Cùng Viết Hiến Pháp - Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định của Dự thảo Hiến pháp sửa đổi năm 2013

 • Bởi Admin
  02/04/2013
  90 phản hồi

  Chương I. Chế độ chính trị

  Điều 2: Đề nghị sửa thành:

  1.Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Nhà nước chỉ được làm những gì luật pháp cho phép, người dân được làm tất cả những gì luật pháp không cấm.

  2. Các cơ quan nhà nước phải phối hợp và giám sát nhau trong việc thực hiện chức năng độc lập: lập pháp, hành pháp và tư pháp.

  Điều 4: Đề nghị sửa thành:

  1. Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức chính trị nhận trách nhiệm lãnh đạo nhà nước do nhân dân uỷ thác thông qua quá trình bầu cử tự do. Đảng Cộng sản Việt nam cử đại biểu của mình tham gia tranh cử vào các chức danh của bộ máy nhà nước.

  2. Đảng Cộng sản Việt nam, các cơ quan và đảng viên của Đảng chấp hành hiến pháp và pháp luật.

  3. Các hoạt động của Đảng phải chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân. Cơ chế kiểm tra, giám sát của nhân dân đối với các hoạt động của Đảng được luật quy định.

  Điều 5:

  Đề nghị bỏ câu “Ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt”.

  Điều 6: Đề nghị sửa thành:

  Nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước bằng các hình thức dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, các cơ quan khác của nhà nước, các tổ chức chính trị và các tổ chức xã hội.

  Điều 7 Khoản 1: Đề nghị sửa thành:

  Việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và các chức danh dân bầu khác của bộ máy nhà nước được tiến hành theo các nguyên tắc tự do, công bằng, phổ thông, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

  Điều 9 Khoản 1: Đề nghị sửa thành:

  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là liên minh của các tổ chức chính trị, chính trị – xã hội, xã hội, tôn giáo, các dân tộc, và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

  Chương II: Quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân

  Điều 15: Đề nghị sửa thành:

  Nhà nước CHXHCN Việt Nam cam kết tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm thực hiện các quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp và các điều ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam là thành viên.

  Điều 16 :

  Đề nghị bỏ Điều này.

  Điều 17:

  Đề nghị giữ nguyên Điều 52 của Hiến pháp 1992.

  Điều 20:

  Đề nghị bỏ Điều này vì trùng lặp với các Điều 47, 48, 49.

  Điều 22: Đề nghị sửa thành:

  1. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, thân thể, danh dự, nhân phẩm. Nghiêm cấm mọi hành vi tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình, xúc phạm danh dự, nhân phẩm dưới bất kỳ hình thức nào.

  2. Những lời khai có được do truy bức, nhục hình, tra tấn không được coi là bằng chứng buộc tội.

  3. Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Toà án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt và giam giữ người phải đúng luật.

  Điều 23: Đề nghị sửa thành:

  1. Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình của mỗi người là bất khả xâm phạm. Nghiêm cấm thu thập, tàng trữ, sử dụng và phổ biến thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của người khác nếu không được sự đồng ý.

  2. Mọi người có quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin khác. Việc bóc mở, kiểm soát, thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin khác chỉ có thể do người có thẩm quyền tiến hành theo thủ tục luật định.

  Điều 24: Đề nghị sửa thành:

  1. Mọi người có quyền tự do đi lại và cư trú trên lãnh thổ Việt Nam.

  2. Công dân có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước.

  3. Quyền tự do đi lại, cư trú chỉ có thể bị giới hạn bởi luật khi cần thiết để bảo vệ sức khỏe và trật tự, an ninh của cộng đồng.

  Điều 25: Đề nghị sửa thành:

  1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào.

  2. Các tín ngưỡng, tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật.

  3. Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ.

  4. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Việc thực hành tín ngưỡng, tôn giáo chỉ có thể bị giới hạn bởi luật khi cần thiết để bảo vệ sức khỏe và trật tự, an ninh của cộng đồng.

  Điều 26: Đề nghị sửa thành:

  1. Mọi người có quyền tự do tư tưởng, tự do ý kiến.

  2. Mọi người có quyền tự do biểu đạt, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do xuất bản và có quyền tiếp nhận, trao đổi, phổ biến thông tin.

  3. Mọi người có quyền tự do hội họp, lập hội.

  4. Mọi người có quyền biểu tình ôn hoà. Việc thực hiện quyền biểu tình do luật định.

  Điều 28: Đề nghị sửa thành:

  1. Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và các chức danh dân bầu khác của bộ máy nhà nước.

  2. Công dân đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử và vận động tranh cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

  3. Việc thực hiện các quyền này do luật định.

  Điều 29: Đề nghị sửa thành:

  1. Công dân có quyền góp ý, phản biện chính sách, phê bình hoạt động của cơ quan nhà nước và hành vi của công chức, viên chức nhà nước. Nghiêm cấm mọi hành vi quy kết, trả thù, trù dập những người có ý kiến góp ý, phê bình, phản biện.

  2. Nhà nước phải kịp thời, công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân.

  Điều 32: Đề nghị sửa thành:

  1. Mọi hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự cũng như xử phạt hành chính phải tuân thủ đúng trình tự, thủ tục luật định.

  2. Không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

  3. Người bị buộc tội có quyền được Tòa án xét xử đúng thời hạn luật định. Không ai bị điều tra, truy tố và xét xử hai lần vì cùng một hành vi phạm tội.

  4. Không ai bị bắt, bị giam giữ, bỏ tù hoặc phải chịu những hình thức tước tự do khác nếu không có quyết định của Tòa án hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát.

  5. Người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam, bị điều tra, truy tố, xét xử có quyền sử dụng trợ giúp pháp lý ngay khi bị bắt.

  6. Người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam, bị điều tra, truy tố, xét xử trái pháp luật có quyền được bồi thường thiệt hại về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự.

  7. Người làm trái pháp luật trong việc bắt, tạm giữ, tạm giam, điều tra, truy tố, xét xử gây thiệt hại cho người khác phải bị xử lý theo pháp luật.

  Điều 33: Đề nghị sửa thành:

  Quyền sở hữu tư nhân và quyền thừa kế được Hiến pháp bảo hộ.

  Điều 34: Đề nghị sửa thành:

  1. Công dân có quyền tự do kinh doanh.

  2. Người nước ngoài được phép đầu tư và tiến hành hoạt động kinh doanh ở Việt Nam theo luật định.

  3. Quốc hội quy định danh mục kinh doanh bị cấm hoặc hạn chế.

  4. Mọi chủ thể kinh doanh đều bình đẳng trước pháp luật và được pháp luật bảo hộ.

  Điều 35:

  Đề nghị giữ nguyên Điều 67 của Hiến pháp 1992.

  Điều 37: Đề nghị sửa thành:

  1. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở hợp pháp.

  2. Không ai được tự ý vào chỗ ở hợp pháp của người khác nếu không được người đó đồng ý.

  3. Việc khám xét chỗ ở phải do người có thẩm quyền tiến hành theo thủ tục luật định.

  Điều 42: Đề nghị sửa thành:

  1. Công dân Việt Nam có quyền được học tập.

  2. Bậc giáo dục tiểu học là bắt buộc và miễn phí tại các trường công lập.

  3. Các bậc học khác và chế độ học phí được quy định tại luật.

  4. Chính sách và cơ chế hỗ trợ những nhóm xã hội gặp khó khăn khi thực hiện quyền học tập được quy định tại luật.

  Điều 43:

  Đề nghị bổ sung từ “tự do” vào khoản 1, thành:

  1. Mọi người có quyền tự do nghiên cứu khoa học và công nghệ…

  Điều 46: Đề nghị sửa thành:

  Mọi người có quyền được sống trong môi trường trong lành, bao gồm quyền được thông tin về chất lượng môi trường và được bồi thường thiệt hại do việc phá hoại môi trường.

  Đề nghị bổ sung Điều sau vào Chương II:

  Điều… (mới):

  1. Việc liệt kê các quyền trong Hiến pháp không phủ nhận hoặc xem nhẹ các quyền con người, quyền công dân khác.

  2. Các quyền hiến định có hiệu lực trực tiếp. Các cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước không được viện dẫn lý do chưa có luật liên quan để ngăn cấm hoặc từ chối thực hiện các quyền hiến định.

  Chương III: Kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, khoa học,

  công nghệ và môi trường

  Điều 57: Đề nghị sửa thành:

  Rừng núi, sông, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển, thềm lục địa và vùng trời là tài sản công. Tài sản công do Nhà nước thống nhất quản lý theo luật.

  Điều 58: Đề nghị sửa thành:

  Đất đai có thể thuộc sở hữu công, sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể và sở hữu tư nhân. Nhà nước chỉ được trưng mua hoặc hạn chế sử dụng đất đai thuộc sở hữu tập thể và tư nhân nhằm phục vụ lợi ích công cộng theo các thủ tục luật định, theo giá thị trường hoặc giá thoả thuận.

  Chương IV: Bảo vệ Tổ quốc

  Điều 70:

  Đề nghị giữ như Điều 45 Hiến pháp 1992.

  Chương X: Hội đồng Hiến pháp, Hội đồng bầu cử Quốc gia,

  Kiểm toán nhà nước

  Điều 120: Đề nghị sửa thành:

  1. Hội đồng Hiến pháp có những chức năng sau đây:

  (i) Xem xét và phán quyết tính hợp hiến của các dự thảo luật trước khi Quốc hội thông qua.

  (ii) (a) Xem xét và phán quyết tính hợp hiến của các văn bản luật theo đề nghị của tòa án, tập thể công dân, hoặc của một trong các thành viên Hội đồng Hiến pháp. (b) Ra quyết định đình chỉ việc thi hành các văn bản luật vi phạm hiến pháp và đề nghị Quốc hội bãi bỏ các luật không hợp hiến pháp vào kỳ họp Quốc hội gần nhất.

  (iii) (a) Xem xét và phán quyết tính hợp hiến của các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật theo đề nghị của Quốc hội, tòa án, tập thể công dân, hay của một trong các thành viên của Hội đồng Hiến pháp. (b) Ra quyết định bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật không phù hợp Hiến pháp.

  (iv) Xem xét và phán quyết tính hợp hiến của các hoạt động và hành vi của các cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành công vụ theo đề nghị của Quốc hội, tòa án, tập thể công dân, hoặc một trong các thành viên của Hội đồng Hiến pháp.

  2. (i) Hội đồng Hiến pháp có chín thành viên, gồm một Chủ tịch, một Phó Chủ tịch, và bảy Ủy viên.

  (ii) Việc thành lập Hội đồng Hiến pháp được thực hiện như sau:

  (a) Chủ tịch Nước, Thủ tướng và Chánh án Tòa án Tối cao mỗi người đề cử ba ứng viên vào Hội đồng Hiến pháp nhiệm kỳ đầu tiên, dựa trên các tiêu chuẩn tương tự như tiêu chuẩn lựa chọn Chánh án Tòa án Tối cao.

  Chủ tịch Nước đề cử ứng viên thay thế khi thành viên Hội đồng Hiến pháp thôi giữ chức vụ này vì bất cứ lý do gì.

  (b) Quốc hội duyệt từng trường hợp ứng viên và ra quyết định bổ nhiệm từng thành viên Hội đồng Hiến pháp tại một phiên họp toàn thể của Quốc hội.

  (c) Chủ tịch Nước bổ nhiệm Chủ tịch và phó Chủ tịch Hội đồng Hiến pháp căn cứ theo kiến nghị của các thành viên Hội đồng Hiến pháp.

  (d) Các thành viên Hội đồng Hiến pháp được bổ nhiệm sẽ giữ chức vụ đó cho đến khi về hưu ở tuổi 75.

  (e) Thành viên Hội đồng Hiến pháp chỉ có thể bị bãi nhiệm trong trường hợp có ¾ đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bãi nhiệm tại phiên họp toàn thể của Quốc hội.

  (3) Hội đồng Hiến pháp ra quyết định về tính hợp hiến của một văn bản luật, văn bản dưới luật khi có ít nhất năm thành viên bỏ phiếu tán thành quyết định đó. Trong trường hợp khuyết thành viên vì bất kì lí do gì, Hội đồng ra quyết định theo đa số.

  (4) Hội đồng Hiến pháp ra quyết định về tính hợp hiến của hoạt động của một cơ quan nhà nước, hành vi của công chức, viên chức khi thi hành công vụ, khi có ít nhất năm thành viên bỏ phiếu tán thành quyết định đó. Trong trường hợp khuyết thành viên vì bất kì lí do gì, Hội đồng ra quyết định theo đa số.

  (5) Quốc hội ban hành luật quy định cụ thể việc tổ chức, hoạt động và các vấn đề khác của Hội đồng Hiến pháp.

  Ký tên: Những người tham gia làm trang mạng Cùng Viết Hiến Pháp cùng ký vào văn bản này vào ngày 31/3/2013

  Ngô Bảo Châu, Đàm Thanh Sơn, Nguyễn Anh Tuấn,

  Nguyễn Ái Cần, Vũ Công Giao (Khương Duy), Trần Kiên, Bùi Đức Lại, Nguyễn Xuân Long,

  Riêng GS. Nguyễn Đăng Dung là thành viên Ban biên tập của CVHP, đồng thời là thành viên Ban biên tập của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, không tham gia soạn văn bản này.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  90 phản hồi

  Chúng tôi những người dưới đây cùng quyết liệt đả đảo ĐCSVN bán nước, cướp bóc dân nghèo!!! Đả đảo! Đả đảo! Trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm!!! Trả quyền lãnh đạo đất nước cho dân tộc Việt Nam!!!
  ______________

  Nhóm bạn vừa tạo trang blog "Cùng Đả Đảo Hiến Pháp 1992".

  Bạch Hùng - Cù Huy Hà Vũ - Nguyễn Ngọc Già - Hồ Chí Minh - Nguyễn Sinh Sắc - Ngô Bảo Châu - Đàm Thanh Sơn - Lê Đá Trẻ - Bùi Đức Lại.

  Kính đề nghị toàn dân trong và ngoài nước cùng chúng tôi ký tên đả đảo. Chúng tôi hứa không tự tung tự tác hô đả đảo nếu số đông phần trăm không cho phép chúng tôi đả đảo.

  Kính trình,

  Khách NK viết:
  Ông Già ơi,

  Trang CVHP họ có lời Phi lộ ngay từ đầu nói là họ sẽ công khai kết quả khảo sát và đưa ra ý ký riêng của họ. Tôi thấy thế minh bạch:

  http://hienphap.net/lo-trinh-va-muc-tieu/

  Ý kiến của các ông họ cũng đưa lên rành rành rồi, đảng CS có dám vậy không? Ông còn lu loa gì kì quá đi ông.

  Hô hào dân chủ gì mà đòi độc chiếm cả quyền phát ngôn ý kiến hệt cộng sản vậy?

  Xin lỗi ông! tôi chả lu loa gì cả, tôi đang đả đảo vì họ lừa tôi, thế thôi!

  Tôi đòi dân chủ, đòi bỏ điều 4, đòi trả tự do cho tù nhân lương tâm, đòi bọn cướp mặc áo công quyền phải giải oan và đền bù, xin lỗi dân chết oan, dân mất đất, đòi phải công đoàn độc lập cho công nhân không bị bóc lột sức lao động thậm tệ từ bọn nước ngoài móc nối và chia chác lợi ích của chúng với bọn cướp mang tên CS.

  Tôi đòi ĐCSVN phải trả lại quyền lãnh đạo cho dân qua bầu cử tự do hợp pháp - cái quyền mà cả hơn 60 năm qua CSVN tự tiện cướp của toàn dân.

  Tôi ĐÒI, TÔI ĐÒI chứ không hô hào (vì hô hào là kêu người khác làm mình ngồi ngó thôi), tôi cũng chả độc chiếm gì cả, vì trang DL không phải của tôi, phản hồi của tôi, DL sẵn sàng xóa ngay lập tức nếu BBT DL thấy không phù hợp.

  Tóm lại, tôi chả có gì, tôi không là ai, tôi là công dân VN. Đó là quyền của tôi!!! Ông không được bắt chước CS chụp mũ tôi!

  Đả đảo Ngô Bảo Châu, Đàm Thanh Sơn, Nguyễn Anh Tuấn, Bùi Đức Lại đã lừa đảo tôi và tiếp tay cho ĐCSVN tiếp tục cướp quyền dân!!!

  Đả đảo! đả đảo! Đả đảo!!!

  Trả tự do, bồi thường, xin lỗi đại gia đình Đoàn Văn Vươn!!!

  Các quý ông: Ngô Bảo Châu, Đàm Thanh Sơn, Nguyễn Anh Tuấn, Bùi Đức Lại... muốn xin lỗi tôi thì tôi cho phép các ông chuyển qua hình thức dễ dàng hơn cho các ông: Hãy lên tiếng phản đối mạnh mẽ vụ đại oan án của đại gia đình Đoàn Văn Vươn!!!

  Tôi mở ra cho các ông một cơ hội! Không cần xin lỗi tôi! Hãy hành động ngay đi! Nếu các ông còn biết sợ phản bội dân tộc, phản bội tổ quốc là tội nặng nhất về cả lương tri và luật pháp!!!

  Hành động ngay đi!!!

  Ông Già ơi,

  Trang CVHP họ có lời Phi lộ ngay từ đầu nói là họ sẽ công khai kết quả khảo sát và đưa ra ý ký riêng của họ. Tôi thấy thế minh bạch:

  http://hienphap.net/lo-trinh-va-muc-tieu/

  Ý kiến của các ông họ cũng đưa lên rành rành rồi, đảng CS có dám vậy không? Ông còn lu loa gì kì quá đi ông.

  Hô hào dân chủ gì mà đòi độc chiếm cả quyền phát ngôn ý kiến hệt cộng sản vậy?

  Khách Trần Thị Ngự viết:
  Bác Dang muốn nghi ngờ ai là quyền của bác, nhưng tôi không hiểu bác lấy lý do gì để qui lổi cho trang CVHP "làm loãng" cái kiến nghị 72 và các đề xuất của nhóm này. Tôi nghĩ rằng không một nhóm, một tổ chức hay một cá nhân nào có cái độc quyền đưa ý kiến hay đưa bản dự thảo HP. Do đó, không những trang CVHP có quyền đưa ý kiến của họ, mà những nhóm hay cá nhân khác có đưa ra cả trăm cái dự thảo thì tôi vẫn hoan nghênh, dù rằng tôi có thể không đống ý với quan điểm của họ (cũng như tôi không đồng ý với phần lớn quan điểm trong đề xuất dự thảo của nhóm CVHP).

  Tôi không hề nói trang CVHP không có quyền đưa ý kiến. Bác Ngự có thấy tôi cổ vũ cho sự độc quyền về góp ý sửa đổi HP của bất cứ nhóm nào không? Tại sao tôi không chỉ trích, lên án bản kiến nghị của HĐGMVN?

  Tôi chỉ không đồng ý những người điều hành trang mạng này dựng trang mạng lên, kêu gọi mọi người "cùng viết hiến pháp" với họ để rồi cuối cùng họ không tôn trọng ý kiến của những người tham gia (vì cuối cùng họ chỉ đưa ra ý kiến của họ) Những người tham gia, mà bác Già là một ví dụ, đã lầm tưởng rằng sự tham gia của họ là đóng góp cho bản kiến nghị của trang mạng cùng viết hiến pháp, để có thêm những tiếng nói đại diện cho dân chủ. Sự lầm tưởng đó sẽ không xảy ra nếu NBC & những người điều hành không đặt tên trang mạng là CVHP và không kêu gọi mọi người tham gia. Mà cho dù có đặt tên cho trang mạng như vậy đi nữa, nếu bản kiến nghị của mấy vị đó không dùng tên mạng "Cùng Viết Hiến Pháp" thì tôi cũng không nghi ngờ họ có ý đồ xấu. Dùng tên trang mạng "Cùng Viết Hiến Pháp" cho bản kiến nghị của họ làm cho nhiều người tưởng lầm là những ý kiến nêu ra trong bản kiến nghị này là đại diện cho tiếng nói của những người tham gia vào hoạt động của trang mạng này Sự lầm tưởng không nên có này chính là điều làm tôi phải đặt dấu hỏi về mục đích chính của trang mạng này.

  Tên tác giả viết:
  Nói theo Triết ngố đây: tui đâu có tham nhũng, hổng có đâu. Tui chỉ có mượn chút xíu à. Mượn hổng thấy ai đòi, thì tui mượn thêm chút nữa, chứ tui đâu có tham nhũng đâu nà! Hổng có đâu, đừng có nghe bọn thế lực thù địch như Bạch Hùng nói nghen! Bọn này nó cầm tiền của bọn phản động nói xấu tui đó. Tui chỉ có mượn thôi, ai biểu hổng ai đòi làm chi. Nói như Bạch Hùng là nói bậy, dân mình hổng có tham nhũng nhất thế giới đâu! Nói dzậy là nói bậy!

  Bác Nguyễn Ngọc Già thật thú vị.
  Bác tuyên bố chỉ "mượn tạm", nhưng không thấy ai đòi, thì lờ lớ lơ đi luôn, thế thì không phải là tham nhũng là cái gì.

  Người ta mà biết, đứng ra đòi đủ vài triệu $ bác "mượn tạm" của công quỹ thì thứ nhất bác là thằng phải dựa cột, thứ hai bác phải tịch thu gia sản, thứ ba bác lôi cổ thằng con đang du học bằng tiền máu mủ của nhân dân về, .. chứ đâu có chuyện bác vừa sống múp má bằng đồng tiền tham nhũng, vừa lên giọng đạo đức giả thanh cao chửi chính phủ, chửi bọn tham nhũng như thế.

  Đến cả như Đàm Thanh Sơn, một tài năng được thế giới công nhận mà bác còn nói thế, thì thật sự bác hết thuốc chữa. Tôi-với tư cách một người chưa từng tham nhũng, không cần thiết phải đôi co với bác, chỉ thiết tha đề nghị bác trả lại đồng tiền tham nhũng mà bác đang ăn tiêu, và bớt bớt cái giọng đạo đức đi.

  Đúng, bây giờ tôi mới biết, đám rân trủ vừa kém văn hóa, vừa vô học, giờ lại thêm toàn đám tham nhũng, sâu mọt đất nước, đạo đức giả nữa.

  Đất nước ta có một bầy sâu tham nhũng, Dân Luận cũng có con sâu to.

  Dang viết:

  Tôi không nghĩ 1 người như NBC lại lừa gạt nhân dân VN, nhưng tôi không đồng tình việc làm của trang CVHP. Trang CVHP ra đời khi kiến nghị 72 đang tạo tiếng vang với vài ngàn chữ ký. Cũng cùng thời điểm đó 1 người khác lại cắt, sửa, gán ghép kiến nghị 72 và những tài liệu về HP khác để cho ra đời 1 bản "soạn thảo HP" nữa. 2 sự kiện này khiến nhiều người nghi ngờ có người muốn pha loãng dư luận nhằm đối phó với bản kiến nghị 72. Lúc đó tôi không nghĩ những người như NBC lại cam tâm làm công cụ cho ĐCSVN như vậy nên cũng không nghi ngờ trang mạng này. Nhưng giờ đây đọc những đề nghị sửa đổi HP được trang CVHP đưa ra tôi có cảm giác mình nên đặt dấu hỏi về mục đích của trang CVHP này.

  Bác Dang muốn nghi ngờ ai là quyền của bác, nhưng tôi không hiểu bác lấy lý do gì để qui lổi cho trang CVHP "làm loãng" cái kiến nghị 72 và các đề xuất của nhóm này. Tôi nghĩ rằng không một nhóm, một tổ chức hay một cá nhân nào có cái độc quyền đưa ý kiến hay đưa bản dự thảo HP. Do đó, không những trang CVHP có quyền đưa ý kiến của họ, mà những nhóm hay cá nhân khác có đưa ra cả trăm cái dự thảo thì tôi vẫn hoan nghênh, dù rằng tôi có thể không đống ý với quan điểm của họ (cũng như tôi không đồng ý với phần lớn quan điểm trong đề xuất dự thảo của nhóm CVHP).

  Cái ưu việt của một chế độ dân chủ là để cho tất cả mọi cá nhân và tổ chức được có cơ hội đưa ra các quan điểm, ý kiến, thông tin khác nhau để từ đó sàng lọc ra cái đúng, cái sai, cái hay, cái dở. Bác Dang thích quan điểm của nhóm kiến nghị 72 là quyền của bác, nhưng có những người không đồng ý thì họ có quyền đưa ý kiến của họ ra. Việc ngăn cản những ý kiến khác được công bố chỉ vì nó khác với quan điểm của mình là cách làm việc của các chính quyền đôc tài, và dĩ nhiên nhửng người thật sự chống độc tài sẽ không làm như vậy.

  @ bác Già: bác muốn cho là tôi sai thì tôi cũng vui vẽ nhận thôi vì tôi có quan điểm khác với bác trong vần đề này. Tôi chỉ muốn nói rõ là tôi nói nhóm CVHP "tổ chức" làm cái survey (vì muốn làm gì thì cũng phải tổ chức, sắp đặt), chứ tôi không nói nhóm CVHP là một "tổ chức."

  Đúng rồi đó ông Trẻ!

  Tôi không phải là đảng viên. Cha tôi là việt cộng nằm vùng.

  Cha tôi là nhà tư sản yêu nước, bị cs nó dụ nên theo, sau 30/4, tụi cs đâu có tha cho cha tui, nó quánh tư sản thấy mụ nội, nhưng cha tui còn may hơn bà Cát Hanh Long là hổng có bị giết, chỉ bị khai trừ đảng, sau đó ba tui mới nhờ Võ Chí Công xác nhận nên tụi nó mới phục hồi đảng tịch. Lúc đó, ba tui như chết rồi. Đi tìm chị em Trương Mỹ Hoa, nó bỏ chạy trối chết có dám gặp đâu, nó sợ liên lụy.

  Còn Trương Tấn Sang nó nợ cha tui món nợ lớn lắm đó. Tui tin mai này xuống âm phủ, nó phải ra trước diêm chúa mà trả nợ cho cha tui.

  ông Trẻ cho tui nhắn với mấy tay trí thức lưu manh cũng trẻ là: đừng có sợ mang tiếng phản bội tụi nó. Chỉ có phản bội dân tộc mới sợ.

  Tui dân miền Nam, ăn nói bổng chảng, phang ngang bửa củi, có gì ông hổng thích thì bỏ qua cho tui nghen!

  Còn cậu BH!

  Tui cũng nhắn cậu lần chót. câu trẻ, có ăn học, mau mà sám hối đi. cậu cứ lôi cái vụ tui ăn cắp ra để chọc ghẹo tui hổng ăn thua đâu. tại tui già rồi hổng thèm đôi co với cậu thôi. Nhớ! tui ăn cắp của DÂN, chứ bọn cs này có chó gì cho tui ăn cắp! hổng tin, vô coi lại bài tui gửi anh Chí Đức, nha! nó cướp của gia đình tui cả mấy triệu đô la chứ gì nữa! ngày tụi nó tràn vô nhà băng sập tiệm, chủ bank bỏ chạy thấy mụ nội. dân SG hồi xưa làm ăn cũng đâu có để tiền mặt, toàn gởi NH không, nên mới mất hết! gia đình cậu đâu có bị bọn nó cướp nên đâu có cám cảnh.

  tui ăn cắp của DÂN và đang trả nợ đó. Còn cậu, cậu thì sao?

  Gửi bác Già:

  1) Đọc cái còm dài ngoằng của bác, tôi chỉ thấy một điều bác không khác các bạn dư luận viên là mấy! Bên kia họ cũng dùng những cụm từ như "rân chủ", "nhân xĩ" để phỉ báng thì bác cũng "giáo xư, tiến xĩ" để mắng nhiếc. Ôi, thêm bằng chứng cho bọn TTD, BH chúng nó kêu gào dân trí trước dân chủ sau.

  2) Có lẽ bác chẳng bao giờ đi thi học sinh giỏi toán nhỉ?!! Tầm cỡ như ĐTS thì chẳng cần phải xin xỏ "đảng ta" cử đi thi đâu bác ạ! Mà nếu vậy chắc đảng ta cho luôn điểm tuyệt đối 42/42 luôn nhỉ ?!!

  3) Tôi nói đi nói lại một điều là các bác - có thể kém xa các Gs về kiến thức chuyên môn - nhưng hoàn toàn có thể chỉ ra những điểm bất hợp lý trong kiến nghị sửa đổi hiến pháp của họ. Và chỉ ra một cách văn minh, logic.

  TB. À, bác Già này, hồi trước tôi thấy bác khoe trên DL là bác cũng là con CS nòi, nhưng tự chuyển biến ! Hôm nay lại thấy bác tố CS cướp nhà bác mấy triệu USD. Hóa ra là thế a ???

  Dang viết:
  ...
  Tại sao thiết lập một trang mạng lấy tên Cùng Viết Hiến Pháp kêu gọi mọi người góp ý kiến; kêu gọi mọi người viết bài, rồi kêu gọi tham gia khảo sát nhưng "thành quả" cuối cùng của trang CVHP chỉ là "ý kiến riêng" của những vị ký tên trong "thành quả" đó?

  Tại sao khi đưa ra những kiến nghị đó mấy ông ấy không dùng tên riêng của các ông (chẳng hạn như "Nhóm NBC và bè bạn góp ý sửa đổi HP") mà lại dùng tên trang mạng là CVHP? Dùng tên CVHP khiến nhiều người lầm tưởng rằng các ông ấy đại diện cho ý kiến của nhiều người đã tham gia vào lời kêu gọi cùng viết HP ấy
  ...

  Ông NBC cùng nhóm của ông có thể dùng bất kì tên gì. Khi ông ấy dùng tên 'Cùng Viết Hiến Pháp' có thể ông định nói "nhóm ta cùng viết hiến pháp nào!" hoặc ông ấy có thể muốn mời những ai muốn thì cùng tham gia với nhóm của ông để "Cùng Viết Hiếp Pháp". Ông ấy chỉ định đại diện cho nhóm của ông cùng những ai tham gia lời mời của nhóm ông cùng viết HP với ông. Có gì phải lăn tăn đâu!

  Nguyễn Ngọc Già viết:

  Tôi đâu có thắc mắc gì đâu! Tôi đã nói rõ, tôi thất vọng và chê bai ông NBC, ông ĐTS.

  Tôi cũng đồng ý với độc giả "Dang". Khảo sát các ông làm ra để làm gì??? Trong khi các ông mời mọi người làm khảo sát, nhưng không tôn trọng ý kiến của đa số (hơn 88% KHÔNG CHO PHÉP ĐCSVN LÃNH ĐẠO).

  Tại sao khi các ông viết bài chủ này, các ông nói đó là ý kiến riêng của các ông?

  Tôi NGHIÊM TÚC hỏi:

  - Tại sao các ông KHÔNG CÔNG BỐ TRƯỚC ý định: "dù khảo sát thế nào thì chúng tôi (nghĩa là các ông) cũng giữ TOÀN QUYỀN QUYẾT ĐỊNH ĐỀ XUẤT VỚI ĐCSVN"???, tại sao không nói rõ NHƯ THẾ khi mời mọi người tham gia làm khảo sát? Cái thói này là cái thói gì? nếu không phải là cái thói lừa bịp của bọn bán nước và cướp bóc dân đen????????????????

  - Tại sao cái tên của các ông là "CÙNG VIẾT HIẾN PHÁP", nhưng cuối cùng cái "đề xuất" là của RIÊNG các ông???

  - Nếu ngay ban đầu các ông nói RÕ: "cùng ĐẢNG viết hiến pháp", thì tôi đã không tham gia. TÔI TUYÊN BỐ: Tôi bị lừa đảo!!! Tôi bị lừa đảo!!! Tôi bị lừa đảo!!!

  - Tôi kêu gọi tất cả những ai nằm trong danh sách 88,66%, (nghĩa là KHÔNG CHO PHÉP ĐCSVN LÃNH ĐẠO) hãy đồng loạt tuyên bố tẩy chay "cùng viết hiến pháp" và lên án bản thân của quý vị đã BỊ LỪA ĐẢO TỪ các ông:

  Ngô Bảo Châu, Đàm Thanh Sơn, Nguyễn Anh Tuấn,

  Nguyễn Ái Cần, Vũ Công Giao (Khương Duy), Trần Kiên, Bùi Đức Lại, Nguyễn Xuân Long,

  TRỪ Giáo sư NGUYỄN ĐĂNG DUNG mà trong bài chủ này đã chỉ rõ!!!

  Tôi cũng cám ơn ông Lê Đá Trẻ vì đã chỉ rõ bộ mặt "TRÍ THỨC LƯU MANH" của những kẻ đã LỪA ĐẢO TÔI tham gia khảo sát rồi tự tung tự tác bảo vệ ĐCSVN - MỘT CHÍNH ĐẢNG CHỐNG LẠI NHÂN DÂN, TỒN TẠI PHI PHÁP HÀNG CHỤC NĂM QUA, MỌI SỰ VIỆC ĐỐI NỘI, ĐỐI NGOẠI ĐỀU VI PHẠM CAM KẾT VỚI QUỐC TẾ!!!

  ĐẢ ĐẢO các ông: Ngô Bảo Châu, Đàm Thanh Sơn, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Ái Cần, Vũ Công Giao (Khương Duy), Trần Kiên, Bùi Đức Lại, Nguyễn Xuân Long. ĐẢ ĐẢO CÁC ÔNG NÀY VÌ LỪA DỐI dân đen - tôi - NGUYỄN NGỌC!!!

  ĐẢ ĐẢO, ĐẢ ĐẢO, ĐẢ ĐẢO!!!

  Ông Lê Đá Trẻ muốn bảo vệ cho ĐTS và NBC hãy trả lời các câu hỏi này của tôi cho thỏa đáng!

  Khách Trần Thị Ngự viết:

  Tôi cũng có những suy nghĩ tương tự như bác khách Lê Đá Trẻ. Ở đây là tranh luận hay thảo luận về nội dung đề xuất sửa đổi Hiến Pháp do nhóm CVHP đưa ra, chứ không phải là để tìm hiểu lý do của những đề xuất ấy hay tính cách của những người đưa ra những đề xuất ấy. Bạn đọc không hài lòng điểm nào, kể cả cách hành văn và nội dung của đề xuất, thì cứ phê bình điểm ấy, và giải thích tại sao nó không phù hợp, nó phản dân chủ, nó nguy hiểm chổ nào như một số phản hồi đã nêu lên. Còn phê bình cá nhân những người đưa ra đề xuất là hoàn toàn lạc đề trong thảo luận này, nhất là nhửng lời phê bình dựa vào cảm tính.

  Một số bạn đọc lại lầm lẩn khi cho nhóm CVHP đã "lừa gạt" khi đề xuất sưả đổi hiến pháp không phản ảnh kết quả thăm dò. Theo tôi hiểu thì nhóm CVHP không nói là tổ chức thăm dò với mục đích dùng vào việc soạn đề xuất sửa đổi. Hơn nữa, việc dùng kết quả thăm dò do nhóm CVHP tổ chức để làm nền tảng cho đề xuất sửa đổi không hợp lý vì những người tham gia thăm dò (những người có hiểu biết về về computer và có tham các trang blogs) không nhất thiết đại diện cho mọi tầng lớp dân chúng ở VN. Cho nên kết quả thăm dò chỉ nên coi như là để tham khảo.

  Mặc dù kết quả thăm dò không được đưa vào nội dung của đề xuất sửa đổi hiến pháp, nhưng kết quả này có thể được dùng bởi nhiều tổ chức dân chủ hay chính quyền vào những việc khác, thí dụ để phân tích tìm hiểu các khuynh hướng trong quan điểm chính trị cuả một thành phần dân chúng (những người tham gia thăm dò) trong và ngoài nước, để tác động đến chính sách đối nội và đối ngoại của chính phủ hay các đường lối đấu tranh trong lâu dài.

  Chị Ngự coi lại chỗ in đậm. Tôi cho rằng chị mâu thuẫn và hoàn toàn sai. Cho tới nay, không có một nhóm người nào liên quan đến cụm từ "tổ chức" khi nói về sửa HP. Giả sử họ (CVHP) dám tuyên bố họ là "tổ chức" thì tôi càng có căn cứ để lên án mãnh liệt hơn nữa. Vì bất kỳ tổ chức nào cũng phải làm việc đàng hoàng, dù bất kỳ ở đâu trên thế giới.

  Tôi đả đảo và chỉ trích CVHP đã rất rõ. Họ là nhóm người, mời gọi người khác, nhưng không tôn trọng ý kiến số đông (hơn 88% người không cho phép ĐCSVN lãnh đạo). Cách tranh luận của chị càng làm cho họ hiểu lầm họ đúng và ĐCSVN là thiêng liêng bất khả xâm phạm. Càng chết khi sa vào vũng lầy này đấy chị Ngự ạ!

  "Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy". Nói chuyện lý lẽ thì phải tùy người, tùy chuyện.

  Nếu ĐTS, NBC hiểu biết, xin lỗi, đừng có dùng từ "trí thức cao" như Lê Đá Trẻ, khi tôi phân tích rõ ràng, hợp lý thì họ phải lên tiếng xin lỗi tôi và giải thích tại sao giữ điều 4 và tại sao không tôn trọng ý kiến số đông. Họ vẫn làm thinh, hay là tôi là một dân đen, họ là chức cao vọng trọng nên không cần??? Thế có khác gì cái thói của đám cầm quyền hiện nay???

  Xin lỗi, tiền các ông ấy (được cái nhà nước này đài thọ) đi thi ngày xưa cũng là tiền dân. Căn hộ ông Châu được cấp cũng là tiền dân. Cơ bản quá mà sao không chịu hiểu? trí thức cao thấp gì ở đây?

  Ông Lê Đá Trẻ, cậu Bạch Hùng:

  Đàm Thanh Sơn là cựu học sinh khối chuyên Toán-Tin, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, ông từng đoạt huy chương vàng tại Olympic Toán quốc tế 1984 tại Praha (Cộng hòa Séc) với số điểm tuyệt đối 42/42 khi mới 15 tuổi,

  http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0m_Thanh_S%C6%A1n

  Ai cho phép ông ĐTS đi thi?

  không phải "đảng ta" hả??? thử đảng ta hổng cho ĐTS đi thi coi, giờ ổng là cái gì? hổng dám có chiện giáo xư tiến xĩ đâu à nha! cùng lắm là anh giáo quèn cấp 3 cấp 4 là cùng. hổng phải à??? Ơn đảng quá rồi còn gì nữa!

  thử coi bây giờ ông NBC, ĐTS có dùng danh vị tước hiệu để lừa đảo lão già này được hông??? Tôi mắc lừa cũng bởi cái mác của 2 ông giáo xư trẻ này đó chứ! tưởng nhà giáo nước ngoài ra sao... ai dè ... nhà giáo mang danh sống bên tây bên u mà đi gạt lão gìa này! Có gì vinh dự đâu! Nhục! Thử coi mấy tay tiến xỉ trong nước lừa được tui hông? nói thẳng ra tui bị lừa vì cái mác của 2 ông giáo xư trẻ này do nước ngoài ban tặng đó! Nhục cả các nơi đã trao cho 2 ông này cái chức cái vị chứ hổng chơi à nha!

  Nói thì nói cho tận cùng, nếu không phải nhờ ơn mưa móc của "đảng ta" làm gì có câu:

  Mất mùa là tại thiên tai
  được mùa là bởi thiên tài đảng ta

  Cái giống gì mà "đảng ta" chẳng vơ vào cho bằng hết?

  "Sữa để em thơ, lụa tặng già" (cũng của đảng ta hết chứ còn gì nữa).

  Có cần tôi kéo một "băng" về ơn mưa móc của "đảng ta" ra nữa không???

  Từ hạt gạo, cái quần, mamh áo, từ cái gông cái cùm, rồi cái sổ hưu của Trần Đăng Thanh nữa đó, có cái giống gì không của "đảng ta"??? Ông nói đi, cái giống gì hổng của đảng ta?? Bọn công an cho tới bây giờ muốn lấy vợ, cũng phải đảng ta cho phép mới lấy à nhá! đảng ta đếch cho thử coi thằng nào dám, thằng nào mà dám cãi đảng thì ... biến và đời của tụi nó cũng tàn luôn, giỡn không! Xin lỗi tới cái LỜ cũng phải đảng ta cho thì mới được nha! Một thời cả đảng viên cũng phải được phép đảng cho mới được lấy vợ à nha! LĐT và BH dám chối vụ này hông???

  Tôi thách LĐT và BH chỉ ra cái giống gì hổng của "đảng ta" đó!.Tôi thách tìm ra thì tôi thua 2 ông đó, tui xin lỗi 2 ông liền, tui nói thiệt! tui hổng có thích lừa đảo người lương thiện!

  Cả cái bầu trời VN này cũng của đảng ta, đảng cho hít khí trời thì cũng ơn đảng, đảng ta bắt hít mùi tù cũng ơn đảng. 2 ông là trẻ, thì 2 ông hỏi người già thử coi "ơn đảng ơn chính phủ" nó trở thành câu cửa miệng của người già cỡ nào một thời!

  đây, có sách có chứng! chỉ môt cụm từ "ơn đảng" google cho ra 8.270.000 kết quả, tôi trình ra cho các ông luôn đây:

  http://www.google.com.vn/#hl=en&sclient=psy-ab&q=%C6%A1n+%C4%91%E1%BA%A3ng&oq=%C6%A1n+%C4%91%E1%BA%A3ng&gs_l=hp.3..0j0i7i30l6j0i30j0i7i30l2.62628.63915.3.64377.2.1.1.0.0.0.355.355.3-1.1.0...0.0...1c.1.8.hp.df4V2iqgnCU&psj=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.44770516,d.aGc&fp=f250e8ffe0adc2e4&biw=1366&bih=576

  còn "ơn đảng ơn bác" nữa đây: chỉ có hơn 3.000.000 triệu kết quả thôi hà! mời 2 ông coi!

  http://www.google.com.vn/#hl=en&sclient=psy-ab&q=%C6%A1n+%C4%91%E1%BA%A3ng+%C6%A1n+b%C3%A1c&oq=%C6%A1n+%C4%91%E1%BA%A3ng+%C6%A1n+b%C3%A1c&gs_l=hp.3..0i22i30.146180.148121.4.149399.11.5.2.4.4.1.497.1453.0j1j3j0j1.5.0...0.0...1c.1.8.hp.4sKuDndBzUI&psj=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.44770516,d.aGc&fp=f250e8ffe0adc2e4&biw=1366&bih=576

  còn "cảm ơn đảng cảm ơn chính phủ" nữa đây, cũng có hơn 2.000.000 kêt quả chứ mấy.

  http://www.google.com.vn/#hl=en&sclient=psy-ab&q=c%E1%BA%A3m+%C6%A1n+%C4%91%E1%BA%A3ng+c%E1%BA%A3m+%C6%A1n+ch%C3%ADnh+ph%E1%BB%A7&oq=%C6%A1n+%C4%91%E1%BA%A3ng+%C6%A1n+ch%C3%ADnh+ph%E1%BB%A7+&gs_l=hp.1.1.0i22i30l2.6073.6073.6.7839.1.1.0.0.0.0.151.151.0j1.1.0...0.0...1c..8.hp.VzhlT9ktg_M&psj=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.44770516,d.aGc&fp=f250e8ffe0adc2e4&biw=1366&bih=576

  còn có cần tôi dẫn một loạt bài hát "ơn đảng ơn bác" của các nhạc sĩ bợ đít ra nữa không? hay lôi thơ Tố Hữu các ông mới vừa lòng???

  Tôi là dân đen, đầu đường xó chợ, cha mẹ bị CS lường gạt mất hết cả mấy triệu đô (nhớ mấy triệu của thời VNCH nha), cay đắng còn hơn cả dân vượt biên. Đói chết cha chết mẹ. Túng làm càn mà! để cứu con chứ hổng lẽ để nó ơn đảng ơn bác ơn chính phủ - cái lũ cướp bóc ngay cả chính gia đình nuôi nấng bọn khốn đó, nghĩa là gia đình tui đó! Cỡ như Trương Mỹ Hoa và chị bà này (Trương Mỹ lệ) ăn mòn cả răng nhà tui, tui thách cả 2 mụ này nhớ đó, Trương Tấn Sang còn nợ cha tui một món nợ lớn mà tui không có cách nào đòi đó!

  Nói theo Triết ngố đây: tui đâu có tham nhũng, hổng có đâu. Tui chỉ có mượn chút xíu à. Mượn hổng thấy ai đòi, thì tui mượn thêm chút nữa, chứ tui đâu có tham nhũng đâu nà! Hổng có đâu, đừng có nghe bọn thế lực thù địch như Bạch Hùng nói nghen! Bọn này nó cầm tiền của bọn phản động nói xấu tui đó. Tui chỉ có mượn thôi, ai biểu hổng ai đòi làm chi. Nói như Bạch Hùng là nói bậy, dân mình hổng có tham nhũng nhất thế giới đâu! Nói dzậy là nói bậy!

  Dân mình luôn ơn đảng, ơn bác, ơn chính phủ, ơn ngàn lần, ơn cả đời, tới đời con đời cháu đời chắt cũng ơn , ơn từ kiếp này qua kiếp khác.

  mỗi cọng rau, ngọn cỏ, mỗi cuộc đi thi quốc tế như NBC, ĐTS, đảng ta, chính phủ ta, bác ta hổng cho đi thi lấy gì ông giáo xư tiến xỉ Đàm Thanh Sơn mở mày mở mặt với thiên hạ ngày nay? Lấy gì ông Ngô Bảo Châu vinh dự như ngày nay? Thử đảng ta chính phủ ta hổng cho ông Sơn, ông Châu đi học coi, đi thi coi, có phải bây giờ mấy ổng cũng như... tui là cùng.

  Coi thử cô Huỳnh Khánh Vy đó, có ơn cái mẹ gì đảng đâu, nhưng nếu bọn nó buộc phải để cô Khánh Vy đi du học, thì nó cũng rêu rao lập tức là: tụi nó vì lý do nhân đạo, vì thương người tài cho coi! cô Khánh Vy phải ơn đảng ơn chính phủ đó! Khỏi cãi nha hai ông nội???

  Ông Đà Trẻ, ông Bạch Hùng nhớ đó: hổng có được chửi tui à nha! tui hổng có tham nhũng à nha. Mấy ông chửi tui là chửi "đảng ta" đó.

  Nhớ, nhắc lại lần nữa, nhứt là Bạch Hùng đó, hổng được chửi tui, chửi tui là chửi anh Cù Huy Hà Vũ đó, vì tui luôn bênh vực anh CHHV, đúng hông? mà như vậy xi ra: chửi tui là chửi bác Hồ Chí Minh của mấy anh đó. Dốt gì mà dốt dzữ!

  Chịu chưa, hử? Nói chuyện phải dây cà ra dây muống như vậy mới chịu phải hông? Đúng quá rồi còn gì!

  Chửi tui nghĩa là chửi bác Hồ Chí Minh, nghĩa là chửi ba của bác HCM, ông Nguyễn Sinh Sắc, tính tiếp nữa mất tám ngàn trang của Dân Luận làm sao tính nổi đây mấy cha!

  Tính riết rồi ông Đá Trẻ, ông Bạch Hùng đang chửi đến Vua Trần Nhân Tông (mà tên nhà báo bám đít Nguyễn Anh Tuấn dám lạm dụng đó). Tính nữa Bạch Hùng, Đá Trẻ chửi đến vua Hùng VƯơng luôn đó. Sợ không???

  Túm lại, xi ra: hai ông BH và LĐT chửi tui là đang chửi đảng, chửi bác, chửi liệt tổ liệt tông của chính hai ông, chửi cha chửi mẹ của hai ông luôn chứ còn gì nữa, đúng hông? chửi luôn cả vua hiền, tôi sáng như Nguyễn Trãi v.v.. chửi luôn cả dân tộc Việt Nam.

  OK con gà đen chứ hỉ?

  Các vị cứ mải mê CVHP để giết thì giờ hay sao? Mọi điều trong HP theo quốc hội dự thảo đã được định đoạt rồi, dĩ nhiên xác định nhà nước của dân, do dân và vì dân, nhưng đó chỉ là cái vỏ bề ngoài, còn thực chất nhà nước của Đảng, do Đảng và vì Đảng, HP mới chưa ra đời, nhưng qua việc xử ông Đoàn Văn Vươn thì đã thể hiện nhà nước này là của Đảng, do Đảng và vì Đảng. Các vị trí thức thì hay bàn lý thuyết, coi cái HP (luật mẹ) là quan trọng nhưng quần chúng nhân dân thì coi những chính sách cụ thể (luật con) mới là quan trọng, vì nó sát sườn với đời sống hàng ngày. Còn trong hiến pháp có hai ông Tây ngoại bang dị tộc đang ngồi hay 20 ông Tây ngồi thì người ta cũng chẳng quan tâm.
  Phải chăng các vị thi nhau viết HP để làm trò giải trí và quên đi nhiều việc khác cần hơn? Các vị trí thức thử xem người dân đang cần cái gì trong thời buổi này và không cần cái gì? Dĩ nhiên người ta không cần Đẩng cũng như chẳng càn HP. Thế thì người dân đang cần cái gì thì các vị đề cập và bàn nhiều về cái ấy cho thiết thực hơn.

  Khách Trần Thị Ngự viết:
  Một số bạn đọc lại lầm lẩn khi cho nhóm CVHP đã "lừa gạt" khi đề xuất sưả đổi hiến pháp không phản ảnh kết quả thăm dò. Theo tôi hiểu thì nhóm CVHP không nói là tổ chức thăm dò với mục đích dùng vào việc soạn đề xuất sửa đổi.

  Tôi không nghĩ 1 người như NBC lại lừa gạt nhân dân VN, nhưng tôi không đồng tình việc làm của trang CVHP. Trang CVHP ra đời khi kiến nghị 72 đang tạo tiếng vang với vài ngàn chữ ký. Cũng cùng thời điểm đó 1 người khác lại cắt, sửa, gán ghép kiến nghị 72 và những tài liệu về HP khác để cho ra đời 1 bản "soạn thảo HP" nữa. 2 sự kiện này khiến nhiều người nghi ngờ có người muốn pha loãng dư luận nhằm đối phó với bản kiến nghị 72. Lúc đó tôi không nghĩ những người như NBC lại cam tâm làm công cụ cho ĐCSVN như vậy nên cũng không nghi ngờ trang mạng này. Nhưng giờ đây đọc những đề nghị sửa đổi HP được trang CVHP đưa ra tôi có cảm giác mình nên đặt dấu hỏi về mục đích của trang CVHP này.

  Tại sao thiết lập một trang mạng lấy tên Cùng Viết Hiến Pháp kêu gọi mọi người góp ý kiến; kêu gọi mọi người viết bài, rồi kêu gọi tham gia khảo sát nhưng "thành quả" cuối cùng của trang CVHP chỉ là "ý kiến riêng" của những vị ký tên trong "thành quả" đó?

  Tại sao khi đưa ra những kiến nghị đó mấy ông ấy không dùng tên riêng của các ông (chẳng hạn như "Nhóm NBC và bè bạn góp ý sửa đổi HP") mà lại dùng tên trang mạng là CVHP? Dùng tên CVHP khiến nhiều người lầm tưởng rằng các ông ấy đại diện cho ý kiến của nhiều người đã tham gia vào lời kêu gọi cùng viết HP ấy

  Chúng ta không có quyền đòi hỏi người khác phải là người đấu tranh cho dân chủ. Chúng ta không có quyền đòi hỏi những người như NBC phải đóng góp cho đất nước. Nhưng chúng ta phải lên án những hành động, ý đồ cản trở hay phá hoại sự đấu tranh cho dân chủ của chúng ta

  Lê Đá Trẻ viết:

  Xin bác Già cho tôi biết gs DTS nhận ơn mưa móc từ "đảng ta" ở chỗ nào?

  Tôi nhiều khi cũng thấy ngán ngẩm với cách "tranh luận" của (các) bác: vu khống, chụp mũ, nói lấy được, v.v... Kiểu tranh luận này sẽ làm cho những kẻ như Bạch Hùng, Trương Thái Du, ... rất vui sướng. Bởi lẽ bọn chúng sẽ có ngay bằng chứng với kiểu dân trí thấp kém như vậy thì đòi dân chủ thế nào? Mà quả thực, nếu VN có tí dân chủ thì chăc suốt ngày tôi sẽ nghe các bác nhao nhao chửi rủa - một cách vô cớ - những người nào không làm đúng ý các bác.

  Tôi không đòi hỏi các bác phải có trình độ cao như các GS, nhưng ít ra khi cất tiếng phản biện thì phải có tri thức tối thiểu.

  Tôi cũng có những suy nghĩ tương tự như bác khách Lê Đá Trẻ. Ở đây là tranh luận hay thảo luận về nội dung đề xuất sửa đổi Hiến Pháp do nhóm CVHP đưa ra, chứ không phải là để tìm hiểu lý do của những đề xuất ấy hay tính cách của những người đưa ra những đề xuất ấy. Bạn đọc không hài lòng điểm nào, kể cả cách hành văn và nội dung của đề xuất, thì cứ phê bình điểm ấy, và giải thích tại sao nó không phù hợp, nó phản dân chủ, nó nguy hiểm chổ nào như một số phản hồi đã nêu lên. Còn phê bình cá nhân những người đưa ra đề xuất là hoàn toàn lạc đề trong thảo luận này, nhất là nhửng lời phê bình dựa vào cảm tính.

  Một số bạn đọc lại lầm lẩn khi cho nhóm CVHP đã "lừa gạt" khi đề xuất sưả đổi hiến pháp không phản ảnh kết quả thăm dò. Theo tôi hiểu thì nhóm CVHP không nói là tổ chức thăm dò với mục đích dùng vào việc soạn đề xuất sửa đổi. Hơn nữa, việc dùng kết quả thăm dò do nhóm CVHP tổ chức để làm nền tảng cho đề xuất sửa đổi không hợp lý vì những người tham gia thăm dò (những người có hiểu biết về về computer và có tham các trang blogs) không nhất thiết đại diện cho mọi tầng lớp dân chúng ở VN. Cho nên kết quả thăm dò chỉ nên coi như là để tham khảo.

  Mặc dù kết quả thăm dò không được đưa vào nội dung của đề xuất sửa đổi hiến pháp, nhưng kết quả này có thể được dùng bởi nhiều tổ chức dân chủ hay chính quyền vào những việc khác, thí dụ để phân tích tìm hiểu các khuynh hướng trong quan điểm chính trị cuả một thành phần dân chúng (những người tham gia thăm dò) trong và ngoài nước, để tác động đến chính sách đối nội và đối ngoại của chính phủ hay các đường lối đấu tranh trong lâu dài.

  Tôi đồng ý với ý kiến của bạn HLC, mong muốn các GS có ẩn ý tốt.
  Bây giờ ta thảo luận thêm về kết quả điều tra mà các GS công bố, thí dụ câu hỏi " Có nên quy định quyền lãnh đạo của đảng CSVN trong HP không?". Có 4 hệ thống số liệu các câu trả lời:
  1. – Không nên quy định 88,66%
  - Không nên quy định vì các lý do a,b,c,d
  - Nếu không quy định thì a,b,c
  2. - Có nên quy định 6,67%
  - Nên quy định vì các lý do a,b,c,d,...
  - Nếu quy định thì a,b,c,d
  3. Không có ý kiến 3,14 %
  4. Ý kiến khác 1,53%

  Từ đây rút ra vài nhận xét:
  *Hệ thống số liệu 2 chỉ cần dừng lại ở 6,67% là đủ vì chỉ có 6,67 % tán thành thì loại bỏ luôn ý kiến này, cần gì phải biết các lý do khác nhau là bao nhiêu % và hình thức quy định như thế nào nữa. Điều này làm bài viết vừa thừa vừa vô cùng rối rắm.
  *Chỉ có thể có 3 nhóm kết quả 1,2,3 làm gì còn chỗ cho “Ý kiến khác”.(toán logic)
  *Khai triển tiếp ý kiến 2;
  - Nếu quy định thì:
  a. Giữ nguyên điều 4 HP 1992 hoặc bản sửa đổi.
  b. Đồng thời quy định việc thành lập và hoạt động của các đảng phái khác.
  c. Giới hạn quyền lực của đảng CSVN ...
  d. Ý kiến khác.
  Ý a và b hoàn toàn mâu thuẫn vì giữ nguyên điều 4 HP 1992 nghĩa là thừa nhận vai trò lãnh đạo duy nhất của đảng CSVN thì làm gì còn đảng phái khác nữa mà qui định việc thành lập và hoạt động. Còn nếu thành lập cho vui thì chỉ cần vài hội như hội chơi chim cá cảnh là đủ.
  Nghiên cứu kỹ hơn về các số liệu này để thấy nếu không có “ẩn ý” gì tốt đẹp như HLC mong muốn thì tôi đồ rằng NBC chỉ là 1 con robot biết làm toán theo một phần mềm lập sẵn. Tuy nhiên đây là một phần mềm lỗi vì kết quả cho ra vừa mâu thuẫn nhau 180 độ vừa rối rắm và lẩm cẩm.

  giai cấp là khái niệm có tính lịch sử - chính trị. Vị trí, vai trò và tương quan của các giai cấp trong xã hội luôn có sự thay đổi. Luôn có một bộ phận nhân dân không xác định được mình thuộc giai cấp nào. Chưa kể, diễn đạt như dự thảo thì giới doanh nhân sẽ thấy bị đặt ngoài HP. Về mặt chính trị, các thế lực thù địch sẽ lợi dụng, cho rằng Nhà nước ta luôn nhấn mạnh hoặc coi trọng tính giai cấp, xem nhẹ các quan hệ dân sự và vai trò của công dân. Nên đã sửa điều 2, khẳng định “tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc” .Thế mà lại để điều 4: “Đảng Cộng sản VN, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân" là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Do thiếu logic của văn bản HP như vậy mà công dân ngoài đảng (95%)sẽ bị thiệt thòi do thiếu khách quan,công bằng? Đảng viên lại có cơ chủ quan, tham nhũng và suy thoái toàn diện như trước đây!

  Paramount viết:
  Các bác trong phong trào đấu tranh cho một nền dân chủ thực sự ở Việt nam nên từ bỏ ảo tưởng kêu gọi được nhóm Ngô Bảo Châu, Đàm Thanh Sơn và đồng bọn đi. Tôi đã nói để phong trào đấu tranh cho dân chủ thành công, chúng ta nên loại bỏ không thương tiếc những kẻ trí thức cơ hội như nhóm Châu, Sơn ra khỏi hàng ngũ chúng ta, đừng níu kéo, có hay không có bọn chúng cũng vậy mà thôi. Xét cho cùng, chúng cũng chỉ là một nhóm nhỏ, và cũng là những con người bình thường luôn nghĩ mọi cách để tồn tại và mưu lợi, vậy thôi, chúng ta chỉ việc ignore chúng từ bây giờ là xong. Còn nếu chúng tấn công chúng ta, thì hãy đặt chúng ở bên kia chiến tuyến như ĐCS Việt nam.

  @Paramount: Bác không nên quá cực đoan như thế. Tôi thì tôi luôn tin vào bản tính thiện lương của con người, không nên bỏ rơi họ, có thể họ đang bị thế lực nào đó đe dọa, mà hãy thức tỉnh lương tri lẽ thường của họ bằng những lập luận sắc bén và thuyết phục và có thể bằng cả sự hy sinh của chính bản thân mình. Hãy thức tỉnh họ bằng những hành động như của anh Nguyễn Đức Kiên. Hãy tin rằng trong tâm hồn của họ bao giờ cũng le lói chút ánh sáng của lương tri và mong muốn làm việc gì đó để giúp cho dân tộc thoát khỏi cảnh nô lệ cho chủ nghĩa độc tài cộng sản.

  Ngay trong Đảng CS, cũng có những người phản tỉnh, vậy bạn đừng đặt những người CS đó ra ngoài quá trình dân chủ hóa. Nhớ rằng tiến trình dân chủ của Myanmar đã được khởi đầu bằng tổng thống của phe độc tài!

  Tên tác giả viết:
  - Về ông Đàm Thanh Sơn, tôi có vô wikipedia, coi sơ qua, biết ổng cũng lớn lên và nhận ơn mưa móc từ "đảng ta" mà ra. thế thôi.

  Tôi xin hỏi ông NNG, ông vu khống người ta được "mưa móc", dù trước đó tâng người ta lên mây.
  Vậy tôi xin phép hỏi, ông đã tự thú trên Dân Luận mình là kẻ tham nhũng đến múp má để con mình có tiền đi du học, là người ăn cắp của nhân dân.
  Ông bảo ông hối hận, là từ con thú đã trở thành người, nhưng bảo trả lại những đồng tiền nhơ bẩn ông ăn cắp thì không thấy, lại chỉ thấy ông vu khống GS Sơn.
  Vậy, người ta sẽ đánh giá gì về hành động vu khống của ông?

  Nguyễn Ngọc Già viết:
  - Về ông Đàm Thanh Sơn, tôi có vô wikipedia, coi sơ qua, biết ổng cũng lớn lên và nhận ơn mưa móc từ "đảng ta" mà ra. thế thôi.

  Xin bác Già cho tôi biết gs DTS nhận ơn mưa móc từ "đảng ta" ở chỗ nào?

  Tôi nhiều khi cũng thấy ngán ngẩm với cách "tranh luận" của (các) bác: vu khống, chụp mũ, nói lấy được, v.v... Kiểu tranh luận này sẽ làm cho những kẻ như Bạch Hùng, Trương Thái Du, ... rất vui sướng. Bởi lẽ bọn chúng sẽ có ngay bằng chứng với kiểu dân trí thấp kém như vậy thì đòi dân chủ thế nào? Mà quả thực, nếu VN có tí dân chủ thì chăc suốt ngày tôi sẽ nghe các bác nhao nhao chửi rủa - một cách vô cớ - những người nào không làm đúng ý các bác.

  Tôi không đòi hỏi các bác phải có trình độ cao như các GS, nhưng ít ra khi cất tiếng phản biện thì phải có tri thức tối thiểu.

  Các bác trong phong trào đấu tranh cho một nền dân chủ thực sự ở Việt nam nên từ bỏ ảo tưởng kêu gọi được nhóm Ngô Bảo Châu, Đàm Thanh Sơn và đồng bọn đi. Tôi đã nói để phong trào đấu tranh cho dân chủ thành công, chúng ta nên loại bỏ không thương tiếc những kẻ trí thức cơ hội như nhóm Châu, Sơn ra khỏi hàng ngũ chúng ta, đừng níu kéo, có hay không có bọn chúng cũng vậy mà thôi. Xét cho cùng, chúng cũng chỉ là một nhóm nhỏ, và cũng là những con người bình thường luôn nghĩ mọi cách để tồn tại và mưu lợi, vậy thôi, chúng ta chỉ việc ignore chúng từ bây giờ là xong. Còn nếu chúng tấn công chúng ta, thì hãy đặt chúng ở bên kia chiến tuyến như ĐCS Việt nam.

  Sự việc này cho thấy, rõ ràng ai đó có sống và làm việc lâu bao nhiêu ở các xứ sở văn minh và tự do, thì tư duy của họ trước sau vẫn là Việt nam, bản chất "lươn lẹo và cơ hội" ăn sâu đến thâm căn cố đế. Sự lươn lẹo thể hiện rất rõ, ví dụ tôi không ngạc nhiên một chút nào khi ông Đàm Thanh Sơn tuyên bố bản công bố cuối của CVHP chỉ thể hiện ý kiến cá nhân của các ông ấy, thế các ông bày trò kêu gọi mọi người cùng viết hiến pháp làm gì? Và tiến hành sưu tập và tổng hợp kết quả survey làm gì? Rõ là giáo sư mà vẫn lươn lẹo thành thần. Chả trách, đám đảng viên CS chính hiệu chuyên nghề "nói một đằng làm một nẻo"

  Chúng tôi biết các ông ăn lộc và hưởng nhiều ưu đãi của ĐCS Việt nam nên không và sẽ chẳng bao giờ dám xóa bỏ sự độc tài của ĐCS hiện nay, dẫu cho nó có thối nát đến thế nào đi chăng nữa, nó thể hiện ở chỗ các ông chưa bao giờ dám đưa ra một tuyên bố mạnh mẽ và mang tính phản kháng lại những hành động sai trái và những thối nát diễn ra hàng ngày ở đất nước này, mà nguyên nhân chủ yếu là từ sự thối nát, yếu kém đến bất lực của đảng cộng sản VN cầm quyền. Mọi tuyên bố, lời nói và hành động của các ông, đúng là các GS con cưng của nhà nước, luôn, nói xin lỗi, giống như những kẻ bị liệt dương bẩm sinh, nó yếu ớtmù mờ không đi thẳng vào vấn đề một cách đáng ngạc nhiên. Các ông hãy nhìn Nguyễn Đức Kiên, qua các tuyên bố sáng sủa, mạnh mẽ, thẳng thừng và trực diện, nói lên tiếng nói của luơng tri và tự do, đó là lý do vì sao tôi, và tôi tin là nhiều người khác nữa, kính trọng anh ta hơn các ông.

  Chắc là đủ rồi, vì từ giờ trở đi, tôi, và tôi kêu gọi những con người có lương tri, mong muốn, đã đang và sẽ dấn thân đấu tranh cho một nền dân chủ thực sự ở VN hãy làm giống tôi, đó là không còn quan tâm đến các ông thêm nữa.

  Tôi tiếp ý kiến các bác:

  - Qua các "đề xuất" này, các "trí thức lưu manh" này chỉ có hại mà chẳng có lợi. Vì sao? Nguyễn Anh Tuấn ở trong cái giải Trần Nhân Tông gì đó, đã lộ mặt hoàn toàn. Giải này mất giá trị và chỉ để lại vết nhơ cho chính Nguyễn Anh Tuấn. Nghiêm trọng hơn là đã dùng tên tuổi của tiền nhân, lại là vua anh minh nữa. Chính Nguyễn Anh Tuấn đang báng bổ vào cha ông của dân tộc VN. Tôi nói thật, hổng phải trù ẻo, trước sau gì cũng lãnh hậu quả vì dám lợi dụng tên tuổi Tiên Đế Anh Minh để mưu đồ cá nhân và phe nhóm. Tôi già rồi, nên rất tin vào tâm linh và nhân quả, chứ không phải mê tín dị đoan gì đâu, quý vị ạ!

  - Về ông Ngô Bảo Châu, qua các "đề xuất" này, ổng tự bôi nhọ hình ảnh của ổng trước người dân nghèo, các sinh viên hiếu học và có tâm hồn. Chưa hết, ổng còn phủi sạch tất cả những gì ổng ra vẻ bênh vực TS. Cù Huy Hà Vũ cũng như lo lắng cho cô SV Nguyễn Phương Uyên. Chính vì lúc tôi thấy, ổng ủng hộ TS. Vũ, nên tôi cũng góp tiếng bảo vệ ổng và gọi ổng coi chừng bị lừa cái bẫy "viện trưởng toán". Tất nhiên, tôi chẳng có gì tiếc quá khứ đã bênh vực ổng, vì mình thấy hoàn toàn làm đúng. Vả lại, tiếng nói của tôi cũng chỉ là hạt cát nhỏ bé trong hàng triệu người, mình thấy người lương thiện bị oan thì lên tiếng. Điều tôi muốn nói là tôi thất vọng, vì nghĩ ổng có thể làm được cho dân cho nước chút gì đó trong tư cách nổi tiếng của ổng. Đối với ông Châu chỉ vậy thôi.

  - Về ông Đàm Thanh Sơn, tôi có vô wikipedia, coi sơ qua, biết ổng cũng lớn lên và nhận ơn mưa móc từ "đảng ta" mà ra. thế thôi.

  Nói tóm lại, tôi vẫn nghĩ tốt cho mấy ông này, nghĩ sao? Nghĩ rằng: chắc mấy ổng sợ mang tiếng mọi ưu ái và thành công mỹ mãn ngày hôm nay cũng là từ "đảng ta" cho bản thân, nay bây giờ sợ mang tiếng phản bội. Dù nghĩ tốt đến như thế, thì cũng lòi cái đuôi "phong kiến đặc sệt", phải không bà con? Hổng lẽ họ không biết, tất cả những gì họ có được ngày nay cũng tất tần tật là của DÂN sao? đảng của các ổng có cái mẹ gì mà cho?

  Tôi chỉ mong các ông này sáng ra để hiểu là thoát khỏi cái phong kiến hủ lậu đi! Nước nhà đang điêu tàn rồi, dân nghèo đang thoi thóp rồi, mau mau mà góp tay cùng nhiều người khác nói thẳng quan điểm đi, bởi bọn chóp bu bây giờ đâu còn chút tình người nào nữa, tụi nó chỉ biết vơ vét và đàn áp dân, đầu lụy ngoại bang thôi!

  Bớ ông Châu, ông Sơn, ông Tuấn ơi! Hiểu ra giùm cái đi, các ông ơi!

  Cảm ơn bạn CVHP góp ý kiến đúng. Đáng ra tôi phải viết thêm TỪ " lừa dối cỡ" sau từ Nhà nước và thêm từ "BỊP BỢM" sau từ lãnh đạo .Cụ thể sửa như sau: "Tôi nghĩ trước mắt chúng ta hãy tạm thời hỏi như vậy để làm sáng tỏ chúng ta đang thực sự chung sống với một Nhà nước LỪA DỐI CỠ nào và với một lãnh đạo BỊP BỢM như thế nào... "

  Tuy vậy tôi tin rằng bạn CVHP ko vì thiếu sót trên mà ko hiểu ý tưởng muốn chia sẻ của tôi về tình hình hiện tại liên quan tới câu chuyện góp ý sửa đổi HP.

  (P/s: nếu có thể hoặc nếu thấy cần thiết kính nhờ admin sửa lại cho tôi)

  Câu hỏi là: Tại sao các vị GS tu nghiệp ở nước ngoài lại có thể viết một cái văn bản ngô nghê đến như vậy?

  Tôi sẽ trả lời thông qua những biểu hiện của trang CVHP và cá nhân của các vị GS: Họ viết ngây ngô như vậy bởi vì các lý do sau:

  - Thứ nhất, bản thân GS Ngô Bảo Châu đang tham gia lãnh đạo trong guồng máy cộng sản và ông được hưởng lợi từ chế độ hiện hành, ông lên tiếng bảo vệ cho sự độc tài cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa, gia đình (bố, mẹ) ông hiện đang ở trong nước, ông là con ngoan chắc không bao giờ muốn bố mẹ mình bị liên lụy, sách nhiễu. Xưa nay, có hai điều buộc người ta phải làm việc theo chỉ đạo của người khác, đó là: mối lợi và sự sợ hãi. Ông Ngô Bảo Châu cũng không thể tránh được hai điều này.

  - Thứ hai, trong thành phần điều hành của trang CVHP có các ông đang là Đảng viên CS, như là ông Bùi Đức Lại thậm chí đã được tặng thưởng giải gì đó vì viết bài ca ngợi đảng, vậy việc ông ủng hộ cho chế độ độc tài cộng sản là hiển nhiên!

  - Thứ ba, ông Nguyễn Anh Tuấn thì khỏi phải bàn, chính là người đại diện cho quyền lực mềm của Đảng CS, ra nước ngoài để quy tụ các trí thức có cảm tình hoặc có ràng buộc ít nhiều về vật chất với Đảng CS.

  Tóm lại, màn hài kịch múa rối này chưa kết thúc nhưng tôi đã hình dung được người dật dây đang điều khiển các con rối!

  SR viết:
  Đọc một số bài phản hồi của các bạn trên trang này tôi thấy khi có một ý kiến nào đó của một trí thức không theo ý mọi người nghĩ thì thường đánh giá thấp người đó, cho là trí thức rởm, hoặc chỉ biết, chỉ giỏi chuyên môn được đào tạo còn các việc khác thì không biết gì.
  Trên thực tế có những trí thức như vậy nhưng không phải nhiều.
  Theo tôi thì dù chỉ được đào tạo về chuyên môn nào đó, nhưng nói chung phần nhiều là trí thức thì dù sao chỉ số IQ cũng tương đối khả quan nên khả năng tiếp cận những vấn đề xã hội là tương đối tốt. Trong thế giới ngày nay, việc tự học và tự đọc của con người để nâng cao trình độ mọi mặt đóng vai trò quyết định.
  Với một người như NBC tôi nghĩ IQ không thể tệ.
  Một người kém trí tuệ đến đâu cũng không dại gì công bố một quan điểm nào đó đồng thời cùng lúc với kết quả điều tra xã hội mà đa số áp đảo là chống lại quan điểm đó.
  Tôi đang nghĩ về một ẩn ý nào đó mà các GS muốn truyền tải? các chư vị cùng thảo luận xem sao?

  Trong trường hợp này, tôi nghĩ không phải vì các GS "kém trí tuệ", mà là các GS đã quá tự tin về trí tuệ vượt trội của mình, về uy tín của mình, họ tự cho là mình đứng cao hơn hẳn đám "dân đen ngu muội", có vai trò "khai sáng quần chúng".

  Bạn SR cho rằng có thể các GS có "ẩn ý", tôi cũng nghĩ như vậy, vì điều đó phù hợp với phong cách "ỡm ờ" thường thấy xưa nay ở các phát biểu của GS NBC. Nhớ lại, các phát biểu của GS NBC đã nhiều lần gây bão táp trên các diễn đàn vì nhiều cách hiểu khác nhau, phe nào cũng có thể ca ngợi (hoặc chê bai) được. Đó là hậu quả của thứ tư duy luồn lách mà dân VN đã phải luyện cho quen để tồn tại trong xã hội này (đáng tiếc là các GS tây học nhiều năm mà vẫn mang thứ tư duy ấy). Thứ tư duy luồn lách ấy, thứ ngôn từ "lươn lẹo" ấy (mượn chữ của bạn Phiên Ngung) có thể có lợi cho cá nhân người phát biểu, nhưng đối với xã hội thì nó có hại nhiều hơn, khi đa số dân chúng với trình độ văn hóa không cao không hiểu ra được hoặc hiểu sai "ẩn ý".

  Tôi rất muốn tin rằng các GS của chúng ta có nhiều thiện chí và cái "ẩn ý" của các GS là một "ẩn ý" tốt, tức là các GS muốn "gài bẫy" ĐCS VN vào thế phải bầu cử tự do, như bạn Phiên Ngung nói.

  Nhưng cái bẫy đó nào có tác dụng gì, vì từ xưa đến nay ĐCS VN vẫn rêu rao là họ tổ chức bầu cử tự do đấy chứ, có bao giờ họ công nhận là ở VN không có bầu cử tự do đâu? Nếu "bầu cử tự do" mà luôn luôn có kết quả là "ĐCS nhận trách nhiệm lãnh đạo" thì có nghĩa là chẳng có một thay đổi gì, chắc chắn "đảng ta" sẽ nhất trí hoàn toàn.

  Vì vậy, cái bẫy đó sẽ quay lại bẫy chính các GS và dân VN : nhờ các GS "khai sáng", dân VN sẽ hiểu ra rằng bầu cử tự do có thể là các cuộc bầu cử mà người thắng cuộc (ĐCS VN) đã được hiến pháp định sẵn. Thật là một món quà tuyệt vời mà các GS của chúng ta tặng cho ĐCS VN.

  Tên tác giả viết:
  Chương I. Chế độ chính trị

  Điều 2: Đề nghị sửa thành:

  1.Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân...

  Điều 4: Đề nghị sửa thành:

  1. Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức chính trị nhận trách nhiệm lãnh đạo nhà nước do nhân dân uỷ thác thông qua quá trình bầu cử tự do.

  3. Các hoạt động của Đảng phải chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân...
  .........

  Các chư vị GS kính mến,

  Tôi có hỏi các chư vị mà mãi không thấy vị nào trả lời, mặc dù các vị vào đây thường xuyên, kể cũng hơi thất vọng.

  Trong đoạn dẫn trên các vị có thể cho biết các vị hình dung như thế nào về mối quan hệ tay ba giữa: Nhân Dân, Đảng và Nhà nước, vai trò, vị trí của mỗi chủ thể đó trong xã hội?

  Tôi không biết đối với điều 4 có phải các vị hiểu vấn để nhưng chủ ý viết như vậy hay đó là kết quả của sự thiếu hiểu biết? Cho dù kiểu gì thì liệu các vị có tưởng tượng được rằng những người danh tiếng như các vị chỉ một sai lầm nhỏ sẽ để lại hậu quả nhiều khi khôn lường đối với xã hội?
  Ví dụ, liệu các vị có sợ rằng người dân sẽ hiểu rằng bầu cử tự do có nghĩa là chỉ một đảng và chỉ có nó mà thôi được phép cử người ra ứng cử và nhân dân được phép tự do lựa chọn người trong số đó? Những người hiểu như vậy rất có thể vì họ tin vào các giáo sư lừng danh thế giới cũng hiểu kiểu tương tự như thế.

  Thực ra tôi cũng đã cảnh báo cho những ai không có kiến thức luật pháp nghĩ rằng mình không cần học cũng có thể soạn thảo văn bản luật. Tôi sợ rằng ông Đỗ Anh Tuấn bỏ công phân tích bản dự thảo HP của các vị ông ấy cũng sẽ bôi đỏ vô số chỗ như đã làm với bản của nhà nước.
  http://hienphap.net/2013/03/22/gop-y-cho-du-thao-sua-doi-do-anh-tuan/

  Đọc một số bài phản hồi của các bạn trên trang này tôi thấy khi có một ý kiến nào đó của một trí thức không theo ý mọi người nghĩ thì thường đánh giá thấp người đó, cho là trí thức rởm, hoặc chỉ biết, chỉ giỏi chuyên môn được đào tạo còn các việc khác thì không biết gì.
  Trên thực tế có những trí thức như vậy nhưng không phải nhiều.
  Theo tôi thì dù chỉ được đào tạo về chuyên môn nào đó, nhưng nói chung phần nhiều là trí thức thì dù sao chỉ số IQ cũng tương đối khả quan nên khả năng tiếp cận những vấn đề xã hội là tương đối tốt. Trong thế giới ngày nay, việc tự học và tự đọc của con người để nâng cao trình độ mọi mặt đóng vai trò quyết định.
  Với một người như NBC tôi nghĩ IQ không thể tệ.
  Một người kém trí tuệ đến đâu cũng không dại gì công bố một quan điểm nào đó đồng thời cùng lúc với kết quả điều tra xã hội mà đa số áp đảo là chống lại quan điểm đó.
  Tôi đang nghĩ về một ẩn ý nào đó mà các GS muốn truyền tải? các chư vị cùng thảo luận xem sao?

  Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ thấy dân ta thể hiện sự giác ngộ chính trị và trách nhiệm công dân của mình cao đến như vậy. Thật đáng mừng! Thật đáng hy vọng !

  chan vi con nhung ke nhu BH viết:

  Tôi nghĩ trước mắt chúng ta hãy tạm thời hỏi như vậy để làm sáng tỏ chúng ta đang thực sự chung sống với một Nhà nước nào và với một lãnh đạo như thế nào...

  Cần gì phải hỏi. Nếu là một nhà nước của dân và vì dân thì chẳng ai phải lấm lét, sợ hãi, rụt rè khi nói ra những suy nghĩ của mình về nhà nước ấy và cũng chẳng phải xin phép ai hoặc chờ ai cho phép mới dám nói ra ý nghĩ của mình.
  Nếu mọi ngừoi đều cảm thấy bất an, sợ hãi khi nói ra những ý nghĩ thực của mình về nhà nước thì rõ ràng nhà nước đó là phản động, phản (dân) chủ. Còn đối với một nhà nước phản động, phản (dân) chủ mọi người phải hành động như thế nào có lẽ ai cũng biết, cái khó khăn vẫn là vượt qua nỗi sợ để giành lại nhà nước của (dân) mình và vì (dân) mình.

  Xét thấy việc nhiều người dân VN góp ý kiến sửa đổi HP 1992 vì đã chót tin vào thông tin tuyên truyền của nhà cầm quyền VN , ví dụ : ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội kiêm Trưởng Ban Biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp cũng đã nói: “nhân dân có thể góp ý về tất cả các nội dung trong Dự thảo Hiến pháp, kể cả “Điều 4”, không có gì là cấm kỵ…”. Nhưng trong thực tế không phải như vậy vì theo Chỉ thị 22 thì lại khẳng định :” nhằm mục đích “Xem ai có tư tưởng muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? “ . Rõ ràng nhiều người dân đã bị lừa và đang rơi vào tình thế nguy hiểm vì đã thể hiện quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết ,trách nhiệm và nhận thức của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân ,do dân và vì dân.

  Chính vì thực tế đã diễn ra như vây, nay tôi kính đề nghị tất cả người dân VN, những người đã góp y kiến hoặc chưa góp ý kiến, tùy theo hoàn cảnh của mình ,bằng mọi hình thức hãy đề nghị nhà cầm quyền VN hãy trả lời chính thức một câu hỏi sau:
  1- Nhân dân có thể góp ý về tất cả các nội dung trong Dự thảo Hiến pháp, kể cả “Điều 4”, không có gì là cấm kỵ…” có đúng hay không ?
  2- Ngoài các mục đích khác , thì mục đích của việc lấy ý kiến góp ý sửa đổi HP 1992 có phải cũng để “Xem ai có tư tưởng muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? “ ?
  3- Trong trường hợp người dân nào có ý kiến “không ghi vai trò lãnh đạo của Đảng “ như trong điều 4 thì những người dân đó sẽ bị nhà cầm quyền VN đối xử như thế nào ?

  Tôi nghĩ trước mắt chúng ta hãy tạm thời hỏi như vậy để làm sáng tỏ chúng ta đang thực sự chung sống với một Nhà nước nào và với một lãnh đạo như thế nào thì việc tham góp ý sửa đổi của chúng ta mới có hiệu quả mới có thể góp phần xây dựng một Nhà nước pháp quyền do dân ,của dân và vì dân. Còn nếu không làm rõ các câu hỏi trên thì việc góp ý sửa đổi HP của chúng ta gây nhiều tác hại vô nghĩa mà có những tác hại không thể lường trước được . Một trong tác hại đã có thể thấy được là: Gây hiểu lầm, nghi kỵ, và mất đoàn kết giữa các người dân dù cùng yêu dân chủ ,ghét độc tài toàn trị nhưng theo các cách khác nhau. Vậy rất mong tất cả chúng ta bình tĩnh, sáng suốt và tùy cơ ứng biến để đấu tranh được quyền tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân , do dân và vì dân trên đất nước Việt nam

  Pages