Lỗ hổng lớn của Hiến pháp Việt Nam và câu trả lời “lách luật” khôn ngoan của TT Nguyễn Tấn Dũng

 • Bởi Admin
  21/11/2012
  4 phản hồi

  Nguyễn Duy Vinh

  Vừa qua, trong buổi chất vấn tại Quốc hội Việt Nam ngày 14 tháng 11 năm 2012, đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc (DTQ) đã khéo léo nêu lên bốn chữ “văn hóa từ chức” như một sự gợi ý cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (NTD) về một sự từ chức mà những viên chức của cơ quan hành chính có thể làm, đặc biệt là người đứng đầu của cơ quan ấy tức là Thủ tướng NTD. Mặc dù ông Dương Trung Quốc không yêu cầu thẳng Thủ tướng NTD từ chức, cách nói khéo léo của ông DTQ đã được bàn tới rất nhiều qua các báo chí trên mạng và cách nói đó có thể được hiểu như một thách đố đối với Thủ tướng NTD và nội các của ông. Và ông NTD đã trả lời như sau cho sự gợi ý văn hóa từ chức này:

  Về ý kiến của ĐB là có nghĩ đến văn hóa từ chức không, tôi xin trình bày ý kiến thế này. Đối với tôi, còn 3 ngày nữa tròn 51 năm tôi theo Đảng, hoạt động cách mạng, chịu sự quản lý trực tiếp của Đảng. Trong 51 năm qua, tôi không xin với Đảng cho tôi đảm nhiệm chức vụ này hay chức vụ khác. Mặt khác, tôi cũng không thoái thác hay từ chối bất cứ nhiệm vụ gì mà Đảng và Nhà nước giao phó cho tôi. Là cán bộ, đảng viên, tôi đã nghiêm túc báo cáo với Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương về bản thân mình. Đảng, Ban chấp hành Trung ương đã hiểu rõ về tôi, cả về sức khỏe, thương tật, cả về năng lực, phẩm chất, đạo đức cả về tâm tư, nguyện vọng của tôi. Đảng lãnh đạo trực tiếp tôi, hiểu rõ về tôi, Đảng ta là đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và toàn xã hội. Đảng đã phân công tôi tiếp tục làm nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội bỏ phiếu bầu tôi làm Thủ tướng Chính phủ thì tôi sẵn sàng chấp nhận và hoàn thành nghiêm túc mọi quyết định của Đảng, của Quốc hội. Tóm lại, có thể nói, gần suốt cuộc đời tôi theo Đảng, cách mạng, dưới sự hoạt động trực tiếp của Đảng, tôi không chạy, tôi cũng không xin, tôi không thoái thác nhiệm vụ gì mà Đảng, Nhà nước phân công. Tôi sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc như đã làm trong suốt 51 năm qua.

  Trước khi đi vào việc phân tích câu trả lời của TT NTD, chúng ta hãy cùng nhìn lại Hiến pháp Việt Nam, hiến pháp hiệu lực hiện nay còn được gọi là Hiến Pháp 1992.

  Văn bản Hiến pháp 1992 của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN) minh định rõ ràng tính cách lập hiến và lập pháp tối cao của Quốc hội cũng như quy định rõ rệt chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ Tổ quốc, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cũng như cơ cấu tổ chức và quyền hạn của các cơ quan nhà nước. Các cơ quan nhà nước ở đây hoạt động theo phương châm (hay thể chế) “đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ và nhà nước quản lý”. Tuần tự qua 10 chương của văn bản Hiến pháp 1992, các cơ quan nhà nước và các chức năng lãnh đạo sau đây đã được mô tả đầy đủ: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân. Riêng phần Thủ tướng chính phủ thì Điều 110 ghi rất rõ ràng:

  Chính phủ gồm có Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và các thành viên khác. Ngoài Thủ tướng, các thành viên khác của Chính phủ không nhất thiết là đại biểu Quốc hội.

  Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác với Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.

  Điều 109 cũng ghi rõ Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Và Điều 83 xác định tính cách dân làm chủ của Quốc hội qua đó Quốc hội là đại biểu nhân dân và là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất. Đọc đến đây thì chúng ta đã có thể vỗ tay khen ngợi và mừng cho tính cách dân chủ tuyệt vời của Hiến pháp VN 1992. Ngụ ý rằng đã là cơ quan quyền lực cao nhất thì làm gì có cơ quan quyền lực nào cao hơn được. Đã là đại biểu của dân thì chắc chắn dân làm chủ rồi còn gì mà phải thắc mắc. Tuy nhiên, cái tuy nhiên chết người, cái tuy nhiên phải gió, đoàng một cái, có một ai đó vô cùng thâm độc, bắn xỉa vào cái văn bản Hiến pháp 1992 đó có một điều thôi và điều mới được bắn vào này làm vỡ toang sự liên hệ mật thiết của sự cai trị và quản lý quốc gia qua sự nối kết lá phiếu của Dân – đại biểuQuốc hội – vàNhà nước Việt Nam (gồm Chủ tịch nước, viên chức Chính phủ và những cơ quan nhân dân còn lại). Cái điều khủng khiếp này có khả năng xé tan cấu trúc lập hiến và lập pháp vững chắc của nền dân chủ Việt Nam. Nó tạo ra một cái lỗ hổng rất lớn mà tiếng Anh mình có thể gọi là flaw và tiếng Pháp là faille. Nó chính là Điều 4 của văn bản Hiến pháp Việt Nam:

  Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

  Điều 4 Hiến pháp VN biến Quốc hội thành bù nhìn vì Quốc hội không còn là cơ quan quyền lực cao nhất nữa. Điều 4 Hiến pháp VN vô hiệu hóa tất cả những điều nào khác trong văn bản đụng tới quyền lãnh đạo nhà nước. Đây là một cái gậy thọc vào bánh xe. Ai nghĩ ra cái điều 4 này và cho vào Hiến pháp một cách ngang xương như thế này chắc chắn phải hoặc là (1) một người rất xảo quyệt và đồng thời coi thường văn bản Hiến pháp VN hoặc (2) một người dốt không hiểu tí gì về cấu trúc đầy luận lý (lôgíc) của văn bản Hiến pháp này. Từ đây ai muốn nói gì thì nói, không ai qua được điều 4 này nữa. Đảng là cơ quan lãnh đạo tối cao.

  Quay lại câu trả lời của ông Nguyễn Tấn Dũng, chúng ta có thể hiểu ngay sự khôn ngoan của câu trả lời này. Ông đã sử dụng cái lỗ hổng lớn của Hiến pháp VN. Ông đã dùng điều 4 của Hiến pháp VN và gạt phắtQuốc hội sang một bên. Ông chịu sự quản lý trực tiếp của đảng và ông nhắc lại “đảng lãnh đạo trực tiếp ông” và ông nhấn mạnh điều 4 của Hiến pháp VN thật rõ ràng trong câu trả lời của ông:Đảng ta là đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và toàn xã hội

  Ông Dương Trung Quốc và toàn thể đại biểu Quốc hội Việt Nam á khẩu. Câu trả lời rất rõ ràng: chỉ có Đảng CSVN mới có thể bãi nhiệm ông Thủ tướng Chính phủ mặc dù theo Điều 84 của Hiến pháp 1992, quyền mãn nhiệm và bãi nhiệmThủ tướng Chính phủ nằm trong tay của Quốc hội VN.

  Ngày nào Điều 4 được lấy đi khỏi Hiến pháp VN, ngày ấy sẽ không còn vị Thủ tướng nào dám coi thường Quốc hội nữa (mà coi thường Quốc hội cũng chính là coi thường dân). Lấy điều 4 đi văn bản Hiến pháp 1992 sẽ trở thành rõ rệt và lôgic hơn.

  N.D.V.
  (cựu học sinh trung học Nguyễn Trãi Sài Gòn)

  Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  4 phản hồi

  Bộ Chính Trị đang điều nghiên việc luật hóa quan hệ vàng hữu cơ giữa hai Đảng Cộng sản anh em Việt nam - Trung quốc, trong sự triển khai trên thực tế của phạm trù triết học Nguyễn phú Trọng bảo vệ Đảng, bảo vệ cơ chế cùng với cái ghế.

  Đảng ta từ lâu đã chủ trương Trung quốc là bạn. Để luật hóa việc này, Bộ Chính Trị đang cho điều nghiên để sửa lại hiến pháp, điều 5 sẽ nói rõ quan hệ đồng chí bạn đại cục vàng hữu cơ này.

  Trên thực tế quan hệ bạn vàng hữu cơ này đã có từ lâu. Cụ Thủ tướng Phạm văng Đồng đã xác nhận chủ quyền biển của Trung quốc, tổng bí thư Lê Duẩn thừa nhận thà để Trung quốc quản lý Hoàng sa còn hơn để chính quyền Ngụy Sài gòn quản lý. Trong năm 2012, tớ nhiều lần khẳng định quan hệ đồng chí bạn đại cục vàng hữu cơ Việt nam - Trung quốc. Trung quốc cho ta đại cục nào, ta nhận cục ấy.

  Vì vậy, điều 5 sẽ nói rõ quan hệ đồng chí bạn đại cục vàng hữu cơ này, luật hóa một sự thật trong thực tế.

  Điều 4 Hiến pháp khẳng định sự lãnh đạo chuyên chính của Đảng Cộng sản; điều 5 luật hóa quan hệ đại cục vàng hữu cơ Việt nam - Trung quốc. Hiến Pháp của ta sẽ là cơ sở pháp lý cho hai nước tiến lên xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trong phạm vi của Liên Bang Trung quốc.

  " Quay lại câu trả lời của ông Nguyễn Tấn Dũng, chúng ta có thể hiểu ngay sự khôn ngoan của câu trả lời này. Ông đã sử dụng cái lỗ hổng lớn của Hiến pháp VN. Ông đã dùng điều 4 của Hiến pháp VN và gạt phắt Quốc hội sang một bên "

  Nguyễn Tấn Dũng chỉ phét lác dân chủ ở cái lỗ miệng. Chẳng có gì là khôn ngoan vì ai cũng biết trả lời láu cá vặt như thế.

  Dùng ô dù để lách luật, dựa dẫm, cáo đội lốt hổ là mấy cái trò tham nhũng, đe dọa, ... của các chính thể độc tài, công an phát xít .

  Điều 4 là ô dù để xảy ra những việc sai trái, tham ô, lũng loạn với các nghị quyết của đảng phản dân chủ, lệnh miệng, ... để lãnh đạo. Nếu không dẹp bỏ điều 4 đi, hệ thống nhà nước VN chỉ là bù nhìn, tay sai của đảng CSVN.

  Hãy yên tâm đi , chính điều 4 sẽ lật đổ Đảng CS vì với xu thế vươn nhập toàn cầu , thế hệ Đảng viên mới họ sẽ hiểu ra được vấn đễ vễ các Cụ bên Đảng nói láo , họ không phải vào Đảng để tiên phong theo chủ nghĩa Mác - Lenin , thậm chí theo tư tưởng HCM mà họ vào Đảng vì các mục đích khác . Nhưng cũng chính vì việc Đảng lãnh đạo triệt để và toàn diện nên mọi hành vi đi ngược hoặc không theo Cương lĩnh Đảng CS của mọi hoặc một Đảng viên bất tuân cương lĩnh mà Đảng phải chịu vẽ thêm 1 nét dối trá và xấu xa .TT Nguyễn Tấn Dũng không thể từ chức vì mọi hành vi và hâu quả của TT tạo ra đều nằm trong " sự lãnh đạo của Đảng CS" .
  Cái chính trong moi hiện tượng lâu nay chỉ nói rõ 1 điều : Đảng CS chỉ là cái vỏ rỗng đối với một số kẻ tham nhũng vô độ không có lý tưởng và tới 1 lúc nào đó cái vỏ rỗng này bị mục thì toàn dân chỉ còn biết cho vỏ vỡ vào sọt rác.
  Một Đảng mà gom những thành phần , thế hệ không theo cương lĩnh thì Đảng này khi bị vỡ , các thành phẫn tham gia nó bát nháo và hung hãn vô cùng. Khi đó họ sẽ không tha thứ cho nhau và họ sẽ tự triệt hạ .
  Gioi trí thức bây giờ không có khả năng làm khởi nghĩa thì nên viết và nói những điều phải trái . Khi nào mọi việc rõ ràng , tức khắc sẽ có thay đổi .

  Điều 4 của Hiến Pháp là sự thể hiện, triển khai cụ thể thực tế của phạm trù triết học Nguyễn Phú Trọng: Bảo vệ Đảng, bảo vệ cơ chế cùng với cái ghế. Điều 4 Hiến Pháp bảo đảm quyền lãnh đạo, chuyên chính tuyệt đối, vĩnh hằng của Đảng Cộng sản Việt nam. Lãnh đạo của Nhà nước Việt nam chỉ chịu trách nhiệm với Đảng, chứ chẳng chịu trách nhiệm với ai cả. Đồng chí Ba Dũng nói như thế, đồng chí Tư Sang cũng khẳng định như vậy. Ngược lại, Đảng sẽ bảo đảm cái ghế cho các cá nhân lãnh đạo. Đây là thể hiện quan hệ biện chứng, hữu cơ, qua lại giữa cá nhân đảng viên, lãnh đạo và Đảng.

  Vì thế cái ghế cho đồng chí X rất là vững chắc, không như cái ghế của Obama, sẽ bị thay trong 4 năm nữa.

  Tớ phải đi Liên xô làm nghiên cứu sinh trong nhiều năm mới cô đọng triết học Marx-Lenin và thực tiễn kách mệnh nước ta vào trong một phạm trù, tưởng như giản đơn, nhưng rất bao trùm, quan trọng này.