Thông điệp quyết liệt đổi mới của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

 • Bởi Admin
  02/01/2014
  52 phản hồi
  Dân Luận: Thông điệp đầu năm 2014 của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phản ánh những góp ý chân thành trong báo cáo ”Khơi thông những nút thắt thể chế để phục hồi tăng trưởng” do Harvard Kennedy School và Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright thực hiện vào tháng 8/2013. Đây là một dấu hiệu tích cực đầu năm, tuy nhiên chúng ta hãy cùng xem ê-kíp của Thủ tướng sẽ thúc đẩy những thay đổi này như thế nào, hay chỉ là nói mồm?

  “Nguồn động lực để lấy lại đà tăng trưởng, để phát triển bền vững phải đến từ đổi mới thể chế, phát huy dân chủ”, “ Nhà nước phải làm tốt chức năng kiến tạo phát triển”... Thông điệp đầu năm mới 2014 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh từ “đổi mới”.

  Dân trí xin đăng tải toàn văn Bài viết đầu năm 2014 của Thủ tướng:

  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh thông điệp quyết liệt đổi mới trong năm 2014 (ảnh: Việt Hưng).

  Hoàn thiện thể chế, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2014, tạo nền tảng phát triển nhanh và bền vững

  Trong năm qua, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế vĩ mô ổn định tốt hơn, tăng trưởng cao hơn và lạm phát thấp hơn năm 2012. Văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường có bước tiến bộ. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm. Hoạt động đối ngoại đạt nhiều thành tựu. Chính trị - xã hội ổn định. Vị thế nước ta trên trường quốc tế được nâng cao.

  Thực hiện Kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã có Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. Trong đó xác định Tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao hơn năm 2013. Bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Tăng cường quốc phòng, an ninh. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

  Mặc dù kinh tế thế giới đã có những tín hiệu phục hồi; kinh tế - xã hội nước ta chuyển biến tích cực nhưng khó khăn, thách thức còn lớn, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải thống nhất hành động với quyết tâm cao để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. Đồng thời triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ trung và dài hạn nhằm tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững. Tập trung nỗ lực xây dựng Nhà nước pháp quyền, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

  I

  Chúng ta đang sống trong thời đại toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế sâu rộng. Việc tham gia các Hiệp định thương mại tự do với yêu cầu cao hơn, toàn diện hơn tạo ra nhiều cơ hội cho hợp tác cùng phát triển nhưng sự tùy thuộc lẫn nhau cũng tăng lên và cạnh tranh ngày càng gay gắt. Báo cáo thường niên của nhiều tổ chức quốc tế đều xếp hạng năng lực cạnh tranh của các nền kinh tế. Đây là chỉ báo tham khảo quan trọng về vị trí của từng quốc gia trong cuộc ganh đua toàn cầu. Quốc gia nào có năng lực cạnh tranh cao sẽ có nhiều cơ hội để vượt lên, phát triển nhanh và bền vững.

  Năng lực cạnh tranh được quyết định bởi nhiều yếu tố, trong đó chất lượng thể chế và môi trường kinh doanh có tầm quan trọng hàng đầu. Chất lượng thể chế không chỉ tác động như một yếu tố tự thân mà còn ảnh hưởng có tính quyết định đến môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh của cả nền kinh tế, của từng doanh nghiệp và là điều kiện tiên quyết để phát huy có hiệu quả lợi thế quốc gia. Không thể có được năng lực cạnh tranh cao nếu không có một thể chế chất lượng cao và một nền quản trị quốc gia hiện đại.

  Nhìn lại gần 30 năm qua, những bước phát triển vượt bậc của đất nước ta đều gắn liền với những đổi mới có tính quyết định về thể chế, bản chất là mở rộng dân chủ, thực hiện cơ chế thị trường trong hoạt động kinh tế mà bước đột phá lớn và toàn diện là từ Đại hội VI của Đảng.

  Đột phá trong quản lý nông nghiệp bắt đầu từ Khoán 10 đã đưa Việt Nam từ thiếu lương thực trở thành nước xuất khẩu gạo và nhiều nông sản hàng đầu thế giới. Mở rộng mạnh mẽ quyền tự do kinh doanh với việc ban hành Luật công ty, Luật doanh nghiệp tư nhân, Luật đầu tư nước ngoài... đã đưa nền kinh tế nước ta ra khỏi trì trệ, phát triển năng động với tốc độ cao. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế đã tạo ra không gian phát triển mới, rộng mở hơn.

  Những quyết sách đổi mới phù hợp của Đảng và Nhà nước ta đã đưa Việt Nam từ một nước kém phát triển trở thành quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình và công cuộc xóa đói giảm nghèo đạt thành tựu ấn tượng, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

  Trong những năm gần đây, năng lực cạnh tranh của nước ta chậm được cải thiện. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng đã chậm lại. Xã hội có không ít vấn đề bức xúc. Một trong những nguyên nhân là động lực mà những cải cách trước đây tạo ra đã không còn đủ mạnh để thúc đẩy phát triển. Đây là lúc chúng ta cần có thêm động lực để lấy lại đà tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững. Nguồn động lực đó phải đến từ Đổi mới thể chế và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân.

  Dân chủ là tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã chỉ rõ Nước ta là một nước dân chủ, mọi quyền lực đều thuộc về Nhân dân. Đảng ta đã khẳng định Dân chủ vừa là mục tiêu vừa là động lực trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dân chủ cũng là xu thế khách quan trong tiến trình phát triển của xã hội loài người. Từ chế độ nô lệ lên chế độ phong kiến và từ chế độ phong kiến lên chế độ tư bản là những bước tiến dài về dân chủ. Chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng phải ưu việt hơn về dân chủ và Đảng ta phải nắm chắc ngọn cờ dân chủ. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước cũng là nhằm phát huy tốt hơn quyền làm chủ của Nhân dân. Dân chủ sẽ phát huy khả năng sáng tạo của mỗi người, góp phần xóa bỏ mặc cảm, tăng cường gắn kết xã hội và khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

  Trong điều kiện khoa học và công nghệ phát triển rất nhanh, đặc biệt là công nghệ thông tin, thế hệ trẻ nước ta được trang bị kiến thức ngày càng cao và phần lớn thường xuyên truy cập internet để giao lưu, học hỏi, khám phá và chiêm nghiệm thực tế. Thế hệ này đang và sẽ đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển cũng như vận mệnh của đất nước. Đây vừa là áp lực vừa là điều kiện thuận lợi để chúng ta tăng cường dân chủ và hoàn thiện thể chế.

  Dân chủ và Nhà nước pháp quyền là cặp “song sinh” trong một thể chế chính trị hiện đại. Cùng với bảo đảm quyền dân chủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng Nhà nước pháp quyền. Đây là mối quan hệ giữa dân chủ và kỷ cương. Người viết “Trăm điều phải có thần linh pháp quyền”. Nhà nước pháp quyền phải thượng tôn pháp luật. Pháp luật phải bảo đảm được công lý và lẽ phải. Mọi hạn chế quyền tự do của công dân phải được xem xét cẩn trọng và chủ yếu nhằm bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và những giá trị văn hóa, lịch sử, đạo đức tốt đẹp của dân tộc. Người dân có quyền làm tất cả những gì pháp luật không cấm và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức chỉ được làm những gì mà pháp luật cho phép. Mọi quyết định quản lý của Nhà nước đều phải minh bạch.

  Hiến pháp sửa đổi năm 2013 vừa được Quốc hội thông qua đã mở ra không gian Hiến định mới để chúng ta thực hiện tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không một quốc gia nào có thể thực hiện quyền dân chủ trực tiếp ở tất cả các cấp cũng như trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội nhưng dân chủ trực tiếp càng sâu rộng và thực chất thì dân chủ đại diện càng hiệu quả. Vì vậy, phải đặt mối quan hệ giữa dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện trong tổng thể các giải pháp bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân. Phải mở rộng dân chủ trực tiếp và hoàn thiện cơ chế bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Sớm thực hiện thí điểm Nhân dân trực tiếp bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã theo Nghị quyết Trung ương 5 khóa X. Đồng thời, phải hoàn thiện cơ chế phản biện xã hội, tăng cường sự tham gia của người dân vào quá trình xây dựng chính sách và lựa chọn cán bộ. Nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ quan hoạch định chính sách.

  Để phát huy tốt nhất quyền làm chủ của Nhân dân, Nhà nước phải làm tốt chức năng kiến tạo phát triển. Nhà nước không làm thay dân mà phải tập trung xây dựng khuôn khổ thể chế phù hợp và tạo điều kiện cần thiết để mọi người phát huy năng lực và sức sáng tạo vì lợi ích của chính mình và đóng góp cho xã hội. Chỉ khi dân giầu thì nước mới mạnh. Xã hội hóa không chỉ để huy động các nguồn lực mà còn tạo điều kiện cho xã hội thực hiện những chức năng, những công việc mà xã hội có thể làm tốt hơn. Và chỉ như vậy mới có thể xây dựng được một bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

  Nhà nước phải bảo đảm và phát huy được quyền làm chủ thực sự của người dân, nhất là quyền tham gia xây dựng chính sách, quyền lựa chọn người đại diện cho mình và quyền sở hữu tài sản. Quyền làm chủ phải đi đôi với trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân mà trước hết là phải tuân thủ pháp luật.

  Nhà nước phải tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng theo cơ chế thị trường; kiểm soát chặt chẽ và xóa bỏ độc quyền doanh nghiệp cũng như những cơ chế chính sách dẫn đến bất bình đẳng trong cạnh tranh. Pháp luật và cơ chế chính sách phải tạo thuận lợi nhất cho mọi người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Tài nguyên, nguồn lực của quốc gia phải được phân bổ tới những chủ thể có năng lực sử dụng mang lại hiệu quả cao nhất cho đất nước.

  Nhà nước phải có chính sách đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển. Phải chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để xây dựng và bảo vệ đất nước.

  Nhà nước phải xây dựng cho được bộ máy tinh gọn, hiệu lực hiệu quả với đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực và tính chuyên nghiệp cao. Mọi cơ quan, công chức đều phải được giao nhiệm vụ rõ ràng. Việc đánh giá tổ chức, cán bộ, công chức phải căn cứ vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ. Phải hoàn thiện tiêu chí đánh giá và cơ chế kiểm soát thực thi công vụ. Người đứng đầu cơ quan hành chính phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao và phải được trao quyền quyết định tương ứng về tổ chức cán bộ.

  Phải tăng cường tương tác giữa các cơ quan trong bộ máy nhà nước và giữa bộ máy nhà nước với các tổ chức Chính trị - xã hội. Mở rộng đối thoại với người dân và doanh nghiệp bằng nhiều hình thức để Nhà nước, cán bộ, công chức gần dân hơn và chủ trương, chính sách, pháp luật sát với thực tiễn hơn. Sự phối hợp giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp phải trên cơ sở bảo đảm tính độc lập theo chức năng được phân công và yêu cầu kiểm soát lẫn nhau, bổ trợ cho nhau theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh phân cấp, phát huy chủ động, sáng tạo của cấp dưới, đồng thời bảo đảm quản lý thống nhất của cả hệ thống. Thường xuyên tăng cường ổn định chính trị - xã hội.

  Trên tinh thần đó, năm 2014 phải tập trung sức cao nhất xây dựng, sửa đổi các luật để thực hiện Hiến pháp. Đồng thời rà soát bổ sung thể chế - cơ chế chính sách, kiện toàn tổ chức bộ máy nhằm tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tăng cường hiệu lực hiệu quả thực thi pháp luật, kỷ luật kỷ cương, xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh. Đề cao trách nhiệm của tập thể Chính phủ và từng thành viên Chính phủ trong việc xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

  II

  Trong những năm qua, chúng ta đã có bước tiến dài về Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính. Đây cũng là một đột phá chiến lược đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI. Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trước hết phải tôn trọng đầy đủ các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời phải có công cụ điều tiết và chính sách phân phối để bảo đảm công bằng và tiến bộ xã hội. Thời gian tới phải tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện tốt đột phá chiến lược nêu trên, trong đó tập trung giải quyết hai vấn đề quan trọng có liên quan chặt chẽ với nhau là thực hiện giá thị trường đối với hàng hóa, dịch vụ thiết yếu và bảo đảm cạnh tranh bình đẳng.

  Phải thực hiện nhất quán cơ chế giá thị trường đối với tất cả các hàng hóa, dịch vụ. Những hàng hóa, dịch vụ thiết yếu mà Nhà nước đang định giá phải tính đúng, tính đủ chi phí, công khai minh bạch các yếu tố hình thành giá và kiên định thực hiện giá thị trường theo lộ trình phù hợp. Đồng thời có chính sách hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

  Mọi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế phải hoạt động theo cơ chế thị trường. Xóa bỏ tình trạng độc quyền doanh nghiệp và những cơ chế chính sách tạo ra bất bình đẳng trong kinh doanh, nhất là trong tiếp cận các nguồn lực.

  Phải kiên quyết thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là cổ phần hóa, kể cả các tập đoàn kinh tế; thoái vốn đầu tư ngoài ngành và bán phần vốn mà Nhà nước không cần nắm giữ theo nguyên tắc thị trường, bao gồm cả doanh nghiệp đang kinh doanh có hiệu quả. Doanh nghiệp nhà nước chỉ tập trung vào lĩnh vực then chốt, thiết yếu, địa bàn quan trọng và quốc phòng an ninh. Tách bạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với nhiệm vụ chính trị, công ích. Hoàn thiện cơ chế thực hiện quyền chủ sở hữu nhà nước và đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp. Tăng cường quản lý, giám sát, kiểm tra của chủ sở hữu nhà nước. Kiện toàn cán bộ quản lý và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp. Thực hiện công khai minh bạch kết quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật và không nghiêm túc thực hiện Đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt.

  Chỉ có như vậy, chúng ta mới tạo được môi trường cạnh tranh bình đẳng và nâng cao được hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, tăng cường sức mạnh của kinh tế nhà nước, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và tái cơ cấu nền kinh tế.

  III

  Thực hiện đường lối Đổi mới, nền nông nghiệp nước ta đã có bước phát triển vượt bậc, đóng góp to lớn vào thành tựu chung của đất nước. Những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng nông nghiệp đang giảm dần và bộc lộ những hạn chế yếu kém của một nền nông nghiệp dựa trên kinh tế hộ manh mún, thiếu liên kết, năng suất và chất lượng thấp trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt. Vì vậy, phải thực hiện hiệu quả ba đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế đặc biệt là đẩy nhanh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Đây là nội dung quan trọng trong tái cơ cấu nền kinh tế và cũng là đòi hỏi bức xúc cần phải được triển khai mạnh mẽ bằng nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó phải tập trung thực hiện đồng thời việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật và tổ chức lại sản xuất nông nghiệp.

  Phải đặt người nông dân vào vị trí trung tâm và vai trò chủ thể để thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Nhà nước có cơ chế chính sách thúc đẩy ứng dụng sâu rộng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ sinh học, công nghệ thông tin vào sản xuất, quản lý nông nghiệp và đẩy nhanh công nghiệp hóa nông nghiệp, hiện đại hóa nông thôn. Khuyến khích phát triển các hình thức hợp tác, liên kết đa dạng, nhất là giữa người nông dân và doanh nghiệp trong sản xuất, dịch vụ với quy mô phù hợp. Hình thành chuỗi giá trị, bảo đảm hài hòa lợi ích của các chủ thể tham gia từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ. Tập trung phát triển sản phẩm có lợi thế so sánh, có khả năng cạnh tranh và thị trường tiêu thụ. Từng bước hình thành những tổ hợp nông - công nghiệp - dịch vụ công nghệ cao, gắn kết chặt chẽ với người nông dân và hướng tới xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp đa chức năng, phát triển bền vững.

  Thu hút mạnh doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nông thôn, phát triển sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ; chú trọng công nghiệp chế biến nông sản và công nghiệp sử dụng nhiều lao động để thúc đẩy tập trung ruộng đất, chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế nông thôn. Đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả đào tạo nghề. Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững. Quan tâm bảo vệ môi trường; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống, tập quán tốt đẹp của làng quê Việt Nam.

  Khẩn trương sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn để đẩy nhanh tiến trình cơ cấu lại nền nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

  IV

  Ba năm qua, kể từ Đại hội Đảng lần thứ XI, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức. Chúng ta đã dành nhiều công sức, nguồn lực để giải quyết những vấn đề trước mắt và đạt được những kết quả quan trọng. Đồng thời cũng đã chú trọng thực hiện nhiệm vụ trung và dài hạn nhưng kết quả đạt được chưa đáp ứng yêu cầu. Thực tiễn cho thấy nếu không giải quyết tốt những nhiệm vụ này thì sẽ không bảo đảm được ổn định kinh tế vĩ mô vững chắc, không khai thác có hiệu quả được tiềm năng của đất nước và cơ hội trong hội nhập quốc tế và cũng không tạo lập được nền tảng cho phát triển nhanh, bền vững.

  Nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề. Khó khăn, thách thức là rất lớn. Nhưng đây là cơ hội để thúc đẩy Đổi mới mạnh mẽ hơn. Đòi hỏi phải có quyết tâm và bản lĩnh chính trị rất cao. Bản lĩnh của Đảng và Nhân dân ta đã tỏa sáng trong đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Bản lĩnh đó cũng đã tỏa sáng khi đất nước ta đối mặt với khủng hoảng kinh tế - xã hội những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước để hình thành đường lối Đổi mới.

  Ngày nay, thế và lực của chúng ta đã mạnh hơn nhiều. Nhất định bản lĩnh đó sẽ lại tỏa sáng để Đẩy mạnh toàn diện công cuộc Đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, đưa sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lên tầm cao mới vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa - dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

  Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  52 phản hồi

  Phản hồi: 

  “THÔNG ĐẠP GIÁP NGỌ”
  Thông điệp đầu năm thoải mái ăn nằm
  Tàu nhanh tàu chậm khôn liến ngu cậm
  Ta tắm ao ta tết không đòi quà
  Quỷ gia ma xó đầu voi đuôi thỏ
  Không đạp lưng chó bịt mõ cẩu quyền
  Khuyển mã vô duyên nguyền tuyên trọng án
  Cạn tàu ráo máng cách mạng bài tân
  Thủ cựu quần thần vắt chanh bỏ vỏ
  Tưởng thú tỏ rõ nhổ cỏ mãi dâm
  Tội trọng lương tâm trong tầm giáo dưỡng
  Vành khuyên chú cưởng hưởng lượng khoan hồng
  Tụ tập đám đông đâm hông chiến sỹ
  Bất trị phù thuỷ con đĩ bán trôn công an xuất hồn độc cô cầu bại
  Không dùng lao cải hậu đãi đồng môn trở lại làng thôn thân môn tái tạo
  Giang hồ tiếu ngạo cạo sạch đít nồi kinh tế nổi trôi bình vôi bôi thối
  Mười tỷ kiều hối một khối dồi trường thuyền nhân bất lương học trò lường gạt
  TÂM THANH

  Phản hồi: 

  Tin gì ở cái chính phủ này, thủ tường có 4 phó thủ tướng, mỗi bộ trưởng có từ 4 đến 7 thứ trưởng .Một chế độ quái đản !

  Phản hồi: 

  Các cụ nói "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Với cái tính cách tham lam vô độ chỉ biết vun vén cho bản thân và gia đình mình, tôi không nghĩ lão Dũng này đã thay đổi, nhất là ở cái tuổi thất thập. Đây chỉ là hình ảnh đánh bóng mình mà thôi, 2 nhiệm kỳ của lão này, kinh tế bết bát, tiêu điều, chả lẽ mình chả làm được gì à ? nên mới nghĩ ra cái chiêu trò này để tô vẽ hình ảnh của mình, đặng sau này thế hệ sau có chuyện để nói và biết đâu từ kẻ khốn nạn lại được phong người đi tiên phong trong việc đổi mới nhờ cái câu "nhà nước kiến tạo phát triển"

  Phản hồi: 

  Đây chỉ là trò bày binh, bố trận của cs mà thôi. Người việt chúng ta bị cs cai tri tàn nhẫn gân 100 năm nay mà sao dễ quên tên sát nhân của mình, dễ quên cái thủ đoạn lừa bịp khi trắng trợn, lúc tinh vi của chúng.
  csvn như loài thúi ăn thịt sẽ ko bao giờ chuyển sang ăn chay.
  Phải nói rằng chính quyền cs đang hấp hối.
  Cái đích mà chúng đang tìm mọi thủ đoạn để chiếm được là vào TPP, cơ hội sống còn cho chế độ. Đường cùng, chế dộ cs lại dùng chiêu cũ: "Nín thở qua sông", cũng như trước đây khi đang giành giật để vào TWO chúng đã trưng bày hoành tráng những hứa hươu hứa vượn. Khi đã đặt đít vào WTO, cs lại hiện nguyên hình là tên cai ngục, kẻ sát nhân.
  Tại sao cs lại cấp tốc thông qua HP2013? Vì biết rằng không còn con đường nào khác phải nới rộng "tự do" cho dân chúng, cs đã tháu cáy giữ được điều 4 HP, lại còn bắt quân đội phải trung thành với đảng.Như thế dù có ai đó hay chính dcs tuyên bố này nọ, như 3X đang múa lưỡi nhân dip đầu năm là sẽ "tăng thêm dân chủ", nhân quyền, giảm độc quyền thì cũng chỉ là cái bánh vẽ vì kẻ đang ngồi trên đầu vẫn là thằng đảng.Nới thêm "tư do" cho thằng chủ (dân) trong trường hợp này là nới "rộng" thêm cái chuồng đang giam giữ gân 90 triệu dân VN, nghĩ rằng từ nay tù phạm có thể đi thêm 1 bước chân trong cái chuồng giam mà thôi.
  Có thể nói chế độ cs sẽ sụp đổ hoàn toàn nếu VN ko được vào TPP hay bị chậm lại trong vòng 1-1,5 năm.
  Ai đã hưởng lợi khi VN vào WTO? chỉ có nhóm lơi ích,tài phiệt lưu manh, maphia tư bản đỏ đã ăn cướp tài nguyên,đất đai (môi năm từ 30-40 tỷ dollar), phá hoại môi trương, đầu độc giống nòi là hưởng lợi. Hàng chục triệu nông dân, công nhân trở thành kẻ làm thuê,nô lệ cho chúng, ngày càng nghèo kiệt quệ. Kết quả là từ khi gia nhập WTO đã xuât hiên hàng trăm triệu phú, vài tên tỷ phú dollar mà không hề mang lại một đóng góp tich cực nào cho xã hội, ko hề có một sản phẩm chất lượng nào ra đời, không có một công nghệ nào được phát minh.
  TPP cúng chỉ là phương tiện, cơ hội cho bọn tư bản đỏ, tài phiệt tham nhũng lộng hành,phá nát xã hội về mọi mặt từ môi trường, đạo đức,giáo dục, y tế...bởi vì chính quyền cs đang cấu kết, bảo kê ,đồng loã với những tên thực dân nội địa này để cào xé đât nước, bóc lột đồng bào, ăn chơi phá phách,...
  Không vào được TPP csvn sẽ bị đào thải. Cơ hội cho các nước văn minh giúp VN hội nhập vào trào lưu Dan chủ thế giới.

  Phản hồi: 

  Đồng bào thông cảm, thật thật thông cảm nhé! Tớ thuộc dòng họ Nổ. Đầu năm tớ nổ bẹp bẹp, bẹp bẹp.. để phục vụ Nhân dân í mà..
  Bởi chưng dân ta mê mẩn, mặn mà, mùi mẫn, mụ mị... lắng nghe chuyện cổ tích nên tớ cứ vẫn phải nổ.. thôi. Mà đó là do Nhân dân ủy thác nhé, tớ làm sao mà thoái thác được!!!
  Ở xứ sở mà các GS cỡ Trần Đức Thảo, Tạ Quang Bửu.. còn vái lạy CÁC BỨC TƯỢNG GỖ như tế sao thì dân chúng mê chuyện cổ tích tân kỳ có sao đâu!
  Bác của tớ đã truyền lại: 100 năm sau chúng tớ mới nên người. Bây giờ chỉ mới năm 84 triều nhà sản thôi nhớ. Bởi vậy chúng tớ cứ phải HÍT, ĐỚP và GÂU GÂU..
  Vậy thì phải chửi: Tiên sư các chuyện cổ tích & các bức tượng gỗ.

  Phản hồi: 

  Nói và làm 2 việc khác nhau hoàn toàn, nó nhai đi nhai lại giống đoạn băng bán " keo dính chuột " cả dân tộc VN đã nghe nhiều chục năm mà phát chán

  Phản hồi: 

  Biết là "bánh vẽ" đấy, nhưng vì dân ta quá "đói khát" quyền con người thực sự nên mỗi lần khi nghe cấp lãnh đạo hứa hẹn bất cứ sự kiện gì liền thì nuôi hy vọng dù là hy vọng mong manh. Để rồi cuối cùng ôm lấy sự thất vọng triền miên.

  Phản hồi: 

  Với tốc độ và cảnh " quyết liệt" thu hồi bằng mọi giá như nhà cầm quyền do ông Ba X lãnh đạo, ngừoi nông dân đã không còn lúa giống để bán mà theo ông.he he

  Phản hồi: 

  [quote=Diên Vỹ]

  Khoan hãy nói về nội dung, rõ ràng bạn tào anh ăn đứt đồng chí X về khoản ngôn từ gần gũi, liên hệ đến đối tượng. Đúng là một thông điệp chúc năm mới nhân văn hơn là một cương lĩnh đại hội đầy quyết tâm phấn đấu.

  Bạn Tập cũng nhắc đến đổi mới một cách ngắn gọn:

  [quote=Tập Cận Bình]Năm 2014, chúng tôi sẽ cất bước đi mới trên con đường cải cách.

  Mục đích căn bản thúc đẩy cải cách của chúng tôi là để cho đất nước giàu mạnh hơn, xã hội công bằng, chính nghĩa hơn, nhân dân có cuộc sống tươi đẹp hơn.

  Cải cách là sự nghiệp vĩ đại đòi hỏi chúng ta cùng nhau phấn đấu, đòi hỏi sự nỗ lực gian nan. [/quote]

  He he, làm lãnh đạo phải nói ngắn, bí hiểm tí. Việc phân tích giải thích là để đàn em, báo chí. Đồng chí X hình như giành cả phần này khi noái về đổi mới, dân chủ.[/quote]

  Đầu năm anh ý "nổ" cho thiên hạ lác con mắt, điếc lỗ tai, râm ran bàn tán, tất cả mục đích để gây sự chú ý về mình ý như "ta vẫn còn đây" mà bảo nên nói ngắn gọn, nhẹ nhàng hoà ái thì nó phá cái mục đích "lên lớp" của anh ý mất. Đã "nổ" thì phải nổ cho to, cho lâu, cho "quyết liệt" thì mới làm bọn đàn em phục lăn long lóc chứ; thiên hạ mới nhìn vào xầm xì. Chứ nổ kiểu đốt phong pháo "chuột" thì anh ý đâu có chịu.
  Tôi còn nhớ cách đây không lâu anh ý cũng đi Singapore, cũng "nổ" văng mạng với "lòng tin chiến lược" làm thiên hạ ù lỗ tai. Ấy vậy mà cũng khối người dính miểng. Vài người cắc cớ hỏi anh ý cái "lòng tin chiến lược" là cái chi chi, thì anh ý cười ruồi "xin không phải giải thích" hahahh...Tới giờ này thì thiên hạ ngã ngữa ra là anh ý "nổ," để nhìn "ngầu" vậy thôi.

  Còn bảo dùng ngôn từ thân thiện, dể gần, "liên hệ tới đối tượng" thì làm sao anh ý làm được. Đối tượng của anh ý vừa nhìn bản mặt của anh ý trên TV, trên báo là đã muốn chửi cha "thằng mắc dịch!" rồi. Đối tượng của anh ý "nhìn vậy mà không phải vậy."

  Công bằng mà nói, anh ý cũng đã thành công trong mục đích của buổi "lên lớp" đầu năm. Cũng có người dính miểng, chịu khó đi "phân tích" anh ý. Có người lại còn đi so sánh với thông điệp của bà Angela Merkel, thủ tướng nước Đức hùng mạnh nữa kia. Anh ý đọc thấy mà sướng rên người. Dù cho so sánh khập khiểng, như đêm với ngày, như ngọn Everest với điểm đáy "Challenger Deep" của Mariana Trench, anh ý vẫn vui như Tết. Bởi vì tên và hành động của anh ý được đi chung trong một bài viết với một người mà chủ nhân của anh ý, Tập Cận Bình "xếnh xáng" còn chưa xứng đáng.

  Phản hồi: 

  Dân Luận: Thông điệp đầu năm 2014 của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phản ánh những góp ý chân thành trong báo cáo ”Khơi thông những nút thắt thể chế để phục hồi tăng trưởng” do Harvard Kennedy School và Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright thực hiện vào tháng 8/2013. Đây là một dấu hiệu tích cực đầu năm, tuy nhiên chúng ta hãy cùng xem ê-kíp của Thủ tướng sẽ thúc đẩy những thay đổi này như thế nào, hay chỉ là nói mồm?

  Trong hơn 40 comments thì hầu hết có sự nghi ngờ TT Nguyễn Tấn Dũng lại diễn màn "thấu cáy". Tuy nhiên còn một ít người (độc giả) vẫn cho rằng "thông điệp" của 3D là "quyết liệt đổi mới", ngay cả DL cũng cho rằng "Đây là một dấu hiệu tích cực đầu năm" (tuy rằng sau đó có đặt hoài nghi: "hay chỉ là nói mồm?"). "Nói mồm" thì là đương nhiên rồi! nhưng nên nói cho "hoàng tráng" hơn là: nói mồm ở tầm cao mới!, vì sao nhé:

  Thông điệp 3D: . . . Nguồn động lực đó phải đến từ đổi mới thể chếphát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân.

  Sau đó 3D lại nói: Tập trung nỗ lực... hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

  Thế nầy thì có rõ là bản chất lừa bịp cố hữu của Bác và Đảng ta không??? Trên nói "đổi mới thể chế" làm cả nhà Lừa khen "ầm ĩ"; dưới lại nói "định hướng xã hội chủ nghĩa"! Rồi thì " phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân" (chữ Nhân lại viết hoa!); sau đó lại nói: Dân chủ là tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã chỉ rõ Nước ta là một nước dân chủ, mọi quyền lực đều thuộc về Nhân dân. . . Chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng phải ưu việt hơn về dân chủ và Đảng ta phải nắm chắc ngọn cờ dân chủ.

  Thế nầy mà nhiều bác "hồ hởi phấn khởi" cho rằng nào là "Tinh thần dân chủ trong Thông điệp 2014", nào là "Đây là những điều Nhân dân mong đợi, . . . . . . nào là "Đây là một dấu hiệu tích cực đầu năm" ===> Dân tộc nầy còn khổ dài dài vì Bác và Đảng ta ! ! ! ! ! !

  Phản hồi: 

  Nhìn sang nước TA (tào anh) vừa là đồng chí vừa là anh em thấy bạn Tập Cận Bình cũng có thông điệp đầu năm.

  Thông điệp đầu năm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

  Khoan hãy nói về nội dung, rõ ràng bạn tào anh ăn đứt đồng chí X về khoản ngôn từ gần gũi, liên hệ đến đối tượng. Đúng là một thông điệp chúc năm mới nhân văn hơn là một cương lĩnh đại hội đầy quyết tâm phấn đấu.

  Bạn Tập cũng nhắc đến đổi mới một cách ngắn gọn:

  [quote=Tập Cận Bình]Năm 2014, chúng tôi sẽ cất bước đi mới trên con đường cải cách.

  Mục đích căn bản thúc đẩy cải cách của chúng tôi là để cho đất nước giàu mạnh hơn, xã hội công bằng, chính nghĩa hơn, nhân dân có cuộc sống tươi đẹp hơn.

  Cải cách là sự nghiệp vĩ đại đòi hỏi chúng ta cùng nhau phấn đấu, đòi hỏi sự nỗ lực gian nan. [/quote]

  He he, làm lãnh đạo phải nói ngắn, bí hiểm tí. Việc phân tích giải thích là để đàn em, báo chí. Đồng chí X hình như giành cả phần này khi noái về đổi mới, dân chủ.

  Phản hồi: 

  TT Nguyễn Tấn Dũng chỉ kêu gào đổi mới cho phía dưới, nghĩa là đổi mới nửa vời,do không được đổi mới ở vùng cấm... Khác nào Chí Phèo bóp chân cho vợ ba Bá Kiến chỉ lân la đến đùi rồi lại bóp quay xuống!Nghĩa là sự đổi mới chỉ mang tính chất khẩu hiệu hình thức chứ không có nội dung. Nên Dân chỉ mất công đóng góp mà không có quyền quyết định quyền lợi của mình!

  Phản hồi: 

  Đầu năm tết dương lịch, thấy thiên hạ đua nhau bắn pháo bông chào đón năm mới, ông thủ tướng triều nhà Sản cũng muốn góp dzui nên đốt phong pháo "nổ" cho thiên hạ nghe chơi điếc con ráy, bàn tán râm ran vài ngày cho quên sầu trước hiện trạng banh sà rông của đất nước thôi đó mà. Chiêu này của đ/c 3X theo thành ngữ cũ xưa của người miền Nam là, "xưa rồi diễm ơi!" Đầu năm 2014, "nổ" đòi "quyết liệt," thế ra mấy năm trước chỉ làm ăn ấm ớ à ới à, nên bây giờ mới phải "quyết liệt"?

  Ai mà để ý tin vào màn diễn đốt pháo nổ này coi chừng miễng văng tùm lum đó nghe, và tôi có căn biệt thự mấy trăm mẫu trên sao Hoả đang muốn bán giá rẻ đây.

  [quote=Khách Mắt huyền]
  Nhưng dù sao, NTD vẫn là khuôn mặt đỡ ghét hơn TBT NPT rất nhiều. NTD còn đi về phía dân chủ, chứ còn NPT thì ngược lại, đi về phía độc tài và Tàu cộng![/quote]

  Cả 2 người này (và cả cái bộ sậu nhà Sản nói chung) đều chỉ là 2 mặt trái và phải của tờ Nhân dân tệ của ĐCS Trung Cộng dùng lưu thông trên chính trường Việt nam ngày nay mà thôi. Không có tờ Nhân dân tệ chống lưng thì cả đám đã chạy sang các nước "tư bản giãy chết" xin tỵ nạn từ khuya rồi, chậm nhất là 1990.

  Phản hồi: 

  Đưa ra thông điệp đầu năm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã công khai bộc lộ ý định của mình là quyết tâm trở thành một Đặng Tiểu Bình kiêm Got Ba Chốp :

  1) Theo lẽ thường, thông điệp đầu năm là đặc quyền của một nguyên thủ quốc gia như Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Đảng trong những nước cộng sản, Tổng thống, Hoàng đế, dù chỉ là hư vị như Nữ hoàng Anh. Khi giành đặc quyền này cho mình, rõ ràng là Nguyễn Tấn Dũng đã có ý giành chức vị Chủ tịch nước kiêm chủ tịch Đảng sau nhiệm kỳ 2 Thủ tướng.

  2) Tuy nhắc đi nhắc lại là phải hoàn thiện thể chế " Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ", nhưng những người tinh ý đều thấy thể chế này có một định nghĩa khác hẳn với định nghĩa của phe "Đảng Lãnh đạo" trong cụm từ " Kinh tế thị trường theo Định hướng Xã hội Chủ nghĩa" (viết hoa), chỉ có nghĩa là kinh tế kiểu tư bản man rợ không theo quy luật nào ngoài quy luật của Đảng, và cũng như mọi lãnh vực khác, đều nằm trong sự toàn trị của Đảng. Trong bản Thông điệp của Nguyễn Tấn Dũng,cụm từ " định hướng xã hội chủ nghĩa " được giải thích là " phải có công cụ điều tiết và chính sách phân phối để bảo đảm công bằng và tiến bộ xã hội ". Đây chính là định nghĩa của thể chế Dân chủ-Xã hội : "kinh tế thị trường theo đúng quy luật cạnh tranh bình đẳng" là Kinh tế Tư bản hiện nay. Nhà nước, - chứ không phải là "Đảng Lãnh đạo" -, "nắm công cụ điều tiết qua chính sách thuế má để bảo đảm công bằng xã hội". Nếu thực sự cụm từ "xã hội chủ nghĩa" được dùng làm tính từ, được hiểu theo nghĩa "dân chủ-xã hội", thì đây không phải là một sự "hoàn thiện thể chế" mà là một sự "Đổi mới thể chế", một khi Nhà nước là cơ cấu định đoạt chính sách chứ không phải Đảng.

  3) Bước đầu của Đổi mới chính trị để đi đến Dân chủ cũng là "Sớm thực hiện Nhân dân trực tiếp bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã '. "Trực tiếp" phải có nghĩa là những người ra ứng cử không phải qua "Hội đồng hiệp thương" để không còn tình trạng Đảng cử dân bầu ngay ở những cấp bậc thấp nhất.

  Mong những người đã gà cho ông Nguyễn Tấn Dũng bản thông điệp này phải làm sao thuyết phục được ông NTD là phải coi nó như một chương trình cần được thực hiện nếu muốn tranh cử chức vị Chủ tịch nước, chứ không phải chỉ nói suông để qua mặt địch thủ tương lai của mình là Trương Tấn Sang.

  Phản hồi: 

  [quote=Khách Vũ Như Cẩn]Anh húp hết ly cafe buổi sáng mà vẫn dek tìm ra 1 nhận định đâu ra đó của bọn phản động . Miẹ , phản động mãi mãi chỉ là phản động , chúng đéo bao giờ có khả năng tự diễn biến như bọn anh ;))

  Thông điệp của chú ếch bạn anh sâu xa nhất ở điểm : Đổi mới thể chế . Cụm từ này tuy ngắn nhưng rất rộng lớn và đầu tiên , anh Cẩn của bọn chú sẽ diễn giải theo góc độ kinh tế . Các chú nhìn đây :

  [quote=" chú X bạn anh"]Mọi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế phải hoạt động theo cơ chế thị trường. Xóa bỏ tình trạng độc quyền doanh nghiệp và những cơ chế chính sách tạo ra bất bình đẳng trong kinh doanh, nhất là trong tiếp cận các nguồn lực.
  [/quote]

  Thế là rõ mười mươi là BCT chúng anh kiên quyết nới lỏng và từ từ tiến đến xóa bỏ tình trạng độc quyền của bọn Doanh Nghiệp Nhà sản . Vậy vấn đề ở đây là tại sao chúng anh lại ...nhả như vậy ? Đek mịa , chúng anh , đỉnh cao trí tuệ , lại đi thương hại lũ dân đen ngu dốt ??

  Trên 1 bình diện về kinh tế , các DNNS được ưu ái về mọi nguồn vốn nên hiển nhiên thống lĩnh thị trường xứ Lừa , và đương nhiên mang lại hiệu quả cho kinh tế cho nhà sản chứ ko cho quốc gia . Điều này gây sự bức xúc đến những cái đầu dẫu ngu nhất và làm gia tăng áp lực rằng đã phải đến lúc xả cho những cái van xẹp xuống .

  Cái áp lực thứ 2 là TPP . Tổ chức này có 1 chương qui định về tính minh bạch trong kinh doanh , phải bình đẳng . Điều này gián tiếp được hiểu rằng nếu còn độc quyền trong kinh doanh thì ...quên đi các chú !! Mà một khi các chú đéo xông vô được TPP thì coi như ko còn cách gì ngăn nổi bầy khỉ sắp nổi điên vì đói trong khu rừng đã cạn kiệt thức ăn. Vậy chân lý ở đây đơn giản như sau : Tao có cơm thì chúng mày có cháo !!

  Xong chiện cơ chế kinh doanh .[/quote]
  Phân tích là phân tích, hành động là hành động, các phân tích của bọn phản động các anh cũng chưa khai sáng nổi cái u minh của chú Cẩn, ba mớ trích đoạn từ thông điệp của ba X chả khác gì mớ rau chợ chiều, các anh thì có dư kiến thức về những cái chiêu này của ba X, "không có chó bắt mèo ăn cứt", chỉ có chú cẩn dường như chẳng khôn ra, còn dể bị bịp với những mỹ từ dể nghe nhưng khó nuốt.

  Mẹ nó, tụi X chúng nó khi muốn được việc, cái đek gì mà nó không gật, kể cả bán tài nguyên, đất đai, biển đảo. Khi chả còn DNNN thì có doanh nghiệp "tư nhân lợi ích nhóm", có ngon thì đụng vào nó đi, thấy liền.

  Có diễn biến hòa bình, có thay đổi cơ chế kinh tế kinh doanh, bản chất Chí Phèo vẫn là Chí Phèo, không thể là Bill Gate. vài giọt nước mắt sau khi cắt cổ hàng trăm ngàn cái đầu trong CCRĐ, thì chuyện "dân chủ", "cải cách cơ chế kinh tế" cũng thế thôi, dân xứ lừa dể bị bịp, chú Cẩn cũng chưa thể thoát lừa, các anh thì thoát lừa lâu rồi, hê hê, cười nhưng rất thương chú.

  Phản hồi: 

  Chẳng có con khỉ gì hết!
  Nếu cần thì ổng vẫn có thể nói quyết liệt hơn nữa, chỉ cần mấy cái đuôi vẫn giữ lại là mèo vẫn hoàn mèo.
  Mặt khác, ông Thủ nói chứ có phải là nghị quyết TW đâu mà đã vội phấn khởi. Có điều, ổng nói để thể hiện ổng thôi.
  Nhưng dù sao, NTD vẫn là khuôn mặt đỡ ghét hơn TBT NPT rất nhiều. NTD còn đi về phía dân chủ, chứ còn NPT thì ngược lại, đi về phía độc tài và Tàu cộng!

  Phản hồi: 

  Quả tình, trong hai ông Dũng và Trọng thì người dân ghét cay ghét đắng ông Trọng chứ không phải ông Dũng. Bởi cái ông Trọng này bảo thủ quá thể, phản động quá thể, chắc chỉ thua mỗi cha con Ủn Ỉn bên Triều mà thôi. Ông Trọng và bè lũ Tuyên giáo tìm mọi cách áp đặt thể chế độc tài khốn nạn lên đầu dân ta. Dù ông ấy không một chút tham nhũng thì ông ấy vẫn đáng là tên tội phạm số 1 của dân Việt.
  Còn 3D. 3D lần này tỏ ra biết tội của mình, biết cái căn nguyên nó làm cho ổng không tài nào chỉ đạo kinh tế được. Bởi thế, ổng kêu gọi lớn thế như trên. Tuy nhiên, ổng có tội lớn là dùng công an chà đạp, đàn áp dân chủ. Mới đây, ổng lại ký một cái nghị định mà theo đó, bọn công an mất nhân tính có thể tuỳ tiện dùng súng bắn chết dân đen, rồi bào chữa đủ kiểu và được tha. Cho nên, những lời nói của ông vốn mang tính hệ thống dối lừa, cũng chẳng thể giúp cho ông vô tội. Ông cũng nên từ chức và xin lỗi đồng bào.
  Phải một vị khác có tấm lòng với dân lên thay ông Dũng và ông Trọng mới được.

  Phản hồi: 

  chú Ba nói trong thông điệp đầu năm:

  Đây là lúc chúng ta cần có thêm động lực
  để lấy lại đà tăng trưởng nhanh
  và phát triển bền vững.
  Nguồn động lực đó phải đến
  từ đổi mới thể chế
  và phát huy mạnh mẽ
  quyền làm chủ của nhân dân

  vợ tôi kêu chớ vội mừng
  tưởng là khế ngọt coi chừng khế chua!

  Phản hồi: 

  Anh húp hết ly cafe buổi sáng mà vẫn dek tìm ra 1 nhận định đâu ra đó của bọn phản động . Miẹ , phản động mãi mãi chỉ là phản động , chúng đéo bao giờ có khả năng tự diễn biến như bọn anh ;))

  Thông điệp của chú ếch bạn anh sâu xa nhất ở điểm : Đổi mới thể chế . Cụm từ này tuy ngắn nhưng rất rộng lớn và đầu tiên , anh Cẩn của bọn chú sẽ diễn giải theo góc độ kinh tế . Các chú nhìn đây :

  [quote=" chú X bạn anh"]Mọi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế phải hoạt động theo cơ chế thị trường. Xóa bỏ tình trạng độc quyền doanh nghiệp và những cơ chế chính sách tạo ra bất bình đẳng trong kinh doanh, nhất là trong tiếp cận các nguồn lực.
  [/quote]

  Thế là rõ mười mươi là BCT chúng anh kiên quyết nới lỏng và từ từ tiến đến xóa bỏ tình trạng độc quyền của bọn Doanh Nghiệp Nhà sản . Vậy vấn đề ở đây là tại sao chúng anh lại ...nhả như vậy ? Đek mịa , chúng anh , đỉnh cao trí tuệ , lại đi thương hại lũ dân đen ngu dốt ??

  Trên 1 bình diện về kinh tế , các DNNS được ưu ái về mọi nguồn vốn nên hiển nhiên thống lĩnh thị trường xứ Lừa , và đương nhiên mang lại hiệu quả cho kinh tế cho nhà sản chứ ko cho quốc gia . Điều này gây sự bức xúc đến những cái đầu dẫu ngu nhất và làm gia tăng áp lực rằng đã phải đến lúc xả cho những cái van xẹp xuống .

  Cái áp lực thứ 2 là TPP . Tổ chức này có 1 chương qui định về tính minh bạch trong kinh doanh , phải bình đẳng . Điều này gián tiếp được hiểu rằng nếu còn độc quyền trong kinh doanh thì ...quên đi các chú !! Mà một khi các chú đéo xông vô được TPP thì coi như ko còn cách gì ngăn nổi bầy khỉ sắp nổi điên vì đói trong khu rừng đã cạn kiệt thức ăn. Vậy chân lý ở đây đơn giản như sau : Tao có cơm thì chúng mày có cháo !!

  Xong chiện cơ chế kinh doanh .

  Phản hồi: 

  Hiến pháp 2013 được coi là tụt hậu vậy mà vẫn thông qua và đã có hiệu lực bắt đầu từ năm 2014 . Thế mà bây giờ lại có thông điệp đầu năm của ông Thủ Tướng nghe có vẻ hết sức phấn khởi , đặc biệt là câu : đổi mới thể chế .
  Vậy thì đổi mới thể chế hay kiên định điều 4 hiến pháp ? Ôi, đúng là ma trận !

  Phản hồi: 

  Nghe rất quen và rất lạ, nghe rất lạ mà rất quen.
  Nom rất quen mà rất lạ, nom rất lạ mà rất quen.
  Rất quyết liệt tức là quyết cái này thì phải liệt cái kia thôi.
  Rất du ngủ thì phải ru hay
  Rất hay hay thì phải ô sờ kê
  Rất loay hoay tức là xoay như chong chóng.
  Rất lóng ngóng tức là kẻ lội nước qua sông.
  Rất ngông ngông tức là phải ta là nhất.
  Rât mất nết là cái anh chi chi.
  Rất lâm li là cái anh bi đát.
  Rất mất mát là cái anh lao động.

  Phản hồi: 

  ÔNG NGUYỄN TẤN DŨNG RẤT ĐƯỢC NHÂN DÂN ỦNG HỘ,CHỈ CÓ ĐẢNG CS RA SỨC NÓI XẤU VÀ TÌM CÁCH GẠT ÔNG . NHÂN DÂN ỦNG HỘ NGUYỄN TẤN DŨNG LÀ TỔNG BÍ THƯ ĐẢNG CS VN .

  Phản hồi: 

  Câu nói bất hủ của cố TT Nguyễn Văn Thiệu «Đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm», đã được chính cu Nghệ làng Sen khẳng định chắc nịch «sông có thể cạn, núi có thể mòn song chân lý ấy không bao giờ thay đổi». Kinh nghiệm xương máu trong 38 năm qua trên toàn chữ S xhcn, cho chúng ta thấy:

  "Nói với Làm, hai đàng trái ngược,
  Vốn xưa nay vẫn được múa hoài.
  Trên thông: giữa kẹt rất tài,
  Dưới kêu: trên ngoảnh, ông trời ngó lơ!"

  Và chúng ta toàn quyền xác tín Liên khúc của cố TT Thiệu và cu Nghệ làng Sen chưa bao giờ có cơ hội…sai!

  Phản hồi: 

  Nhân đọc/nghe những phát biểu đầu năm 2014 đầy hứa hẹn của Thủ tướng Dũng và tư lệnh các Bộ, tớ xin ghi lại vài lời ngắn gọn nhưng theo tớ đầy đủ, đáng thay cho lời Trạng, và thêm một lần nữa (chẳng nhớ lần này là lần thứ bao nhiêu) cư dân mạng đành phải bấm bụng chờ đến đầu năm 2015 mới chứng nghiệm Đúng hay Sai:

  1.- [«Các Bộ trưởng hứa rất nhiều mà khắc phục không được bao nhiêu và toàn những lời...hứa đi hứa lại.»] (ĐBQH, Dương Trung Quốc – Hà Nội, 09/05/2008)

  2.- [«Mỗi lần sửa chữa sai lầm, chúng ta lại biến thành... “một thành tựu đổi mới”, còn người chịu trách nhiệm thì vô can!»] (như trên)

  Phản hồi: 

  Tôi tán thành ý kiến của khách Tidana2: "Tôi tin rằng ông nầy dọc ...nhưng không hiểu mình dọc cái gi?"
  Trong bài này có nhiều điều mâu thuãn, có cái abc mà ông thủ tướng này cũng không biết, có thể nói đây là thủ tướng vừa ngu vừa ba hoa xích tốc. Xin dẫn chứng: ông ta vừa nói đến dân chủ nhưng lại vừa đề cao sự lãnh đạo của Đảng. Đã dân chủ thì không thể đảng chủ được, dân chủ thì mọi người đều bình đẳng, anh lập ra đảng của anh, tôi lập ra đửng của tôi, điều này Dân luận đã nói mãi rồi, nhưng thủ tướng đéo chịu nghe. Đã nói đến nhà nước pháp quyền thì các đảng phái phải hoạt động trong khuôn khổ pháp luật chứ không thể đứng trên pháp luật. Nhà nước pháp quyền thì phải tam quyền phân lập, hiểu chưa thủ thướng 3 D? .
  Lại còn nói đến "kinh tế thị trường định hướng XHCN", ông này quá dốt, kinh tế thị trường là kinh tế tư bản, mâu thuẫn với kinh tế XHCN kế hoạch hóa, quan liêu bao cấp. Vậy mà thủ tướng lại nói kinh tế thị trường (tức kinh tế tư bản) định hướng XHCN thế thì chẳng khác nào "vừa đánh đĩ vừa bị sợ mất trinh", trên Dân luận cũng đã có ý kiến giải thích rồi, mà trước đây đã lâu trung tướng Trần Độ cũng đã nói kinh tế thị trường là KTTT, không có định hướng XHCN.
  Ông này chỉ biết nói mà không biết động não suy nghĩ, không hiểu mình nói cái gì mà cứ như con vẹt ấy. Có lẽ ông này đọc bài của một tập thể viết cho ông thì phải.

  Phản hồi: 

  He he, bọn phản động hết còn ho he: tiêu chửn dân chủ giờ đây được đong theo số từ.

  Tinh thần dân chủ trong Thông điệp 2014

  [quote=Bùi Hoàng Tám - Dân Trí]Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa gửi thông điệp đến đồng bào cả nước và cộng đồng quốc tế nhân dịp năm mới 2014 với điểm nổi bật là tinh thần dân chủ và xây dựng Nhà nước pháp quyền. Có tới khoảng 30 lần những từ này có nội dung được nhắc đến trong Thông điệp 2014.[/quote]

  Biết bác Bùi Hoàng Tám nhắc khéo đồng chí X rằng nhời nói nên đi với việc làm, dưng không khỏi nhớ đến nhời đồng chí Gơ Beo dậy năm nầu:

  [quote=Joseph Goebbels]If you tell a lie big enough and keep repeating it, people will eventually come to believe it... [/quote]

  Phản hồi: 

  [quote=Thủ tướng]Đảng ta quyết liệt, chính phủ ta quyết liệt, nhà nước ta quyết liệt, nhân dân ta thì liệt.[/quote]

  Đảng ta quyết liệt, đứng.
  Chính phủ ta quyết liệt, đứng.
  Nhà nước ta quyết liệt, đứng.
  Nhân dân ta thì ... liệt.

  Phản hồi: 

  Đây chính là con bài mà chính quyền cs thủ sẵn, sau khi đã tung con bài Lê Thăng Long.Khi viết comments vê LTL qua một bài viết đăng trên Dânlambao tôi đã tự đật câu hỏi: CS đang toan tính gì sau vụ LTL??
  Câu trả lời chính là đây!!!đ/c 3X đang rao tặng miễn phí "dân chủ hoá", "quyền con người" và nhiều thứ nữa (dù chưa được đưa vào HP) cho mấy chục triệu con cừu....Với thủ đoạn láu cá này, độc tài cs muốn người dân nhận ra rằng chí có lựa chon duy nhất là đi theo con đường CNXH hoang tưởng, quái đản do cs đãn dắt mà thôi và nhất định không thể là CDVN hay cong đường LTL (Lê Thăng Long).
  LTL được làm con tốt thí để cộng đồng mạng ném đã từ mọi hướng chỉ để làm nổi bật lên hình ảnh của một TT chỉ "lo" cho quyền lợi của dân.
  Nếu trước khi cuộc hội thông qua HP2013 mà ông TT dám nói được như vậy thì còn phải xem xét. Hôm nay, khi HP chỉ là văn kiện đứng sau cương lĩnh của đcs thì khi một tên cầm đầu chính quyền cs nói về việc Dân chủ hoá thực chất chỉ là thủ đoạn lừa bịp,gian dối trắng trợn, chẳng khác gì nói với con chim đã bị nhốt vào lồng rằng từ nay mày có thể tự do bay nhảy (trong lồng!!)mà không lo bị ai ngăn cẩn, hành hung,thủ tiêu...
  68 năm có đủ để cho chúng ta bị lừa nữa không??

  Phản hồi: 

  Bài viết của đ/c X (aka.3D) dài lê thê quá, chỉ làm mất thời gian người đọc thôi.

  Chân lý thì đơn giản, ngắn gọn là:

  "Càng rời xa Mác+Lê+Mao, càng gần dân tộc+dân chủ+tự do, thì mọi người càng sung sướng quyết liệt!!!"

  Cứ theo đó mà làm ra chánh sách, đ/c X ạ, không cần đọc mấy bài 'tư vấn' dài dòng của nhóm Fulbright-Harvard. (P/S: Vào Dân Luận đọc comments là đủ! Okay?)

  Pages