Ý kiến chúng tôi: Cải cách toàn diện để phát triển đất nước (2)

 • Bởi Admin
  27/10/2011
  28 phản hồi

  7. Tổng kết: Đâu là những nguyên nhân sâu xa?

  Trên đây chúng tôi đã điểm qua thực trạng kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học và đối ngoại của Việt Nam hiện nay và trình bày một số nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng đó. Nổi lên trên hết là hai nguyên nhân cơ bản, chung cho tất cả các mặt của xã hội:

  Thứ nhất, thể chế còn thiếu dân chủ. Có thể nói rằng thể chế hiện nay là di sản của thời chiến tranh, bao cấp và chủ nghĩa xã hội kiểu Lênin-Stalin, với đặc điểm cơ bản là hạn chế dân chủ, hạn chế tự do tư tưởng, thiếu tinh thần thượng tôn pháp luật. Hệ quả là xã hội suy giảm tính năng động và hiệu quả, hạn chế sáng tạo trong khoa học và giáo dục, không chống được suy thoái giá trị đạo đức và văn hóa, bất công và cách biệt xã hội tăng lên, và không khuyến khích việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước để phát triển. Chế độ tiền lương bất hợp lí trong cơ chế “xin cho” đã đẩy nhiều công chức vào con đường tham nhũng, và làm cho nhiều nhà giáo, bác sĩ, nhà khoa học,... không chuyên tâm với nghề nghiệp và không giữ được đức tính cao đẹp vốn có từ xưa. Hoàn toàn đáng lo ngại khi thể chế hiện nay đang hạn chế sức mạnh của đất nước và làm lung lay nền tảng của xã hội.

  Thứ hai, là hệ quả của nguyên nhân thứ nhất, trong thành phần lãnh đạo đất nước chưa có nhiều người tài giỏi, bản lĩnh, chịu trách nhiệm cao và quy tụ được bên mình những trí thức và cộng sự chân chính. Từ trung ương đến địa phương, nhiều quan chức thiếu cả năng lực và đạo đức cần thiết. Tình trạng bằng cấp giả và chạy chức chạy quyền đã trở thành vấn nạn nhức nhối. Việc lợi dụng vị trí công quyền để trục lợi cá nhân đang là hiện tượng phổ biến ở nhiều cán bộ nhà nước.

  D. Cải cách vì một nước Việt Nam giàu mạnh và tự chủ

  1. Cải cách thể chế là quan trọng nhất

  Có thể nói Việt Nam chúng ta đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử. Phải có cuộc cách mạng về thể chế mới tránh được nguy cơ này và đưa đất nước phát triển bền vững. Ai sẽ đảm nhận cuộc cách mạng mới này và nội dung cốt lõi của cuộc cách mạng là gì?

  Chúng tôi cho rằng ở thời điểm này chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới thực hiện được cuộc cách mạng này. Đảng Cộng sản Việt Nam cần tự thay đổi để lãnh đạo dân tộc bước vào một thời đại mới, thời đại củng cố và phát huy sức mạnh của toàn dân tộc để đất nước trở nên giàu mạnh, tự chủ. Đó cũng chính là sức mạnh to lớn mà Đảng cộng sản Việt Nam (trước đây là Đảng Lao động Việt Nam) đã phát huy, đã phấn đấu, hy sinh trong suốt lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Cuộc cách mạng thể chế này, theo chúng tôi, bao gồm những khía cạnh sau:

  Thứ nhất, không áp đặt một hệ tư tưởng, một ý thức hệ duy nhất vào thể chế chính trị, vào đời sống của dân, vào các hoạt động kinh tế - giáo dục - văn hóa - báo chí, để tạo điều kiện cho người dân, nhất là giới trẻ tiếp cận được những tinh hoa, những tiến bộ của thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh nếu chỉ biết Mác-Lênin, không tiếp thu mọi tư tưởng tiến bộ của thế giới thì đã không viết được bản Tuyên ngôn độc lập gói ghém những giá trị phổ quát của nhân loại. Trên thực tế, chính Đảng Cộng sản đã từ bỏ nhiều khẩu hiệu phi lý một thời đã được cường điệu. Chẳng hạn “Yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội” từng là một trong những khẩu hiệu được phổ biến rộng rãi (sau năm 1975) nhưng đã dần dần biến mất. Đó là một sự thay đổi tích cực cần ghi nhận. Mong rằng Đảng Cộng sản tiến thêm một bước tránh dùng các cụm từ như “nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, “nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa” để các thế lực bảo thủ vì lợi ích riêng không thể dựa vào đó để làm cho đất nước trì trệ, lạc hậu. Chúng tôi cho rằng Đảng Cộng sản chỉ giữ mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” là hợp lòng dân.

  Ra khỏi sự ràng buộc vào một ý thức hệ cũng sẽ giúp cho Việt Nam độc lập với Trung Quốc về mặt này và đi trước Trung Quốc về cải cách thể chế. Làm được điều này, Đảng Cộng sản vừa được lòng dân vừa tạo được uy tín trên thế giới.

  Thứ hai, phải triệt để thực hiện dân chủ, đúng như quy định của Hiến pháp và đúng như trong Cương lĩnh mà Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra. Đảng phải làm thế nào để nhân dân thấy rằng đó không phải là khẩu hiệu mà chính là khát khao, trăn trở thường xuyên của lãnh đạo, của nhà cầm quyền để mọi người dân thật sự được tham gia bàn bạc và quyết định việc chung. Để thực hiện dân chủ trong khuôn khổ pháp lý hiện nay, chỉ cần triển khai và thật sự áp dụng nội dung của Hiến pháp.

  Trước hết, phải thực sự tôn trọng các quyền mà Hiến pháp đã ghi rõ, đặc biệt là quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận và quyền bình đẳng trước pháp luật. Đầu tiên là quyền tự do báo chí. Muốn biết một nước có dân chủ hay không, chỉ cần nhìn tình trạng báo chí là thấy. Mà tình trạng báo chí trong nước ta thì nhân dân thấy rõ là chưa làm được nhiệm vụ thông tin trung thực và soi sáng được dư luận. Tiếp theo là quyền bình đẳng trước pháp luật. Bình đẳng trước pháp luật có nghĩa rằng luật pháp là ở trên cao nhất, tối thượng, ai cũng ngang nhau và đều ở dưới pháp luật. Vậy mà nhân dân thấy quá nhiều người có quyền chức tự cho mình quyền đứng cao hơn người khác, thậm chí cao hơn cả pháp luật. Như vậy là ta chưa tiến được bước nào, thậm chí còn đi lùi, trên con đường "nhà nước pháp quyền" mà chính Hiến pháp đã đề xuất. Bình đẳng trước pháp luật bao hàm bình đẳng trước công vụ như một hệ quả tất nhiên. Do đó, những phân biệt đối xử như lý lịch, đảng viên hay không, đều là trái với Hiến pháp. Bình đẳng trước công vụ, ai cũng có quyền bầu cử, ứng cử như nhau, ai cũng phải được tuyển dụng vào các cơ quan hành chính trên cơ sở duy nhất là năng lực và tinh thần trách nhiệm. Chỉ với biện pháp đó, thực hiện triệt để, nền hành chính của ta, từ trung ương đến địa phương, mới có thể tuyển dụng được người tài giỏi xứng đáng.

  Thứ hai, triệt để tôn trọng nguyên tắc “Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất”. Đảng Cộng sản phải thực sự thực hiện nguyên tắc đó để làm nhân dân tin rằng lá phiếu của mình chắc chắn góp phần vào việc xây dựng một cơ quan xứng đáng là đại diện toàn dân.

  Thứ ba, bảo đảm có hệ thống tòa án độc lập là sự phân quyền vô cùng quan trọng. Để có được sự độc lập và bảo đảm khả năng chuyên môn về luật pháp, các thẩm phán cần phải được tuyển dụng như công chức, được bổ nhiệm theo một quy chế riêng có mục đích bảo vệ tính độc lập của họ. Thẩm phán ở cấp cao có trách nhiệm bổ nhiệm thẩm phán cấp dưới, cần có nhiệm kỳ dài, chỉ bị truất quyền giữa nhiệm kỳ nếu vi phạm luật pháp.

  Cần nhấn mạnh điều này: Nếu Đảng đứng trên hiến pháp và quyết định thay cho Quốc hội và tòa án thì tình trạng mãi kéo dài như hiện giờ: Nhiều sai phạm lớn của cán bộ, đảng viên chỉ được xử lý nội bộ, được bao che, nên không phòng chống được tham nhũng, và kết quả là mất lòng dân và bộ máy nhà nước kém hiệu lực.

  Thứ tư, cần tạo cơ chế công khai, minh bạch, thực sự dân chủ, trước hết là trong Đảng để có thể chọn lựa và làm xuất hiện những nhà lãnh đạo xứng tầm với trí tuệ của dân tộc, được dân tin tưởng và được thế giới kính trọng. Không nên tiếp tục cách làm hiện nay là dàn xếp trong nội bộ Đảng rồi đưa ra Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm.

  Chúng tôi thẳng thắn nêu những vấn đề này chỉ với mong muốn Đảng Cộng sản Việt Nam xứng đáng là tổ chức lãnh đạo đất nước, không bị trói buộc bởi những giáo điều, những mô hình đã bị thực tế lịch sử loại bỏ. Những giấc mơ, những lý tưởng tốt đẹp cần được chứng minh từng bước bằng thực tế, bằng kết quả hiện thực chứ không chỉ bằng duy ý chí, và bị lợi dụng bởi một nhóm người cầm quyền, dùng giáo điều, dùng khẩu hiệu để củng cố quyền lực và lợi ích phe nhóm mà hậu quả là đất nước tụt hậu và tha hóa…

  Nếu bốn điểm nói trên được thực hiện, dân chúng sẽ tin tưởng ở Đảng Cộng sản, tin tưởng ở người lãnh đạo và hy vọng về một đất nước tốt đẹp hơn. Do đó dân chúng nếu có bất mãn và phê phán lãnh đạo hay quan chức thì chỉ là đối với cá nhân chứ không phải đối với Đảng Cộng sản. Ngược lại, dân chúng được tự do sử dụng các quyền chính đáng của mình thì chính là giúp Đảng phát hiện ra những người không đủ tư chất đảm trách công việc lãnh đạo hay quản lý. Thực hiện dân chủ cũng là biện pháp hữu hiệu để phòng chống tham nhũng.

  Ngoài ra, Đảng Cộng sản cần quan tâm hơn đến vấn đề đoàn kết dân tộc. Nếu những điểm nói trên được thực hiện thì kết quả là gắn bó được dân với Đảng và thực hiện được đoàn kết. Tuy nhiên, cần đưa ra các chính sách cụ thể, chẳng hạn nghiêm cấm việc lạm dụng quyền lực để đề bạt người thân, có quy chế luật lệ nghiêm khắc để xử lý các trường hợp sai phạm. Việc cất nhắc, đề bạt không dựa trên lý lịch chính trị mà theo năng lực và tư chất đạo đức. Đảng và Nhà nước cần nghiêm chỉnh thực hiện chính sách hòa hợp hòa giải dân tộc đối với cựu quan chức và quân nhân của chế độ cũ ở Miền Nam, nhất là trong bối cảnh cần đoàn kết dân tộc trước yêu cầu tăng nội lực để phát triển đất nước và trước nguy cơ ngoại xâm. Đặc biệt trong tình hình phức tạp ở biển Đông, để cổ vũ lòng yêu nước của mọi người dân không phân biệt chính kiến, quá khứ, chúng tôi đề nghị nên có hình thức biểu dương sự dũng cảm hy sinh của quân đội Việt Nam Cộng hòa ở Hoàng Sa năm 1974.

  Trong việc thúc đẩy sự hòa giải và hòa hợp dân tộc, cần có biện pháp hữu hiệu để người Việt ở nước ngoài hợp tác với các cơ sở trong nước, nhất là trong nghiên cứu khoa học, trong giáo dục và phát triển kinh tế, để cùng làm cho đất nước giàu mạnh.

  2. Củng cố bộ máy nhà nước.

  Một chính phủ mạnh và hiệu quả là điều kiện tối cần thiết để kinh tế phát triển nhanh và có chất lượng cao. Để củng cố bộ máy nhà nước, cần cải cách chế độ tiền lương và thực hiện việc thi tuyển quan chức. Đây là vấn đề cốt lõi của nhiều vấn đề.

  Cải cách chế độ tiền lương là một việc tuy khó nhưng cấp bách và không thể trì hoãn, vì nếu không sẽ không thể giải quyết được vấn đề nào khác. Thiết nghĩ, đây là vấn đề nan giải nhưng không hẳn là không có giải pháp nếu nhà nước thực lòng quyết tâm. Trước mắt, chúng tôi đề khởi một số nội dung cải cách như sau:

  Thứ nhất, hiện tượng phổ biến hiện nay là tiền lương chỉ chiếm một phần nhỏ trong thu nhập của quan chức, công chức, thầy giáo, v.v.. Do đó, trước tiên phải minh bạch hóa các nguồn thu nhập này và lần lượt đưa vào lương.

  Thứ hai, cải cách thuế để tăng thu ngân sách. Đặc biệt cần đánh thuế lưu thông bất động sản, đánh thuế suất cao đối với những người sở hữu nhiều bất động sản, và đánh thuế thừa kế tài sản.

  Thứ ba, tăng tỉ lệ tiền lương trong tổng thu ngân sách. Trước mắt giảm tỉ lệ đầu tư công lấy từ ngân sách, hoãn những dự án đầu tư lớn cần nhiều vốn nhưng chưa thật cần thiết..

  Thứ tư, tinh giảm bộ máy công quyền ở trung ương và địa phương.

  Chúng tôi đề nghị nhà nước lập ra ngay một ban chuyên trách về cải cách tiền lương gồm các chuyên gia kinh tế, tài chính, hành chánh. Ban chuyên trách này sẽ khẩn trương nghiên cứu, xem xét 4 nội dung cải cách nói trên, để trong thời gian ngắn đưa ra đề án cải cách khả thi.

  Quan chức, công chức phải là những người được tuyển chọn nghiêm túc qua các kỳ thi định kỳ và cuộc sống của họ và gia đình họ phải được bảo đảm bằng tiền lương. Tiền lương cũng phải đủ sức hấp dẫn người có năng lực vào bộ máy công quyền. Nội dung các kỳ thi tuyển cho quan chức cấp trung trở xuống cũng cần chú trọng trình độ văn hóa và sự hiểu biết về luật pháp và cơ cấu hành chánh. Quan chức cấp trung ương, cũng với nội dung ấy nhưng ở trình độ cao cấp hơn và thêm các chuyên môn cần thiết. Trình độ văn hóa và sự khó khăn phải vượt qua các cửa thi tuyển sẽ nâng cao khí khái và lòng tự trọng của quan chức, tránh hoặc giảm được tệ nạn tham nhũng. Việc thi tuyển quan chức còn có tác dụng tạo niềm tin và động lực học tập trong giới trẻ vì ai cũng có cơ hội bình đẳng thi thố tài năng cho việc nước. Chế độ tiền lương và việc thi tuyển quan chức cần được thực hiện trong vòng 3-4 năm tới.

  3. Về chiến lược, chính sách phát triển kinh tế

  Đây là vấn đề khá rộng và lớn, ở đây chỉ xin nói đến mấy điểm chúng tôi cho là quan trọng nhất.

  Nguồn lực lớn nhất của Việt Nam là con người. Chiến lược phát triển phải vì cuộc sống của đại đa số dân chúng và chủ yếu dựa vào nguồn nhân lực ngày càng có kỹ năng cao qua giáo dục và đào tạo, qua khả năng làm chủ công nghệ.

  Hiện nay xuất khẩu lao động và phụ nữ lấy chồng nước ngoài vì lý do kinh tế đang là hiện tượng làm bức xúc người dân và ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên thế giới. Chúng tôi đề nghị nhà nước đưa ra mục tiêu đến năm 2020 phải thực hiện toàn dụng lao động, không còn ai phải miễn cưỡng ra nước ngoài chỉ vì sinh kế.

  Để phát triển bền vững và hướng tới toàn dụng lao động cần đẩy mạnh công nghiệp hóa theo hướng ngày càng cạnh tranh trên thị trường quốc tế và chú trọng phát triển nông thôn. Cho đến nay trí thức trong và ngoài nước đã đề xuất nhiều chiến lược, chính sách về các vấn đề này nhưng không được nhà nước quan tâm thực hiện. Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi đề nghị nhà nước cần tập trung những chuyên gia có trình độ, thành lập một bộ phận chuyên trách để xây dựng và giám sát việc thi hành chiến lược phát triển với đủ thẩm quyền và chế độ đãi ngộ thích hợp. Bộ phận này phải được đặt trên tất cả các bộ ngành liên quan tới lĩnh vực kinh tế, đứng đầu là Thủ tướng hoặc Phó thủ tướng thường trực, có những chuyên viên tài năng, có cơ chế tiếp thu ý kiến của giới doanh nhân và trí thức. Việt Nam hiện nay cũng có những cơ quan như Bộ Kế hoạch & Đầu tư hay Bộ Công thương nhưng quyền hạn liên quan tới vấn đề này bị phân tán, ràng buộc bởi nhiều mối quan hệ với cơ quan hay doanh nghiệp nhà nước, vì vậy thường khó có thể đề xuất được những chính sách hiệu quả, hoặc do phải cân nhắc lợi ích của quá nhiều đối tượng nên những nội dung thống nhất được cũng mang tính thỏa hiệp, chung chung.

  Về xây dựng kết cấu hạ tầng, chúng tôi đề nghị hoãn kế hoạch xây dựng đường sắt cao tốc vì chưa cần thiết, tốn kém lớn và đã được chứng minh bằng các phân tích khoa học là không có hiệu quả. Thay vào đó, cần tu bổ nâng cấp đường sắt Thống Nhất, mở rộng mạng lưới đường sắt phổ thông đến vùng đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh miền Bắc, đồng thời xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam và xây dựng các tỉnh lộ, huyện lộ nối nông thôn với đường sắt và đường cao tốc này, nhất là nối nông thôn với các đô thị gần đường cao tốc. Kết cấu hạ tầng như vậy mới thúc đẩy công nghiệp hóa nông thôn.

  Liên quan đến phát triển nông thôn, việc cải cách chế độ hạn điền, tư hữu hóa sở hữu ruộng đất cần được đẩy mạnh. Chế độ hộ khẩu đã được cải thiện nhiều nhưng mỗi đô thị lại có các quy chế riêng, cần cải cách theo hướng tự do hóa việc thay đổi chỗ ở hơn nữa để người dân khi đến đô thị làm việc có thể yên tâm với cuộc sống ở đó và không cần giữ lại quyền sử dụng đất ở nông thôn. Với sự phân tán, manh mún của ruộng đất hiện nay, việc tăng năng suất nông nghiệp gặp khó khăn. Tăng năng suất nông nghiệp và công nghiệp hóa nông thôn là hai trụ cột để nâng cao mức sống của người dân ở nông thôn nói riêng và phát triển kinh tế nói chung.

  Đối với hoạt động của doanh nghiệp, thị trường lao động hiện nay có vấn đề không ăn khớp giữa cung và cầu: Ở các khu công nghiệp tại các thành phố lớn bắt đầu có hiện tượng thiếu lao động, doanh nghiệp khó tuyển dụng số lao động cần thiết, mặc dù ở nông thôn vẫn còn lao động dư thừa. Nguyên nhân là do thị trường lao động chưa phát triển, cung và cầu không gặp nhau. Một nguyên nhân nữa là chất lượng lao động (trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn, khả năng tiếp thu tri thức về hoạt động của doanh nghiệp,...) không đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Biện pháp để cung cấp lao động một cách ổn định phải bao gồm chính sách ngắn hạn (phát triển thị trường lao động) và chính sách trung dài hạn (nâng cao chất lượng lao động, tăng cường giáo dục nghề nghiệp). Chính quyền địa phương ở nông thôn cần tích cực hơn nữa trong lĩnh vực này.

  Nhà nước cần lắng nghe chuyên gia, trí thức về việc quyết định các dự án lớn. Đặc biệt, chúng tôi đề nghị tạm ngưng kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận vì những lý do chúng ta đã biết và các chuyên gia của ta cũng đã có những phân tích cho thấy dự án này quá tốn kém và chứa nhiều rủi ro tiềm ẩn. Nhiều người trong chúng tôi cũng đã đề nghị ngưng kế hoạch khai thác bô-xit ở Tây nguyên vì các lý do về môi trường, an ninh, hiệu quả kinh tế, và sự lệ thuộc vào nước ngoài.

  Vấn đề cuối cùng là cải cách doanh nghiệp quốc doanh trong đó có các tập đoàn. Cần đặt các doanh nghiệp đó trong khung cảnh chung của luật pháp, xóa bỏ việc để hành pháp trực tiếp lãnh đạo kinh doanh - dù dưới dạng Thủ tướng quản hay Bộ trưởng quản - và thay vào đó là Hội đồng quản trị độc lập và có nhiệm kỳ, do Quốc hội hay Hội đồng Nhân dân bổ nhiệm, nhằm hạn chế sự thao túng của các nhóm lợi ích. Doanh nghiệp quốc doanh dùng tiền của dân và nhằm phục vụ dân, do đó phải có tiếng nói của đại diện nhân dân. Hội đồng quản trị có đại diện của dân do các tổ chức hội chuyên nghiệp và Mặt trận Tổ quốc đề cử, có đại diện của người tiêu dùng chính do các ngành sử dụng đề cử, có các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp do các hội chuyên gia đề cử. Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm chủ tịch công ty hay tập đoàn. Để cho doanh nghiệp nhà nước hoạt động có hiệu quả và thực sự phục vụ nhân dân thì phải có các tổ chức chỉ đạo, kiểm tra nghiêm túc. Ngoài ra, số lượng doanh nghiệp phải hạn chế, không thể để cho chính quyền các cấp tự do lập ra như hiện nay. Đặc biệt, phải công khai, minh bạch trong việc cấp vốn, việc cấp và sử dụng các nguồn lực quốc gia cho các doanh nghiệp nhà nước. Ngoài những trường hợp đặc biệt ưu tiên cho doanh nghiệp nhà nước đã được công khai, minh bạch, chính sách cần bảo đảm công bằng cơ hội, bảo đảm hiệu quả sử dụng và không phân biệt giữa các thành phần kinh tế, không phân biệt giữa các công ty, kiểm soát và hạn chế việc hỗ trợ các nguồn lực quốc gia theo kiểu chủ nghĩa tư bản thân hữu.

  4. Về văn hóa, giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học và công nghệ

  Chúng tôi có mấy đề nghị cụ thể sau:

  a) Cần có chính sách ngăn chặn sự xuống cấp của văn hóa và đạo đức xã hội. Tăng cường quảng bá và khuyến khích những giá trị phổ quát, tiến bộ của nhân loại như tự do, bình đẳng, bác ái, dân chủ, quyền con người,… Đồng thời, phục hồi những giá trị văn hóa truyền thống tích cực để làm nền tảng cho các ứng xử văn hóa, các chuẩn mực đạo đức trong sinh hoạt xã hội. Song song với việc này cần tích cực bảo tồn các di tích văn hóa, lịch sử của dân tộc và ngăn chặn sự xâm thực không chọn lọc của văn hóa ngoại lai, đặc biệt là từ Trung Quốc.

  b) Cần giảm các hình thức thi đua, tuyên dương, trao huân chương như hiện nay: Các cơ quan, các đoàn thể tổ chức quá nhiều lễ kỷ niệm những mốc hoạt động (20 năm, 30 năm, v.v.) và vận động để được nhận huân chương. Đây là hình thức tốn kém thì giờ, ngân sách mà không có hiệu quả, chưa kể đến những tiêu cực trong quá trình xin-cho vốn rất phổ biến. Phong trào học tập đạo đức Hồ Chí Minh cũng không thật sự hiệu quả vì dân chúng thấy tình trạng tham nhũng ngày càng trầm trọng, người cần học tập đạo đức Hồ Chí Minh (cần kiệm liêm chính chí công vô tư, ...) trước hết phải là những người ở cấp lãnh đạo và quản lý nhà nước. Tổ chức học tập nghị quyết của Đảng sau các kỳ đại hội như cách làm hiện nay cũng tốn kém và làm ảnh hưởng đến việc quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương. Thay vào đó nên áp dụng các hình thức khác thích hợp và ít tốn kém thì giờ, ngân sách.

  c) Việc cải tổ giáo dục được bàn quá nhiều trong thời gian qua nhưng không đưa lại kết quả. Do tầm quan trọng và tình hình ngày càng xuống cấp của giáo dục, chúng tôi đề nghị Thủ tướng trực tiếp chịu trách nhiệm về giáo dục, cụ thể là chỉ đạo nội dung cải cách, theo sát việc triển khai các chiến lược, chính sách, và chịu trách nhiệm về kết quả của các cải cách lớn.

  Một trong những nội dung cải cách cấp bách phải là nâng cao vị thế của người thầy, bắt đầu từ đồng lương đủ sống và nuôi gia đình. Từ đó tiến đến việc thiết lập lại sự trung thực trong học tập và thi cử, trả lại tính trong sáng của tuổi trẻ cho học trò, tạo điều kiện cho những tài năng nảy nở.

  Một nội dung nữa là tôn trọng quyền tự do học thuật và tư tưởng ở đại học cũng như trong các hoạt động trí thức, văn hoá nghệ thuật, tạo ra sức thu hút đối với tuổi trẻ và qua đó giúp thế hệ trẻ có động lực phấn đấu mạnh mẽ, có ý thức công dân cao và hoài bão phát triển đất nước. Nhân đây chúng tôi cũng đề nghị Thủ tướng hủy bỏ Quyết định 97 đòi hỏi trí thức chỉ được góp ý riêng với các cơ quan có thẩm quyền.

  d) Cụ thể hóa các biện pháp làm cho giáo dục, đào tạo là quốc sách hàng đầu.

  Triệt để thực hiện miễn phí bậc tiểu học và trung học cơ sở (chậm nhất là đến năm 2015) và trung học phổ thông (đến năm 2020). Song song với việc nâng cấp các đại học đang có, cần có ngay kế hoạch xây dựng một hoặc hai đại học chất lượng cao, trong đó nội dung giảng dạy, cơ chế quản lý, và trình độ giáo sư cũng như tiêu chuẩn đãi ngộ tương đương với các đại học tiên tiến ở châu Á. Về các đại học và trường cao đẳng ngoài công lập, cần có biện pháp chấn chỉnh giải quyết ngay những nơi không đủ chất lượng và có quy chế để ngăn ngừa hiện tượng kinh doanh giáo dục hiện nay. Ngoài ra, cần ban hành các sắc thuế khuyến khích doanh nghiệp và những cá nhân có tài sản đóng góp vô vị lợi (chủ yếu là tặng không) cho sự nghiệp giáo dục. Những vấn đề này cũng cần có kế hoạch thực hiện cụ thể trước năm 2015.

  Cần tăng cường mở rộng và xây dựng thêm các trường, các khoa liên quan khoa học tự nhiên và công nghệ, xây dựng nhiều trường cao đẳng công nghệ để cung cấp đủ lao động cho công nghiệp hoá trong giai đoạn tới. Hiện nay, một mặt, trong nhiều ngành, sinh viên tốt nghiệp ra truờng không có việc làm, trong khi một số ngành về công nghệ tin học, điện tử, hoá học, kế toán, nông cơ, v.v.. thì nguồn cung cấp thiếu hoặc không đủ chất lượng. Chính sách sắp tới cần chú trọng đầu tư xây dựng thêm các ngành ở các lĩnh vực này và cải thiện chương trình, nội dung giảng dạy để nâng cao chất lượng. Mặt khác, nhu cầu về lao động có trình độ trung cấp và cao đẳng kỹ thuật, cao đẳng kế toán,... đang và sẽ tăng nhanh nhưng khả năng cung cấp còn rất hạn chế. Tâm lý coi thường bậc trung cấp và cao đẳng trong xã hội Việt Nam rất lớn. Cần có chính sách khuyến khích học tập trong các bậc học này, chẳng hạn tăng cường chế độ cấp học bổng và quan tâm giới thiệu việc làm cho học viên sau khi ra trường. Tóm lại, cần đổi mới thể chế giáo dục và đào tạo hiện nay mới có thể thực hiện toàn dụng lao động và đẩy mạnh công nghiệp hoá trong thập niên 2010.

  Nhiều cải cách trong giáo dục cũng nên được áp dụng trong y tế: tăng đầu tư xây dựng bệnh viện, xây dựng các cơ sở y tế ở nông thôn và phổ cập bảo hiểm y tế để người nghèo có thể tiếp cận dịch vụ y tế với phụ phí thấp. Nên có chính sách miễn phí khám bệnh và phí nhập viện cho người dân nghèo hoặc cận nghèo.

  e) Tăng cường đầu tư và cải thiện việc sử dụng ngân sách cho nghiên cứu khoa học: Một trong những lý do thành quả nghiên cứu khoa học của ta còn khiêm tốn là do thiếu đầu tư. Đầu tư cho nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2006 chẳng hạn chỉ có 428 triệu USD, chiếm khoảng 0,17% GDP. Trong cùng năm, Thái Lan đầu tư 1,79 tỉ USD (0,3% GDP) và Malaysia 1,54 tỉ (0,5% GDP). Đáng chú ý là Trung Quốc đầu tư 1,4% GDP cho khoa học và công nghệ trong năm 2010 và đặt mục tiêu đầu tư 4% GDP vào năm 2015. Ngân sách đầu tư cho khoa học công nghệ ở Việt Nam có đặc tính là tập trung vào việc xây dựng cơ sở vật chất thay vì chi tiêu cho việc thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học. Ngoài việc tăng đầu tư, cần phải xem xét lại việc sử dụng ngân sách khoa học. Theo cách làm hiện nay thì chúng ta có thể có những thiết bị khoa học tinh vi, nhưng không có người sử dụng hiệu quả những thiết bị này. Trong thực tế, tình trạng "thiết bị trùm chăn" đó đã trở nên phổ biến. Như đã phân tích ở trên, nền khoa học nước ta hiện nay còn lệ thuộc quá lớn vào các đồng nghiệp nước ngoài vì thiếu chuyên gia có trình độ cao. Do đó, thay vì đầu tư xây thêm phòng thí nghiệm, cần chú trọng đầu tư vào đào tạo chuyên gia có trình độ chuyên sâu.

  Chẳng những cần tăng đầu tư cho khoa học và công nghệ, chúng ta cần phải cải cách hệ thống phân phối ngân sách cho nghiên cứu khoa học và quản lý khoa học. Hiện nay, các đề tài nghiên cứu cơ bản ở cấp nhà nước do các nhà khoa học xây dựng đã được quản lý khá tốt bởi Quỹ KH&CN quốc gia (Nafosted). Nhưng với các loại đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển sản xuất ở các cấp - do cơ quan chủ quản ra đề tài, kêu gọi các nhà nghiên cứu nộp đơn xin và các cơ quan chủ quản xét duyệt và thẩm định - lại chưa có sự tham gia đúng mức của các nhà chuyên môn. Vì lý do này nhiều đề tài nghiên cứu của các bộ ngành, địa phương đề ra không theo kịp trào lưu và định hướng của khoa học quốc tế và nhu cầu thực tế.

  5. Chiến lược đối ngoại

  Trong chiến lược đối ngoại của Việt Nam hiện nay, Trung Quốc, Mỹ và ASEAN có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

  "Đường lối ngoại giao của Việt Nam là thân thiện với mọi nước": nguyên tắc đó luôn luôn là lý tưởng. Nhưng lý tưởng đó cũng luôn luôn va chạm với một thực tế mà không nước nào tránh khỏi: đó là thực tế chiến lược mà vị trí địa dư là yếu tố then chốt.

  Chẳng hạn quan hệ của ta với Trung Quốc. Dù Việt Nam muốn chân thành làm bạn với Trung Quốc đến đâu đi nữa, vị trí địa dư của Việt Nam cũng bắt buộc ta phải đồng thời nhìn Trung Quốc như một vấn đề an ninh cốt tủy và thường xuyên. Không việc gì ta phải giấu diếm quan tâm sinh tồn đó bằng 16 chữ vàng. Càng giấu, ngôn từ và hành động ngoại giao của ta lại càng để lộ yếu kém, sợ hãi, khiếp nhược. Chỉ bằng cách nói thẳng với Trung Quốc: "Nam quốc sơn hà nam đế cư", ta mới có thể làm bạn với Trung Quốc trên một vị thế không phải là khúm núm, thần phục. Ngày xưa, chỉ có ta với Trung Quốc thôi, ngoài trứng với đá không có ai khác, vậy mà tổ tiên ta vẫn có thể hiên ngang nói thẳng như thế, huống hồ bây giờ, thế giới đổi khác, quan hệ chiến lược có thể mở rộng với nhiều nước khác, cho phép Việt Nam lập hàng rào chiến lược bằng những quan hệ đặc biệt với nhiều nước.

  Trung Quốc chắc phải hiểu cái thế tất yếu đó của Việt Nam. Cho nên họ vừa dụ dỗ, vừa uy hiếp để Việt Nam không thiết lập quan hệ đặc biệt với Mỹ và ngay cả không mơ tưởng đến một sách lược cân bằng lực lượng như nhiều nước trong khối ASEAN công khai áp dụng. Việt Nam có gì khác với các nước ASEAN khác khiến Trung Quốc có thể uy hiếp được? Không phải vì cái vị thế "núi liền núi sông liền sông" trong địa dư mà chính vì "núi liền núi sông liền sông" trong tư tưởng. Chẳng có ai phản đối: văn hóa Trung Quốc đã từng sáng chói cả một vùng trời Đông Á, ta chịu ảnh hưởng không phải là chuyện lạ, chuyện dở. Chuyện dở là chịu ảnh hưởng mà không biết sáng tạo như Nhật Bản. Chuyện dở là chịu ảnh hưởng đến cái mức phải làm cho giống nguyên bản để khỏi bị xem là man di. Từ trong tư tưởng, Trung Quốc đã là cái khuôn để rập theo. Họ Khổng giáo thế nào, ta Khổng giáo thế ấy. Họ Mao, ta cũng đã từng Mao. Họ đang là gì, ta cũng đang thế ấy. Suốt cả thế giới châu Á, có lẽ ngoài Việt Nam và Bắc Triều Tiên, không có nước nào làm cái bóng dưới mặt trời tư tưởng của họ. Trung Quốc biết rõ như thế, việc gì họ chẳng nắm cái điểm yếu đó để dụ và đe? Họ biết rõ ta sẽ không nghĩ đến cái thế cân bằng lực lượng, vì từ trong tư tưởng ta đã không có ý niệm cân bằng, đã lựa chọn nghiêng về một phía, đã nhượng bộ họ trên khắp lĩnh vực.

  Họ lại còn tha hồ nắm cái điểm yếu đó vì biết chắc rằng không ai muốn sát cánh với ta thực sự khi quan hệ thân sơ của ta không rõ ràng. Về ngoại giao, dĩ nhiên ta cần giao hảo thân thiết với Trung Quốc như với Nhật, với ASEAN, nhưng về chiến lược, cả lịch sử lẫn thực tế ngày nay không cho phép ta xây dựng an ninh trường kỳ trên tư tưởng trụ cốt "Trung Quốc là bạn đặc biệt". Ta không minh bạch trên điểm đó, ai sẽ tin ta? Ai sẽ liên minh chiến lược với ta để ngăn chận kẻ mà ta vẫn nhận là "bạn đặc biệt"? Thế nhưng trên thực tế ta lại không thể minh bạch được vì một đằng quyền lợi quốc gia đòi hỏi ta phải cảnh giác Trung Quốc, một đằng tư tưởng chính thống lại xem Trung Quốc là bạn đặc biệt. Mâu thuẫn đó phải chấm dứt thì quan hệ chiến lược mới phân minh.

  Vậy ai là đồng minh chiến lược với ta? Đồng minh ở đây không có nghĩa là gia nhập vào một liên minh quân sự mà bao gồm các trường hợp những nước có cùng quan tâm chiến lược trong các quan hệ ngoại giao. Trong định nghĩa rộng đó, thực tế ngày nay cho thấy dù muốn dù không chỉ có Hoa Kỳ mới có thể trở thành đối tác chiến lược của Việt Nam trong việc thiết lập thế cân bằng lực lượng để ta giữ nước. Câu hỏi duy nhất còn có thể đặt ra là: nước Mỹ có sát cánh với ta để cùng ta bảo vệ những quyền lợi thiết thân nhất của ta? Cụ thể, nước Mỹ có thể cùng ta ngăn chận bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông?

  Nước Mỹ không dại gì trả lời câu hỏi đó rành rọt và công khai. Câu hỏi đó, chính ta phải trả lời, và chỉ ta mới trả lời rành rọt được mà thôi. Nếu ta làm cho người Mỹ thấy rằng quyền lợi của họ và quyền lợi của ta là một, không những chỉ trên Biển Đông mà cả trong chiến lược lâu dài của họ ở Đông Á và cả Á châu thì hai nước sẽ sát cánh với nhau. Hơn nữa, nếu ta giúp củng cố các thể chế ASEAN để vừa tăng đoàn kết và ổn định trong khu vực vừa tạo cho Mỹ cơ hội vận động nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới ủng hộ sự hiện diện của Mỹ tại Đông Nam Á thì ta lại càng thắt chặt quyền lợi của Mỹ với quyền lợi của ta hơn.

  Nhưng quyền lợi mà thôi chưa đủ để xây dựng một quan hệ chiến lược bền vững, trường kỳ. Bởi vì đe dọa của Trung Quốc là trường kỳ, giải pháp đối phó cũng phải trường kỳ để quan hệ đồng minh (theo nghĩa rộng nói trên) không phải là quan hệ giai đoạn, chiến thuật. Cái gì tạo ra chất lượng cho một quan hệ chiến lược bền vững? Địa-chính trị ngày nay nói rõ: tư tưởng, văn hóa là yếu tố chiến lược cùng với vị trí địa dư. Chính thể dân chủ ở Đài Loan là yếu tố chiến lược gắn kết thêm với yếu tố quyền lợi trong quan hệ giữa Mỹ và xứ ấy. Nước Nhật quân phiệt phải dứt khoát viết lại hiến pháp để trở thành đồng minh chiến lược bền vững nhất của Mỹ trên thế giới. Do đó, cải cách thể chế theo hướng dân chủ hóa như đã trình bày ở trên ngoài mục đích tăng nội lực còn là điều kiện để mở rộng chiến lược ngoại giao.

  Ai cũng biết: thực chất của ý thức hệ hiện nay ở Trung Quốc là chủ nghĩa dân tộc nước lớn. Dưới lớp áo xã hội chủ nghĩa, trái tim của Trung Quốc ra lệnh cho dân tộc họ phải trả thù nhục nhã của thế kỷ 19, nhanh chóng chiếm lĩnh địa vị đại cường, ngự trị như bá chủ trên vùng Đông Á. Làm sao ta đồng chí với họ được? Ngược lại, đó là tư tưởng mà ta phải triệt để chống như một đe dọa đè nặng trên sự sống còn của dân tộc. Tư tưởng chính trị của Việt Nam là tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng trên quan tâm duy nhất là độc lập của dân tộc. Vì độc lập, ta phải đoàn kết dân tộc, lấy đoàn kết làm tư tưởng, lấy dân tộc làm mục tiêu chứ không phải một lý thuyết nào xa lạ với thực tế mà người dân đang thấy trước mắt. Vì yếu tố tư tưởng quan trọng như vậy, chúng tôi đề nghị Việt Nam hãy dứt khoát cắt rốn tư tưởng với Trung Quốc. Ta đã có một Hồ Chí Minh đặt nền móng dân chủ cho một nước Việt Nam độc lập khác hẳn nền móng mà Mao đã đặt cho Trung Quốc năm 1954. Ta đã lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm tư tưởng chỉ đạo. Tư tưởng độc lập đó cần phải được vun xới sâu hơn trong bối cảnh ngày nay. Cần suy nghĩ rằng: một phần lớn tư tưởng đó đã được thoát thai từ tình trạng chiến tranh, hết chiến tranh thuộc địa đến chiến tranh chia cắt trong một thế giới chia hai theo lằn ranh ý thức hệ. Bây giờ nước ta không còn chiến tranh nữa, đã bắt đầu phát triển lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lại hội nhập vào một thế giới hoàn toàn đổi khác trong đó ý thức hệ tranh chấp ngày xưa đã biến mất rồi. Bối cảnh hoàn toàn đổi khác, tất nhiên tư tưởng của lãnh tụ cũng phải được hiểu theo một tinh thần mới, phải được chắt lọc lại, chỗ nào là tinh túy trường kỳ, chỗ nào là chiến thuật giai đoạn, chỗ nào thích hợp cho dân chủ ngày nay, chỗ nào đã đáp ứng xong rồi những nhu cầu trong quá khứ. Toàn dân sẽ tham gia thực hiện nền móng dân chủ mà lãnh tụ đã đặt viên gạch đầu tiên từ thuở khai sinh nhà nước. Ngôi nhà sẽ xây kết hợp hài hòa tư tưởng Hồ Chí Minh với những tư tưởng dân chủ của thế giới, vạch ra một mô hình dân chủ thích hợp với hoàn cảnh hiện nay của Việt Nam. Mô hình đó cũng sẽ không chối bỏ nguyên tắc căn bản của chính thể hiện nay là "đảng lãnh đạo". Vấn đề là phải thiết lập cho kỳ được dân chủ thật sự trong đảng và định nghĩa lại cho minh bạch thế nào là "lãnh đạo" theo ý kiến của toàn dân.

  Không khó khăn gì để thể chế hóa hai vấn đề đó. Nhân dân và trí thức Việt Nam không thiếu óc sáng tạo. Thách thức là có ý muốn hay không. Từ lâu, vấn đề đã được đặt ra, nhưng chẳng bao giờ giải quyết. Thời cuộc ngày nay không cho phép trì hoãn nữa. Không những lòng tin của nhân dân có hạn mà an ninh của đất nước bắt buộc phải thế. Đe dọa từ phương Bắc buộc ta phải từ giã con đường cụt trong tư tưởng. Hoặc ta không có đồng minh, hoặc có đồng minh thì phải minh bạch, không ai hứng đạn cho ta nếu không tin ta.

  Tất nhiên ai cũng có thể chất vấn: đồng minh (trong ý nghĩa cùng một quan tâm chiến lược) với Mỹ, ta có mất độc lập chăng? Trong lịch sử thế giới từ sau 1945, có hai kinh nghiệm đồng minh trong đó một bên là siêu cường, một bên là nước bại trận, mất cả chủ quyền, mất cả tiềm năng kinh tế, mất cả quân đội: đó là nước Đức và nước Nhật. Cả hai nước đều trở thành cường quốc. Nước Đức liên minh chiến lược với Mỹ nhưng không mất độc lập ngoại giao với Liên Xô. Nước Nhật liên minh với Mỹ nhưng không mất độc lập ngoại giao với Trung Quốc. Quan hệ chiến lược có ảnh hưởng trên quan hệ ngoại giao, nhưng không trùng hợp. Ngay cả Hàn Quốc, liên minh với Mỹ, họ có mất độc lập ngoại giao với ai đâu?

  Tại sao họ không mất? Tại vì hai lẽ. Thứ nhất, họ biết vận dụng nội lực, xây dựng ở bên trong một thể chế lành mạnh, hữu hiệu, đưa đất nước họ từ tình trạng lệ thuộc, độc tài, lên tình trạng dân chủ, cường quốc. Sức mạnh bên trong là yếu tố không thể không có để độc lập với thế giới. Chính vì vậy mà toàn thể nhân dân ta khát vọng một cải cách toàn diện để lãnh đạo cùng với toàn dân đưa đất nước lên địa vị độc lập, độc lập với Trung Quốc, dĩ nhiên, và độc lập với cả Mỹ.

  Thứ hai, họ biết vận dụng thời cuộc quốc tế để không trở thành chư hầu của một cực. Hiện nay, ai cũng tưởng chừng như Mỹ và Tây Âu đang trên đà đi xuống, Trung Quốc đang ở thế thượng phong bất khả cưỡng. Đúng vậy. Nhưng tình hình đó lại có một mặt tích cực khác cho ta mà chính ta cần phải thấy rõ: cái thế thượng phong trịch thượng, ngạo mạn, thủ đoạn của Trung Quốc hiện nay là vấn đề của cả thế giới dân chủ, hòa bình, tự do, chứ không phải riêng gì của ta. Việt Nam đang có một cái thế rất lớn, lớn hơn cả thời 1945, là đứng chung với cả thế giới đó trong một mặt trận chung. Chúng tôi nói "đồng minh" hoặc "quan tâm chiến lược" là nói trong ý nghĩa đó. Việt Nam "đồng minh" với cả thế giới đó chứ không phải với riêng ai. Việt Nam "đồng minh" với cả những lực lượng tiến bộ, dân chủ, trong lòng xã hội Trung Quốc. Vấn đề là ta có đủ quyết tâm làm như thế hay không, thế giới có xem ta như vậy hay không mà thôi. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở, là quốc sách để cứu nước, chưa bao giờ có.

  Việt Nam sẽ không bao giờ là chư hầu của ai nếu ta vận dụng được sức lực của toàn dân. Chọn dân tộc và chọn thế giới dân chủ, hòa bình, tự do, tôn trọng môi trường thì mới thoát ra được cái ách của Trung Quốc, hiện nay và mai sau.

  Dĩ nhiên, dù đẩy mạnh quan hệ với Mỹ, ta vẫn coi trọng quan hệ với Trung Quốc trên nguyên tắc bình đẳng. Vì là láng giềng gần, sự giao lưu mật thiết giữa các tầng lớp dân chúng, nhất là giữa giới trí thức và lớp trẻ để tạo sự tương kính, hiểu biết nhau. Đó cũng là yếu tố góp phần gìn giữ hòa bình. Tuy nhiên, Việt Nam là nước nhỏ hơn nhiều về nhiều mặt, không thể theo phương châm “hợp tác toàn diện”, mà phải chọn lựa lĩnh vực và mức độ.

  Riêng về vấn đề Biển Đông, chúng tôi có hai đề nghị: Một là, Quốc hội Việt Nam cần ra một tuyên cáo, một nghị quyết đặc biệt về Công hàm Phạm Văn Đồng năm 1958, khẳng định đó không phải là sự thừa nhận chủ quyền của Trung Quốc ở Hoàng Sa và Trường Sa mà chỉ là thiện chí của Việt Nam ủng hộ Trung Quốc trong việc tranh chấp với Mỹ về an ninh ở vùng biển gần Đài Loan. Trung Quốc đã phản bội Việt Nam khi dùng công hàm đó để chủ trương chủ quyền của mình ở Hoàng Sa và Trường Sa. Tuyên cáo này vừa để thanh minh trước dư luận quốc tế vừa xóa bỏ những ngờ vực trong không ít người Việt Nam ở trong và ngoài nước, tăng thêm tình đoàn kết dân tộc trước hiểm họa ngoại xâm. Thứ hai, trên thực tế Việt Nam không làm chủ hết cả quần đảo Trường Sa nên cần đoàn kết với Philippines, Malaysia và Brunei trong việc gìn giữ quần đảo này và chống lại Đường Lưỡi Bò của Trung Quốc. Chúng tôi đề nghị Việt Nam chủ động đưa ra đề án với ASEAN đặt tên Biển Đông nước ta (mà Trung Quốc và nhiều nước khác gọi là biển Nam Trung Hoa) là Biển Đông Nam Á.

  E. Kết luận

  Trên đây là phân tích sơ lược về thực trạng của Việt Nam và đại cương về các giải pháp nhằm cải cách toàn diện để phát triển đất nước. Những nội dung chi tiết hơn không được đề cập để tránh loãng thông tin. Tuy nhiên, qua đó cũng có thể rút ra kết luận:

  Việt Nam chúng ta đang đứng trước một khúc ngoặt lịch sử. Kinh tế, văn hóa giáo dục, khoa học đều suy thoái, nền tảng đạo đức xã hội lung lay và trên nhiều mặt ngày càng lệ thuộc vào nước láng giềng phương Bắc. Vì thế, Đảng Cộng sản Việt Nam cần làm một cuộc cách mạng mới để cứu đất nước khỏi nguy cơ này và mở ra con đường mới để dân tộc tiến nhanh về phía trước, để đất nước phát triển nhanh chóng, giàu mạnh và tự chủ. Cốt lõi của cuộc cách mạng mới là dứt khoát từ bỏ sự ràng buộc của một chủ nghĩa, một học thuyết đã không còn sức sống ở cả Việt Nam và trên thế giới. Gắn chặt với học thuyết ấy, chủ nghĩa ấy cũng làm nước ta ngày càng lệ thuộc vào quỹ đạo của phương Bắc ngày càng nặng.

  Trí tuệ, khí khái, bản lĩnh và lòng yêu nước của tiền nhân ta là những bài học vô cùng phong phú, quý giá. Bây giờ là lúc phải học lại, học hơn nữa tầm nhìn chiến lược “khoan thư sức dân” của Trần Hưng Đạo, “khai dân trí, chấn dân khí” của Phan Châu Trinh, tư tưởng dân chủ, đoàn kết dân tộc và tinh thần học tập phóng khoáng của Hồ Chí Minh. Và hơn bao giờ hết chúng ta phải kế thừa khí phách Nguyễn Trãi “… Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương, tuy mạnh yếu có lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có”.

  Mong rằng với sự sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước chúng ta sẽ nhanh chóng ra khỏi thời kỳ khó khăn nghiêm trọng hiện nay và bước vào một kỷ nguyên phát triển mới./.

  Đồng ký tên:

  Hồ Tú Bảo - Giáo sư Tin học, Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản, Nhật Bản.

  Nguyễn Tiến Dũng - Giáo sư Toán học, Đại học Toulouse, Pháp.

  Trần Hữu Dũng - Giáo sư Kinh tế học, Đại học Wright State, Hoa Kỳ.

  Giáp Văn Dương - Nhà nghiên cứu (Vật lý), Đại học Quốc gia Singapore.

  Nguyễn Ngọc Giao - Nhà báo, nguyên Giảng viên Toán, Đại học Paris VII, Pháp.

  Ngô Vĩnh Long - Giáo sư Sử học, Đại học Maine, Hoa Kỳ.

  Vĩnh Sính - Giáo sư danh dự (Sử học), Đại học Alberta, Canada.

  Nguyễn Minh Thọ - Giáo sư Hóa học, Đại học Leuven, Bỉ.

  Trần Văn Thọ - Giáo sư Kinh tế học, Đại học Waseda, Nhật Bản.

  Cao Huy Thuần - Giáo sư danh dự (Chính trị học), Đại học Picardie, Pháp.

  Nguyễn Văn Tuấn - Giáo sư Y khoa, Đại học New South Wales, Úc.

  Hà Dương Tường - Giáo sư danh dự (Toán học), Đại học Công nghệ Compiègne, Pháp.

  Vũ Quang Việt - Chuyên gia tư vấn Thống kê Kinh tế cho Liên Hiệp Quốc, Myanmar, Philippines và Lào; nguyên chuyên viên cao cấp Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ.

  Phạm Xuân Yêm - Nguyên Giám đốc nghiên cứu Vật lý, Đại học Paris VI và Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Khoa học, Pháp.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  28 phản hồi

  Phản hồi: 

  [quote=Pham K]@ VH và NJ
  Các nhà quan sát quốc tế đã từng nhận xét đại ý là"...việc những người bất đồng chính kiến ở VN đang làm hiện nay cũng chỉ là ra sức nói với nhau...", nghe mà ứa nước mắt. Nhiều người đã thấm cái "nói với nhau" này lắm rôi nên sẽ không mấy ai "tham gia phê bình trực tiếp từng ý kiến" của các đại trí thức này đâu. "Nói với nhau" đã nhiều lắm rồi không nên tiếp tục nữa. Nếu có ý kiến thì ý kiến đó nhằm gửi tới những người có thể bị ảnh hưởng tiêu cực từ những bản góp ý thể loại như thế này, chứ không dám có ý kiến gì với các đại trí thức đâu.

  Thêm nữa, các bác nghĩ rằng đảng cộng sản không biết những chuyện được "góp ý" ở đây sao? Họ có mấy triệu đảng viên, họ có mấy ngàn ủy viên trung ương, họ có đầy đủ điều kiện, họ có bao nhiêu là ban ngành nghiên cứu chuyên sâu? Họ không nhìn thấy được, họ không hiểu được vấn đề sao? Tôi thật sự tin rằng chỉ những ai quá ngây thơ mới nghĩ đảng cộng sản tầm thường như thế.

  Các bác nghĩ rằng người đân VN không mấy ai nhìn thấy được những vấn đề được "góp ý" ở đây sao? Tôi thì thấy rằng người hiểu rõ vấn đề hiện đã rất nhiều ở VN. Một anh lái taxi cũng có thể nói tham nhũng không giải quyết được vì không có đối lập chính trị! Xin đừng coi thường người dân VN.

  Gửi bản góp ý này tới đảng các đại trí thức muốn nói với đảng những điều mà đảng đã biết rất rõ nên chẳng có giá trị gì. Còn đưa ra công luận thì cũng khai sáng được một ít người nhưng làm ù lì một số đông hơn!

  Cân nhắc công sức-lợi ích-tác hại bản góp ý này là không nên có.

  @ NJ
  Ở Lybia Gaddafi cướp chính quyền từ một cuộc đảo chánh chớp nhoáng, ở VN mình đảng cộng sản cướp chính quyền bằng một sự hy sinh xương máu tầng tầng lớp lớp. Nói sơ sơ nhu vậy để bác hiểu rằng tôi nắm rõ sự khác nhau giữa Lybia và VN. Tôi dẫn chứng câu chuyện Lybia và Syria chỉ để minh họa cho sự vô ích của việc góp ý với chế độ độc tài. Tôi không có ý nói VN nên làm như Lybia. Tôi cho rằng VN không thể và cũng không nên làm như Lybia.

  VN nên làm cách nào? Tôi cho rằng nên làm những bước nhỏ, tạo lực, cố gắng thành công để tạo đà (momentum,) nhiều bước nhỏ sẽ có đà cho những thay đổi lớn.

  "Nói với nhau" đã nhiều tôi mong mọi người nên tránh.[/quote]

  Bác nghĩ sao về các nguyên lãnh đạo của ta? Khi về hưu mới lên tiếng. Mới đây nhất là ông Phan Diễn, nguyên TTBBT đảng, có bài diễn thuyết vừa được Dân Luận đưa lên.
  Họ (các vị nguyên) đang nói với các vị chưa nguyên.
  Ai đáng trân trọng hơn?
  Đối với cá nhân tôi gió nào cũng tốt (gió từ nguyên hay gió từ khúc ruột ngàn dặm). Bây giờ thì " ai nói mặc ai, tiền thầy bỏ túi" , nhưng sẽ có ngày đảng trúng gió lăn đùng ra chết.

  Nguyễn Jung.

  Phản hồi: 

  @ VH và NJ
  Các nhà quan sát quốc tế đã từng nhận xét đại ý là"...việc những người bất đồng chính kiến ở VN đang làm hiện nay cũng chỉ là ra sức nói với nhau...", nghe mà ứa nước mắt. Nhiều người đã thấm cái "nói với nhau" này lắm rôi nên sẽ không mấy ai "tham gia phê bình trực tiếp từng ý kiến" của các đại trí thức này đâu. "Nói với nhau" đã nhiều lắm rồi không nên tiếp tục nữa. Nếu có ý kiến thì ý kiến đó nhằm gửi tới những người có thể bị ảnh hưởng tiêu cực từ những bản góp ý thể loại như thế này, chứ không dám có ý kiến gì với các đại trí thức đâu.

  Thêm nữa, các bác nghĩ rằng đảng cộng sản không biết những chuyện được "góp ý" ở đây sao? Họ có mấy triệu đảng viên, họ có mấy ngàn ủy viên trung ương, họ có đầy đủ điều kiện, họ có bao nhiêu là ban ngành nghiên cứu chuyên sâu? Họ không nhìn thấy được, họ không hiểu được vấn đề sao? Tôi thật sự tin rằng chỉ những ai quá ngây thơ mới nghĩ đảng cộng sản tầm thường như thế.

  Các bác nghĩ rằng người đân VN không mấy ai nhìn thấy được những vấn đề được "góp ý" ở đây sao? Tôi thì thấy rằng người hiểu rõ vấn đề hiện đã rất nhiều ở VN. Một anh lái taxi cũng có thể nói tham nhũng không giải quyết được vì không có đối lập chính trị! Xin đừng coi thường người dân VN.

  Gửi bản góp ý này tới đảng các đại trí thức muốn nói với đảng những điều mà đảng đã biết rất rõ nên chẳng có giá trị gì. Còn đưa ra công luận thì cũng khai sáng được một ít người nhưng làm ù lì một số đông hơn!

  Cân nhắc công sức-lợi ích-tác hại bản góp ý này là không nên có.

  @ NJ
  Ở Lybia Gaddafi cướp chính quyền từ một cuộc đảo chánh chớp nhoáng, ở VN mình đảng cộng sản cướp chính quyền bằng một sự hy sinh xương máu tầng tầng lớp lớp. Nói sơ sơ nhu vậy để bác hiểu rằng tôi nắm rõ sự khác nhau giữa Lybia và VN. Tôi dẫn chứng câu chuyện Lybia và Syria chỉ để minh họa cho sự vô ích của việc góp ý với chế độ độc tài. Tôi không có ý nói VN nên làm như Lybia. Tôi cho rằng VN không thể và cũng không nên làm như Lybia.

  VN nên làm cách nào? Tôi cho rằng nên làm những bước nhỏ, tạo lực, cố gắng thành công để tạo đà (momentum,) nhiều bước nhỏ sẽ có đà cho những thay đổi lớn.

  "Nói với nhau" đã nhiều tôi mong mọi người nên tránh.

  Phản hồi: 

  Trích: " Pham K (khách viếng thăm) gửi lúc 07:28, 30/10/2011 - mã số 43780:

  " Điều đáng ngạc nhiên là những người đầu óc có thể nhìn thấy những vấn đề phức tạp sâu xa lại không thấy được những chuyện nhãn tiền!"
  ------------------------

  Tôi nghĩ, họ có thấy đấy. Những gì xảy ra ở Lybia là bạo động. Có bạo động (đánh nhau, chiến tranh) là có tổn thất (sinh mạng, tài sản).
  Một phần không nhỏ dân VN rất sợ diễn biến hòa bình, hay đúng hơn là họ muốn có hòa bình bằng mọi giá, kể cả cái giá im lặng, làm ngơ mặc cho nhà nước muốn làm gì thì làm (mackeno).
  Một cuộc cách mạng như Lybia khó có thể xảy ra ở VN. Nhất là trong giai đoạn này, vì chưa chín mùi. Nhà cầm quyền Hà Nội biết rõ yếu tố này. Nhưng họ không biết, không ai có thể biết trước được khi nào sẽ xảy ra.

  Tôi hoàn toàn đồng ý với bác VH (khách viếng thăm) gửi lúc 13:19, 30/10/2011 - mã số 43791:
  " Đảng không đọc thì dân đọc. Đảng không hiểu thì dân hiểu. Đảng không làm thì dân nuôi dưỡng mơ ước và đòi quyền được hành động."
  ----------
  Và khi dân đòi quyền được hành động, đó là lúc xảy ra cuộc cách mạng!!!!! Có thể là ôn hòa, ít thất thoát nhân lực, tài sản. Nếu Họ (nhà cầm quyền Hà Nội) biêt thức tỉnh kịp thời.

  Theo suy nghĩ của tôi: Mục đích của bài " Ý kiến chúng tôi........" không nhắm đến nhà cầm quyền Hà Nội (dù cái tựa đề như thế), họ gửi một thông điệp ngầm cho dân VN, đổ dầu vào ngọn lửa đang âm ỷ ở đâu đó trong lòng dân chúng. Là một ngọn gió góp vào, với hy vọng góp gió thành bão.

  Trích: Pham K (khách viếng thăm) gửi lúc 07:28, 30/10/2011 - mã số 43780:
  " Quy luật đó là:
  1) Muốn có thay đổi phải có lực đẩy
  2) Muốn có lực đẩy phải có: con người + mặt đất + số đông".
  -----------------------
  Ý của bác rất đúng. Nhưng lực phải tòng tâm!!!!
  Lực và Tâm cần phải được xây dựng, bồi đắp. Không tự nhiên mà có.
  Muốn đưa một cục đá nặng đến mục tiêu, nhưng không muốn phí sức người thì phải dùng đòn bẫy. Trước khi xử dụng đòn bẫy, điều cần thiết là phải tính toán tọa độ đến, sức nặng của đá, sức dẽo dai của đòn.

  Có mấy ai làm được, ngoại trừ Thánh Gandhi của Ấn Độ và chính phủ nước Anh ngày đó. Cuộc đấu tranh bền bỉ của Ngài và sự rút lui kịp thời, trao trả Tự Do Độc Lập cho Ấn Độ. (Cho và Nhận).

  Nguyễn Jung

  Phản hồi: 

  Đảng không đọc thì dân đọc. Đảng không hiểu thì dân hiểu. Đảng không làm thì dân nuôi dưỡng mơ ước và đòi quyền được hành động.
  Những người trí thức có tâm huyết cố tìm ra một con đường phát triển đất nước không qua một cuộc cách mạng bạo động, đó là chủ trương của họ. Họ nghĩ như vậy và viết vậy. Nếu các vị trong diễn đàn này không đồng ý với phương hướng cải cách của họ, thì tham gia phê bình trực tiếp từng ý kiến trong bài viết (nếu đủ khả năng), không nên đả phá chửi bới loạn xạ.
  Chúng ta chẳng làm được gì hơn ngoài chuyện núp sau một nickname và nói nhảm. Nhảm thì cũng nên có giới hạn. Vì, từ chỗ chẳng làm được gì đã chuyển thành phá hoại những yếu tố tích cực.

  Trân trọng

  Phản hồi: 

  Định nói thêm về chuyện "người dân VN sẽ nức lòng" với bản góp ý này nhưng thấy dài dòng quá nên thôi. Nay bác 1111 đã nêu ra tôi cũng xin nói thêm vài điều.

  Bác 1111 nói đúng, với cái văn hóa sùng bái mù quáng những người gọi là trí thức, với văn hóa vọng ngoại cũng mù quáng không kém, có một bộ phận không nhỏ người dân "nức lòng" khi thấy có bản góp ý này.

  Tại sao "nức lòng"?

  Họ "nức lòng" là vì họ cũng có những cảm nhận tương tự, nhưng lâu nay họ không tự tin, không dám chắc rằng những cảm nhận của họ là chính xác. Nay đã có những đại trí thức xác nhận tính đúng đắn cho những cảm nhận của họ.

  Họ "nức lòng" là vì họ cũng bức xúc muốn cất tiếng nói, muốn làm một cái gì đó để thay đổi nhưng nghĩ rằng có nói cũng không ai nghe, có làm cũng không tới đâu vì họ chỉ là "dân đen" có thân phận "thấp" trong xã hội! Nay đã có những đại trí thức lên tiếng góp ý với đảng.

  Họ "nức lòng" là vì chuyện họ muốn làm đã được làm bỡi những người làm tốt hơn họ! Và vì vậy họ không còn cảm thấy bị lương tâm cắn rứt, không còn thấy nặng lòng suy nghĩ nữa! Nếu không có kết quả thì đó là vì đảng quá xấu chứ không phải vì lực đẩy không đủ mạnh!! Đây là điều cay đắng nhất.

  "Nức lòng" là kết quả vô cùng tai hại của bản góp ý này! Và có vẻ đó là kết quả duy nhất!

  Điều đáng ngạc nhiên là những người đầu óc có thể nhìn thấy những vấn đề phức tạp sâu xa lại không thấy được những chuyện nhãn tiền!

  Cứ nhìn vào Lybia vừa qua, cứ nhớ lại Lybia cách đây một năm. Lúc ấy thu nhập quốc gia từ dầu hỏa của Lybia là mấy chục tỷ đô một năm. Dân số chỉ có 6 triệu mà người dân Lybia sống thiếu thốn cực khổ như thế nào. Cứ tưởng tượng lúc ấy có một nhóm đại trí thức Lybia sau khi nghiên cứu tinh hình đã gửi cho Gaddafi một bản góp ý, yêu cầu phải thay đổi đường lối cai trị để có công bằng xã hội, để tránh hỗn loạn quốc gia, để tránh sụp đổ chế độ. Những gì xảy ra tại Lybia cho phép người ta kết luận rằng góp ý như vậy là cực kỳ vô ích.

  Cứ nhìn vào Syria hiện nay, cứ tưởng tượng trước Mùa Xuân Ả Rập có một nhóm đại trí thức Syria gửi thư góp ý đến Bashar al-Assad yêu cầu thay đổi thể chế, yêu cầu trao quyền lực chính trị cho nhân dân. Những gì đang diễn ra cho thấy góp ý như vậy là cực kỳ vô ích.

  Các đại trí thức có vẻ không nắm được những quy luật của chính trị. Quy luật đó là:

  1) Muốn có thay đổi phải có lực đẩy
  2) Muốn có lực đẩy phải có: con người + mặt đất + số đông

  Bản góp ý này lợi không có, hại rất nhiều.

  Phản hồi: 

  Bác Phan Sơn có lẽ chưa ra nước ngoài sống bao giờ cho nên không hiểu ?

  Hiện nay, người ta không chống học thuyết CNXH. Các đảng CS ở châu Âu vẫn được phép ra tranh cử hội đồng nhân dân, quốc hội và thành viên của chính phủ ví dụ thời ông Mitterand.

  Người ta không hề chống CNXH một học thuyết, một phong trào của giai cấp lao động (công đoàn hiện nay), một hình thái kinh tế - xã hội.

  Người ta chỉ chống các "chế độ" tự cho là CS, áp đặt CNXH bằng bạo lực trong mục đích xóa bỏ tất cả giai cấp tư bản, tịch thu tất cả tài sản, cấm đa nguyên đa đảng.

  Người ta chống "cách áp dụng áp đặt và bạo lực" CNXH vào xã hội như các nước CS đã làm (Đông Âu) và đang làm (TQ, VN, BTT, ...).

  Người ta chống "cách áp dụng áp đặt và bạo lực CNXH" vào xã hội (vật cụ thể) chứ không chống lý thuyết CNXH (vật chết).

  Bác Phan Sơn hiểu rõ sự khác nhau này chứ ?
  Bác Phan Sơn hiểu CNXH có lẽ hoàn toàn khác cách hiểu của Nguyễn Phú Trọng, Đinh Thế Huynh

  Tại sao bác Phan Sơn không tranh luận điểm này với các bạn Trọng, Rứa, Huynh để hiểu rõ họ hơn ?

  [quote=Phan Sơn][quote]Trên đây là phân tích sơ lược về thực trạng của Việt Nam và đại cương về các giải pháp nhằm cải cách toàn diện để phát triển đất nước. Những nội dung chi tiết hơn không được đề cập để tránh loãng thông tin. Tuy nhiên, qua đó cũng có thể rút ra kết luận:

  Việt Nam chúng ta đang đứng trước một khúc ngoặt lịch sử. Kinh tế, văn hóa giáo dục, khoa học đều suy thoái, nền tảng đạo đức xã hội lung lay và trên nhiều mặt ngày càng lệ thuộc vào nước láng giềng phương Bắc. Vì thế, Đảng Cộng sản Việt Nam cần làm một cuộc cách mạng mới để cứu đất nước khỏi nguy cơ này và mở ra con đường mới để dân tộc tiến nhanh về phía trước, để đất nước phát triển nhanh chóng, giàu mạnh và tự chủ. Cốt lõi của cuộc cách mạng mới là dứt khoát từ bỏ sự ràng buộc của một chủ nghĩa, một học thuyết đã không còn sức sống ở cả Việt Nam và trên thế giới. Gắn chặt với học thuyết ấy, chủ nghĩa ấy cũng làm nước ta ngày càng lệ thuộc vào quỹ đạo của phương Bắc ngày càng nặng.

  Trí tuệ, khí khái, bản lĩnh và lòng yêu nước của tiền nhân ta là những bài học vô cùng phong phú, quý giá. Bây giờ là lúc phải học lại, học hơn nữa tầm nhìn chiến lược “khoan thư sức dân” của Trần Hưng Đạo, “khai dân trí, chấn dân khí” của Phan Châu Trinh, tư tưởng dân chủ, đoàn kết dân tộc và tinh thần học tập phóng khoáng của Hồ Chủ tịch. Và hơn bao giờ hết chúng ta phải kế thừa khí phách Nguyễn Trãi “Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương, tuy mạnh yếu có lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có”.

  Mong rằng với sự sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước chúng ta sẽ nhanh chóng ra khỏi thời kỳ khó khăn nghiêm trọng hiện nay và bước vào một kỷ nguyên phát triển mới.[/quote]

  Các giá trị đích thực của tự do dân chủ không chống lại CNXH. Nói đến CNXH, ít nhất phải biết phân biệt trên 3 phương diện:

  1. CNXH với tư cách là một học thuyết
  2. CNXH với tư cách là một phong trào của giai cấp lao động
  3. CNXH với tư cách là một hình thái kinh tế - xã hội.

  Với tư cách là một học thuyết về con đường đấu tranh của giai cấp lao động thì CNXH vẫn đang tồn tại, mà tiêu biểu nhất là các xã hội dân chủ Bắc Âu như: Sweden, Norway, Denmark v.v...

  Với tư cách là phong trào của giai cấp lao động nhằm bảo vệ quyền lợi của giai cấp mình, thì phong trào này chưa bao giờ suy yếu từ hàng trăm năm nay, và ngay cả trong thời đại "toàn cầu hóa" hiện nay.

  "Những người cộng sản không bao giờ thành lập một đảng tách rời và chống lại những tổ chức thợ thuyền khác".[/quote]

  Phản hồi: 

  [quote=Mia]Xin trích "Mong rằng với sự sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước chúng ta sẽ nhanh chóng ra khỏi thời kỳ khó khăn nghiêm trọng hiện nay và bước vào một kỷ nguyên phát triển mới"./.
  -Đã sáng suốt thì không cần các bác góp ý.
  -Cho người cái họ cần người mới nhớ ơn mình
  Thật lòng nếu các bậc đại trí đừng thêm mấy dòng "Mong rằng với sự sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam ..." thì hay hơn[/quote]

  Các bác ấy đang van nài đảng CS đấy.
  Phải kêu là đảng sáng suốt để bản ý kiến này may ra mới được đảng ghé mắt đến.
  Nếu chê đảng ngu thì nó sẽ bị vứt vào sọt rác, mất công viết

  Tôi cũng thấy mắc cười vì đảng đã sáng suốt thì cần gì phải van nài góp ý xin cải cách ?
  Mà thôi, các bác ấy có lòng thành với đất nước thì cứ để các bác ấy dâng sớ năn nỉ đảng vậy, biết đâu đảng sẽ "sáng suốt hơn" ?

  Hì hì, làm lãnh đạo ở VN sướng thiệt, làm sai trái cũng vẫn có người năn nỉ xin sửa sai.
  Cho dù có Vinashin, lạm phát, kinh tế suy thoái, tham nhũng tràn lan, Nguyễn Tấn Dũng vẫn là thủ tướng giỏi nhất châu Á

  Phản hồi: 

  [quote=Phan Sơn][quote=NJ]

  "Với tư cách là phong trào của giai cấp lao động nhằm bảo vệ quyền lợi của giai cấp mình, thì phong trào này chưa bao giờ suy yếu từ hàng trăm năm nay, và ngay cả trong thời đại "toàn cầu hóa" hiện nay."

  Nguyễn Jung[/quote]

  Fundamentals of Marxism Leninism[/quote]

  Bác Phan Sơn đang ở VN hay ở nước ngoài ?

  Bác Phan Sơn nên vào cụ thể về tình hình VN thì hay hơn là lôi lý thuyết ra một cách chung chung.

  Nếu bác đang ở nước ngoài thì bác có bao giờ tham dự công đoàn chưa ? Họ sinh hoạt ra sao để bảo vệ người lao động ?

  Lý thuyết là điều cần thiết nhưng nó chỉ là vật chết. Áp dụng thực tế và kết quả của nó mới là điều người lao động chờ đợi.
  Nếu muốn tranh luận nghiêm túc, bác Phan Sơn nên cho những case cụ thể để minh họa lý thuyết. Có thế mọi người mới cùng hiểu giống nhau

  Bác thấy đấy, hai chữ "nhân dân" tưởng như mọi người đều hiểu như nhau nhưng té ra Nguyễn Văn Quang và báo QĐND lại hiểu khác hoàn toàn !

  Phản hồi: 

  [quote=Phan Sơn][quote=NJ]

  "Với tư cách là phong trào của giai cấp lao động nhằm bảo vệ quyền lợi của giai cấp mình, thì phong trào này chưa bao giờ suy yếu từ hàng trăm năm nay, và ngay cả trong thời đại "toàn cầu hóa" hiện nay."

  Nguyễn Jung[/quote]

  Fundamentals of Marxism Leninism[/quote]

  Ơ bác Phan Sơn,
  tôi không hề viết như bác đã trich dẫn, đề nghị bác đọc, trích dẫn cho đúng.
  Đừng chơi trò nhập nhằng thế, không đúng với tư cách của người có văn hóa.

  Nguyễn Jung

  Phản hồi: 

  [quote=NJ]

  "Với tư cách là phong trào của giai cấp lao động nhằm bảo vệ quyền lợi của giai cấp mình, thì phong trào này chưa bao giờ suy yếu từ hàng trăm năm nay, và ngay cả trong thời đại "toàn cầu hóa" hiện nay."

  Nguyễn Jung[/quote]

  Fundamentals of Marxism Leninism

  Phản hồi: 

  Trích: Phan Sơn (khách viếng thăm) gửi lúc 13:11, 29/10/2011 - mã số 43740
  " Với tư cách là phong trào của giai cấp lao động nhằm bảo vệ quyền lợi của giai cấp mình, thì phong trào này chưa bao giờ suy yếu từ hàng trăm năm nay, và ngay cả trong thời đại "toàn cầu hóa" hiện nay.".

  Tôi không hiểu rõ câu này của bác. Nhờ bác giải thích dùm.

  Câu này có đúng với VN không?
  Ai tranh đấu, bảo vệ quyền lợi của giai cấp lao động, điển hình là công nhân VN (ở VN; ở nước ngoài, những người theo diện lao động hợp tác) hiện nay?
  Theo tôi: Tư cách này (phong trào của giai cấp lao động nhằm bảo vệ quyền lợi của giai cấp mình....) hoàn toàn không có ở VN (lụn bại, biến mất) cũng không có ở các nơi có người VN lao động hợp tác.

  Công đoàn VN chỉ có trên hình thức. Cho ra vẻ thôi.

  Nguyễn Jung

  Phản hồi: 

  Trích:Pham K (khách viếng thăm) gửi lúc 04:15, 29/10/2011 - mã số 43717

  " Xét về thực tế, kinh tế phát triển trong 20 năm vừa qua, nhiều người đã giàu lên, cuộc sống đầy đủ hơn, đây là con "át chủ bài" của đảng. Với dân số 60% là nông dân, và 99.99% là những bộ óc không thễ nghĩ tới cái gì xa hơn gia đình, vợ con của mình, con "át chủ bài" này sẽ cho phép đảng bỏ ngoài tai tất cả những lời góp ý, bất kể góp ý đó tốt đẹp tới mức nào."

  Tôi đồng ý với bác Pham K điều này.

  Không chỉ " đảng cho phép bỏ ngoài tai......" mà một bộ phận không nhỏ dân chúng đã, đang và sẽ tự cho phép bỏ ngoài tai tất cả, kể cả chuyện mất đất, mất biển, xã hội xuống cấp, vân vân và vân vân. Những năm tháng đói khổ trong chiến tranh, sau hòa bình đã làm tiêu đi ý chí phản kháng. Họ sợ chiến tranh, sợ đấu tranh, sợ diễn biến hòa bình, sợ nhiều thứ. Còn lớp trẻ bây giờ được giáo dục " Tất cả đã, đang và sẽ được nhà nước lo, kể cả vấn đề TQ....... ".
  Kinh tế VN thất sự có phát triển trên bề mặt. Nhưng phát triển này được xây dựng trên vay mượn, đầu tư, viện trợ của nước ngoài. VN xây lâu đài trên cát,(ngày xưa, đảng cho là phồn vinh giả tạo), lâu đài này sẽ sụp đổ vì không có nền tảng vững vàng. Câu hỏi đặt ra là khi nào? Còn bây giờ thì rất nhiều người chỉ tập trung vào vơ vét, làm giàu. Trong tận cùng tâm khảm, họ (đảng viên, dân chúng) biết rõ đời sống ở VN rất bấp bênh, biết những gì sẽ xảy ra. Họ rất biết lo cho hậu vận. Nhưng cái lo này rốt cuộc cũng chỉ nằm trong phạm vi bản thân, gia đình, xa hơn nữa là họ hàng. Nghĩa là không vượt qua khỏi lũy tre làng.

  Tổ Quốc, tương lai VN đi về đâu? Chuyện này đã có đảng lo. Nếu đảng CS không còn nữa, sẽ có đảng khác. Buổi giao thời, mạnh ai nấy chạy!

  Gió Đông, gió Tây, gió Bắc, gió Tây Nam.... gọp lại sẽ thành bão. Chẳng có ngọn gió nào vô ích. Nếu ai cũng mạnh ai nấy chạy thì ngày VN hoàn toàn lệ thuộc vào TQ sẽ chẳng còn xa!

  Có ai đó đã tiên đoán là 50 năm nữa. 50 năm nữa, tôi chẳng còn hiện diện ở cõi đời này! Hậu duệ của tôi sẽ làm cách mạng, sẽ dương cờ khởi nghĩa, như Cha Ông chúng ta đã làm, rồi ta sẽ dành lại được Độc Lập, Tự Do như ta hằng mơ ước (cho con cháu chúng ta).

  Ích kỷ quá đi thôi!!!!!

  Nguyễn Jung

  Phản hồi: 

  Xin trích "Mong rằng với sự sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước chúng ta sẽ nhanh chóng ra khỏi thời kỳ khó khăn nghiêm trọng hiện nay và bước vào một kỷ nguyên phát triển mới"./.
  -Đã sáng suốt thì không cần các bác góp ý.
  -Cho người cái họ cần người mới nhớ ơn mình
  Thật lòng nếu các bậc đại trí đừng thêm mấy dòng "Mong rằng với sự sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam ..." thì hay hơn

  Phản hồi: 

  Các vị tác giả lời kêu gọi cứ tưởng mình là trí thức với học vị, chức tước cao chót vót nơi trời Tây thì các ông cộng sản sẽ nghe theo?

  Xin nhớ lại rằng các đệ tử của Mao Trạch Đông xem trí thức như cục phân đấy.

  "Trí, phú, địa, hào" là bốn đối tượng đấu tranh của cộng sản, trong đó trí thức bị xếp vào hàng đầu. Đôi khi CS cũng cần lợi dụng trí thức trong vài việc nhưng với cách thức "vắt chanh bỏ vỏ".

  Mang danh trí thức mà luôn ở trạng thái ngủ, chẳng thức chút nào.

  Phản hồi: 

  [quote]Trên đây là phân tích sơ lược về thực trạng của Việt Nam và đại cương về các giải pháp nhằm cải cách toàn diện để phát triển đất nước. Những nội dung chi tiết hơn không được đề cập để tránh loãng thông tin. Tuy nhiên, qua đó cũng có thể rút ra kết luận:

  Việt Nam chúng ta đang đứng trước một khúc ngoặt lịch sử. Kinh tế, văn hóa giáo dục, khoa học đều suy thoái, nền tảng đạo đức xã hội lung lay và trên nhiều mặt ngày càng lệ thuộc vào nước láng giềng phương Bắc. Vì thế, Đảng Cộng sản Việt Nam cần làm một cuộc cách mạng mới để cứu đất nước khỏi nguy cơ này và mở ra con đường mới để dân tộc tiến nhanh về phía trước, để đất nước phát triển nhanh chóng, giàu mạnh và tự chủ. Cốt lõi của cuộc cách mạng mới là dứt khoát từ bỏ sự ràng buộc của một chủ nghĩa, một học thuyết đã không còn sức sống ở cả Việt Nam và trên thế giới. Gắn chặt với học thuyết ấy, chủ nghĩa ấy cũng làm nước ta ngày càng lệ thuộc vào quỹ đạo của phương Bắc ngày càng nặng.

  Trí tuệ, khí khái, bản lĩnh và lòng yêu nước của tiền nhân ta là những bài học vô cùng phong phú, quý giá. Bây giờ là lúc phải học lại, học hơn nữa tầm nhìn chiến lược “khoan thư sức dân” của Trần Hưng Đạo, “khai dân trí, chấn dân khí” của Phan Châu Trinh, tư tưởng dân chủ, đoàn kết dân tộc và tinh thần học tập phóng khoáng của Hồ Chủ tịch. Và hơn bao giờ hết chúng ta phải kế thừa khí phách Nguyễn Trãi “Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương, tuy mạnh yếu có lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có”.

  Mong rằng với sự sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước chúng ta sẽ nhanh chóng ra khỏi thời kỳ khó khăn nghiêm trọng hiện nay và bước vào một kỷ nguyên phát triển mới.[/quote]

  Các giá trị đích thực của tự do dân chủ không chống lại CNXH. Nói đến CNXH, ít nhất phải biết phân biệt trên 3 phương diện:

  1. CNXH với tư cách là một học thuyết
  2. CNXH với tư cách là một phong trào của giai cấp lao động
  3. CNXH với tư cách là một hình thái kinh tế - xã hội.

  Với tư cách là một học thuyết về con đường đấu tranh của giai cấp lao động thì CNXH vẫn đang tồn tại, mà tiêu biểu nhất là các xã hội dân chủ Bắc Âu như: Sweden, Norway, Denmark v.v...

  Với tư cách là phong trào của giai cấp lao động nhằm bảo vệ quyền lợi của giai cấp mình, thì phong trào này chưa bao giờ suy yếu từ hàng trăm năm nay, và ngay cả trong thời đại "toàn cầu hóa" hiện nay.

  "Những người cộng sản không bao giờ thành lập một đảng tách rời và chống lại những tổ chức thợ thuyền khác".

  Phản hồi: 

  Một số quí vị cho rằng nhóm trí thức hải ngoại hoài công vô ích vì đảng CSVN sẽ không bao giờ từ bỏ giáo điều Mác Lênin để cải tiến đất nước. Tôi thấy các vị ấy ngỏ lời trực tiếp với TƯ ĐCS là vì các vị ấy không tin vào hay không mơ hảo huyền đến một cuộc cách mạng hoà lài, hoa sen trong tương lai, không nhìn thấy cơ sở nào dẫn đến một cuộc nổi dậy lật đổ chính quyền, nên quí vị mới ngỏ lời trực tiếp với đảng đang cầm quyền tại VN yêu cầu cải tiến để cứu nguy đất nước. Đó cũng là một hành xử hợp lý. Người trí thức có long với quốc gia dân tộc thì phải lên tiếng mặc dù không biết được họ có mang lại kết quả như ý không. Trái với Trần Độ, Trần Xuân Bách, những người soạn thảo ra các ý kiến này có một chỗ đứng vững vàng ngoài vòng cương tỏa của ĐCSVN. Họ sẽ không bị trù dập đến thân bại danh liệt như hai vị kia.

  Tôi cũng không nghĩ ĐCSVN sẽ muốn giác ngộ “quay đầu là bờ”, nhưng người dân VN sẽ nức lòng với các ý kiến này. Các trang mạng trong nước đang loan truyền bài ý kiến này, đã có rất nhiều phản hồi chân thành ghi ơn lời phát biểu tâm huyết dám nhìn thẳng vào sự thật, đã thấy một số đảng viên cho biết đã rơi nước mắt sau khi đọc thoáng qua và trân trọng hứa sẽ nghiền nghẫm lại từng chi tiết. Từ đó mỗi lần trực diện với những vấn đề trầm trệ trong xã hội, mọi người sẽ nhớ đến, sẽ canh cánh bên lòng bài viết này. Dần dà đến một thời điểm thuận lợi nào đó, biết đâu việc gì sẽ xảy ra? Đó là hiệu quả to lớn hơn của bài viết, hơn hẳn hiệu quả trực tiếp đối với trung ương ĐCSVN.

  Phản hồi: 

  [quote=Ðai Nghia]Hết nhóm trí thức, danh sĩ này đến nhóm trí thức, giáo sư, học sĩ khác gởi kiến nghị, thư ngỏ, rồi lại ý kiến chúng tôi cho cái đảng cộng sản nay đã trở thành như một băng đảng mafia thấy thật thảm hại không lời nào tả nổi. Các vị không tập hợp lại để hành động như một Cù Huy Hà Vũ được hay sao? Các vị không đứng ra làm được một Hội Nghị Diên Hồng, thì ít ra cũng tập hợp được một Đại Hội Trí Thức rồi kéo nhau xuống đường, đấu tranh đòi cái đảng đó, cái chính quyền đó phải thực thi những gì quí vị đã viết ra trong những bản ý kiến, kiến nghị một lần thử xem sao? Các vị là những trí thức với các chức danh ghi ra đọc lên nghe nó to, nó oai, nó danh giá đến thế mà sao tối ngày chỉ nghĩ đến chuyện đi xin Ma-cà-rồng đừng hút máu người nữa là nghĩa làm sao? Thảo nào đám dân đen tụi tui không khỏi nghĩ quí vị chỉ thậm thà thậm thụt với đám quỉ sứ để vinh danh, kiếm chác mà thôi![/quote]

  Cám ơn bạn Đại Nghĩa đã nói giùm tôi. Theo ngu ý của tôi, thì quý vị trí thức loại này, xin lỗi, chỉ xứng đáng được gọi là những trí thức chồn... lùi!

  Phản hồi: 

  Xét về sâu xa ý kiến của các vị này không khác gì ý kiến của các ông Trần Độ, Trần Xuân Bách từ hơn 20 năm trước. Tiếng nói của các ông Trần Độ, Trần Xuân Bách dĩ nhiên có trọng lượng hơn tiến nói của các vị ở đây nhiều. Thế nhưng ai cũng biết đảng cộng sản đã tiếp nhận như thế nào. Đảng công sản đã bức tử ngay chính những người đã dày công hạn mã tạo ra đảng như ông Trần Độ, đảng không hề nương tay với chính những người lãnh đạo cao nhất của đảng như ông Trần Xuân Bách! Các vị ở đây có vẻ như đãng trí chóng quên.

  Xét về thực tế, kinh tế phát triển trong 20 năm vừa qua, nhiều người đã giàu lên, cuộc sống đầy đủ hơn, đây là con "át chủ bài" của đảng. Với dân số 60% là nông dân, và 99.99% là những bộ óc không thễ nghĩ tới cái gì xa hơn gia đình, vợ con của mình, con "át chủ bài" này sẽ cho phép đảng bỏ ngoài tai tất cả những lời góp ý, bất kể góp ý đó tốt đẹp tới mức nào.

  Lấy vận nước để luận rồi yêu cầu đảng từ bỏ đường lối của đảng, kinh nghiệm đã rất nhiều, xin đừng hoang phí thời gian và công sức nữa. Tốt hơn, hãy chìa một bàn tay giúp cho người vợ tìm xem chồng mình còn sống hay đã chết trong tù. Chìa một bàn tay giúp cho đứa con đi tìm công lý cho Cha. Những việc như vậy thiết thực và dễ thành công hơn nhiều.

  Đôi lời thẳng thắn nếu có trái tai xin rộng lượng bỏ qua.

  Phản hồi: 

  [quote=visitor][quote=Phan Sơn][quote=Câu hỏi thứ nhất]

  Tại sao chỉ dựa vào duy nhất "khoa học tự nhiên" chứ không cùng dựa thêm vào "khoa học xã hội" để xét lại hoặc bác bỏ CNXH?[/quote]

  Trong mỗi thời đại lịch sử, sản xuất kinh tế và cơ cấu xã hội - cơ cấu này tất yếu phải do sản xuất kinh tế mà ra - cả hai cái đó cấu thành cơ sở của lịch sử chính trị và lịch sử tư tưởng của thời đại ấy”. Tuyên ngôn Cộng sản (Anh ngữ) năm 1883.[/quote]

  À há! Hóa ra thời còn bao cấp, VN và TQ thực sự đã đi ngược tại tư tưởng của Marx khi duy ý chí áp dụng các chính sách SXKT và cơ cấu XH của Liên Xô và Đông Âu vào nước mình. Ở VN và TQ, chính là sự duy ý chí đã tạo ra sự thay đổi chính sách SXKT và cơ cấu XH thông qua cái gọi là cải tạo tư bản và quốc hữu hóa, tập thể hóa.

  Còn bây giờ thì họ cũng chả theo Marx tí nào cả![/quote]

  Sao bác Phan Sơn không trả lời bác visitor ?

  Tôi đang tính hỏi tiếp câu số hai là VN đã và đang áp dụng chủ nghĩa gì thì bác visitor đã chỉ ra rồi tuy nhiên bác Phan Sơn vẫn có thể cho ý riêng của bác

  Coi http://vi.wikipedia.org/wiki/Khoa_h%E1%BB%8Dc_t%E1%BB%B1_nhi%C3%AAn thì khoa học tự nhiên của VN chỉ có các ngành Toán học, Thống kê và Tin học. Vậy bác Sơn muốn áp dụng ngành nào để xét lại hoặc bác bỏ CNXH ? Theo tôi có lẽ Thống kê là thích hợp hơn cả. Hiện nay chỉ có thể nói là những nước theo (tự phong) CNCS là chỉ còn vài nước đếm trên đầu ngón tay mà thôi như TQ, VN, ... Khối CNXH đã tan rã từ 1990 rồi.
  Điều này rất xứng đáng để xét lại CNXH (kiểu Mac-Lê - Mao).
  Còn nếu dựa theo nhận xét của visitor thì hiện nay trên thế giới chẳng có nước nào đang theo CNCS cả, kể cả BTT, TQ, VN, Cuba, Lào. TQ là tư bản thứ thiệt đấy bác Phan Sơn .

  Tôi có ông thày đi tham quan Thượng Hải hai tuần để có hợp tác giữa các đại học. Ông rất thán phục về thành tựu kinh tế, khoa học. Tôi hỏi TQ có CS không ? Ông ta phì cười nói rằng TQ còn tư bản hơn nhiều so với Anh, Pháp, Đức, Ý. Ông ta có ghé VN vài ngày, cho rằng VN còn thua xa TQ và cũng không có chút nào gọi là CNXH cả ngoại trừ cái đảng cầm quyền có cái tên là đảng CS !

  Ngoài lề : thấy bác Lương Bùi online, có lẽ bác "đợi chờ" nhận được trả lời của TƯ đảng CSVN cho nên bác ấy post lên chăng ?

  Phản hồi: 

  Hết nhóm trí thức, danh sĩ này đến nhóm trí thức, giáo sư, học sĩ khác gởi kiến nghị, thư ngỏ, rồi lại ý kiến chúng tôi cho cái đảng cộng sản nay đã trở thành như một băng đảng mafia thấy thật thảm hại không lời nào tả nổi. Các vị không tập hợp lại để hành động như một Cù Huy Hà Vũ được hay sao? Các vị không đứng ra làm được một Hội Nghị Diên Hồng, thì ít ra cũng tập hợp được một Đại Hội Trí Thức rồi kéo nhau xuống đường, đấu tranh đòi cái đảng đó, cái chính quyền đó phải thực thi những gì quí vị đã viết ra trong những bản ý kiến, kiến nghị một lần thử xem sao? Các vị là những trí thức với các chức danh ghi ra đọc lên nghe nó to, nó oai, nó danh giá đến thế mà sao tối ngày chỉ nghĩ đến chuyện đi xin Ma-cà-rồng đừng hút máu người nữa là nghĩa làm sao? Thảo nào đám dân đen tụi tui không khỏi nghĩ quí vị chỉ thậm thà thậm thụt với đám quỉ sứ để vinh danh, kiếm chác mà thôi!

  Phản hồi: 

  Bản nhiên của kỳ nhông là tính phản xạ tài tình tùy môi trường, hoàn cảnh để hoá ra lúc xanh, lúc vàng, lúc nâu… Và lịch sử nước ta đã chứng minh rằng ĐCSVN không chỉ là kỳ nhông bình thường mà là loại kỳ nhông biết tàng hình. Cho nên, trường thiên tâm huyết của chư vị đồng tác giả bản ‘ý kiến cải cách’ – tuy không có gì lạ, cũng đáng trân trọng ; có điều xem ra y chang chuyện dạy kỳ nhông phép đổi màu. Mà ai cũng biết đổi màu thế nào đi nữa kỳ nhông vẫn hoàn kỳ nhông. Đã no đủ lắm rồi, con rồng cháu tiên không thể tiếp tục gục mặt khốn khổ khốn nạn đối với thứ kỳ nhông biết tàng hình này.

  Phản hồi: 

  [quote=Phan Sơn][quote=Câu hỏi thứ nhất]

  Tại sao chỉ dựa vào duy nhất "khoa học tự nhiên" chứ không cùng dựa thêm vào "khoa học xã hội" để xét lại hoặc bác bỏ CNXH?[/quote]

  Trong mỗi thời đại lịch sử, sản xuất kinh tế và cơ cấu xã hội - cơ cấu này tất yếu phải do sản xuất kinh tế mà ra - cả hai cái đó cấu thành cơ sở của lịch sử chính trị và lịch sử tư tưởng của thời đại ấy”. Tuyên ngôn Cộng sản (Anh ngữ) năm 1883.[/quote]

  À há! Hóa ra thời còn bao cấp, VN và TQ thực sự đã đi ngược tại tư tưởng của Marx khi duy ý chí áp dụng các chính sách SXKT và cơ cấu XH của Liên Xô và Đông Âu vào nước mình. Ở VN và TQ, chính là sự duy ý chí đã tạo ra sự thay đổi chính sách SXKT và cơ cấu XH thông qua cái gọi là cải tạo tư bản và quốc hữu hóa, tập thể hóa.

  Còn bây giờ thì họ cũng chả theo Marx tí nào cả!

  Phản hồi: 

  Bài "Ý kiến chúng tôi..." của tập thể trí thức Việt kiều thể hiện rõ thiện chí của các tác giả và nhiều biện pháp đề xuất có tính khả thi...nhưng lại chỉ có thể thực hiện đối với những người có tâm huyết với dân, với nước và những người thực sự cầu thị(!!). Mặt khác vì ở xa đất nước nên các vị chưa hiểu hết nội tình đất nước hiện nay, nên có một số ý kiến đề xuất có thể gây mất lòng hoặc ác cảm đối với đối tượng góp ý. Xin trích dẫn: "đề nghị thủ tướng chịu trách nhiệm về giáo dục cụ thể là chỉ đạo nội dung". Xin trình bầy để các vị rõ: nếu biết lý lịch của thủ tướng đã công bố nhân dịp thủ tướng được tái cử thì thủ tướng là người "siêu việt", cả đời chỉ học có 2 năm (vì 12 tuổi đã đi bộ đội) mà có trình độ văn hóa đại học và có bằng cử nhân luật ở trường Đảng (tức Học viện chính trị Nguyễn Ái Quốc), thế thì TT chịu trách nhiệm về giáo dục sẽ làm cho học sinh và sinh viên một ngày học liên tục 72 giờ cũng không theo kịp, nhưng theo quy luật tự nhiên thì một ngày có 24 giờ và phải để 8 giờ cho giấc ngủ. Chỗ khác lại nêu: "...tôn trọng quyền tự do học thuật và tư tưởng..." điều này hoàn toàn trái ngược với nên giáo dục cộng sản. Ở trong nước có lần nhiều trí thức đã nêu điều này trên tivi và than thở đại ý nói ta chỉ có thể chứng minh các quan điểm của các ông thánh đã chết từ cuối thế kỷ XIX chứ không được phản biện, phản biên ở nước ta gần như phản động. Ai dại gì đi làm luận án tiến sĩ triết học để được mang danh phản động để không được lên chức lên lương mà lại vào nhà đá. Có lẽ nên hỏi ý kiến nhân dân xem nên làm thế nào để có thể thực hiên được các thiện ý sáng suốt do các vị đề xuất.

  Phản hồi: 

  [quote=Câu hỏi thứ nhất]

  Tại sao chỉ dựa vào duy nhất "khoa học tự nhiên" chứ không cùng dựa thêm vào "khoa học xã hội" để xét lại hoặc bác bỏ CNXH?[/quote]

  Trong mỗi thời đại lịch sử, sản xuất kinh tế và cơ cấu xã hội - cơ cấu này tất yếu phải do sản xuất kinh tế mà ra - cả hai cái đó cấu thành cơ sở của lịch sử chính trị và lịch sử tư tưởng của thời đại ấy”. Tuyên ngôn Cộng sản (Anh ngữ) năm 1883.

  Phản hồi: 

  NGUY CƠ MẤT NƯỚC VÌ ĐẢNG TAO VI
  Đọc bản góp ý kiến này của các trí thức Việt kiều thì nổi bật lên vấn đề là người Việt Nam dù ở đâu cũng mong muốn đất nước mình được rạng rỡ. Qua các chức vị của các trí thức thì người trong nước rất tự hào là người Việt mình không thua kém người nước ngoài, đồng thời cũng mừng cho đồng bào mình ở nước ngoài. Hầu như các ý kiến đều có giá trị, nếu thực hiện được thì chẳng mấy chốc nước mình có thể "sánh ngang cùng cường quốc năm châu." Có điều các vị đưa ra một số điều tôi thấy lại tự mâu thuẫn. Điều nổi bật đầu tiên là khẳng định: "Chỉ có Đảng cộng sản mới thực hiện được cách mạng này"(???)Người trong nước từ các vị trí thức đến người lao động không ai nhận định như vậy cả. Hay là người trong nước trình độ kém. Người trong nước nhận định: Đảng CS lúc mới ra đời thì ít nhiều có tiến bộ, nhưng càng ngày càng thoái hóa biến chất, thậm chí một bộ phận đảng viên đã lưu manh hóa và biến thành mafia. Đảng CS như vậy thì làm sao lãnh đạo được cuộc cách mạng này? Thực tế Đảng CS hiện nay đang biến thành Đảng Tào vi (Vì tao). Hiện này Việt Nam đang đứng trước hai nguy cơ mất nước: yếu tố bên ngoài là ông bạn chí cốt 16 chữ vàng có âm mưu quỷ quyệt không từ một thủ đoạn nào, mà thủ đoạn thâm đọc nhất chỉ thấy ở người Tàu là THẢ BOM NGU ĐỂ GIẾT CẢ MỘT DÂN TỘC. Điều này thì cả tầng lớp trí thức và người dân bình thường ai cũng biết, vì nó biểu hiện ra hàng ngày, ngay từ trong bữa ăn đến việc mua sắm. Yếu tố bên trong chính là điều đã nói ở trên: Đảng Tào vi lãnh đạo. Vì "tào vi" nên các nhà lãnh đạo của Đảng hiện nay giầu không thể tưởng tượng nổi, có người gửi ngân hàng nước ngoài hàng vài tỷ đô là và hàng chục tấn vàng. "Tào ti" nên bán biển, bán đất liền cho Tàu, để người Tàu thắng thầu nhiều công trình, để dân Tàu tràn vào nước ta từ Bắc chí Nam và vào cả vùng chiến lược Tây Nguyên. Vua quan thì tào vi, dân đen thì nhiều khi thờ ơ "mackênô" (mặc kệ nó)để sống vì bị cái nghịch lý con người không chết vì dại mà chết vì khôn, không chết vì ngu mà chết vì hiểu biết, không chết vì lưu manh mà chết vì lương thiện, không chết vì làm điều phi pháp, mà chết vì tuân thủ pháp luật, không chết vì kẻ cướp mà chết vì công an, không chết vì bán nước mà chết vì yêu nước...Đối với dân, chủ yếu là nông dân và công nhân , chiếm đại đa số dân tộc thì Đảng Tào vi cướp ruộng đất và bóc lột thậm tệ. Đảng Tào vi câu kết với tư bản đỏ trong nước và tư bản nước ngoài biến người công nhân không khác nô lệ, đồng lương công nhân là đồng lương chết đói, họ nổi dậy đấu tranh biểu tình thì bị chính quyền của Đảng Tào vi trấn áp dã man. Thảm cảnh xẩy ra đối với người lao động bây giờ không còn là chuyện hiếm như mấy năm trước, nhất là trong thời kỳ bão giá. Chính vì thế nên cả giai cấp công nhân và nông dân đều không tán thành Đảng CS (thực chất là đảng Tào vi). Có thực sự là công nhân mới thấy thực trạng nhiều công nhân trước đây phấn đấu mãi mới được là chính mình, là vào đảng do giai cấp mình lãnh đạo, tức là Đảng CS thì nay vứt thẻ Đảng để ra làm cho công ty nước ngoài vì nếu còn ở trong đảng CS thì họ không nhận. Cũng có lúc nghĩ tủi lắm, bao nhiêu năm mình phấn đấu mới vinh dự được kết nạp Đảng, nhưng vì miếng cơm manh áo nên đành vứt cái hữu danh vô thực đó đi. Rồi lại thấy các cơ quan cao cấp như QH, có ai là giai cấp công nhân như mình đâu nên cảm thấy như mình bị lừa và mất niềm tin vào Đảng CS (mà nay biến thành Đảng Tào vi).
  Điều nữa là góp ý: "cần tạo cơ chế công khai, minh bạch, thực sự dân chủ..." Nếu Đảng CS tạo được thế thì đã không là Đảng CS. Điều này thì ai cũng biết, thiếu công khai, thiếu minh bạch chính là "quốc sách" do Đảng Tào vi thực hiện. Mặt khác đã có chế độ độc đảng thì làm sao mà có dân chủ, bình đẳng giữa người với người. Điều này nhiều người trong nước đã lên tiếng. Tầng lớp trí thức trước đây đã biết nhưng không dám nói, một vài người nói thì bị đi tù suốt đời. Trước đây thì Đảng giáo dục và tuyên truyền Đảng như một lực lượng siêu nhiên bất khả xâm phạm (bây giờ cũng thế nhưng bớt hơn), đảng như thần thánh, không ai được động đến. Nay dân trí mở mang hơn trước nên người ta đã nói lên một điều hiển nhiên đảng chỉ là một nhóm người tập hợp lại không do người này thì do người khác sáng lập nên, anh lập ra một đảng thì tôi cũng lập ra một đảng, thế mới là bình đẳng. Nay đã có người lên tiếng hỏi: Vì lý do gì Đảng CS cấm không cho người ta lập ra đảng khác và điều nào luật nào ghi là không được thành lập đảng? Nhưng Đảng CS cứ ỉm đi mà không biết trả lời thế nào.
  Một điều nữa trong bản kiến nghị này thì rõ ràng là mâu thuẫn:
  "Đảng cộng sản cần quan tâm đến vấn đề đoàn kết dân tộc". Đã có đảng phái thì làm sao đoàn kết dân tộc được. Cụ Nguyễn Trãi ngày trước khuyên người trong một nước thì đừng chia đảng phái mất đoàn kết. Trước đây Khơ me đỏ chia ra công dân loại một và công dân loại hai thì Đảng chia ra đảng viên và quần chúng. Như vậy ta khác gì Khơ me đỏ? Nghĩa là Đảng chỉ thấy cái sai của người khác mà không thấy cái sai của mình. Cũng như trước đây thấy nội chiến ở mấy nước châu Phi mà không thấy thực chất cuộc chiến tranh chống Mỹ thực chất là cuộc chiến tranh Nam- Bắc huynh đệ tương tàn, điều này làm cho người miền Nam cứ tưởng dân miền Bắc ai cũng là cộng sản. Mối hận thù Nam bắc mãi đến bây giờ vẫn chưa được xóa nhoà. Nếu như ta phóng thích những người trong quân đội Sài gòn trước đây như ý ông tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ thì may ra mối hận thù này bớt phần nào.
  Ý cuối cùng là nếu còn để Đảng Tào vi tồn tại thì đúng như tên gọi là các vị lãnh đạo chỉ Tào vi chứ có lo cho nước cho dân, cho công nông đâu. Quyền lợi Tào vi là quyền lợi không gì thuyết phục được. Tào vi quên tất cả đạo đức, đạo lý, pháp luật, Tào vi trên vì nước vì dân. Rõ ràng Tào vi không phải là nhà "nước của dân do dân và vì dân".

  Phản hồi: 

  [quote=Phan Sơn][quote]“…Cốt lõi của cuộc cách mạng mới là dứt khoát từ bỏ sự ràng buộc của một chủ nghĩa, một học thuyết đã không còn sức sống ở cả Việt Nam và trên thế giới…”[/quote]

  Tôn trọng và tranh luận với những ai dựa vào các thành tựu của khoa học tự nhiên mà xét lại hoặc bác bỏ CNXH.[/quote]

  Tại sao chỉ dựa vào duy nhất "khoa học tự nhiên" chứ không cùng dựa thêm vào "khoa học xã hội" để xét lại hoặc bác bỏ CNXH ?

  Những "khoa học tự nhiên" này là khoa học gì ?

  Phản hồi: 

  [quote]“…Cốt lõi của cuộc cách mạng mới là dứt khoát từ bỏ sự ràng buộc của một chủ nghĩa, một học thuyết đã không còn sức sống ở cả Việt Nam và trên thế giới…”[/quote]

  Tôn trọng và tranh luận với những ai dựa vào các thành tựu của khoa học tự nhiên mà xét lại hoặc bác bỏ CNXH.

  Phản hồi: 

  Tôi không nghi ngờ cái tâm với nước và cả trình độ của quí vị trí thức hải ngoại là tác giả Ý kiến trên. Chỉ có điều, có lẽ các vị thiếu thông tin và hiểu biết về giới cầm quyền hiện nay, nên vẫn nghĩ "nói phải củ cải cũng nghe", mới đưa ra ý kiến cải cách toàn diện đất nước này.

  Vấn đề là những "củ cải" cộng sản không biết nghe, không cần nghe vì họ biết tuốt những điều quí vị nói. Hơn ba triệu "củ cải cộng sản" có rất nhiều bằng tiến sĩ, chẳng kém gì quí vị, nhưng họ chỉ cần cố gắng có "yên ổn chính trị" (tại vị trên đầu dân đen) để hút hết chất màu mỡ của dải đất chữ S và mặt biển Đông Nam VN cho nhanh thôi! Nếu không hút được thì bán quách đi! Nếu bán quách đi cho Tàu vài miếng để họ được hút lâu hơn, lâu mãi thì còn gì bằng! Đến mả bố họ, họ cũng đã và sẽ bán!

  Vì thế, đề xuất cải cách toàn diện của quí vị sẽ vô dụng với các củ cải cộng sản VN mà các vị gửi về, nhưng việc các vị đã làm thì không vô ích, thì vô cùng giá trị!

  Nó là thêm tiếng chuông, hồi chuông dài lớn dõng dạc từ những nơi xa nhất vọng về đất Việt thức tỉnh dân Việt về nguy cơ lụn bại sắp vô phương cứu chữa của đât nước dưới chế độ cộng sản hiện nay! Hơn ba triệu củ cải cộng sản theo Tàu không có tai để nghe ra tiếng chuông Việt tha thiết khẩn cầu đó đâu, nhưng gần 90 triệu trái tim Việt thì đại đa số có thể!

  Vì thế, tôi, một trái tim Việt, cảm ơn quí vị và các báo lề trái như Dân Luân, Anh Ba Sam... vì những tiếng chuông thức tỉnh thế này. Thật nhiều tiếng chuông dõng dạc liên hồi từ khắp mọi nơi sẽ đưa tiễn hơn ba triệu củ cải đỏ vào ...kho!

  JLN

  PS: Tôi không ngây thơ nghĩ cộng sản hiền như củ cải đâu. Vì tôi biết "củ chuối" có chui lên khỏi mặt đất cũng phải lạy họ bằng cụ để được yên thân (vì trót không có lập trường giai cấp)!