Nguyễn Sĩ Dũng - Học ở Hiến pháp năm 1946

 • Bởi Admin
  04/01/2013
  3 phản hồi

  Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng

  Để nghiên cứu, sửa đổi Hiến pháp năm 1992, về kỹ thuật lập hiến, về tư tưởng Nhà nước pháp quyền, có lẽ, chúng ta không cần phải học hỏi ở đâu xa, mà học ngay ở Hiến pháp năm 1946.

  Hiến pháp 1946 là một bản hiến văn hết sức ngắn gọn, súc tích. Toàn bộ bản hiến văn chỉ gồm 70 điều. Sự ngắn gọn này đạt được là nhờ vào việc Hiến pháp chỉ tập trung quy định những vấn đề thuộc phạm vi điều chỉnh của luật hiến pháp, mà cụ thể là các quyền tự do, dân chủ; các nguyên tắc và cách thức tổ chức các cơ quan quyền lực Nhà nước. Đây thực sự là một bản kế ước xã hội về việc phân chia quyền: quyền của các công dân và quyền của Nhà nước; quyền giữa các cơ quan Nhà nước với nhau.

  Nếu Nhà nước pháp quyền là Nhà nước được tổ chức trên những nguyên tắc và thủ tục sao cho lạm quyền không thể xảy ra và quyền tự do, dân chủ của nhân dân được bảo vệ, thì Hiến pháp 1946 đã phản ánh đúng tinh thần đó.

  Trước hết, để lạm quyền không thể xảy ra thì Hiến pháp đã được đặt cao hơn Nhà nước. Về mặt thủ tục, điều này có thể đạt được bằng hai cách: 1. Hiến pháp phải do Quốc hội lập hiến thông qua; 2. hoặc Hiến pháp phải do toàn dân thông qua. Hiến pháp 1946 đã thực sự do một Quốc hội lập hiến thông qua. Theo quy định của Hiến pháp 1946, nước ta không có Quốc hội mà chỉ có Nghị viện nhân dân với nhiệm kỳ 3 năm. Như vậy, đáng ra nếu không có chiến tranh, sau khi thông qua Hiến pháp, Quốc hội sẽ tự giải tán để tổ chức bầu Nghị viện nhân dân. Nghị viện nhân dân không thể tự mình sửa đổi hiến pháp. Mọi sự sửa đổi, bổ sung đều phải đưa ra toàn dân phúc quyết (Điều 70).

  Hai là, các quyền của người dân được Hiến pháp ghi nhận và bảo đảm. Ví dụ, Điều 10 quy định: “Công dân Việt Nam có quyền: - Tự do ngôn luận; - Tự do xuất bản; - Tự do tổ chức và hội họp; - Tự do tín ngưỡng; -Tự do cư trú, đi lại trong nước và ra nước ngoài”; Điều 12 quy định: “Quyền tư hữu tài sản của công dân Việt Nam được bảo đảm”. Như chúng ta thấy, Hiến pháp không đặt vấn đề Nhà nước bảo đảm các quyền đó, mà ghi nhận các quyền đó như những quyền đương nhiên (do tạo hóa ban cho).

  Ba là, việc phân cấp, phân quyền được thực hiện khá mạch lạc, và nhiều cơ chế kiểm tra và giám sát lẫn nhau đã được thiết kế. Ví dụ, quyền “kiểm soát và phê bình Chính phủ” của Ban thường vụ Nghị viện (Điều 36); quyền của “nghị viên không bị truy tố vì lời nói hay biểu quyết trong Nghị viện” (Điều 40); Thủ tướng có quyền nêu vấn đề tín nhiệm để Nghị viện biểu quyết (Điều 54)...

  Việc phân cấp, phân quyền giữa chính quyền Trung ương và chính quyền địa phương cũng rất rõ. Ví dụ, Nghị viện nhân dân chỉ quyết định những vấn đề “chung cho toàn quốc” (Điều 23). Hội đồng nhân dân được quyền quyết định “những vấn đề thuộc địa phương mình” (Điều 59).

  Cuối cùng, vai trò độc lập xét xử của tòa án được bảo đảm. Điều này đạt được nhờ hai cách: Một là, các tòa được thiết kế không theo cấp hành chính mà theo cấp xét xử (Điều 63); Hai là, xác lập quy phạm ở tầm hiến định là khi xét xử, thẩm phán “chỉ tuân theo pháp luật, các cơ quan khác không được can thiệp” (Điều 69).

  Hiến pháp năm 1946 là di sản to lớn về tư tưởng và văn hóa lập hiến của dân tộc. Di sản này sẽ mãi soi sáng trí óc và con tim của chúng ta trong quá trình phấn đấu xây dựng Nhà nước pháp quyền và xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  3 phản hồi

  Rất nhiều vị có tên tuổi đã lên tiếng khen ngợi HP 1946 là HP tiến bộ nhất. Vậy thì làm như ông NSD "chúng ta không cần phải học hỏi ở đâu xa, mà học ngay ở Hiến pháp năm 1946." Như vậy đỡ mất công mất sức và đỡ mất cả kinh phí trong khi ngân quỹ nhà nước đang kiệt quệ.

  Vậy thì HP 1946 có điểm gì khác HP 1992? Chỉ cần đọc qua cũng thấy HP 1946 không thấy có vai trò của Đảng, cũng chẳng thấy nói gì đến CNXH. Đây là hai điều cốt lõi nhất khác nhau giữa HP hồi mới hình thành nhà nước sau CM tháng Tám và nhà nước XHCN hiện nay.
  Rõ ràng cái việc xác định chính thể đã quyết định HP. Thế nhưng nguyên tắc của Đảng hiện nay là muốn sửa đổi gì thì sửa đổi nhưng phải giữ nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện và nhà nước ta phải là nhà nước XHCN (mặc dù chẳng ai biết hình thức một nhà nước XHCN là như thế nào, chỉ biết là do Đảng CS lãnh đạo, còn Đảng CS cũng không có giai cấp công nhân ở bộ phận lãnh đạo). Thế thì không thể nào làm cho HP tiến bộ được và nhất là không hợp lòng dân.

  Điều trên thì mọi người đều biết, kể cả Đảng, nhưng Đảng biết mà không thay đổi thì dù có sửa HP hàng trăm lần nữa cũng như không. Người dân chẳng còn hy vọng gì vào việc sửa HP và dân tình hiện nay thì chẳng mấy người quan tam, chỉ thấy cá ý kiến trên mạng thôi. Mạng lề phải thì bênh Đảng, mạng lề trái thì phản đối.

  Trích dẫn:
  Di sản này sẽ mãi soi sáng trí óc và con tim của chúng ta trong quá trình phấn đấu xây dựng Nhà nước pháp quyền và xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

  Xin ông Tiến Sĩ cho biết: làm thế nào để "soi sáng trí óc và con tim" đám hậu sinh của các tác giả bản Hiến Pháp 1946? Bọn chúng hoàn toàn làm ngơ các điều 10, 12 và 69 cùng một số điều khác.

  Ông NSD nói rất đúng phải học ở HP46 về tư tưởng lẫn kĩ thuật trình bày.Theo tôi HP không nên trình bày về các v/đ đất đai, về giáo dục, khoa học-kĩ thuật. Toàn bộ nội dung này nên để luật hóa mới là đúng