Ở Việt Nam không có tiền đề cho đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập

 • Bởi Admin
  04/06/2013
  26 phản hồi

  Giải trình về việc có ý kiến cho rằng cần đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập để “đảm bảo dân chủ”, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 khẳng định, dân chủ không đồng nghĩa với đa nguyên, đồng thời “về thực tiễn, ở Việt Nam không có tiền đề cho đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Bởi vì, ở nước ta chỉ có một đảng là Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng ta luôn là Đảng của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”.

  Ngày làm việc đầu tuần, Quốc hội thảo luận tại hội trường dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi. Bản dự thảo lần này đã được điều chỉnh một số nội dung trên cơ sở ý kiến nhân dân.

  Về quy định vai trò lãnh đạo của Đảng, Ủy ban dự thảo cho hay, nhìn chung, đại đa số ý kiến nhân dân tán thành về việc khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, tán thành bổ sung quy định Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình.

  Ủy ban dự thảo cho hay, qua lấy ý kiến nhân dân, có ý kiến đề nghị yêu cầu phải thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập vì như vậy mới bảo đảm dân chủ. Về vấn đề này, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp cho rằng: “Về lý luận, dân chủ không đồng nghĩa với đa nguyên, không phải có đa nguyên là có dân chủ. Dân chủ là quyền của nhân dân tự mình quyết định hoặc tham gia với Nhà nước quyết định với những vấn đề nhất định. Dân chủ xã hội chủ nghĩa là một hình thức chính trị - nhà nước. Nó thừa nhận quyền tự do, bình đẳng của công dân, thừa nhận nhân dân là chủ thể của quyền lực. Quyền làm chủ của nhân dân được thể chế hóa thành các chuẩn mực mang tính nhà nước và pháp quyền, thành nguyên tắc tổ chức và vận hành của Nhà nước cũng như các thiết chế chính trị khác, tạo nên chế độ dân chủ. Vì vậy, không ai khẳng định là nhiều đảng sẽ tốt hơn một đảng”.

  Ủy ban cũng khẳng định, về thực tiễn, ở Việt Nam không có tiền đề cho đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Bởi vì, ở nước ta chỉ có một đảng là Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng ta luôn là Đảng của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhà nước và xã hội là sự lựa chọn mang tính lịch sử và phù hợp với thực tế, hoàn cảnh xã hội nước ta. Điều đó được thể hiện và được đảm bảo trong đạo luật cơ bản của Nhà nước là Hiến pháp. Trên thế giới, tuy có nhiều nước tuyên bố theo chế độ đa đảng chính trị, nhưng thực chất vẫn chỉ là đảng đại diện cho một lực lượng xã hội duy nhất là giai cấp tư sản mặc dù các đảng này có thể có các tên gọi khác nhau. Các đảng thay nhau lãnh đạo đất nước, cùng bảo vệ quyền và lợi ích của giai cấp tư sản. Tuy thế, giữa các đảng phái này cũng luôn có sự tranh chấp quyền lợi với nhau (thực chất là sự tranh chấp giữa các nhóm lợi ích, giữa quyền lợi của các nhóm tư bản trong từng ngành, từng lĩnh vực) và điều này thường dẫn đến tình trạng bất ổn về chính trị trong nội bộ đất nước, cản trở sự phát triển chung của xã hội. Từ đó, Ủy ban kết luận: “dân chủ không phụ thuộc vào cơ chế một đảng hay đa đảng, mà nó phụ thuộc vào bản chất của chế độ cầm quyền phục vụ cho lợi ích của giai cấp nào cũng như cách thức vận hành cụ thể của bộ máy nhà nước trong từng xã hội”.


  Đại biểu Huỳnh Thế Kỷ phát biểu tại hội trường sáng 3/6.

  Thảo luận tại hội trường, các ý kiến tán thành việc giữ khoản 1 Điều 4 như dự thảo đã công bố vì quy định này là kế thừa quy định tại Điều 4 của Hiến pháp hiện hành, khẳng định tính lịch sử, tính tất yếu khách quan sự lãnh đạo của Đảng đối với quá trình cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nước ta. Dự thảo đã bổ sung quy định về bản chất của Đảng theo tinh thần mới của Cương lĩnh, đó là: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng”. Chính do bản chất này nên nhân dân ta mới thừa nhận vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội của Đảng và ghi nhận vào Hiến pháp - đạo luật cơ bản của Nhà nước.

  Đại biểu Nguyễn Thái Học (Phú Yên) khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, thể hiện vai trò lãnh đạo đối với Nhà nước và toàn xã hội. Đảng có vai trò to lớn đối với đất nước từ khi ra đời cho đến nay. Việc ghi rõ và khẳng định vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Điều 4 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là phù hợp với thực tế lịch sử, khách quan, phù hợp với ý chí và nguyện vọng của nhân dân nên cần được bảo vệ. Đại biểu Huỳnh Thế Kỷ (Ninh Thuận) cũng thừa nhận, Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng. Chính do bản chất và nền tảng tư tưởng của Đảng như vậy nên nhân dân ta mới thừa nhận vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội của Đảng và ghi nhận vào Hiến pháp.

  Đại biểu Trương Thị Huệ (Thái Nguyên) đề nghị, để làm cụ thể hơn vai trò lãnh đạo và lòng tin của Đảng trước nhân dân, trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cần bổ sung thêm quy định Đảng chịu trước trách nhiệm trước pháp luật, trước sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Cần làm rõ hơn cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, cơ chế chịu trách nhiệm của Đảng và cơ chế để nhân dân giám sát Đảng. Cơ chế này nhằm tạo cơ sở pháp lý cho Đảng thực thi vai trò, sứ mệnh lịch sử của mình đối với Nhà nước và xã hội, tạo sự minh bạch và tạo cơ sở cho nhân dân giám sát hoạt động của tổ chức Đảng.

  Tái khẳng định việc giữ nguyên tên nước

  Việc giữ nguyên tên nước CHXHCN Việt Nam như hiện hành tiếp tục được đại biểu Quốc hội khẳng định tại phiên thảo luận. Theo đại biểu Nguyễn Văn Tuyết, tên gọi trên ra đời trong bối cảnh nước ta vừa hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, thống nhất đất nước, cả nước đi lên CNXH, khẳng định rõ con đường, mục tiêu xây dựng chế độ XHCN của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Tên gọi CHXHCN Việt Nam đã được sử dụng ổn định từ tháng 7/1976 đến nay, đã được chính thức ghi nhận trong Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992. Hơn nữa, việc thay đổi tên nước trong thời điểm hiện nay sẽ dẫn đến những hệ quả không có lợi, thậm chí có thể bị xuyên tạc là ta đang xa rời mục tiêu, con đường lên CNXH và làm phát sinh nhiều thủ tục hành chính, phải thay đổi quốc huy, quốc hiệu, gây tốn kém, phức tạp.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  26 phản hồi

  Phản hồi: 

  Ủy Ban Sửa Đổi Hiến Pháp có dám đưa điều 4 ra trưng cầu dân ý không?

  Để xem có đúng là ý nguyện của dân không?

  Chúng tôi dám đánh cuộc với quý vị Nghị Gật bằng cả gia tài khiêm tốn của mình.

  Phản hồi: 

  [quote=AQ]ở Việt Nam đại điểu quốc hội là cộng sản, thì ở thượng, hạ viện các nước tư bản thì đại biểu cũng toàn là tư sản, đó là điều công bằng việc gì phải bàn cãi....[/quote]

  Xứng danh AQ! (tầm cỡ Duể Nàn thôi, thiếu chút xíu nữa mới thành AQ chính hiệu).

  Thiếu chỗ nào, xin tự hiểu!

  Phản hồi: 

  [quote=AQ]ở Việt Nam đại điểu quốc hội là cộng sản, thì ở thượng, hạ viện các nước tư bản thì đại biểu cũng toàn là tư sản, đó là điều công bằng việc gì phải bàn cãi....[/quote]
  Công bằng cái giề ?

  Cộng sản thì so thế đek nào được với tư sản, trừ khi chịu bỏ cái lốt cộng sản để thi đấu công bằng với các thể loại tư sản.

  Nên nhớ là hàng cộng sản thì chỉ rặt một thứ dỏm xì, dưng hàng tư sản thì rất nhiều loại xịn, đa dạng, ê hề, tha hồ chọn, hehe :)

  Phản hồi: 

  [quote=Việt Hà]Những người là đại biểu cuốc hội phần lớn là đảng viên, vì vậy họ giứ ý kiến đảng lãnh đạo là đúng rồi. Còn là đại diện của dân, tôi xin hỏi: ai đại diện cho quyền lợi của ông Vươn, dân Văn Giang, Dương nội,...? không ai cả , đúng không ?. Không có đa đảng thì không có tự do ngôn luận, không có tự do ứng cử đâu, đừng có ảo tưởng.[/quote]
  Như thế tóm lại cái gốc là phải đa đảng, tức là trước tiên phải xóa bỏ điều 4 HP đang qui định đảng csvn có toàn quyền lãnh đạo nước VN.

  Dưng làm thế nào để bứng cái gốc này đi ?

  Phải đấu tranh hòa bình ? Dưng đấu tranh hòa bình có nghĩa là sự thay đổi sẽ phải thông qua nghị trường, mà nghị trường thì lại đang toàn "Những người là đại biểu cuốc hội phần lớn là đảng viên, vì vậy họ giứ ý kiến đảng lãnh đạo là đúng rồi".

  Lẩn quẫn cho đến cuối cái cùng thì phải làm sao cho có thay đổi ?

  Chờ cho đến khi đa số các đại biểu cuốc hội giác ngộ quay về phục vụ cho quyền lợi của nhân dân, từ bỏ độc quyền của đảng mình, ủng hộ đa đảng ?

  Trước mắt có thể quan sát, lắng nghe các vị đại biểu nhân dân hăng say phát biểu, tranh luận trong kỳ họp cuốc hội đang diễn ra để tạm dự tính là sẽ phải chờ trong bao lâu để các ông bà này giác ngộ ra được điều hay lẽ phải !

  Theo tôi những người lớn tuổi đã suy đồi thoái hóa thì không thể cải tạo được, muốn cho được văn minh tiến bộ thì chỉ có thể thay thế họ bằng những người khác vốn có phẩm hạnh cao quí, tư chất thông minh, và được giáo dục đàng hoàng tử tế.

  Lại thêm câu hỏi, làm thế nào để thay thế (mà không phải bị qui vào tội 88, 79, ... :) ?

  Phản hồi: 

  ở Việt Nam đại điểu quốc hội là cộng sản, thì ở thượng, hạ viện các nước tư bản thì đại biểu cũng toàn là tư sản, đó là điều công bằng việc gì phải bàn cãi....

  Phản hồi: 

  Những người là đại biểu cuốc hội phần lớn là đảng viên, vì vậy họ giứ ý kiến đảng lãnh đạo là đúng rồi. Còn là đại diện của dân, tôi xin hỏi: ai đại diện cho quyền lợi của ông Vươn, dân Văn Giang, Dương nội,...? không ai cả , đúng không ?. Không có đa đảng thì không có tự do ngôn luận, không có tự do ứng cử đâu, đừng có ảo tưởng.

  Phản hồi: 

  [quote=Tự do ứng cử, tranh cử]
  Đã gọi là ứng cử, tranh cử, bầu cử tự do thì bắt buộc phải có tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do lập hội đoàn. Nhưng ngược lại thì chưa chắc ! Có nơi có tự do lập hội đoàn và tự do ngôn luận (tương đối) nhưng vẫn có gian lận bầu cử (không tự do).[/quote]
  Xét về chữ nghĩa luật pháp thì không có cái lý gì để suy ra rằng cho phép ứng cử, tranh cử, bầu cử tự do thì mặc nhiên bao hàm luôn việc cho phép tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do lập hội đoàn.

  Xét về vận động xã hội, chính trị thì khả năng tự do ngôn luận, lập hội dẫn đến tự do ứng cử, tranh cử, bầu cử là cao hơn so với chiều ngược lại. chxhcn VN hiện nay vẫn đang cho tự do ứng cử, tranh cử đấy chứ !

  Tự do không có nghĩa là không gian lận, và độc tài thì thường bao che gian lận.
  Tự do ứng cử, tranh cử, bầu cử tạo ra môi trường dân chủ rộng mở để cạnh tranh chính trị, tuy nhiên tự nó không thể loại trừ được việc gian lận bầu cử, chính tự do ngôn luận sẽ là vũ khí đắc lực góp phần chống nạn gian lận bầu cử. Mặt khác, trong chính thể độc tài thì không nên đề cập đến khái niệm gian lận bầu cử giữa các phe phái nữa, bởi vì cái gọi là bầu cử ở đấy chỉ là giả hiệu, chỉ có một phe; không phải là bầu cử theo đúng nghĩa thông thường của hai chữ này.

  [quote]
  " Cho tự do ứng cử, tranh cử mà không ai biết ai là ai, không đoàn thể, tổ chức nào ủng hộ thì tranh cái gì ? "

  Không hẳn là như vậy. Cứ có tự do ứng cử, tranh cử ở các cấp địa phương, sau 10 năm từ từ sẽ thấy khác ngay vì sẽ thúc đẩy tự do ngôn luận và tự do lập hội đoàn.
  Không có các ứng cử viên tự do ra làm việc thì lấy ai bảo vệ tự do ngôn luận khi mà tất cả đại biểu đều là CS ?[/quote]

  Chưa có tự do ngôn luận thì cần gì ứng cử viên tự do để bảo vệ nó, mà cho dù cần thì làm sao các ứng cử viên yêu chuộng tự do này trúng cử, để có cơ hội bảo vệ tự do ngôn luận, một khi chưa có môi trường tự do ngôn luận, tự do lập hội để tập họp quần chúng ủng hộ và vận động tranh cử ?

  chxhcn VN vẫn đang cho phép tự do ứng cử, tranh cử các cấp địa phương từ lâu nay. Có mấy ai được trúng cử ngoài ông HHP ? Phải chăng ông nghị tự do này đang thúc đẩy được tự do ngôn luận và lập hội đoàn ở chxhcn VN ?

  Không có tự do ngôn luận và lập hội thì làm sao các ứng cử viên có được phương tiện hữu hiệu để hô hào vận động, tranh đấu với đối thủ chính trị, quảng bá hình ảnh, gây dựng uy tín rộng rãi trong cử tri ? hay chỉ cần nhờ các đòan thể, mặt trận của đảng csvn giới thiệu cho các cấp cơ sở và tổ dân phố địa phương thảo luận, bình chọn như hiện nay ?

  Phản hồi: 

  [quote=tự lo][quote=Đòi cái gốc][quote=Admin]Có bác nào rảnh thì gõ lại bài phát biểu của ông Nguyễn Bắc Việt (Ninh Thuận) này cho bọn phản động đọc xong, đập đầu vào gối chết hết đi, đất nước ta sẽ tiến lên XHCN êm đẹp :D

  http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/123987/khong-ly-gi-ban-thay-doi-con-du...

  Các bác, tất cả công dân, cần đòi cái gốc thì tức khắc giảm bớt những lập luận ngu ngơ, phản động và gian manh của các đại biểu cò mồi CS.

  Cái gốc đó là ứng cử, tranh cử, bầu cử tự do vào QH. Chừng nào QH chiếm hơn 90% là đảng viên CS thì đương nhiên luôn có những lý luận gian manh như thế của tụi đại biểu CS[/quote]
  Cái gốc không phải ở đấy !

  Cho tự do ứng cử, tranh cử mà không ai biết ai là ai, không đoàn thể, tổ chức nào ủng hộ thì tranh cái gì ?

  Cái gốc là tự do ngôn luận, tự do lập hội đoàn !
  Chưa có hai thứ này thì cần phải tập trung vào đòi cho được trước đã.[/quote]

  Đã gọi là ứng cử, tranh cử, bầu cử tự do thì bắt buộc phải có tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do lập hội đoàn. Nhưng ngược lại thì chưa chắc ! Có nơi có tự do lập hội đoàn và tự do ngôn luận (tương đối) nhưng vẫn có gian lận bầu cử (không tự do).

  " Cho tự do ứng cử, tranh cử mà không ai biết ai là ai, không đoàn thể, tổ chức nào ủng hộ thì tranh cái gì ? "

  Không hẳn là như vậy. Cứ có tự do ứng cử, tranh cử ở các cấp địa phương, sau 10 năm từ từ sẽ thấy khác ngay vì sẽ thúc đẩy tự do ngôn luận và tự do lập hội đoàn.
  Không có các ứng cử viên tự do ra làm việc thì lấy ai bảo vệ tự do ngôn luận khi mà tất cả đại biểu đều là CS ?

  Phản hồi: 

  [quote]Giải trình về việc có ý kiến cho rằng cần đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập để “đảm bảo dân chủ”, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 khẳng định, dân chủ không đồng nghĩa với đa nguyên, đồng thời “về thực tiễn, ở Việt Nam không có tiền đề cho đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Bởi vì, ở nước ta chỉ có một đảng là Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng ta luôn là Đảng của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”.
  [/quote]

  Đúng là chẳng cần phải đến đa nguyên mới có dân chủ. Chỉ cần nhị nguyên, tam nguyên thì cũng dân chủ rồi. Còn nhất nguyên thì chỉ là độc tài đảng trị. Vậy, có dốt thế nào, cái ủy ban dự thảo này, mà có lẽ là cán bộ đảng và nhà nước CSVN phải nhận ra, chứ chẳng lẽ cứ như mất con vẹt tập nói thế kia mãi hay sao?

  Về tiền đề dân chủ. Ý có lẽ là chưa có môi trường để dân chủ phát triển chứ gì? Ai chẳng biết thế! Sao quan chức thời CHXHCNVN lại ít não chậm hiểu thế nhỉ. Việt nam cho đến bây giờ, chỉ có một giai đoạn ngắn ngủi trong thời VNCH là chính quyền và dân chúng đang tập tành làm dân chủ. Tuy vậy những quyền tự do căn bản của con người, phần lớn được tôn trọng. Còn nữa nước nhất nguyên thì làm sao có dân chủ. Sau khi thống nhất, bọn nhất nguyên thâu tóm cả nước và ra sức cổ vũ cho chuyên chính vô sản thì làm gì có tiền để hay tiền lệ dân chủ để tranh cãi!

  Vì vậy, để tương lai Việt nam có dân chủ, đáng lý ra cái bọn nhất nguyên này sớm nhận ra xu thế thời đại, đặc biệt là sau khi tổ quốc liên xô xhcn của chúng ngủm củ tỏi, nên biết cải tổ để đất nước tiến dần đến dân chủ tự do. Thay vì làm thế, đảng nhất nguyên CSVN lại quỳ mọp xin thần phục kẻ thù Trung quốc mà miệng chúng vẫn còn ướt thẩm nước miếng chửi bới là bá quyền để hầu bảo vệ quyền lợi nhất nguyên của chúng.

  Từ đấy, mâu thuẩn quyền lợi của đất nước Việt nam và đảng CSVN ngày càng rõ rệt. Đảng nhất nguyên CSVN càng ngày càng lún sâu trong vòng kềm tỏa của đảng và nhà nước CSTQ và quyền lợi của đất nước và người dân Việt nam ngày càng bị thiệt hại.

  Tương lai Việt nam sẽ ra sao?

  Một là sẽ bị đảng nhất nguyên CSVN biến dần thành một tỉnh lẻ của Trung hoa đỏ. Hai là người dân buộc phải nổi dậy để giành lại quyền sống và bảo vệ quyền lợi của tổ quốc.

  Đảng nhất nguyên CSVN nếu sớm tỉnh ngộ tạo điều kiện để dân chủ và tự do xảy ra trên đất nước Việt nam thì còn có cơ hội tồn tại. Bằng không, người dân Việt nam buộc phải vùng lên để hạ bệ chúng.

  Đừng tưởng có vũ khí trong tay là dân chúng phải thần phục mãi. Xưa quân Tàu cũng cai trị độc ác kém gì đảng nhất nguyên CSVN mà người dân vẫn vùng lên đánh đuổi chúng.

  Tương quan quyền lợi của đất nước và đảng nhất nguyên CSVN ngày càng rõ rệt thì số phận của bọn độc tài đảng trị khó tồn tại lâu được.

  Phản hồi: 

  [quote=Đòi cái gốc][quote=Admin]Có bác nào rảnh thì gõ lại bài phát biểu của ông Nguyễn Bắc Việt (Ninh Thuận) này cho bọn phản động đọc xong, đập đầu vào gối chết hết đi, đất nước ta sẽ tiến lên XHCN êm đẹp :D

  http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/123987/khong-ly-gi-ban-thay-doi-con-du...

  Các bác, tất cả công dân, cần đòi cái gốc thì tức khắc giảm bớt những lập luận ngu ngơ, phản động và gian manh của các đại biểu cò mồi CS.

  Cái gốc đó là ứng cử, tranh cử, bầu cử tự do vào QH. Chừng nào QH chiếm hơn 90% là đảng viên CS thì đương nhiên luôn có những lý luận gian manh như thế của tụi đại biểu CS[/quote]
  Cái gốc không phải ở đấy !

  Cho tự do ứng cử, tranh cử mà không ai biết ai là ai, không đoàn thể, tổ chức nào ủng hộ thì tranh cái gì ?

  Cái gốc là tự do ngôn luận, tự do lập hội đoàn !
  Chưa có hai thứ này thì cần phải tập trung vào đòi cho được trước đã.

  Phản hồi: 

  Hiện nay vấn đề nhậy cảm không phải là chính trị hay đa nguyên đa dảng như một số người nêu ra, mà vấn đề "nhậy cảm" là cái "vấn đề" nó sờ sờ ra trước mắt mà các vị lãnh đạo cố tình né tránh, kiêng kỵ, đó là "tư bản". Ta thường nói nền kinh tế của ta là nền kinh tế thì trường (lại thêm cái đuôi định hướng XHCN). Kinh tế thị trường chính là kinh tế TBXN. Kinh tế thì đã theo CNTB, thế nhưng thể chế chính trị thì vẫn khư khư CNXH. Kiêng kỵ từ tư bản nên mới gọi những nhà tư bản là "doanh nhân". Doanh nhân tương tương đương với từ tiếng Anh, tiếng Pháp là entrepreneur, chính là tư bản. Kiêng kỵ từ độc tài thì gọi nó là chuyên chính. Cái tài xaỏ ngữ của CS ít nhiều mang tính lưu manh, bịp bợm thể hiện ở những điểm này. Cả một bộ máy của Đảng và nhà nước chuyên nghiên cứu những thủ đoạn lưu manh,lừa dân. Khỗn nỗi dân ta dã bước sang thế kỷ XXI rồi, thế giới phẳng nhờ internet nên dân vạch trần bộ mặt lừa bịp của Đảng và nhà nước.
  Rõ ràng những nhà lãnh đạo đã dùng từ ngữ để lừa bịp dân. Ngay đến các vị đại biểu quốc hội đáng kính cũng bị lừa và cứ ông ổng đòi ta phải theo CNXH, mà không biết một điều sơ đảng của triết học là hạ tầng cơ sở (kinh tế) quyết địn thượng tầng kiến trúc (trong đó có thể chế chính trị). Dùng từ ngữ để bịp bợm chính là thủ đoạn ít nhiều mang tính lưu manh. Nói toạc móng heo thì nhà nước này có máu sắc lưu manh.
  Từ ngày mở cửa tiếp xúc với các nước tư bản (trước kia gọi là xét lại) thì rõ ràng là đời sống dễ thở hơn. Ta đã mở cửa, "trải thảm đỏ" đón rước các nhà tư bản đầu tư lại còn run sợ "diễn biến hòa bình", chính cái "diễn biến hoà bình" này là yếu tố tác động xóa bỏ CNCS ở nước ta. Những người có tài, có kiến thức (trừ người theo ngành triết học và vài môn khoa học xã hôi khác), có tay nghề cao không xin được việc trong các cơ quan nhà nước thì cá công ty tư bản nước ngoài mở rộng cửa đón tiếp. Ta theo CNCS, trước đay giáo dục đó là lý tưởng, nhiều người cố gắng phấn đấu vào Đảng CS thì nay éo cần, cứ đi làm cho tư bản, lương cao còn tốt hơn. Trong các công ty, nhà máy xí nghiệp tư bản không có hiện tượng đấu đá, bè phái, hay lôi nhau ra cạo mà họ đánh giá bằng tay nghề (kién thức) và chất lượng sản phảm, năng suất lao động, mọi thứ quy ra tiền rất sòng phẳng. Cũng cần loại trừ có nhiều cơ sở kinh tế tư bản bốc lột công nhân quá mức lại được nhà nước vô sản tiếp tay, nhưng nhìn chung là làm cho tư bản sướng hơn làm cho CS.
  Những ai còn nỏ mồm tuyên truyền cho nhà nước ta định hướng XHCN theo chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởng HCM do Đảng CS lãnh đạo thì hãy mở mắt ra mà trông, vểnh tai ra mà nghe, cứ ngồi trong nghị trường phán lếu phán láo với nhau thì thì người ta chửi cho là ngu cũng không quá đáng đâu. Nay thì dân ngày càng bớt ngu, còn quan thì ngu lâu quá mức rồi. Cụ Trọng còn lú đến bao giờ, chẳng lẽ lú cho đến chết hay sao?
  Xin mời cụ ghé thăm các công ty có 100% vốn nước ngoài xem có bóng dáng đảng viên nào của cụ không? Họ tảy chay Đảng của cụ đấy, cụ có bảo họ suy thoái tư tưởng chính trị, đuổi họ về hay lại xun xoe, khum núm mời các ngoài ở lại?
  Càn nhiều người hãy lấy thực tế mở mắt cho các quan chức của Đảng và các vị đại biểu quốc hội "đáng kính" để họ xác đinh ta đi theo con đường nào? Nếu đi theo CNTB thì có thể vứt Đảng vào xó Viện bảo tàng lịch sử được rồi.

  Hãy trả tự do do TS Hà Vũ cùng các cháu Uyên, Kha và những người bất đồng chính kiến vì họ nói đúng. Họ mới là những người thông minh thức thời.

  Tổng thống Mỹ Obama nói "Thời thế đã thay đổi, chúng ta phải thay đồi" mục đích là đển]ớc Mỹ tiến lên, còn cụ Trọng Lú và những người CS bảo thủ thì "thời thế đã thay đổi nhưng chúng ta phải kiên định những cái cổ hủ, đó là nguyên tắc".

  Phản hồi: 

  Hãy xem Liên xô trước đây và các nươc Đông Âu đo theo CNXH sụp đổ hàng loạt rồi hãy khẳng định xây dựng CNXH là đúng hay sai. Còn nói dân thích CNXH là ăn nói hàm hồ, phi thực tế. Chỉ vì theo CNXH nên người nông dân mới mất đất hàng loạt ở cả 63 tỉnh thành trên toàn quốc, nên người nông dân mới khiếu kiện tập thể và đã có người đổ máu. Nhiều người không chết trong mấy cuộc chiến tranh mà nay chết vì CNXH.
  Thử xem trên thế giới có trên dưới 200 quốc gia và vùng lãnh thổ thì có máy nước theo CNXH? Bọn nghị gật có mở mắt ra mà xem không? Đại biểu cho dân sao mà ngu thế. CNXH sao không quốc hữu hóa các tư liệu sản xuất tư nhân doanh nhân (tức tư bản) mà chỉ quốc hữu hóa ruộng đất của nông dân?
  Phải chăng cái CNXH được đẻ non ở đát nước ta nên nó bị sài bị đẹn đủ mọi lĩnh vực từ kinh tế đến văn hóa xã hội, giáo dục y tế...và cả một bộ phận lãnh đạo bị bại não.
  Ngu nên mới nói ta vì CNXH (có bài hát "Vì CNXH thanh niên anh dũng tiến lên..." CNXH hay bát cứ chủ nghĩa gì cũng phải vì ta mới đúng chứ. Vì ta tức là vì sự phát triển của đất nước ta, vì hạnh phúc của nhân dân ta. CNXH đã gây ra bao đau khổ cho nhân dân ta mà vẫn cứ nhắm mắt mà theo. Có nhớ CCRĐ không? Có nhớ chế độ bao cấp của CNXH để phát tem phiếu thay gạo và các thứ hàng hóa dẫn đến người dân phải xếp hàng cả ngày để đong gạo và mua các thứ hàng hóa không? May nhờ Lien xô tan rã nên ta mới bắt tay với các nước tư bản để nay mới có xe máy đày đường, còn trước kia mua cái xe đạp cũng phải chở phân phối. CNXH trước kia thì mỗi người dân mỗi tháng được mua một lạng đường (0,1kg) một lạng thịt , nửa lít nước mắm, mỗi năm dan được mua theo phiếu 4 mét vải. Nay hãy để 3,5 triệu đảng viên theo CNXH trước đã xem họ thấy thế nào, còn dân không theo CNXH vì dân đã mở mắt rồi.

  Phản hồi: 

  [quote=Admin]Có bác nào rảnh thì gõ lại bài phát biểu của ông Nguyễn Bắc Việt (Ninh Thuận) này cho bọn phản động đọc xong, đập đầu vào gối chết hết đi, đất nước ta sẽ tiến lên XHCN êm đẹp :D

  http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/123987/khong-ly-gi-ban-thay-doi-con-du...

  Các bác, tất cả công dân, cần đòi cái gốc thì tức khắc giảm bớt những lập luận ngu ngơ, phản động và gian manh của các đại biểu cò mồi CS.

  Cái gốc đó là ứng cử, tranh cử, bầu cử tự do vào QH. Chừng nào QH chiếm hơn 90% là đảng viên CS thì đương nhiên luôn có những lý luận gian manh như thế của tụi đại biểu CS

  Phản hồi: 

  Đổi tên nước còn bị lập luận thiệt hại đưa ra để hù dọa , trong khi khác phụ trường hợp này chỉ cần đưa ra thời hạn chấp nhận những biểu mãu cũ liên quan đến tên cũ XHCN được tiếp tục lưu hành trong thỡi hạn 1,2,3 năm và quy ước việc in ấn mới không được dùng mãu cũ thì co như thiệt hại sẽ giảm đến mức không đáng chú ý . Kể cả in tiền mới và lưu hành tiền cũ để Bank có thỡi gia thu hủy tiền cũ cũng không tạo lo lắng, sáo trộn gì. Nhưng cái lợi ở chỗ, ngưỡi dân cùng đoàn kết xây dụng một đất nước với tên hiệu rõ ràng , có ý nghĩa . Còn XÃ HỘI CHỦ NGHĨA là một khái niệm mơ hồ chỉ dành cho loại không học hết sách của chủ nghĩa Mác Lê Nin . Hầu như những ai đã học hết sách của Mác-lênin thì họ không còn tin vào những gì họ đọc và họ tự nguyện lánh xa, hoặc không muốn nói lại để làm hại người khác. Vừa buồn, vừa chán cho một số người đang mê sảng như Đại biểu Tuyết

  Phản hồi: 

  “Theo đại biểu Nguyễn Văn Tuyết, tên gọi trên ra đời trong bối cảnh nước ta vừa hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, thống nhất đất nước, cả nước đi lên CNXH, khẳng định rõ con đường, mục tiêu xây dựng chế độ XHCN của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.”
  Chẳng rõ trình độ chính trị cuả ông đại biểu quốc hội NVT thuộc loại sơ cấp, trung cấp hay cao cấp mà phát biểu một câu của người không có trình độ chính trị. Muốn “cả nước đi lên CNXH” thì phải theo quy luật biện chứng là phải qua thời kỳ tư bản trước đã. Quan niệm duy vật mác xít là xã hội tiến lên theo 5 hình thái ý thức, ta đốt cháy giai đoạn là đi sai quy luật. Đảng ta hiện nay đang ngu xuẩn đốt cháy giai đoạn để ta phải nhóm lửa lại từ đầu, ta đang mời các nước tư bản vào đầu tư viện trợ để xây dựng CHXH.
  Lê nin cũng đã nói “Nếu xây dựng CNXH ở những nước có nền kinh tế tản mạn thì các nhà lãnh đạo trở thành giai cấp chủ nô mới.” Nước ta chính là nước có nền kinh tế tản mạn, manh mún của những nước chậm phát triển. Trọng Lú, Tư Sang, Ba Dũng... nay thực chất là những chủ nô mới nên mới ức hiếp và đàn áp nhân dân đủ điều. Xét theo quan điểm của Mác thì ta đã đi sai đường lối rồi. Mà xét theo tiến trình lịch sử tiến hoá của nhân loại thì ta cũng sai nốt. Vì ta toàn sai nên các quy luật kinh tế nó đang quật ta tới số, đừng hòng vực dậy như có ý kiến đã nêu.
  Chế độ này không chết ngay vì dân chống lại mà chết vì đi sai quy luật, kiểu chết này dai dẳng và từ từ, trước khi giẫy chết thì nó còn gây ra đủ loại tai họa và hành dân đủ điều.
  Bọn TS giáy ở Hội đồng lý luạn TƯ là đồ ăn hại, có nhiều điều ABC mà chúng cũng không biết. Có khi chúng biết nhưng vì quyền lợi cá nhân nên chúng ỉm đi rồi giở trò lừa bịp.

  Phản hồi: 

  Nước Nga đã từng sống trong chế độ độc đảng ( thời Xô Viết ) nay chuyển sang thể chế dân chủ đa đảng , vậy họ ngu phải không mấy ông bà Nghị Gật . Nên cho mấy ông bà Nghị này sang Bắc Triều Tiên du học để thêm kiến thức về độc đảng của Bắc Hàn .

  Phản hồi: 

  Đúng là chán ngấy tận đáy ..lòng với mấy chủ CA viết lách kiểu này. Mới học được mấy bài chính trị ABC mà đòi tranh biện , khách với chủ, quan với dân..? Đây xin trích đoạn khùng biện - diễn hài : "Dân chủ là quyền của nhân dân tự mình quyết định hoặc tham gia với Nhà nước quyết định với những vấn đề nhất định. Dân chủ xã hội chủ nghĩa là một hình thức chính trị - nhà nước" . Mèng déc (mòng đóc ) ơi ! Dân chủ của nhân dân chỉ được tham gia với Nhà nước 1 số vấn đề nhất định, còn các vấn đề đến vận mạng, miếng cơm mảnh đất của dân của nước do đảng và nhà nước quyết định à?. Lại còn : Dân chủ XHCN là hình thức chính trị - nhà nước? Ối con/dời ơi! đố các chính trị gia ở các học viện chính trị HCM tìm được trong học thuyết nào về loại mô hình dân chủ trên, kể cả pho sách CNXH khoa học ? Có nghĩa là gì? dân chủ XHCN chỉ phát sinh và phát tác từ nhà nước, ban phát cho nhân dân sao, thì Dân làm chủ ở lỗ mô?. Đúng là CA để óc dưới bụng , đến đây CA biến thành Tôm nên phân lộn lên đầu rồi!

  Phản hồi: 

  Các bác ơi, xin đừng mất hết hy vọng mà nản chí. Hãy đãi cát tìm vàng. Trong số cá đại biểu quốc hội cũng có người khích đảng là nhân dân tin tưởng bầu Đảng làm lãnh đạo thì cứ trưng cầu dân ý. Có người nói lưỡng lự chứ không dám nói thẳng là bỏ điều 4. Nhièu người biết dân không ưa chế độ đảng trị nhưng hèn không dám nói thẳng như Nguyên Kha.

  Vậy nay chúng ta cần tiếp tục lên tiếng hơn nữa, thời gian vừa qua ta lên tiếng nên cũng có một phần nghìn tác dụng là Đảng dã kéo dài thời gian góp ý. Đấu tranh ngôn luận là hình đấu tranh nghị trường, không đổ máu nên phải kiên trì, nay chỉ cần thắng lợi tý tẹo, mai tý tẹo nữa, rồi sẽ đi đến thắng lợi, còn chờ thời cơ. Nản lòng là hỏng. Bỏ cuộc là hỏng. Xem ra không khí đấu tranh đang trùng xuống và teo đi. Không thấy các trí thức lên tiếng. Đây cũng là đặc điểm của trí thức, vừa thất bại đã nản.

  Trên mặt trận lý luận thì đội quân lề phải thất bại thảm hại rồi, nói câu nào người ta bể câu áy cứng họng. Nay phải lên án và vạch ra những tội ác và sai lầm của Đảng để làm mất nốt uy tín của Đảng. Các cụ đng tập trung đáu tranh nội bộ. Đây là điều mọi người nên khoét sâu. Các cụ dang cố bưng bít nhưng quá mức rồi, không bưng bít được nữa. Cứ xem cụ nào nhớ tới nhân dân là cụ ấy đang ở thế yếu. Kẻ nào quên nhân dân là kẻ ấy đang ở thế mạnh. Đây ũng là điều mọi người cần quan tâm để chĩa mũi dùi.

  Phản hồi: 

  Sau 2 ngày theo dõi cái gọi là thảo luận, phát biểu của các đại biểu trên nghị trường về sửa đổi HP 1992, thấy thất vọng ê chế và mất sạch chút niềm tin ít ỏi của cử tri còn sót lại đối với họ. Dường như các đại biểu đang sống giữa giấc mơ và đời thực ?. Khi đăng đàn thì miệng lảm nhảm những điều ước về giấc mơ thiên đường XHCN và khi trở về nhà khách QH , họ sống với đời thực bày ra trước mắt họ, ngay giữa Thủ đô Hà Nội. Đó chính là hiện tượng lâm sàng về bệnh đa nhân cách và tâm thần phân liệt của 500 đại biểu đang họp QH. Đa số trong Họ không hiểu thấu đáo lý do tại sao phải sửa đổi HP 1992 lần này và cũng chưa thoát khỏi vòng kim cô của ý thức hệ XHCN và cái mai rùa " đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo người, bầu trời xanh chưa thấy bao giờ..". Trong tiềm thức của họ là sự phục tùng, nô lệ tư tưởng đã được nhồi nhét mấy chục năm qua. Tính bảo thủ đó đã ngăn chặn, loại bỏ sự tiến bộ, đổi mới trong đợt sửa đổi HP 1992 . Sự thật về sự sụp đổ Liên xô và phe XHCN Đông âu chưa thức tỉnh được cái đầu giáo điều, bảo thủ của 1 bộ phận lớn trong 500 đại biểu QH. Mặt khác, số đại biểu là quan chức đương nắm quyền đang hưởng nhiều bổng lộc/tham nhũng, họ không và không bao giờ muốn thay đổi cái thể chế độc đảng "quý giá" hiện nay của họ. HP của VN từ trước đến nay , trừ HP 1946, thực chất đều do đảng CSVN tự biên tự diễn, do đó nó chưa bao giờ là HP của toàn thể nhân dân VN. Mọi lý luận cùn biện hộ cho điều 4, về độc quyền lãnh đạo của ĐCSVMN cái gọi là quy luật, là yêu cầu tất yếu của nhân dân và xã hộ VN ..đều giả dối, duy ý chí và cưỡng bức . Song, quy luật phát triển của xã hội loài người, sự vận động của cuộc sống, đòi hỏi tự do, quyền làm chủ bản thân và đất nước của nhân dân VN .. sẽ là nguồn động lực tạo nên sức mạnh không gì ngăn cản được. Sức mạnh đó sẽ khiến trời long đất lở, sẽ làm thay đổi Nhà nước hiện nay, không có chế độ độc đoán chuyên quyền nào có thể đảo ngược được .

  Phản hồi: 

  Xin gửi mấy quí ông QH: 1,Dân chủ có thể không đồng nghĩa với chế độ đa đảng, nhưng, xin thưa với mấy ông, không có đa nguyên thì không bao giờ có dân chủ cả. Thời bao cấp những năm 80, ở chế độ này không có dân chủ mà, chỉ có đảng chủ, nhà nước chủ. Chế độ bao cấp bị phá bỏ, người dân được Tự lo, Tự mưu cầu hạnh phúc cho mình, họ không cần đến cái bao cấp của nhà nước trên các v/đ kinh tế, sản xuất. Đó chính là Đa nguyên ở mặt, lĩnh vực kinh tế của đời sống đấy các ông/bà quí QH ạ.Rất mong rằng, quí vị đừng có đồng nghĩa, đồng nhất đa nguyên với đa nguyên chính trị, và đa nguyên chính trị với đa đảng. Đó là những mức độ,trình độ phát triển khác nhau của cách thức, phương thức chiếm hữu đa nguyên thế giới.2, Lo cho dân-đó là tư duy, là khái niệm của vua chúa phong kiến. Ngày nay đảng nói lo cho dân, đó là một hình thái đã biến tướng của tư duy vua chúa đấy các quí ông/bà có biết?Và tư duy này theo đà diễn tiến của thế giới đương đại, nó cũng đang dần lụi tàn...

  Phản hồi: 

  Hết hai ông quân đội ngu, nay lại đến ông công an ngu nốt. Quân đội thì “trung với Đảng”, còn công an thì “còn Đảng còn mình” nên họ cố bênh vực cái quan điểm một Đảng lãnh đạo với những lý lẽ cù nhằng cù nhầy, vừa luẩn quẩn vừa sai thực tế.
  Đối với chúng tôi đã một thời cầm súng, khi đất nước thống nhất, coi như chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của một giai đoạn cách mạng thì chúng tôi về vườn với tâm trạng thảnh thơi. Thế nhưng sau khi đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử thì Đảng vẫn còn tham quyền cố vị, cố bấu víu lại vai trò của mình mặc dù làm đâu hỏng đấy, làm thì ít, phá thì nhiều, ăn cắp (tham nhũng) lại nhiều hơn.
  Trước khi phản biện lại ý kiến trên thì tôi xin nêu vài vấn đề thực tế ở trong nước cũng như ở ngoài nước để thấy vai trò của Đảng nay đã trở thành lạc hậu và là chướng ngại vật cho sự tiến bộ của đất nước.
  Ở trong nước thì các công ty có 100% vốn nước ngoài không nhận đảng viên vào làm việc, đó chính là họ chống lại Đảng CS ở mức độ tẩy chay thẳng thừng đảng viên. Nhiều đảng viên đã phải xỉn khỏi Đảng để họ nhận vào làm. Người mình chống Đảng thì đi tù. Người nước ngoài chống Đảng thì chẳng sao cả. Hiện nay thì cả thế giới chống đảng CS, xem ông Trọng sang Cu ba rồi bị một nước trung MỸ hủy lời mời thăm thì rõ.
  Còn khi ra nước ngoài thì những ai là đảng viên đều giấu như mèo giấu cứt, có dám công khai nhận mình là đảng viên đâu, trong khi đó ông sư đạo Phật hay ông tu sĩ đạo thiên chúa thì họ vẫn tỏ cho thiên hạ biết họ là tín đồ Phật giáo hay tín đồ thiên chúa giáo. Đảng viên Đảng CS đã thấy nhục nhã chưa? Chí khí của người CS để đâu? Hay đã giấu vào gấu quần rồi? Cứ thử cho mấy ông ở báo quân đội và báo công an ra nước ngoài xem tôi nói có đúng không?
  Nay đi vào từng điểm của bài viết: Tác giả viết: “Bởi vì, ở nước ta chỉ có một đảng là Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng ta luôn là Đảng của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”.
  Xin hỏi :Vì sao nươcs ta chỉ có một đảng là Đảng CS VN? Đảng là của nhân dân tại sao chỉ có hơn 3,5 dân số là đảng viên? Còn những gàn 96% dân số không là đảng viên, tức là những người éo muốn đứng trong hàng ngũ Đảng là vì sao?
  Lại có daon viết: “Về lý luận, dân chủ không đồng nghĩa với đa nguyên, không phải có đa nguyên là có dân chủ. Dân chủ là quyền của nhân dân tự mình quyết định hoặc tham gia với Nhà nước quyết định với những vấn đề nhất định. Dân chủ xã hội chủ nghĩa là một hình thức chính trị - nhà nước. Nó thừa nhận quyền tự do, bình đẳng của công dân, thừa nhận nhân dân là chủ thể của quyền lực.” Dân là chủ thể của quyền lực, vậy tại sao lại chịu sự lãnh đạo của Đảng? Anh là chủ cái nhà của anh mà lại phải chịu sự lãnh đạo của người khác hay sao? Hãy thử đến các xí nghiệp nhà máy xem ông chủ lãnh đạo hay người khác lãnh đạo? Mấy anh cong an nói thế mà nghe được à? Chỉ biết nói mà éo biết suy nghĩ tức là đầu óc bã đậu.
  “Nó thừa nhận quyền tự do, bình đẳng của công dân”, nếu đã bình đẳng có nghĩa anh làm được việc gì thì tôi cũng làm được việc đó, anh bị cấm cái gì thì tôi cũng bị cấm cái đó. Như vậy cũng có nghiã anh được lập ra đảng của anh, thì tôi cũng được lập ra đảng của tôi. Còn hiến pháp quy định thì cái gì làm ra hiến pháp? Còn chỉ có một đảng có nghiã anh được lập ra đảng mà tôi không được lập ra đảng thì là mất bình đẳng, cũng có nghiã mất dân chủ, hiểu chưa? Dân chủ bao giờ cũng đi cùng với bình đẳng, đó là độc quyền.
  Lại có đoạn: “Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhà nước và xã hội là sự lựa chọn mang tính lịch sử và phù hợp với thực tế, hoàn cảnh xã hội nước ta. Điều đó được thể hiện và được đảm bảo trong đạo luật cơ bản của Nhà nước là Hiến pháp.” Mấy anh công an có biết thự tế bây giờ là thực tế nào không? Thực tế bay giờ là Liên xô và hàng loạt cá nước Đông Âu đã vứt CNCS vào sọt rác rồi. “Liên xô là thành trì vững chắc của CNXH” đã đổ nhào để thay bằng CNTB. Mấy chú cá (CA) đã mở mắt ra nhìn rõ chưa?
  Lại còn viết: “lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng” . Thế tư tưởng HCM là cái gì? Tư tưởng HCM là độc lạp dan tộc gắn với CNXH. Thế CN Mác Lê nin khác CNXH ở chỗ nào? Hay ta theo liền một lúc hai chủ nghĩa là CN Mác Lên nin và CNXH? Nói quẩn thế là chỉ biết nói mà không biết nghĩ. CNXH là thế giới đại đồng, là xóa nhòa biên giới quốc gia mà chỉ tháy giai cấp; đó là ABC của lý thuyết kinh điển, hiểu chưa? Thế mà vừa thế giới đại đòng lại vừa dân tộc, ối chao!!! Các nhà lý luận mác xít, lênin nít đeo cá (CA) trên đầu. Cá nào bụng cũng phưỡn ra, hay là óc nó rơi xuống bụng?
  Lại một đoạn nữa: ”Dự thảo đã bổ sung quy định về bản chất của Đảng theo tinh thần mới của Cương lĩnh” cương lĩnh là của Đảng, còn hiến pháp là của toàn dân. Tại sao hiến pháp của toàn dân gàn 90 triệu lại phải theo cương lĩnh của đảng chỉ có trên 3,5 đảng viên? Thế ra toàn dân làm nô lệ cho Đảng à?
  Lại còn viết: “Tuy thế, giữa các đảng phái này cũng luôn có sự tranh chấp quyền lợi với nhau (thực chất là sự tranh chấp giữa các nhóm lợi ích, giữa quyền lợi của các nhóm tư bản trong từng ngành, từng lĩnh vực) và điều này thường dẫn đến tình trạng bất ổn về chính trị trong nội bộ đất nước, cản trở sự phát triển chung của xã hội. “
  Vạy thì hãy mở mắt ra xem Hàn quốc đa đảng với Bắc Triều tiên độc đảng, xem nước nào phát triển hơn nước nào mà nói “bất ổn về chính trị trong nội bộ đất nước, cản trở sự phát triển chung của xã hội.“ Thử hòi nước ta độc đảng thì phát triển đến mức nào?? Hay chỉ phát triển nợ và phát triển móc túi dân?
  Còn cái đoạn sau đây thì trẻ con hết sức và quê mùa cả cục khi nói về thay đổi tên nước “Hơn nữa, việc thay đổi tên nước trong thời điểm hiện nay sẽ dẫn đến những hệ quả không có lợi, thậm chí có thể bị xuyên tạc là ta đang xa rời mục tiêu, con đường lên CNXH và làm phát sinh nhiều thủ tục hành chính, phải thay đổi quốc huy, quốc hiệu, gây tốn kém, phức tạp.”
  Vậy trước kia đổi tên nước từ VN DV CH sang CHXHCN VN thì có “làm phát sinh nhiều thủ tục hành chính, phải thay đổi quốc huy, quốc hiệu, gây tốn kém, phức tạp.” Vậy sao ta vãn đổi tên nước đấy thôi? Điều này thì mấy chú Cá giải thích sao đây?
  Trong công an thường thấy họ giở thủ đoạn lưu manh côn đồ khi đi đàn áp người yêu nước biểu tình chống Trung quốc và đi cướp ruộng đất của nông dân, nay lại thấy cả văn chương lừa đảo, cũng có nét lưu manh, nói lấy được mà bất chấp lẽ phải thì cũng là giọng văn côn đồ.

  Phản hồi: 

  Có 1 ý kiến của Đại biểu Thái bình mà tôi thấy có lý Đó là việc giữ tên nước CHXHCNVN để khẳng định mục tiêu tiếp tục Xây dựng XHCN đà được các nước lớn ủng hộ có bằng chứng rõ ràng : Các lãnh đạo của nhiều nước lớn đã mời lãnh đạo Đảng Nhà nước ta sang thăm.

  Phản hồi: 

  1. Có 1 tô phở, thằng con "khẳng định" với cha già (rất già) rằng: hoặc ông ăn hoặc chết đói. Một kết quả duy nhất, người cha sẽ ăn tô phở để khỏi chết đói dù chán ngấy nó (vì đã phải ăn ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác).
  2. Nếu có 2 tô phở, thằng con cũng "khẳng định" gần như trên. Có hai kết quả: hoặc ăn tô này, hoặc tô kia. Tô nào đỡ ngấy hơn ta bụp!
  3. Nhưng nếu có nhiều hơn 2 tô, có phở, có bún, có cơm, có ... nhiều thứ khác. Các bạn nghĩ có bao nhiêu lựa chọn cho cụ già đau khổ kia?
  Vậy những "khẳng định" những 9 lần trong bài báo trên thuộc trường hợp nào trong 3 trường hợp trên. Tôi nghĩ lớp 6 là trả lời được rồi.
  Còn họ nói họ đại diện cho toàn thể nhân dân trong đó có tôi. Tôi có ý kiến nhỏ: tôi không hề thích, không học, không bàn tán tư tưởng Mark - Lenin, vậy họ đại diện cho tôi cái gì? Hơn nữa tôi sống làm ăn theo Pháp luật, tôi không cần ai đại diện. Vậy nhé Đảng ta!

  Phản hồi: 

  Dân ngu thì đành chịu thôi.

  Ráng sống cho qua kiếp này. Chỉ tội nghiệp cho những thế hệ con, cháu còn phải sống lâu ở VN. Hãy vận động người VN không sinh đẻ thêm nữa để tránh gây thêm khổ nạn.

  MỘt dân tộc quá ngu si dốt nát, không thể cải tạo được, trừ phi được cho ăn pom hạt nhân như dân Nhật phát xít đã từng ăn.

  Phản hồi: 

  Làm thế nào một nhúm người lải nhải một cách mê man những cái "ta" như "Đảng ta", "nhân dân ta" thành lập được những cơ chế để cho "Đảng ta" chịu trách nhiệm trước "nhân dân ta"?

  Ngôn từ mê man sẽ thôi miên chính người nói. Chuyện xem các chính kiến khác đều xuất phát từ "địch" là điều không tránh khỏi. Lối suy nghĩ như vậy làm sao chấp nhận được đa nguyên như là bản chất của xã hội, chứ không phải một cái mốt để chọn lựa?