Phạm Văn Điệp - Dự án bầu cử Đại Biểu Quốc Hội Khóa XIII của một người dân Việt Nam

 • Bởi Admin
  03/03/2011
  7 phản hồi

  Phạm Văn Điệp

  Để có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội nhiệm kỳ mới là một nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong năm nay, cũng như việc lựa chọn, giới thiệu người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử đại biểu Quốc hội, phải bảo đảm theo đúng quy trình đã được pháp luật quy định.

  Trên cơ sở Ðại biểu Quốc hội là người được nhân dân trực tiếp bầu ra, là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước trong Quốc hội thì thông qua công việc bầu cử, lá phiếu của cử tri phải được đặc biệt tôn trọng và trên hết.

  Căn cứ theo điều 46 luật bầu cử Đại biểu Quốc hôi, số người trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội ở mỗi đơn vị bầu cử phải nhiều hơn số đại biểu được bầu ở đơn vị đó; Nếu đơn vị bầu cử được bầu ba đại biểu thì số người trong danh sách ứng cử phải nhiều hơn số đại biểu được bầu ít nhất là hai người. Trong khi tổng số người trong danh sách ứng cử của đợt bầu cử Đại biểu Quốc hội XIII dự kiến hơn gấp đôi số Đại biểu Quốc hội chính thức khóa XIII, thì có nghĩa là sẽ không dưới 830 người ứng cử sẽ được toàn dân chọn để bầu ra 500 Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

  Hiện tại tính đến 03.03.2011, số lượng đại biểu Quốc hội được giới thiệu ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và ở địa phương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố đã dự kiến khoảng 1000 ứng cử với cơ cấu dự kiến như sau: số lượng đại biểu Trung ương và địa phương là 500 đại biểu, trong đó đại biểu Trung ương là 183 đại biểu (chiếm 36,6%) và địa phương là 317 đại biểu (63,6%); Khối Đảng là 34 đại biểu (6,8%), trong đó Trung ương 11 đại biểu (có 1 đại biểu báo Nhân dân) chiếm 2,2%, địa phương có 23 đại biểu (4,6%); Quốc hội và HĐND 196 đại biểu (39,2%); Số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách ở các cơ quan Quốc hội là 100 đại biểu (20%); Đại biểu chuyên trách ở đoàn đại biểu Quốc hội 65 đại biểu (13%), HĐND 31 đại biểu (6,29%); Cơ quan Chủ tịch nước 3 đại biểu; Chính phủ và UBND 29 đại biểu, trong đó Trung ương 20 đại biểu (4%), địa phương 9 đại biểu; Khối lực lượng vũ trang, Quân đội 23 đại biểu, trong đó Trung ương 14 đại biểu và địa phương 18 đại biểu. Công an 14 đại biểu; Khối cơ quan Tư pháp 17 đại biểu; Mặt trận Tổ quốc 82 đại biểu, trong đó Trung ương 31 đại biểu (6,2%), địa phương 51 đại biểu (10,2%); Số đại biểu kết hợp Trung ương và địa phương, đại biểu Quốc hội người dân tộc thiểu số 90 đại biểu (18%), đại biểu nữ 150 đại biểu (30%), đại biẻu ngoài Đảng 10-15%, đại biểu trẻ dưới 40 tuổi khoảng 70 đại biểu (14%), số đại biểu khoá XII tái cử 160 đại biểu (32%).

  Trong cơ cấu này, cần phải xem xét lại những đại biểu sau có hiện tượng phải áp đặt đối với cử tri và cần phải xem xét để hủy bỏ:

  1. Khối Đảng phải có 34 Đại biểu là quá áp đặt vì điều này phụ thuộc vào việc lựa chọn của người dân. Để hợp lý việc này, khối Đảng giới thiệu ai ở khu vực bỏ phiếu nào thì Đảng cứ giới thiệu, cử tri sẽ đánh giá với những người ứng cử khác và bầu chọn, nếu để người dân có điều kiện thoải mái chọn thì sẽ có những Đại biểu xứng đáng. Điều này hãy để cử tri quyết định theo đúng luật pháp.

  2. Khối Chính phủ, UBND và Công An phải có 43 Đại biểu là mâu thuẫn và chồng chéo, giẫm chân nhau. Để hợp lý việc này, khối Chính phủ, UBND và Công An là cơ quan hành pháp không cần thiết tham gia vào cơ quan lập pháp để tạo lề lối vừa đá bóng vừa thổi còi, kết quả sẽ rất bất lợi cho người dân.

  3. Khối Tư pháp phải có 17 Đại biểu cũng mâu thuẫn, chồng chéo và giẫm chân nhau, vì khối Tư pháp cũng không nên tham gia vào cơ quan lập pháp, không những vừa có hiện tượng vừa đá bóng, vừa thổi còi mà còn làm cho cơ quan lập pháp bị co lại bởi phải dành số Đại biểu phải làm việc ở bên hành pháp và tư pháp.

  4. Khối Đại biểu ngoài Đảng từ 15-20% hay bao nhiêu nữa cũng không nên, vì như vậy là áp đặt cử tri, người ngoài Đảng có thể không có người nào được chọn làm Đại biểu Quốc hội hoặc có bao nhiêu người trúng Đại biểu Quốc hội là phải do kết quả từ lá phiếu chọn của cử tri, chứ không phải ai hoặc tổ chức nào khác.

  Theo dòng sự việc trên, tính đến 03.3.2011 số người được giới thiệu ứng cử đã được các cơ quan đoàn thể đã được xác định, riêng những người tự ứng cử thì không có con số rõ ràng. Theo Ðiều 3 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội quy định Ðại biểu Quốc hội có những tiêu chuẩn sau đây:

  • Trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh;
  • Có phẩm chất đạo đức tốt, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; kiên quyết đấu tranh, chống mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật;
  • Có trình độ và năng lực thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước;
  • Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm;
  • Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội.

  Mọi công dân Việt Nam trên 21 tuổi khi có đủ các tiêu chuẩn trên đều có quyền tự ứng cử Đại biểu Quốc hội, nhưng đến giờ phút này, những người làm công tác xã hội lâu năm thường nhận xét rằng những người tự ứng cử mặc dù đã hội tụ những tiêu chuẩn theo luật định, nhưng họ ngại tự ứng cử vì trước đó họ không tin họ được lọt vào danh sách ứng cử qua các lần Hiệp thương do Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tổ chức. Để bảo đảm sự bình đẳng và công bằng, tuy từ nay đến ngày 13/5/2011 niêm yết danh sách ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIII chỉ còn 70 ngày, song có dự án rõ ràng, nhân dân Việt Nam sẽ có được một cuộc bầu cử tự do hoàn hảo nhất và tốt đẹp nhất. Sau đây là nội dung dự án:

  Theo thông tin hiện có, các cơ quan, đoàn thể đang muốn giới thiệu khoảng 1000 ứng cử viên. Do Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là người phải theo sự phân công của Đảng Cộng sản Việt Nam, nên họ không thể tự ứng cử mà phải trong khối của Đảng giới thiệu. Người tự ứng cử là người căn cứ vào quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và xét thấy mình có đủ tiêu chuẩn, trình độ, năng lực thì nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội tại Uỷ ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi mình ra ứng cử. Như vậy, những người tự ứng cử cần phải độc lập, và tất nhiên họ không phải là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi những người tự ứng cử nộp hồ sơ dù là 1 người hay 100 người, Mặt trận Tổ Quốc cấp tỉnh, thành phố sẽ nhận đơn và bảo đảm cho người tự ứng cử được có các cơ hội như những ứng cử được giới thiệu. Thông qua các Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác và nơi cư trú để thể hiện quyền quyết định của cử tri để chọn ai là người có tên trong danh sách ứng cử chậm nhất là ba mươi lăm ngày trước ngày bầu cử để lựa chọn và lập danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Sau khi có danh sách chính thức thì tổ chức bầu cử, bỏ phiếu. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII có bao nhiêu người ngoài Đảng bây giờ chỉ phụ thuộc vào số lượng người tự ứng cử.

  Theo dự án này, với kinh nghiệm và luật pháp hiện tại, Hội đồng Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII nhiệm kỳ 2011-2016 sẽ hoàn thành xuất sắc công việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII. Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ được nhân dân Việt Nam một lần nữa vinh danh về sự sáng suốt, mặc dù hiện tại tạm thời chưa có biện pháp chấm dứt tham nhũng và có khiếm khuyết điều hành đất nước.

  03.03.2011

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  7 phản hồi

  Tự do ứng cử chỉ là bước đầu viết:

  Ví dụ chẳng có ai thèm bỏ phiếu cho Trọng, Dũng, Sang, Rứa, Thanh, Anh thì họ vẫn trúng cử đại biểu QH ngon lành.

  Ông này viết không dựa theo cơ sở nào cả . Tôi dám chiêu đãi cả người đọc và TV góp ý trong Dân Luận này mỗi người 1 két bia 333 khi có người đưa ra được chứng cứ "Không có ai bỏ phiếu cho mấy ông kia mà các ông vẫn trúng cử ĐBQH ngon lành"
  Riêng người có chứng cứ được 2 suất vé khứ hồi sang chơi xứ Bạch Dương 15 ngày trong ngày hội "Đêm trắng"

  Tự do ứng cử viết:
  Theo tôi thì đảng cứ cho tự do lập hội, đoàn, đảng và tự do hội họp, thì người có tài, họ sẽ thu hút được dân theo, sẽ được dân bỏ phiếu vào Quốc Hội. Như chuyện lập công đoàn bảo vệ người lao động chẳng hạn. Cứ thả ngay ba anh chị vào tù vì chuyện công đoàn, thì có ngay bao nhiêu công nhân theo các anh chị ấy, và các anh chị ấy sẽ vào Quốc Hội. Tự do trên giấy tờ, thực tế thì bắt, bỏ tù người này, người khác, làm sao sinh ra người tài giỏi. Gương Ba Lan vẫn còn đấy, đảng biết rõ mà. Tự do ứng cử là điều tốt, nhưng không có ứng cử viên nặng ký ngoài đảng ( vì đã bị giết từ khi còn phôi thai) thì rốt cuộc người của đảng CS sẽ thắng thôi.

  Không có tự do lập đảng, lập hội thì tự do ứng cử, theo tôi chẳng đem lại được điều gì cả.

  Bạn có nhận xét đúng.
  Tuy nhiên "tự do ứng cử" là bước đầu cần thiết phải có bởi nó quyền của mỗi người. Từ 60 năm nay "tự do ứng cử" còn bị đảng CSVN trù dập, ngăn chặn thông qua tay chân của họ là MTTQ.

  Tự do ứng cử phải đi kèm với vận động cử tri, tranh luận về chương trình của mình một cách minh bạch chứ không phải hứa hẹn láo lếu như Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng mỗi khi đi gặp cử tri đâu

  Ví dụ chẳng có ai thèm bỏ phiếu cho Trọng, Dũng, Sang, Rứa, Thanh, Anh thì họ vẫn trúng cử đại biểu QH ngon lành. He he đó mới gọi là nền bầu cử XHCN đấy.
  Không tin sao ? Vậy lần này các bạn kiên quyết gạch tên tất cả những đảng viên CS trong trung ương đảng và BCT đi.
  Các bạn nào ở gần nhau thì cá độ một két bia Các bớt bia DM (Carlsberg) nhé

  Theo tôi thì đảng cứ cho tự do lập hội, đoàn, đảng và tự do hội họp, thì người có tài, họ sẽ thu hút được dân theo, sẽ được dân bỏ phiếu vào Quốc Hội. Như chuyện lập công đoàn bảo vệ người lao động chẳng hạn. Cứ thả ngay ba anh chị vào tù vì chuyện công đoàn, thì có ngay bao nhiêu công nhân theo các anh chị ấy, và các anh chị ấy sẽ vào Quốc Hội. Tự do trên giấy tờ, thực tế thì bắt, bỏ tù người này, người khác, làm sao sinh ra người tài giỏi. Gương Ba Lan vẫn còn đấy, đảng biết rõ mà. Tự do ứng cử là điều tốt, nhưng không có ứng cử viên nặng ký ngoài đảng ( vì đã bị giết từ khi còn phôi thai) thì rốt cuộc người của đảng CS sẽ thắng thôi.

  Không có tự do lập đảng, lập hội thì tự do ứng cử, theo tôi chẳng đem lại được điều gì cả.

  Cái khó nhất của người tự ứng cử là SỰ MINH BẠCH trng hoàn cảnh KHÔNG MINH BẠCH và luật không lúc nào cũng dành cho tất cả.
  Ví dụ : Người ứng cử vào ĐBQH phải kê khai minh bạch tài sản.
  Nhưng thực tiễn : Người có quá it tài sản thì lâu nay uy tín chưa nhiều , ảnh hưởng ít và không nói mạnh , làm mạnh được việc gì nên không ai biết đó là đâu và cử tri hoài nghi khả năng .
  Người có tiền thì hay liên quan đến bất minh, nên khai tài sản lại sợ thưa ông , tôi ở bụi này hoặc làm căng với Mặt trận hiệp thương thì chỉ cần 1 kẻ nặc danh nói 1 câu : Biết điều thì lặn cho sớm vì khi kê khai có giấu , sót 1 vài chỗ không dám kê khai ... .
  Đối với người có quyền chính trị thì họ phó thác mặc cho Mặt trận dàn xếp ....
  Chính vì vậy mà : Trước đây KHÔNG CÓ NGƯỜI ĐỘC LẬP ứng cử đủ tài , đủ tâm , đủ tầm , đủ điều kiện đàng hoàng và có tín nhiệm để Làm ĐBQH. Bây giờ ai đó được nhân dân quần chúng thực sự tín nhiệm và đã từng sống minh bạch thì ĐÂY CŨNG LÀ CƠ HỘI CUỐI CÙNG ĐỂ thử sức .Nếu không tự tin , không có khả năng , không có ĐỦ ĐIỀU KIỆN thì chẳng thể trách trực tiếp được ai . Tuy nhiên cũng nên đổ lỗi cho Đảng CS đã quản lý , lãnh đạo xã hội đã tạo tra quá nhiễu tiêu cực để mọi ngưỡi phải sống trong hoàn cảnh không minh bạch và khi đòi hỏi phải có minh bạch thì không ai có được vì chưa từng có minh bạch .
  Đến hôm nay 5.3.2011 cả 64 tỉnh thành chỉ có khoảng 20 người muốn tự ứng cử đã phẫn nào nói lên tương lai của 1 quốc hội gồm khoảng 100% là Đảng viên hay vệ tinh của Đ CS VN .
  THÀNH PHẦN CỦA QUỐC HỘI KHÓA XIII bây giờ chỉ PHỤ THUỘC VÀO NGƯỜI DÂN TỰ ỨNG CỬ . Nhưng cũng nên bi quan với hiện tại KHÔNG CÓ NGƯỜI ĐỦ ĐIỀU KIỆN ỨNG CỬ hay ĐỦ ĐIỀU KIỆN ỨNG CỬ nhưng không đủ uy tín để có đủ lá phiếu, nếu họ không hiểu nội dung DỰ ÁN BẪU CỬ hay trò chơi dân chủ bây giờ .

  Cảm kích nhiệt tình của Bác Điệp nên muốn xin can, nói chả ai thèm nghe đâu Bác Điệp ơi! Xin nói một chút về hoạt động HĐND của CSVN là thật sự không đáng để tốn tiền ngân sách của dân đến như thế.
  Tôi chưa từng thất bại chuyên môn nhưng thất bại khi làm đại biểu HĐND nên đừng trách tôi "cay cú" với thứ chanh trị ma quỷ của CSVN !

  Tội nghiệp Đại biểu HĐND không có lương cao như bên Mỹ vì kiêm nhiệm, tiền bồi dưỡng cho Đại biểu HĐND mỗi ngày họp chỉ bằng tiền công tác phí vài chục ngàn (ba chục ngàn /ngày) không đủ mua báo đọc để nắm tình hình kinh tế xã hội phục vụ việc làm đại biểu vốn nằm ngoài chuyên môn chính. Tiền chi phí tổ chức rất lớn và lọt hết vào tay UBND nắm công việc ...tổ chức hội nghị ! Báo chí từng tiết lộ tổng chi cho Đại biểu quốc hội mỗi ngày là 5 triệu tính trên đầu người nhưng Đại biểu Quốc Hội kiêm nhiệm nên chỉ có tiền công tác hàng ngày vài chục ngàn ! Làm đại biểu HĐND và Quốc Hội, vì vậy, bị ăn chận ngay từ cửa UB cấp Tỉnh và Hội trường Ba Đình và nghĩ ra là bị lợi dụng bán mua uy tín một cách khá ...trắng trợn mà lòng cứ tưởng mình ...quan trọng !

  Từng là đại biểu HĐND đại diện trí thức nữ ngoài đảng cỏng trên lưng hai thiểu số thảm hại 6% nữ và 5% ngoài đảng , chẳng làm được gì dù hết sức cố gắng !

  Dù sao lúc đầu cũng hy vọng làm được gì đó và vì trách nhiệm nhưng xin can ...đừng tin vào câu nói “quyền lực cao nhất” mà “xộ” ! Khi tranh thủ phát biểu thì bị các chính các chị dự thính là lãnh đạo các ban ngành dự họp dèm pha (dĩ nhiên là lén ) hai chuyện :
  1-Chỉ là cơ cấu chứ chẳng công trận gì !
  2-Ham chường mặt lên truyền hình nên ham ...phát biểu !

  Quan trọng nhất là báo cáo biên bản thì bị sàng lọc hết ý kiến phản bác. Thí dụ nêu ý kiến việc sản sinh “Kinh tế Đảng“ mà không nói đó hoạt động theo cơ chế nào là ...gạt đại biểu thông qua một đặc quyền kinh tế ! Phản bác thì bị đảng viên ...phản pháo là ...chống Đảng!
  Báo cáo thì liệt kê cả trăm việc mình không tán đồng vài ba việc cũng không thể tách ra mà bỏ phiều bác ... đành mệt mỏi dơ tay cho ...rồi việc ! Đó là mình đã bán rẻ tư duy quan điểm của mình !

  Tất cả đều là hình thức lừa mị ...và càng có nhiệt tình trách nhiệm có uy tín với dân càng làm bức bình phong che chắn cái xấu cho nền chánh trị lạc hậu tham nhũng kinh hoàng của đảng CS !

  Người ta nói người tốt càng đáng sợ, nếu thiếu bản lĩnh chánh trị là vì thế ! Tốt nhất nếu ngoài đảng càng nên tránh xa trò chơi mà phần thua ....nắm chắc !

  Tôi biết nhiều chuyện Mặt Trận bác đơn ứng cử vi phạm luật bầu cử song tôi không bênh vực đấu tranh cho những người này vì thông qua cá nhân mình, tôi biết đó chỉ là "nạn nhân tự nguyện", chẳng thể đấu tranh gì thành công từ một tổ chức quyết tâm ...sẽ làm bất cứ chuyện gì để làm cho ý kiến phản bác ....thất bại. Cứ để CS "đóng kịch" một mình với con cháu họ! Sự lãng tránh của dân làm họ suy nghĩ nhiều hơn là tham gia khiến họ tưởng tổ cức đó có gì đó thu hút ! Chẳng có gì ngoài nhà cao cửa rộng và các cái đầu rỗng tuếch chờ TQ làm gì thì học theo ! Quá nhục nhã cho người VN !

  Trước 1975 Cần Thơ chỉ có hai ba dân biểu chuyên nghiệp chứ đâu có một bầy cả đống mà không làm nên trò gì ngoài làm kiễng bằng cách dơ tay và cho ăn một bửa tiệc cám ơn “sự ngu ngốc” của mình !

  Trần Thị Hồng Sương

  Chỉ ... nhắn nhủ viết:
  Các đề nghị trên của Dự án bầu cử nêu trên chắc chắn đảng CSVN sẽ không chịu áp dụng ở VN.

  Sự thật là sinh hoạt bầu cử lâu nay do Đảng lãnh đạo nên những người ngoài Đảng , tự ứng cử không mạnh dạn và tự tin , cũng như không có biết cách làm cho cử tri hiểu vai trò , khả năng của mình . Thành ra người của Đảng CS cứ như múa gậy vườn hoang . Như trong dự án trên , Điều quan trọng bây giờ không còn phụ thuộc vào Đảng muốn hay không mà theo luật thì bây giờ Lá phiếu của cử tri hay Dân có muốn hay không và có người tự ứng cử để dân chọn hay không?
  Lâu nay Đảng lãnh đạo bằng chỉ thị thì bầu cử là lúc dân quyết định bằng lá phiếu và không ai cản được. Nếu còn 70 ngày nữa , không có người dân yêu , dân mến tự ứng cử thì có lẽ tôi phải ủng hộ Quốc hội Việt Nam 100% là Đảng viên để họ thực hiện các chủ trương của Đảng CS VN.

  Các đề nghị trên của Dự án bầu cử nêu trên chắc chắn đảng CSVN sẽ không chịu áp dụng ở VN.

  Pham Minh Tuyên đã tuyên bố, đại khái, chưa có luật bầu cử mới thì cứ y như cũ mà làm !

  Chính vì vậy trước đo khi đọc bài nhắn nhủ về bầu cử dân chủ của Nguyễn Phú Trọng, tôi rất ngạc nhiên là Trọng chỉ ... nhắn nhủ chứ không đưa ra một nghị quyết của QH bắt buộc phải làm gì để thể hiện tính dân chủ. Nguyễn Phú Trọng là chủ tịch QH mà hành động vô nghĩa như vậy thì rõ chán ơi là chán