Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Đặt tiến trình phát triển của đất nước vào quỹ đạo mới

 • Bởi Admin
  03/01/2012
  19 phản hồi

  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

  (Dân trí) - “Phải chuyển nhận thức, quyết tâm thành hành động và hành động quyết liệt để vượt qua sức ỳ của quá trình khởi động, đặt tiến trình phát triển của đất nước vào quỹ đạo mới - Quỹ đạo phát triển bền vững”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.

  Báo điện tử Dân trí trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong thông điệp đầu năm mới 2012:

  * * *

  Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng

  Tư tưởng kinh tế cốt lõi trong các văn kiện của Đại hội Đảng lần thứ XI là tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, bảo đảm phát triển nhanh và bền vững. Tiền đề để thực hiện thành công nhiệm vụ này là triển khai hiệu quả ba đột phá chiến lược; trong đó, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường vừa là một đột phá then chốt, có tác động trực tiếp đến quá trình tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, lại là nhiệm vụ không đòi hỏi nhiều nguồn lực tài chính, nếu nhận thức đúng và quyết tâm cao có thể hoàn thành cơ bản trong một thời gian tương đối ngắn.


  I

  Sau hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới, nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng trong việc xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhờ đó, đã huy động được các nguồn lực cho phát triển, bảo đảm tốc độ tăng trưởng cao, tạo nhiều việc làm và cải thiện đời sống nhân dân.

  Tuy nhiên, thể chế kinh tế thị trường vẫn chưa đồng bộ, các yếu tố của kinh tế thị trường chưa hình thành đầy đủ. Thị trường đất đai còn nhiều vướng mắc. Thị trường tài chính phát triển không cân đối, thị trường trái phiếu còn sơ khai, thị trường chứng khoán thiếu chiều sâu, chưa trở thành một kênh huy động vốn quan trọng của nền kinh tế, đang dồn gánh nặng lên thị trường tín dụng, làm cho thị trường này rất dễ bị tổn thương. Thị trường khoa học công nghệ chậm phát triển. Thị trường lao động tuy đã khá hoàn chỉnh nhưng chất lượng nguồn nhân lực thấp cùng với sự bất hợp lý về tiền lương giữa các khu vực đang là rào cản lớn cho việc chuyển dịch lao động đến những lĩnh vực thiết yếu trong quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công. Giá cả một số hàng hóa và dịch vụ chưa bù đắp được chi phí, chưa theo cơ chế thị trường, làm cản trở việc thu hút nguồn lực và công nghệ cao cho phát triển.

  Thể chế kinh tế thị trường là một chỉnh thể gồm nhiều loại thị trường vận động đồng bộ trong chỉnh thể đó. Một loại thị trường không phát triển đầy đủ sẽ kìm giữ sự vận động của các thị trường khác và làm cản trở sự vận động chung. Trong bối cảnh đó, rất dễ dẫn đến sự can thiệp hành chính vào các quá trình kinh tế. Sự can thiệp này có thể giải quyết những khó khăn trước mắt nhưng chi phí sẽ lớn hơn cơ hội tạo ra và làm sai lệch quá trình phát triển. Rốt cuộc, những vấn đề cơ bản vẫn không được giải quyết. Đây có thể là một nghịch lý trong sự vận động của tư duy mà những người làm công tác quản lý phải nhận thức được để có cách hành xử đúng đắn và nhất quán.

  Từ thực tiễn này, trong năm 2012, phải tập trung sức hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo quan điểm đã được Đại hội Đảng lần thứ XI xác định.

  Trong điều kiện toàn cầu hóa và cạnh tranh gay gắt, để đất nước có thể tăng tốc phát triển, rút ngắn khoảng cách với các nước trong khu vực, phải xây dựng thể chế kinh tế thị trường hiện đại, tạo điều kiện cho các nguồn lực dịch chuyển trong các ngành và đến các vùng của đất nước theo tín hiệu của thị trường quanh trục lợi nhuận bình quân, bảo đảm sự phát triển hài hòa, cân đối của nền kinh tế. Điều này sẽ kích thích các doanh nghiệp phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng và sáng tạo công nghệ sản xuất và công nghệ quản lý mới, tạo lập lợi thế cạnh tranh động để tìm kiếm lợi nhuận vượt trội so với các chủ thể kinh doanh khác, qua đó thúc đẩy sự chuyển dịch tương đối liên tục cơ cấu đầu tư, sản xuất, tạo ra một nền kinh tế có khả năng sáng tạo cao với nhiều sản phẩm mới, bảo đảm hiệu quả và sức cạnh của nền kinh tế. Đây chính là biện chứng của sự phát triển.

  Phải từ những đặc điểm của thể chế kinh tế thị trường hiện đại để làm chuẩn mực cho quá trình hoàn thiện thể chế. Có thể nêu ra những đặc trưng cơ bản sau đây:

  Thứ nhất, các loại thị trường phát triển đồng bộ, các yếu tố của kinh tế thị trường hình thành đầy đủ, vận động cùng nhịp, hỗ trợ lẫn nhau, cùng tương tác trong một chỉnh thể thống nhất. Đây là điều kiện để thị trường vận hành thông suốt, các nguồn lực dịch chuyển thuận lợi, được phân bổ hợp lý, hiệu quả.

  Trong năm 2012 và cả những năm tiếp theo, phải tập trung sức sửa đổi Luật đất đai, tạo điều kiện hình thành loại thị trường này, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản; phát triển thị trường trái phiếu, mở rộng thị trường bảo hiểm; phát triển mạnh thị trường khoa học công nghệ. Đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với cải cách tiền lương, tạo điều kiện cho thị trường lao động vận hành thông suốt. Kiên trì thực hiện lộ trình giá thị trường đối với những sản phẩm Nhà nước còn định giá...

  Thứ hai, thể chế kinh tế thị trường hiện đại đòi hỏi phải tạo lập được môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các chủ thể tham gia thị trường. Cạnh tranh là thuộc tính của kinh tế thị trường, là một trong những tiêu chí đo lường tính thị trường của nền kinh tế. Một thị trường cạnh tranh cao có tác dụng kiềm giữ giá tốt hơn sự kiểm soát giá của nhà nước. Điều quan trọng là cạnh tranh buộc doanh nghiệp phải tiết giảm chi phí, nâng cao năng suất, bảo đảm hiệu quả. Chính phủ sẽ chỉ đạo rà soát, đánh giá mức độ cạnh tranh trong từng ngành sản xuất, dịch vụ, loại bỏ sự phân biệt đối xử còn tồn tại trong thực tế giữa các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Hoàn thiện pháp luật về cạnh tranh, kiểm soát độc quyền tự nhiên; tăng cường năng lực của cơ quan bảo vệ tài sản trí tuệ và cơ quan quản lý cạnh tranh trong việc xử lý các vụ việc cạnh tranh không lành mạnh và lợi dụng vị thế thống lĩnh thị trường để hạn chế cạnh tranh.

  Thứ ba, thực hiện công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình về các chính sách quản lý, các đề án phát triển cũng như trong hoạt động của các chủ thể kinh doanh. Thể chế kinh tế thị trường cùng với tác động của quá trình mở cửa, hội nhập gắn liền với việc hình thành cấu trúc đa sở hữu và cơ cấu đa chủ thể kinh tế dẫn đến sự hình thành các “nhóm lợi ích”. Về khách quan, các “nhóm lợi ích” này có thể tác động đến quá trình ra quyết định. Công khai minh bạch không những tạo cơ hội bình đẳng trong tiếp cận thông tin, mà quan trọng hơn, thực hiện công khai minh bạch và đề cao trách nhiệm giải trình, tạo điều kiện cho người dân giám sát các quyết định của các cơ quan quản lý, là biện pháp cơ bản để ngăn ngừa tham nhũng và sự tác động của các “nhóm lợi ích” vào quá trình ra quyết định, bảo đảm cho các quyết định theo chuẩn “giá trị chung”, vì lợi ích của đất nước. Công khai minh bạch cũng hạn chế đầu cơ, giảm chi phí kinh doanh và tăng hiệu quả của thị trường.

  Trong những năm qua, nhờ thực hiện Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cũng như hoạt động chất vấn trong các Kỳ họp Quốc Hội và Hội đồng nhân dân các cấp, chúng ta đã đạt được những tiến bộ rất lớn về thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan Nhà nước. Tuy vậy, kết quả này vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu.

  Từ quan điểm chính trị chủ đạo là Đảng và Nhà nước ta phải bảo đảm quyền của người dân trong tiếp cận thông tin và phản biện xã hội, Chính phủ sẽ nghiên cứu hoàn thiện các quy định về công khai thông tin và quyền tiếp cận thông tin, đồng thời tăng cường đối thoại chính sách, các đề án phát triển giữa các cơ quan quản lý Nhà nước với các chuyên gia độc lập và người dân, không chỉ ở công đoạn “hậu kiểm” như đang làm hiện nay mà quan trọng hơn là ở công đoạn “tiền kiểm”, trước khi các quyết định được ban hành. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, tập trung vào những nội dung thuộc chính sách phát triển và tác động của nó đến các tầng lớp dân cư.

  Thứ tư, thể chế kinh tế thị trường hiện đại trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng đòi hỏi phải định vị lại mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường. Theo đó, Nhà nước chuyển từ việc can thiệp trực tiếp vào các quá trình kinh tế sang thực hiện chức năng kiến tạo phát triển: bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, tạo lập môi trường thuận lợi cho đầu tư và kinh doanh; tạo cơ chế phát triển và nâng cao chất lượng các dịch vụ công.

  Một thách thức đặt ra cho quản lý của Nhà nước trong điều kiện toàn cầu hóa là mỗi biến động trên thị trường thế giới tác động rất nhanh, rất mạnh đến thị trường trong nước. Tình hình đó đòi hỏi Nhà nước phải nâng cao năng lực dự báo và khả năng phản ứng chính sách nhằm hạn chế những tác động xấu đến nền kinh tế. Kinh tế thị trường và toàn cầu hóa cũng làm cho một bộ phận dân cư dễ bị tổn thương, làm gia tăng chênh lệch giàu nghèo. Nhà nước cần có các chính sách đúng đắn, sử dụng những công cụ điều tiết nhằm khắc phục mặt trái của kinh tế thị trường và quá trình toàn cầu hoá, bảo đảm tăng trưởng kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội. Cần khẳng định rằng thị trường hoạt động theo quy luật của nó, trước hết là quy luật cạnh tranh, quy luật lợi nhuận. Sự phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa là chức năng của Nhà nước. Một mặt, Nhà nước cần phát huy “sức mạnh tự điều chỉnh” của thị trường, mặt khác phải “hoá giải” được tác động tiêu cực của thị trường, bảo đảm định hướng của sự phát triển. Từ đó, vai trò của Nhà nước không hề giảm đi mà phải được tăng cường trên những nội dung mới, theo những phương thức tác động mới.

  Phải từ những quan điểm cơ bản về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mà Đại hội Đảng lần thứ XI đề ra mà hoàn thiện bộ máy nhà nước các cấp cả về chức năng, cơ cấu tổ chức, các quy định về phân cấp và giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường.

  Thứ năm, một thể chế kinh tế thị trường hiện đại phải hướng về người tiêu dùng, lấy người tiêu dùng làm chủ thể. Phải không ngừng hoàn thiện các thiết chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phát triển các trung tâm bảo vệ người tiêu dùng. Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường công tác kiểm tra hàng hoá nhập khẩu và hàng hoá lưu thông trên thị trường nội địa; bổ sung các chế tài xử lý nghiêm các vi phạm. Rà soát, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn Luật bảo vệ người tiêu dùng để đưa pháp luật vào cuộc sống; tạo lập các cơ sở pháp lý để khuyến khích phát triển các tổ chức phi chính phủ về bảo vệ người tiêu dùng.

  Một thể chế kinh tế thị trường hiện đại với những đặc điểm nêu trên sẽ tạo điều kiện để đất nước tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức trong một thế giới đang toàn cầu hoá ngày càng sâu rộng và cạnh tranh gay gắt.


  II

  Khi nói các đột phá chiến lược là tiền đề của tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng hoàn toàn không có nghĩa là phải đợi thực hiện xong các đột phá mới thực hiện tiến trình này. Các tiền đề đã hình thành và sẽ được hoàn thiện trong suốt quá trình phát triển. Tái cơ cấu là công việc diễn ra tương đối liên tục dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ và sự dịch chuyển lợi thế cạnh tranh giữa các quốc gia cũng như trong từng doanh nghiệp. Chính trên quan điểm đó và từ tầm nhìn của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, Hội nghị Trung ương 3 khóa XI đã đặt yêu cầu thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng ngay trong thời kỳ kế hoạch 2011 - 2015.

  Mục tiêu của tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng là thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu các ngành sản xuất, dịch vụ theo yêu cầu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế để có thể tham gia vào những công đoạn có giá trị gia tăng cao trong mạng sản xuất và chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Theo mục tiêu này, quá trình tái cơ cấu kinh tế sẽ được thực hiện đồng bộ trên các nội dung sau:

  Một là , tái cơ cấu các ngành sản xuất và dịch vụ. Trong công nghiệp là chuyển từ một ngành công nghiệp gia công lắp ráp có hàm lượng khoa học công nghệ và giá trị gia tăng thấp, sang phát triển các ngành chế tạo và chế biến có giá trị gia tăng cao, tập trung phát triển các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ và một số sản phẩm công nghệ cao mà nước ta có tiềm năng và lợi thế.

  Nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ, nhất là các ngành là “mạch máu” của nền kinh tế như các dịch vụ tài chính, nâng cao năng lực quản trị, bảo đảm phòng tránh rủi ro và an toàn hệ thống. Phát triển các dịch vụ có giá trị gia tăng cao, các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh, đổi mới cơ chế nhằm khuyến khích phát triển và nâng cao chất lượng các dịch vụ công.

  Trong nông nghiệp là phát triển nền nông nghiệp hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao; gắn phát triển nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới và cải thiện đời sống nông dân. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp và nông thôn. Đưa công nghiệp và khoa học công nghệ tác động vào nông nghiệp trên tất cả các công đoạn từ nuôi trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản, chế biến đến phân phối. Gắn việc áp dụng khoa học công nghệ với tổ chức sản xuất, phát triển các mô hình sản xuất lớn, từng bước hình thành các tổ hợp nông công nghiệp công nghệ cao; gắn kết các công đoạn của quá trình tái sản xuất trong một chuỗi giá trị bảo đảm phân phối hài hòa lợi ích giữa các công đoạn trong chuỗi gia trị đó. Đây là con đường cơ bản để phát triển nông nghiệp bền vững.

  Hai là, tái cơ cấu doanh nghiệp. Quá trình tái cơ cấu nền kinh tế được mở đường từ các chính sách vĩ mô nhưng lại phải được thực hiện trong từng doanh nghiệp. Tái cơ cấu doanh nghiệp là cơ sở tạo nên diện mạo mới của nền kinh tế. Để tái cơ cấu doanh nghiệp, phải ứng dụng những thành tựu mới nhất về khoa học công nghệ trong sản xuất và quản lý, phải đổi mới mô hình tổ chức và phương pháp quản trị doanh nghiệp phù hợp với sự thay đổi công nghệ sản xuất và sự phát triển của thị trường nhằm tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

  Ba là, điều chỉnh chiến lược thị trường. Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế mở ra thị trường rộng lớn cho doanh nghiệp tăng khả năng tận dụng lợi thế do quy mô các dự án đầu tư và tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, toàn cầu hóa cũng làm tăng tính tuỳ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế, nhất là những nền kinh tế có độ mở lớn như nước ta. Điều đó cũng dễ dẫn đến những bất định nhiều khi vượt khỏi khả năng dự báo. Vì vậy, phải đa dạng hóa sản phẩm và thị trường xuất khẩu, hạn chế sự lệ thuộc vào một số ít thị trường, đồng thời phải hết sức coi trọng thị trường nội địa, nhất là địa bàn nông thôn. Đối với thị trường xuất khẩu, điều quan trọng không chỉ là tăng xuất khẩu vào từng quốc gia, vùng lãnh thổ mà là xâm nhập vào chuỗi giá trị trong bối cảnh mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu ngày càng phát triển. Tình hình đó đặt ra yêu cầu phải hình thành chuỗi cung ngay trên thị trường trong nước. Đây là con đường để phát triển thương mại bền vững.

  Gắn kết và thực hiện đồng thời với tái cơ cấu các lĩnh vực nêu trên là tái cơ cấu đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội theo một quy hoạch và một hệ thống phân cấp được rà soát chặt chẽ theo tầm nhìn dài hạn và tư duy liên vùng. Khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán, tập trung cho các công trình thiết yếu, sớm đưa vào khai thác, tạo điều kiện cho các yếu tố sản xuất dịch chuyển thuận lợi đến những vùng có tiềm năng phát triển, góp phần giảm chi phí vận tải, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Giảm tỷ trọng đầu tư công trong tổng đầu tư xã hội; hoàn thiện cơ chế khuyến khích để thu hút mạnh đầu tư của khu vực tư nhân và các doanh nghiệp nước ngoài, phát triển các phương thức đầu tư, đặc biệt là phương thức hợp tác công - tư (PPP), nâng cao hiệu quả đầu tư.

  Các nội dung cơ cấu lại nền kinh tế phải được thực hiện trong suốt quá trình công nghiệp hóa nhưng phải được bắt đầu ở những lĩnh vực cấp bách nhất, đó là tái cơ cấu đầu tư, trọng tâm là đầu tư công; tái cơ cấu thị trường tài chính, trọng tâm là hệ thống các ngân hàng thương mại và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước. Sự lựa chọn này là rất đúng đắn và cần thiết vì đây là những lĩnh vực hiệu quả còn thấp, chưa tương xứng với nguồn lực bỏ ra và tiềm ẩn nguy cơ gây bất ổn kinh tế vĩ mô, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Tái cơ cấu các lĩnh vực này còn có tác động thúc đẩy quá trình tái cơ cấu theo các nội dung toàn diện nêu trên. Chính phủ đang chỉ đạo sát sao việc xây dựng đề án tái cơ cấu trong từng lĩnh vực để triển khai mạnh mẽ theo những quy trình chặt chẽ cho từng bước với những mục tiêu cụ thể đặt ra cho mỗi bước, xác định rõ các tiêu chí đo lường và đánh giá kết quả. Yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm sự đồng bộ khi thực hiện tái cơ cấu các lĩnh vực nói trên do mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau giữa chúng, đồng thời tăng cường công tác giám sát việc thực hiện ở mỗi Bộ, ngành, địa phương và từng doanh nghiệp, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, không gây xáo động lớn cho nền kinh tế, “rút dây” mà không “động rừng”.

  Tái cơ cấu nền kinh tế đặt ra yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Ngược lại, chuyển đổi mô hình tăng trưởng là nội dung cơ bản của tái cơ cấu doanh nghiệp, là điều kiện để tăng hiệu suất sử dụng vốn, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, có tác động mạnh mẽ đến tái cơ cấu đầu tư và tái cấu trúc thị trường tài chính, góp phần giảm thiểu chi phí của quá trình tái cơ cấu. Phải chuyển mạnh từ tăng trưởng theo chiều rộng dựa vào tăng vốn đầu tư, khai thác tài nguyên đang ngày càng cạn kiệt và nguồn nhân lực chất lượng thấp sang mô hình tăng trưởng dựa vào việc áp dụng những thành tựu của khoa học công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao và phương pháp quản trị hiện đại; nâng cao mức đóng góp của các yếu tố tổng năng suất vào tăng trưởng. Phát triển mạnh công nghiệp chế tạo, chế biến, nhất là các ngành công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn, giảm tỷ trọng của công nghiệp gia công trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp.

  Chuyển đổi mô hình tăng trưởng vừa là yêu cầu cấp bách vừa là nhiệm vụ lâu dài, gắn với phát triển nguồn nhân lực và quá trình đổi mới công nghệ sản xuất và quản lý. Để thúc đẩy quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng, trong năm 2012, cùng với việc sớm phê duyệt đề án phát triển thị trường công nghệ, Chính phủ sẽ ban hành các chính sách khuyến khích đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp; quy định tiêu chuẩn công nghệ trong Luật Đầu tư công và các dự án đấu thầu; khuyến khích mạnh các dự án áp dụng công nghệ mới và các dự án có lập trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ; tăng cường hợp tác công - tư trong việc hình các quỹ đầu tư mạo hiểm về khoa học công nghệ… Xây dựng văn bản pháp lý cao hơn để phát triển công nghiệp hỗ trợ.

  Cùng với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, trong năm 2012 phải tiếp tục quán triệt quan điểm chỉ đạo trong kết luận số 02 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 11 của Chính phủ, tăng cường ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát và duy trì tăng trưởng hợp lý, bảo đảm an sinh xã hội. Đây là những nhiệm vụ rất nặng nề và khó khăn, nhất là trong bối cảnh kinh tế thế giới đang diễn biến phức tạp, thậm chí có nguy cơ rơi vào vòng suy thoái mới, đòi hỏi phải có sự nỗ lực vượt bậc của các ngành, các cấp. Trong đó, Nhà nước đóng vai trò mở đường, tạo cơ chế, chính sách và chỉ đạo thực hiện nhưng kết quả phải được phản ánh trên từng cơ sở sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, doanh nghiệp phải là chủ thể, có vai trò quyết định.

  Chúng ta có thuận lợi cơ bản là đã tạo được sự thống nhất cao về nhận thức trong cả hệ thống chính trị, có sự quyết tâm cao trong các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Phải chuyển nhận thức, quyết tâm thành hành động và hành động quyết liệt để vượt qua sức ỳ của quá trình khởi động, đặt tiến trình phát triển của đất nước vào quỹ đạo mới - Quỹ đạo phát triển bền vững.

  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  19 phản hồi

  maile viết:
  NiMarxNiJesus gửi lúc 01:35, 04/01/2012 - mã số 48759.

  Em không trích phản biện vì dài quá đi, mất hứng viết.

  Bác NI à, cộng đồng người Việt ở Cali chỉ là, (chỉ là nhé) một cộng đồng chứ không phẩi là một Quốc Gia, một nhà nước có đầy đủ hành pháp, tư pháp, lập pháp như NV! Cộng đồng người Việt ở Cali có bao nhiêu người? Có đến ba triệu người không, như VN có đến hơn ba triệu đảng viên CS!

  Bác dùng cụm từ " Cho nên nói qua cũng phải nghĩ lại " là có ý so sánh cộng đồng người Việt ở Cali với nhà nước VN. Em thấy như thế là khập khiển.

  Bác cho nhà cầm quyền VN hôm nay là chính danh để trong ngoặc kép. Những từ để trong ngoặc kép thường có ngụ ý mia mai. OK, em không cãi chuyện này. Điểm này có sự đồng thuận chăm phần chăm giữa chúng ta he
  he.

  Em định viết tiếp, nhưng chợt nhận ra có bác khác viết rồi nên thôi. Hôm nay bác gặp hên rồi đó nha. Hổng thôi em lại " phán " tiếp thì hơi nhức đầu ha.

  Bác NJ có phản biện nhưng cách trình bày hơi khó theo dõi

  Nếu nói người gốc VN thành công thì chúng ta có lãnh đạo Đức gốc Việt Philipp Roesler, nhiều nhà khoa học gốc Việt

  Còn cộng đồng thì bên châu Âu, người ta không khuyến khích ở chung một chỗ mà nên phân bổ ra toàn quốc, tránh ghetto, để người gốc ngoại quốc dễ hội nhập văn hóa bản xứ hơn. Tuy nhiên có vẻ là không thành công vì người ta vẫn quay lại sống chung với nhau ! Có người Thổ, sống 25 năm rồi mà không biết tiếng bản xứ vì họ chỉ làm việc cho cộng đồng Thổ

  NiMarxNiJesus gửi lúc 01:35, 04/01/2012 - mã số 48759.

  Em không trích phản biện vì dài quá đi, mất hứng viết.

  Bác NI à, cộng đồng người Việt ở Cali chỉ là, (chỉ là nhé) một cộng đồng chứ không phẩi là một Quốc Gia, một nhà nước có đầy đủ hành pháp, tư pháp, lập pháp như NV! Cộng đồng người Việt ở Cali có bao nhiêu người? Có đến ba triệu người không, như VN có đến hơn ba triệu đảng viên CS!

  Bác dùng cụm từ " Cho nên nói qua cũng phải nghĩ lại " là có ý so sánh cộng đồng người Việt ở Cali với nhà nước VN. Em thấy như thế là khập khiển.

  Bác cho nhà cầm quyền VN hôm nay là chính danh để trong ngoặc kép. Những từ để trong ngoặc kép thường có ngụ ý mia mai. OK, em không cãi chuyện này. Điểm này có sự đồng thuận chăm phần chăm giữa chúng ta he
  he.

  Em định viết tiếp, nhưng chợt nhận ra có bác khác viết rồi nên thôi. Hôm nay bác gặp hên rồi đó nha. Hổng thôi em lại " phán " tiếp thì hơi nhức đầu ha.

  NiMarxNiJesus gửi lúc 01:35, 04/01/2012 - mã số 48759:
  " Chúng ta cũng lại có thể nhìn ra, trong số những người được cho là thành công ở thế hệ thứ nhất; thành phần ra đi từ miền Nam thành công đông gấp bội ( không cần tính số lượng mà chỉ tính tỷ lệ ) so với những người ra đi từ miền Bắc; 1 phần là vì học thức; phần quan trọng khác; tôi cho là vì họ vẫn vướng mắc phải tư duy xã hội chủ nghĩa cho nên nếu có những người giàu có mà không phải mang tài sản từ VN qua thì da số sống bằng nghề bất hợp pháp cả; gần như không có ai làm đến bác sĩ; giáo sư đại học , nha sĩ, kỹ sư ở thành phố Montreal này cho dù cùng 1 cơ hội , cùng 1 diều kiện." Hết trích.

  Nhận xét này của bác Ni đúng.

  NiMarxNiJesus gửi lúc 01:35, 04/01/2012 - mã số 48759:

  " Điểm mà dễ phê phán nhất và cũng hóc búa nhất đối với chính phủ từ bao nhiêu năm nay vẫn là tham nhũng, lạm quyền đưa đến những bất công xã hội mà điều này ; hầu như các nước " hậu CS " đều dính phải, chẳng qua là các nước này đã có 1 cái đà phát triển từ trước cho nên đời sống dân chúng dễ thở hơn và thêm nữa, chả có nước nào khốn khổ vì có 1 tên giang hồ khổng lồ lúc nào cũng chờ chực phá hại và lấn áp như nước VN này. " Hết trích.

  Hầu như các nước hậu CS đều dính phải tham nhũng, lạm quyền cho nên chuyện nhà nước VN tham nhũng, lạm quyền là điều không tránh khỏi? Người ta ăn cắp, tôi cũng ăn cắp, bởi tại cái xã hội nó vậy. Nước A, nước B cũng tham nhũng, lạm quyền đấy thôi! Nếu lý luận vậy thì nhà nhà tham nhũng, người người tham nhũng, nhà nhà ăn cắp, người người ăn cắp. Nếu ai cũng nghĩ vậy, biện minh cho việc mình làm " là tại bởi " thằng hàng xóm gần, thăng hàng xóm xa có làm khác gì ta đâu! Tổ chức XH như thế thì xuống hố cả nút là điều cũng không tránh khỏi!

  Mà VN " hậu CS " từ hồi nào? Ai tuyên bố? Tên nước VN không phải là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa VN?

  Tên giang hồ khổng lồ lúc nào cũng chực chờ phá hại, lấn áp tên gì, là ai? Chuyện nó luôn tìm cách lấn áp VN có mới không? Hay nó đã, đang và sẽ luôn tìm cách " thỏa thuận ngầm " để VN một ngày nào đó chỉ còn là một tỉnh tự trị thôi!
  Sao bác không viết thẳng ra, mà úp úp mở mở? Bác sợ điều gì? Tôi chỉ hỏi thế thôi. Trả lời hay không thì tùy bác.

  NiMarxNiJesus gửi lúc 01:35, 04/01/2012 - mã số 48759:

  " Thật sự thì lãnh đạo 1 nước Canada xem ra còn dễ dàng gấp trăm lần lãnh đạo VN bởi vì đâu đã vào đấy cả; đem 1 anh tây về VN mở 1 cty thì khả năng thành công của họ rất cao vì họ toàn quyền và khởi sự từ số không nhưng đem Obama cho là có thêm cả bà Clinton về VN lãnh đạo thì cũng thua thôi; do đó, yếu tố cá nhân và trút trách nhiệm vào 1 cá nhân sẽ không công bằng ". Hết trích.

  Bác đem Obama và Clinton vào đây, tôi xin thưa với bác rằng:
  Ở Mỹ, nếu 2 vị này làm không xong bổn phận thì kỳ bầu cử sau sẽ rớt đài vì dân sẽ bầu người khác. Chuyện mới nhất là nước Nga và Putin, chắc bác có theo dõi tin Thế giới?
  " Trút trách nhiệm vào một cá nhân sẽ không công bằng? ". Như vậy bác khuyên dân nên trút trách nhiệm vào ai? Vào " thằng cơ chế? ".
  Ai đã tạo ra " thằng cơ chế "? Chẳng có ai cả, vì " thằng cơ chế " không phải là một nhân vật bằng xương, bằng thịt để có thể cách chức " nó " một cách dễ dàng.

  NiMarxNiJesus gửi lúc 01:35, 04/01/2012 - mã số 48759:

  " Việc tái cấu trúc kinh tế, cải tổ xã hội xem ra là cần thiết và đúng lúc giống như thằng con đã lớn, cao tồng ngồng mà vẫn phải mặc cái áo từ lúc 5 tuổi; vấn đề phải là áo mới này may như thế nào, vải mới hay cũ, vá víu từ máy cái áo cũ và cần những thức ăn, thuốc gì diệt hết vi trùng lao; thuốc bổ gì cho nó bớt khẳng khiu lòng khòng, cân đối với 1 cái đầu to tướng ..." Hết trích.

  Ý bác đúng. Như vậy là phải có phương án cụ thể. Chứ cứ nghĩ, rồi nói khơi khơi thì ai chả làm được được.
  Muốn may áo mới thì phải mua vải, tiền ở đâu ra? Xin anh hàng xóm, hay vay nợ nhà băng? Thức ăn, thức uống cũng tốn kém lắm chứ. Trong nhà có đủ tiền không? Không có đủ, thì tại sao? Xây căn Từ Đường thờ Ông Bà lớn quá nên hết tiền phải không? Cô chú của thằng con gửi tiền về giúp đều đều đấy thôi mà sao nó vẫn cú ốm đói, mặc quần áo cũ hoài thế! Hội Hồng Thập Tự nữa, cho thuốc men để nó uống mà sao nó " vũ như cẩn " hoài. Chắc thuốc đem ra chợ trời bán xong, rồi mua vàng chôn xuống đất chứ gì!

  Cái đầu to mà thân thể khẳng khiu, lòng thòng thì chắc chắn là mắc bệnh nan y rồi, còn bác sỹ nào dám chữa? Thời gian chữa và phí tổn chữa cao hay thấp? Sao không dám nghĩ là hy sinh một đứa để có thể cứu những đứa khác, chưa đến nỗi trầm kha. Hay sợ mang tiếng là " sát nhân ". Cái tiếng này có từ lâu rồi chứ dâu có mới nhỉ?

  Kết luận của tôi là bài viết của TT NTD chẳng có gì mới lạ cả. Chẳng nêu được một chính sách cụ thể nào để có thể thay đổi tình trạng tham nhũng, lạm quyền cùng hàng ngàn các vấn đề trước mắt (mà hầu hết mọi người đều biết) như kinh tế, xã hội, trật tự, trị an, cần giải quyết ngay với các chính sách ngắn hạn, dài hạn .

  Nguyễn Jung

  Tôi ghét nhất sự trung thực . Tôi làm mọi người phục nhất là cú giải thể IDS, tức là làm thế nào để cho IDS tự giải thể, bồi thêm cú ân huệ đòi điều tra tại sao IDS giải thể . Tôi đưa ra ngoài vòng pháp luật tất cả những phản biện ký tên nhiều người . Tôi chỉ nhận trách nhiệm chính trị trước đảng vụ "cái đấm thép" vinashin. Vụ boxit là chủ trương lớn của đảng và tôi . Và vì vậy, mọi người hãy tin vào con mắt láo khoét của tôi .

  Không hiểu TT nghĩ gì chứ con tàu kinh tế VN đã hết năng lượng do nợ nước ngoài ngày một tăng cao, nhập toàn công nghệ lạc hậu từ TQ, lãng phí khủng khiếp khi tận thu khai thác tài nguyên quốc gia, nhóm lợi ích trong ngành BDS và ngân hàng thi nhau đục khoét ngân sách, về đối ngoại thì nước nào cũng vơ váo làm đồng minh chiến lược nhưng có ai thực lòng với VN đâu vì tính gian xảo của ông Thủ tướng khi điều hành công việc của Chính phủ vậy lấy đâu ra năng lượng mà chuyển lên quỹ đạo mới. Chỉ có là người vô học như TT mới có thể nói ẩu và liều như vậy.
  cái cốt lõi nhất bây giờ là chống tham nhũng thì không hề được TT- Trưởng ban phòng chống tham nhũng TW đề cấp một chữ nào trong thông điệp đầu năm với dân chúng.

  NJ viết:
  NiMarxNiJesus viết:
  Phan Sơn viết:
  ”.

  Em bé " kinh tế thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa " đang lớn khôn dần; những năm trước được cha mẹ nuôi nấng dạy bảo theo cách " ôm trọn vòng tay " ôm hơi lâu vì cha mẹ thương em quá dù nhà chả mấy khá giả và cha mẹ cũng chả giỏi giang gì ; giờ đã đến lúc phải giao cho trường " đời " chứ chả lẽ tồng ngồng rồi mà vẫn để ở nhà nấp vú mẹ ; đành nới lòng vòng tay để đời dạy tiếp để phù hợp với sự phát triển và hội nhập với bạn bè thế giới .

  Cái khó là em đã được nuôi dưỡng ra sao ? lúc sơ sinh ăn nước cháo hay sữa Guigoz; ở nhà đánh vần đến đâu, cần bổ túc những gì, có nên học nhảy lớp cho hợp với tuổi không hay cần học lại ; thể trạng của em èo uột hay khỏe khoắn và giao cho trường xa hay trường gần; về nhà cha mẹ cần kèm thêm những gì ? cần được nuôi dưỡng, bồi bổ ra sao để em có sức học trong ngôi trường mà bạn bè của em đã quá quen thuộc với bài vở ...

  Bao lâu nữa thì em bé có thể tự lập để tiến ra biển lớn ?

  Mấy điều này có thể nhìn rõ hơn trong hoàn cảnh cha mẹ mới qua nước người và con cái bắt đầu đi học mấy lớp orientation .

  VN ta vẫn còn trong hoàn cảnh:

  " Mấy điều này có thể nhìn rõ hơn trong hoàn cảnh cha mẹ mới qua nước người và con cái bắt đầu đi học mấy lớp orientation " ???????

  Đất nước thống nhất đã bao nhiêu năm?

  VN bắt đầu mở cửa khi nào, có nền KTTT định hướng XHCN từ bao giờ? Bao nhiêu năm đã trôi qua????

  Sau chiến tranh Thế giới thứ 2, nước Đức thua, nhục nhã vì chế độ Hitler, tổn thất rất lớn.
  Chính thức chia đôi từ năm 1949 để có 2 nước Đức.
  Thế nhưng 10 năm sau họ đã tự sản xuất ra tủ lạnh, dần dần có TiVi, máy giặt.

  Nhật bản cũng vậy. Cũng thua cay thua đắng. Vậy mà họ vực dậy, đứng lên. Để bây giờ là các cường quốc, được nể trọng.

  Có gì khác biệt giữa người VN với người Đức, người Nhật? Họ khôn ngoan hơn chúng ta? Hay họ có những lãnh đạo thật sự vì nước vì dân? Biết đặt quyèn lợi Tổ Quốc lên trên quyền lợi bản thân, gia đình, giòng tộc?

  Đó là trên phương diện Quốc Gia.

  Còn về những người Tỵ nạn, thì đa số trong một thời gian ngắn đã vượt qua ngưỡng cửa trợ cấp xã hội và bây giờ đã có nhiều thành công. Nếu không thành công và không có tiền thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ được gọi là " khúc ruột ngàn dặm " đâu nhỉ?

  Tôi hơi cải lương khi viết câu này " Thời gian như bóng câu ngoài cửa sổ ". Một thế hệ đã lớn lên, nhưng Tổ Quốc thì vẫn chưa. Vẫn còn có một câu hỏi, bao giờ tiến ra biển lớn?. Trước khi ra biển, phải ra sông trước đã. Cứ đứng mãi ở bên bờ thì làm sao ra sông để còn ra biển? Cũng như một đứa trẻ, được " cha mẹ " nuôi hoài mà không thấy lớn, mãi vẫn còn chập chững với cái xe tập đi. Chừng nào mới bỏ được cái xe tập đi, để tự đi một mình. Hay cứ thích ngồi mãi trong xe để dễ " vòi "!

  Nguyễn Jung

  4 triệu người hải ngoại cũng chỉ có các cá nhân thành công chứ chưa hề có 1 cộng đồng thành công cho dù họ được hưởng khá nhiều đãi ngộ so với các cộng đồng khác .
  Cứ nhìn vào " hoạt cảnh " cộng đồng Nam Cali là nơi tập trung đông người Việt nhất là thấy rõ ngay, hãy hỏi xem 35 năm nay, cộng đồng lớn nhất ở đó đã làm được gì ?

  Chúng ta cũng lại có thể nhìn ra, trong số những người được cho là thành công ở thế hệ thứ nhất; thành phần ra đi từ miền Nam thành công đông gấp bội ( không cần tính số lượng mà chỉ tính tỷ lệ ) so với những người ra đi từ miền Bắc; 1 phần là vì học thức; phần quan trọng khác; tôi cho là vì họ vẫn vướng mắc phải tư duy xã hội chủ nghĩa cho nên nếu có những người giàu có mà không phải mang tài sản từ VN qua thì da số sống bằng nghề bất hợp pháp cả; gần như không có ai làm đến bác sĩ; giáo sư đại học , nha sĩ, kỹ sư ở thành phố Montreal này cho dù cùng 1 cơ hội , cùng 1 diều kiện .

  Cho nên nói qua cũng phải nghĩ lại .

  Có những thất bại trong quá khứ mà chính quyền ngày nay đã nhìn nhận và thay đổi nhưng cũng vẫn có những vấn đề biết là sai nhưng chưa thể cắt bỏ ngay bởi thế " chính danh " .

  Màtiếng là thống nhất hơn 35 năm, VN thực sự chỉ hết bị cấm vận vào năm 2000 và trong giai đoạn cấm vận thì rất khó ngóc đầu lên cho dù mở cửa, cho dù cởi trói . Và cái tư duy XHCN vẫn chưa dứt hẳn cho nên tư tưởng bao cấp , xin cho, ưu đãi này nọ đến giờ vẫn chưa gột rửa ddeer mà tự lập . Tôi không phủ nhận VN đã mất khá nhiều cơ hội để các nước đổ xô vào đầu tư trong thập niên 90 thế kỷ trước ( Không nói đến mấy đám vào VN đầu tư cốt để lường gạt dựa vào sự dễ dãi và sơ hở của luật pháp) ; điều này chắc cũng phải đổ tội cho cái tư duy XHCN .

  Điểm mà dễ phê phán nhất và cũng hóc búa nhất đối với chính phủ từ bao nhiêu năm nay vẫn là tham nhũng, lạm quyền đưa đến những bất công xã hội mà điều này ; hầu như các nước " hậu CS " đều dính phải, chẳng qua là các nước này đã có 1 cái đà phát triển từ trước cho nên đời sống dân chúng dễ thở hơn và thêm nữa, chả có nước nào khốn khổ vì có 1 tên giang hồ khổng lồ lúc nào cũng chờ chực phá hại và lấn áp như nước VN này .

  Thật sự thì lãnh đạo 1 nước Canada xem ra còn dễ dàng gấp trăm lần lãnh đạo VN bởi vì đâu đã vào đấy cả; đem 1 anh tây về VN mở 1 cty thì khả năng thành công của họ rất cao vì họ toàn quyền và khởi sự từ số không nhưng đem Obama cho là có thêm cả bà Clinton về VN lãnh đạo thì cũng thua thôi; do đó, yếu tố cá nhân và trút trách nhiệm vào 1 cá nhân sẽ không công bằng .

  Việc tái cấu trúc kinh tế, cải tổ xã hội xem ra là cần thiết và đúng lúc giống như thằng con đã lớn, cao tồng ngồng mà vẫn phải mặc cái áo từ lúc 5 tuổi; vấn đề phải là áo mới này may như thế nào, vải mới hay cũ, vá víu từ máy cái áo cũ và cần những thức ăn, thuốc gì diệt hết vi trùng lao; thuốc bổ gì cho nó bớt khẳng khiu lòng khòng, cân đối với 1 cái đầu to tướng ...

  Phan Sơn viết:
  Trong mỗi thời đại lịch sử, sản xuất kinh tế và cơ cấu xã hội - cơ cấu này tất yếu phải do sản xuất kinh tế mà ra - cả hai cái đó cấu thành cơ sở của lịch sử chính trị và lịch sử tư tưởng của thời đại ấy”.

  Bài tham luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiêu biểu cho sự “đột phá về lý luận sẽ tạo tiền đề cho sự phát triển thực tiễn”.

  Anh y tá tốt nghiệp Marx-Lenin hệ tại chức, viết một bài các chuyên gia Marx-Lenin lâu năm khen nức nở. Điều này cũng đủ để xác nhận tính đột phá của bài viết. Chỉ riêng việc nắm vững chủ nghĩa ML, quyết tâm xây dựng thành công CN Tư bản đã là một đóng góp vô cùng mới mẻ cho kho tàng lý luận của các đảng cs. TT xứng đáng là người có ảnh hưởng bậc nhất tại châu Á.

  NiMarxNiJesus viết:
  Phan Sơn viết:
  Trong mỗi thời đại lịch sử, sản xuất kinh tế và cơ cấu xã hội - cơ cấu này tất yếu phải do sản xuất kinh tế mà ra - cả hai cái đó cấu thành cơ sở của lịch sử chính trị và lịch sử tư tưởng của thời đại ấy”.

  Bài tham luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiêu biểu cho sự “đột phá về lý luận sẽ tạo tiền đề cho sự phát triển thực tiễn”.

  Em bé " kinh tế thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa " đang lớn khôn dần; những năm trước được cha mẹ nuôi nấng dạy bảo theo cách " ôm trọn vòng tay " ôm hơi lâu vì cha mẹ thương em quá dù nhà chả mấy khá giả và cha mẹ cũng chả giỏi giang gì ; giờ đã đến lúc phải giao cho trường " đời " chứ chả lẽ tồng ngồng rồi mà vẫn để ở nhà nấp vú mẹ ; đành nới lòng vòng tay để đời dạy tiếp để phù hợp với sự phát triển và hội nhập với bạn bè thế giới .

  Cái khó là em đã được nuôi dưỡng ra sao ? lúc sơ sinh ăn nước cháo hay sữa Guigoz; ở nhà đánh vần đến đâu, cần bổ túc những gì, có nên học nhảy lớp cho hợp với tuổi không hay cần học lại ; thể trạng của em èo uột hay khỏe khoắn và giao cho trường xa hay trường gần; về nhà cha mẹ cần kèm thêm những gì ? cần được nuôi dưỡng, bồi bổ ra sao để em có sức học trong ngôi trường mà bạn bè của em đã quá quen thuộc với bài vở ...

  Bao lâu nữa thì em bé có thể tự lập để tiến ra biển lớn ?

  Mấy điều này có thể nhìn rõ hơn trong hoàn cảnh cha mẹ mới qua nước người và con cái bắt đầu đi học mấy lớp orientation .

  VN ta vẫn còn trong hoàn cảnh:

  " Mấy điều này có thể nhìn rõ hơn trong hoàn cảnh cha mẹ mới qua nước người và con cái bắt đầu đi học mấy lớp orientation " ???????

  Đất nước thống nhất đã bao nhiêu năm?

  VN bắt đầu mở cửa khi nào, có nền KTTT định hướng XHCN từ bao giờ? Bao nhiêu năm đã trôi qua????

  Sau chiến tranh Thế giới thứ 2, nước Đức thua, nhục nhã vì chế độ Hitler, tổn thất rất lớn.
  Chính thức chia đôi từ năm 1949 để có 2 nước Đức.
  Thế nhưng 10 năm sau họ đã tự sản xuất ra tủ lạnh, dần dần có TiVi, máy giặt.

  Nhật bản cũng vậy. Cũng thua cay thua đắng. Vậy mà họ vực dậy, đứng lên. Để bây giờ là các cường quốc, được nể trọng.

  Có gì khác biệt giữa người VN với người Đức, người Nhật? Họ khôn ngoan hơn chúng ta? Hay họ có những lãnh đạo thật sự vì nước vì dân? Biết đặt quyèn lợi Tổ Quốc lên trên quyền lợi bản thân, gia đình, giòng tộc?

  Đó là trên phương diện Quốc Gia.

  Còn về những người Tỵ nạn, thì đa số trong một thời gian ngắn đã vượt qua ngưỡng cửa trợ cấp xã hội và bây giờ đã có nhiều thành công. Nếu không thành công và không có tiền thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ được gọi là " khúc ruột ngàn dặm " đâu nhỉ?

  Tôi hơi cải lương khi viết câu này " Thời gian như bóng câu ngoài cửa sổ ". Một thế hệ đã lớn lên, nhưng Tổ Quốc thì vẫn chưa. Vẫn còn có một câu hỏi, bao giờ tiến ra biển lớn?. Trước khi ra biển, phải ra sông trước đã. Cứ đứng mãi ở bên bờ thì làm sao ra sông để còn ra biển? Cũng như một đứa trẻ, được " cha mẹ " nuôi hoài mà không thấy lớn, mãi vẫn còn chập chững với cái xe tập đi. Chừng nào mới bỏ được cái xe tập đi, để tự đi một mình. Hay cứ thích ngồi mãi trong xe để dễ " vòi "!

  Nguyễn Jung

  Trích dẫn:
  Thứ năm, một thể chế kinh tế thị trường hiện đại phải hướng về người tiêu dùng, lấy người tiêu dùng làm chủ thể. Phải không ngừng hoàn thiện các thiết chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phát triển các trung tâm bảo vệ người tiêu dùng.

  Cái này xưa rồi nhưng vẫn còn giá trị, không có gì gọi là đột phá của thủ tướng cả.
  Cái gọi là đột phá của thủ tướng Dũng là biết từ mấy chục năm nay mà không chịu làm gì cả hoặc làm vớ vẩn được gọi là "Không ngừng hoàn thiện" !

  Từ những năm 1995 ở VN người đã bắt chước câu "khách hàng là thượng đế đấy thôi"

  Ở VN còn cúp điện không ? Bị cúp điện bất ngờ và liên miên, người tiêu dùng được bảo vệ ra sao ? Bồi thường cái gì ? EVN bị phạt bằng cách tăng lương hay sao ?

  Xăng bốc cháy, thiểu hủy xe và nguy hiểm đến tính mạng người tiêu dùng, đã có kết quả điều tra và bồi thường chưa ?

  Điện đường giật chết người, rơi hố ga, hố voi, bồi thường gì chưa ? Có quan chức nào bị kết án chưa ?

  Phan Sơn viết:
  Trong mỗi thời đại lịch sử, sản xuất kinh tế và cơ cấu xã hội - cơ cấu này tất yếu phải do sản xuất kinh tế mà ra - cả hai cái đó cấu thành cơ sở của lịch sử chính trị và lịch sử tư tưởng của thời đại ấy”.

  Bài tham luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiêu biểu cho sự “đột phá về lý luận sẽ tạo tiền đề cho sự phát triển thực tiễn”.

  Em bé " kinh tế thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa " đang lớn khôn dần; những năm trước được cha mẹ nuôi nấng dạy bảo theo cách " ôm trọn vòng tay " ôm hơi lâu vì cha mẹ thương em quá dù nhà chả mấy khá giả và cha mẹ cũng chả giỏi giang gì ; giờ đã đến lúc phải giao cho trường " đời " chứ chả lẽ tồng ngồng rồi mà vẫn để ở nhà nấp vú mẹ ; đành nới lòng vòng tay để đời dạy tiếp để phù hợp với sự phát triển và hội nhập với bạn bè thế giới .

  Cái khó là em đã được nuôi dưỡng ra sao ? lúc sơ sinh ăn nước cháo hay sữa Guigoz; ở nhà đánh vần đến đâu, cần bổ túc những gì, có nên học nhảy lớp cho hợp với tuổi không hay cần học lại ; thể trạng của em èo uột hay khỏe khoắn và giao cho trường xa hay trường gần; về nhà cha mẹ cần kèm thêm những gì ? cần được nuôi dưỡng, bồi bổ ra sao để em có sức học trong ngôi trường mà bạn bè của em đã quá quen thuộc với bài vở ...

  Bao lâu nữa thì em bé có thể tự lập để tiến ra biển lớn ?

  Mấy điều này có thể nhìn rõ hơn trong hoàn cảnh cha mẹ mới qua nước người và con cái bắt đầu đi học mấy lớp orientation .

  Bây giờ, em viêt tiếp tới:

  Cơ cấu xã hội:

  Cơ cấu xã hội VN ngày hôm nay như thế nào? Cơ cấu hay cấu trúc XH Việt Nam gồm có những thành phần nào????? Đó là chính quyền và nhân dân.

  Bổn phận và quyền lợi của 2 thành phần này trong cơ cấu xã hội VN được quy định ra sao, tổ chức như thế nào??

  Bác Phan sơn có thể trả lời cho em biết, em sẽ viết tiếp sau.

  Phan Sơn viết:
  Trong mỗi thời đại lịch sử, sản xuất kinh tế và cơ cấu xã hội - cơ cấu này tất yếu phải do sản xuất kinh tế mà ra - cả hai cái đó cấu thành cơ sở của lịch sử chính trị và lịch sử tư tưởng của thời đại ấy”.

  Bài tham luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiêu biểu cho sự “đột phá về lý luận sẽ tạo tiền đề cho sự phát triển thực tiễn”.

  Sản xuất kinh tế: OK, như vậy SXKT của VN ta là gì, theo đường hướng nào? Mô hình SXKT của VN ra sao, khác với SXKT của tư bản , khác với SXKT của CNXH? Ta thì đang theo mô hình KTTT định hướng XHCN.

  Theo bác Phan Sơn: Đột phá lý luận nghĩa là gì?

  Em hiểu cụm từ : Đột phá lý luận có nghĩa là có những lý luận mới, lý thuyết mới. Nghĩa là ta sẽ có một mô hình mới, không tư bản, không CNXH, vậy đó mô hình gì, tên như thế nào, cách tổ chức, làm việc của mô hình ra sao???

  SẼ = Tương lai.

  Tạo tiền đề có nghĩa là: Điểm bắt đầu

  Cho sự phát triển thực tiễn: là sự thành công của mô hình mới.

  Nếu không có mô hình mới thì ta có thể gọi là " đột phá lý luận " được không???

  Nếu ta vẫn cứ theo mô hình KTTT định hướng XHCN, hay bỏ cái đuôi định hướng đi, thì có gì mới? để được gọi là đột phá?????

  Bài viết của TT NTD rất lùng bùng, một người dân có môt tầm hiểu biết bình thường không hiểu được vì toàn là lý thuyết suông.

  VN cần có những thay đổi cụ thể trước mắt cho dân như ổn định giá cả, giải quyết nạn quá tải của bệnh viện, thay đổi chương trình giáo dục, nạn tham nhũng.....

  TT có những biện pháp cụ thể như thế nào cho những vấn đề này????

  Em thấy TT nêu rất nhiều những gì cần thay đổi, nhưng không nói thay đổi như thế nào và không có một biện pháp cụ thể, chỉ đạo nào để thay đổi. Có lẽ em cận thị nặng nên không thấy.

  Bác Phan Sơn tìm dùm em các biện pháp cụ thể được TT đề xuất trong bài phát biểu.

  Và còn một vấn đề khác nữa, tỷ dụ như TT chỉ đạo " không sai", nhưng kết quả không như " chúng ta " mong muốn thì sao??? Như Vinashin vậy?
  Chìm xuồng????

  VN phải tiếp tục thử nghiệm bao lâu nữa, để những chỉ đạo " không sai " được thực hiện, có kết quả tôt?????

  bảo đảm an sinh xã hội

  Không thấy ông Dũng cho số liệu cụ thể về ngân sách hàng năm dự trù bao nhiêu cho việc bảo đảm này ?
  Tổ chức, quản lý, giám sát ra sao vì nhiều hỗ trợ cho dân bị thiên tai vẫn bị ăn chặn ...
  Giải quyết thất nghiệp, học nghề, ... thế nào cho dân số tăng nhanh và dân già đi ?
  Xây dựng bệnh viện, trường học ?

  Phải cụ thể về ngân sách, tổ chức, ai chịu trách nhiệm, thực hiện ra sao thì mới thuyết phục và mới chuẩn bị chu đáo được.

  Nói khơi khơi 6 chữ "bảo đảm an sinh xã hội" thì ai nói cũng được. Nó chỉ thuần túy một câu duy ý chí. Phải cụ thể từng bước thì mới gọi là "đột phá" và "nghiêm túc" nếu không vẫn chỉ là "quỹ đạo giấy"

  Ông TBT Trọng tuyên bố "bảo đảm bầu cử dân chủ" nhưng trong thực tế có dân chủ gì đâu ! Cái cần là luật bầu cử dân chủ chứ không cần hứa suông

  ông nào viết hay vậy, một bài viết toàn chữ là chữ, không thấy có một số liệu cụ thể nào. Bao năm rồi vẫn vậy "các đồng chí phải xem trồng cây gì, nuôi con gì để đất nước sánh ngang với các cường quốc đi chứ" toàn là những lời nói chung chung.

  Phan Sơn viết:
  ...
  Bài tham luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiêu biểu cho sự “đột phá về lý luận sẽ tạo tiền đề cho sự phát triển thực tiễn”.

  Cái người dân cần là kết quả cụ thể và bền vững chứ không cần lý luận suông. Những điểm nêu trên trong bài, có cái gì mới mẻ đâu mà gọi là đột với chả phá ?

  Phải chuyển nhận thức, quyết tâm thành hành động và hành động quyết liệt để vượt qua sức ỳ của quá trình khởi động

  Cái ý này cũng cũ rích rồi mà ỳ vẫn hoàn ỳ. Tại sao thế ?

  Thứ nhất, các loại thị trường phát triển đồng bộ

  Thị trường quản lý báo chí, chính trị, tuyển quan chức, ứng cử, ... vẫn như ù lì như cũ, độc quyền, bè phái con ông cháu cha, chứ có phát triển tốt đẹp gì đâu ?

  Trong mỗi thời đại lịch sử, sản xuất kinh tế và cơ cấu xã hội - cơ cấu này tất yếu phải do sản xuất kinh tế mà ra - cả hai cái đó cấu thành cơ sở của lịch sử chính trị và lịch sử tư tưởng của thời đại ấy”.

  Bài tham luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiêu biểu cho sự “đột phá về lý luận sẽ tạo tiền đề cho sự phát triển thực tiễn”.

  Xin các vị cao minh diễn giải dùm bài này nghĩa ra sao. Tui đọc qua thấy cái gì mà lùng bùng tùng xèng nào là quĩ đạo phát triển bền vững, nào là thể chế kinh tế thị trường hiện đại, nào là "Thể chế kinh tế thị trường là một chỉnh thể gồm nhiều loại thị trường vận động đồng bộ trong chỉnh thể đó." ... vv và vv. Xin đa tạ quí vị.