Tiếp tục khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân

 • Bởi Hồ Gươm
  15/05/2012
  3 phản hồi

  Phải tiếp tục khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Quyền sử dụng đất không phải là quyền sở hữu - hội nghị TƯ 5 xác định.

  Sáng 15/5, hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XI đã bế mạc sau 9 ngày làm việc.

  Đã có hơn 750 lượt ý kiến phát biểu ở tổ và hội trường; nhiều ủy viên TƯ gửi ý kiến bằng văn bản hoặc sửa trực tiếp vào các dự thảo nghị quyết, kết luận. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất thông qua nội dung các nghị quyết, kết luận của hội nghị.

  Ảnh: TTXVN

  Phát biểu bế mạc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm rõ thêm một số vấn đề và khái quát lại những kết quả quan trọng mà hội nghị đã đạt được.

  Sửa Hiến pháp: Lấy ý kiến nhân dân

  Về tổng kết, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, Tổng bí thư nhấn mạnh, đây là một nội dung rất lớn, đặc biệt quan trọng của hội nghị lần này. Việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp là yêu cầu khách quan, cần thiết. Trung ương đã xem xét, thảo luận báo cáo của Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, cơ bản tán thành nhiều nội dung; đồng thời tiếp tục nhấn mạnh, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp là công việc đặc biệt quan trọng, nhạy cảm, phải có quan điểm và cách nhìn toàn diện, biện chứng, cụ thể, lịch sử, có cách làm khoa học, thận trọng; tránh tư duy tư biện, xa rời thực tiễn.

  Các đề xuất sửa đổi, bổ sung phải dựa trên kết quả tổng kết sâu sắc thực tế thi hành Hiến pháp năm 1992 và các đạo luật có liên quan; quán triệt đầy đủ yêu cầu thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; tiếp tục kế thừa những quy định của Hiến pháp năm 1992 và các bản Hiến pháp trước đây còn phù hợp.

  Về quy trình sửa đổi, hội nghị thống nhất, cần thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 2 (khóa XI), tiến hành một cách chặt chẽ, khoa học, dưới sự lãnh đạo của Đảng; có cơ chế bảo đảm sự tham gia của các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý và tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân về các nội dung sửa đổi, để Quốc hội có đầy đủ cơ sở xem xét, quyết định.

  Cùng với việc cho ý kiến về định hướng những nội dung cơ bản cần bổ sung, sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Trung ương cũng đã góp nhiều ý kiến quan trọng vào các phương án cụ thể, làm rõ hơn những mặt được, mặt chưa được của mỗi phương án để Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp tiếp tục cân nhắc, lựa chọn.

  Quyền sử dụng đất không phải là quyền sở hữu

  Hội nghị nhất trí cho rằng: Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là nguồn sống của nhân dân; là tài sản, là nguồn lực to lớn của đất nước. Phải tiếp tục khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý; đồng thời quy định rõ ràng, cụ thể hơn và thực thi đầy đủ, đúng đắn hơn các quyền của đại diện chủ sở hữu và quyền thống nhất quản lý của Nhà nước... Quyền sử dụng đất cũng là một loại tài sản và hàng hóa đặc biệt nhưng không phải là quyền sở hữu. Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được Nhà nước giao cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách đất đai; không đặt vấn đề điều chỉnh lại đất nông nghiệp đã giao cho hộ gia đình, cá nhân.

  Khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung luật Đất đai và hoàn thiện pháp luật về đất đai để sớm khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại hiện nay, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phân bổ hợp lý, sử dụng đất đai đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả, bảo đảm lợi ích trước mắt và lâu dài, bảo vệ môi trường sinh thái. Nâng cao chất lượng và bảo vệ đất canh tác nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, giữ vững ổn định chính trị - xã hội và phát triển bền vững. Phát triển lành mạnh thị trường bất động sản, trong đó có quyền sử dụng đất, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và nhà đầu tư.

  Tiếp tục thực hiện giao đất, cho thuê đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân có thời hạn nhưng có thể kéo dài hơn để khuyến khích nông dân gắn bó hơn với đồng ruộng và yên tâm đầu tư sản xuất. Đồng thời mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp phù hợp với điều kiện cụ thể từng vùng, để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tích tụ, tập trung đất, từng bước hình thành những vùng sản xuất hàng hoá lớn trong nông nghiệp.

  Ban chỉ đạo TƯ chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị

  Hội nghị nhất trí cho rằng, từ khi Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) được ban hành, các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và cả hệ thống chính trị đã chủ động, tích cực vào cuộc. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động, nhất là trong phòng ngừa, công khai, minh bạch hoá hoạt động của bộ máy nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, quản lý tài sản công; trên một số lĩnh vực, tham nhũng, lãng phí đã từng bước được kiềm chế. Tuy nhiên, công tác phòng, chống tham nhũng chưa đạt được yêu cầu "ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng".

  Trung ương nhấn mạnh, phải kiên trì và đẩy mạnh nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí... Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và người đứng đầu; bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý kinh tế, xã hội; tăng cường công tác tổ chức và cán bộ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí; mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch; phát huy vai trò giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, nhân dân và công luận.

  BCH Trung ương thống nhất chủ trương thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị; lập lại Ban Nội chính Trung ương, vừa thực hiện chức năng một ban đảng, đồng thời là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

  Bảo đảm an sinh xã hội

  Về chính sách xã hội, BCH Trung ương yêu cầu, trong thời gian tới phải nghiêm túc quán triệt các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, coi việc không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người có công và bảo đảm an sinh xã hội là một nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và là trách nhiệm của toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2015, cơ bản hoàn thành mục tiêu bảo đảm các gia đình người có công có mức sống tối thiểu bằng mức sống trung bình của dân cư trên địa bàn; đến năm 2020 cơ bản bảo đảm an sinh xã hội bao phủ toàn dân, bảo đảm mức tối thiểu về thu nhập, giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch, thông tin.

  Muốn thế, phải tập trung hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt luật pháp, chính sách và các nhiệm vụ, giải pháp về xã hội với trọng tâm là tạo việc làm, thu nhập; bảo hiểm xã hội; trợ giúp xã hội; bảo đảm mức tối thiểu về một số dịch vụ xã hội cơ bản cho toàn xã hội, đặc biệt là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và người có hoàn cảnh khó khăn.

  Các chính sách ưu đãi người có công và an sinh xã hội phải phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối, huy động nguồn lực của đất nước; ưu tiên cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số. Hệ thống an sinh xã hội phải đa dạng, toàn diện, bảo đảm công bằng và bền vững, có tính chia sẻ giữa các nhóm dân cư trong một thế hệ và giữa các thế hệ, giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động. Nhà nước bảo đảm thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công; đồng thời giữ vai trò chủ đạo trong việc tổ chức thực hiện chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp và người dân tham gia...

  Soát lại lương trong doanh nghiệp nhà nước

  Về vấn đề tiền lương, bảo hiểm xã hội, Trung ương yêu cầu, trong năm 2012 - 2013, phải khẩn trương bổ sung, sửa đổi một số chính sách cần và có thể điều chỉnh ngay nhằm sớm khắc phục những bất hợp lý nổi cộm hiện nay; ưu tiên điều chỉnh tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang gắn với việc khắc phục tình trạng quá nhiều loại phụ cấp; soát xét lại chế độ tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước, khắc phục tình trạng bất hợp lý, chênh lệch quá lớn giữa cán bộ quản lý và người lao động; tiền lương, thu nhập không gắn với kết quả sản xuất kinh doanh.

  Đẩy mạnh việc đổi mới, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công theo tinh thần Kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khóa X). Nghiêm túc triển khai thực hiện Đề án tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần Kết luận Hội nghị Trung ương 3 (khóa XI)… Điều chỉnh trợ cấp ưu đãi người có công, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội cùng với mức tăng và thời điểm điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu của cán bộ, công chức… Đồng thời, khẩn trương nghiên cứu xây dựng Đề án cải cách chế độ tiền lương giai đoạn 2013 - 2020 cùng với các đề án có liên quan, tạo bước đột phá trong việc tạo nguồn, bảo đảm cho cải cách tiền lương, thu được kết quả.

  Tiến hành đồng bộ cải cách tiền lương với cải cách hành chính, tinh giản bộ máy tổ chức, biên chế, tái cấu trúc nền tài chính công và các lĩnh vực có liên quan khác; gắn điều chỉnh tiền lương với điều chỉnh chính sách bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công.

  Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị ngay sau hội nghị này, mỗi ủy viên Trung ương phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân, cùng với cấp ủy và chính quyền lãnh đạo và tổ chức thực hiện thật tốt các nghị quyết, kết luận của hội nghị Trung ương lần này, cùng các nghị quyết khác của Đảng, của Quốc hội và Chính phủ; bảo đảm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.

  Theo TTXVN

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  3 phản hồi

  Phản hồi: 

  Về quy trình sửa đổi, hội nghị thống nhất, cần thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 2 (khóa XI), tiến hành một cách chặt chẽ, khoa học, dưới sự lãnh đạo của Đảng; có cơ chế bảo đảm sự tham gia của các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý và tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân về các nội dung sửa đổi, để Quốc hội có đầy đủ cơ sở xem xét, quyết định.

  -----------

  Chúng nó lại tự biên tự diễn !

  Lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân về việc gì (điều 4 ?), như thế nào, ai kiểm soát kết quả và thi thành kết quả ra sao ?

  Nên nhớ đảng CSVN là trùm thế giới về bầu cử gian lận. Ở mấy nước châu Phi, ở Nga, tuy thắng khiêm nhường với 60-65% là đã thấy dân biểu tình phản đối bầu cử gian lận.

  Ở VN, Nguyễn Tấn Dũng dở ẹc với Vinashin, tham nhũng tràn lan, thế mà hắn vẫn có 93% số phiếu, và các đại biểu QH vẫn vỗ tay ôm hôn thắm thiết, báo chí vẫn nức nở bơm Dũng phổng mũi cà chua, may mà chưa nổ tung !

  Phản hồi: 

  [quote=Vô Lý!]...Phải hủy bỏ chủ ý lưu manh vô đạo, thất nhân thất dức này ngay. Các ngài phải chấm dứt xôi thịt trên xương máu của Dân.

  Các ngài đã có Do dân Vi dân thì bây giờ phải thêm Dân làm Chủ. Định hướng theo mục đích đó mới đúng là Định Hướng XHCN. Và người làm chủ, tức là Dân, phải có quyền giám sát các ngài, giám sát việc làm của các ngài, có quyền phản đối và quyền tự do phát biểu ý kiến của họ. Đó mới là Định hướng XHCN. Tôn trọng và bảo vệ luật pháp một cách công minh đó mới là Định Hướng XHCN. Dân có quyền sở hữu, sử dụng và quản lý đất đai của họ để mưu sinh một cách an toàn cho xã hội, đối với xã hội và cho xã hội đó mới là Định Hướng XHCN.[/quote]
  Nhà nước ta dân chủ gấp vạn lần bọn tư bản giãy chết -NT Doan- chẳng vậy mà đảng đặc cách cho nông dân làm chủ tất tần tật. Đảng chỉ giành quyền quản lí -đất- thôi.

  Các ông bà chủ muốn yên thân thì vâng nghe lời đảng, đừng có phát biểu lung tung. Còn, thân lừa ưa nặng, muốn được như 'thằng' Vươn nơi Tiên Lãng hay như "tên nông dân cái Văn Giang" "đã ngã gục tại bờ tường đài Liệt sĩ, và với tinh thần không khoan nhượng, chiến sĩ ta lôi dậy, bẻ tay chéo cánh ra sau. Tên địch nữ này thấp bé nhẹ cân so với chiến sĩ ta. Một chiến sĩ cao lớn lấy đà vung tay, nghiêng người tung cú đá đúng với sở trường về khoảng cách và thể lực vào đúng mỏ ác tên địch nông dân nữ. Với sự chuẩn xác đến không ngờ, cú đá đúng chỗ hiểm là dưới xương mỏ ác vì kẻ thù đứng chỉ ngang tầm ngực của chiến sĩ ta. Kẻ thù đã ngay lập tức bị hạ gục, đổ xuống như cây chuối. Hai chiến sĩ ta giữ tay bẻ chéo đằng sau mà vẫn phải gục xuống". Kẻ thù đã được xác định rõ là tên Ngô Thị Ánh, nông dân ở Xuân Quan 1, Văn Giang, Hưng Yên (trích: Những cú đánh tuyệt chiêu với tinh thần “kiên quyết tấn công” của các chiến sĩ công an - J.B. Nguyễn Hữu Vinh) thì cứ nói.
  .

  Phản hồi: 

  Vô Lý quá sức! Đất đai do dân sở hữu từ đời cha ông họ để lại, hoặc do mua bán mà có thì họ phải có toàn quyền sở hữu, sử dụng và quản lý chứ. Quyền sở hữu, quyền sử dụng và quyền quản lý đó của Dân phải đi đôi với nhau chứ không thể tách rời một cách bá đạo như vậy. Chính quyền chỉ có quyền quản lý việc giám sát kiểm tra của chính phủ về việc sử dụng của dân có ảnh hưởng không tốt đến môi sinh, an toàn xã hội hay không mà thôi. Còn ai thuê đất của chính phủ thì dĩ nhiên chính phủ toàn quyền quản lý.

  Chính phủ CSVN chỉ có mặt ở miền Bắc từ 1945 và có mặt ở miền Nam VN sau 1975, những gì CSVN có được do mua bán hay là đất vô chủ thì chỉ kể từ những ngày đó; còn những gì dân sở hữu từ thời nảo thời nao thì chính phủ CSVN phải tôn trọng theo pháp luật và pháp lý công bằng. Các ngài không thể bác bỏ quyền sở hữu và quản lý đó của dân được trừ khi các ngài mua lại đất của họ. Các ngài cũng không có quyền đòi hỏi dân phải trả tiền hóa giá (cụm từ cướp bóc trá hình) hay chứng minh quyền sở hữu (và quản lý) của dân, hoặc nói rằng đó là đất sở hữu dưới thời Pháp thuộc, thời VNCH hay thời phong kiến xa xưa nên không có giá trị đối với các ngài vì họ là kẻ thù của các ngài - một lý lẽ của kẻ cướp. Các ngài cũng không thể buộc rằng đất của dân sở hữu nhưng do các ngài quản lý một cách du côn như vậy được. Các nước mà tôi đã viếng thăm như Philippines, Úc, Mỹ, Hòa Lan, Đức không có nước nào có lối bạo quyết như vậy vì họ tôn trọng các quyền kể cả quyền sở hữu tài sản đất đai của công dân họ.

  Luật đất đai của CSVN như thế nào tôi không rành nhưng với chủ ý: đất đai do dân sở hữu nhưng nhà nước quản lý là một chủ ý khốn nạn, không tôn trọng quyền sở hữu của dân. Với chủ ý này (tôi dùng chữ "chủ ý" vì đó chỉ là ý định cướp bóc trắng trợn) các ngài nhân danh nhà nước chính phủ để dung dưỡng bất công và ý đồ tham nhũng của các ngài hoặc/và của bộ hạ để tha hồ cướp trắng đất đai của dân. Vì các ngài có bạo quyền trong tay nên các ngài tự cho mình cái quyền trao quyền sở hữu của dân vào các tay tư bản đỏ, tư bản đen nào đó để tự làm giàu cho mình trong khi dân đen sống đỏ mặc dân. Đây là một chủ ý lưu manh vô đạo, thất nhân thất đức nhất - nhất là vào thời buổi hiện nay, thời đại của văn minh, của hiểu biết chứ không phải thời vua chúa phong kiến xa xưa.

  Tôi nói thất nhân thất đức, lưu manh vô đạo vì các ngài lại công nhận quyền sở hữu của bọn tư bản đỏ tư bản đen trên những vùng đất mà từ bao đời dân đã sống và làm việc trên đó, một quyền sở hữu tự nhiên mà các xã hội văn minh đều phải tự động công nhận và tôn trọng. Đời sống mưu sinh của những người dân mà các ngài cướp trắng đó đang nghèo lại nghèo hơn, hoặc trở thành vô gia cư. Các ngài không chỉ cướp đất đai của họ mà còn cướp đi quyền được sống, quyền được mưu sinh, và các ngài cũng cướp đi cả tương lai của họ, của con cháu họ.

  Phải hủy bỏ chủ ý lưu manh vô đạo, thất nhân thất dức này ngay. Các ngài phải chấm dứt xôi thịt trên xương máu của Dân.

  Các ngài đã có Do dân Vi dân thì bây giờ phải thêm Dân làm Chủ. Định hướng theo mục đích đó mới đúng là Định Hướng XHCN. Và người làm chủ, tức là Dân, phải có quyền giám sát các ngài, giám sát việc làm của các ngài, có quyền phản đối và quyền tự do phát biểu ý kiến của họ. Đó mới là Định hướng XHCN. Tôn trọng và bảo vệ luật pháp một cách công minh đó mới là Định Hướng XHCN. Dân có quyền sở hữu, sử dụng và quản lý đất đai của họ để mưu sinh một cách an toàn cho xã hội, đối với xã hội và cho xã hội đó mới là Định Hướng XHCN.