Thông điệp quyết liệt đổi mới của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

 • Bởi Admin
  02/01/2014
  52 phản hồi
  Dân Luận: Thông điệp đầu năm 2014 của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phản ánh những góp ý chân thành trong báo cáo ”Khơi thông những nút thắt thể chế để phục hồi tăng trưởng” do Harvard Kennedy School và Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright thực hiện vào tháng 8/2013. Đây là một dấu hiệu tích cực đầu năm, tuy nhiên chúng ta hãy cùng xem ê-kíp của Thủ tướng sẽ thúc đẩy những thay đổi này như thế nào, hay chỉ là nói mồm?

  “Nguồn động lực để lấy lại đà tăng trưởng, để phát triển bền vững phải đến từ đổi mới thể chế, phát huy dân chủ”, “ Nhà nước phải làm tốt chức năng kiến tạo phát triển”... Thông điệp đầu năm mới 2014 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh từ “đổi mới”.

  Dân trí xin đăng tải toàn văn Bài viết đầu năm 2014 của Thủ tướng:

  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh thông điệp quyết liệt đổi mới trong năm 2014 (ảnh: Việt Hưng).

  Hoàn thiện thể chế, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2014, tạo nền tảng phát triển nhanh và bền vững

  Trong năm qua, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế vĩ mô ổn định tốt hơn, tăng trưởng cao hơn và lạm phát thấp hơn năm 2012. Văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường có bước tiến bộ. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm. Hoạt động đối ngoại đạt nhiều thành tựu. Chính trị - xã hội ổn định. Vị thế nước ta trên trường quốc tế được nâng cao.

  Thực hiện Kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã có Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. Trong đó xác định Tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao hơn năm 2013. Bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Tăng cường quốc phòng, an ninh. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

  Mặc dù kinh tế thế giới đã có những tín hiệu phục hồi; kinh tế - xã hội nước ta chuyển biến tích cực nhưng khó khăn, thách thức còn lớn, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải thống nhất hành động với quyết tâm cao để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. Đồng thời triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ trung và dài hạn nhằm tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững. Tập trung nỗ lực xây dựng Nhà nước pháp quyền, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

  I

  Chúng ta đang sống trong thời đại toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế sâu rộng. Việc tham gia các Hiệp định thương mại tự do với yêu cầu cao hơn, toàn diện hơn tạo ra nhiều cơ hội cho hợp tác cùng phát triển nhưng sự tùy thuộc lẫn nhau cũng tăng lên và cạnh tranh ngày càng gay gắt. Báo cáo thường niên của nhiều tổ chức quốc tế đều xếp hạng năng lực cạnh tranh của các nền kinh tế. Đây là chỉ báo tham khảo quan trọng về vị trí của từng quốc gia trong cuộc ganh đua toàn cầu. Quốc gia nào có năng lực cạnh tranh cao sẽ có nhiều cơ hội để vượt lên, phát triển nhanh và bền vững.

  Năng lực cạnh tranh được quyết định bởi nhiều yếu tố, trong đó chất lượng thể chế và môi trường kinh doanh có tầm quan trọng hàng đầu. Chất lượng thể chế không chỉ tác động như một yếu tố tự thân mà còn ảnh hưởng có tính quyết định đến môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh của cả nền kinh tế, của từng doanh nghiệp và là điều kiện tiên quyết để phát huy có hiệu quả lợi thế quốc gia. Không thể có được năng lực cạnh tranh cao nếu không có một thể chế chất lượng cao và một nền quản trị quốc gia hiện đại.

  Nhìn lại gần 30 năm qua, những bước phát triển vượt bậc của đất nước ta đều gắn liền với những đổi mới có tính quyết định về thể chế, bản chất là mở rộng dân chủ, thực hiện cơ chế thị trường trong hoạt động kinh tế mà bước đột phá lớn và toàn diện là từ Đại hội VI của Đảng.

  Đột phá trong quản lý nông nghiệp bắt đầu từ Khoán 10 đã đưa Việt Nam từ thiếu lương thực trở thành nước xuất khẩu gạo và nhiều nông sản hàng đầu thế giới. Mở rộng mạnh mẽ quyền tự do kinh doanh với việc ban hành Luật công ty, Luật doanh nghiệp tư nhân, Luật đầu tư nước ngoài... đã đưa nền kinh tế nước ta ra khỏi trì trệ, phát triển năng động với tốc độ cao. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế đã tạo ra không gian phát triển mới, rộng mở hơn.

  Những quyết sách đổi mới phù hợp của Đảng và Nhà nước ta đã đưa Việt Nam từ một nước kém phát triển trở thành quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình và công cuộc xóa đói giảm nghèo đạt thành tựu ấn tượng, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

  Trong những năm gần đây, năng lực cạnh tranh của nước ta chậm được cải thiện. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng đã chậm lại. Xã hội có không ít vấn đề bức xúc. Một trong những nguyên nhân là động lực mà những cải cách trước đây tạo ra đã không còn đủ mạnh để thúc đẩy phát triển. Đây là lúc chúng ta cần có thêm động lực để lấy lại đà tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững. Nguồn động lực đó phải đến từ Đổi mới thể chế và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân.

  Dân chủ là tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã chỉ rõ Nước ta là một nước dân chủ, mọi quyền lực đều thuộc về Nhân dân. Đảng ta đã khẳng định Dân chủ vừa là mục tiêu vừa là động lực trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dân chủ cũng là xu thế khách quan trong tiến trình phát triển của xã hội loài người. Từ chế độ nô lệ lên chế độ phong kiến và từ chế độ phong kiến lên chế độ tư bản là những bước tiến dài về dân chủ. Chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng phải ưu việt hơn về dân chủ và Đảng ta phải nắm chắc ngọn cờ dân chủ. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước cũng là nhằm phát huy tốt hơn quyền làm chủ của Nhân dân. Dân chủ sẽ phát huy khả năng sáng tạo của mỗi người, góp phần xóa bỏ mặc cảm, tăng cường gắn kết xã hội và khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

  Trong điều kiện khoa học và công nghệ phát triển rất nhanh, đặc biệt là công nghệ thông tin, thế hệ trẻ nước ta được trang bị kiến thức ngày càng cao và phần lớn thường xuyên truy cập internet để giao lưu, học hỏi, khám phá và chiêm nghiệm thực tế. Thế hệ này đang và sẽ đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển cũng như vận mệnh của đất nước. Đây vừa là áp lực vừa là điều kiện thuận lợi để chúng ta tăng cường dân chủ và hoàn thiện thể chế.

  Dân chủ và Nhà nước pháp quyền là cặp “song sinh” trong một thể chế chính trị hiện đại. Cùng với bảo đảm quyền dân chủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng Nhà nước pháp quyền. Đây là mối quan hệ giữa dân chủ và kỷ cương. Người viết “Trăm điều phải có thần linh pháp quyền”. Nhà nước pháp quyền phải thượng tôn pháp luật. Pháp luật phải bảo đảm được công lý và lẽ phải. Mọi hạn chế quyền tự do của công dân phải được xem xét cẩn trọng và chủ yếu nhằm bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và những giá trị văn hóa, lịch sử, đạo đức tốt đẹp của dân tộc. Người dân có quyền làm tất cả những gì pháp luật không cấm và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức chỉ được làm những gì mà pháp luật cho phép. Mọi quyết định quản lý của Nhà nước đều phải minh bạch.

  Hiến pháp sửa đổi năm 2013 vừa được Quốc hội thông qua đã mở ra không gian Hiến định mới để chúng ta thực hiện tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không một quốc gia nào có thể thực hiện quyền dân chủ trực tiếp ở tất cả các cấp cũng như trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội nhưng dân chủ trực tiếp càng sâu rộng và thực chất thì dân chủ đại diện càng hiệu quả. Vì vậy, phải đặt mối quan hệ giữa dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện trong tổng thể các giải pháp bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân. Phải mở rộng dân chủ trực tiếp và hoàn thiện cơ chế bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Sớm thực hiện thí điểm Nhân dân trực tiếp bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã theo Nghị quyết Trung ương 5 khóa X. Đồng thời, phải hoàn thiện cơ chế phản biện xã hội, tăng cường sự tham gia của người dân vào quá trình xây dựng chính sách và lựa chọn cán bộ. Nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ quan hoạch định chính sách.

  Để phát huy tốt nhất quyền làm chủ của Nhân dân, Nhà nước phải làm tốt chức năng kiến tạo phát triển. Nhà nước không làm thay dân mà phải tập trung xây dựng khuôn khổ thể chế phù hợp và tạo điều kiện cần thiết để mọi người phát huy năng lực và sức sáng tạo vì lợi ích của chính mình và đóng góp cho xã hội. Chỉ khi dân giầu thì nước mới mạnh. Xã hội hóa không chỉ để huy động các nguồn lực mà còn tạo điều kiện cho xã hội thực hiện những chức năng, những công việc mà xã hội có thể làm tốt hơn. Và chỉ như vậy mới có thể xây dựng được một bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

  Nhà nước phải bảo đảm và phát huy được quyền làm chủ thực sự của người dân, nhất là quyền tham gia xây dựng chính sách, quyền lựa chọn người đại diện cho mình và quyền sở hữu tài sản. Quyền làm chủ phải đi đôi với trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân mà trước hết là phải tuân thủ pháp luật.

  Nhà nước phải tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng theo cơ chế thị trường; kiểm soát chặt chẽ và xóa bỏ độc quyền doanh nghiệp cũng như những cơ chế chính sách dẫn đến bất bình đẳng trong cạnh tranh. Pháp luật và cơ chế chính sách phải tạo thuận lợi nhất cho mọi người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Tài nguyên, nguồn lực của quốc gia phải được phân bổ tới những chủ thể có năng lực sử dụng mang lại hiệu quả cao nhất cho đất nước.

  Nhà nước phải có chính sách đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển. Phải chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để xây dựng và bảo vệ đất nước.

  Nhà nước phải xây dựng cho được bộ máy tinh gọn, hiệu lực hiệu quả với đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực và tính chuyên nghiệp cao. Mọi cơ quan, công chức đều phải được giao nhiệm vụ rõ ràng. Việc đánh giá tổ chức, cán bộ, công chức phải căn cứ vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ. Phải hoàn thiện tiêu chí đánh giá và cơ chế kiểm soát thực thi công vụ. Người đứng đầu cơ quan hành chính phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao và phải được trao quyền quyết định tương ứng về tổ chức cán bộ.

  Phải tăng cường tương tác giữa các cơ quan trong bộ máy nhà nước và giữa bộ máy nhà nước với các tổ chức Chính trị - xã hội. Mở rộng đối thoại với người dân và doanh nghiệp bằng nhiều hình thức để Nhà nước, cán bộ, công chức gần dân hơn và chủ trương, chính sách, pháp luật sát với thực tiễn hơn. Sự phối hợp giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp phải trên cơ sở bảo đảm tính độc lập theo chức năng được phân công và yêu cầu kiểm soát lẫn nhau, bổ trợ cho nhau theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh phân cấp, phát huy chủ động, sáng tạo của cấp dưới, đồng thời bảo đảm quản lý thống nhất của cả hệ thống. Thường xuyên tăng cường ổn định chính trị - xã hội.

  Trên tinh thần đó, năm 2014 phải tập trung sức cao nhất xây dựng, sửa đổi các luật để thực hiện Hiến pháp. Đồng thời rà soát bổ sung thể chế - cơ chế chính sách, kiện toàn tổ chức bộ máy nhằm tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tăng cường hiệu lực hiệu quả thực thi pháp luật, kỷ luật kỷ cương, xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh. Đề cao trách nhiệm của tập thể Chính phủ và từng thành viên Chính phủ trong việc xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

  II

  Trong những năm qua, chúng ta đã có bước tiến dài về Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính. Đây cũng là một đột phá chiến lược đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI. Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trước hết phải tôn trọng đầy đủ các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời phải có công cụ điều tiết và chính sách phân phối để bảo đảm công bằng và tiến bộ xã hội. Thời gian tới phải tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện tốt đột phá chiến lược nêu trên, trong đó tập trung giải quyết hai vấn đề quan trọng có liên quan chặt chẽ với nhau là thực hiện giá thị trường đối với hàng hóa, dịch vụ thiết yếu và bảo đảm cạnh tranh bình đẳng.

  Phải thực hiện nhất quán cơ chế giá thị trường đối với tất cả các hàng hóa, dịch vụ. Những hàng hóa, dịch vụ thiết yếu mà Nhà nước đang định giá phải tính đúng, tính đủ chi phí, công khai minh bạch các yếu tố hình thành giá và kiên định thực hiện giá thị trường theo lộ trình phù hợp. Đồng thời có chính sách hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

  Mọi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế phải hoạt động theo cơ chế thị trường. Xóa bỏ tình trạng độc quyền doanh nghiệp và những cơ chế chính sách tạo ra bất bình đẳng trong kinh doanh, nhất là trong tiếp cận các nguồn lực.

  Phải kiên quyết thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là cổ phần hóa, kể cả các tập đoàn kinh tế; thoái vốn đầu tư ngoài ngành và bán phần vốn mà Nhà nước không cần nắm giữ theo nguyên tắc thị trường, bao gồm cả doanh nghiệp đang kinh doanh có hiệu quả. Doanh nghiệp nhà nước chỉ tập trung vào lĩnh vực then chốt, thiết yếu, địa bàn quan trọng và quốc phòng an ninh. Tách bạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với nhiệm vụ chính trị, công ích. Hoàn thiện cơ chế thực hiện quyền chủ sở hữu nhà nước và đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp. Tăng cường quản lý, giám sát, kiểm tra của chủ sở hữu nhà nước. Kiện toàn cán bộ quản lý và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp. Thực hiện công khai minh bạch kết quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật và không nghiêm túc thực hiện Đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt.

  Chỉ có như vậy, chúng ta mới tạo được môi trường cạnh tranh bình đẳng và nâng cao được hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, tăng cường sức mạnh của kinh tế nhà nước, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và tái cơ cấu nền kinh tế.

  III

  Thực hiện đường lối Đổi mới, nền nông nghiệp nước ta đã có bước phát triển vượt bậc, đóng góp to lớn vào thành tựu chung của đất nước. Những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng nông nghiệp đang giảm dần và bộc lộ những hạn chế yếu kém của một nền nông nghiệp dựa trên kinh tế hộ manh mún, thiếu liên kết, năng suất và chất lượng thấp trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt. Vì vậy, phải thực hiện hiệu quả ba đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế đặc biệt là đẩy nhanh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Đây là nội dung quan trọng trong tái cơ cấu nền kinh tế và cũng là đòi hỏi bức xúc cần phải được triển khai mạnh mẽ bằng nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó phải tập trung thực hiện đồng thời việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật và tổ chức lại sản xuất nông nghiệp.

  Phải đặt người nông dân vào vị trí trung tâm và vai trò chủ thể để thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Nhà nước có cơ chế chính sách thúc đẩy ứng dụng sâu rộng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ sinh học, công nghệ thông tin vào sản xuất, quản lý nông nghiệp và đẩy nhanh công nghiệp hóa nông nghiệp, hiện đại hóa nông thôn. Khuyến khích phát triển các hình thức hợp tác, liên kết đa dạng, nhất là giữa người nông dân và doanh nghiệp trong sản xuất, dịch vụ với quy mô phù hợp. Hình thành chuỗi giá trị, bảo đảm hài hòa lợi ích của các chủ thể tham gia từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ. Tập trung phát triển sản phẩm có lợi thế so sánh, có khả năng cạnh tranh và thị trường tiêu thụ. Từng bước hình thành những tổ hợp nông - công nghiệp - dịch vụ công nghệ cao, gắn kết chặt chẽ với người nông dân và hướng tới xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp đa chức năng, phát triển bền vững.

  Thu hút mạnh doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nông thôn, phát triển sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ; chú trọng công nghiệp chế biến nông sản và công nghiệp sử dụng nhiều lao động để thúc đẩy tập trung ruộng đất, chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế nông thôn. Đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả đào tạo nghề. Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững. Quan tâm bảo vệ môi trường; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống, tập quán tốt đẹp của làng quê Việt Nam.

  Khẩn trương sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn để đẩy nhanh tiến trình cơ cấu lại nền nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

  IV

  Ba năm qua, kể từ Đại hội Đảng lần thứ XI, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức. Chúng ta đã dành nhiều công sức, nguồn lực để giải quyết những vấn đề trước mắt và đạt được những kết quả quan trọng. Đồng thời cũng đã chú trọng thực hiện nhiệm vụ trung và dài hạn nhưng kết quả đạt được chưa đáp ứng yêu cầu. Thực tiễn cho thấy nếu không giải quyết tốt những nhiệm vụ này thì sẽ không bảo đảm được ổn định kinh tế vĩ mô vững chắc, không khai thác có hiệu quả được tiềm năng của đất nước và cơ hội trong hội nhập quốc tế và cũng không tạo lập được nền tảng cho phát triển nhanh, bền vững.

  Nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề. Khó khăn, thách thức là rất lớn. Nhưng đây là cơ hội để thúc đẩy Đổi mới mạnh mẽ hơn. Đòi hỏi phải có quyết tâm và bản lĩnh chính trị rất cao. Bản lĩnh của Đảng và Nhân dân ta đã tỏa sáng trong đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Bản lĩnh đó cũng đã tỏa sáng khi đất nước ta đối mặt với khủng hoảng kinh tế - xã hội những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước để hình thành đường lối Đổi mới.

  Ngày nay, thế và lực của chúng ta đã mạnh hơn nhiều. Nhất định bản lĩnh đó sẽ lại tỏa sáng để Đẩy mạnh toàn diện công cuộc Đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, đưa sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lên tầm cao mới vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa - dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

  Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  52 phản hồi

  Phản hồi: 

  Cũng vì thể chế mà bọn được giao độc quyền lãnh đạo quản lý trực tiếp đất nước lại mắc bệnh bội thực về quyền lực. Bởi có quyền lực là có tham, tham ô, tham nhũng và làm sai như kiểu Nguyễn Bá Thanh làm thất thoát 3000 tỷ của nhà nước... vv và vv

  Phản hồi: 

  Đảng ta quyết liệt, chính phủ ta quyết liệt, nhà nước ta quyết liệt, nhân dân ta thì liệt.

  Phản hồi: 

  Khi nói thì hay...đứng .tỉnh queo
  dân tình khốn khó...cứ đói...meo
  quan trên cứ phát...vô cùng...tốt
  sáng...chiều...thuế phí...khổ dân nghèo..!

  hô hoán lên rằng...hãy...làm theo
  nợ công...chất ngất, túi dân...teo
  quan trên béo nút...trông mà...khiếp
  làm...nói..lâu nay: lộn tùm phèo

  Phản hồi: 

  Nếu không có điều 4 hiến pháp thể chế thì chẳng cần phải lý luận dân chủ, làm chủ vòng vo tam quốc rất rối rắm mất nhiều giấy mực viết và thời gian đọc. Hỏi những nước phát triển văn minh người ta có cần loại thông bịp dài dòng kém hiệu quả này không?

  Phản hồi: 

  Thông điệp đầu năm mới 2014 của TT Nguyễn Tấn Dũng giống như tiéng kêu của một con ngoé đã bị con rắn thể chế đớp và đang nuốt dần!!!
  Hỏi còn chỗ nào để dân làm chủ liên tục có hiệu quả nữa, một khi Dân chỉ là hành khách ngồi trong xe, lúc tỉnh ,lúc say, lúc ngủ gật? Thể chế đã phó thác hết cho tay lái tài xế đảng cs rồi! Chỉ còn hô hào phát huy Dân làm chủ kiểu cầm bòi cho chúng nó đái. Thích thì làm không thích thì thôi, vô thưởng vô phạt!
  Cũng vì thể chế mà bọn được giao độc quyền lãnh đạo quản lý trực tiếp đất nước lại mắc bệnh bội thực về quyền lực. Bởi có quyền lực là có tham, tham ô, tham nhũng. Mó vào chỗ nào là có tử hình chỗ đó!

  Phản hồi: 

  Bắt chước Thủ tướng Việt Nam, Kim Jong Un cũng xuống giọng:

  Dấu hiệu thay đổi trong bài phát biểu đầu năm của Kim Jong Un

  Bài phát biểu năm mới của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bộc lộ một sự thân thiện bất thường. Dưới thời cha Jong Un là Kim Jong Il, các bài viết năm mới trên báo chí Triều Tiên hiếm khi bỏ lỡ cơ hội nói xấu Hàn Quốc và đồng minh của nước này là Mỹ.

  Trong bài viết năm 2008, ngay trước khi chính quyền của Lee Myung-bak bắt đầu, Triều Tiên tuyên bố Hàn Quốc phải vứt bỏ suy nghĩ đối đầu, trong đó nói Triều Tiên là đối thủ chính. Vào tháng 1/1998, trước khi cựu Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae Jung nhậm chức, bài viết của Triều Tiên nói, không có gì sẽ thay đổi tại Hàn Quốc do thay đổi lãnh đạo. Và trong bài viết 2003, ngay trước khi chính quyền của ông Roh Moo hyun nhậm chức, Triều Tiên kêu gọi Mỹ rút quân khỏi Hàn Quốc.

  Những lời lẽ thân thiện dành cho Hàn Quốc

  Tính tới giờ, bài phát biểu của Jong Un là mang tính hòa giải nhất. Viện Thống nhất quốc gia ở Hàn Quốc cho biết, nó mang tới hy vọng rằng quan hệ liên Triều sẽ cải thiện trước khi chính quyền của bà Park Geun hye nhận trọng trách. Một trợ lý thân cận của bà Park nói, đó là tín hiệu tốt dù Triều Tiên có lẽ chỉ thử khẩu vị đối thoại của chính quyền mới của Hàn Quốc.

  Tập trung vào kinh tế

  Kim Jong Un nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng nhất là "xây dựng nền kinh tế lớn" và cải thiện cuộc sống cho người dân Triều Tiên. "Mọi hoạt động kinh tế thực hiện trong năm nay nên hướng tới việc tăng mạnh sản lượng, bình ổn và cải thiện mức sống của người dân".

  Với phát biểu này, Jong Un đã phá vỡ truyền thống, khi đề cập tới kinh tế trước các vấn đề quân sự và chính trị. Jong Un đã dùng từ nhân dân 59 lần, kinh tế 24 lần, trong khi người sáng lập Triều Tiên Kim Nhật Thành dùng từ kinh tế 11 lần, Kim Jong Il dùng 14 lần.

  Quân đội không còn là số 1

  Trong bài phát biểu năm mới, Jong Un ít đề cập tới học thuyết songun (quân đội là số 1). "Trong thời kỳ Kim Jong Il, học thuyết songun lan tỏa khắp mọi vấn đề quốc gia, song bây giờ nó dường như chỉ giới hạn ở lĩnh vực quốc phòng", Cho Dong-ho tại trường đại học phụ nữ Ewha nhận xét.

  Tuy nhiên, Jong Un vẫn tuyên bố, Triều Tiên cần sản xuất thêm nhiều vũ khí hiện đại.

  Học tập Kim Nhật Thành

  Người sáng lập Triều Tiên Kim Nhật Thành thường có bài phát biểu năm mới hàng năm song ông Kim Jong Il hầu như không bao giờ phát biểu trước công chúng mà thường có các bài viết trên truyền thông quốc gia.

  Một quan chức Bộ Thống nhất của Hàn Quốc cho biết, quyết định quay lại với các bài phát biểu của Jong Un là một phần trong nỗ lực bắt chước ông nội, người luôn cố gắng gần gũi với công chúng.

  Hoài Linh (Theo Chosun)
  http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/156277/dau-hieu-thay-doi-trong-bai-phat-...

  Phản hồi: 

  >>> Dân chủ là tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã chỉ rõ Nước ta là một nước dân chủ, mọi quyền lực đều thuộc về Nhân dân.

  Đảng chủ, Côn chủ thì có, "dân chủ" thì không:

  http://danluan.org/lien-ket/20131223/yen-trang-khi-nao-cong-an-duoc-no-sung

  http://danluan.org/lien-ket/20131231/hoc-sinh-lop-9-tu-vong-sau-khi-lam-...

  http://danluan.org/tin-tuc/20140102/video-con-an-mat-vu-cs-dien-cuong-tr...

  Phản hồi: 

  [quote]Machiavelli hiến kế cho vua xứ Florence hồi năm thế kỷ trước, nhưng “nguyên tắc vàng” của nghệ thuật lãnh đạo đến nay vẫn không hề thay đổi: Chính trị là tiên liệu và phòng ngừa trước rủi ro. Đây là bài toán quản trị trước các vấn đề có thể phát sinh bằng năng lực phân tích, dự báo, đặt giả thuyết, xây dựng kịch bản trên cơ sở chắc chắn của khoa học. Từ đó tìm ra những cách thức giải quyết phù hợp.[/quote]
  Đọc đến khúc này bỗng cười muốn ngất, điếc cả tai vì âm độ nổ. Chả phải bàn đến chính trị mới cần đến 'tiên liệu và phòng ngừa rủi ro' ! Làm bất cứ việc gì trên đời này mà muốn tăng khả năng thành công đều phải như thế cả. Nếu đã cho rằng đây là 'bài toán quản trị' thì làm việc đek gì mà không cần phải quản trị, mà muốn giải 'bài toán quản trị' cho phù hợp với thực tế khách quan thì không thể không có 'năng lực phân tích, dự báo, đặt giả thuyết, xây dựng kịch bản trên cơ sở chắc chắn của khoa học'. Ngược lại thì là làm đại, làm càn, vừa làm vừa 'sửa sai', sai đâu sửa đấy, sai đấy sửa đâu, sửa đâu sai đấy :)

  Ông Machiavelli thời đó nói được nhời như thế là hay, là tiến bộ, là phát hiện, là đột phá, nhưng nay thì đấy đã là chuyện thường ngày, đương nhiên là phải thế, là bài cơ bản mà bất cứ đứa nào học xong đại học đều phải 'nắm' để hành nghề.

  Có thắc mắc là 'năng lực phân tích, dự báo, đặt giả thuyết, xây dựng kịch bản' trên cơ sở chắc chắn của 'chủ nghĩa cộng sản khoa học' thì có được xem là là khoa học 'chính trị' không nhẫy ? :)

  Phản hồi: 

  Haha, năm 2014 Đảng và Nhà nước ta mới quyết liệt đi theo con đường xây dựng một Nhà nước Kiến tạo Phát triển. Vậy trước đó mô hình nhà nước ta đi gọi là mô hình gì? Mô hình Nhà Nước Ăn Hại Phá Nát ư?

  Tại sao năm 2014? Có phải tại vì đây là năm cuối cùng của 2 nhiệm kỳ cầm quyền của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, kéo dài 8 năm với bao Vinashin, Vinalines, Đoàn Văn Vương, Đặng Ngọc Viết, giải tán IDS, bắt bớ và cầm tù bao nhiêu người con của đất nước này cất tiếng đòi hỏi xây dựng một Nhà Nước Kiến Tạo Phát Triển?

  Nguyễn Chính Tâm - Thông điệp của Thủ tướng và bước ngoặt 2014

  Khác với những chính sách mang tính đối phó, chăm chăm vào lợi ích trước mắt và bị xâu xé bởi những nhóm đặc quyền-đặc lợi, mô hình nhà nước kiến tạo phát triển mà Thủ tướng xác định cho năm 2014 nhắm tới những mục tiêu dài hạn.

  LTS: Trong thông điêp gửi tới người dân ngày đầu năm mới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Để phát huy tốt nhất quyền làm chủ của Nhân dân, Nhà nước phải làm tốt chức năng kiến tạo phát triển. Nhà nước không làm thay dân mà phải tập trung xây dựng khuôn khổ thể chế phù hợp và tạo điều kiện cần thiết để mọi người phát huy năng lực và sức sáng tạo vì lợi ích của chính mình”.

  Năm 2014 sẽ là một bước ngoặt trong quá trình xây dựng Nhà nước kiến tạo phát triển (NNKTPT) ở Việt Nam. Khác với những chính sách mang tính đối phó, xoay xở, chăm chăm vào lợi ích trước mắt, và bị xâu xé bởi những nhóm đặc quyền-đặc lợi, mô hình NNKTPT nhắm tới những mục tiêu dài hạn, trong đó tập trung vào xây dựng những nền tảng cho các đột phá chiến lược.

  Những đột quá này cần vốn, cơ sở hạ tầng, con người, nhưng đặc biệt một trong những yếu tố cần thiết tiên yếu nhất là một thể chế - chính sách tốt đóng vai trò đòn bẩy, kích hoạt những nhân tố xung quanh.

  Tuần Việt Nam xin gửi tới độc giả bài viết phân tích thông điệp quan trọng này của Thủ tướng.

  Ba đặc tính tiền phong

  Định nghĩa về NNKTPT được đưa ra lần đầu năm 1982 bởi học giả Chalmers Ashby Johnson. Theo ông, NNKTPT là một mô hình quản lý nhà nước, trong đó nhà nước đề ra các chính sách mang tính định hướng phát triển, tạo môi trường và điều kiện cho các thành phần kinh tế phát huy mọi tiềm năng trong môi trường cạnh tranh và hội nhập quốc tế; tăng cường giám sát để phát hiện các mất cân đối có thể xảy ra, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.
  thông điệp của Thủ tướng

  Sau Johnson, có nhiều tác giả tiếp tục phát triển khái niệm này dựa trên các lý thuyết khác nhau và kinh nghiệm thực tế. Học từ thế giới và trong bối cảnh của Việt Nam, mô hình NNKTPT phải đảm bảo được ba đặc tính tiền phong sau:

  (i) Từ chức năng kiểm soát sang quản trị và kiến tạo là tâm điểm của mô hình. Song song với quá trình chuyển đổi nền kinh tế, những vấn đề phát triển từ một phương thức quản lý xã hội còn mang tính truyền thống sang hiện đại là hai nhân tố quan trọng khi đặt vấn đề xem xét trong điều kiện nước ta. Câu hỏi ở đây không phải là Nhà nước quản lý ít hay nhiều, mà là Nhà nước quản lý như thế nào.

  Một mô hình Nhà nước mạnh, trên ý nghĩa đủ khả năng đối phó trước những rủi ro, đảm bảo an ninh chung cho cả cộng đồng đang là con đường chúng ta cần tiến tới. Từ việc dung hòa các lợi ích, với cơ chế tạo được sự cân bằng trong quá trình ra quyết định, Nhà nước - nhìn từ một khía cạnh, sẽ không còn phải giữ nhiều trọng trách như trước. Nhưng ngược lại, do có sự tham gia của nhiều tác nhân, Nhà nước không còn đứng trước nguy cơ gánh vác những rủi ro một mình, nên sẽ có điều kiện tập trung tốt hơn vào những lĩnh vực mà thị trường và các thành phần xã hội khác không thể đảm đương.

  (ii) Nhà nước sẽ mạnh khi mỗi người dân cảm thấy đây là thiết chế đại diện cho mình. Đất nước sẽ đứng lên khi mọi người tin rằng đang cùng chia sẻ một sứ mệnh. Tạo khung pháp lý hành động thông qua nguyên tắc giao quyền, ủy quyền và phân quyền nhiều hơn chính là bí mật thành công của cải cách kinh tế sau thời kỳ Đổi Mới.

  Sau một thời gian dài trong cơ chế quan liêu bao cấp, sinh hoạt thị trường với quy luật cung cầu đặt lại nhiều vấn đề về quản lý. Một trong số đó là phân chia quyền và nghĩa vụ. Nếu Nhà nước trong nền kinh tế kế hoạch nắm vai trò chủ đạo về mọi mặt, với nghĩa vụ cuối cùng đảm bảo thịnh vượng và an ninh cho cả cộng đồng, thì Nhà nước trong nền kinh tế thị trường có xu hướng chia sẻ vai trò này với những tác nhân khác.

  Trước sự hình thành những “tập đoàn lợi ích” khác nhau, thậm chí nhiều khi đối lập thì việc mở rộng quyền tham gia - chịu trách nhiệm trong các thành phần kinh tế, các lực lượng xã hội khác nhau chính là một cách để “dung hòa lợi ích”, gắn kết các nhóm lợi ích lại với nhau bằng những định chế mang tính chế tài của luật pháp và sự giám sát của công luận.

  (iii) Quản trị rủi ro (hơn là giải quyết sự việc khi đã rồi). Chính trị gia người Ý Machiavelli (1469-1527) trong tác phẩm Quân vương (The Prince) nổi tiếng từng viết rằng: “[…] chuyện quốc gia đại sự như thầy thuốc chữa bệnh lao. Thời kỳ đầu, bệnh dễ chữa nhưng khó chẩn đoán. Sau một thời gian không được phát hiện, bệnh trở nên dễ chẩn đoán, nhưng khó chữa. Bằng khả năng nhận biết trước hiểm họa, quân vương sẽ nhanh chóng đối phó. Tuy vậy, khi những hiểm họa đó không được ai biết đến, lớn dần lên, thì một lúc nào đó, mọi người đều biết nhưng không còn khả năng giải quyết”.

  Machiavelli hiến kế cho vua xứ Florence hồi năm thế kỷ trước, nhưng “nguyên tắc vàng” của nghệ thuật lãnh đạo đến nay vẫn không hề thay đổi: Chính trị là tiên liệu và phòng ngừa trước rủi ro. Đây là bài toán quản trị trước các vấn đề có thể phát sinh bằng năng lực phân tích, dự báo, đặt giả thuyết, xây dựng kịch bản trên cơ sở chắc chắn của khoa học. Từ đó tìm ra những cách thức giải quyết phù hợp.

  Tại sao 2014?

  Từ 1986, quá trình “Đổi Mới” tại Việt Nam song hành với hai xu hướng chính. Một là sự cởi trói cho các thành phần xã hội tham gia vào việc sản xuất, phân phối và kinh doanh các mặt hàng lưu thông trong thị trường. Hai là việc thay đổi dần dần thế giới quan về trật tự thế giới, với tiếp cận vượt ra khung góc nhìn “hai phe”.

  Nhìn nhận sự kết nối của các quốc gia khác nhau đang hình thành một thị trường chung trên phạm vi toàn cầu, đòi hỏi đẩy nhanh quá trình cùng liên kết. “Hội nhập” có thể được hiểu bằng cách nói ngược là “nhập hội” với hai góc nhìn. Một là khi thế giới có xu hướng ngày càng gom thành một hội, để phát triển khó ai có thể đứng ngoài. Hai là “hội thế giới” đã có rồi (về luật lệ, về cách chơi hay về phương thức phân chia lợi ích) và mình là kẻ đến sau, nên phải tìm cách “nhập hội”.

  37 năm sau ngày thống nhất đất nước, Việt Nam đang đứng trước những thách thức lớn trên con đường phát triển kinh tế. Công cuộc đổi mới đã đưa chúng ta thoát nghèo. Hội nhập, đi theo cơ chế thị trường... đã được lựa chọn, kỳ vọng trong vai trò dẫn dắt đến thịnh vượng. Nhưng, hội nhập không đơn giản là một cái gật đầu. Cũng như kinh tế thị trường đòi hỏi phải có những nguyên lý quản trị quốc gia và cả doanh nghiệp tương thích. Trong quá trình này, cần nhất là sự huy động mọi nguồn lực, kinh nghiệm.

  Tăng trưởng kinh tế dẫn đến thay đổi cấu trúc xã hội, thể chế quản trị, quan điểm và cách nhìn nhận thế giới; thời điểm mà những khác biệt, mâu thuẫn, thậm chí xung đột có thể thúc đẩy lên cao trào. Xung đột giữa cái mới và cái cũ, cái hiện đại và cái truyền thống, cái đối với người này được lợi, nhưng với người kia là thua thiệt. Trong khi người mạnh muốn tiếp tục tiến, những người yếu cảm thấy sợ hãi và muốn bám chặt cái có sẵn mà mình đang có. Xã hội có thể bước tới, có thể bước lùi, hoặc cứ dùng dằng trong gian đoạn chuyển tiếp. Và những cái tiến, cái lùi, nhóm muốn bức phá, người vẫn dùng dằng đã thể hiện rõ qua bức tranh tình hình kinh tế-chính trị-xã hội trong khoảng thời gian từ 2011.

  Nói như người đứng đầu Chính phủ: trong những năm qua cả hệ thống và bộ máy phải tập trung vào giải quyết những công việc trước mắt. Vì thế những nỗ lực bứt phá, tạo dựng các nền tảng cho phát triển trung và dài hạn vẫn còn hạn chế. Năm 2013 kết thúc với những tín hiệu tích cực và khả quan hơn về tình hình kinh tế vĩ mô. “Đây là lúc chúng ta cần có thêm động lực để lấy lại đà tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững”[1].

  Xây dựng Nhà nước pháp quyền, phát huy dân chủ, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới chính là 4 trọng tâm chiến lược chính của Chính Phủ trong năm 2014. Thực hiện được hiệu quả 4 trọng tâm sẽ là những đột phá để thiết lập lại niềm tin để tất cả chúng ta, giữa Nhà nước và người dân cùng chung một hướng, cùng đồng cảm một tấm lòng, cùng san sẻ khó khăn, và cùng vượt qua những thử thách trong 2014. Như điểm tựa để xây dựng một nước Việt hùng cường.

  Nguyễn Chính Tâm

  (1) http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/156103/doi-moi-the-che--phat-huy-quyen...

  Theo Tuần Việt Nam

  Phản hồi: 

  Cảm ơn bác đã sửa lỗi giúp Dân Luận. Tôi thì chỉ mong thông điệp này được nêu ra và trở thành sự thực từ 10 năm trước, tránh cho VN bao nhiêu phiền phức của 10 năm qua :D
  [quote=vugai]Các thím trong bbt Dân Luận ơi, em đọc dòng đầu tiên của "Dân Luận: Thông điệp đầu năm 2004 của......". Năm 2004 là không chính xác phải không ạh?[/quote]

  Phản hồi: 

  Các thím trong bbt Dân Luận ơi, em đọc dòng đầu tiên của "Dân Luận: Thông điệp đầu năm 2004 của......". Năm 2004 là không chính xác phải không ạh?

  Phản hồi: 

  Hơi phá đám tí nhưng mấy bác phải nhớ cụ Nguyễn Văn Thiệu nói nhé:
  Đừng nghe những gì cộng sản nói hãy nhìn gì những cộng sản làm.

  Phản hồi: 

  Thông điệp đầu năm của Thủ tướng: Dân chủ và Pháp quyền

  Vào đúng ngày Tết dương lịch (1.1.2014) Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có bài viết quan trọng gửi đến toàn dân. Đây có thể coi là Thông điệp đầu năm của Thủ tướng. Đã có những nét mới trong Thông điệp này, mà nổi bật nhất là quan điểm về Dân chủ và Pháp quyền.

  Thông điệp viết: “Dân chủ và Nhà nước pháp quyền là cặp “song sinh” trong một thể chế chính trị hiện đại”. Điều này không mới, nhưng nhấn mạnh đúng tầm mức quan trọng của nó trong thời điểm này là điều mới mẻ.

  Bởi, không một xã hội có tổ chức nào lại thiếu pháp luật, lại không dùng tới pháp quyền, trừ xã hội công xã thời Nghiêu Thuấn mang nhiều yếu tố huyền thoại. Nhưng, nếu xã hội chỉ dùng Pháp quyền cai trị không thôi, thì với thế giới bây giờ, xã hội ấy sẽ không thể phát triển, thậm chí, sẽ bị rơi vào tình trạng “ốc đảo” của sự cô lập.

  Vì vậy, Pháp quyền luôn phải song hành cùng Dân chủ. Đúng là như một cặp “song sinh”. Tự thân nó, Dân chủ chỉ là ý thức của công dân về dân chủ. Nhưng nếu cơ chế dân chủ được phát huy thực chất trong xã hội pháp quyền, cơ chế ấy sẽ bảo đảm cho người dân những quyền cơ bản làm người, cũng như những quyền cơ bản tham gia xây dựng một thể chế phù hợp với sự phát triển, trong khi vẫn bảo đảm được nhân quyền.

  Xã hội Pháp quyền không phải là xã hội mà cứ ra đường là gặp công an (nhưng lúc cần có sự can thiệp giữ gìn trật tự thì công an lại chẳng thấy đâu), đó phải là một xã hội mà pháp luật rõ ràng, chặt chẽ, và mọi công dân đều phải tuyệt đối bình đẳng trước pháp luật.

  Khi điều này chưa thực hiện được, thì cũng chưa có xã hội pháp quyền. Còn dân chủ, không phải ai muốn làm gì thì làm, mà chỉ được làm những gì pháp luật không cấm. Nghĩa là không được làm những gì pháp luật cấm.

  Phải minh bạch điều này, thì sẽ không còn ai phải “lăn tăn” gì về dân chủ nữa. Nhưng phải có dân chủ, bắt đầu từ ý thức dân chủ rồi tới những quyết định, những hành xử mang tính dân chủ, cao nhất là một thể chế dân chủ “do dân và vì dân” thực sự chứ không phải chỉ trên khẩu hiệu.

  Khi có một đại biểu quốc hội đương nhiệm đề nghị “Khoan hãy ban bố Luật biểu tình, vì lý do cần ổn định chính trị hay vì ý thức người dân chưa cao” thì đó là sự ngụy biện mang tinh thần nô lệ hơn là có ý thức dân chủ.

  Luật biểu tình, cũng như nhiều luật khác, là nhằm đảm bảo quyền dân chủ của công dân trong khuôn khổ pháp luật. Ở những quốc gia phát triển và dân chủ, chính nhờ luật biểu tình mà người dân có thể tự do bày tỏ chính kiến của mình trong trật tự, kẻ nói có người nghe, chứ không phải mạnh ai nấy nói, và chẳng ai nghe ai cả.

  Nghĩa là Luật biểu tình, bảo đảm cho chính sự thực thi nghiêm minh của pháp luật, chứ không hề ngăn cản nó. Cùng với bảo đảm quyền dân chủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng Nhà nước pháp quyền. Đây là mối quan hệ giữa dân chủ và kỷ cương. Người viết “Trăm điều phải có thần linh pháp quyền”.

  Nhà nước pháp quyền phải thượng tôn pháp luật. Pháp luật phải bảo đảm được công lý và lẽ phải. Mọi hạn chế quyền tự do của công dân phải được xem xét cẩn trọng và chủ yếu nhằm bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và những giá trị văn hóa, lịch sử, đạo đức tốt đẹp của dân tộc. Người dân có quyền làm tất cả những gì pháp luật không cấm và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức chỉ được làm những gì mà pháp luật cho phép. Mọi quyết định quản lý của Nhà nước đều phải minh bạch.” (Thông điệp 2014 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng)

  Cái mới ở Thông điệp đầu năm 2014 này là ở tính minh bạch của nó về những vấn đề trọng yếu của quốc gia, dù không còn là mới, nhưng chưa bao giờ được giải quyết triệt để và thỏa đáng. Người dân đang trông chờ rất nhiều những hành động cụ thể của nhà nước và chính phủ để hiện thực hoá Thông điệp đầu năm này.

  Thanh Thảo
  Theo Một Thế Giới

  Phản hồi: 

  Ngô Nhật Đăng: Mình có một thằng bạn đang hành Thiền, ngưỡng mộ nó ghê lắm vì đó là việc cực khó khăn. Mình hỏi:

  - Mày bắt đầu thế nào?

  Nó cười:

  - Mày nghe hết chương trình thời sự của VTV mà không cáu giận văng tục là bắt đầu tinh tấn đấy.

  Hôm nay ngồi nghe bài phát biểu của thủ tướng, đến đoạn ngài khẳng định:

  "Tăng cường quyền lãnh đạo của đảng và nhà nước tức là tăng thêm quyền hạn của nhân dân..."

  Phục thằng bạn quá.

  Phản hồi: 

  Nhà báo Nguyễn Vạn Phú: Phải nói sòng phẳng bài viết của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có những nội dung quan trọng, lần đầu tiên đưa ra công luận cách nhìn của người đứng đầu Chính phủ về một số vấn đề kinh tế, chính trị và xã hội.

  Tuy nhiên đáng tiếc là bài viết sử dụng ngôn ngữ quá khó với đại đa số người dân. Nên nhớ diễn văn của các tổng thống Mỹ chỉ sử dụng ngôn từ như thế nào đó mà người chỉ mới học xong cỡ lớp 8 hay lớp 9 cũng hiểu dễ dàng. Tôi thử khảo sát bỏ túi – rất nhiều người mơ hồ về cụm từ “thể chế” là một trong những từ khóa của bài viết.

  Tóm tắt có thể thấy ý chính nổi lên là phải đổi mới: về chính trị đó là xây dựng dân chủ thật sự và tinh thần thượng tôn pháp luật, giảm bớt sự can thiệp của nhà nước; về kinh tế đó là cạnh tranh bình đẳng, cải cách doanh nghiệp nhà nước và cải cách hành chính.

  Cái tuy nhiên thứ nhì là liệu những điều này có khả thi? Ví dụ, để mở rộng dân chủ trực tiếp thì phải bầu trực tiếp, ví dụ bầu chủ tịch xã. Nhưng Hiến pháp vừa sửa đổi đã khóa con đường này lại rồi. Điều 114 Hiến pháp viết: “Ủy ban nhân dân ở cấp chính quyền địa phương do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu…” như thế việc thí điểm để người dân trực tiếp bầu chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp xem như không thể thực hiện được nữa bởi sẽ vi hiến.

  Nói chung nếu làm được những điều trong bài viết (ví dụ “Dân chủ và Nhà nước pháp quyền là cặp “song sinh” trong một thể chế chính trị hiện đại”) thì đây là một bước tiến lớn của năm 2014.

  Theo FB Xê Nho NVP

  Phản hồi: 

  Tham nhũng càng ngày càng siêu, đông đảo như bầy sâu lúc nhúc. Ra ngõ là gặp quan tham.

  Còn đ/c X thì lúc nào mà chả quyết liệt.

  Bài ca xưa rồi Diễm ơi, cứ bổn cũ soạn lại, ba cái lăng nhăng gọi là 'đổi mới' rồi 'phát huy quyền làm chủ của nhân dân' thiệt là nhảm nhí.

  Sao không thấy đ/c X nhắc đến tham nhũng gì cả vậy? Thua rồi phải không?

  Phản hồi: 

  "Nguồn động lực đó phải đến từ Đổi mới thể chế và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân"(NTD)
  Hơn 90% dân số ngoài đảng không được phép nghĩ và làm lãnh đạo quản lý chính quyền đất nước thì dân chủ ở chỗ nào? kêu gào lải nhải mãi liệu có ích gì? giọng điệu giáo điều muôn thuở có khác gì bắt Dân cầm buồ.. cho chúng nó đái!

  Phản hồi: 

  Đúng vậy! Chính xác 100%.
  Chỉ có một con đường: đảng cộng sản Việt Nam phải đưa nguyễn tấn dũng ra toà án, để xét xử tội ác của y và đồng bọn. Có thế mới yên lòng dân được!

  Phản hồi: 

  Tôi tin rằng ông nầy dọc ...nhưng không hiểu mình dọc cái gi?

  Đảng chủ hay dân chủ?
  "Chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng phải ưu việt hơn về dân chủ và Đảng ta phải nắm chắc ngọn cờ dân chủ..."

  Lại tự sướng, ăn mày quá khứ vớ thành tích " ta dã tự trói..và vô cùng tư hào dã tự mở trói...dó là ...dổi mới!"...

  Nói tóm lại dầu năm "Nổ" to dây...khá chi tiết..Tuy nhiên tất cả là:

  Quyết liệt: Quyết cái nào liệt cái dó!
  Đột phá: ....... cũng chỉ bươi ra rối phá tanh bành!

  Phản hồi: 

  Ba Dũng là ba lăng nhăng
  Nói năng nhí nhố chỉ hăng lỗ mồm
  Làm ăn thì rất lôm côm
  Hứa suông hẹn hão bờm xơm cả đời
  Thủ tướng bốc phét Dũng ơi
  Có ngày dân vả rụng rời hết răng.

  "Ông Lênin ở nước Nga
  Cớ sao lại đứng vườn hoa nước này?
  Vừa phanh ngực, vừa chỉ tay
  Tư duy đổi mới nước này còn lâu.

  Cách đay khá lâu, Ba Dũng hứa có luật biểu tình nhưng có thấy luật biểu tình đeó đâu.

  Phản hồi: 

  Đây là nhửng gì tôi nghe được từ anh y tá "bla, bla, bla, bla, ...".
  Thùng rổng kêu to. nói một đường làm một nẽo là châm ngôn cũa những công bộc cũa nhân dân.

  Phản hồi: 

  Dưới chế độ CS và chính phủ 3X thì bà con đã có kinh nghiệm là NTD nói thế nhưng ko phải thế. Cứ mỗi khi NTD nói ổn định giá cả thì giá các loại hàng hóa về năng lượng, huyết mạch của cuộc sống của bất cứ người dân nào, cũng vùn vụt tăng lên. Tin làm sao cái miệng tối đen thăm thẳm đầy chết chóc như cái lỗ của một ngôi mộ mới bốc mả. Khi nó nói về vụ họ Đoàn, Tiên Lãng, rồi lại chính nó phóng thằng Kaka lên tướng, thua lỗ tràn ngập nhưng nó vẫn ký "đúng lộ trình" cho thằng Dương Chí Dũng lên làm tổng giám đốc Vinashin, và gần đây lại khen thưởng thằng Vũ Xuân Hà. Tin sao được, hãy đừng nói chúng ta chờ và tin, hãy đừng làm tổn thương niềm hy vọng của từng người an An Nam nữa.

  Pages