Hoàng Minh - Giải pháp cho cách mạng Việt Nam (II)

 • Bởi Hồ Gươm
  19/10/2011
  2 phản hồi

  Hoàng Minh

  <em>“Dân chủ là một quan niệm tổ chức xã hội có khả năng đáp ứng nguyện vọng của đại đa số nhân dân, và ngăn ngừa những khuynh hướng lạm dụng quyền thế, bạo lực hay chuyên chế lãnh đạo của một cá nhân, một đảng phái hay một thế lực liên kết chính trị”</em> *

  Phần 3: Mô hình Dân Chủ

  Chế độ tự do dân chủ sẽ đến đối với đất nước Việt Nam như một điều tất yếu. Lựa chọn và xác lập một mô hình Dân chủ sau khi chế độ độc tài đã bị xóa bỏ là một việc hệ trọng, liên quan đến việc phát triển của đất nước và cuộc sống người dân sau này.

  Bối cảnh đất nước trong giai đoạn chuyển tiếp sau khi cách mạng dân chủ thành công đòi hỏi chúng ta phải có những giải pháp thích hợp để đưa đất nước sớm đi vào ổn định. Để xã hội dân chủ được phát triển tốt đẹp, một đường lối đấu tranh đúng đắn phải có định hướng phục vụ con người -- vốn là mục tiêu của bất kỳ cuộc cách mạng dân chủ chân chính nào. “Dân chủ nhân bản là một quan niệm điều hướng xã hội, theo đó ý kiến của đa số được tôn trọng; song mục tiêu cuối cùng của tất cả mọi nỗ lực xây dựng xã hội là phải nhằm phục vụ con người; vì con người là bản thể và cũng là chủ thể của xã hội”*. Quan điểm tiến bộ đó rõ ràng phản ảnh kinh nghiệm và thực tế mô hình dân chủ của các quốc gia trên thế giới qua quá trình lịch sử cách mạng.

  Mục tiêu phục vụ con người vô cùng quan trọng trong việc xây dựng chế độ dân chủ cho Việt Nam, nhằm xác lập một xã hội tiến bộ và nhân bản. Đồng thời, nó giúp ngăn ngừa sự trở lại của chế độ độc tài dưới nhiều hình thức khác. Trên thế giới không chỉ có chế độ độc tài Cộng sản mà còn nhiều hình thức độc tài khác tồn tại bằng việc tiếm quyền từ một cá nhân hay liên minh chính trị: “Thực tế cho thấy rằng, trên thế giới ngày nay, có một số quốc gia không cộng sản nhưng vẫn lâm vào cảnh độc tài chính trị, khủng hoảng về xã hội và lạc hậu về mọi mặt. Vì vậy sự sụp đổ, giải thể một chế độ độc tài sang đa đảng chỉ đáp ứng yêu cầu đầu tiên của tiến trình dân chủ hóa là chấm dứt một tình trạng độc tài toàn trị”*. Xác lập chế độ đa đảng chỉ là bước đầu tiên của tiến trình dân chủ, xây dựng những bước tiến tiếp theo là nhiệm vụ của tất cả những người dân chủ yêu nước có tinh thần dân tộc.

  Sau giai đoạn chuyển tiếp của cách mạng dân chủ, đất nước sẽ tiến tới một cuộc tổng tuyển cử tự do đầu tiên để lựa chọn chính phủ mới. Làm sao để cuộc bầu cử đó thực sự dân chủ và đại diện cho ý nguyện của người dân là trách nhiệm của những người thực sự mang tâm huyết xây dựng tự do, dân chủ cho đất nước. Cuộc bầu cử này sẽ có sự hiện diện của mọi thành phần chính trị và đảng phái; kể cả lực lượng chính trị có xuất xứ từ đảng cầm quyền cũ, một khi Hiến Pháp Dân chủ sau này cho phép.

  Thực thi quyền bình đẳng chính trị cho tất cả thành phần dân tộc là điều cần thiết, song cảnh giác trước những mưu đồ lạm dụng dân chủ của một số thành phần mang bản chất độc tài lại là điều tối cần thiết. Những thế lực có khuynh hướng độc tài có thể lợi dụng tình hình dân chủ non trẻ của đất nước sau cách mạng để thiết lập một hình thức độc tài mới dưới danh nghĩa dân chủ (tiêu biểu là sự kiện thay đổi ở Myanmar gần đây). Vì thế, ngăn ngừa sự tái-độc-tài dưới danh nghĩa hay hình thức mới là nhiệm vụ tối quan trọng của những người cách mạng. Ý thức này góp phần bảo vệ nền dân chủ non trẻ mới thành hình, bảo vệ quyền lợi của người dân mới được xác lập.

  Nhân dân Việt Nam mong đợi những người yêu nước tiến bộ có xuất xứ Cộng sản sẽ sớm ly khai đảng Cộng sản Việt Nam và lập nên những tổ chức đối lập đúng nghĩa, để cùng toàn dân chấm dứt độc tài, xây dựng dân chủ, tự do. Tuy nhiên, một viễn ảnh có thể xảy ra là sau khi chế độ CS bị giải thể, lực lượng chính trị của chế độ độc tài vừa bị lật đổ sẽ lợi dụng những quy định tự do của chế độ dân chủ mới để phục hoạt bằng cách thành lập thành một số đảng phái, và chủ động cùng nằm trong một liên minh chính trị để tạo điều kiện tiếp tục cầm quyền dưới danh nghĩa mới. Khi đạt được kết quả qua lá phiếu, những kẻ lãnh đạo độc tài cũ được hợp thức hóa qua tiến trình dân chủ, nhưng về thực chất bản chất thì vẫn không thay đổi.

  Vì vậy, “Những người đấu tranh cho tự do, dân chủ cần ý thức được rằng, sự bầu cử tự do sẽ có thể bị lợi dụng một cách khéo léo để hợp thức hóa vai trò lãnh đạo của một số đảng phái, liên minh chính trị bất xứng”* là sự đề phòng cần có. Lực lượng dân chủ và toàn thể nhân dân cần có cái nhìn tỉnh táo để cảnh giác với những thủ đoạn của kẻ độc tài nhằm bảo vệ những thành quả dân chủ đã giành được.

  Cuộc tổng tuyển cử tự do sau thời kỳ chuyển tiếp có vai trò vô cùng quan trọng để xác lập quyền làm chủ của nhân dân, cũng như mọi thành phần tiến bộ đều có thể tham gia xây dựng đất nước: “Tổng tuyển cử tự do là giải pháp chính trị thích hợp nhất vì sẽ dành cơ hội tham gia lãnh đạo cho tất cả mọi phía liên hệ, và đó là cơ hội lớn nhất để toàn dân hành xử quyền làm chủ đất nước của mình một cách thực tế”*.

  Tiếp đó sẽ là tiến trình dân chủ hóa xã hội, phá bỏ những quy định phản dân chủ của chế độ cũ để lại và xác lập nên những tiêu chuẩn mới của thời đại. Những tiêu chuẩn đó phải phù hợp với tiêu chí dân chủ nhằm phục vụ lợi ích con người. Tất cả vì quyền tự quyết và chủ quyền nhân dân: “Dân chủ hóa xã hội là một tiến trình nhằm thực hiện một cách tích cực quyền tự quyết và quyền làm chủ của nhân dân”*. Trong giai đoạn sống dưới chế độ độc tài, các quyền tự quyết của nhân dân bị nhà cầm quyền độc tài tước đoạt, buộc họ phải phụ thuộc vào chế độ. Vì vậy, phục hoạt quyền tự quyết chính là giải phóng nhân dân. Từ đó, người dân sẽ tích cực tham gia vào tiến trình thực thi các quyền làm chủ của mình, cùng xây dựng một xã hội dân chủ nhân bản cho chính mình.

  Tiến trình dân chủ hóa càng diễn ra sớm thì càng có lợi cho đất nước và nhân dân, ngược lại đất nước sẽ càng bị kìm hãm nếu tự do đến quá muộn. Cho đến nay, nhân dân Việt Nam đang phải gánh chịu sự thiệt hại đó; và thành phần được lợi là những kẻ cầm quyền độc đoán, ích kỷ. Khi mọi người dân cùng bắt tay vào để lựa chọn và xây dựng cho mình một xã hội mà tất cả đều có quyền được thụ hưởng, thì đó mới là xã hội dân chủ tiến bộ. Và đó là định hướng tốt nhất trên con đường đến với những giá trị tự do, dân chủ của nhân loại của dân tộc Việt Nam: “Người Việt Nam không có sự lựa chọn nào tốt hơn là chấp nhận một mô thức xây dựng dân chủ ngay từ thời điểm này, nếu muốn Việt Nam sẽ được phát triển hùng cường trong một xã hội tự do, dân chủ ở ngày mai”*.

  Có thể nói, việc lựa chọn một mô hình Dân chủ là điều cốt yếu của tiến trình Dân chủ. Điều đó sẽ được áp dụng ngay sau khi cách mạng thành công, nhưng từ bây giờ chúng ta phải định hình ra được lộ trình dân chủ hóa phù hợp với bối cảnh xã hội Việt Nam. Sự lựa chọn phù hợp giúp cho tiến trình cách mạng được diễn ra nhanh chóng và thuận lợi, mang lại những lợi ích tốt đẹp cho đất nước, cũng như giảm thiểu những thiệt hại và sai lầm có thể sẽ diễn ra trong tương lai.

  Viết xong ngày 18/10/2011

  Hoàng Minh (Hà nội, Việt Nam)

  _______________________________________

  ¨ Những câu in nghiêng và có dấu (*) trong bài là được trích nguyên văn từ ‘Đề cương Việt Nam Mới’.

  ¨ Giải Pháp cho Cách Mạng Việt Nam bao gồm một loạt đề tài tiếp nối nhau. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi nội dung những bài viết liên hệ trong thời gian tới.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  2 phản hồi

  Tác giả viết:
  “Những người đấu tranh cho tự do, dân chủ cần ý thức được rằng, sự bầu cử tự do sẽ có thể bị lợi dụng một cách khéo léo để hợp thức hóa vai trò lãnh đạo của một số đảng phái, liên minh chính trị bất xứng”

  Đã đồng ý dân chủ là cơ chế tốt nhất để dẹp bọn lưu manh, cơ hội. Vậy mà lại vẫn sợ "bị lợi dụng" thì còn dân chủ để làm gì? Tốt nhất là cứ độc tài. Nếu chính quyền có thối nát thì cứ tin rằng nó vẫn trong sạch là ổn. Sống bằng niềm tin mấy chục năm nay rồi, cứ tiếp tục có sao đâu.

  Cám ơn tác giả, có thể nào tác giả mô phỏng mô hình một cách rõ hơn được không?
  "Dân chủ nhân bản là một quan niệm điều hướng xã hội, theo đó ý kiến của đa số được tôn trọng; song mục tiêu cuối cùng của tất cả mọi nỗ lực xây dựng xã hội là phải nhằm phục vụ con người; vì con người là bản thể và cũng là chủ thể của xã hội".
  Tôi khá mơ hồ về điều gì ẩn sau câu này của tác giả?!
  "Người Việt Nam không có sự lựa chọn nào tốt hơn là chấp nhận một mô thức xây dựng dân chủ ngay từ thời điểm này, nếu muốn Việt Nam sẽ được phát triển hùng cường trong một xã hội tự do, dân chủ ở ngày mai"
  Đồng ý, song chưa thấy bài viết minh tỏ nổi bật sự lựa chon này.