả của đầu tư và sáng tạo của các cá nhân khác. Đó là những thể chế khai thác hay bóc lột (extractive institutions). Điều tệ hại là những thể chế này có xu thế tự lặp lại chính nó nếu không có thay đổi căn bản nào diễn ra. Những thể chế bao dung (inclusive institutions) bảo đảm các quyền tự do của cá nhân, khuyến khích mọi người nỗ lực vươn lên, đầu tư, làm giàu. Tại các thể chế này, quyền lực được kiểm soát, giới cầm quyền không thể tự tung, tự tác tước đoạt tài nguyên và làm giàu bất chính.

  Acemoglu nhận định: “Những xã hội [bao dung] thật sự có sự phân chia quyền lực chính trị hợp lý hơn, trong khi những xã hội khác lại không có.”

  Acemoglu và Robinson lập luận rằng, nếu một chế độ tước đoạt lên nắm quyền, tức là quyền lực chính trị bị tập trung trong một nhóm nhỏ thì không có sự thịnh vượng hay quyền tư hữu nào có thể cứu đất nước đó khỏi kết cục suy tàn vì quyền sở hữu có thể bị thao túng. Nếu quyền lực chính trị có sự tham gia rộng rãi của quần chúng thì thể chế chính trị và kinh tế có thể mang lại sự thịnh vượng và phúc lợi cho đông đảo quần chúng.

  Lập luận của họ là mức thịnh vượng hiện đại đó dựa trên những nền tảng chính trị. Sự thịnh vượng gần như do đầu tư và sáng tạo tạo ra, nhưng đây là những hành vi của niềm tin: các nhà đầu tư và nhà sáng tạo phải có những lý do tin cậy để nghĩ rằng, nếu thành công, họ sẽ không bị những kẻ quyền thế cướp bóc. Để chính thể cung cấp bảo đảm như vậy, phải có hai điều kiện: phải giữ quyền lực phải được tập trung và các thiết chế quyền lực phải dân chủ. Nếu không có quyền lực tập trung, sẽ sinh rối loạn và không tạo điều kiện cho đầu tư và kinh doanh. Đồng thời, nếu không dân chủ thì một nhóm nhỏ sẽ chiếm đoạt quyền lực, lạm dụng quyền lực, làm giàu cho bản thân họ và xã hội sẽ mất ổn định.

  So sánh với thực trạng của thể chế hiện nay ở nước ta với rất nhiều hạn chế, bất cập đang hàng ngày, hàng giờ ảnh hưởng đến đời sống của người dân và hoạt động của doanh nghiệp, chắc chắn rằng cần một chương trình cải cách thể chế toàn diện, cơ bản, có hệ thống để thực hiện Nghị Quyết của Đại hội XI của Đảng và Thông điệp của Thủ Tướng, làm thay đổi hệ thống pháp luật cũng như phương thức ứng xử của công chức với người dân và doanh nghiệp. Chúng ta đang sống trong một thế giới đã thay đổi rất nhiều và đang tiếp tục thay đổi, yêu cầu của người dân về một cuộc sống an toàn, về môi trường sống trong sạch, về các quyền tự do, dân chủ phải được thực hiện để mưu cầu hạnh phúc đã thay đổi và ngày càng tăng lên. Thể chế phải đáp ứng các yêu cầu đó, nếu không, cần phải yêu cầu thay đổi.

  Song, không nên mất thời giờ khoanh tay chờ đợi sự chuyển biến của bộ máy nhà nước, mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp hãy căn cứ vào Thông điệp của Thủ Tướng mà lên tiếng, phát hiện ra những yếu kém, những biểu hiện lạm dụng chức quyền, hạn chế quyền dân chủ của dân. Có thể yêu cầu bộ máy nhà nước các cấp bắt đầu thực hiện ngay một số hành động không tốn kém tiền bạc nhưng có thể đáp ứng những mong đợi của quần chúng và doanh nghiệp. Trước hết là thực hiện đầy đủ nhất chế độ công khai, minh bạch về hoạt động của bộ máy nhà nước như lịch công tác, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (e.mail) của các công chức, những việc họ đang giải quyết, thông tin về chi tiêu của cơ quan, chi phí hội nghị, đi công tác nước ngoài bao nhiêu v.v. để người dân có thể giám sát, góp ý kiến, chất vấn trực tiếp, một cách có hiệu quả bộ máy nhà nước. Qua đó, người dân và doanh nghiệp biết ai chịu trách nhiệm về ô nhiễm, ai chịu trách nhiệm và trật tự, an toàn cuộc sống và cần yêu cầu ai giải quyết. Các chế độ sử dụng xe cộ, lịch đi công tác, chi phí hội nghị, hội thảo cần được công khai để dân biết tiền được chi tiêu cho dân bao nhiêu và cho bộ máy bao nhiêu v.v. Quyền lực phải được giám sát để bảo đảm quyền lực không bị lạm dụng bởi những nhóm lợi ích mà quyền lực phải được thực hiện vì dân, bởi chính người dân.

  Cũng cần thiết lập ngay và công bố rộng rãi đường dây nóng, hòm thư góp ý để người dân có thể góp ý kiến, phát hiện những vướng mắc trong công việc. Những ý kiến đó cần được công bố công khai cho báo chí, Hội Đồng Nhân Dân biết để giám sát.

  Công khai quy trình bổ nhiệm công chức thông qua quá trình lựa chọn cac ứng cử viên, đưa ra Hội đồng Nhân Dân, Mặt Trận Tổ Quốc xem xét chương trình hành động, bỏ phiếu tín nhiệm là những biện pháp có thể thực hiện sớm để nâng cao sự giám sát độc lập trong quá trình bổ nhiệm cán bộ. Những ứng cử viên đó phải công bố công khai chương trình hành động, mục tiêu họ đặt ra cho công việc để người dân góp ý kiến và giám sát. Việc bổ nhiệm cần có thời hạn, có mục tiêu, nhiệm vụ cần đạt được.

  Báo chí nên mở ra Diễn Đàn như Tuổi Trẻ đang tiến hành để mọi người có thể hiến kế, tham gia rộng rãi vào việc thực hiện những định hướng của Thông điệp.

  Thực hiện Thông điệp của Thủ Tướng phải trở thành phong trào hành động rộng rãi của quần chúng tích cực tham gia những cải cách vì lợi ích của chính mình, thúc đẩy sự thay đổi thể chế, thực hiện các quyền tự do dân chủ của người dân.

  ________________________

  [1] http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2011/3/253252/

  [2] Daron Acemoglu và Jemes Robinson, Why Nations fail, Crown Publishers, N.Y. 2012, bản tiếng Việt do Nguyễn Quang A dịch.

  Tác giả gửi cho viet-studies ngày 12-1-14

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  30 phản hồi

  Phản hồi: 

  Các bác bàn về lý thuyết nhiều quá, người lao động chúng tôi, một là muốn biết cái gì cụ thể, hai là muốn đừng nói chung chung mà cần nói toạc móng heo ra.

  Tôi nghe quá nhiều về đổi mới đã hàng mấy chục năm nay, còn "đổi mới thể chế" thì nghe cũng đã nhàm. Vậy muốn nói để chúng tôi tìn thì phải nói rõ là thể chế hiện nay là độc đẳng, đổi mới là xóa bỏ Đảng CS thì chúng tôi mới tin đó là "đổi mới thể chế".

  Hai là nói đến dân chủ thì cũng liên quan đến độc đảng và đa đảng. Dân chủ thì phải đa đảng, đa nguyên. Bao giờ thủ tướng tuyên bố thẳng thừng là thực hiện dân chủ là để dân mở miệng, có báo chí tư nhân, có tự do ngôn luận, được quyền biểu tình thì tôi mới tin là đồng chí X muốn dân chủ thực sự.

  Nhưng nếu thực hiện dân chủ thì việc đầu tiên của dân là biểu tình đòi thủ tướng từ chức, đòi đưa thủ tướng ra tòa án xét xử vì hàng nghìn thứ tội, trong đó có tội làm nghèo đất nước, cướp ruộng đất của dân nghèo và để giặc hoành hành trên lãnh thổ, lãnh hải của tổ quốc.
  Thủ tướng đầy mưu thâm kế hiểm, liệu có muốn người dân và có để người dân hạ bệ thủ tướng không?

  Phản hồi: 

  Cám ơn Bác IndiUno, bác nói rất trúng ý tôi. Thông điệp của ông Dũng chỉ nhằm phục vụ cho chính ông ta và nhóm lợi ích của hắn.

  Câu nói “đổi mới thể chế và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân” thật là dở dở ương ương, chẳng đâu vào đâu. Muốn đổi mới thế chế hả, đổi cái gì nhỉ? Chắc là đổi cách "đảng nắm lấy ngọn cờ dân chủ" chứ gì :( Biết quá mà. "He is buying time"

  Còn "phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân" là quyền gì? Làm chủ bất động sản, xế hộp, công ty này, công ty nọ chứ gì... Viết rất rõ quyền làm chủ chứ không phải quyền dân chủ nha.

  Hì hì nếu ông Dũng thực tâm "đổi mới" thì phải rõ ràng và viết như vầy: "thay đổi thể chế (theo mô thức của các nước dân chủ tiên tiến trên thế giới) và phát huy mạnh mẽ quyền dân chủ của nhân dân.

  Cái từ "Đổi mới" cũ rích này đã nghe được 2 thâp niên rồi ông Dũng à. Người nói không chán thì người nghe phải biết chán chứ. Tôi thấy cũng lạ thật. Gần 40 năm rồi mà VN ta vẫn nghèo, tệ hơn nữa còn mắc thêm cái eo, nợ chồng chất như chúa chỏm. VN ta vẫn bán thân lao động ra nước ngoài, gả con đi xứ lạ, vẫn cuối đầu xòe tay đi xin ăn ngoại bang. Bây giờ giặc đã vào nhà rồi mà vẫn nín hơi lặng tiếng. Nhục gì mà nhục đến thế.

  Nhưng thôi, tôi thấy chúng ta thảo luận tới đây cũng đủ rồi. Vì tất cả chúng ta đều là những con cừu thèm "cỏ xanh dân chủ". Cứ ở đâu có chữ hay từ dân chủ là nhào vô và cả tin ngay. Vậy thì cả lũ chúng mình đều bị trúng kế hết, để ông Dũng ngồi vỗ đùi 'bắt cờ chiếu tướng' đớp từng em một, ha ha...

  Có 1 điều đáng sợ, đến giờ tôi vẫn không hiểu, là 4 chữ xã hội chủ nghĩa được lâp đi lâp lại nhiều lần trong bản thông điệp đã bị xem thường. Nhất là câu theo định hướng xã hội chủ nghĩa... Chắc nghe quen quá nên bị xao lãng chăng. Một quán tính thật đáng sợ và nguy hiểm.

  Thân chào

  Phản hồi: 

  [quote= Vũ Như Cẩn]... Ở đây xảy ra 2 trường hợp . Một là nếu thật sự thủ tướng thật tâm thay đổi thể chế thì số phận dân tộc quá may mắn , cá nhân anh Cẩn đây cũng ủng hộ tuyệt đối . Và hai là nếu chơi trò mèo chuột thì coi như chính BCT muốn nước vỡ bờ , thế thì mọi chuyện cũng ngã ngũ , và lực lượng dân chủ sẽ có thêm tân binh nhập ngũ là điều hiển nhiên , rồi dàn trận đánh thôi . Máu sẽ đổ và bi kịch sẽ chảy dài , nguy cơ nội chiến cũng ko phải là ýt . Đâu có lâu , 6 tháng nữa là thấy rồi...[/quote]

  Em xin mạn phép xỉa vô, phím luận, để hy vọng có thêm khí thế vui với anh Cẩn :).

  Chỉ đóng khung trong phần quote trên. Hoàn toàn hiểu ý của tác giả viết bài.

  Về bản Thông Điệp của Dũng condom, em có cái nhìn khác với anh Cẩn. Với em, Dũng condom ko dùng bản thông điệp để nói với thần dân, và càng ko phải vì lòng love water để nói lên quyết tâm và nguyện vọng của mình. Mục đích chính của bản thông điệp được dùng để phục vụ cho bản thân Dũng condom, he nói với nhà Sản, ko phải với dân. Lý do:

  Kinh Tế: Tang thương trước mặt, bi đát cận kề, Tàu bựa đang siết thòng lọng, Dũng condom đi nước tiên (preemptive strike). Dựng cảnh Đấy Nhá, tui nói mấy người ko nghe. Tui đề xướng, tất cả đàn gẩy tai buffalo, giờ đất nước oằn oại, kinh tế lụt bại, hoàn toàn ko phải dzì tui.

  Sugar Coating: Trong thế giới mù, chỉ mơ 1 ngày nào đó thấy ánh sáng đôi khi cũng đủ ấm lòng, và tiếp tục để mình nuôi hy vọng. Thần dân trước đây và hiện tại, chưa bao giờ ở trong con mắt hoặc quan tâm của nhà Sản. Thần dân thuần túy là 1 công cụ, là con bò, là nô lệ. Và tất cả những phản kháng, phản động từ dân nô lệ, hiện tại đối với nhà Sản, chỉ là những màn kịch vui.

  Màn kịch Lincohn Diệu Lê, do Dũng condom đạo diễn, thể hiện sự đánh giá của nhà Sản với những thần dân phản loạn.

  Về phản động, những năm gần đây, Mr. Cù là người duy nhất đủ nội lực làm nhà Sản hơi wờ wạng (fumble). Tiếc rằng, VN ko có được 10 ngàn họ Cù trong 1 dân số 80 triệu.

  Copycat: Ở 1 góc nào đó, Dũng condom nhái giọng hót hồ quảng của Tập Cận Bình qua bản Reform.

  Nội Chiến: Forget about it, anh Cẩn. No can do. Nhà Sản có 1 nội qui chắc hơn bê tông cốt thép: bất bình, tranh chấp, khác biệt ý kiến là chuyện bình thường, NHƯNG tất cả quyền lực phải ở trong tay nhà Sản, đó là A MUST.

  Trong quân đội nhà Sản, những Political Officer ko cho phép những vị tướng đủ mạnh để khuynh đảo đất nước.

  Nói chung bản thông điệp nằm trong phạm vi nội bộ (internal), phảng phất nét võ sĩ condom jab (thoọc). Thần dân chỉ có cơ hội xem vài trận boxing miễn phí.

  Anh Cẩn ko cần đợi 6 tháng, chọn năm 2014, anh Cẩn vẫn sẽ thấy nhà Sản nhởn nhơ. Chỉ có thần dân nghèo thêm. Một điểm khá bất hạnh, khi VN càng nghèo, dân theo nhà Sản nhiều hơn là phản loạn. Thực tế đã xảy ra ngay trên đất Việt.

  :)

  Phản hồi: 

  Chào các bác
  Qua ý kiến phê phán của các bác, mỗ tôi thấy rằng các bác quả là không đọc toàn văn bài phát biểu của "đồng chí X". Vậy xin trích dẫn ra đây để các bác "ngộ" ra :
  Câu "Nguồn động lực đó phải đến từ Đổi mới thể chế và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân" nó nằm ở phần I; còn câu :" ... hoàn thiện thể chế ..." là "...hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa".
  Phải đọc cho kỹ rồi hảy phê phán nhé các bác.

  Phản hồi: 

  [quote=Tran Thi Ngự][quote=Vũ Như Cẩn]Miẹ , bọn phản động chỉ được cái lâu nhâu là giỏi, anh thật !

  Bây giờ anh Cẩn tạm đồng ý với bọn chú rằng các bản như Lê Đăng Doanh , Tương Lai....vưn vưn bị lừa và vẫn chưa biết tỉnh ngộ như ý kiến ý cò của các chú nhá , ect . Thế bây giờ anh hỏi thẳng các chú 1 câu nhá , giả dụ các chú là các bản ý ( và tất nhiên các chú đã tỉnh ngộ, đek dễ bị lừa !) , thì hành động của các chú trong vấn đề này sẽ như thế nào ??

  Ngon , giả nhời anh coi , bọn ....tỉnh ngộ .

  Chém gió chứ làm cái gì, phải không ?

  Miẹ , có mỗi nghệ thuật mượn gió bẻ măng , nắm thóp nó, tận dụng cái bút xa gà chết để mưu tính việc nhớn có lợi cho dân Lừa mà đek dòm ra thì anh phải nhìn các chú là bọn ất ơ nào đây ??

  Bày đặt bàn chính trị , thế mới rỡm đời chớ ![/quote]

  Kế hoạch của chị đây nè: Dùng những lời phát ngôn cổ võ cho dân chủ của ông Hồ và các ông khác nữa để làm vũ khí đấu tranh. Ông Hồ có những phát biểu rất hay, nhưng chưa bao giờ những lời nói hay ho tốt đẹp đó được mang ra thực hiện. Bây giờ thì phải đòi hỏi thực hiện những lời nói hay ho đó, làm những biểu ngữ ghi lời phát biểu của ông Hồ trong các cuộc biểu tình. Ai dám bảo những lời phát ngôn của ông Hồ là phản động. Các cuộc đấu tranh như vậy còn được đông đảo dân chúng miền bắc, từ nông thôn tới thành thị, hưởng ứng vì biểu tượng Hồ Chính Minh còn có nhiều giá trị trong đại bộ phận quần chúng ở miền Bắc. Liêu công an có dám ném hình ông Hồ xuống đất không?[/quote]

  Chị Ngự mỉa anh Cẩn à ;) Tiếc cái là chị Ngự mỉa trật lất !

  Chính trị- xã hội - kinh tế- giáo dục...tất tần tật tại VN hiện nay đang khủng hoảng và bế tắc ko lối thoát . Loạn lạc đến mức lật luôn chế độ sẽ xảy ra là điều tất yếu nếu ko có 1 cú hích thay đổi nào . Chiện này anh Cẩn nhìn thấu đáo được thì BCT bạn anh Cẩn cũng nhìn rõ ràng được và nước cờ chiến lược đang được đương kim thủ tướng tung ra .

  Chẳng ai dám nói bản thông điệp của thủ tướng là mị hay như thế nào . Với thực quyền bao trùm cực mạnh , ông ta cần thêm cái gì khác ? Chiện này khoan bàn vội , và đứng dưới góc độ ...phản động , thì câu hỏi sáng suốt cần đặt ra là :Diễn biến của Thời thế và động của chúng ta ?

  Thế chị Ngự có thấy chiện các bạn như Lê Dăng Doanh , Tương Lai , Huệ Chi, Phạm Chi Lan.....và rất nhiều các bạn khác cùng thống nhất từ cung cách phát ngôn về vấn đề này chưa ? Mượn gió bẻ măng là bước đi hợp lý nhất . Ở đây xảy ra 2 trường hợp . Một là nếu thật sự thủ tướng thật tâm thay đổi thể chế thì số phận dân tộc quá may mắn , cá nhân anh Cẩn đây cũng ủng hộ tuyệt đối . Và hai là nếu chơi trò mèo chuột thì coi như chính BCT muốn nước vỡ bờ , thế thì mọi chuyện cũng ngã ngũ , và lực lượng dân chủ sẽ có thêm tân binh nhập ngũ là điều hiển nhiên , rồi dàn trận đánh thôi . Máu sẽ đổ và bi kịch sẽ chảy dài , nguy cơ nội chiến cũng ko phải là ýt . Đâu có lâu , 6 tháng nữa là thấy rồi .

  Chị Ngự thấy đấy , lời dạy của ông Hồ làm sao so sánh với thông điệp công khai toàn thế giới của đương kim thủ tướng trong thời khắc này ?

  ----------

  Ngoài lề 1 tý , cách đây không lâu anh Cẩn dụ được 1 thằng rất ngon , tính tình hào sảng chịu chơi lương sơn bạc leo lên trang DL . Vài hôm sau ngồi lai rai với nhau thì chã thấy nó nhắc đến . Khi say rồi anh giả lả hỏi thăm thì nó bảo anh cứ theo cách của anh , em có cách của em , thằng con ông cháu bố nào dưới quyền em mà ngu thì em đuổi , thế thôi . Em biết anh nên ko dám khinh anh , còn mấy thằng trên đó em khinh . Thật , anh Cẩn cũng ko muốn hỏi nó lỡ chui vô cái mục nào , nhưng rất tức .

  Sẵng đây nói luôn , anh Cẩn thật tình nổi đóa với các chú phản động bơ sữa , nên đôi khi thẳng tay nặng lời . Nhưng với 1 số chú thì xứng đáng được chỉ tận mặt như vậy . Đéo ai chịu được khi nhìn thấy một bên điên đầu hành động còn một bên gác cẳng đòi hỏi xỉa sói . Tỷ như cái mục này đây , đã dốt nát còn quá quắt .

  Phản hồi: 

  [quote=Admin]Bác FNguyen nên có lời xin lỗi ông Lê Đăng Doanh khi kết tội ông ấy lừa dối. Đoạn mà ông Lê Đăng Doanh trích có trong bài phát biểu của ông Nguyễn Tấn Dũng, cả đoạn nó thế này: "Trong những năm gần đây, năng lực cạnh tranh của nước ta chậm được cải thiện. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng đã chậm lại. Xã hội có không ít vấn đề bức xúc. Một trong những nguyên nhân là động lực mà những cải cách trước đây tạo ra đã không còn đủ mạnh để thúc đẩy phát triển. Đây là lúc chúng ta cần có thêm động lực để lấy lại đà tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững. Nguồn động lực đó phải đến từ Đổi mới thể chế và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân."

  Người lớn rồi, sai có xin lỗi không nào :D [/quote]

  Có lẽ tôi hơi hấp tấp khi đọc "Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020" của đảng CSVN được thông qua tại Đại Hội XI được Dân Luận trích link ở bên dưới, và cho đó là bài đọc của ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng. Trong bài này (được dẫn link lại dưới đây) không hề có cụm từ "đổi mới thể chế" hay "thay đổi thể chế".

  http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2011/3/253252/

  Bài đăng dưới đây đăng lại thông điệp của ông Dũng dưới tiêu đề "Hoàn thiện thể chế, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2014, tạo nền tảng phát triển nhanh và bền vững" thì quả là có đoạn ông Dũng có nói đến (một lần) "đổi mới thể chế". Nhưng toàn bài thì cụm từ "hoàn thiện thể chế / cơ chế" được lập lại nhiều lần.

  http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/thong-diep-dau-nam-cua-thu-tuong-29...

  Thật ra tôi không hề nghi ngờ lòng thành tâm của ông Lê Đăng Doanh về việc mong mỏi đất nước thay đổi, vì vậy tôi mới viết ông Doanh "mơ quá hoá cuồng". Tôi cho đây chỉ là "lỡ lời" của ông Dũng mà thôi. Nếu ông Lê Đăng Doanh thực tâm tin lời của ông Dũng (nói không lỡ lời) muốn thay đổi thể chế, thì tôi xin lỗi đã nói ông đánh lừa người đọc.

  Phản hồi: 

  Tôi định trích dẫn trả lời của Admin nhưng lại thế nào comment của tôi lại hiện ra ngay sau của độc giả FNguyen. Tôi xin nói lại cho rõ là tôi đồng ý về cơ bàn với nhận định của Admin chứ không phải của FNguyen.

  Phản hồi: 

  Những người đã và đang chỉ trích TS. Lê Đăng Doanh hưởng ứng Thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng, có thể đọc bài này để hiểu tâm tư nguyện vọng của TS. Lê Đăng Doanh hơn. Hiểu thêm tại sao và vì sao TS. Lê Đăng Doanh phải hưởng ứng ca ngợi cũng như cổ võ Thông điệp của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng.

  Bài nói chuyện của TS. Lê Đăng Doanh trước Bộ Chính Trị
  http://danluan.org/thu-vien/20090212/bai-noi-chuyen-cua-ts-le-dang-doanh...

  “Bây giờ Đảng mình là lãnh đạo, nhưng ông lãnh đạo tối cao ấy lại không phải trực tiếp do dân bầu ra, dân không được chọn cái ông ấy nhưng mà lại coi ông ấy là ông tối cao nhất. Thế thì chuyện ấy là thế nào? Thế thì bây giờ ông ấy là Tổng Bí thư. Ông là cao nhất vậy thì ông đứng ra tranh cử đi, ông hăng hái đi xuống dân đi, ông đi “nhuộm bùn” đi, giống như Bác Hồ ngày trước. Lúc bầy giờ, ông phát biểu tình hình ý kiến ra làm sao, nhìn xa trông rộng như thế nào? Tức là phải có thử thách như thế. Chứ bây giờ người dân chả biết ra làm sao cả. Rồi đùng một cái lại có một ông khác xuất hiện, rồi bảo là ông ấy thế mạnh lắm đấy, bắt đầu mới sợ sợ sệt sệt nghe báo chí; rồi rằng là báo chí hồi này nghe nói nhiều về bố của ông này, về mẹ của ông kia. Trời ơi, một đất nước văn minh mà mọi người đều hành xử như thầy bói xem voi, nghe ngóng làm cho câu chuyện trở nên không có văn minh gì hết cả.”

  Hệ thống chính trị của chúng ta nhìn vào thấy là đảng dày đặc luôn. Chính phủ có bộ nào, cục ban nào, Đảng có hết tất cả thứ ấy. Lại thêm bộ máy gọi là tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức quần chúng; nói rằng là tôi đại diện cho quần chúng, nhưng một nghiên cứu nước ngoài nó nói đấy là những người mạo danh tổ chức quần chúng, thực sự là cánh tay nối dài và là cái loa của Đảng Cộng sản, không phải là đại diện gì cả và toàn bộ chuyện đó là chuyện vô duyên luôn, không có ý nghĩa gì hết trong việc phản ánh tình hình, bảo vệ lợi ích. Cho nên là chúng ta bày biện ra một loạt những “bình hoa” rất tốn kém, đứng bên ngoài phong chức cho nhau, đứng lên điên cuồng hò hét rồi Trung ương coi là ngoạn mục.”

  Phản hồi: 

  Bác FNguyen nên có lời xin lỗi ông Lê Đăng Doanh khi kết tội ông ấy lừa dối. Đoạn mà ông Lê Đăng Doanh trích có trong bài phát biểu của ông Nguyễn Tấn Dũng, cả đoạn nó thế này: "Trong những năm gần đây, năng lực cạnh tranh của nước ta chậm được cải thiện. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng đã chậm lại. Xã hội có không ít vấn đề bức xúc. Một trong những nguyên nhân là động lực mà những cải cách trước đây tạo ra đã không còn đủ mạnh để thúc đẩy phát triển. Đây là lúc chúng ta cần có thêm động lực để lấy lại đà tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững. Nguồn động lực đó phải đến từ Đổi mới thể chế và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân."

  Người lớn rồi, sai có xin lỗi không nào :D

  [quote=FNguyen]Tôi nghĩ ông TT Nguyễn Tấn Dũng không lừa ai với bài đọc đầu năm gởi tới nhân dân CHXHCNVN. Có chăng là nó rỗng tuếch mà thôi.

  Nhưng rõ ràng là ông Lê Đăng Doanh đánh lừa người đọc khi diễn giải bài đọc của TT theo cách hiểu của ông ta. Tôi đọc toàn bài của ông Dũng, chẳng thấy câu “đổi mới thể chế và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân” mà ông Doanh để trong ngoặc kép ở đâu cả. Ở trên đầu bài ông Doanh cho ông Dũng nói "đổi mới thể chế", rồi ở dưới cùng ông Doanh lại suy diễn thành "thay đổi thể chế" trong câu: "thúc đẩy sự thay đổi thể chế, thực hiện các quyền tự do dân chủ của người dân".

  Trong khi đó ông Dũng chỉ nói "đổi mới chính trị" và "hoàn thiện thể chế". "Đổi mới chính trị" thì đúng là thông điệp mới trong bài đọc của ông Dũng. Hai mươi năm trước VN đã có đổi mới kinh tế thì bây giờ có thêm đổi mới chính trị, có sao đâu nhưng vẫn là đảng độc quyền lãnh đạo (giống như kinh tế thị trường lại còn thòng thêm định hướng XHCN vậy mà). Bây giờ đổi mới chính trị bằng cách cho Thủ Tướng làm thêm nhiệm kỳ thứ ba nữa, có được chăng?

  Còn "hoàn thiện thể chế" thì phải hiểu là thể chế nó đã tốt rồi, bây giờ chỉ cần làm cho nó tốt hơn thêm thôi. Cụm từ "hoàn thiện thể chế" được ông Dũng lập đi lập lại trong toàn bài nên không thể nhầm lẫn vào đâu được. Mà "hoàn thiện" với "đổi mới" thì nó khác nhau xa lắm, lại càng khác xa với "thay đổi".

  Không hiểu ông Doanh viết bài này với mục đích gì? Mơ ước lâu quá rồi hoá cuồng hay sao? Ông Doanh đề nghị người ta làm cái này cái kia, thì thôi bây giờ ông Doanh hãy làm trước cho tụi dân đen nó xem sao. Chứ tôi thấy dân đen ngày xưa cũng vì nghe lời Thủ Tướng Dũng với Tổng Trọng mà đi tố cáo tham nhũng. Kết cục thì người tố cáo bị đi tù, bị truy tố, còn mấy tên tham nhũng thì được NN bỏ qua cho vì "đại cục". Kết cục hay đại cục thì thằng dân đen cũng chỉ là một cục![/quote]

  Phản hồi: 

  Bác hơi nặng lời nhưng tôi cũng cơ bản đồng ý. Ông Doanh và các trí thức khác mà ngây thơ đến mức đó thì rất khó tin. Bản thân ông Doanh cũng có những ``kỉ niệm`` với NTDũng như vụ giải tán Ban Nghiên cứu chính phủ hay sau đó là việc bức tử viện IDS. Không hiểu có ngẫu nhiên không mà bên Diễn đàn dân sự cũng có những comment kiểu phê phán như vậy. Tôi nghĩ không chừng các Dư luận viên sẽ nhân cơ hội này để làm mất uy tín các vị trí thức.

  Đây có thể coi là một cơ hội, ít nhất là để cất tiếng nói đòi quyền lợi chính đáng. Chúng ta có thể rút ra bài học từ việc thảo luận về Hiến Pháp 2013. Ông Phan Trung Lý nói ( tôi nhớ đại ý) là có thể thảo luận, ``không có vùng cấm, kể cả về điều 4 Hiến Pháp. Thực tế là đã có một sự thảo luận sôi nổi trong các giới, kể cả lề trái hay lề phải, dù chưa có kết quả như mong muốn nhưng cũng đã làm một số người giật mình. Đến nay cũng chưa có ai bị bắt hay xử lý gì vì bàn về Hiến Pháp cả, chỉ có đe dọa này nọ.

  Phản hồi: 

  Tôi nghĩ ông TT Nguyễn Tấn Dũng không lừa ai với bài đọc đầu năm gởi tới nhân dân CHXHCNVN. Có chăng là nó rỗng tuếch mà thôi.

  Nhưng rõ ràng là ông Lê Đăng Doanh đánh lừa người đọc khi diễn giải bài đọc của TT theo cách hiểu của ông ta. Tôi đọc toàn bài của ông Dũng, chẳng thấy câu “đổi mới thể chế và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân” mà ông Doanh để trong ngoặc kép ở đâu cả. Ở trên đầu bài ông Doanh cho ông Dũng nói "đổi mới thể chế", rồi ở dưới cùng ông Doanh lại suy diễn thành "thay đổi thể chế" trong câu: "thúc đẩy sự thay đổi thể chế, thực hiện các quyền tự do dân chủ của người dân".

  Trong khi đó ông Dũng chỉ nói "đổi mới chính trị" và "hoàn thiện thể chế". "Đổi mới chính trị" thì đúng là thông điệp mới trong bài đọc của ông Dũng. Hai mươi năm trước VN đã có đổi mới kinh tế thì bây giờ có thêm đổi mới chính trị, có sao đâu nhưng vẫn là đảng độc quyền lãnh đạo (giống như kinh tế thị trường lại còn thòng thêm định hướng XHCN vậy mà). Bây giờ đổi mới chính trị bằng cách cho Thủ Tướng làm thêm nhiệm kỳ thứ ba nữa, có được chăng?

  Còn "hoàn thiện thể chế" thì phải hiểu là thể chế nó đã tốt rồi, bây giờ chỉ cần làm cho nó tốt hơn thêm thôi. Cụm từ "hoàn thiện thể chế" được ông Dũng lập đi lập lại trong toàn bài nên không thể nhầm lẫn vào đâu được. Mà "hoàn thiện" với "đổi mới" thì nó khác nhau xa lắm, lại càng khác xa với "thay đổi".

  Không hiểu ông Doanh viết bài này với mục đích gì? Mơ ước lâu quá rồi hoá cuồng hay sao? Ông Doanh đề nghị người ta làm cái này cái kia, thì thôi bây giờ ông Doanh hãy làm trước cho tụi dân đen nó xem sao. Chứ tôi thấy dân đen ngày xưa cũng vì nghe lời Thủ Tướng Dũng với Tổng Trọng mà đi tố cáo tham nhũng. Kết cục thì người tố cáo bị đi tù, bị truy tố, còn mấy tên tham nhũng thì được NN bỏ qua cho vì "đại cục". Kết cục hay đại cục thì thằng dân đen cũng chỉ là một cục!

  Phản hồi: 

  [quote=Tran Thi Ngự]Liêu công an có dám ném hình ông Hồ xuống đất không?[/quote]

  Nếu tôi không lầm, công an dám ném mắm tôm lên hình các lãnh đạo CS. Chuyện này đã xảy ra ở nhà bà Bùi Thị Minh Hằng.

  Tôi đồ rằng trí óc của nhiều công an viên không đủ tầm để hiểu tính biểu tượng của các hành vi và sự vật. Hài hước là thậm chí trí óc của một số vị lãnh đạo hiện nay cũng có nhiều dấu hiệu thấp kém.

  Phản hồi: 

  [quote=Vũ Như Cẩn]Miẹ , bọn phản động chỉ được cái lâu nhâu là giỏi, anh thật !

  Bây giờ anh Cẩn tạm đồng ý với bọn chú rằng các bản như Lê Đăng Doanh , Tương Lai....vưn vưn bị lừa và vẫn chưa biết tỉnh ngộ như ý kiến ý cò của các chú nhá , ect . Thế bây giờ anh hỏi thẳng các chú 1 câu nhá , giả dụ các chú là các bản ý ( và tất nhiên các chú đã tỉnh ngộ, đek dễ bị lừa !) , thì hành động của các chú trong vấn đề này sẽ như thế nào ??

  Ngon , giả nhời anh coi , bọn ....tỉnh ngộ .

  Chém gió chứ làm cái gì, phải không ?

  Miẹ , có mỗi nghệ thuật mượn gió bẻ măng , nắm thóp nó, tận dụng cái bút xa gà chết để mưu tính việc nhớn có lợi cho dân Lừa mà đek dòm ra thì anh phải nhìn các chú là bọn ất ơ nào đây ??

  Bày đặt bàn chính trị , thế mới rỡm đời chớ ![/quote]

  Kế hoạch của chị đây nè: Dùng những lời phát ngôn cổ võ cho dân chủ của ông Hồ và các ông khác nữa để làm vũ khí đấu tranh. Ông Hồ có những phát biểu rất hay, nhưng chưa bao giờ những lời nói hay ho tốt đẹp đó được mang ra thực hiện. Bây giờ thì phải đòi hỏi thực hiện những lời nói hay ho đó, làm những biểu ngữ ghi lời phát biểu của ông Hồ trong các cuộc biểu tình. Ai dám bảo những lời phát ngôn của ông Hồ là phản động. Các cuộc đấu tranh như vậy còn được đông đảo dân chúng miền bắc, từ nông thôn tới thành thị, hưởng ứng vì biểu tượng Hồ Chính Minh còn có nhiều giá trị trong đại bộ phận quần chúng ở miền Bắc. Liêu công an có dám ném hình ông Hồ xuống đất không?

  Phản hồi: 

  [quote=PVĐ]Trước đây đã lâu , người dân ngây thơ như tôi đã hưởng ứng rất nhiều lần mỗi khi có ai đó đang lãnh đạo phun ra những thông điệp cởi mở và
  có vẻ " thật tình" . Nhưng khi mình hăng hái tham gia và góp ý thì càng nhiệt tình bao nhiêu, càng bị theo dõi , tình nghi và bị trù dập , de dọa, khủng bố đến mức không còn thấy mảnh trời nào chung. Còn những ông ăn no , nói theo ở VN , kể ra thì họ cũng mất công nói , nhưng nói theo người khác. Tự họ chẳng làm việc gì nên hình , họ chỉ biết phụ họa cầm chừng để được an phận. Họ không biết làm gì cả , kể cả họ ngồi chém gió và tự sướng với nhau. Chẳng có gi là hấp dẫn .[/quote]Nhớ lại ngày xưa nghe bác PVĐ phát biểu chính kiến trên Paltalk rất oách. Nay thi thoàng đọc còm của bác trên Dân Luận này thì thấy quả thật có quá nhiều thay đổi. Chúc mừng bác và mong bác bảo trọng, nhất là chẳng nên tất tả đi về bất chợt, nhỡ chúng khóa cổng không cho vào thì lại phải vội vã ra đi, mất toi tiền vé :)

  Phản hồi: 

  1. Dân Luận không phải là cái chợ để tôn trọng ngôn từ của hàng tôm hàng cá, bác ạ.

  2. Tôi tự mình mở miệng, tự mình lên tiếng từ lâu rồi, không phải đợi bác Lê Đăng Doanh nhắc nhở. Và người dân Việt Nam họ cũng đang dần dần vượt qua sợ hãi, cùng nhau mở miệng rồi. Chuyện công an và côn đồ tới là chuyện khó tránh khỏi, nhưng vì thế mà ngậm miệng thì đất nước này còn lâu mới có sự thay đổi. Tôi hy vọng với vị thế của ông Lê Đăng Doanh, nhiều người và doanh nghiệp sẽ làm theo và mở miệng.

  Ông Lê Đăng Doanh không dính gì tới Dân Luận cả. Cái gì đúng thì chúng tôi cổ vũ thôi! Nếu ông Nguyễn Tấn Dũng thực tâm đổi mới, có những hành động chứng tỏ thực tâm của mình thì Dân Luận sẽ ủng hộ ông ấy.

  [quote=La Thật To]Admin chán hả! Hì hì. Tôi thì vô cùng thất vọng đấy.

  Thứ 1- Vai trò của Admin trên 'diễn đàn' này phải là vô tư, không phê phán bất cứ ai. Nếu muốn tham gia phản hồi thì phải đãng ký 1 tài khoản khác. Admin đã vi phạm lỗi: làm cho tính dân chủ của 'diễn đàn' này bị lệch lạc, thiếu trong sáng. Đã là Dân Luận thì phải tôn trọng lời phát ngôn từ bất cứ tầng lớp nào, ngay cả ngôn từ của hàng tôm hàng cá. Đây là cái thế mạnh của dân chủ.

  Thứ 2: Câu Ông Doanh viết mà admin quote: "Song, không nên mất thời giờ khoanh tay chờ đợi sự chuyển biến của bộ máy nhà nước, mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp hãy căn cứ vào Thông điệp của Thủ Tướng mà lên tiếng, phát hiện ra những yếu kém, những biểu hiện lạm dụng chức quyền, hạn chế quyền dân chủ của dân..." là rõ ràng phát xuất từ sự ngây thơ của ông ta. Ông ấy tin Thủ Tướng nên mới vẽ đường cho mọi người: "mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp hãy căn cứ vào Thông điệp của Thủ Tướng mà lên tiếng, phát hiện ra những yếu kém..."

  Thử hỏi khi mọi người phát hiện thì lên tiếng bằng cách nào. Vừa mở miệng ra là có công an, côn đồ tới thăm viếng rồi. Thế thì có khác gì cái bẫy đang mở ra để mọi người đút đầu vào.

  Ông Doanh hưởng ứng thông điệp thủ tướng. Bây giờ admin lại hưởng ứng lời kêu gọi của ông Doanh. Ha ha. Có lẽ diễn đàn dân luận cũng chính là ông Doanh đấy.

  THẤT VỌNG TRÀN TRỀ[/quote]

  Phản hồi: 

  [quote=La Thật To]

  THẤT VỌNG TRÀN TRỀ[/quote]

  Trước đây đã lâu , người dân ngây thơ như tôi đã hưởng ứng rất nhiều lần mỗi khi có ai đó đang lãnh đạo phun ra những thông điệp cởi mở và
  có vẻ " thật tình" . Nhưng khi mình hăng hái tham gia và góp ý thì càng nhiệt tình bao nhiêu, càng bị theo dõi , tình nghi và bị trù dập , de dọa, khủng bố đến mức không còn thấy mảnh trời nào chung. Còn những ông ăn no , nói theo ở VN , kể ra thì họ cũng mất công nói , nhưng nói theo người khác. Tự họ chẳng làm việc gì nên hình , họ chỉ biết phụ họa cầm chừng để được an phận. Họ không biết làm gì cả , kể cả họ ngồi chém gió và tự sướng với nhau. Chẳng có gi là hấp dẫn .

  Phản hồi: 

  Admin chán hả! Hì hì. Tôi thì vô cùng thất vọng đấy.

  Thứ 1- Vai trò của Admin trên 'diễn đàn' này phải là vô tư, không phê phán bất cứ ai. Nếu muốn tham gia phản hồi thì phải đãng ký 1 tài khoản khác. Admin đã vi phạm lỗi: làm cho tính dân chủ của 'diễn đàn' này bị lệch lạc, thiếu trong sáng. Đã là Dân Luận thì phải tôn trọng lời phát ngôn từ bất cứ tầng lớp nào, ngay cả ngôn từ của hàng tôm hàng cá. Đây là cái thế mạnh của dân chủ.

  Thứ 2: Câu Ông Doanh viết mà admin quote: "Song, không nên mất thời giờ khoanh tay chờ đợi sự chuyển biến của bộ máy nhà nước, mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp hãy căn cứ vào Thông điệp của Thủ Tướng mà lên tiếng, phát hiện ra những yếu kém, những biểu hiện lạm dụng chức quyền, hạn chế quyền dân chủ của dân..." là rõ ràng phát xuất từ sự ngây thơ của ông ta. Ông ấy tin Thủ Tướng nên mới vẽ đường cho mọi người: "mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp hãy căn cứ vào Thông điệp của Thủ Tướng mà lên tiếng, phát hiện ra những yếu kém..."

  Thử hỏi khi mọi người phát hiện thì lên tiếng bằng cách nào. Vừa mở miệng ra là có công an, côn đồ tới thăm viếng rồi. Thế thì có khác gì cái bẫy đang mở ra để mọi người đút đầu vào.

  Ông Doanh hưởng ứng thông điệp thủ tướng. Bây giờ admin lại hưởng ứng lời kêu gọi của ông Doanh. Ha ha. Có lẽ diễn đàn dân luận cũng chính là ông Doanh đấy.

  THẤT VỌNG TRÀN TRỀ

  Phản hồi: 

  Dân trí của Việt Nam công nhận là rất thấp. Chả thấy cái phản hồi nào ra hồn, toàn lao vào tấn công ông Lê Đăng Doanh là khen Dũng, cả tin, bị lừa v.v...

  Thưa các bác, chả lẽ ông Lê Đăng Doanh phải viết rõ ra là ông ấy muốn mượn gió bẻ măng, nâng thông điệp đầu năm của ông thủ tướng lên để xúi nhân dân / doanh nghiệp chủ động đòi Đảng và Nhà nước này dân chủ hơn, công khai minh bạch hơn, có cơ chế giám sát quyền lực rõ ràng hơn v.v... hay sao? Nếu ông Lê Đăng Doanh tin vào thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông đã không gài câu

  "Song, không nên mất thời giờ khoanh tay chờ đợi sự chuyển biến của bộ máy nhà nước, mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp hãy căn cứ vào Thông điệp của Thủ Tướng mà lên tiếng, phát hiện ra những yếu kém, những biểu hiện lạm dụng chức quyền, hạn chế quyền dân chủ của dân..."

  "Thực hiện Thông điệp của Thủ Tướng phải trở thành phong trào hành động rộng rãi của quần chúng tích cực tham gia những cải cách vì lợi ích của chính mình, thúc đẩy sự thay đổi thể chế, thực hiện các quyền tự do dân chủ của người dân."

  mà ông ấy phải viết là:

  Nhân dân và doanh nghiệp hãy ngồi chờ đợi sự chuyển biến của bộ máy nhà nước, thông điệp của Thủ tướng đã rõ ràng và dứt khoát, nhất định bộ máy Đảng và Chính quyền sẽ đi theo hướng đó.

  Chán quá!

  Phản hồi: 

  Miẹ , bọn phản động chỉ được cái lâu nhâu là giỏi, anh thật !

  Bây giờ anh Cẩn tạm đồng ý với bọn chú rằng các bản như Lê Đăng Doanh , Tương Lai....vưn vưn bị lừa và vẫn chưa biết tỉnh ngộ như ý kiến ý cò của các chú nhá , ect . Thế bây giờ anh hỏi thẳng các chú 1 câu nhá , giả dụ các chú là các bản ý ( và tất nhiên các chú đã tỉnh ngộ, đek dễ bị lừa !) , thì hành động của các chú trong vấn đề này sẽ như thế nào ??

  Ngon , giả nhời anh coi , bọn ....tỉnh ngộ .

  Chém gió chứ làm cái gì, phải không ?

  Miẹ , có mỗi nghệ thuật mượn gió bẻ măng , nắm thóp nó, tận dụng cái bút xa gà chết để mưu tính việc nhớn có lợi cho dân Lừa mà đek dòm ra thì anh phải nhìn các chú là bọn ất ơ nào đây ??

  Bày đặt bàn chính trị , thế mới rỡm đời chớ !

  Phản hồi: 

  Bậc trí giả như ông Doanh mà vẫn bị lừa , tin những "thông điệp đầu xuân " trong bài viết của TTg Dũng thì thật lạ?!. Ông không đọc hay không muốn nói đến câu " Đảng phải nắm ngọn cờ dân chủ.."của TTg Dũng, đại tử huyệt là chỗ này. Dân chủ là quyền đương nhiên của công dân đã ghi trong HP 2013, nhà nước pháp quyền dân chủ có chức năng, sứ mệnh bảo vệ và tôn trọng quyền dân chủ của nhân dân. Khi mà đảng CSVN lãnh đạo nhà nước và đảng phải nắm ngọn cờ dân chủ.. thì Đảng đã thâu tóm quyền dân chủ vào tay , gọi là đảng chủ, dân làm gì có được quyền làm chủ mà gọi là dân chủ ?. Không , không có gì mới và tốt đối với quyền dân chủ ở VN này cả, e còn bị tước hết quyền , người dân chỉ là đàn cừu được chăn dắt dưới bàn tay , ngọn cờ dân chủ của Nhà nước của ĐCSVN.
  Cứ mỗi độ xuân về
  Thủ tướng làm ông đồ
  Ba Đình, ngồi bán chữ
  Bán tò he xanh đỏ
  Bán niềm tin sương khói
  Thấp thoáng cõi hư vô.

  Phản hồi: 

  [quote=NạnNhân Của CônĐồ]
  Trước khi ca ngợi tên Dũng các ông hãy bảo hắn bỏ những nghị định dùng để đàn áp chúng tôi đi. Bảo hắn hãy thả những người anh em chúng tôi đang bị hắn bỏ tù và hành hạ trong tù đi. Hãy bảo hắn ra lệnh cho bọn côn an, côn đổ không được đánh đánh chúng tôi , không được giết dân khi bị gọi tới đồn côn an nữa. Khi hắn đã làm như thế rồi, các ông có khen cũng không muộn.[/quote]
  Chỉ cần không làm bậy đã tốt rồi, nhưng đâu có thấy.

  Phản hồi: 

  Kính gửi các vị trí thức cộng sản: Đăng Doanh, Tương Lai, Quang A. Các ông là những người có học, đã sống với cộng sản đã lâu, đã có nhiều kinh nghiệm với bọn chúng nó, bị chúng lừa và hứa hẹn biết bao nhiêu thứ mà giờ này các ông còn tin những điều chúng nói à? Tôi không ném đá các ông vì ai cũng có quyền có ý kiến. Nhưng những ý kiến của các ông làm hại cho đất nước nên chúng tôi phải phản bác lại. Thí dụ như ông Nguyễn quang A đả kích, kết tội chị Bích trong cuộc biểu tình ủng hộ Lê Quốc Quân. Rồi sự ủng hộ của các ông Doanh và Tương Lai lại khen bài của tên Dũng khiến người đọc hiểu rằng các ông về phe với hắn. Có lẽ phải chờ khi nào các ông cũng bị bọn côn đồ đánh gẫy xương như chúng nó đánh chúng tôi thì mấy ông mới biết được cái đau là gì. Chúng tôi là những người trẻ vẫn mong được các ông ủng hộ thì lại thấy chính các ông ca ngợi kẻ tàn ác, hành hạ chúng tôi.

  Trước khi ca ngợi tên Dũng các ông hãy bảo hắn bỏ những nghị định dùng để đàn áp chúng tôi đi. Bảo hắn hãy thả những người anh em chúng tôi đang bị hắn bỏ tù và hành hạ trong tù đi. Hãy bảo hắn ra lệnh cho bọn côn an, côn đổ không được đánh đánh chúng tôi , không được giết dân khi bị gọi tới đồn côn an nữa. Khi hắn đã làm như thế rồi, các ông có khen cũng không muộn.

  Phản hồi: 

  Ngày còn bé, chúng ta bị người lớn lấy hình ảnh ông ba bị chín quai mười hai con mắt để dọa chúng ta, nhưng ai đã sờ mó, bắt chân bắt tay hay chụp hình được cái ông ấy đâu, nhưng sao chúng ta đứa nào cũng sợ run bần bần bật là sao?
  Lý do :
  -Sợ do ta không đủ tư duy để suy ngẫm đúng sai, thực hư.
  -Sợ do ta không làm chủ được ta.
  -Sợ do ta không có ai làm chỗ dựa để chia sẻ và tháo gỡ lỗi sợ.
  Khi lớn lên chúng ta lại có nỗi sợ khác , lại sợ ông ba bồ chín quai mười hai con mắt khác.

  Phản hồi: 

  HP vừa thông qua: Đảng lãnh đạo. Huỏng ứng hoàn thiện thể chế là bảo nhau bị thuan phục à ?

  Phản hồi: 

  Bị ăn bánh vẽ cả đời mà vẫn không chừa.
  Bị kêu là lừa mà vẫn chưa tỉnh ngộ.
  Lời nói của TT Ng Văn Thiệu rành rành kia mà vẫn không thông.
  Hay là ông Lê Đăng Doanh đọc bài này xem sao: Phải Vẫn Như Cũ
  http://danluan.org/tin-tuc/20140113/govapha-phai-van-nhu-cu

  Trích đoạn: Ếch là bạn của Cuội, rất có biệt tài đưa dân lên cung trăng. Bước sang năm 2014, dân đã "phải đòn". Choáng váng trước cú sút hoành tráng phá kỷ lục. Trong thông điệp đầu năm nay, có tổng cộng 28 chữ PHẢI. Đừng xem thường chữ PHẢI này nghe, nhiều người hồ hởi nhờ cả vào nó đấy. Vì sao? A, toàn chúng nó PHẢI, nhân dân không cần PHẢI...

  Phản hồi: 

  Đồng ý nhiều điều với ông Lê Đăng Doanh.
  Nhân dân đã đầy bụng vì ăn quá nhiểu bánh ... vẽ!
  Nay, Thủ Tướng đã có thông điệp hẳn hòi, kiên quyết. Vậy chúng ta cứ tin mà giúp ổng một cách tích cực đi.
  "Ba mặt một lời' Ở đây nhiều mặt nhiều tai cùng nghe, cùng đọc.
  Hy vọng lần này THỦ TƯỚNG KHÔNG NÓI LÁO thì may ra có đổi thay mà không đổ máu! Mong thay!
  Ví dụ cụ thể nhất là tôn trọng tinh thần dân chủ, nhân dân có quyền phê phán, kiểm soát chính quyền:
  “ phải hoàn thiện cơ chế phản biện xã hội, tăng cường sự tham gia của người dân vào quá trình xây dựng chính sách và lựa chọn cán bộ. Nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ quan hoạch định chính sách.”
  Người phản biện đòi kiện Thủ Tướng hy vọng được xóa án là Cù Huy Hà Vũ sẽ mở đầu.
  Dù TT là dòng dõi "VẸM" (VM, Nói dối như Vẹm) nhưng từ nay, nhân dân có thể tin là TT sẽ không nói láo nữa!!!

  Phản hồi: 

  [quote="Tên tác giả"]Có thể yêu cầu bộ máy nhà nước các cấp bắt đầu thực hiện ngay một số hành động không tốn kém tiền bạc nhưng có thể đáp ứng những mong đợi của quần chúng và doanh nghiệp. Trước hết là thực hiện đầy đủ nhất chế độ công khai, minh bạch về hoạt động của bộ máy nhà nước như lịch công tác, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (e.mail) của các công chức, những việc họ đang giải quyết, thông tin về chi tiêu của cơ quan, chi phí hội nghị, đi công tác nước ngoài bao nhiêu v.v. để người dân có thể giám sát, góp ý kiến, chất vấn trực tiếp, một cách có hiệu quả bộ máy nhà nước. Qua đó, người dân và doanh nghiệp biết ai chịu trách nhiệm về ô nhiễm, ai chịu trách nhiệm và trật tự, an toàn cuộc sống và cần yêu cầu ai giải quyết. Các chế độ sử dụng xe cộ, lịch đi công tác, chi phí hội nghị, hội thảo cần được công khai để dân biết tiền được chi tiêu cho dân bao nhiêu và cho bộ máy bao nhiêu v.v. Quyền lực phải được giám sát để bảo đảm quyền lực không bị lạm dụng bởi những nhóm lợi ích mà quyền lực phải được thực hiện vì dân, bởi chính người dân.

  Cũng cần thiết lập ngay và công bố rộng rãi đường dây nóng, hòm thư góp ý để người dân có thể góp ý kiến, phát hiện những vướng mắc trong công việc. Những ý kiến đó cần được công bố công khai cho báo chí, Hội Đồng Nhân Dân biết để giám sát.[/quote]

  Đồng ý với ý kiến của Lê Đăng Doanh "mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp hãy căn cứ vào Thông điệp của Thủ Tướng mà lên tiếng, phát hiện ra những yếu kém, những biểu hiện lạm dụng chức quyền, hạn chế quyền dân chủ của dân." và những gợi ý thực hiện của tác giả mà phương tiện dựa trên thành tựu công nghệ thông tin.

  Cách này cũng hay nhưng để hiệu quả và chuẩn xác nhất theo tôi có cách khác khả thi hơn đã được trình bày trong loạt bài diễn đàn Hội nghị Diên Hồng giúp VN phát triển thành cường quốc của Lê Thăng Long , giúp quản lý bộ máy nhà nước được công khai minh bạch vào cuối năm nay:

  "Kế sách thứ nhất: Lắp đặt hàng loạt hệ thống camera giám sát tại hầu hết những cơ quan ĐCSVN, cơ quan CQVN, bệnh viện công, trường học công, những điểm nhạy cảm xã hội và chính quyền của Việt Nam. Cho phép một số cơ quan thuộc ngành công an, quân đội được miễn trừ buộc phải lắp đặt hệ thống camera giám sát vì lý do an ninh, quốc phòng, bí mật quốc gia..." được trình bày một trong những loạt bài diễn đàn Hội nghị Diên Hồng giúp VN phát triển thành cường quốc của Lê Thăng Long cũng có
  Trích dẫn:

  DIỄN ĐÀN HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ VIỆT NAM
  30 Tháng 12 2013 lúc 23:38

  Kính gửi: Đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bè bạn quốc tế!

  Việt Nam muốn sớm giàu mạnh trở thành cường quốc, muốn có xã hội công bằng và văn minh thì buộc phải có bộ máy chính quyền thực sự trong sạch không có hoặc ít có tham nhũng, lãng phí.

  Từ hàng chục năm qua đến nay đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) và chính quyền Việt Nam (CQVN) luôn hô rất to khẩu hiệu quyết tâm về phòng chống tham nhũng, lãng phí. Hô to là việc hô to. Tham nhũng, lãng phí Việt Nam cứ vẫn liên tục phát triển mạnh là một sự thật quá phổ biến, rõ ràng, không thể nào chối cãi được.

  ĐCSVN và CQVN có rất nhiều cơ quan, bộ máy, nhân sự để làm công việc phòng chống tham nhũng. Vậy tại sao tham nhũng, lãng phí Việt Nam cứ vẫn tiếp tục phát triển mạnh? Theo dõi trên các báo chí “lề phải” của Việt Nam thì thấy ngày nào, tuần nào, tháng nào cũng có thông tin bọn tham nhũng, lãng phí bị bắt giam tù, bị xử án. Bắt giam tù được bọn tham nhũng này thì sẽ lại xuất hiện thêm nhiều nhóm tham nhũng khác. Chúng còn tham nhũng tinh vi và tàn bạo hơn so với nhóm tham nhũng trước. Vậy Việt nam có thể nào tiêu diệt được triệt để hoặc gần triệt để tệ nạn tham nhũng, lãng phí không?!

  Đối với tôi chuyện phòng chống tham nhũng, lãng phí dễ như một trò chơi của tụi trẻ em (con nít) thôi. Vấn đề là cờ chưa đến tay tôi cho nên tôi chưa phất được mà thôi. Theo kế sách tổng thể tôi vạch ra được thực hiện thì chỉ trong không quá 11 tháng tệ nạn tham nhũng, lãng phí tại Việt Nam sẽ giảm tối thiểu 90%. Kế sách của tôi đơn giản nhưng hiệu quả lắm. Sau đây tôi xin trình bày đôi chút kế sách phòng chống tham nhũng, lãng phí dự định sẽ thực hiện tại Việt Nam.

  1- Kế sách thứ nhất: Lắp đặt hàng loạt hệ thống camera giám sát tại hầu hết những cơ quan ĐCSVN, cơ quan CQVN, bệnh viện công, trường học công, những điểm nhạy cảm xã hội và chính quyền của Việt Nam. Cho phép một số cơ quan thuộc ngành công an, quân đội được miễn trừ buộc phải lắp đặt hệ thống camera giám sát vì lý do an ninh, quốc phòng, bí mật quốc gia.

  Các cơ quan ủy ban nhân dân (UBND), thuế, tiếp công dân, điểm thu phạt giao thông của cảnh sát giao thông, hải quan, bệnh viện công, trường học công buộc phải lắp đặt hệ thống camera giám sát. Như vậy đó là sự làm minh bạch hóa cơ quan chính quyền. Minh bạch chính là giải pháp hữu hiệu để phòng chống tham nhũng, lãng phí hiệu quả. Ví quan chức tham nhũng tựa như đàn muỗi thôi. Khi có bóng tối thì đàn muỗi bay ra tìm người hút máu. Nhưng khi có ánh sáng ban ngày hoặc đèn điện sáng bật lên thì đàn muỗi trốn biệt. Khi có sự minh bạch thì đám quan chức tham nhũng sẽ “co vòi” lại không dám hoặc hạn chế tham nhũng, lãng phí.

  Một hệ thống camera giám sát quy mô nhỏ lắp đặt cho một UBND cấp phường, xã chỉ có khoảng 20 triệu đồng Việt Nam (khoảng 1 000 USD). Nếu ngân sách nhà nước không có đủ sẽ kêu gọi nhân dân quyên góp ủng hộ để có tiền lắp đặt hệ thống camera giám sát tất cả các cơ quan chính quyền trong cả nước. Bản thân tôi, gia đình tôi xin làm gương sẵn sàng tài trợ cho UBND phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM nơi gia đình tôi đang sinh sống toàn bộ số tiền đủ lắp đặt một hệ thống camera giám sát cho UBND phường tôi. Tôi xin tích cực vận động ở trong nước và nước ngoài để cho bất kỳ cơ quan chính quyền nào tại Việt Nam cũng đều có đủ tiền để lắp đặt hệ thống camera giám sát.

  Toàn bộ hình ảnh, âm thanh thu được từ hệ thống camera giám sát được nối mạng phát trực tuyến 24 giờ trên 24 giờ trên mạng internet cho toàn thể đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bè bạn quốc tế theo dõi, giám sát.

  Tôi có bạn chuyên kinh doanh dịch vụ cung cấp, lắp đặt hệ thống camera giám sát. Mọi cơ quan, nhân dân cần lắp đặt hệ thống camera giám sát có thể liên lạc với tôi, tôi sẵn sàng trợ giúp.

  2- Kế sách thứ hai: Thành lập hội đồng phòng chống tham nhũng, lãng phí tình nguyện nhân dân.

  Bản thân tôi chỉ cần làm việc mỗi tuần một giờ là đủ tiền lo cho bản thân và gia đình sống đàng hoàng. Tôi có thể làm việc trung bình tối thiểu 12 giờ mỗi ngày, làm việc 365 ngày một năm. Tôi luôn sẵn lòng từ nay đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời mình làm việc không hưởng lương tối thiểu mỗi ngày 8 giờ, mỗi tuần 6 ngày để phục vụ lợi ích của dân tộc Việt Nam và nhân loại. Tôi nghĩ có khá nhiều người Việt Nam có tài năng, có điều kiện, có tinh thần cống hiến sẵn sàng làm việc không hưởng lương để làm công việc phòng chống tham nhũng, lãng phí cho Việt Nam.

  Tôi xin kêu gọi tất cả mọi nơi tại Việt Nam từ trung ương đến địa phương hãy thành lập hội đồng phòng chống tham nhũng, lãng phí tự nguyện nhân dân.

  Nhân dân Việt Nam hãy tự ứng cử, tham gia bầu cử lập nên bộ máy phòng chống tham nhũng tự nguyện nhân dân. Ưu tiên bỏ phiếu bầu cho những người có tài, có đức, sẵn sàng làm việc không hưởng lương để giúp cho nhân dân tiêu diệt tệ nạn tham nhũng, lãng phí.

  Tại Việt Nam quốc hội, chính phủ, nhà nước, ĐCSVN đều có cơ quan, bộ máy, nhân sự chuyên trách làm công việc phòng chống tham nhũng, lãng phí. Nhưng chức vụ, cơ quan của bộ phận phòng chống tham nhũng chỉ là trực thuộc cấp dưới của những quan chức cao cấp hơn. Như vậy cấp dưới làm sao dám chống lại cấp trên, xử lý cấp trên và ê kíp của cấp trên khi họ tham nhũng. Cơ quan phòng chống tham nhũng có thể lại trở thành cơ quan bảo kê, bảo vệ cho nhiều quan chức để họ tham nhũng được an toàn hơn, nhiều hơn.

  Cần thành lập cơ quan, bộ máy phòng chống tham nhũng, lãng phí độc lập do nhân dân tự do, dân chủ tham gia ứng cử, bầu cử lập nên để làm công việc phòng chống tham nhũng, lãng phí.

  Tôi có hơn 102 kế sách tuyệt chiêu, hiệu quả cao để phòng chống tham nhũng, lãng phí. Trong bài viết này tôi chỉ xin tạm trình bày tóm tắt hai kế sách nhỏ về phòng chống tham nhũng, lãng phí.

  Tôi là một người dân rất tầm thường, là người từng có một tiền án về tội chính trị mà còn có tâm cống hiến cho dân tộc Việt Nam như vậy. Tôi tin rằng 90 triệu dân Việt Nam ở trong nước và 5 triệu kiều bào ở nước ngoài cùng bè bạn quốc tế sẽ có thể hiến kế hàng triệu kế sách hay phòng chống tham nhũng, lãng phí khác hiệu quả hơn tôi.

  Tôi sẽ thường xuyên tổ chức nhiều buổi hội nghị Diên Hồng theo chủ đề hiến kế phòng chống tham nhũng, lãng phí giúp cho Việt Nam tiêu diệt triệt để tệ nạn này. Tôi xin kêu gọi toàn thể đảng viên ĐCSVN và công chức CQVN những ai còn lương tâm, toàn thể đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bè bạn quốc tế hãy hưởng ứng chương trình phòng chống tham nhũng, lãng phí nhân dân do tôi phát động. Quý vị và các bạn có nguyện vọng tham gia hội nghị Diên Hồng xin liên lạc với tôi theo địa chỉ nhà riêng tại: 80 Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM. Điện thoại di động: +84-967375886. Email: [email protected] .

  Tôi xin chúc toàn thể đảng viên ĐCSVN và công chức CQVN, toàn thể đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bè bạn quốc tế luôn nhiều sức khỏe, bình an, may mắn, thành công, hạnh phúc!

  Sài Gòn – TP. HCM, Việt Nam, ngày 31/12/2013,

  Người khởi xướng diễn đàn hội nghị Diên Hồng Việt Nam mới

  Lê Thăng Long – Lincoln Lê

  Phản hồi: 

  Ngây thơ Ông Lê Đ Doanh.

  Lại thêm một trò lừa thật lố bịch.

  Sở dĩ bản thông điệp có nhiều chỗ mâu thuẫn là do chủ tâm của ông ta không phải viết như vậy. Chẳng qua là phong trào đòi dân chủ gần đây ở VN ngày càng xôi động và được thế giới đặc biệt chú ý đến nên cực chẳng đã phải viết vớ va vớ vẩn như thế... để tạm trì hoãn thời gian làm lắng dịu bớt tình hình, rồi đồng thời tìm cách đối phó và ăn 1 cái tết đỡ hồi hộp đó mà...

  Lố bịch nhất là những câu xã hội chủ nghĩa đã được lập đi lập lại nhiều lần trong bản thông điệp. Tôi tin rằng ông ta chẳng hiểu tí gì về xã hội chủ nghĩa, chỉ nói lại rập khuông từ những từ chương có sẵn thôi.

  Nếu thật sự ông ta hiểu được một đất nước xã hội chủ nghĩa như thế nào thì có lẽ ông ta cũng không dám viết ra những câu này vì nó đi ngược lại kinh tế thị trường hiện nay ở VN và những vở tuồng đánh tư sản, tịch thu ruộng đất của ‘cường hào ác bá’ sẽ được tái diễn lại...

  Câu này càng tệ hại hơn: “mục tiêu xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.” Một xã hội chủ nghĩa làm gì mà có dân giàu,...công an và chính quyền thuê côn đồ cùng nhau đàn áp người biểu tình và dân oan mà gọi là văn minh à. Truyền thống văn hóa tốt đẹp của VN ở đâu đây. Lừa con nít thôi.

  Phản hồi: 

  Nói thật nhé, sau bản thông điệp của đ/c 3X, thấy một loạt các nhân sỹ trí thức đăng đàn, một giàn đồng ca thổi điệu tango cùng đc 3X, mình mới ngã ngữa ra rằng chính vì các loại GS, nhân sỹ ba phải kiểu này nên đất nước mãi tối tăm. Và cũng từ đó mới thấy sự dũng cảm, minh trí của thế hệ trẻ Lân Thắng, Thanh Hiếu, Đoan Trang, Mẹ Nấm, Mí Rưỡi....Chúng ta đừng kỳ vọng gì hơn nữa vào cái thế hệ luôn cho mình là trí thức cây cao bóng cả. Tất cả chỉ là bóng đè.

  Phản hồi: 

  Ông TS Lê Đăng Doanh này đã sống gần hết cuộc đời trong xã hội CS mà ông vẫn chưa tỉnh đòn của chế độ CS, đó là nói một đằng, làm một nẻo. "Nói dzậy nhưng không làm dzậy". Thủ tướng thì rất sành trong thủ đoạn này. Trong thông điệp của thủ tướng cũng có nhiều chỗ mâu thuẫn. Bản thân thủ tướng có hiểu một xã hội dân chủ có những biểu hiện cụ thể gì đâu.
  Chỗ thì thủ tướng viết: "Nhà nước phải bảo đảm và phát huy được quyền làm chủ thực sự của người dân", chỗ khác lại viết: "đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng". Đã dân chủ thì không có Đảng độc quyền. Còn biểu hiện cụ thể của một xã hội dân chủ là phải có báo chí tư nhân, để cho nhân dân được bầy tỏ ý nguyện như biểu tình. Dân chủ thì không có sùng bái cá nhân. Có nhà dân chủ đã nêu ý kiến hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh thì đó đúng là tinh thần dân chủ. Dân chủ thì phải bình đẳng, anh lập ra Đảng của anh thì tôi có quyền lập ra đảng của tôi. Ông Doanh và thủ tướng hiểu chưa?
  Thủ tướng hô hào kêu gọi dân chủ nhưng ai có tinh thần dân chủ thì thủ tướng tống ngay vào tù.