Sửa đổi Hiến Pháp thế nào - Vì sao phải bỏ điều 4?

 • Bởi Hồ Gươm
  30/12/2012
  26 phản hồi

  Ls Trần Lâm và Ts Nguyễn Thanh Giang


  Hiến Pháp nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa 1946

  I – Vì sao phải bỏ Điều 4 của Hiến pháp hiện hành

  A – Điều 4 chống lại Hiến pháp Việt Nam

  Phải nói Điều 4 Hiến pháp 1992 đã có “đổi mới” khá hơn Điều 4 Hiến pháp 1980.

  Điều 4 Hiến pháp 1980 quy định: “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiền phong và bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân, được vũ trang bằng học thuyết Mác-Lênin, là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã hội, là nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam …”.

  Điều 4 Hiến pháp 1992 ghi: “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiền phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”.

  Lược bớt hai chữ “duy nhất” cho đỡ trắng trợn, song tinh thần chung thì vẫn thế.

  Về điểm này, nhà cách mạng kỳ cựu Trần Độ đã viết trong bài “Một chiến lược dân chủ hóa để chống tham nhũng”: “Lập ra bộ máy nhà nuiớc để quản lý xã hội thì bộ máy đó phải có quyền lực. Nhưng mà dân làm chủ thì phải có cơ chế cho dân giám sát và kiểm sóat quyền lực đó … Thế mà ngược lại, Hiến pháp lại ghi ở Điều 4: “Đảng Cộng sản Việt Nam … là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội ”. Thế thì chỉ có Đảng là trên cả Nhà nước, trên cả nhân dân, và đó là nguyên lý phản dân chủ lớn nhất”.

  Điều tệ hại là, Điều 4 đã dẫm đạp lên nhiều điều khác trong chinh bản Hiến pháp này:

  1 - Đối với Điều 2 – Điều 2 ghi: “Nhà nước CHXHCNVN là nhà nước pháp quyền XHXN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân”

  Điều 2 xác định Việt Nam là một nước dân chủ theo định nghĩa của tổng thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln: “Một quốc gia dân chủ là một quốc gia mà chính quyền của dân, do dân, vì dân”. Điều 4 khẳng định “Đảng CSVN là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Vậy tức là đảng chủ, là chính quyền của Đảng, dân của Đảng, dân phải vì Đảng. Rõ ràng Điều 4 chống lại Điều 2.

  2 - Đối với Điều 15 – Điều 15 ghi: “Nhà nước thực hiện nhất quán chính sách phát triển kinh tế thị trường …” trong khi Điều 4 ghi: “Đảng CSVN theo chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh ….”.

  Kinh tế thị trường là kinh tế hàng hóa phát triển ở trinh độ cao trong khi chủ nghĩa Mác nói chung không thừa nhận kinh tế hàng hóa và chủ trương xoá bỏ sở hữu tư nhân. Rõ ràng Điều 15 “bất đồng chính kiến” với Điều 4.

  3 - Điều 17 ghi: “Phát huy mọi năng lực sản xuất, mọi tiềm năng của các thành phần kinh tế gồm kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế cá thể, tiểu chủ, kinh tế tư bản tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài … ”.

  Điều 21 ghi: “Kinh tế cá thể, tiểu chủ, kinh tế tư bản tư nhân được chọn hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh, được thành lập doanh nghiệp, không bị hạn chế về quy mô hoạt động …”.

  Cùng với Điều 15, hai điều này không thể thích nghi Điều 4, hoặc là Điều 4 là cái cùm gông xiềng ba điều 15, 17, 21.

  4 - Đối với Điều 83 – Điếu 83 ghi: “Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nước CHXHCNVN”. Thế là, Điều 83 cùng với Điều 2 hoàn toàn phủ định Điều 4, hoặc là Điều 4 chống lại Điều 2 và Điếu 83.

  5 - Đối với Điều 101 – Điều 101 quy định:quyền hạn của Chủ tịch nước: “Chủ tịch Nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước CHXHCNVN về đối nội và đối ngoại” trong khi Điều 4 xác định đảng CSVN là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Hai điều này chồng chéo dẫm đạp lên nhau, nói khác đi, cũng chống nhau.
  V v …..

  B - Điều 4 biểu hiện Đảng toàn trị chứ không phải Đảng lãnh đạo

  1 – Khi đặt ra Điều 4, Đảng chỉ nhìn thấy mặt lợi là dựa vào đấy để giữ “ổn định chính trị”, củng cố vị trí độc tôn, vĩnh viễn của Đảng.

  Song, mấy chục năm qua, thực tiến đã trả lời: Điều 4 đã làm tha hóa Đảng rất tai hại. Không ai, kể cả những người cầm đầu Đảng, không dễ dàng nhận rõ được rằng Đảng ta đã và đang suy thoái trầm trọng.

  Đảng suy thoái như thế nào? ở điểm nào? ở đâu? người ta đã nói quá nhiều, thiết tưởng không cần nhắc lại ở đây.

  Nhưng có thể khái quát là tín nhiệm của Đảng đã sa sút, nội bộ Đảng đã bị lũng đoạn, sức mạnh Đảng đã suy giảm đến mức báo động. Biết bao nhiêu nan đề: giao thông ách tắc, môi trường hủy hoại, giầu nghèo doãng xa, tham nhũng tệ hai, văn hóa suy đồi …! Điều 4 có trách nhiệm gì ở đây? Đảng toàn trị có phải là nguyên nhân?

  2 - Đảng toàn trị làm Đảng suy yếu. Tác động của Đảng làm nẩy sinh tiêu cực trong nhân dân. Sự thờ ơ, vô cảm, vô trách nhiện … là các tệ đoan tầm thấp. Cao hơn là chà đạp lên văn hóa dân tộc, gian dối lừa đảo, bức hại người lành, tội phạm tràn lan …. Đảng khống chế và chi phối xã hội. Đảng suy thoái làm cho xã hội suy thoái. Đấy là hậu quả tai hại của đảng toàn trị do Điều 4 gây ra?.

  Điều 4 nguy hại như vậy, cho nên đặt vấn đề xem xét, nghiên cứu, giai tỏa Điều 4 là điều cần làm và cần làm ngay.

  Giải tỏa Điêu 4 là vấn đề hệ trọng, bao trùm lên tất cả. Bởi vậy nó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân thực sự đề cao tinh thần trách nhiệm vì nhân dân, vì Tổ quốc mà dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám dũng cảm đương đầu.

  II – Sửa đổi Hiến pháp như thế nào?

  1 - Tình hình một đất nước luôn biến đổi đòi hỏi hiến pháp phải được sửa đổi, tu chính cho phù hợp là tất nhiên.

  Những điều trình bầy trên cho thấy Hiến pháp 1992 tồn tại rất nhiều nghịch lý và bất cập, trong đó, nổi cộm nhất, nhức nhối nhất là Điều 4. Cho nên, tốt nhất là viết lại Hiến pháp. Nếu chỉ sửa đổi thì trước hết phải hủy bỏ Điều 4.

  Từ lập quốc đến nay, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã 4 lần sửa đổi hiến pháp.

  Ngày 14 tháng 3 năm 2004, Quốc hội Bắc Kinh đã thông qua bản Hiến pháp Trung Quốc sửa đổi lần thứ tư.

  Trong 14 điều tu chính người ta chú ý đến những điều khoản có liên hệ đến kinh tế thị trường và những điều khoản liên quan về chính trị.

  Về kinh tế thị trường, tu chính chú trọng đến việc bảo vệ quyền sở hữu cá nhân hợp pháp, trong đó có quyền sở hữu đất đai và chính sách đối với các ngành kinh tế tư nhân.. Về phương diện chính trị, Hiến pháp 2004 có hướng đến tôn trọng và bảo vệ nhân quyền, cải thiện hệ thống an ninh xã hội, quy định về việc ban bố tình trạng khẩn cấp và quyền hạn của Chủ tịch Nước, nhiệm kỳ của chính quyền ở cấp thành phố …

  Khoản 2 điều 11 Hiến pháp sửa đổi của Trung Quốc ghi: “Nhà nước bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp kinh tế cá thể, kinh tế tư doanh và kinh tế phi công hữu …”.

  Điều 13 ghi: “Tài sản tư hữu hợp pháp của công dân không thể bị xâm phạm. Nhà nước bảo vệ, chiểu theo quy định pháp luật, quyền có tài sản tư hữu và quyền kế thừa của công dân …”.

  Điều 33 ghi: “Mọi người có quốc tịch Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là công dân của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Mọi công dân của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đều bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước tôn trọng và bảo vệ nhân quyền”.

  Hệ quả của bản sửa đổi Hiến pháp 2004 cho phép ngày 15 tháng 11 năm 2007 Trung Quốc đã cho ban hành sách trắng về “Chế độ chính đảng của Trung Quốc”. Sách trắng giải thích rất chi tiết về sự hình thành đặc điểm, sự phát triển và vai trò của chế độ hợp tác đa đảng trong quá trình phát triển xã hội và kinh tế của Trung Quốc.

  Chúng ta thường quan tâm đến việc tham khảo kinh nghiệm Trung Quốc, thiết nghĩ việc sửa đổi Hiến pháp Trung Quốc 2004 và tinh thần sách trắng nêu trên càng rất đáng để ta phải xem trọng.

  2 - Về quy phạm sửa đổi hiến pháp ta đã không theo lề lối của thế giới mà cũng không theo các điều khoản khoản hiến định trong Hiến pháp 1946.

  Từ trước tới nay, Hiến pháp nước ta đều do Quốc hội soan thảo và thông qua, mà Quốc hội chỉ là cơ quan lập pháp trong khi lập hiến có chức năng riêng và quyền lập hiến là một quyền riêng.

  Luật gia Thomas Jefferson, tác giả của bản Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ 1776 là người có công thúc đẩy hình thành tư tưởng hiến trị. Trong đó quyền lập hiến được đặt cao hơn quyền lập pháp. Từ đấy bảo đảm cho hiến pháp không bị cơ quan lập pháp làm biến chất. Đề xuất nâng quyền lập hiến thành quyền riêng cao hơn quyền lập pháp đòi hỏi phải thành lập cơ quan lập hiến gồm những đại biểu không chỉ gồm các đại biểu quốc hội.

  Những người làm cuộc cách mạng 1789 của Pháp cũng như những người làm cuộc cách mạng 1776 tại Mỹ đều chủ trương phải phân biệt quyền lập hiến (quyền làm và sửa đổi hiến pháp) với quyền lập pháp (quyền làm luật). Giáo sư George Vedel, trong giáo trình về luật hiến pháp đã chỉ ra rằng quyền lập hiến là một “thẩm quyền đặc biệt”. Quyền này là một biểu hiện của chủ quyền quốc gia nên nó là một quyền “nguyên thủy”. Do vậy, về mặt pháp lý, nó không thể bị hạn chế bởi bất cứ quyền nào khác.

  Làm lại hay sửa đổi Hiến pháp ở Việt Nam cũng nên giao cho một cơ quan quyền lực kiểu như thế .

  *

  Tóm lại, cần kíp thời làm bản Hiến pháp mới, hoặc ít ra, phải sửa đổi Hiến pháp 1992 một cách cơ bản.

  Để làm việc này, phải thành lập một Ủy hội Lập hiến gồm các chính khách, các trí thức tên tuổi, các đại biểu xuất sắc thuộc mọi thành phần xã hội không chỉ là đại biểu Quốc hội hay đảng viên đảng CSVN. Bản Hiến pháp mới hay Hiến pháp 1992 sửa đổi, nhất thiết phải được đưa ra cho nhân dân phúc quyết.

  Dứt khoát gạt bỏ Điều 4 Hiến pháp 1992 khỏi Hiến pháp mới hoặc Hiến pháp sửa đổi. Gạt bỏ Điều 4 chính là phương sách cứu chữa và vực đảng CSVN dậy.

  Tuyên bố: “Đảng ta bỏ Điều 4 là tự sát” phải chăng là câu gở miệng. Hãy nhớ, ngày 20 tháng 11 năm 1989 trong cuộc họp Bộ Chính trị đảng Cộng sản Liên Xô, ông Michail Gorbachev vừa gióng giả: “Phải giữ cho được điều 6 Hiến pháp (tương tự Điều 4 của Việt Nam), đó không phải là tình trạng cứu hỏa và cũng không phải là tình trạng đặc biệt”. Oái oăm thay, đấy lại chính là “Tiếng chuông nguyện hồn ai” bi thảm, cáo chung đảng Cộng sản Liên Xô liền ngay sau đó. Đó là gương tầy liếp buộc người có trách nhiệm ở Việt Nam phải cảnh tỉnh.

  Một lần nữa, chúng tôi xin nhắc lại, hãy kíp thời hủy bỏ Điều 4 Hiến pháp, làm cơ sở hủy bỏ Điều 88 Bộ Luật hình sự, nhằm giúp đảng CSVN còn có cơ tồn tại và ra sức vươn lên đặng sánh vai cùng các đảng khác trong một chế độ dân chủ đa nguyên, đa đảng, ngõ hầu xây dựng được một nước Việt Nam mạnh giầu, nhân dân được hưởng tự do, hạnh phúc.

  Nhân kỳ Sửa đổi Hiến pháp năm 2012

  Ls Trần Lâm và Ts Nguyễn Thanh Giang

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  26 phản hồi

  Phản hồi: 

  Quyền lực là của Dân, do Dân và vì Dân là nguyên tắc cơ bản, trường cửu và duy nhất để một quốc gia phát triển thịnh vượng.
  Tất cả các đảng phái, phe nhóm chính trị chỉ là tạm thời do Nhân ân ủy quyền để điều hành quốc gia trong một giai đoạn nào đó của lịch sử mà thôi!
  Nếu Đảng Cộng Sản Vietnam thực sự vẫn còn đủ uy tín đối với Nhân Dân thì Nhân Dân không những sẵn sàng tiếp tục uỷ quyền của mình cho Đảng Cộng Sản mà còn rất biết ơn Đàng Cộng Sản nữa là đằng khác!. Bằng ngược lại, nếu Đảng Cộng Sản đã hết sứ mệnh lịch sử của mình trong giai đoạn này rồi mà vẫn cố níu kéo thêm lâu hơn nữa thì liệu Đảng Cộng Sản có còn vì Dân nữa hay không hay chỉ vì cái Tham, Sân Si của Đảng? Cái luật Nhân-Quả Xấu hay Tốt cho Đảng Cộng Sản và cho quốc gia Vietnam sẽ tùy thuộc vào quyết định sáng suốt này.

  Một con đường Giải Thoát cho quốc gia và cho Đảng Cộng Sản là Con Đường Đa Đảng và các đảng phái đều Bình Đẳng Trước Nhân Dân. Lúc này Đảng Cộng Sản vẫn hợp pháp tồn tại cùng với cãc Đảng phái khác chứ không phải như Ai đó cho là "bỏ điều 4 Hiến pháp là Tự Sát" đâu!

  Phản hồi: 

  Theo dõi các bài viết và các còm về sửa đổi hiến pháp, tôi thấy việc sửa đồi HP của ta khác việc sửa đổi HP ở các nước khác như Mỹ, Pháp...Ở ta thì việc sửa đổi HP gắn với việc sửa đổi chế độ. Dân thì không muốn chế độ CS, dĩ nhiên là không ưa Đảng CS, còn nhà nước (Đảng) thì muốn giữ nguyên chế độ CS, cho dù có sửa điều nọ điều kia trong HP. Đây là vấn đè không thể điều hào được giữa Đảng và dân (cũng cần nói cho rõ trong dân có cả những người đang có thẻ đảng viên, cứ gọi những người không án thành điều 4 công nhận Đảng là dân cho gọn, tức là những đảng viên CS đứng về phía dân, số này hiện nay có thể chiếm tới quá bán số đảng viên và có thể hơn nữa, nếu dự các phiên họp chi bộ ở các tổ dân phố thì rõ, có chi bộ thì hầu như chỉ có mỗi đồng chí bí thư chi bộ là tán thành Đảng, còn tất cả mọi người còn lại thì kêu quá trời, tòan chê bộ máy chính quyền do Đảng lãnh đạo).

  Còn trên các trang mạng của Đagnr và nhà nước thì toàn đăng ý kiến tán thành điều 4 (tức tán thành Đảng) và không đăng những ý kiến trái chiều. Chỉ có ở các trang mạng lề trái thì mới thấy cá ý kiến được nêu chính xác. Còn đại đa số dân ta cũng chẳng mấy quan tâm tới chuyện sửa HP, họ đang lo sốt vó lên về bữa ăn hàng ngày, giá cả thì có khi tăng theo từng giờ, sáng một giá, trưa một giá, mà toàn cao
  hơn.

  Mà các nhà lãnh đạo của ta cũng lạ, có nhiều cái làm ngược chiều. Người ta chọn chế độ để phát triển kinh tế, làm đời sống khá hơn, còn ta hy sinh đời sống của toàn dân đề bảo vệ chế độ (đáng lẽ phải nói CNXH phải vì ta thì ta lại nói ta vì CNXH, "vì CNXH, thanh niên anh dũng tiến lên"). Các quan thì sợ mát ghế hơn sợ mất nước, sợ mất Đảng hơn sợ mát dân tộc.

  Phản hồi: 

  [quote=PVĐ]Theo quan sát của tôi ở trang BA SAM khi lấy ý kiến để ĐCS lãnh đạo hay không thì có gần 4161 ý kiến không chấp nhận ĐCS lãnh đạo (chiếm 93,78%) trong số 4437 ngừời biểu quyết tính đên 18 gio 30 ngày 06-01-2013. Về mặt tỷ lệ thì DCS thất thế, song về mặt thực tiễn thì tôi bi quan. Bởi vì một trang web được rất nhiều người quan tâm đến tình hình đất nước đọc và bày tỏ sự quan tâm của mình, nhưng chỉ có khoảng 4152 người quan tâm và cho ý kiến thì quá ít sự quan tâm cho chủ đề này. Nếu sự thực là cả nước VN có khoảng 4-5 ngàn người chuyên than khảo các tiêu đề , thông tin và tham luận chính trị trong khi 3 triệu đảng viên hàng ngày theo nhau giữ điều 4 thì số người muốn bỏ điều 4 quá ít . It' đến mức không đủ 2 gram trong 1 kg thì cán cân vẫn thuộc về ĐCS cho dù tôi cho thêm 1 NOTE. Nếu vậy thì khó mà thay đổi được điều 4 HP . Nếu 1 chiếc máy cày muốn làm việc, nhưng dưới mỗi thửa rượng đang có 1 con trâu và hai bố con đang điềm tĩnh cày từng luống thì tay lái máy cày chỉ có tính đường chạy lùi , thoái lui.[/quote]

  Các bác vào quan sát trong http://duthaoonline.quochoi.vn để tổng kết có bao nhiêu người cho ý kiến về điều 4, về lời nói đầu ?
  Lời nói đầu của dự thảo sửa đổi HP 1992 cần viết lại cho phù hợp với hoàn cảnh hiện nay và với tinh thần HP là của chung toàn dân

  Phản hồi: 

  Theo quan sát của tôi ở trang BA SAM khi lấy ý kiến để ĐCS lãnh đạo hay không thì có gần 4161 ý kiến không chấp nhận ĐCS lãnh đạo (chiếm 93,78%) trong số 4437 ngừời biểu quyết tính đên 18 gio 30 ngày 06-01-2013. Về mặt tỷ lệ thì DCS thất thế, song về mặt thực tiễn thì tôi bi quan. Bởi vì một trang web được rất nhiều người quan tâm đến tình hình đất nước đọc và bày tỏ sự quan tâm của mình, nhưng chỉ có khoảng 4152 người quan tâm và cho ý kiến thì quá ít sự quan tâm cho chủ đề này. Nếu sự thực là cả nước VN có khoảng 4-5 ngàn người chuyên than khảo các tiêu đề , thông tin và tham luận chính trị trong khi 3 triệu đảng viên hàng ngày theo nhau giữ điều 4 thì số người muốn bỏ điều 4 quá ít . It' đến mức không đủ 2 gram trong 1 kg thì cán cân vẫn thuộc về ĐCS cho dù tôi cho thêm 1 NOTE. Nếu vậy thì khó mà thay đổi được điều 4 HP . Nếu 1 chiếc máy cày muốn làm việc, nhưng dưới mỗi thửa rượng đang có 1 con trâu và hai bố con đang điềm tĩnh cày từng luống thì tay lái máy cày chỉ có tính đường chạy lùi , thoái lui.

  Phản hồi: 

  Phúc đáp độc giả Dân Luận

  Năm 2007 cụ Trần Lâm và tôi đã viết chung một bài dài mang tiêu đề “Sửa đổi Hiến pháp là yêu cầu bức thiết” . Bài này đã đăng trên nhiều trang web vào thời gian ấy và còn lưu trong thư viện online của tôi www.nguyenthanhgiang.com. Bài này chỉ là phần rút từ bài trên. Thực tế bài chủ yếu do tôi viết, cụ Trần Lâm chỉ bổ sung. Việc ghi danh cụ là thiện ý của tôi đối với cụ.

  Nguyễn Thanh Giang

  Kính gửi: Ban biên tập Dân Luận

  Ngày 30/12/2012, Dân Luận có đăng bài báo đề cập đên vấn đề sửa đổi Hiến pháp 1992 và bỏ điều 4 của đồng tác giả LS Trần Lâm và Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang.

  Tôi nghi ngờ về tính chính danh của LS Trần Lâm đống tác giả bài viết này.

  LS Trần Lâm đã hơn 90 tuổi bị đột quỵ từ tháng 3/2012 hiện đang được con gái chăm sóc tại Đà Nẵng. LS Trần Lâm hiện nay năm bất động không nói được.

  Mong được Ban biên tập Dân Luận làm rõ thưc hư việc này

  Nhà báo Trần Quang Thành

  Phản hồi: 

  [quote=Cách thức tổ chức nhà nước][quote=Khách Tăng Thanh Thỏi]PVĐ "Y' kiến của tôi : Xin mời mọi người đưa ra một khái niệm rõ ràng và đầy đủ nhất về Hiến pháp để có thể trên cơ sở khái niệm đó , ngưỡi dân sẽ hiểu rõ Hiến pháp là gì và họ sẽ quan tâm."

  Theo tôi hiểu thì Hiến pháp là khế ước giữa những người trong cùng cộng đồng, nghĩa là nó là bản giao ước giữa người dân và chính phủ, đưa ra những điều bắt mọi người phải thực hiện trong cuộc sống chung. Hay nó là luật mẹ, dựa vào đó đề ra những điều luật cụ thể bắt mọi người phải tuân theo.
  ...
  [/quote]

  Về luật học, Hiến Pháp là văn bản qui định cách thức tổ chức nhà nước, các luật cơ bản của công dân và điều quan trọng của Hiến Pháp nó là công cụ của công dân chống lại những luật lệ của chính quyền ra sau này đi ngược lại quyền của công dân. Hiến pháp của VN không có công cụ đó cho nên gọi là hiến pháp là lạm dụng từ ngữ luật học để mị dân, lừa cộng đồng quốc tế.

  Lỗ Trí Thâm
  https://danluan.org/tin-tuc/20121231/thay-hien-phap-1992[/quote]

  Hiến pháp quy định cách thức tổ chức nhà nước ..., chỉ rõ những chức năng, quyền hạn của những cơ quan, tổ chức nhà nước.
  Ví dụ phủ chủ tịch, chính phủ, quốc hội, tòa án, VKS, tòa án Hiến pháp, hội đồng quốc gia, ...

  Trong đó chính phủ nắm hành pháp, "cầm quyền" điều hành quản lý, cấm chen vào tòa án, quốc hội. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo tòa án là bậy bạ hết sức, vi phạm HP.

  Quốc hội đại diện mọi khuynh hướng của toàn dân, nắm lập pháp, chỉ làm ra luật (không hiến pháp), "lãnh đạo" chính sách chung và kiểm soát chính phủ thực hiện chính sách này. Quốc hội là lãnh đạo cao nhất, không phải nghe lời bất kỳ một đảng nào

  VKS, Tòa án làm trọng tài và trong một số việc quan trọng có quyền điều tra và truy tố trực tiếp kể cả chủ tịch nước, thủ tướng

  Tòa án Hiến pháp bảo vệ HP, ...

  Về mặt hiến/luật pháp không có một đảng nào có quyền lãnh đạo và quản lý. Tất cả giao diện tương tác phải thông qua nhà nước, định nghiã rõ chức năng trong Hiến pháp

  Trong thực tế, ở các nước độc tài, một đảng toàn trị vi phạm Hiến pháp, thâu tóm tất cả chính phủ, quốc hội, tòa án và kềm kẹp xã hội dân sự. Cần một cơ chế và lòng dũng cảm của người dân để bảo vệ quyền con người và HP.

  Bỏ điều 4 đi vì nó vi phạm quyền con người, vi phạm nguyên tắc chung của Hiến pháp.
  Quốc hội không có quyền lập hiến.
  Cần một ủy ban độc lập chuyên trách về soạn thảo Hiến pháp.
  VN cần một Hiếp pháp thật sự chứ không cần một cương lĩnh đảng CS trá hình

  Phản hồi: 

  [quote=Khách Tăng Thanh Thỏi]PVĐ "Y' kiến của tôi : Xin mời mọi người đưa ra một khái niệm rõ ràng và đầy đủ nhất về Hiến pháp để có thể trên cơ sở khái niệm đó , ngưỡi dân sẽ hiểu rõ Hiến pháp là gì và họ sẽ quan tâm."

  Theo tôi hiểu thì Hiến pháp là khế ước giữa những người trong cùng cộng đồng, nghĩa là nó là bản giao ước giữa người dân và chính phủ, đưa ra những điều bắt mọi người phải thực hiện trong cuộc sống chung. Hay nó là luật mẹ, dựa vào đó đề ra những điều luật cụ thể bắt mọi người phải tuân theo.
  ...
  [/quote]

  Về luật học, Hiến Pháp là văn bản qui định cách thức tổ chức nhà nước, các luật cơ bản của công dân và điều quan trọng của Hiến Pháp nó là công cụ của công dân chống lại những luật lệ của chính quyền ra sau này đi ngược lại quyền của công dân. Hiến pháp của VN không có công cụ đó cho nên gọi là hiến pháp là lạm dụng từ ngữ luật học để mị dân, lừa cộng đồng quốc tế.

  Lỗ Trí Thâm
  https://danluan.org/tin-tuc/20121231/thay-hien-phap-1992

  Phản hồi: 

  Ngày trước, toàn Đảng toàn dân chung một mục đích nên dân thêo, bây giờ cứ nói ý đảng, lòng dân mà dân kêu trời đảng có nghe đâu, tức là mục đích đã khác rồi, nên dân không theo, dân không theo thì bắt phải theo, vậy mới đẻ ra điều 4.

  Phản hồi: 

  PVĐ "Y' kiến của tôi : Xin mời mọi người đưa ra một khái niệm rõ ràng và đầy đủ nhất về Hiến pháp để có thể trên cơ sở khái niệm đó , ngưỡi dân sẽ hiểu rõ Hiến pháp là gì và họ sẽ quan tâm."

  Theo tôi hiểu thì Hiến pháp là khế ước giữa những người trong cùng cộng đồng, nghĩa là nó là bản giao ước giữa người dân và chính phủ, đưa ra những điều bắt mọi người phải thực hiện trong cuộc sống chung. Hay nó là luật mẹ, dựa vào đó đề ra những điều luật cụ thể bắt mọi người phải tuân theo.

  Cái Hiến pháp của ta nó dở hơi dở hồn là những điều quy ước do Đảng CS đề ra bắt mọi người dân phải theo, vì thế nó có điều vô lý. Đảng chỉ là một nhóm người trong dân tộc, lại tự mình đặt ra rồi bắt tất cả mọi người phải tuân theo để đem lại quyền lợi của Đảng. Điều này thể hiện rõ trong điều 4. Do đó bỏ điều 4 thì mọi người mới bình đẳng.
  Nếu có đảng thì đảng do người này tổ chức ra thì cũng có đảng do người khác tổ chức ra. Hiện nay ta đã thừa nhận nhiều thành phần kinh tế, nhưng chỉ có một thành phần tư tưởng là điều bất hợp lý. Giới chủ thì không thể có tư tưởng vô sản. Nếu có tư tưởng vô sản thì chẳng ai có mộng làm giàu. Mà làm giầu là ước vọng của tát cả mọi người.

  Diều 4 đã phủ nhận hoàn toàn vai trò của nhân dân trong xã hội. Nhưng Hiến pháp là bản giao ước của tất cả người trong một đất nước.

  Phản hồi: 

  [quote=huycanh]Có một băn khoăn xin hỏi hai tác giả: HP 1960 không có điều 4, nhưng ĐCS vẫn là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Vậy nay giả định bỏ điều 4 như lập luận của 2 tác giả mới chỉ lí giải được cái logic trong tư duy lập hiến. Nhưng cao hơn phải là chính cái logic của đời sống được nhận thức và hiện thực hóa. Việc bỏ điều 4 như 2 tác giả đề xuất phải đưa tới v/đ vị trí của ĐCS trong HP:a,thừa nhận chế độ đa đảng, hoặc
  b,vẫn giữ chế độ nhất đảng, thì ĐCS có là lực lượng lãnh đạo (tuyệt đối)nhà nước và toàn xã hội? nếu không thì mối quan hệ đảng- nhà nước phải như thế nào?
  Nếu v/đ này không được đặt ra, được nhận thức trong HP thì cái logic của đời sống vẫn chưa được lí giải và do đó yêu cầu của 2 tác giả chỉ bỏ diều 4 đi đã trở nên không quan trọng nữa với đời sống thường nhật của lịch sử VN đương đại:ĐCS vẫn là một quyền lực cũ nát đứng trên nhà nước, trên HP và PL...[/quote]

  Trong thời gian chờ hai tác giả trả lời, tôi có chút ý kiến.

  - Đảng chính trị không phải là cơ quan nhà nước :
  Hiến pháp là bộ luật cơ sở của một quốc gia. Nó phải rõ ràng, là của chung nêu rõ các cơ quan nhà nước, các chức năng, ... Các đảng phái chính trị, đảng cầm quyền, không phải là các cơ quan nhà nước do đó trong Hiến pháp không ghi tên bất kỳ đảng nào. Đảng CSVN không phải là một cơ quan nhà nước

  - Bảo vệ và tôn trọng Hiến pháp :
  Hiến pháp phải được áp dụng chung cho tất cả mọi công dân, mọi cơ quan, mọi đảng phái. HP 1960 không có điều 4 thế nhưng đảng CSVN vẫn lãnh đạo, vẫn toàn trị bởi vì không có lực lượng nào, cơ chế nào bảo vệ Hiến pháp. Cần một tòa án Hiến pháp để bảo vệ HP.
  Hiến pháp phải nêu rõ các lực lượng vũ trang như quân đội và công an đều do nhà nước quản lý và lãnh đạo trong mục đích bảo vệ công dân, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ hiến pháp và nhà nước.
  Do không có cơ chế bảo vệ HP, các quan chức CSVN làm việc nhà nước cứ lôi đảng CSVN ra làm bình phong cho mọi hành động của họ, đi ngược lại lợi ích của dân, của quốc gia, chà đạp nhà nước.

  - Hiến pháp mang dấu ấn chung mọi dân tộc, mọi giai cấp :
  Hiến pháp phải mang dấu ấn, tinh thần của mọi dân tộc, mọi giai cấp trong cùng một quốc gia. Nó không thể nào mang nét đặc thù riêng của bất kỳ giai cấp nào như công - nông. Cần xóa bỏ cả chủ nghĩa Mac-Lê trong phần mở đầu của Hiến pháp

  Phản hồi: 

  Tóm lại, cần kíp thời làm bản Hiến pháp mới, hoặc ít ra, phải sửa đổi Hiến pháp 1992 một cách cơ bản.

  Để làm việc này, phải thành lập một Ủy hội Lập hiến gồm các chính khách, các trí thức tên tuổi, các đại biểu xuất sắc thuộc mọi thành phần xã hội không chỉ là đại biểu Quốc hội hay đảng viên đảng CSVN. Bản Hiến pháp mới hay Hiến pháp 1992 sửa đổi, nhất thiết phải được đưa ra cho nhân dân phúc quyết.

  -------------------

  Đề nghị này phải thúc đẩy mạnh mẽ từ vài năm nay. Hôm nay mới bàn đến là hơi trễ vì đảng CSVN sẽ ra sức hợp pháp quá các sửa đổi của chính họ

  Một tòa án hiến pháp, độc lập với quốc hội, để bảo vệ hiến pháp, không để bất kỳ ai chà đạp HP như đảng CSVN, nhà nước vẫn vi phạm
  Việc phúc quyết cũng như bầu cử, phải có ủy ban kiểm phiếu độc lập để tránh gian lận bầu cử như hiện nay và tòa án bảo hiến là nơi xác nhận ai thắng cử, kết quả trưng cầu dân ý

  Phản hồi: 

  >>> 1 – Khi đặt ra Điều 4, Đảng chỉ nhìn thấy mặt lợi là dựa vào đấy để giữ “ổn định chính trị”, củng cố vị trí độc tôn, vĩnh viễn của Đảng.

  >>> Song, mấy chục năm qua, thực tiến đã trả lời: Điều 4 đã làm tha hóa Đảng rất tai hại. Không ai, kể cả những người cầm đầu Đảng, không dễ dàng nhận rõ được rằng Đảng ta đã và đang suy thoái trầm trọng.

  Nhân danh tỏng bí thư của Đảng, tớ khẳng định sẽ không bao giờ xóa bỏ điều 4 HP dưới triều đại của tớ. Nếu có xóa điều 4, điều đó may ra có thể xảy ra dưới triều đại tỏng bí khác, nhưng không dưới triều đại Nguyễn phú Trọng. Bằng tiến sĩ, hàm giáo sư của tớ là về bảo vệ Đảng, bảo vệ cơ chế cùng với cái ghế và cái sổ hưu, nào có phải là về sửa hiến pháp đâu.

  Các bác có vẻ không hiểu lịch sử: Liên xô khi chết không kịp giãy đã có sửa hiếp pháp giấy lộn của họ đâu, nhưng họ vẫn chết. Đâu phải vì điều 4 hay điều 6 của hiến pháp mà Liên xô có thêm thì giờ giãy chết đâu.

  Nhưng các bác có vẻ hiểu phần nào quan hệ địa-chính trị: nếu Trung quốc từ bỏ chủ nghĩa xã hội thì ta sẽ sáng tạo "đổi mới" lần nữa ngay. Từ trước đến nay, các triều đại cộng sản của ta có bao giờ làm gì mà đi trước Trung quốc đâu: lãnh đạo sáng tạo của ta là như thế, thời tớ cũng sẽ như vậy, tớ không muốn gây thù oán với bạn vàng hữu cơ Trung quốc.

  >>> Dứt khoát gạt bỏ Điều 4 Hiến pháp 1992 khỏi Hiến pháp mới hoặc Hiến pháp sửa đổi. Gạt bỏ Điều 4 chính là phương sách cứu chữa và vực đảng CSVN dậy.

  Nhưng nếu bỏ điều 4 thì làm sao Đảng còn có độc quyền độc lợi? Làm sao đồng chí X còn chức vụ? Tớ còn ghế tỏng bí mà ngối? Khi đa đảng, và đảng khác lên cầm quyền thì đúng là tự sát rồi? Khi đa đảng, thì quan hệ làm sao với Trung quốc, là bậc thầy cách mạng địa-chính trị của ta? Rõ ràng là các bác coi tớ là lú hay sao? Lú mà có học vị tiến sĩ, học hàm giáo sư, chức tỏng bí?

  Thôi tớ có vài lời phát biểu thế thôi, các bác cũng nên vui vẻ vì ít ra sổ hưu của các bác đang được đảm bảo. Toàn Đảng, toàn công an, toàn quân, toàn nhà nước đang tranh đấu chống bọn diễn tiến hòa bình, các lực lượng thù địch để bảo vệ sổ hưu cho các bác, cho tớ. Nhưng sổ hưu của tớ thì chắc chắn sẽ có ưu tiên hơn sổ của các bác, nếu các bác không phiền lòng vì tớ đã sổ toẹt ra như vậy.

  Phản hồi: 

  Y' kiến của tôi : Xin mời mọi người đưa ra một khái niệm rõ ràng và đầy đủ nhất về Hiến pháp để có thể trên cơ sở khái niệm đó , ngưỡi dân sẽ hiểu rõ Hiến pháp là gì và họ sẽ quan tâm .

  Phản hồi: 

  Không riêng gì văn bản Hiến pháp mà nhiều văn bản khác của nhà nước ta và cả những lới phát biểu của các quan chức cao cấp cũng đầy rẫy mâu thuẫn. Trên nói một đằng, dưới nói một nẻo. Trước kia tình trạng dân trí thấp nên trên bảo sao, dưới nghe vậy. Mặt khác trước kia không có internet nên người biết khong có điều kiện phản biên, hoạnh lại. Nay thì khác rồi nên người ta mới vạch ra cái sai của các nhà lãnh đạo.

  Rõ ràng để điều 4 Hiến pháp là điều vô lý. Đảng chỉ là một nhóm người tập hợp lại với nhau, sao lại lãnh đạo cả dân tộc? Nhóm người tập hợp lại thì họ chỉ mang lại quyền lợi cho nhóm người đó thôi. Vậy mà dân phải nuôi họ và coi họ như thần thánh, thế thì còn đâu là dân chủ.
  Hiến pháp đã thừa nhận Quốc hội là cơ quan quyền lực tối cao vậy mà lại bị Đảng lãnh đạo thì hóa ra Đảng cao hơn cái tối cao thì gọi là cái gì cao? Có người thấy Đảng toàn những người dốt nên gọi hài hước Đảng là ĐÊM CAO. Tối rồi đến đêm mà.

  Pháp luật thì đòi hỏi phải công bằng và tuân theo lẽ phải và đạo đức, thế nhưng pháp luật trong nhà nước ta thì pháp luật lại phục vụ Đảng , tức là phục vụ quyền lợi của một nhóm người. Nước ngoài bảo nhà nước ta là nhà nước Đảng trị thì Đảng kêu ầm lên nhưng lại thừa nhận Đảng lãnh đạo toàn diện. Toàn lừa dân bằng các kiểu xảo ngữ. Đảng đã cho phản biện xã hội (thông qua Mặt trận Tổ quốc) nhưng lại có cái đuôi "Phản biện có định hướng". Dân chủ cũng do Đảng giật dây. Trò lừa bịp này đã lộ diện rồi. Vừa cho tự do ý kiến lại vừa giữ nguyên tắc bất di bất dịch là Đảng lãnh đạo. ÔI trò cho tay phải lấy lại tay trái!!! Lúc nói thế nọ lúc nói thế kia là tráo trở, lật lọng. Chỉ có con người vô liêm sỉ mới có thái độ như vậy. Đảng toàn những con người như vậy thì dân phải có thái độ tẩy chay.

  Bỏ điều 4 Hiến pháp thì đất nước mới tiến lên được. Điều 4 Hiến pháp chính là cái vòng kim cô kìm hãm sự phát triển của đất nước.

  Phản hồi: 

  [quote=visitor][quote]
  “Đảng ta bỏ Điều 4 là tự sát”.
  [/quote]

  Có thực vậy không? Hiến pháp 1946 và Hiến pháp 1959 không có điều 4 mà sao Đảng vẫn tồn tại đó thôi. Chả lẽ Đảng bây giờ yếu đến mức phải ghi vào HP vị trí lãnh đạo độc tôn của mình thì mới tồn tại được hay sao?[/quote]

  Câu khủng này cần bạn Nguyễn Minh Triết giải thích vì bạn í là tác giả. Nguyên chủ tịch nước chứ không phải Nguyễn Minh Triết con thứ ba của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

  Nguyễn Minh Triết, chủ tịch nước, chém gió câu “Đảng ta bỏ Điều 4 là tự sát” thật là mất tư cách chủ tịch nước, người đại diện quốc gia, dân tộc. Triết có thể được coi là phản động, chống phá nhà nước và phỉ báng dân tộc VN

  Phản hồi: 

  Có một băn khoăn xin hỏi hai tác giả: HP 1960 không có điều 4, nhưng ĐCS vẫn là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Vậy nay giả định bỏ điều 4 như lập luận của 2 tác giả mới chỉ lí giải được cái logic trong tư duy lập hiến. Nhưng cao hơn phải là chính cái logic của đời sống được nhận thức và hiện thực hóa. Việc bỏ điều 4 như 2 tác giả đề xuất phải đưa tới v/đ vị trí của ĐCS trong HP:a,thừa nhận chế độ đa đảng, hoặc
  b,vẫn giữ chế độ nhất đảng, thì ĐCS có là lực lượng lãnh đạo (tuyệt đối)nhà nước và toàn xã hội? nếu không thì mối quan hệ đảng- nhà nước phải như thế nào?
  Nếu v/đ này không được đặt ra, được nhận thức trong HP thì cái logic của đời sống vẫn chưa được lí giải và do đó yêu cầu của 2 tác giả chỉ bỏ diều 4 đi đã trở nên không quan trọng nữa với đời sống thường nhật của lịch sử VN đương đại:ĐCS vẫn là một quyền lực cũ nát đứng trên nhà nước, trên HP và PL...

  Phản hồi: 

  [quote]
  “Đảng ta bỏ Điều 4 là tự sát”.
  [/quote]

  Có thực vậy không? Hiến pháp 1946 và Hiến pháp 1959 không có điều 4 mà sao Đảng vẫn tồn tại đó thôi. Chả lẽ Đảng bây giờ yếu đến mức phải ghi vào HP vị trí lãnh đạo độc tôn của mình thì mới tồn tại được hay sao?

  Phản hồi: 

  [quote=Admin]Trong 1-2 ngày tới Dân Luận sẽ lập riêng một chuyên mục Góp ý sửa đổi Hiến Pháp để các bài viết liên quan đến lĩnh vực này sẽ được hiển thị ở một trang riêng.[/quote]

  Thật ra điều quan trọng là phải xét từ gốc. Bản HP cần phải phải dựa vào một "triết lý" hay "tiêu chí" căn cơ làm gốc vững chắc; sau đó HP mới cụ thể hóa thành những cơ cấu và quan hệ giũa các cơ cấu này, và trở nên chuẩn mực cho những luật lệ và văn bản cấp thấp hơn.

  "Triết lý" hay "tiêu chí" này phải được nêu rõ trong phần đầu của bản HP. Đọc qua HP hiện thời của VN không thấy nói gì đến đối tượng DÂN vốn là yếu tố quan trọng nhất. Vậy triết lý hiện nay của HPVN là gì? Là được hiểu theo cương lĩnh của đảng CS chăng?

  Cần phải xác định "triết lý" hay "tiêu chí" trước đã. Nếu nó không rõ ràng hay không chính yếu nhằm phục vụ nhân dân thì dù sửa HP cách nào nữa cũng chỉ là sự chắp vá kiểu "sai thì sửa, sửa càng sai" mà thôi.

  Phản hồi: 

  [quote=Thảm]Nghe nói ở các nước tiên tiến học sinh sinh viên được dạy về Hiến pháp, Quyền con người... từ rất sớm. Còn tại Việt Nam bản thân tôi mấy chục tuổi đầu cũng chỉ mới để ý đến hai chữ "Hiến pháp" và quan tâm tới nó trong 2 năm gần đây.

  Tôi dám cá 100 người dân Việt Nam hiện nay thì hơn 90 người không biết hoặc không quan tâm "Hiến pháp" là cái gì, kể cả những người có bằng kỹ sư, bác sĩ. Không biết, không quan tâm, do đó không thấy có nhu cầu bảo vệ Hiến pháp hay Quyền con người (của mình và của toàn xã hội).

  Nếu không làm được cái việc (tưởng chừng rất đơn giản) là phổ cập bản Hiến pháp (dù còn sai trái khiếm khuyết) tới toàn dân như một cuộc "xóa mù Hiến pháp" thì mọi hình thức "đấu tranh" khác đều sẽ rất khó khăn. Cho nên việc kêu gọi mới đây của trang BauxiteVN là rất kịp thời, đúng lúc. Hy vọng trong thời gian tới ở khắp các ngõ chợ, góc phố... người ta đều nói đến hai chữ HIẾN PHÁP.

  P/S:
  Mấy ông/bà hải ngoại có thể sẽ thấy sốc (vì các ông/bà đặt chân lên đất nước người ta khi mọi thứ đã ngon lành rồi, các ông/bà chỉ việc hưởng thụ). Các ông/bà sẽ không thể hiểu "đấu tranh" thực sự khó khăn như thế nào.[/quote]

  Thôi khỏi cá vì tôi thua bác.
  Cái đám bạn tôi ở VN, về chơi với tụi nó nhiều lần, tụi nó chỉ lo nói chuyện nhậu, gái gú, gà tơ, đấm bóp, kiếm tiền, chạy trường, đi chơi, chứ chẳng có thằng nào quan tâm hoặc ít nhất nhắc nhở đến Hiến pháp hay Quyền con người. Mấy lần hỏi gọi ý, tụi nó đều nói ấm ớ rồi lại chuyện ăn nhậu lôi vào

  Phản hồi: 

  Ls Trần Lâm và Ts Nguyễn Thanh Giang
  Tác giả gửi đến Dân Luận

  -------------------

  Mong rằng các luật sư Trần Lâm, ... các trí thức như Ts Nguyễn Thanh Giang ... vận động trong nước và gửi ý kiến đến ủy ban Hiến Pháp.

  Các bác ở nước ngoài, còn hộ chiếu VN có thể đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến Pháp không ? Nếu được thì bằng cách nào ? Thông qua đại sứ VN ?

  Phản hồi: 

  [quote=Admin][quote=PVĐ][quote=Thảm]...Các ông/bà sẽ không thể hiểu "đấu tranh" thực sự khó khăn như thế nào.[/quote]
  Có cách gì lập ra và duy trì một trang Web đăng đề mục Góp ý soạn thảo hiến pháp và đăng tuyển những bài góp ý ở VN được không ? Có người tình nguyện đi các nơi giới thiệu vễ tầm quan trọng của Hiến pháp , lợi ích của những điều được công bố trong HP và phân tích các điều để mọi người cùng hiểu và cùng tán thành không ?[/quote]

  Trong 1-2 ngày tới Dân Luận sẽ lập riêng một chuyên mục Góp ý sửa đổi Hiến Pháp để các bài viết liên quan đến lĩnh vực này sẽ được hiển thị ở một trang riêng.[/quote]

  Nếu vậy thì tuyệt vời quá. Ngoài ra tôi muốn góp tặng thưởng tài chính (1000 $ USA) cho 1 ai đó đang ở Việt Nam tình nguyện phổ biến nội dung, giá trị của Hiến Pháp, phổ biến các bài góp ý sửa đổi Hiến Pháp của chuyên mục này và có ít nhất một góp ý được ghi trong Hiến pháp sửa đổi. Đồng thời mong mọi người Lập ra 1 quỹ hỗ trợ cho những người tích cực tham gia Góp ý sửa đổi hiến pháp để thuận lợi cho việc nhiều người cùng hiểu rõ những điều cần có trong một Hiến Pháp hiện đại lâu dài. Việc bình chọn người được thưởng khuyến khích do Các thành viên của Chuyên mục Góp ý sửa đổi Hiến Pháp thành lập.

  Phản hồi: 

  [quote=PVĐ][quote=Thảm]...Các ông/bà sẽ không thể hiểu "đấu tranh" thực sự khó khăn như thế nào.[/quote]
  Có cách gì lập ra và duy trì một trang Web đăng đề mục Góp ý soạn thảo hiến pháp và đăng tuyển những bài góp ý ở VN được không ? Có người tình nguyện đi các nơi giới thiệu vễ tầm quan trọng của Hiến pháp , lợi ích của những điều được công bố trong HP và phân tích các điều để mọi người cùng hiểu và cùng tán thành không ?[/quote]

  Trong 1-2 ngày tới Dân Luận sẽ lập riêng một chuyên mục Góp ý sửa đổi Hiến Pháp để các bài viết liên quan đến lĩnh vực này sẽ được hiển thị ở một trang riêng.

  Phản hồi: 

  Hãy lấy ví dụ hiến pháp của một quốc gia là một cơ thể của con người thì luật pháp chỉ là quần áo mặc sao cho đẹp đẽ con người đó mà thôi.
  Nếu anh có một hiến pháp tốt lành, anh sẽ thấy hiến pháp như một cô gái 18, đẹp đẽ vô cùng dù có bộ quần áo hay không thì nó vẫn đẹp, sexy và quyến rũ, thậm chí anh còn mong muốn rằng cô ấy không mặc áo cũng chẳng sao vì mọi thứ đều rõ ràng, dễ hiểu và quá dễ để làm theo...
  Nếu một hiến pháp tồi bại, nó sẽ như một bà già lụ khụ 80, dù anh có làm gì, đeo bao nhiêu trang sức thì tuổi già, sức yếu và sự xấu xí cũng sẽ lộ ra bên ngoài, khi đó dù có mang bao nhiêu gấm vóc lụa là cũng chỉ thế mà thôi, không thể nào trét phấn tô son cho cái quá cũ kĩ.

  Chính vì thế, điều 1 của Hiến pháp trước tiên phải là: "Chính phủ Việt Nam đảm bảo không một ai được xâm phạm đến cơ thể, tài sản và quyền lợi chính đáng của công dân Việt Nam"
  Chỉ một điều này thôi, chắc cũng đủ để đảm bảo lợi ích của 90 triệu dân Việt Nam, không còn áp đặt, không còn duy ý chí nữa, không còn bất kỳ sự xâm phạm nào đến người công dân và khi đó bao nhiêu bất công sẽ có thể được dẹp bỏ, đơn giản vô cùng mà lại dễ hiểu vô cùng.

  Phản hồi: 

  [quote=Thảm]...Các ông/bà sẽ không thể hiểu "đấu tranh" thực sự khó khăn như thế nào.[/quote]
  Có cách gì lập ra và duy trì một trang Web đăng đề mục Góp ý soạn thảo hiến pháp và đăng tuyển những bài góp ý ở VN được không ? Có người tình nguyện đi các nơi giới thiệu vễ tầm quan trọng của Hiến pháp , lợi ích của những điều được công bố trong HP và phân tích các điều để mọi người cùng hiểu và cùng tán thành không ?

  Phản hồi: 

  Phải thừa nhận rằng ngay tại Mỹ, người Việt Nam tham gia vào việc bảo vệ nhân quyền rất ít, thành quả rất nhỏ bé. Họ rất thụ động, có thể vì họ quen được người bản xứ hoặc các giống dân khác di cư tới trước đứng ra bảo vệ nên họ cứ nghĩ đó là trách nhiệm của ai khác, của chính quyền chứ không phải của từng công dân.
  Tóm lại người Việt dù ở đâu cũng chưa thể hiện là giống dân có tố chất tốt về tư tưởng, nhận thức chính trị, xây dựng thể chế, bảo vệ cộng đồng. Người Việt giỏi kiếm ăn hơn (nghe có vẻ hơi xúc phạm người Việt, vì kiếm ăn là bản năng thấp nhất của mọi loại động vật).

  Phản hồi: 

  Nghe nói ở các nước tiên tiến học sinh sinh viên được dạy về Hiến pháp, Quyền con người... từ rất sớm. Còn tại Việt Nam bản thân tôi mấy chục tuổi đầu cũng chỉ mới để ý đến hai chữ "Hiến pháp" và quan tâm tới nó trong 2 năm gần đây.

  Tôi dám cá 100 người dân Việt Nam hiện nay thì hơn 90 người không biết hoặc không quan tâm "Hiến pháp" là cái gì, kể cả những người có bằng kỹ sư, bác sĩ. Không biết, không quan tâm, do đó không thấy có nhu cầu bảo vệ Hiến pháp hay Quyền con người (của mình và của toàn xã hội).

  Nếu không làm được cái việc (tưởng chừng rất đơn giản) là phổ cập bản Hiến pháp (dù còn sai trái khiếm khuyết) tới toàn dân như một cuộc "xóa mù Hiến pháp" thì mọi hình thức "đấu tranh" khác đều sẽ rất khó khăn. Cho nên việc kêu gọi mới đây của trang BauxiteVN là rất kịp thời, đúng lúc. Hy vọng trong thời gian tới ở khắp các ngõ chợ, góc phố... người ta đều nói đến hai chữ HIẾN PHÁP.

  P/S:
  Mấy ông/bà hải ngoại có thể sẽ thấy sốc (vì các ông/bà đặt chân lên đất nước người ta khi mọi thứ đã ngon lành rồi, các ông/bà chỉ việc hưởng thụ). Các ông/bà sẽ không thể hiểu "đấu tranh" thực sự khó khăn như thế nào.