Các Công Dân Tự Do: Quyền Lập Hiến phải thuộc về Nhân Dân

 • Bởi Khách
  13/04/2013
  2 phản hồi

  Chính phủ cho rằng cần xác định quyền lập hiến là thể hiện cao nhất chủ quyền nhân dân, gồm quyền sáng kiến lập hiến, quyền tham gia góp ý trong quá trình dự thảo HP và cuối cùng là quyền biểu quyết thông qua trưng cầu dân ý (*).

  Chính vì thế Chúng Ta hãy đồng lòng:

  1. Công khai gặp nhau nơi công cộng để trao đổi, trình bày ý kiến của mình về Hiến pháp cho một nước Việt Nam Dân Chủ.

  2. Công khai bày tỏ chính kiến của mình về nội dung của Hiến pháp trên mọi diễn đàn điện tử bằng những bài viết, phát biểu tại những nơi công cộng bằng những bảng cầm tay, hàng chữ trên áo... Đó là quyền sáng kiến lập hiến, quyền tham gia góp ý Hiến pháp mà chính phủ đã đề cập.

  3. Công khai xuống đường phổ biến những tài liệu góp ý tích cực và xây dựng về nội dung Hiến pháp để đồng bào chúng ta có những góc nhìn đa dạng, nhằm có một quyết định sáng suốt và độc lập đối với Hiến pháp của quốc gia.

  4. Từ chối, bất hợp tác mọi hành vi cưỡng ép ký nhận những văn bản liên quan đến Hiến pháp mà chúng ta không đồng ý và xem đó là những vi phạm tư cách chủ thể về quyền lập hiến của người dân.

  5. Công bố cho dư luận và chính phủ biết rõ mọi đe dọa, sách nhiễu đối với cá nhân và gia đình trong tiến trình thể hiện quyền lập hiến của mình.

  Đối với chính phủ, chúng tôi, với nghĩa vụ đóng thuế để chính phủ có thể hoạt động và vận hành những sinh hoạt của quốc gia, trong vai trò của những người làm chủ đất nước và chủ thể của quyền lập hiến, yêu cầu chính phủ:

  1. Đăng tải mọi ý kiến độc lập của cá nhân, tập hợp quần chúng về Hiến Pháp - điển hình là Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do, Thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 nhận định và góp ý sửa đổi Hiến pháp, Kiến Nghị 72 về Sửa đổi Hiến pháp trên các kênh thông tin được vận hành bởi tiền thuế của nhân dân.

  2. Thành lập một ủy ban độc lập để soạn thảo Hiến pháp và thu nhận ý kiến của nhân dân. Tính độc lập được thể hiện bằng việc bao gồm nhiều thành phần quần chúng trong ủy ban và không có quá bán đảng viên của đảng cộng sản là thành viên của ủy ban.

  3. Chấm dứt việc đến từng nhà dân ép ký tên vào kiến nghị trong đó chỉ có hai lựa chọn là đồng ý hoàn toàn và đồng ý kèm góp ý.

  4. Ra văn bản nghiêm cấm và nghiêm trị mọi phát biểu, hành vi đe dọa nhân dân khi thể hiện ý kiến độc lập của mình về Hiến pháp.

  5. Tổ chức Trưng Cầu Dân Ý với sự giám sát của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam là một thành viên, để có thể đảm bảo tính trung thực và khách quan của cuộc Trưng Cầu Dân Ý.

  Chúng Ta - Các Công Dân Tự Do

  _____________________

  Ghi chú: (*) http://phapluattp.vn/20130411122324936p0c1013/chinh-phu-kien-nghi-quyen-lap-hien-thuoc-ve-nhan-dan.htm

  Xin các bạn góp tay đăng tải và phổ biến lời kêu gọi này của các Công Dân Tự Do.

  * * *

  Constituent Power Must Belong to the People

  The Government of Vietnam has suggested that constituent power is the perfect demonstration of popular sovereignty, which includes the right to propose constitutional initiatives, the right to voice opinions during the constitution drafting process, and, finally, the right to vote via referendum. (*)

  Therefore, together let us:

  1. openly meet in public sites to voice and to share our opinions on the Constitution of a democratic Vietnam;

  2. openly express our political views on the new constitution on every e-forum by writing articles, by speaking in public spaces, by holding placards and signs, by wearing campaign shirts, etc. Such is exercising the right to propose constitutional initiative and the right to contribute opinions – the rights that the Government has already referred to.

  3. freely go down the streets to disseminate positive and constructive opinions on the Constitution, so that our compatriots will adopt diverse viewpoints, thereby be able to make sensible and independent decisions on the Constitution of the nation.

  4. refuse to cooperate with any act coercing us into signing documents related to the new constitution that we do not agree with and consider to be violations of people’s right to constitutional making.

  5. notify the public and the Government of all intimidation and harassment against us and our family members during the time when we are exercising our constitutional rights.

  To the Government, We, as tax-payers who enable the Government to operate and regulate the nation’s political life, as the owner of the nation, and as the holder of constituent power, request You to:

  1. publicize all opinions held by individuals and groups on the Constitution, most notably the Declaration of Free Citizens, the Letter of Observations and Propositions from the Committee of Vietnamese Catholic Bishops to the Committee of the 1992 Constitutional Amendment, and the Petition 72 on constitutional amendment, on all mass media inherently surviving on people’s taxes.

  2. establish an independent committee to draft the Constitution and to collect citizens’ opinions hereof. Its independence shall be characterized by the inclusion of non-communists and the presence of the communists being restricted to half of its membership.

  3. stop going from door to door, forcing people to sign on the constitutional amendment draft which provides only two options of “totally agree” and “agree to particular points”.

  4. strictly ban and punish any statement or act that aims to intimidate those who wish to voice their independent viewpoint of the new constitution.

  5. conduct referendum(s) under the supervision of the United Nations, of which Vietnam is a full member, so as to guarantee the integrity and objectivity of the referendum(s).

  We – the Free Citizens

  (signed)

  English version by Phạm Đoan Trang

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  2 phản hồi

  Phải chăng_nhân dịp này, các lực lượng dân chủ nên có tuyên cáo chính thức bày tỏ sự tán thành và ủng hộ những chủ trương và nhận định đúng đắn, hợp hiến, hợp với xu thế thời đại và hợp lòng dân của Chính phủ; Khích lệ, cổ vũ thái độ dũng cảm, chân thành, cầu thị, khách quan cũng như sự chuyển biến nhận thức tích cực rất đáng trân trọng của từng cá nhân và tập thể thành viên Chính phủ; Kêu gọi Chính phủ sát cánh cùng toàn dân làm một cuộc Đổi Mới thật sự, cơ bản và toàn diện cho đất nước. Đồng thời loan báo rộng rãi tin này đến cộng đồng quốc tế, các lực lượng dân chủ trên toàn thế giới cùng kiều bào ở hải ngoại được biết.

  Không những uy ban soạn thảo HP bao gồm nhiều thành phần quần chúng trong ủy ban và không có quá bán đảng viên của đảng cộng sản mà rồi đây tất cả các cấp quản lý nhà nước, XH cũng có thành phần như vậy. Nếu không muốn đa đảng thì đó chính là biện pháp làm đối trọng và giám sát tốt nhất đảng viên và tổ chức đảng giảm được tham nhũng,suy thoái và lợi ích nhóm...