Cùng Viết Hiến Pháp - Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định của Dự thảo Hiến pháp sửa đổi năm 2013

 • Bởi Admin
  02/04/2013
  90 phản hồi

  Chương I. Chế độ chính trị

  Điều 2: Đề nghị sửa thành:

  1.Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Nhà nước chỉ được làm những gì luật pháp cho phép, người dân được làm tất cả những gì luật pháp không cấm.

  2. Các cơ quan nhà nước phải phối hợp và giám sát nhau trong việc thực hiện chức năng độc lập: lập pháp, hành pháp và tư pháp.

  Điều 4: Đề nghị sửa thành:

  1. Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức chính trị nhận trách nhiệm lãnh đạo nhà nước do nhân dân uỷ thác thông qua quá trình bầu cử tự do. Đảng Cộng sản Việt nam cử đại biểu của mình tham gia tranh cử vào các chức danh của bộ máy nhà nước.

  2. Đảng Cộng sản Việt nam, các cơ quan và đảng viên của Đảng chấp hành hiến pháp và pháp luật.

  3. Các hoạt động của Đảng phải chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân. Cơ chế kiểm tra, giám sát của nhân dân đối với các hoạt động của Đảng được luật quy định.

  Điều 5:

  Đề nghị bỏ câu “Ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt”.

  Điều 6: Đề nghị sửa thành:

  Nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước bằng các hình thức dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, các cơ quan khác của nhà nước, các tổ chức chính trị và các tổ chức xã hội.

  Điều 7 Khoản 1: Đề nghị sửa thành:

  Việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và các chức danh dân bầu khác của bộ máy nhà nước được tiến hành theo các nguyên tắc tự do, công bằng, phổ thông, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

  Điều 9 Khoản 1: Đề nghị sửa thành:

  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là liên minh của các tổ chức chính trị, chính trị – xã hội, xã hội, tôn giáo, các dân tộc, và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

  Chương II: Quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân

  Điều 15: Đề nghị sửa thành:

  Nhà nước CHXHCN Việt Nam cam kết tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm thực hiện các quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp và các điều ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam là thành viên.

  Điều 16 :

  Đề nghị bỏ Điều này.

  Điều 17:

  Đề nghị giữ nguyên Điều 52 của Hiến pháp 1992.

  Điều 20:

  Đề nghị bỏ Điều này vì trùng lặp với các Điều 47, 48, 49.

  Điều 22: Đề nghị sửa thành:

  1. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, thân thể, danh dự, nhân phẩm. Nghiêm cấm mọi hành vi tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình, xúc phạm danh dự, nhân phẩm dưới bất kỳ hình thức nào.

  2. Những lời khai có được do truy bức, nhục hình, tra tấn không được coi là bằng chứng buộc tội.

  3. Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Toà án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt và giam giữ người phải đúng luật.

  Điều 23: Đề nghị sửa thành:

  1. Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình của mỗi người là bất khả xâm phạm. Nghiêm cấm thu thập, tàng trữ, sử dụng và phổ biến thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của người khác nếu không được sự đồng ý.

  2. Mọi người có quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin khác. Việc bóc mở, kiểm soát, thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin khác chỉ có thể do người có thẩm quyền tiến hành theo thủ tục luật định.

  Điều 24: Đề nghị sửa thành:

  1. Mọi người có quyền tự do đi lại và cư trú trên lãnh thổ Việt Nam.

  2. Công dân có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước.

  3. Quyền tự do đi lại, cư trú chỉ có thể bị giới hạn bởi luật khi cần thiết để bảo vệ sức khỏe và trật tự, an ninh của cộng đồng.

  Điều 25: Đề nghị sửa thành:

  1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào.

  2. Các tín ngưỡng, tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật.

  3. Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ.

  4. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Việc thực hành tín ngưỡng, tôn giáo chỉ có thể bị giới hạn bởi luật khi cần thiết để bảo vệ sức khỏe và trật tự, an ninh của cộng đồng.

  Điều 26: Đề nghị sửa thành:

  1. Mọi người có quyền tự do tư tưởng, tự do ý kiến.

  2. Mọi người có quyền tự do biểu đạt, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do xuất bản và có quyền tiếp nhận, trao đổi, phổ biến thông tin.

  3. Mọi người có quyền tự do hội họp, lập hội.

  4. Mọi người có quyền biểu tình ôn hoà. Việc thực hiện quyền biểu tình do luật định.

  Điều 28: Đề nghị sửa thành:

  1. Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và các chức danh dân bầu khác của bộ máy nhà nước.

  2. Công dân đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử và vận động tranh cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

  3. Việc thực hiện các quyền này do luật định.

  Điều 29: Đề nghị sửa thành:

  1. Công dân có quyền góp ý, phản biện chính sách, phê bình hoạt động của cơ quan nhà nước và hành vi của công chức, viên chức nhà nước. Nghiêm cấm mọi hành vi quy kết, trả thù, trù dập những người có ý kiến góp ý, phê bình, phản biện.

  2. Nhà nước phải kịp thời, công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân.

  Điều 32: Đề nghị sửa thành:

  1. Mọi hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự cũng như xử phạt hành chính phải tuân thủ đúng trình tự, thủ tục luật định.

  2. Không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

  3. Người bị buộc tội có quyền được Tòa án xét xử đúng thời hạn luật định. Không ai bị điều tra, truy tố và xét xử hai lần vì cùng một hành vi phạm tội.

  4. Không ai bị bắt, bị giam giữ, bỏ tù hoặc phải chịu những hình thức tước tự do khác nếu không có quyết định của Tòa án hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát.

  5. Người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam, bị điều tra, truy tố, xét xử có quyền sử dụng trợ giúp pháp lý ngay khi bị bắt.

  6. Người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam, bị điều tra, truy tố, xét xử trái pháp luật có quyền được bồi thường thiệt hại về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự.

  7. Người làm trái pháp luật trong việc bắt, tạm giữ, tạm giam, điều tra, truy tố, xét xử gây thiệt hại cho người khác phải bị xử lý theo pháp luật.

  Điều 33: Đề nghị sửa thành:

  Quyền sở hữu tư nhân và quyền thừa kế được Hiến pháp bảo hộ.

  Điều 34: Đề nghị sửa thành:

  1. Công dân có quyền tự do kinh doanh.

  2. Người nước ngoài được phép đầu tư và tiến hành hoạt động kinh doanh ở Việt Nam theo luật định.

  3. Quốc hội quy định danh mục kinh doanh bị cấm hoặc hạn chế.

  4. Mọi chủ thể kinh doanh đều bình đẳng trước pháp luật và được pháp luật bảo hộ.

  Điều 35:

  Đề nghị giữ nguyên Điều 67 của Hiến pháp 1992.

  Điều 37: Đề nghị sửa thành:

  1. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở hợp pháp.

  2. Không ai được tự ý vào chỗ ở hợp pháp của người khác nếu không được người đó đồng ý.

  3. Việc khám xét chỗ ở phải do người có thẩm quyền tiến hành theo thủ tục luật định.

  Điều 42: Đề nghị sửa thành:

  1. Công dân Việt Nam có quyền được học tập.

  2. Bậc giáo dục tiểu học là bắt buộc và miễn phí tại các trường công lập.

  3. Các bậc học khác và chế độ học phí được quy định tại luật.

  4. Chính sách và cơ chế hỗ trợ những nhóm xã hội gặp khó khăn khi thực hiện quyền học tập được quy định tại luật.

  Điều 43:

  Đề nghị bổ sung từ “tự do” vào khoản 1, thành:

  1. Mọi người có quyền tự do nghiên cứu khoa học và công nghệ…

  Điều 46: Đề nghị sửa thành:

  Mọi người có quyền được sống trong môi trường trong lành, bao gồm quyền được thông tin về chất lượng môi trường và được bồi thường thiệt hại do việc phá hoại môi trường.

  Đề nghị bổ sung Điều sau vào Chương II:

  Điều… (mới):

  1. Việc liệt kê các quyền trong Hiến pháp không phủ nhận hoặc xem nhẹ các quyền con người, quyền công dân khác.

  2. Các quyền hiến định có hiệu lực trực tiếp. Các cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước không được viện dẫn lý do chưa có luật liên quan để ngăn cấm hoặc từ chối thực hiện các quyền hiến định.

  Chương III: Kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, khoa học,

  công nghệ và môi trường

  Điều 57: Đề nghị sửa thành:

  Rừng núi, sông, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển, thềm lục địa và vùng trời là tài sản công. Tài sản công do Nhà nước thống nhất quản lý theo luật.

  Điều 58: Đề nghị sửa thành:

  Đất đai có thể thuộc sở hữu công, sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể và sở hữu tư nhân. Nhà nước chỉ được trưng mua hoặc hạn chế sử dụng đất đai thuộc sở hữu tập thể và tư nhân nhằm phục vụ lợi ích công cộng theo các thủ tục luật định, theo giá thị trường hoặc giá thoả thuận.

  Chương IV: Bảo vệ Tổ quốc

  Điều 70:

  Đề nghị giữ như Điều 45 Hiến pháp 1992.

  Chương X: Hội đồng Hiến pháp, Hội đồng bầu cử Quốc gia,

  Kiểm toán nhà nước

  Điều 120: Đề nghị sửa thành:

  1. Hội đồng Hiến pháp có những chức năng sau đây:

  (i) Xem xét và phán quyết tính hợp hiến của các dự thảo luật trước khi Quốc hội thông qua.

  (ii) (a) Xem xét và phán quyết tính hợp hiến của các văn bản luật theo đề nghị của tòa án, tập thể công dân, hoặc của một trong các thành viên Hội đồng Hiến pháp. (b) Ra quyết định đình chỉ việc thi hành các văn bản luật vi phạm hiến pháp và đề nghị Quốc hội bãi bỏ các luật không hợp hiến pháp vào kỳ họp Quốc hội gần nhất.

  (iii) (a) Xem xét và phán quyết tính hợp hiến của các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật theo đề nghị của Quốc hội, tòa án, tập thể công dân, hay của một trong các thành viên của Hội đồng Hiến pháp. (b) Ra quyết định bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật không phù hợp Hiến pháp.

  (iv) Xem xét và phán quyết tính hợp hiến của các hoạt động và hành vi của các cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành công vụ theo đề nghị của Quốc hội, tòa án, tập thể công dân, hoặc một trong các thành viên của Hội đồng Hiến pháp.

  2. (i) Hội đồng Hiến pháp có chín thành viên, gồm một Chủ tịch, một Phó Chủ tịch, và bảy Ủy viên.

  (ii) Việc thành lập Hội đồng Hiến pháp được thực hiện như sau:

  (a) Chủ tịch Nước, Thủ tướng và Chánh án Tòa án Tối cao mỗi người đề cử ba ứng viên vào Hội đồng Hiến pháp nhiệm kỳ đầu tiên, dựa trên các tiêu chuẩn tương tự như tiêu chuẩn lựa chọn Chánh án Tòa án Tối cao.

  Chủ tịch Nước đề cử ứng viên thay thế khi thành viên Hội đồng Hiến pháp thôi giữ chức vụ này vì bất cứ lý do gì.

  (b) Quốc hội duyệt từng trường hợp ứng viên và ra quyết định bổ nhiệm từng thành viên Hội đồng Hiến pháp tại một phiên họp toàn thể của Quốc hội.

  (c) Chủ tịch Nước bổ nhiệm Chủ tịch và phó Chủ tịch Hội đồng Hiến pháp căn cứ theo kiến nghị của các thành viên Hội đồng Hiến pháp.

  (d) Các thành viên Hội đồng Hiến pháp được bổ nhiệm sẽ giữ chức vụ đó cho đến khi về hưu ở tuổi 75.

  (e) Thành viên Hội đồng Hiến pháp chỉ có thể bị bãi nhiệm trong trường hợp có ¾ đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bãi nhiệm tại phiên họp toàn thể của Quốc hội.

  (3) Hội đồng Hiến pháp ra quyết định về tính hợp hiến của một văn bản luật, văn bản dưới luật khi có ít nhất năm thành viên bỏ phiếu tán thành quyết định đó. Trong trường hợp khuyết thành viên vì bất kì lí do gì, Hội đồng ra quyết định theo đa số.

  (4) Hội đồng Hiến pháp ra quyết định về tính hợp hiến của hoạt động của một cơ quan nhà nước, hành vi của công chức, viên chức khi thi hành công vụ, khi có ít nhất năm thành viên bỏ phiếu tán thành quyết định đó. Trong trường hợp khuyết thành viên vì bất kì lí do gì, Hội đồng ra quyết định theo đa số.

  (5) Quốc hội ban hành luật quy định cụ thể việc tổ chức, hoạt động và các vấn đề khác của Hội đồng Hiến pháp.

  Ký tên: Những người tham gia làm trang mạng Cùng Viết Hiến Pháp cùng ký vào văn bản này vào ngày 31/3/2013

  Ngô Bảo Châu, Đàm Thanh Sơn, Nguyễn Anh Tuấn,

  Nguyễn Ái Cần, Vũ Công Giao (Khương Duy), Trần Kiên, Bùi Đức Lại, Nguyễn Xuân Long,

  Riêng GS. Nguyễn Đăng Dung là thành viên Ban biên tập của CVHP, đồng thời là thành viên Ban biên tập của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, không tham gia soạn văn bản này.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  90 phản hồi

  Vi Văn Hiến viết:

  ... về điều khoản "quân đội phải trung thành với ĐCS" của Hiến pháp 1992 - nhóm CVHP đã đề nghị bỏ ý này, chỉ giữ lại ý quân đội phải trung thành với Tổ quốc, nhân dân.

  Tôi xin đính chính lại ý trên của tôi cho chính xác hơn. Thực ra, Hiến pháp 1992 không hề có điều khoản "quân đội phải trung thành với Đảng", mà chỉ đến dự thảo hiến pháp lần này, các vị chóp bu chắc rằng lo ngại các cuộc cách mạng hoa nhài hoa hồng gì đó có thể lan đến VN, nên mới đòi đưa thêm điều khoản "quân đội phải tuyệddooois trung thành với Đảng, bảo vệ Đảng" vào hiến pháp.

  Như vậy, cái mà nhóm CVHP yêu cầu bỏ không phải là điều khoản về quân đội trong Hiến pháp 1992, mà là điều khoản về quân đội trong bản dự thảo mới đưa ra lần này. Ý này của các GS được viết một cách đơn giản trong bản đề xuất như sau: " Điều 70 - Đề nghị giữ như điều 45 Hiến pháp 1992."

  Thực ra, điều 45 của Hiến pháp 1992 - mà nhóm CVHP yêu cầu giữ lại - không chỉ yêu cầu quân đội trung thành với Tổ quốc và nhân dân, mà còn yêu cầu quân đội phải "bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và những thành quả của cách mạng". Nhưng ít ra, nó còn chưa có cái ý trơ trẽn "quân đội phải trung thành tuyệt đối với Đảng, bảo vệ Đảng" mà bản dự thảo lần này muốn đưa vào.

  Đấy, chỉ xin đảng một cách khiêm tốn là được trở lại như năm 1992 thôi mà cũng chưa chắc đảng đã cho đâu. Trong khi đó, cái "quả" mà nhóm CVHP phải "lại" cho đảng thì, đúng như bác Mùa Quýt nói, to quá là to. Đau quá là đau.

  Nguyễn Ngọc Già viết:
  KhachKhach viết:
  Vi Văn Hiến viết:

  Nói riêng về đề xuất sửa đổi điều 4 của CVHP, tôi cho rằng nếu như có sự nhượng bộ ở đây thì đó là sự nhượng bộ hoàn toàn của nhóm CVHP đối với ĐCS chứ ĐCS không cần phải nhượng bộ gì. Và do vậy, chúng ta không cần mong đợi sự chấp nhận của ĐCS đối với đề xuất này nữa, vì thực chất, đề xuất này đã chấp nhận hoàn toàn quan điểm của ĐCS.

  Trên thực tế, chỉ có một chiều: Đảng CS có chịu nhượng bộ hay không mà thôi. Hiện tại, người dân và các vị trí thức chỉ có một đường đi: chấp nhận sự lãnh đạo của Đảng, nếu muốn sống ở VN. Nhóm CVHP không có gì để nhượng bộ cả. Nếu bác đang ở trong nước thì bác sẽ thấy "thấm thía" hơn tình cảnh này và việc làm của nhóm CVHP vẫn là điều cần thiết.

  Bác vui lòng phân tích giùm tôi phần in đậm cái.

  Thay mặt diễn viên đóng thế, tôi giải thích cho bác NNG:
  Ở Việt Nam có cơ chế xin cho, tuy nhiên muốn tôi cho anh cái gì thì anh phải lại quả. Nhóm CVHP muốn xin sửa một ít điều trong hiến pháp, và họ phải lại quả cho ĐCS rất nhiều tức là là họ thừa nhận sự lãnh đạo độc tài của Đảng Cs (có đi có lại mà bác). Chưa biết đcs có cho họ gì không, nhưng cái quả mà đảng cs nhận được là nằm trong dự tính của Đảng: "Đảng CS nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của các nhà khoa học uy tín cho cái độc quyền lãnh đạo của họ".
  Bác có thấy cái thâm của cái ông điều khiển con rối không? Buồn cười (hay khóc) đấy chứ nhỉ?

  Bạch Hùng viết:
  Nguyễn Ngọc Già viết:
  Tôi tiếp tục tuyên bố: TÔI BỊ LỪA ĐẢO!!! TÔI BỊ LỪA ĐẢO!!! TÔI BỊ LỪA ĐẢO!!!
  ĐẢ ĐẢO NGÔ BẢO CHÂU, ĐÀM THANH SƠN, NGUYỄN ANH TUẤN, BÙI ĐỨC LẠI...!!!
  TẨY CHAY TRANG "CÙNG VIẾT HIẾN PHÁP" !!!

  Cảm ơn bác đã ý kiến. Tẩy chay cũng là một ý kiến dân chủ, nhu 90 triệu ý kiến khác.

  Bao giờ bác hô vang "Đả đảo bọn tham nhũng"?

  Ừ nhỉ! Cám ơn BH nhá! nhờ cậu nhắc tớ mới nhớ!

  Chúng tôi: Bạch Hùng - Nguyễn Ngọc Già, cùng hô vang: Đả đảo bọn tham nhũng!!! Đả đảo bọn tham nhũng!!! Đả đảo bọn tham nhũng!!!

  Nguyễn Ngọc Già viết:
  Tôi tiếp tục tuyên bố: TÔI BỊ LỪA ĐẢO!!! TÔI BỊ LỪA ĐẢO!!! TÔI BỊ LỪA ĐẢO!!!
  ĐẢ ĐẢO NGÔ BẢO CHÂU, ĐÀM THANH SƠN, NGUYỄN ANH TUẤN, BÙI ĐỨC LẠI...!!!
  TẨY CHAY TRANG "CÙNG VIẾT HIẾN PHÁP" !!!

  Cảm ơn bác đã ý kiến. Tẩy chay cũng là một ý kiến dân chủ, nhu 90 triệu ý kiến khác.

  Bao giờ bác hô vang "Đả đảo bọn tham nhũng"?

  Nguyễn Ngọc Già viết:
  KhachKhach viết:
  Vi Văn Hiến viết:

  Nói riêng về đề xuất sửa đổi điều 4 của CVHP, tôi cho rằng nếu như có sự nhượng bộ ở đây thì đó là sự nhượng bộ hoàn toàn của nhóm CVHP đối với ĐCS chứ ĐCS không cần phải nhượng bộ gì. Và do vậy, chúng ta không cần mong đợi sự chấp nhận của ĐCS đối với đề xuất này nữa, vì thực chất, đề xuất này đã chấp nhận hoàn toàn quan điểm của ĐCS.

  Trên thực tế, chỉ có một chiều: Đảng CS có chịu nhượng bộ hay không mà thôi. Hiện tại, người dân và các vị trí thức chỉ có một đường đi: chấp nhận sự lãnh đạo của Đảng, nếu muốn sống ở VN. Nhóm CVHP không có gì để nhượng bộ cả. Nếu bác đang ở trong nước thì bác sẽ thấy "thấm thía" hơn tình cảnh này và việc làm của nhóm CVHP vẫn là điều cần thiết.

  Bác vui lòng phân tích giùm tôi phần in đậm cái. Có ai khiến họ làm đâu, họ bảo rằng họ tự nguyện và kêu gọi mọi người cùng tham gia kia mà, đấy là nói trên "mặt trận công khai" nhé!

  Nói như bác hóa ra có phía sau hậu trường ư? Nói thế thì hóa ra, tôi vẫn hoàn toàn đúng từ đầu khi hô đả đảo họ!

  Tôi tiếp tục tuyên bố: TÔI BỊ LỪA ĐẢO!!! TÔI BỊ LỪA ĐẢO!!! TÔI BỊ LỪA ĐẢO!!!

  ĐẢ ĐẢO NGÔ BẢO CHÂU, ĐÀM THANH SƠN, NGUYỄN ANH TUẤN, BÙI ĐỨC LẠI...!!!

  TẨY CHAY TRANG "CÙNG VIẾT HIẾN PHÁP" !!!

  Gửi chú Ngô Bảo Châu và chú Đàm Thanh Sơn, ai bảo :" Tôi quý 2 chú hơn thằng Thọ" anh đánh nhau với thằng ấy, chết bỏ. Tuy nhiên anh thấy các chú lấn cấn với điều 4 còn hơn cả Bổ Đề Cơ Bản, còn hơn các triết lý về Vũ Trụ đang làm đau đầu các chú !!! Thế mới biết các chú còn nặng tình với VN lắm, một VN đang bị bọn Gơ-ben VN đồng nghĩa với ĐCSVN... Anh đã có một thời như thế...Nhưng các chú cứ nghĩ thế này: Mẹ VN của mình đang bị những thằng con hoang của chồng mình là ông HCM với bà CN Mác-Lê - ĐCSVN BÂY GIỜ nó nắm tóc, lên gối, đấm vào ngực, đá vào cửa mình... cho tơi tả để cướp tài sản của mẹ bán đi để chích ma túy thì các chú sẽ có cái nhìn khác hẳn
  Lúc đó các chú sẽ ném điều 4 bẩn thỉu đó đi ngay
  Anh không đồng tình với bác Nguyễn Ngọc Già nhưng rất thông cảm với nỗi uất hận của bác ấy

  KhachKhach viết:
  Vi Văn Hiến viết:

  Nói riêng về đề xuất sửa đổi điều 4 của CVHP, tôi cho rằng nếu như có sự nhượng bộ ở đây thì đó là sự nhượng bộ hoàn toàn của nhóm CVHP đối với ĐCS chứ ĐCS không cần phải nhượng bộ gì. Và do vậy, chúng ta không cần mong đợi sự chấp nhận của ĐCS đối với đề xuất này nữa, vì thực chất, đề xuất này đã chấp nhận hoàn toàn quan điểm của ĐCS.

  Trên thực tế, chỉ có một chiều: Đảng CS có chịu nhượng bộ hay không mà thôi. Hiện tại, người dân và các vị trí thức chỉ có một đường đi: chấp nhận sự lãnh đạo của Đảng, nếu muốn sống ở VN. Nhóm CVHP không có gì để nhượng bộ cả. Nếu bác đang ở trong nước thì bác sẽ thấy "thấm thía" hơn tình cảnh này và việc làm của nhóm CVHP vẫn là điều cần thiết.

  Bác vui lòng phân tích giùm tôi phần in đậm cái. Có ai khiến họ làm đâu, họ bảo rằng họ tự nguyện và kêu gọi mọi người cùng tham gia kia mà, đấy là nói trên "mặt trận công khai" nhé!

  Nói như bác hóa ra có phía sau hậu trường ư? Nói thế thì hóa ra, tôi vẫn hoàn toàn đúng từ đầu khi hô đả đảo họ!

  Tôi tiếp tục tuyên bố: TÔI BỊ LỪA ĐẢO!!! TÔI BỊ LỪA ĐẢO!!! TÔI BỊ LỪA ĐẢO!!!

  ĐẢ ĐẢO NGÔ BẢO CHÂU, ĐÀM THANH SƠN, NGUYỄN ANH TUẤN, BÙI ĐỨC LẠI...!!!

  TẨY CHAY TRANG "CÙNG VIẾT HIẾN PHÁP" !!!

  Vi Văn Hiến viết:

  Nói riêng về đề xuất sửa đổi điều 4 của CVHP, tôi cho rằng nếu như có sự nhượng bộ ở đây thì đó là sự nhượng bộ hoàn toàn của nhóm CVHP đối với ĐCS chứ ĐCS không cần phải nhượng bộ gì. Và do vậy, chúng ta không cần mong đợi sự chấp nhận của ĐCS đối với đề xuất này nữa, vì thực chất, đề xuất này đã chấp nhận hoàn toàn quan điểm của ĐCS.

  Trên thực tế, chỉ có một chiều: Đảng CS có chịu nhượng bộ hay không mà thôi. Hiện tại, người dân và các vị trí thức chỉ có một đường đi: chấp nhận sự lãnh đạo của Đảng, nếu muốn sống ở VN. Nhóm CVHP không có gì để nhượng bộ cả. Nếu bác đang ở trong nước thì bác sẽ thấy "thấm thía" hơn tình cảnh này và việc làm của nhóm CVHP vẫn là điều cần thiết.

  Bác Khách Cà phê,

  Nói riêng về đề xuất sửa đổi điều 4 của CVHP, tôi cho rằng nếu như có sự nhượng bộ ở đây thì đó là sự nhượng bộ hoàn toàn của nhóm CVHP đối với ĐCS chứ ĐCS không cần phải nhượng bộ gì. Và do vậy, chúng ta không cần mong đợi sự chấp nhận của ĐCS đối với đề xuất này nữa, vì thực chất, đề xuất này đã chấp nhận hoàn toàn quan điểm của ĐCS.

  Nói rộng ra về cả bản đề xuất của CVHP, để công bằng với các GS, phải thấy đúng là ngoài đề xuất bảo thủ về điều 4, nhóm CVHP đã có một số đề xuất khác khá tiến bộ mà khi đến với công chúng đã bị lu mờ trước tính bảo thủ của điều 4, do điều 4 là điều khoản cơ bản nhất, nhức nhối nhất. Ví dụ: về điều khoản "quân đội phải trung thành với ĐCS" của Hiến pháp 1992 - nhóm CVHP đã đề nghị bỏ ý này, chỉ giữ lại ý quân đội phải trung thành với Tổ quốc, nhân dân.

  Nếu như nhờ sự nhượng bộ hoàn toàn của CVHP ở điều 4 mà toàn bộ bản đề xuất của nhóm này sẽ được ĐCS chấp nhận, tức là cả điều khoản về sự trung thành của quân dội cũng sẽ được chấp nhận, thì có thể coi đó là một bậc thang cho tiến trình dân chủ đi lên như bác nói. Nhưng làm gì có chuyện ĐCS chơi trò "đã mua thì mua cả lô" như thế. Họ sẽ chỉ sử dụng những góp ý nào vừa tai họ mà thôi, chứ không phải vì CVHP đã nhượng bộ họ ở điểm quan trọng nhất thì họ sẽ chấp nhận toàn bộ những đề xuất khác của CVHP. Chẳng cần phải chờ đợi gì cũng đã thấy rõ điều này: bản đề xuất của CVHP, mặc dù với tên tuổi của các GS được nhà nước hết sức ưu ái, không hề được báo chí chính thống trong nước đăng lại.

  Thực ra, có lẽ hầu như tất cả chúng ta đều không tin rằng trong đợt này những đề xuất về hủy bỏ điều 4 sẽ được ĐCS chấp nhận. Nhưng đây là một dịp cho nhân dân có thể lên tiếng một cách chính thức để gửi đến ĐCS một thông điệp rằng: nhân dân không còn muốn chấp nhận sự lãnh đạo của ĐCS một cách vô điều kiện nữa, nhân dân muốn có sự cạnh tranh chính trị lành mạnh. Tiếng nói này cất lên càng nhiều, càng mạnh mẽ, thì sức ép lên ĐCS buộc họ phải cải cách càng lớn.

  Trong khi đó, khi nhượng bộ ĐCS ở điều 4, nhóm CVHP đã gửi đến ĐCS một thông điệp khác: chúng tôi vẫn sẵn sàng chấp nhận sự lãnh đạo của ĐCS một cách vô điều kiện, chỉ mong có một số sửa đổi nhỏ sau...

  NHìn ở góc độ như vậy, bản đề xuất của CVHP là một sự cản trở tiến trình dân chủ, nhất là khi ký vào bản đề xuất này lại là tên tuổi của một số trí thức có uy tín cao với nhân dân.

  CVHP viết:

  Không hiểu bác định nói tính khả thi nghĩa là sao? Hiến pháp nước ta kể từ năm 1946 đã được thay đổi hình như là bốn lần rồi thì phải (nếu tôi nhớ không lầm) như vậy cái tính khả thi kiểu đó là hiện thực có gì phải băn khoăn đâu nhỉ. Hay là bác cho rằng tình khả thi kiểu CVHP lần này khác những lần trước về cơ bản, nếu vậy bác thử chứng minh xem nào?

  Bác đọc lại kỹ những gì mà bác đã "quơ" bác có thể thấy câu trả lời thích hợp cho thắc mắc của bác . Ý kiến của bác Vi Văn Hiến mà tôi "quơ" dưới đây cũng là một tham khảo tốt.

  Vi Văn Hiến viết:
  Một số người bênh vực bản đề xuất của nhóm CVHP bằng "tính khả thi" của bản đề xuất này. Nhưng tôi không hiểu nếu như đề xuất sửa đổi điều 4 của CVHP được thực thi thì sẽ có thay đổi gì, dân VN sẽ được lợi lộc gì? Cá nhân tôi thấy rằng về thực chất thì điều 4 của các GS cũng giống hệt như điều 4 của Đảng ta chứ có khác gì đâu?

  Có quen biết ai đâu mà bênh với vực bác ơi. Ở đây tôi so sánh cơ mà! :-). Thắc mắc của bác thật sự cũng chính là thắc mắc của tôi; tuy nhiên, nếu KN/CVHP được chấp nhận thì ít ra nó cũng chứng tỏ Đảng ta có "nhượng bộ". Chính "sự nhượng bộ" này sẽ tạo một bậc thang cho tiến trình dân chủ đi lên. Đừng quên rằng đi kèm theo "nhượng bộ" này là những hệ quả hữu ích khác, chẳng hạn bản thăm dò dư luận của nhóm CVHP có thể đưa đến những hiệu quả tích cực trong dư luận xã hội.

  Thật tình, tôi mong có một bản kiến nghị khác với sự sửa đổi điều 4 cụ thể hơn so với kiến nghị của nhóm CVHP.

  @ Học Hỏi gửi lúc 11:45, 09/04/2013 - mã số 83713

  Không sao đâu bạn. Đâu cứ phải có "phân" là dơ dáy, bậy bạ! Mao đã nói rồi: "Trí thức cục phân" hay bạn xem "toàn văn bức thư trong đó Lenin gọi trí thức là cứt" [*] dưới đây, tôi trích dẫn ra cho bạn tỏ tường từ bài chủ:

  Các lực lượng trí tuệ của công nông đang trưởng thành vững mạnh trong cuộc đấu tranh lật đổ tư sản và bọn đồng lõa, lũ trí thức – đầy tớ của tư bản, những kẻ tưởng mình là bộ não của quốc gia. Trên thực tế, bọn chúng không phải là bộ não mà là cứt.

  [*] http://nguyendinhdang.wordpress.com/2012/02/01/lenintogorky/

  Thưa các bác, các anh chi

  chúng ta ở đây tranh luận nhưng mà tác giả của nó, nhóm CVHP ko lên tiếng trả lời thì các tranh luận của chúng ta hình như hơi lạc lõng.

  hầu hết các ý kiến đều phản đối lập trường trung dung (cải lương) của đề xuất này. tuy nhiên việc tranh luận hình như có hơi sa đà vào việc công kích cá nhân (thâm chí là các cá nhân không liên quan như Hồ Chí Minh, Nguyễn Sinh Sắc...)

  bản thân chúng ta ở đây đang cổ súy dân chủ mà việc 1 ý kiến trái chiều đưa ra lại bị phê phán bằng những từ ngữ như: khinh bỉ, lừa đảo, phân chó, phân bò... vậy có phải là tranh luận một cách dân chủ không

  ai cũng có ý kiến của mình và cũng có bức xúc, có hoàn cảnh riêng nhưng ko nên vì thế mà sa đà vào việc "chửi" nhau trên Dân Luận, đề nghị ban biên tập Dân Luân có ý kiến về việc này.

  cá nhân cháu, lúc đầu cũng ủng hộ ý kiến của nhóm CVHP nhưng sau khi đọc các comment ở đây và ở nhiều bài viết khác nữa, cháu cũng đã thay đổi suy nghĩ và cho rằng cần phải có tiếng nói mạnh mẽ hơn nữa về việc bỏ điều 4 trong HP. đây mới thực là kết quả của quá trình tranh luận.

  mong mọi người cố gắng bình tĩnh, vì chỉ khi bình tĩnh chúng ta mới có đủ sáng suốt để tiếp tục đấu tranh cho sự tiến bộ của đất nước Việt Nam

  Vũ Như Cẩn(khách viếng thăm) viết:
  Chị Ngự hôm này cũng ...biết đùa nên có nhẽ vì thế Sài Gòn sắp hết nóng và giời sẽ đổ mưa chăng ! :)

  Thực tế ra chiến sỹ Già và chiến sỹ Thọ mắc 2 cái bệnh rất kinh niên . Bệnh ...ruột ngựa và bệnh ...F . Già ngắc khú đế rồi mà nóng như lửa ý , trái ý là quất banh ta lông liền . Hai tển khú đế này chỉ có anh Cẩn ...dụ ngọt tý là xong , he he .

  Anh Cẩn có dòm vài dòng về cái vụ này . Thật ra ba cái văn bản luật dòm rất mệt và anh Cẩn cũng đã ịn chữ ký vô cái vụ 72 rồi nên coi như xong lập trường . Tuy nhiên , cá nhân anh Cẩn luôn luôn cho rằng đằng sau mỗi nước cờ là 1 thế đấu , chứ sự việc ko đơn giản để kết luận cái rẹt.

  Cái tích cực nhất cũng phải nhìn ra , đó là chú Châu em anh Cẩn đã bớt ...thích học toán , quan tâm nhiều đến chính trị , đến vận mệnh nước nhà . Điều đó cho thấy rằng phong trào chính trị đang len lõi mọi tầng lớp nhân dân và sức ảnh hưởng của chú Châu rất lớn , ai lại bỏ qua như thế ?!! Tin anh đi , dạng như chú Châu khối người muốn tranh thủ dụ khị . Vì vậy , có gì thì cũng nhè nhẹ , dịu dàng , để các em tập làm chính trị cho nó quen dần đi . Nói 1 cách khác , chã phải đây là cuộc tập dợt ...tiền khởi nghĩa đó chăng ?

  Anh Cẩn quá ...sáng suốt , nhỉ . he he !!

  Bác VNC dụ em thế nào giữa "bãi phân chó" và "bãi phân bò" như bác Vi Văn Hiến nói đây? He he he!!!

  Khách Cà-phê viết:
  Xét về tính khả thi, tôi cho rằng Kiến nghị của nhóm CVHP khả thi hơn Kiến nghị 72. Không chắc rằng dưới áp lực ngày càng mạnh mẽ của những tiếng nói đối lập, Đảng và Nhà nước VN (đang dựa lưng vào "44 triệu ý kiến của các tầng lớp nhân dân" góp ý vào Dự Thảo HP) sẽ chịu xóa bỏ điều 4 HP. Nói cách khác, Kiến nghị 72 và những kiến nghị tương tự đang và sẽ bị bỏ qua.

  Vậy thì, giữa việc giữ nguyên Dự Thảo HP (do UB soạn thảo HP của Đảng và NN VN đưa ra) với việc chấp nhận một số thay đổi "nhẹ đô" đã nêu trong Kiến nghị CVHP, khả năng thứ hai (chấp nhận Kiến nghị CVHP)xem ra vẫn "dễ chịu" hơn.

  Nhiều bác sẽ la ó, chửi rủa này nọ ... nhưng liệu các bác có góp nhiều ý kiến bằng 1% của lực lượng "44 triệu" kia không? "44 triệu" thực hay ảo, đó không phải là điều mà Đảng quan tâm. Vấn đề là Đảng ta chắc chắn sẽ dựa vào con số "44 triệu" này để "thừa thắng xông lên". Theo tôi, điều này giải thích tại sao thời hạn góp ý HP được kéo dài thêm 6 tháng nữa so với trước; và chỉ với 1 tháng mà thôi, Đảng đã có được "44 triệu" ý kiến gần như ủng hộ Đảng. Các bác chịu thua chưa ?

  Chính vì vậy, càng có nhiều kiến nghị đụng tới điều 4 HP càng tốt. Tất cả rồi có thể cũng sẽ chìm xuống như nhau nhưng ... đó là bệ phóng cho những kiến nghị làm thay đổi thời cuộc sau này. Ý kiến cho rằng các kiến nghị kiểu như Kiến nghị của nhóm CVHP sẽ làm lu mờ hay "gây rối" Kiến nghị 72 , theo tôi, là thiếu thực tế.

  Không hiểu bác định nói tính khả thi nghĩa là sao? Hiến pháp nước ta kể từ năm 1946 đã được thay đổi hình như là bốn lần rồi thì phải (nếu tôi nhớ không lầm) như vậy cái tính khả thi kiểu đó là hiện thực có gì phải băn khoăn đâu nhỉ. Hay là bác cho rằng tình khả thi kiểu CVHP lần này khác những lần trước về cơ bản, nếu vậy bác thử chứng minh xem nào?

  Một số người bênh vực bản đề xuất của nhóm CVHP bằng "tính khả thi" của bản đề xuất này. Nhưng tôi không hiểu nếu như đề xuất sửa đổi điều 4 của CVHP được thực thi thì sẽ có thay đổi gì, dân VN sẽ được lợi lộc gì? Cá nhân tôi thấy rằng về thực chất thì điều 4 của các GS cũng giống hệt như điều 4 của Đảng ta chứ có khác gì đâu?

  Đọc bên blog donga ( http://donga01.blogspot.fr/2013/04/la-mat-la-trai.html) tôi thấy chủ blog này giải thích cái tiến bộ hơn của đề xuất CVHP so với Hiến pháp 1992 như sau: "Đó là có lựa chọn tuy đều do Đảng Cộng sản đề xuất. Chẳng hạn như có 2 ứng cử viên cho ghế Chủ tịch, Thủ tướng, Bộ trưởng ... thì cũng tốt hơn là chỉ có 1 ứng cử viên."

  Nhưng tôi vẫn không thấy có gì đảm bảo cho cái sự "tiến bộ hơn" đó. Để dễ hình dung, tôi lấy một ví dụ cụ thể thế này:

  Để ứng cử vào vị trí thủ tướng, ĐCS cho rằng chỉ có duy nhất một người xứng đáng, đó là đồng chí X, vì vậy ĐCS chỉ cử duy nhất đồng chí X ra ứng cử vào vị trí này. Đứng về phương diện pháp luật, ĐCS làm như vậy không có gì sai, vì hiến pháp (theo đề xuất của các GS) không hề quy định đối với mỗi vị trí lãnh đạo ĐCS phải cử ít nhất bao nhiêu ứng cử viên. Nhưng nếu nhân dân không chịu bầu đồng chí X làm thủ tướng thì nhân dân sẽ phạm tội vi hiến, vì hiến pháp của các GS đã quy định là nhân dân phải bầu người do ĐCS cử ra đề ủy thác quyền lãnh đạo cho người đó.

  Trong trường hợp tốt hơn, ĐCS quyết định "chơi đẹp", cử hẳn hai ứng cử viên cho nhân dân thoải mái lựa chọn: ngoài đồng chí X, ĐCS sẽ cử thêm đồng chí Đinh La Thăng ra ứng cử vào vị trí thủ tướng.

  Như vậy, nhân dân sẽ trong tình thế giống như đứng trước hai bãi chất thải, một bãi của chó, một bãi của bò, hiến pháp (theo đề xuất của các GS) cho nhân dân thoải mái lựa chọn giữa hai bãi này, chọn bãi nào cũng được, nhưng bắt buộc phải ăn một trong hai bãi đó, nếu không ăn là vi hiến.

  Thế thì cái đề xuất của nhóm CVHP nếu có khả thi thì hay ho ở chỗ nào nhỉ, lợi cho dân ở chỗ nào nhỉ? Các bác đề cao "tính khả thi" của bản đề xuất này làm ơn giải thích giùm tôi cái.

  Xét về tính khả thi, tôi cho rằng Kiến nghị của nhóm CVHP khả thi hơn Kiến nghị 72. Không chắc rằng dưới áp lực ngày càng mạnh mẽ của những tiếng nói đối lập, Đảng và Nhà nước VN (đang dựa lưng vào "44 triệu ý kiến của các tầng lớp nhân dân" góp ý vào Dự Thảo HP) sẽ chịu xóa bỏ điều 4 HP. Nói cách khác, Kiến nghị 72 và những kiến nghị tương tự đang và sẽ bị bỏ qua.

  Vậy thì, giữa việc giữ nguyên Dự Thảo HP (do UB soạn thảo HP của Đảng và NN VN đưa ra) với việc chấp nhận một số thay đổi "nhẹ đô" đã nêu trong Kiến nghị CVHP, khả năng thứ hai (chấp nhận Kiến nghị CVHP)xem ra vẫn "dễ chịu" hơn.

  Nhiều bác sẽ la ó, chửi rủa này nọ ... nhưng liệu các bác có góp nhiều ý kiến bằng 1% của lực lượng "44 triệu" kia không? "44 triệu" thực hay ảo, đó không phải là điều mà Đảng quan tâm. Vấn đề là Đảng ta chắc chắn sẽ dựa vào con số "44 triệu" này để "thừa thắng xông lên". Theo tôi, điều này giải thích tại sao thời hạn góp ý HP được kéo dài thêm 6 tháng nữa so với trước; và chỉ với 1 tháng mà thôi, Đảng đã có được "44 triệu" ý kiến gần như ủng hộ Đảng. Các bác chịu thua chưa ?

  Chính vì vậy, càng có nhiều kiến nghị đụng tới điều 4 HP càng tốt. Tất cả rồi có thể cũng sẽ chìm xuống như nhau nhưng ... đó là bệ phóng cho những kiến nghị làm thay đổi thời cuộc sau này. Ý kiến cho rằng các kiến nghị kiểu như Kiến nghị của nhóm CVHP sẽ làm lu mờ hay "gây rối" Kiến nghị 72 , theo tôi, là thiếu thực tế.

  Tran Thi Ngự viết:
  Đỗ Xuân Thọ viết:
  Trước hết tôi nói thẳng tưng quan điểm của tôi:
  TÔI THẤY BẢN GÓP Ý CỦA CHÚ CHÂU VÀ CHÚ SƠN LÀ CẢI LƯƠNG!!!
  Vì sao????
  Anh không đọc hết góp ý của các chú vì anh chỉ chăm chăm vào việc xem góp ý của các chú vào ĐIỀU 4!!! Sau khi xem xong anh có kết luận như trên
  Thà rằng các chú cứ lao vào Toán, vào Lý và im lạng, nhân dân VN còn tôn trọng các chú. Bây giờ các chú viết thế này thì có ít nhất
  12899 + 8700 + 20000=41599 người khinh bỉ các chú

  Buồn lắm thay

  Thiệt là "dam you do, dam you don't." Hổng làm gì thì cũng bị cho là "trí thức mà hổng phản biện thì hổng phải trí thức chánh hiệu con nai." Khi "phản biện" (góp ý) thì lại bị biểu "thôi cứ lo làm toán đi cho nó lành." Dzậy biết làm sao cho vừa lòng người đây, huhu.

  Chị Ngự hôm này cũng ...biết đùa nên có nhẽ vì thế Sài Gòn sắp hết nóng và giời sẽ đổ mưa chăng ! :)

  Thực tế ra chiến sỹ Già và chiến sỹ Thọ mắc 2 cái bệnh rất kinh niên . Bệnh ...ruột ngựa và bệnh ...F . Già ngắc khú đế rồi mà nóng như lửa ý , trái ý là quất banh ta lông liền . Hai tển khú đế này chỉ có anh Cẩn ...dụ ngọt tý là xong , he he .

  Anh Cẩn có dòm vài dòng về cái vụ này . Thật ra ba cái văn bản luật dòm rất mệt và anh Cẩn cũng đã ịn chữ ký vô cái vụ 72 rồi nên coi như xong lập trường . Tuy nhiên , cá nhân anh Cẩn luôn luôn cho rằng đằng sau mỗi nước cờ là 1 thế đấu , chứ sự việc ko đơn giản để kết luận cái rẹt.

  Cái tích cực nhất cũng phải nhìn ra , đó là chú Châu em anh Cẩn đã bớt ...thích học toán , quan tâm nhiều đến chính trị , đến vận mệnh nước nhà . Điều đó cho thấy rằng phong trào chính trị đang len lõi mọi tầng lớp nhân dân và sức ảnh hưởng của chú Châu rất lớn , ai lại bỏ qua như thế ?!! Tin anh đi , dạng như chú Châu khối người muốn tranh thủ dụ khị . Vì vậy , có gì thì cũng nhè nhẹ , dịu dàng , để các em tập làm chính trị cho nó quen dần đi . Nói 1 cách khác , chã phải đây là cuộc tập dợt ...tiền khởi nghĩa đó chăng ?

  Anh Cẩn quá ...sáng suốt , nhỉ . he he !!

  Đỗ Xuân Thọ viết:
  Trước hết tôi nói thẳng tưng quan điểm của tôi:
  TÔI THẤY BẢN GÓP Ý CỦA CHÚ CHÂU VÀ CHÚ SƠN LÀ CẢI LƯƠNG!!!
  Vì sao????
  Anh không đọc hết góp ý của các chú vì anh chỉ chăm chăm vào việc xem góp ý của các chú vào ĐIỀU 4!!! Sau khi xem xong anh có kết luận như trên
  Thà rằng các chú cứ lao vào Toán, vào Lý và im lạng, nhân dân VN còn tôn trọng các chú. Bây giờ các chú viết thế này thì có ít nhất
  12899 + 8700 + 20000=41599 người khinh bỉ các chú

  Buồn lắm thay

  Thiệt là "dam you do, dam you don't." Hổng làm gì thì cũng bị cho là "trí thức mà hổng phản biện thì hổng phải trí thức chánh hiệu con nai." Coi ba Alan Phan thất vọng nè:

  Alan Phan viết:
  Nhưng tôi đã thất vọng. Phản ứng từ các tháp ngà… chỉ là một sự im lặng tuyệt đối.

  Nhưng khi "tháp ngà lên tiếng" (góp ý) thì lại bị biểu "thôi cứ lo làm toán đi cho nó lành." Dzậy biết làm sao cho vừa lòng người đây, huhu.

  "Hãy tỉnh táo..." viết:

  "Tôi cho rằng các bác phê phán các vị GS do vì nóng vội nên không nhìn thấy hết cái được cái thâm ý của các vị ấy. Họ là những GS danh tiếng, trình độ tầm cỡ thế giới nên không thể nói mà không có suy nghĩ. Để tôi thử phân tích xem các bác thấy có lý không nhé.

  Bắt đầu từng phần một trong để nghị sửa lại điều 4:

  1. Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức chính trị nhận trách nhiệm lãnh đạo nhà nước do nhân dân uỷ thác thông qua quá trình bầu cử tự do. Đảng Cộng sản Việt nam cử đại biểu của mình tham gia tranh cử vào các chức danh của bộ máy nhà nước.

  Đoạn trên phải sửa như vậy vì các vị GS cho rằng, từ trước đến nay đảng là một tổ chức chính trị không chính danh, tiếm và độc quyền về mặt chính trị không qua bầu cử tự do (có nghĩa là một nhóm chính trị lưu manh lừa đảo) "

  --> Các GS vẫn đồng ý với phương thức "Đảng cử dân bầu" hệt như hiến pháp cũ chứ có khác gì đâu? Thực chất vẫn vậy, chỉ khoác thêm cái áo "bầu cử tự do" mà đảng ta xưa nay vẫn tự tung hô nhưng chẳng ai tin, nay được các GS đem uy tín của mình ra khẳng định giúp đảng.

  "Hãy tỉnh táo" viết:

  " 2. Đảng Cộng sản Việt nam, các cơ quan và đảng viên của Đảng chấp hành hiến pháp và pháp luật."

  Đoạn này phải sửa như vậy vì các vị GS cho rằng, đảng từ xưa đến nay hoạt động ngoài vòng pháp luật và đứng trên pháp luật, một dạng mafia về chính trị. Cái này không chấp nhận được."

  --> Bạn "tỉnh táo" hình như không biết gì về Hiến pháp 1992? Hiến pháp 1992 cũng "dân chủ" lắm bạn ạ (vạn lần hơn bọn tư bản thối nát), hiến pháp 1992 cũng có cái điều khoản ĐCS phải chấp hành hiến pháp và pháp luật hệt như cái điều mà các GS đưa ra, chỉ khác một tí về câu chữ mà thôi:
  "Mọi tổ chức của Ðảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật." (http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/NuocCHXHCNVietNam/ThongTinTongHop?categoryId=920&articleId=10002616 )

  "Hãy tỉnh táo" viết:
  " 3. Các hoạt động của Đảng phải chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân. Cơ chế kiểm tra, giám sát của nhân dân đối với các hoạt động của Đảng được luật quy định.

  Đoạn này các vị GS nghĩ rằng, từ xưa đến nay đảng lợi dụng quyền thế cưỡng bức các cơ quan nhà nước để toàn quyền đưa người của mình vào các vị trí lãnh đạo quốc gia. Hoạt động không theo luật pháp, tùy tiện thích gì làm nấy. Các thu chi tài chính của đảng là mờ ám, có nhiều khẳ năng âm thầm đục khoét ngân sách quốc gia làm lợi cho đảng và các lãnh đạo đảng. Có nhiều dấu hiệu tự tiện đem tài sản quốc gia đi biếu tặng một cách vô nguyên tắc. Có dấu hiệu ngầm đem tài nguyên đất nước đổi chác cho ngoại bang khai thác để kiếm lợi... Nói chung mọi hoạt động của đảng đều thể hiện sự bất minh, không công khai, thiếu thành thật hay nói một cách khác là lừa đảo.

  Đến đây các bác đã thấy sự dũng cảm của các vị GS chưa? Không biết chừng họ sắp tới đây cũng sẽ bị đảng trừng trị như đã từng trừng trị bao trí thức phản kháng khác trong lịch sử. Các bác chuẩn bị tinh thần để đấu tranh bảo vệ các GS của chúng ta. Việc ông Nguyễn Đăng Dung, đảng viên và cũng là người trong nước không ký tên (một hành động tự bảo vệ), đã nói lên tính nguy hiểm của kiến nghị này."

  --> Tương tự như trên, ý này của các GS cũng là lấy ra từ hiến pháp 1992 "dân chủ vạn lần hơn" thôi bạn "tỉnh táo" ạ, đó là điều 8 của Hiến pháp 1992:
  "Các cơ quan Nhà nước, cán bộ, viên chức Nhà nước phải ...liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và CHỊU SỰ GIÁM SÁT của nhân dân..."

  Tại sao Hiến pháp 1992 có những điều khoản dân chủ như vậy mà bạn "tỉnh táo" (và chắc còn nhiều người nữa) cứ tưởng là không có? Ấy là vì một khi hiến pháp còn khẳng định điều khoản cơ bản là sự lãnh đạo độc tôn của ĐCS, thì tất cả các điều khoản dân chủ khác đều chỉ là bánh vẽ, chỉ có trong hiến pháp chứ không bao giờ được thực thi nên nhân dân không biết được sự tồn tại của những diều khoản này.

  Trước kia ĐCS cho nhân dân ăn bánh vẽ thì ai cũng biết đó là bánh vẽ. Nhưng lần này, các GS giúp đảng ta cho dân ăn bánh vẽ thì ít ra có bạn "tỉnh táo" tưởng đó là bánh thật.

  Bạn "tỉnh táo" yên tâm đi, các GS sẽ được đảng ta thưởng công to đấy chứ làm gì có chuyện "trừng trị".

  Tôi cho rằng các bác phê phán các vị GS do vì nóng vội nên không nhìn thấy hết cái được cái thâm ý của các vị ấy. Họ là những GS danh tiếng, trình độ tầm cỡ thế giới nên không thể nói mà không có suy nghĩ. Để tôi thử phân tích xem các bác thấy có lý không nhé.

  Bắt đầu từng phần một trong để nghị sửa lại điều 4:

  Tên tác giả viết:
  1. Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức chính trị nhận trách nhiệm lãnh đạo nhà nước do nhân dân uỷ thác thông qua quá trình bầu cử tự do. Đảng Cộng sản Việt nam cử đại biểu của mình tham gia tranh cử vào các chức danh của bộ máy nhà nước.

  Đoạn trên phải sửa như vậy vì các vị GS cho rằng, từ trước đến nay đảng là một tổ chức chính trị không chính danh, tiếm và độc quyền về mặt chính trị không qua bầu cử tự do (có nghĩa là một nhóm chính trị lưu manh lừa đảo)

  Tên tác giả viết:
  2. Đảng Cộng sản Việt nam, các cơ quan và đảng viên của Đảng chấp hành hiến pháp và pháp luật.

  Đoạn này phải sửa như vậy vì các vị GS cho rằng, đảng từ xưa đến nay hoạt động ngoài vòng pháp luật và đứng trên pháp luật, một dạng mafia về chính trị. Cái này không chấp nhận được.

  Tên tác giả viết:
  3. Các hoạt động của Đảng phải chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân. Cơ chế kiểm tra, giám sát của nhân dân đối với các hoạt động của Đảng được luật quy định.

  Đoạn này các vị GS nghĩ rằng, từ xưa đến nay đảng lợi dụng quyền thế cưỡng bức các cơ quan nhà nước để toàn quyền đưa người của mình vào các vị trí lãnh đạo quốc gia. Hoạt động không theo luật pháp, tùy tiện thích gì làm nấy. Các thu chi tài chính của đảng là mờ ám, có nhiều khẳ năng âm thầm đục khoét ngân sách quốc gia làm lợi cho đảng và các lãnh đạo đảng. Có nhiều dấu hiệu tự tiện đem tài sản quốc gia đi biếu tặng một cách vô nguyên tắc. Có dấu hiệu ngầm đem tài nguyên đất nước đổi chác cho ngoại bang khai thác để kiếm lợi... Nói chung mọi hoạt động của đảng đều thể hiện sự bất minh, không công khai, thiếu thành thật hay nói một cách khác là lừa đảo.

  Đến đây các bác đã thấy sự dũng cảm của các vị GS chưa? Không biết chừng họ sắp tới đây cũng sẽ bị đảng trừng trị như đã từng trừng trị bao trí thức phản kháng khác trong lịch sử. Các bác chuẩn bị tinh thần để đấu tranh bảo vệ các GS của chúng ta. Việc ông Nguyễn Đăng Dung, đảng viên và cũng là người trong nước không ký tên (một hành động tự bảo vệ), đã nói lên tính nguy hiểm của kiến nghị này.

  Tran Thi Ngự viết:
  GS NBC muốn đưa ra hai thí dụ cho hai ý kiến khác biệt, và như thế là khách quan.

  Không phải như vậy, thưa chị Ngự! Ý tôi muốn nói nếu quả thật Gs NBC muốn đưa ra 2 ý kiến khác biệt của hai người tham gia khảo sát thì phần ý kiến "Giữ" điều 4 GS nên chọn ra ý kiến của một người khác với ông BĐL (mà cũng là ý kiến của nhóm CVHP). Như vậy tính khách quan không còn. Hoặc sửa lại tiêu đề của cái post thành "Giữ hay bỏ Điều 4 – Ý kiến của nhóm CVHP vs ý kiến của một người tham gia Khảo sát"

  Tran Thi Ngự viết:
  Theo tôi hiểu thì khuynh hướng trả lời các câu hỏi cho thấy nhóm 1 là bảo thủ nhất, kế đến là 2, 3, và 4 (tiến bộ nhất). Như vậy, nhóm 2 gần với nhóm 1 hơn là nhóm 3 và 4.

  Tôi lại thấy rõ ràng nhóm 2 gần với nhóm 3,4 hơn là gần với nhóm 1 trong các ý kiến cốt lõi của HP:
  - không đưa tính trung thành của quân đội với Đảng vào trong Hiến pháp, với tỷ lệ ủng hộ của cả ba lớp này là 83/99/99%
  - tính độc lập của tòa án (tỷ lệ ủng hộ 95/99/99%)
  - quy định về tam quyền phân lập (tỷ lệ ủng hộ 86/99/99%)
  - việc thành lập cơ quan bảo hiến (tỷ lệ ủng hộ 75/95/97%)
  - việc đưa dự thảo HP ra trưng cầu dân ý (tỷ lệ 77/96/98%).
  - nên bỏ quy định về vai trò lãnh đạo của Đảng CS (tỷ lệ ủng hộ của ba lớp 2/3/4: 73/94/98%)

  Tran Thi Ngự viết:
  ... nếu lấy quan điểm của nhóm 3 (khá tiến bộ) để nhân rộng ra thành quan điểm của toàn thể dân chúng thì kết quả sẽ bị lệch do quan điễm của quần chúng bị nâng lên (inflate) một cách giả tạo. Do đó mà GS NBC lấy quan điểm của nhóm 2 để coi như đại diện cho đại bộ phần quần chúng.

  Tôi nghĩ các GS của chúng ta có thể tính toán inflate factor - nếu có do population stratification của mẫu - một cách dễ dàng và từ đó có thể có các phương pháp để correct inflate factor để có thể đưa ra các kết luận thuyết phục người đọc hơn.

  Lê Đá Trẻ viết:
  Tôi có vài điểm góp ý:

  . . .

  Như vậy điều không minh bạch là:
  - Nếu ông BĐL - người trong nhóm CVHP - đưa ra ý kiến giữ điều 4 nêu trên , thì việc gửi lên "ý kiến của 2 người tham gia khảo sát" là không minh bạch. Bởi lẽ ở đây không còn yếu tố khách quan nữa.
  - Cho dù thật sự có một người tham gia khảo sát có ý kiến trùng khớp với ông BĐL thì tôi thấy người quân tử nên tránh sửa dép vườn dưa, sửa mũ vườn đào.

  Tôi xin góp ý cho vui thôi: theo tôi, việc đưa lên hai ý kiến bỏ và giữ điều 4 không có gì là thiếu minh bạch vì trong phần trình bày kết quả khảo sát, GS NBC muốn đưa ra hai thí dụ cho hai ý kiến khác biệt, và như thế là khách quan. Còn quan điểm trong bản đề xuất chủa nhóm CVHP là chủ quan vì họ chọn ý kiến muốn giữ điều 4.

  Lê Đá Trẻ viết:
  Về phân tích kết quả khảo sát của nhóm CVHP (http://hienphap.files.wordpress.com/2013/03/phantich.pdf)

  - Tôi thấy lớp 2, ở 3 câu hỏi quan trọng nhất (quy định về quyền lãnh đạo của Đảng CS, tam quyền phân lập, và quy định các lực lượng vũ trang phải trung thành với Đảng CS), là gần lớp 3 và 4 hơn gần lớp 1. Không hiểu lý do gì các GS lại kết luận lớp 2 gần lớp 1 hơn (bảo thủ) (Mục 3 - trang 8) ?

  - Tôi cũng không hiểu cơ sở gì các GS kết luận "Trên thực tế, khi kể đến những người không có điều kiện tiếp xúc với Internet, chúng ta có thể suy xét rằng trung tâm của phổ ý kiến sẽ dịch nhiều hơn về phía lớp thứ 2, thay vì ở lớp thứ 3." ? Thậm chí các GS đưa đến một kết luận theo tôi là không có cơ sở khoa học nào "Mặc dù vậy, một cách không quá dè dặt chúng tôi cho rằng những người thuộc lớp thứ 2 sẽ là thước đo chính xác hơn cho cán cân về quan điểm và nhận thức chính trị của cộng đồng." ?

  Theo tôi hiểu thì khuynh hướng trả lời các câu hỏi cho thấy nhóm 1 là bảo thủ nhất, kế đến là 2, 3, và 4 (tiến bộ nhất). Như vậy, nhóm 2 gần với nhóm 1 hơn là nhóm 3 và 4. Bởi vì một tỷ lệ (proportion) lớn những người tham gia nằm trong nhóm 2 và nhóm 3 (trung dung), quan điểm của hai nhóm này có thể được coi là đại diện (nếu thật sự những người tham dự tạo thành một mẫu ngẫu nhiên - random sample). Tuy nhiên, vì những người tham dự là thành phần tương đối chọn lọc (biết xử dụng computer, xử dụng internet, có thể được suy luận là tương đối tiến bộ hơn đại bộ phận dân chúng) nên nếu lấy quan điểm của nhóm 3 (khá tiến bộ) để nhân rộng ra thành quan điểm của toàn thể dân chúng thì kết quả sẽ bị lệch do quan điễm của quần chúng bị nâng lên (inflate) một cách giả tạo. Do đó mà GS NBC lấy quan điểm của nhóm 2 để coi như đại diện cho đại bộ phần quần chúng.

  Tuy nhiên, cách suy luận cho là những người xử dụng internet có tư tưởng chính trị tiến bộ hơn những người không xử dụng internet không hợp lý. Thí dụ bà con nông dân đang tranh đấu đòi đất ở Văn Giang thì chắc không hay ít xử dụng internet, nhưng chắc bà con muốn bỏ điều 4. Ngược lại, cán bộ viên chức thì có nhiều khả năng dùng internet hơn, nhất là các "dư luận viên" (hehe), nhưng chưa chắc họ đã có quan điểm chính trị tiến bộ vì vẩn còn muốn ôm khư khư điều 4. Do đó kết quả khảo sát chỉ có tính cách tham khảo tương đối thôi.

  Tuồng "góp ý sửa HP" đã khiến nhiều đồng chí...bị lộ. Cuối cùng? Đảng thắng lợi vẻ vang, vừa hướng dẫn dư luận, câu giờ, để củng cố quyền lực, tiếp tục hát tiếp bản "Đảng CS được nhân dân chọn làm đại diện". Trí thứ có dịp cống hiến. Dân cũng có dịp hiểu thêm về HP, lại nhìn rõ mặt anh hùng, trung, gian...
  Lợi bất cập hại, song kéo dài thì mệt đó nha, cứ như coi phim bộ, mụ cả người chứ chẳng chơi. Ai mong nhà nước kéo dài thời gian góp ý, em thì mong mau vãn tuồng.
  Mua vui cũng được một vài trống canh.

  Lê Đá Trẻ viết:
  Tôi có vài điểm góp ý:

  ...
  3) Về ý kiến giữ điều 4 của nhóm CVHP

  1. Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức chính trị nhận trách nhiệm lãnh đạo nhà nước do nhân dân uỷ thác thông qua quá trình bầu cử tự do. Đảng Cộng sản Việt nam cử đại biểu của mình tham gia tranh cử vào các chức danh của bộ máy nhà nước.

  Như vậy có thể hiểu là bộ máy nhà nước, ví dụ chức vụ thủ tướng, chủ tịch nước, ... ngoài các đại biểu được cử bởi ĐCS ra tranh cử, còn có thể có các đại biểu không của ĐCS?

  Và có thể hiểu nữa là nếu qua bầu cử tự do, có thể ĐCS sẽ chẳng có ai trúng cử, và như thế là vi hiến ?

  Như vậy để tránh khả năng vi hiến có thể xảy ra, thì phải làm thế nào với đề xuất này ????

  Nếu qua bầu cử tự do, ĐCS chẳng có ai trúng cử, thì tình trạng vi hiến này là do nhân dân gây ra: hiến pháp đã trao cho nhân dân cái quyền lợi (và nghĩa vụ?) TỰ DO bầu ĐCS làm người lãnh đạo của mình, thế mà nhân dân lại đi từ chối cái quyền đó, ấy là lỗi của nhân dân. Trong chuyện này đảng ta vô can!

  Vì vậy, để tránh tình trạng vi hiến này xảy ra, tôi đề nghị thêm một ý nhỏ nữa vào điều 4 : "Trong trường hợp nhân dân không thực hiện quyền tự do bầu ĐCS VN làm người lãnh đạo của mình, ĐCS sẽ có toàn quyền tự tuyên bố thắng cử và tự nhận trách nhiệm lãnh đạo, bất kể tỷ lệ phiếu bầu ra sao".

  Về phía nhân dân, để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, tôi e rằng cần phải đưa nhân dân ra truy tố và xét xử về tội vi hiến.

  Càng ngẫm, càng thấy có lẽ "thâm ý" của các GS là biến cái hiến pháp này của đảng ta thành trò cười.

  Lê Đá Trẻ viết:
  @Bác Già: Tôi đang tưởng tượng, nếu VN có dân chủ tự do ngôn luận thật sự, cảnh bác và Ngô Kỷ đấu tố những ai có khác biệt ý kiến với bác thì hãi thật !!!

  "Lộng giả thành chân", nói ít hiểu nhiều. Cám ơn bạn đã đặt tôi ngang với Ngô Kỷ Hi hi hi!

  Tôi có vài điểm góp ý:

  1) Về tính minh bạch của CVHP:

  Tôi thấy nhiều người phản đối rất hồ đồ. Các GS đã nói ngay từ đầu về ý kiến của người tham gia khảo sát và ý kiến của nhóm là độc lập. Và họ đã công bố rất rõ ràng ý kiến của những người tham gia khảo sát. Nhờ vậy mà chúng ta mới biết có hơn 85% số người muốn bỏ quy định về quyền lãnh đạo của Đảng CS, hơn 90% muốn tam quyền phân lập, hơn 90% không muốn quy định các lực lượng vũ trang phải trung thành với Đảng CS, ...

  Tuy nhiên tôi thấy có một điểm không minh bạch sau đây: Tôi đọc thấy gs NBC bên trang CVHP có đưa lên 2 ý kiến khác nhau về giữ hay bỏ điều 4 của 2 người tham gia khảo sát: http://hienphap.net/2013/04/05/giu-hay-bo-dieu-4-y-kien-cua-hai-nguoi-tham-gia-khao-sat/

  Ý kiến giữ điều 4 của người được nêu lên làm ví dụ chính là của ông Bùi Đức Lại, vì ý kiến đó ông BĐL đã viết ở đây: http://hienphap.net/2013/02/27/thu-gui-nhung-nguoi-quan-tam-sua-doi-hien-phap-bui-duc-lai/

  Và ý kiến đó đã được nhóm CVHP (trong đó có ông BĐL) đồng ý và viết lại ở phần đề xuất: http://hienphap.files.wordpress.com/2013/04/dexuat.pdf

  Như vậy điều không minh bạch là:
  - Nếu ông BĐL - người trong nhóm CVHP - đưa ra ý kiến giữ điều 4 nêu trên , thì việc gửi lên "ý kiến của 2 người tham gia khảo sát" là không minh bạch. Bởi lẽ ở đây không còn yếu tố khách quan nữa.
  - Cho dù thật sự có một người tham gia khảo sát có ý kiến trùng khớp với ông BĐL thì tôi thấy người quân tử nên tránh sửa dép vườn dưa, sửa mũ vườn đào.

  2) Về phân tích kết quả khảo sát của nhóm CVHP (http://hienphap.files.wordpress.com/2013/03/phantich.pdf)

  - Tôi thấy lớp 2, ở 3 câu hỏi quan trọng nhất (quy định về quyền lãnh đạo của Đảng CS, tam quyền phân lập, và quy định các lực lượng vũ trang phải trung thành với Đảng CS), là gần lớp 3 và 4 hơn gần lớp 1. Không hiểu lý do gì các GS lại kết luận lớp 2 gần lớp 1 hơn (bảo thủ) (Mục 3 - trang 8) ?

  - Tôi cũng không hiểu cơ sở gì các GS kết luận "Trên thực tế, khi kể đến những người không có điều kiện tiếp xúc với Internet, chúng ta có thể suy xét rằng trung tâm của phổ ý kiến sẽ dịch nhiều hơn về phía lớp thứ 2, thay vì ở lớp thứ 3." ? Thậm chí các GS đưa đến một kết luận theo tôi là không có cơ sở khoa học nào "Mặc dù vậy, một cách không quá dè dặt chúng tôi cho rằng những người thuộc lớp thứ 2 sẽ là thước đo chính xác hơn cho cán cân về quan điểm và nhận thức chính trị của cộng đồng." ?

  3) Về ý kiến giữ điều 4 của nhóm CVHP

  1. Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức chính trị nhận trách nhiệm lãnh đạo nhà nước do nhân dân uỷ thác thông qua quá trình bầu cử tự do. Đảng Cộng sản Việt nam cử đại biểu của mình tham gia tranh cử vào các chức danh của bộ máy nhà nước.

  Như vậy có thể hiểu là bộ máy nhà nước, ví dụ chức vụ thủ tướng, chủ tịch nước, ... ngoài các đại biểu được cử bởi ĐCS ra tranh cử, còn có thể có các đại biểu không của ĐCS?

  Và có thể hiểu nữa là nếu qua bầu cử tự do, có thể ĐCS sẽ chẳng có ai trúng cử, và như thế là vi hiến ?

  Như vậy để tránh khả năng vi hiến có thể xảy ra, thì phải làm thế nào với đề xuất này ????

  Tên tác giả viết:
  Điều 4: Đề nghị sửa thành:

  3. Các hoạt động của Đảng phải chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân. Cơ chế kiểm tra, giám sát của nhân dân đối với các hoạt động của Đảng được luật quy định.

  Đọc đến đoạn này tự nhiên thấy phấn khởi hẳn. Mình tin chắc rằng săp tới các GS, những người hết lòng vì dân, vì nước, vì sự nghiệp xây dựng một xã hội dân chủ, một nhà nước thực sự của dân, vì dân... sẽ đưa đề nghị xây dựng các đạo luật để dân có quyền phúc quyết các hoạt động của đảng. Dân sẽ có điều kiện chấp nhận, hoặc bác bỏ danh sách trúng cử ban chấp hành trung ương, bộ chính trị, tổng bí thư... Được như vậy ta có thể tự hào nước ta thuộc vào loại dân chủ nhất thế giới.
  Không biết có phải chờ lâu không đây?

  @Bác Già: Tôi đang tưởng tượng, nếu VN có dân chủ tự do ngôn luận thật sự, cảnh bác và Ngô Kỷ đấu tố những ai có khác biệt ý kiến với bác thì hãi thật !!!

  Giống như viết quyển Tâm Vũ Trụ, tôi không đọc bất kỳ một comment nào trước khi viết comment của mình vì tôi sợ lắm rồi cái ảnh hưởng ghê gớm của tính " BẦY ĐÀN" ở VN.
  Trước hết tôi nói thẳng tưng quan điểm của tôi:
  TÔI THẤY BẢN GÓP Ý CỦA CHÚ CHÂU VÀ CHÚ SƠN LÀ CẢI LƯƠNG!!!
  Vì sao????
  Anh không đọc hết góp ý của các chú vì anh chỉ chăm chăm vào việc xem góp ý của các chú vào ĐIỀU 4!!! Sau khi xem xong anh có kết luận như trên
  Thà rằng các chú cứ lao vào Toán, vào Lý và im lạng, nhân dân VN còn tôn trọng các chú. Bây giờ các chú viết thế này thì có ít nhất
  12899 + 8700 + 20000=41599 người khinh bỉ các chú

  Buồn lắm thay

  Xin bác Nguyễn Ngọc Già bình tĩnh.

  Là độc giả thường xuyên của Dân Luận (tuy chẳng mấy khi phát biểu), tôi biết bác là người rất có tâm đối với đất nước. Nhưng trong chuyện này, theo tôi, bác đã quá nóng.

  Tôi cũng là người đã tham gia cuộc khảo sát của nhóm CVHP, và cũng như bác, tôi đã hết sức thất vọng khi đọc bản đề xuất của nhóm này. Nhưng tôi không đồng ý với cách bác tấn công cá nhân các giáo sư.

  Tôi đề nghị bác thử hình dung một giả thiết theo tình huống tốt : có thể, do muốn đi tìm một "con đường Miến Điện" cho VN, một con đường tiến đến dân chủ theo cách ôn hòa, bất bạo động, các GS đã thử làm việc với người của ĐCS (Nguyễn Anh Tuấn, Bùi Đức Lại ...). Nhưng do "ngây thơ về chính trị" (so với các "cáo già" CS), các GS đã bị họ sử dụng tên tuổi để làm lợi cho ĐCS. Khi ký tên vào bản đề xuất trên, có thể các GS đã bị những "cáo già" kia lừa nên tưởng rằng đây là hình thức "lùi một bước tiến ba bước" chẳng hạn. Nhiều khi, những sai lầm khủng khiếp lại bắt nguồn từ những động cơ tốt.

  Vì vậy, chúng ta không nên tấn công cá nhân các GS, chỉ phân tích những sai lầm và nguy hiểm trong bản đề xuất của họ mà thôi.

  Về việc bác nói GS ĐTS chịu ơn mưa móc của "đảng ta", tôi cũng không đồng ý. GS ĐTS là một tài năng lớn, một tài năng thực sự đã được quốc tế công nhận, những gì GS đạt được hôm nay là do tài năng và lao động của GS, chẳng liên quan gì đến "đảng ta" hết. GS ĐTS cũng chẳng hề phải chịu ơn đảng về việc đảng cho GS đi thi toán quốc tế ngày xưa, vì đảng ta cần những tài năng như GS Sơn, GS Châu đi thi để quảng cáo cho nền giáo dục VN dưới sự lãnh đạo của đảng.

  Tôi không quen biết riêng GS ĐTS, nhưng qua những gì tôi được nghe thì về mặt nhân cách, GS ĐTS là một người rất đàng hoàng, tử tế. Vì vậy, tôi thiên về giả thuyết rằng bản đề xuất này chỉ là một bước đi sai lầm do sự "ngây thơ về chính trị" của các GS mà thôi.

  Qua các tuyên bố, hoạt động của GS NBS từ trước đến nay và bản đề xuất của nhóm CVHP lần này, tôi có cảm giác là các GS cứ loay hoay đi tìm những giải pháp "vừa đẹp ý đảng, vừa hợp lòng dân". Người trần mắt thịt như chúng ta, có lẽ ai cũng nhận ra rằng điều đó là không tưởng, không hiểu sao các GS vẫn không nhận ra? Nếu chúng ta muốn các giáo sư nhận ra những sai lầm trong đề xuất của họ, xin hãy phân tích chính cái đề xuất đó thôi, đừng tấn công cá nhân họ.

  Nguyễn Ngọc Già viết:
  Chúng tôi những người dưới đây cùng quyết liệt đả đảo ĐCSVN bán nước, cướp bóc dân nghèo!!! Đả đảo! Đả đảo! Trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm!!! Trả quyền lãnh đạo đất nước cho dân tộc Việt Nam!!!
  ______________

  Nhóm bạn vừa tạo trang blog "Cùng Đả Đảo Hiến Pháp 1992".

  Bạch Hùng - Cù Huy Hà Vũ - Nguyễn Ngọc Già - Hồ Chí Minh - Nguyễn Sinh Sắc - Ngô Bảo Châu - Đàm Thanh Sơn - Lê Đá Trẻ - Bùi Đức Lại.

  Kính đề nghị toàn dân trong và ngoài nước cùng chúng tôi ký tên đả đảo. Chúng tôi hứa không tự tung tự tác hô đả đảo nếu số đông phần trăm không cho phép chúng tôi đả đảo.

  Kính trình,

  Công nhận bác NNG chơi nhiều màn bứt gân thiệt!!! ;D

  Pages