Ngài Tập Cận Bình, hãy đối thoại với tôi như hai người đàn ông!

 • Bởi Khách
  10/05/2013
  1 phản hồi

  Thưa ngài Tập Cận Bình, ngài đang là nguyên thủ của một quốc gia, một quốc gia có diện tích và dân số đứng đầu thế giới. Quốc gia của ngài cũng là một trong năm thành viên thường trực của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc. Còn tôi, tôi là công dân của một quốc gia độc lập, quốc gia có lãnh thổ và chủ quyền được luật pháp quốc tế công nhận. Ngoài ra, quốc gia của tôi và quốc gia của ngài, về mặt địa lý là “hàng xóm” của nhau.

  Như vậy, về địa vị pháp lý, tôi và ngài quả thật quá khác biệt. Tuy nhiên, tôi không căn cứ trên địa vị pháp lý để yêu cầu ngài đối thoại, mà tôi muốn đối thoại với ngài với tư cách là hai người đàn ông.

  Khổng Tử, một nhà tư tưởng lớn của nước ngài có ý rằng, để được người đời xem là đại nhân thì người đàn ông phải hội tụ trong mình ba chữ “đại”, đó là Đại đức, Đại trí, và Đại dũng. Tôi thì quan niệm đơn giản thể này, một người đàn ông chân chính cần phải có một “biết” và ba “dám” đó là Biết sự thật, Dám nói, Dám làm, và Dám chịu trách nhiệm.

  Thưa ngài, nước chúng tôi có hơn 4000 năm lịch sử thì có tới 938 năm bị các Triều đại phong kiến nước ngài đô hộ, hòng đồng hóa cha ông chúng tôi và biến nước chúng tôi thành một phần lãnh thổ của nước ngài. Kể từ khi cha ông chúng tôi dành được Nước, thì suốt quang thời gian 800 năm sau đó, cha ông chúng tôi đã đập tan biết bao cuộc xâm lược của các Triều đại phong kiến nước ngài, mà đỉnh điểm là sự thất bại ê chề của hơn 20 vạn quân Mãn Thanh vào tết Kỷ dậu năm 1789 bởi quân Tây Sơn, trận chiến chỉ diễn ra vẻn vẹn có 5 ngày.

  Năm 1949, Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa của các ngài được thành lập. Những tưởng tư duy của các ngài sẽ tiến bộ hơn cha ông của mình, những tưởng sau thời gian bị phát xít Nhật, thực dân Anh chiếm đóng các ngài sẽ thấu hiểu nỗi nhục của kẻ mất nước mà từ bỏ ý định xâm lược nước khác, nhưng không, tham vọng xâm lược, đồng hóa Việt Nam, biến Việt Nam thành thuộc địa của các ngài chưa bao giờ nguôi ngoai. Các ngài luôn tận dụng từng chút cơ hội để từng bước thực hiện tham vọng của mình. Lợi dụng những biến động ở Việt Nam cũng như những biến động trên chính trường quốc tế các ngài đã sử dụng vũ lực để đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của chúng tôi vào những năm 1956, 1974. Năm 1988, một lần nữa các ngài lại sử dụng vũ lực để đánh chiếm một phần quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ngang ngược hơn, ngày 6 tháng 5 năm 2009, các ngài trình lên Liên Hiệp Quốc cái gọi là Bản đồ chín đoạn và yêu cầu Liên Hiệp Quốc công nhận chủ quyền của các ngài ở Biển Đông. Thật nực cười, các ngài muốn biến Biển Đông thành ao nhà hay sao?

  Thưa ngài, nhân đây tôi cũng muốn hỏi ngài một câu, ngài là một người đàn ông, ngài sẽ nghĩ sao và hành động ra sao khi hàng ngày ngài cứ bị gã hàng xóm yêu cầu ngài phải giao quyền làm bố các con của ngài cho gã, vì gã cho rằng nhà ngài ở gần nhà gã nên các con của ngài cũng phải là các con của gã? Tôi hy vọng khi gặp mặt sẽ nhận được câu trả lời của ngài.

  Nhân đây, khi đề cập tới vai trò của nước ngài đối với cộng đồng quốc tế, là một trong năm thành viên thường trực của Hội Đồng bảo an Liên Hiệp Quốc, vai trò của các ngài là duy trì hòa bình và anh ninh quốc tế tuân theo các nguyên tắc chung của luật pháp quốc tế, nhưng các ngài đang làm gì? Ngụy biện các lý lẽ để thôn tính biển đảo của các quốc gia khác, đe dọa dùng vũ lực nhằm trấn áp các quốc gia khác, dùng tiền, viện trợ để mua chuộc, dành sự ủng hộ từ các quốc gia khác nhằm phục vụ mưa đồ xâm lược của mình… đó chỉ có thể là hành động của kẻ tiểu nhân. Ngài và hệ tư tưởng của những nhà lãnh đạo nước ngài không chính, do vậy mọi phát ngôn của các ngài, cộng đồng quốc tế không thấy thuận.

  Thưa ngài, những gì các ngài đang chiếm đóng của chúng tôi, chắc chắn chúng tôi sẽ lấy lại. Cha ông chúng tôi sẵn sang chống lại các ngài hàng ngàn năm để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, thì dù chúng tôi có phải mất thêm hàng ngàn năm nữa chúng tôi cũng sẽ đấu tranh tới cùng để dành lại sự toàn vẹn lãnh thổ đó, và các ngài cũng đừng hòng chiếm thêm một cen-ti-mét vuông đất đai, biển đảo nào nữa của chùng tôi.

  Tôi sẽ chờ đối thoại với ngài như hai người đàn ông.

  Sài Gòn, 27 tháng 04 năm 2013

  Một công dân Việt Nam đồng thời là một người đàn ông
  ---

  MR. XI JINPING, TALK WITH ME LIKE TWO MEN!

  Mr. Xi Jinping, you are the general secretary of the communist party of China, the president of the People’s Republic of China, and the chairman of the central military commission. Your country is the largest and the most populous in the world, it also is one of the five vetoes – wielding permanent members in the United Nations Security Council. Me, I am only a citizen of the independent country that has territory and sovereign recognized by international law. Besides, basing on the geography we are “neighbors”.

  Obviously, the legal position is deeply different between me and you. However, I do not base on the legal position to order you to talk with me, but I want to talk with you with the status of two men.

  Confucius, was a Chinese teacher, editor, politician, and philosopher of the Spring and Autumn period of your country’s history formulated with the meaning that If a man wants to become a gentleman he must to have three “great” words, these are “Great conduct”, “Great mind”, and “Great hero”. In my opinion, I think it easily, so a gentleman needs to have one “know”, and three “dare” as “Know the truth”, “Dare to talk”, “Dare to do”, and “Dare to be responsible”.

  Mr. Xi Jinping, our country has over 4000 years of history, but it had been dominated by the feudal Dynasties of your country for 938 years. Your forefather hoped to acculturate our forefather and change our country into a part of your territory. After that, from our forefather got back the country, they continued to crush several of invading wars of your feudal Dynasties during 800 years. The top of the wins was the shameful loss of over 200.000 Qing Dynasty’s soldiers by the Tay Son’s soldiers at the year of chicken’s Tet Eve 1789. The battle was happened in only 5 days.

  In 1949, the People’s Republic of China was established. We thought that the mind of your country’s leaders would be more modern than your forefather. We thought that when your country was invaded by Japan fascism and Great Britain colonialist your country’s leaders could understand the shameful loss of the people who lost the country deeply. But no, ambition of invading, acculturating, changing Vietnam into the China’s colony has never been subsided. You always utilize the change, even the smallest change to perform that ambition step by step. Utilizing the political fluctuation of Vietnam, also in the world, you used the force to fight and occupy our Paracel Islands in 1956, 1974. In 1988, one more time you used the force to occupy a part of our Spartly Islands. More perverse, you submitted the nine – dash map for United Nations to order them to recognize it in 2009. Do you want to change Pacific Ocean into your country’s pond?

  Mr. Xi Jinping, on the same occasion, I would like to ask you a question. You are a man, how do you think, how do you respond when the neighboring guy orders you to change your responsibility to take care your children into him daily. He explains that your home is neighbor of his home so your children also belong to him? I hope I can get back the answer from you when we meet together.

  By the way, I would like to mention on your country’s role with the international community. China is one of the five vetoes – wielding permanent members and is charged with the maintenance of international peace and security abiding by the common disciplines of international law. So, what is China doing? Arguing with quibbled, fake evidences to occupy the islands of other countries; using money, aiding to bribe other countries to support your bad intrigue; ignoring, treading on the international law – all these actions are only the actions of a small-minded. You and the thought system of your country’s leaders are not formal so all your statements are not recognized by international community.

  Mr. Xi Jinping, for all our things you are occupying, we assure that will take them back. Our forefather was ready to fight against your country’s aggression to protect Vietnam’s sovereign and territory in few thousand years, so at the present and in the future we ready to spend fewer thousand years to fight against China to protect our country completely. Our generation and following generations swear to do that to the finish. In addition, I warn you that you and your country’s leaders do not dream to occupy one more quarter centimeter from land and islands of us.
  Mr. Xi Jinping, I am waiting for a talk with you like two men!

  Saigon, 27 April 2013

  A Vietnamese citizen, also is a man

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  1 phản hồi

  Phản hồi: 

  Tại sao cùng lý tưởng chính tri đảng cộng sản cả mà VN và TQ lại suy thoái về mặt chủ quyền lãnh hải như thế? Liệu NPT đối thoại với TCB với bài giảng chính trị cộng sản cho nhau có mang lại kết quả gì không? hay vẫn kiên trì chịu mất biển đảo HS và một phần TS hết sức lâu dài phi chính trị mãi để xấu hổ với tổ tiên từng chống Bắc thuộc giỏi ?