Luật sư Ngô Ngọc Trai gửi thư chất vấn giáo sư Đặng Hùng Võ

 • Bởi Admin
  08/11/2012
  5 phản hồi

  Luật sư Ngô Ngọc Trai

  Kính gửi Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện,

  Được biết chiều nay 8/11 giáo sư Đặng Hùng Võ sẽ đối thoại trả lời về dự án Ecopark, trường hợp anh Diện tham dự xin anh hỏi Giáo sư Võ một câu như sau, tuy rằng không liên quan trực tiếp tới dự án Ecopark nhưng có ảnh hưởng tới rất nhiều người dân bị thu hồi đất hiện nay.

  Giáo sư Đặng Hùng Võ giữ cương vị Thứ trưởng Bộ tài nguyên Môi trường từ năm nào đến năm nào? Ở cương vị Thứ trưởng, ông có vai trò tham gia góp ý soạn thảo ban hành Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư không? Bởi lẽ nghị định này do Bộ tài nguyên môi trường chủ trì soạn thảo trình chính phủ ban hành.

  Liên quan tới Nghị định 69/2009 có hai vấn đề có liên quan tới trách nhiệm của Bộ tài nguyên môi trường và Giáo sư Võ trong vai trò là Thứ trưởng như sau:

  Thứ nhất : Về những sai sót cẩu thả khi ban hành Nghị định 69

  Ngày 13/8/2009 Chính phủ ban hành Nghị định 69 thì đến ngày 23/10/2009 Bộ tài nguyên môi trường có văn bản đính chính số 181/ĐC-CP đính chính Nghị định số 69. Nội dung cụ thể như sau, trích nguyên văn:

  Do sơ suất trong khâu đọc soát, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, xin đính chính một số sai sót trong Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư như sau:

  1. Tại trang 5 dòng thứ 7 từ trên xuống (khoản 5 Điều 9), viết là: “các khoản 1, 2 và 3”.
  Nay xin sửa lại là: “các khoản 2, 3 và 4”.

  2. Tại trang 21 dòng thứ 13 từ trên xuống (điểm a khoản 1 Điều 32), viết là: “các Điều 27, 28, 29 và 38”.
  Nay xin sửa lại là: “các Điều 29, 30 và 31”.

  3. Tại trang 21 dòng thứ 15 từ trên xuống (điểm b khoản 1 Điều 32), viết là: “ khoản 6 Điều 29”.
  Nay xin sửa lại là: “khoản 4 Điều 31”.

  4. Tại trang 22 dòng thứ 8 từ dưới lên (điểm e khoản 1 Điều 34), viết là: “khoản 1 Điều 22”.
  Nay xin sửa lại là: “khoản 1 Điều 19”.

  5. Tại trang 28 dòng thứ 13, 14 và 15 từ trên xuống (điểm a khoản 2 Điều 41), viết là: “Điều 10, Điều 12, bỏ nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết của khu công nghệ cao, khu kinh tế quy định tại các Điều 14, 30, 52, 125, 126, 127 và 141 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP”.

  Nay xin sửa lại là: “Điều 10, Điều 12; nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết của khu công nghệ cao, khu kinh tế quy định tại Điều 14; Điều 30; khoản 2 Điều 31; các Điều 52, 125, 126, 127 và 141 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP”.

  6. Tại trang 28 dòng thứ 16 và 17 từ trên xuống (điểm b khoản 2 Điều 41), viết là: “các Điều 3, 6, 10, 19 và 27, khoản 1 Điều 28, 32, 36, 39 và 48 Nghị định số 197/2004/NĐ -CP”.

  Nay xin sửa lại là: “các Điều 3, 6, 10, 19 và 27; khoản 1 và khoản 2 Điều 28; các Điều 32, 36 và 39; điểm b khoản 1 Điều 44; Điều 48 Nghị định số 197/2004/NĐ -CP”.

  7. Tại trang 28 dòng thứ 14 từ dưới lên (điểm d khoản 2 Điều 41), viết là: “khoản 1 Điều 2, khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều 4 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP”.
  Nay xin sửa lại là: “khoản 1 Điều 2; các khoản 1, 4, 5 và 6 Điều 4 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP”.

  8. Tại trang 29 dòng thứ nhất từ trên xuống (khoản 4 của Điều 41), viết số thứ tự khoản là: “4”.
  Nay xin sửa lại số thứ tự của khoản này là: “3”./.

  Nghị định 69/2009 có 41 điều thì có sai sót ở 8 điều và phải đính chính sửa đổi.

  Một nghị định của chính phủ được ban hành mà có từng ấy lỗi sai sót thì cho thấy sự cẩu thả, vô trách nhiệm của cơ quan soạn thảo ban hành đến chừng nào? Khoan chưa phân tích làm rõ xem nội dung đính chính của Bộ tài nguyên môi trường sẽ khiến cho văn bản chính thức của chính phủ có lợi hay bất lợi hơn cho người dân trong việc thu hồi đất, thì với ngần ấy sai phạm sẽ gây khó khăn rất nhiều cho các cấp chính quyền trong việc áp dụng chính sách pháp luật. Và điều này rõ ràng là làm mất đi sự uy nghiêm của chính phủ trong việc ban hành văn bản pháp luật.

  Thứ hai: Về việc giao quyết định thu hồi đất cho người có đất bị thu hồi

  Trước khi có nghị định 69/2009/NĐ-CP thì trước đó việc thu hồi đất áp dụng theo Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

  Khoản 3 Điều 53 Nghị định 84/2007 quy định: Quyết định thu hồi đất phải được gửi đến người có đất bị thu hồi và được niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất bị thu hồi trong suốt thời gian kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được quyết định đến thời điểm kết thúc việc thu hồi.

  Việc người dân được giao quyết định thu hồi đất có ý nghĩa rất lớn là nhằm cung cấp thông tin cho người dân được biết mình bị thu hồi đất gì, ở đâu, diện tích bao nhiêu, lý do thu hồi là gì, cơ quan nào thu hồi. Từ đó người dân có cơ sở thông tin để thu xếp, sắp xếp ổn định cuộc sống và thực hiện quyền của người sử dụng đất.

  Nếu biết thu hồi đất ở, người dân sẽ lo thu xếp về chỗ ở mới. Nếu bị thu hồi đất nông nghiệp, người dân sẽ xem xét bị thu hồi diện tích bao nhiêu còn lại bao nhiêu từ đó lo chuyển đổi công ăn việc làm hoặc cơ cấu lại sản xuất.

  Được biết cơ quan nào thu hồi, lý do thu hồi là gì, có chính đáng hay không, người dân có quyền khiếu nại nếu việc thu hồi đất là không đúng pháp luật về thẩm quyền hoặc về căn cứ thu hồi. Qua đó người dân thực hiện vai trò giám sát đối với cán bộ chính quyền trong việc thực hiện chính sách pháp luật về đất đai. Đây là quy định tích cực của chính phủ bảo vệ quyền của người sử dụng đất.

  Nhưng quy định tích cực trên đã bị bãi bỏ bởi Nghị định 69/2009. Nghị định 69/2009 không còn quy định buộc cơ quan thu hồi đất phải giao quyết định thu hồi đất cho người dân nữa. Do vậy người dân không còn được quyền khiếu nại về quyết định thu hồi đất.

  Thay vào đó, điểm c khoản 2 Điều 31 nghị định 69/2009 quy định cơ quan thu hồi phải gửi quyết định bồi thường cho người dân. Như vậy trong việc thu hồi đất, theo quy định mới người dân không được có ý kiến (khiếu nại) về việc thu hồi đất nữa mà chỉ được quyền có ý kiến (khiếu nại) về phương án, mức giá đền bù mà thôi. Đây là điểm tối là bước thụt lùi của Nghị định 69/2009/NĐ-CP tước bỏ quyền của người dân, giáo sư Võ có trách nhiệm gì trong việc góp ý soạn thảo vấn đề này không?

  Giáo sư không thể không biết việc khiếu kiện đất đai là rất phức tạp, và người dân không thể khiếu kiện nếu không có quyết định thu hồi đất của chính quyền. Có phải việc quy định tước bỏ quyền được nhận quyết định thu hồi đất của người dân là nhằm mục đích ngăn chặn, cản trở người dân khiếu kiện không?

  Đề nghị Giáo sư Võ nêu rõ vai trò trách nhiệm của mình liên quan đến việc soạn thảo ban hành Nghị định 69/2009?

  Kính mong tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện quan tâm.
  Xin trân trọng cảm ơn!
  ___________________________________

  Nghị định 69/2009: http://vietlaw.gov.vn/LAWNET/docView.do?docid=23605&type=html&searchType=fulltextsearch&searchText=

  Nghị định 84/2007: http://vietlaw.gov.vn/LAWNET/docView.do?docid=21153&type=html&searchType=fulltextsearch&searchText=

  Đính chính 181: http://thuvienphapluat.vn/archive/Cong-van/Cong-van-181-DC-CP-dinh-chinh-Nghi-dinh-69-2009-ND-CP-quy-dinh-bo-sung-quy-hoach-su-dung-dat-gia-dat-thu-hoi-dat-boi-thuong-ho-tro-va-tai-dinh-cu-vb96457t3.aspx

  Chủ đề: Pháp luật

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  5 phản hồi

  Có thêm một tường trình nữa trên VNExpress.

  Rõ ràng GS Võ hồi 2004 đã không tôn trọng luật. Trích lời của chính GS Võ:

  Đặng Hùng Võ viết:
  Khi cuộc sống cần thì không thể chờ luật. Tôi quan điểm như vậy khi đứng trước dự án dù bà con có thể cho rằng tôi sai. Đó là con đường chiến lược, mang lại lợi ích cho Hưng Yên, Hà Nội và ngay cho người dân Văn Giang.

  Tôi vẫn tin ông Võ là người tốt. Nhưng cả thực tế lẫn luận lý đều cho thấy mô thức hành động của ông đã di hại!

  Vụ này cả nước đang bàn, tôi không cần dài dòng thêm.

  Tôi chỉ xin hỏi một vài câu rất ngắn để GS Võ trả lời, cũng xin trả lời thật ngắn gọn:
  - Thế luật hay nghị định hay văn bản quy định như thế thì thiệt cho ai? Lợi cho ai? Trên thế giới ngoài nước ta ra thì có nước nào có luật hay nghị định nào như vậy không?

  Dự án Ecopark - Văn giang; Tránh luật mới, ""chạy" theo luật cũ vẫn không “trôi”!

  Chiều nay, 8/11, Tại hội trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trưởng, 83 - Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, GS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng này có cuộc tiếp xúc đối thoại với bà con các xã thuộc diện bị thu hồi đất ở huyện Văn Giang, thực hiện dự án Ecopark - Văn Giang (Hưng Yên), dự án do chính ông từng trực tiếp ký các văn bản thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khi còn tại vị.

  Lý do cuộc đối thoại này là do gần đây, có một thư ngỏ của 9 người dân Văn Giang cùng Luật sử Trần Vũ Hải gửi GS Võ, được công khai trên mạng mà ông không nhận được trực tiếp. Trong thư có nói rằng nếu ông không gặp bà con trong vòng 1 tuần thì sẽ tố cáo, và cũng như mở cho ông một con đường là có thể trả lời bằng thư.

  Mặc dù thời điểm hẹn gặp là 2h chiều nhưng từ rất sớm, đã thấy bà con đến rất đông, tụ tập quanh cổng của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT), tràn ra cả đường Nguyễn Chí Thanh. Tuy nhiên chỉ một số bà con được mời dự tại hội trường. Bà con mời Luật sư Trần Vũ Hải và cộng sự của ông đại diện tiếp GS Võ.

  Thứ trưởng Võ làm theo “thông lệ” chứ không theo luật?

  Ngay từ những phút đầu tiên, cuộc đối thoại đã được nóng lên bởi những câu hỏi, đáp của hai bên về nơi gửi của tờ trình số 99/TTr-BTNMT, ngày 29/6/2004 của Bộ TNMT là Thủ tướng Chính phủ. Trong khi đó, LS Hải dẫn ra các Nghị định của Chính phủ số 66, 68 và 91 đều quy định phải trình Chính phủ. Mặc dù vậy, GS “cãi” lại LS Hải rằng: từ 15/10/1993 đến 1/7/2004 đã có “thông lệ” như vậy. LS Hải mở ngoặc cho GS rõ: Luật Đất đai sửa đổi năm 2001 và Nghị định 66 quy định rõ: Thẩm quyền phê duyệt các dự án kiểu này không còn thuộc về Thủ tướng Chính phủ nữa mà thuộc về Chính phủ. GS Võ rơi vào thế bí nói: “Tôi nghe nói Chính phủ đã ủy quyền cho Thủ tướng phê duyệt dự án này”. Tuy nhiên, khi được hỏi bằng cơ đâu thì GS Võ không đưa ra được mà phải thừa nhận trong vấn đề này ông đã sai. Từ sai lầm này, ông Võ đã góp phần dẫn đến dự án Ecopark - Văn Giang được Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt sai thẩm quyền tại Quyết định số 742/QĐ-TTG, ngày 30/6/2004 mà ông cũng thừa nhận.

  Tiến độ giải quyết thủ tục dự án nhanh đến chóng mặt vì... dân Văn Giang(!)

  Dẫn ra một chuỗi những ngày từ ngày 27-30/6/2004, nguyên Thứ trưởng Võ đã cùng với nhiều người khác đã tham gia ký một loạt những văn bản thẩm định, tờ trình, quyết định thu hồi, giao đất, nhanh một cách kỷ lục từ trước đến nay, LS Trần Vũ Hải hỏi ông Võ: Vì sao vậy? Vị GS này nói một cách quả quyết: Cũng là vì dân Văn Giang mà thôi. Cái lý của ông rằng: Chính phủ chỉ đạo (ông cũng không đưa ra được văn bản nào) cần đẩy nhanh tiến độ phê duyệt dự án này trước thời điểm Luật đất đai mới 2003 có hiệu lực ngày 1/7/2004 vì đây là dạ án rất quan trọng. Nó sẽ giải quyết được việc đổi đất lấy hạ tầng làm con đường cao tốc nối cầu Thanh Trì (Hà Nội) với tỉnh Hưng Yên và làm đường 5b Hà Nội đi Hải Phòng, cũng qua Hưng Yên. Nếu chậm sẽ phải làm lại dự án từ đầu theo Luật Đất đai mới, phải lui mất từ 1-2 năm. Ông Võ nhấn mạnh: Tuy vậy, vẫn phải làm đúng luật. Tuy nhiên qua đối thoại đã bật ra sự thật rằng ông Võ đã có hàng loạt những sai phạm...

  Thẩm định dự án không qua địa phương?

  Từ trước đến nay nguyên Thứ trưởng Đặng Hùng Võ luôn khẳng định việc thẩm định dự án này, Hội đồng thẩm định do ông chủ trì đều thông qua các xã có thu hồi đất. Tuy nhiên, tại hội nghị này, một người dân của thôn Đại, xã Phụng Công là ông Phạm Hoành Sơn dẫn ra một ý kiến xác nhận của chủ tịch xã ông trả lời dân năm 2006 rằng cho đến thời điểm này ông không hề biết gì về dự án này. Ông Võ trình ra cho bà con xem một bản sao được gọi là “biên bản thẩm định” nào đó có ghi đầy đủ người tham gia là lãnh đạo các xã, nhưng rất tiếc lại không có chữ ký của họ.

  Giao đất không cần quy hoạch?

  LS Hải hỏi: Vậy căn cứ nào để Bộ TNMT trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định thu hồi đất cho dự án này khi các xã bị thu hồi này không nằm trong quy hoach phải thu hồi? Ông Võ cho rằng tuy số đất này chưa có quy hoạch nhưng vẫn có thể có kế hoạch sử dụng đất như vậy. LS Hải bật cười rồi cá cược với GS Võ ai thua sẽ phải cung cấp nước cam cho hội nghị về căn cứ đúng, sai về trong vấn đề này, bởi theo LS Hải, từ trước đến nay, bao giờ kế hoạch sử dụng đất cũng phải căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất.

  Nhập nhằng đất chuyên dùng thành đất ở?

  Dẫn ra 500 ha “giao đất” tại dự án nói trên dành cho “quỹ tạo vốn xây dựng hạ tầng đô thị” dự án, ghi rõ trong tờ trình do ông ký là“đất chuyên dùng” (chứ không phải đất ở) LS Hải hỏi GS Võ: Như vậy là đúng hay không khi cho chủ đầu tư xây dựng nhà ở kinh doanh? GS Võ cho rằng ông đã “nhầm” khi để tên tờ trình như vậy mà đúng ra là thu hồi đất thôi. Thế thu hồi để làm gì? Làm đấu giá QSĐ hoặc đấu thầu dự án - ông Võ trả lời. Ông nói thêm: “Tỉnh trình cụ thể nhà đầu tư Việt Hưng, nhưng tôi ký tờ trình không cụ thể họ là ai mà chỉ có nội dung thu hồi đất như vậy thôi”. Có nghĩa là ông Võ không sai?

  Lác đác có tiếng chép miệng thở dài, thất vọng. “Chắc ông Võ còn nhiều việc phải làm để giải quyết hậu quả dự án này, ít nhất ông phải có một tờ trình nữa gửi đến cơ quan chức năng để sửa chữa một số sai lầm” - LS Trần Vũ Hải nói.

  Trần Ngọc Kha

  Nguồn : Facebook

  Đúng! Cần làm rõ trách nhiệm của những người từng có chức quyền, nguyên hoặc đang giữ những vị trí hết sức quan trọng trong việc tham mưu đề xuất hoặc ra những quyết định...ảnh hưởng nhiều mặt đời sống thậm chí làm đảo lộn xã hội."Nghị định 69/2009 không còn quy định buộc cơ quan thu hồi đất phải giao quyết định thu hồi đất cho người dân nữa. Do vậy người dân không còn được quyền khiếu nại về quyết định thu hồi đất. Thay vào đó, điểm c khoản 2 Điều 31 nghị định 69/2009 quy định cơ quan thu hồi phải gửi quyết định bồi thường cho người dân. Như vậy trong việc thu hồi đất, theo quy định mới người dân không được có ý kiến (khiếu nại) về việc thu hồi đất nữa mà chỉ được quyền có ý kiến (khiếu nại) về phương án, mức giá đền bù mà thôi. Đây là điểm tối là bước thụt lùi của Nghị định 69/2009/NĐ-CP tước bỏ quyền của người dân, giáo sư Võ có trách nhiệm gì trong việc góp ý soạn thảo vấn đề này không? Ý kiến này không mới nhưng hóc mà trúng vấn đề nhân dân rất cần câu trả lời.

  13H40’: Tin từ CTV tại trụ sở Bộ Tài nguyên&Môi trường, nơi 14h sẽ diễn ra cuộc đối thoại giữa cựu thứ trưởng-GS Đặng Hùng Võ và bà con nông dân Văn Giang khiếu kiện về đất đai. Hiện bà con đã đến rất đông, xảy ra cảnh tượng rất lộn xộn, căng thẳng, do người thì được vào, người bị chặn ở ngoài. Có nhiều người quay phim, chụp ảnh, …


  Quang cảnh bên ngoài phòng họp


  Bên trong phòng họp


  Các nhà báo

  14h25′: Ngay từ những phút đầu, GS Võ đã không nắm được về thẩm quyền thuộc Thủ tướng hay Chính phủ trong việc thu hồi đất. LS Trần Vũ Hải đã chất vấn kịch liệt, mà GS Võ không giải trình được văn bản nào.

  Trong phòng họp có tới 6 máy quay phim loại chuyên nghiệp, nhưng chỉ có một là của Đài truyền hình VN.

  Theo blog Anh Ba Sàm