Trương Tấn Sang - Nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình”

 • Bởi Admin
  13/12/2010
  13 phản hồi

  Trương Tấn Sang<br />
  Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư

  1 - Công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay diễn ra trong bối cảnh và tình hình quốc tế có những biến đổi to lớn và sâu sắc. Xu thế lớn không thể đảo ngược là hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triển, song cuộc đấu tranh dân tộc, đấu tranh giai cấp, chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, xung đột sắc tộc, tôn giáo, chạy đua vũ trang, hoạt động can thiệp, lật đổ, khủng bố, tranh chấp lãnh thổ và tài nguyên... tiếp tục diễn ra ngày càng phức tạp. Trong điều kiện và đặc điểm đó, nhân dân thế giới đang đứng trước những vấn đề toàn cầu cấp bách có liên quan đến vận mệnh loài người, trong đó, nổi lên hàng đầu là giữ gìn hòa bình, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, chống khủng bố... Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, phát triển và tiến bộ xã hội đang diễn ra sôi động, tuy còn nhiều khó khăn, song đã có những bước tiến và dấu hiệu mới. Sau khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ, chủ nghĩa xã hội thế giới lâm vào thoái trào, nhưng một số nước theo con đường xã hội chủ nghĩa vẫn kiên định mục tiêu, lý tưởng, tiến hành đổi mới, cải cách, giành được những thành tựu mới, quan trọng, tiếp tục trụ vững và phát triển. Phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và cánh tả đang có nhiều nỗ lực vượt qua thử thách để dần từng bước khôi phục. Tuy nhiên, các nước theo con đường xã hội chủ nghĩa, phong trào cộng sản và cánh tả vẫn gặp nhiều khó khăn gay gắt, các thế lực thù địch tiếp tục chống phá, tìm mọi cách xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. Trong đó, chiến lược "diễn biến hòa bình" được coi là biện pháp hữu hiệu hàng đầu, đã từng góp phần trực tiếp làm sụp đổ Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu những năm trước đây và đang tìm mọi cách tiếp tục hòng làm lung lay dẫn tới sụp đổ các nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa hiện nay.

  Trong bối cảnh và đặc điểm đó của tình hình quốc tế, chúng ta chủ trương thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với tất cả các nước không phân biệt chế độ chính trị- xã hội khác nhau trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, đồng thời đề cao cảnh giác, kiên quyết và tỉnh táo đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Hai yêu cầu trên không tách rời và mâu thuẫn nhau, mà xuyên thấm vào nhau không chỉ trong tư duy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, mà cả trong toàn bộ hoạt động thực tiễn của chúng ta trên các lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội.

  2 - Ngay từ khi còn thực hiện cuộc Chiến tranh lạnh, đối đầu về quân sự, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch của chủ nghĩa xã hội đã sử dụng các biện pháp "diễn biến hòa bình" hỗ trợ cho phương thức vũ trang chống các nước xã hội chủ nghĩa. Điều đó không phải do chúng ta gán ghép hay suy diễn mà thể hiện rõ trong các âm mưu chiến lược của chủ nghĩa đế quốc từ những năm 50 của thế kỷ XX. Chiến lược "phản ứng linh hoạt" với chính sách "mũi tên và cành ô liu" những năm 60, chiến lược "răn đe thực tế" với chính sách "cây gậy và củ cà rốt" những năm 70 của chủ nghĩa đế quốc, đã được triển khai liên tục, ráo riết chống các nước xã hội chủ nghĩa. Tư tưởng hòa bình chủ nghĩa, mất cảnh giác với chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch xuất hiện khá phổ biến ở các nước Đông Âu và Liên Xô thời kỳ này đã lấn át tư tưởng, ý chí cách mạng, quan điểm đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp, từ đó, ảnh hưởng của chủ nghĩa tư bản ngày càng mở rộng trong lòng các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.

  Bước vào những năm 80 của thế kỷ XX, chủ nghĩa tư bản, sau những năm điều chỉnh, đã đạt được sự ổn định và có bước phát triển. Trong khi đó, do sai lầm kéo dài về nhiều phương diện, nhiều nước xã hội chủ nghĩa bắt đầu lâm vào khủng hoảng, và khi thực hiện đường lối cải cách, cải tổ sai lầm, càng dẫn tới khủng hoảng trầm trọng hơn. Lợi dụng cơ hội này, chủ nghĩa đế quốc hoàn thiện chiến lược "diễn biến hòa bình", coi đó là chiến lược cơ bản để giành thắng lợi cuối cùng, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. Đến năm 1989, 1990, khi nội tình các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô đã bộc lộ toàn diện sự khủng hoảng trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, chủ nghĩa đế quốc đã dùng các thủ đoạn "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ đánh đòn quyết định làm sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở các nước này.

  Về bản chất, so với các chiến lược và mục tiêu trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, chiến lược "diễn biến hòa bình" nhằm chống đến cùng chủ nghĩa xã hội là không thay đổi. Trong tình hình và thời cơ mới, chiến lược này chỉ thay đổi phương thức và thủ đoạn, đó là "chiến thắng không cần chiến tranh", "không đánh mà thắng" hoặc "một cuộc cách mạng nhung", "cách mạng sắc màu", có nghĩa là, về bản chất sâu xa, họ vẫn tiến hành một cuộc chiến tranh, nhưng như họ đã từng tuyên bố, đó là "một cuộc chiến tranh không có khói súng". Điều đó có nghĩa là mục đích cuối cùng của chiến lược "diễn biến hòa bình" là xóa bỏ các nước xã hội chủ nghĩa. Để đạt được điều đó, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch xác định các mục tiêu cơ bản sau:

  Một là, xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lê-nin để thay thế bằng hệ tư tưởng tư sản trong các nước xã hội chủ nghĩa. Các nhà lý luận của chiến lược "diễn biến hòa bình" cho rằng, tư tưởng là lĩnh vực có tầm quan trọng hàng đầu, vì vậy, mục tiêu phải đạt tới là tước bỏ vũ khí tư tưởng của đối phương và coi đó là khâu đột phá của chiến lược "diễn biến hòa bình".

  Hai là, xóa bỏ sự lãnh đạo của đảng cộng sản, thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập trong các nước xã hội chủ nghĩa. Luận điệu được sử dụng thường xuyên là đảng cộng sản độc quyền lãnh đạo là "độc tài", là "bóp nghẹt dân chủ", vì thế phải thay thế bằng chế độ chính trị đa đảng! Từ đó, tìm mọi cách nhen nhóm các lực lượng phản động chống đối, cơ hội chính trị trong các nước xã hội chủ nghĩa.

  Ba là, gây mất ổn định về chính trị trong các nước xã hội chủ nghĩa. Thủ đoạn thường xuyên được sử dụng là lợi dụng, kích động những vấn đề "dân chủ", "nhân quyền", "dân tộc", "tôn giáo" để gây mâu thuẫn nội bộ, phá vỡ sự đồng thuận xã hội và khi có thời cơ lôi kéo một bộ phận quần chúng vào các cuộc bạo loạn chính trị. Các thế lực thù địch bỏ ra nhiều công sức và cả tiền bạc để lôi kéo, tập hợp "những người bất đồng chính kiến", thực chất là những phần tử chống chủ nghĩa xã hội, phủ nhận sự lãnh đạo của đảng cộng sản, dùng họ làm "cơ sở", "nội ứng" cho việc thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình".

  Bốn là, làm suy yếu, chệch hướng phát triển của nền kinh tế, tiến tới chi phối, lũng đoạn, khống chế kinh tế.

  Năm là, chuyển hóa văn hóa, đạo đức, lối sống xã hội chủ nghĩa theo quỹ đạo và các giá trị phương Tây, từ đó làm biến đổi theo chiều hướng tiêu cực và tha hóa con người, dẫn tới biến chất cả một xã hội.

  Sáu là, "phi chính trị hóa" để vô hiệu hóa quân đội và công an.

  Những mục tiêu cơ bản trên có quan hệ chặt chẽ với nhau và nếu để cho các thế lực thù địch thực hiện được thì điều không tránh khỏi là họ sẽ đạt mục đích cuối cùng xóa bỏ chủ nghĩa xã hội.

  Nhận rõ bản chất, mục đích trên của chiến lược "diễn biến hòa bình", Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã vạch trần: "thế lực chống chủ nghĩa xã hội và độc lập dân tộc luôn chĩa mũi nhọn vào Đảng. Thủ đoạn họ thường dùng là xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, thổi phồng sai lầm, khuyết điểm của Đảng, đòi thực hiện nhân quyền và dân chủ kiểu tư sản, đòi phi chính trị hóa bộ máy nhà nước, đòi đa nguyên, đa đảng nhằm tước bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Họ lợi dụng những kẻ cơ hội, phản bội về chính trị hoặc thoái hóa về phẩm chất, đạo đức để chia rẽ, làm suy yếu, phá hoại Đảng từ bên trong" (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng).

  Như vậy, rõ ràng là "diễn biến hòa bình" và cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" thực chất là một cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc trong giai đoạn mới.

  3 - Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều nỗ lực nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại, đưa các mối quan hệ quốc tế phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu trên cơ sở giữ vững độc lập, tự chủ, phát huy tối đa nội lực và bản sắc dân tộc, tranh thủ sức mạnh thời đại để phát triển đất nước. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đánh giá cao và chân thành cảm ơn các nước, các tổ chức quốc tế đã có sự phối hợp, hợp tác trong sáng, ngày càng có hiệu quả với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Khẳng định nhất quán điều đó không hề mâu thuẫn với thái độ của chúng ta là chủ động ngăn chặn, giảm thiểu tác động tiêu cực của quá trình hội nhập quốc tế và kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, hành động can thiệp vào công việc nội bộ, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia và ổn định chính trị của nước ta. Cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" nằm trong nhiệm vụ lớn trên đây.

  Trong chiến lược "diễn biến hòa bình" chống chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, phản động coi Việt Nam là một trong những trọng điểm để chống phá. Việt Nam là nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên ở khu vực Đông Nam á, ngọn cờ đầu tiên của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Không khuất phục được nhân dân ta bằng vũ lực, bạo lực vì thất bại trong các cuộc chiến tranh xâm lược từ năm 1945 đến năm 1975, chủ nghĩa đế quốc, các thế lực phản động, thù địch thay đổi phương thức, thủ đoạn, dùng "diễn biến hòa bình" kết hợp bạo loạn lật đổ để chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đặc biệt, sau khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu tan rã, đất nước ta đã không sụp đổ theo, mà ngược lại, đã đổi mới thành công, vững bước tiến lên trong một thế giới đầy biến động phức tạp và khó lường. Điều đó đã làm thất vọng các thế lực thù địch với chủ nghĩa xã hội và với đất nước, dân tộc ta. Về mặt địa lý, trong quan hệ quốc tế, Việt Nam có một vị trí hết sức quan trọng về địa - chính trị, địa - kinh tế và địa - quân sự. Do vị trí đó, sự tiếp tục tồn tại và phát triển của một nước xã hội chủ nghĩa và của một Đảng Cộng sản cầm quyền ở Đông Nam á làm cho các lực lượng chống cộng, thù địch tìm mọi cách để chống phá hòng làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, chống phá, làm tan rã Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Để thực hiện âm mưu trên, các thế lực thù địch đã và đang chống phá Việt Nam toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại nhằm chuyển hóa dần từ bên trong chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với toàn xã hội, thực hiện "không đánh mà thắng". Phải nhận rõ, không chút mơ hồ rằng, đó là âm mưu cơ bản, lâu dài, không thay đổi, phản ánh bản chất chống chủ nghĩa xã hội của các thế lực phản động, thù địch. Âm mưu đó được thể hiện trên các lĩnh vực cụ thể, lợi dụng các quan hệ quốc tế, hợp tác, hội nhập, giao lưu, hỗ trợ... để chống phá, lấy chính trị, tư tưởng làm hàng đầu, kinh tế làm mũi nhọn, ngoại giao làm hậu thuẫn, "tôn giáo", "dân tộc", "nhân quyền" làm ngòi nổ kết hợp với răn đe, gây bạo loạn lật đổ.

  "Diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực chính trị được các thế lực thù địch coi là trận tuyến hàng đầu trong chống phá ta. Xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, thay đổi mục tiêu, định hướng xã hội chủ nghĩa trong đường lối chính trị của Đảng và Nhà nước ta, tiến tới thực hiện "đa nguyên chính trị", "đa đảng đối lập", thực chất là gây dựng các thế lực chống đối chính trị ngay trong lòng Việt Nam. Thời gian qua, các thế lực phản động, thù địch tìm mọi cách thực hiện âm mưu này hòng "phá vỡ thế đồng nhất một khối của Đảng Cộng sản Việt Nam" và "làm cho phân tán chế độ cộng sản Việt Nam thành nhiều trào lưu đối kháng nhau" như tuyên bố đầy tham vọng và ảo tưởng của một số kẻ phản động là người Việt sống lưu vong.

  Trên lĩnh vực tư tưởng, các thế lực thù địch, phản động tập trung phản kích, phủ định nhằm xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động mũi nhọn, đột phá để thực hiện ý đồ chiến lược làm chuyển hóa từ bên trong và bên trên của Đảng và Nhà nước xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Trong cuốn sách "1999 - chiến thắng không cần chiến tranh", Ních-xơn đã xác định "Mặt trận tư tưởng là mặt trận quyết định nhất, toàn bộ vũ khí của chúng ta, các hoạt động mậu dịch, viện trợ, quan hệ kinh tế sẽ không đi đến đâu nếu chúng ta thất bại trên mặt trận tư tưởng". Đánh phá vào chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh để nhằm phá vỡ nền tảng tư tưởng của Đảng ta và của xã hội ta, tạo ra một "khoảng trống tư tưởng" trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ta, từ đó tạo điều kiện thuận lợi du nhập hệ tư tưởng tư sản vào quần chúng, vào nội bộ ta.

  Các thế lực thù địch, phản động tập trung mọi cố gắng để chứng minh sự "lỗi thời" của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, phủ nhận bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng còn vu cáo Đảng ta đã "đem chủ nghĩa Mác - Lê-nin áp dụng máy móc, gượng ép vào Việt Nam", đồng thời quảng cáo cho mô hình "xã hội dân chủ" và khả năng đi theo "con đường thứ ba" phi xã hội chủ nghĩa, "đi dưới hai làn đạn". Chúng nuôi dưỡng, kích động các khuynh hướng cơ hội, hữu khuynh, dao động... trong cán bộ, đảng viên và quần chúng để nhằm tạo ra sự phân hóa, phân liệt, đối lập, xung đột trong đời sống tinh thần, tư tưởng, tình cảm, tâm lý của xã hội.

  Các thế lực thù địch còn tuyên truyền xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh, thân thế và sự nghiệp vĩ đại của Người, tách rời và đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, cố tình cho rằng "con đường Bác Hồ đã chọn là con đường dân tộc, không phải chủ nghĩa xã hội" và "không có ảnh hưởng của tư tưởng Mác - Lê-nin". Gần đây, cùng với các âm mưu, thủ đoạn trên, chúng còn dựng chuyện bôi nhọ thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách trắng trợn, vô liêm sỉ.

  Hiện nay, kẻ thù đang ráo riết chỉ đạo, phối hợp các lực lượng trong và ngoài nước tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phản tuyên truyền, trắng trợn vu cáo, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng nhằm đổi trắng thay đen, lẫn lộn giữa công và tội, giữa người cách mạng và kẻ phản dân, hạ bệ thần tượng và các nhân vật lịch sử. Lợi dụng những vấn đề nhạy cảm làm ngòi nổ, các thế lực thù địch ra sức nêu vấn đề tôn giáo, dân tộc, nhân quyền, dân chủ để gây rối, phá hoại ổn định chính trị đất nước, tạo dựng các "nguyên cớ" trong các lĩnh vực này để gây rối, bạo loạn. Một số vụ việc xảy ra trong thời gian qua thể hiện rất rõ các thế lực thù địch đã lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc, nhân quyền... để thực hiện mưu đồ đen tối của chúng.

  Để thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình", các thế lực thù địch tìm mọi cách du nhập lối sống, đạo đức, văn hóa tư sản vào nước ta, làm cho văn hóa của chúng ta đi chệch mục tiêu, lý tưởng yêu nước và chủ nghĩa xã hội, phá hoại, làm xói mòn nền tảng và các giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của dân tộc, làm tha hóa một bộ phận cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ, nhằm tạo ra một thế hệ mất gốc, thích ăn chơi, thực dụng, vụ lợi, vị kỷ, đua đòi, hưởng lạc, kích thích các tệ nạn xã hội phát triển... Hiện nay, các lực lượng phản động bên trong và bên ngoài phối hợp chặt chẽ với nhau để đưa một số lượng lớn tài liệu, sách báo, tờ rơi, băng hình, băng nhạc có nội dung phản động, đồi trụy vào nước ta. Đặc biệt, trên mạng in-tơ-net, chúng đưa nhiều thông tin sai lệch, bịa đặt, độc hại để nhiều người có thể truy cập, qua đó tác động rất xấu đến nhận thức, tình cảm, văn hóa, lối sống của một bộ phận cư dân mạng.

  Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, tham gia các tổ chức kinh tế quốc tế là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Sự hợp tác kinh tế bình đẳng, cùng có lợi của nhiều nước và nhiều tổ chức kinh tế quốc tế đã tạo thuận lợi và thời cơ cho sự phát triển kinh tế Việt Nam những năm qua. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đánh giá cao và cảm ơn sự hợp tác đó. Cần phải khẳng định rõ ràng điều đó. Song, sự khẳng định đó không trái với một nhận định, đồng thời là một sự thật rằng, vẫn có những mưu đồ, ý định đen tối, lợi dụng các hoạt động kinh tế để thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" một cách mềm dẻo, êm thấm nhưng rất thâm độc và nguy hiểm. Thông qua các hoạt động đầu tư, liên doanh, liên kết, tài trợ... để từng bước làm chệch định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường, làm biến đổi dần cơ sở kinh tế - xã hội của chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Thúc đẩy tự do hóa nền kinh tế nước ta theo hướng tư bản chủ nghĩa, làm cho kinh tế Việt Nam lệ thuộc dần vào các trung tâm kinh tế quốc tế, Nhà nước không kiểm soát, điều hành được nền kinh tế cũng là một ý đồ được các thế lực thù địch tìm nhiều cách để thực hiện trong thời gian qua. Phát triển kinh tế tư nhân như là một trong những động lực của nền kinh tế là cần thiết và đúng đắn, là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Nhưng lợi dụng chủ trương đó để thực hiện ý đồ chỉ chú trọng đầu tư, thúc đẩy kinh tế tư bản tư nhân phát triển và cố tình phủ định, tìm cách làm suy yếu, vô hiệu hóa, làm mất dần vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, đưa nền kinh tế nước nhà phát triển chệch định hướng xã hội chủ nghĩa lại nằm trong âm mưu lâu dài của chiến lược "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực kinh tế đối với nước ta của các thế lực chống chủ nghĩa xã hội. Cũng có những thế lực, thông qua các hoạt động kinh tế - hợp tác, đầu tư, liên kết, liên doanh, viện trợ... để đặt ra những điều kiện ràng buộc về chính trị, kể cả gây sức ép chính trị, từng bước can thiệp nội bộ và tạo sự chuyển hóa theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa. Cũng có một số cán bộ đã bị mua chuộc, lôi kéo, bị tha hóa dẫn tới biến chất về chính trị, suy thoái về đạo đức, lối sống do rơi vào cạm bẫy kinh tế của các thế lực phản động, thù địch.

  Trong chiến lược "diễn biến hòa bình" chống Việt Nam, các thế lực thù địch xác định lĩnh vực quốc phòng - an ninh và lực lượng vũ trang là một trong những mục tiêu trọng yếu phải tập trung làm suy yếu và phá hoại. Tham vọng ngông cuồng mà đầy ảo tưởng của họ là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với lĩnh vực quốc phòng - an ninh và đối với lực lượng vũ trang. "Phi chính trị hóa" lực lượng vũ trang là mục tiêu lâu dài, xuyên suốt mà các thế lực thù địch tập trung phá hoại bằng nhiều thủ đoạn hết sức đa dạng, bí mật và thâm độc nhằm làm cho lực lượng vũ trang xa rời mục tiêu, lý tưởng cách mạng, mất phương hướng, không làm tròn vai trò lực lượng nòng cốt trong đấu tranh, đặc biệt trong những "thời điểm nóng" và bất ngờ.

  Để phá hoại an ninh quốc gia, các thế lực phản động đã đồng thời sử dụng một nhóm kẻ phản động người Việt Nam ở nước ngoài móc nối với các tổ chức phản động trong nước, hỗ trợ, kích động các đối tượng cực đoan, phản động đội lốt tôn giáo, dân tộc nhằm phát triển lực lượng, chống phá chính quyền, đe dọa an ninh quốc gia, tổ chức hoạt động bạo loạn, lật đổ.

  Thực tiễn những năm qua đã chứng minh rằng, trong bất cứ hoàn cảnh nào, các thế lực thù địch không từ bỏ âm mưu thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" đối với nước ta. Đây là cuộc đấu tranh không có chiến tuyến, không có khói lửa, súng đạn, song rất quyết liệt, tinh vi và ngày càng phức tạp. Kẻ thù âm mưu chống phá ngầm từ bên trong, từ bên trên, kết hợp tạo sự chuyển hóa cả bên trong và bên trên với bạo loạn, lật đổ khi có thời cơ để xóa bỏ Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Các phương tiện sử dụng của kẻ thù rất đa dạng, kết hợp giữa tuyên truyền theo kiểu "rỉ tai", tâm lý chiến với việc sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật ngày càng hiện đại.

  4 - Thực tiễn đã chỉ ra rằng, đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" hiện nay và những năm sắp tới ở nước ta là một hình thái mới của cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc gay go, phức tạp, tinh vi và lâu dài trên mọi lĩnh vực chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, xã hội, đạo đức, lối sống... của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả dân tộc ta nhằm bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, chế độ xã hội chủ nghĩa. Cần nhận thức dứt khoát, rõ ràng rằng, cuộc đấu tranh này không chỉ có ý nghĩa về mặt giai cấp mà còn có ý nghĩa sâu sắc về mặt dân tộc. Tách rời hay đối lập hai nội dung đó sẽ dẫn tới sai lầm trong nhận thức, chỉ đạo và tổ chức đấu tranh. Giành thắng lợi trong chống "diễn biến hòa bình", chúng ta mới có thể giữ vững được độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, giữ được bản sắc văn hóa dân tộc và giữ được chế độ xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu cao cả "dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh". Do đó, nếu lơ là, mất cảnh giác, nghi ngờ cho rằng, Đảng thổi phồng nguy cơ "diễn biến hòa bình, tự chuyển hóa, tự diễn biến" từ đó lẩn tránh, không tích cực, thiếu chủ động đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi, làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch thì sự tồn tại của dân tộc, chủ quyền quốc gia và của chế độ bị đe dọa trực tiếp. Kết hợp chặt chẽ đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, chống bạo loạn, lật đổ là quan điểm chỉ đạo cơ bản của Đảng và Nhà nước ta.

  Trong cuộc đấu tranh này, vấn đề có ý nghĩa quyết định là xác định đường lối đúng trong chiến lược phát triển đất nước trên các lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội. Đảng và Nhà nước không thể phạm sai lầm về đường lối, kiên quyết và tỉnh táo chống các khuynh hướng bảo thủ, trì trệ, cả khuynh hướng hữu khuynh và tả khuynh. Dự thảo các văn kiện trình đại hội lần thứ XI của Đảng sắp tới, sau khi được cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân góp ý, bổ sung và được Đại hội thảo luận, thông qua sẽ là quan điểm, đường lối có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của đất nước. Cần quán triệt sâu sắc, chỉ đạo sát sao, tổ chức thực hiện một cách kiên trì, khoa học và quyết liệt những nội dung trong các văn kiện trên. Đó là nhân tố quyết định bảo đảm thắng lợi của cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình". Kinh tế đất nước phát triển nhanh và bền vững, chính trị ổn định, xã hội tốt đẹp, văn hóa tinh thần lành mạnh, quan hệ quốc tế mở rộng, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao là điều kiện bảo đảm vững chắc làm thất bại các mưu đồ và thủ đoạn thực hiện "diễn biến hòa bình" đối với nước ta của các thế lực thù địch.

  Để giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh này, Đảng và Nhà nước ta khẳng định, cần tạo nên sức mạnh vô địch bằng cách phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của chế độ xã hội chủ nghĩa, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Quan điểm "sức mạnh tổng hợp" đã được thực hiện thành công trong đấu tranh cách mạng, trong chiến tranh bảo vệ và giải phóng Tổ quốc trước đây phải được phát huy cao độ và phát triển trong cuộc đấu tranh mới này. Mọi cấp, mọi ngành, mọi tổ chức và mỗi người dân cần đề cao cảnh giác, coi cuộc đấu tranh này là nhiệm vụ chung, có trách nhiệm tham gia tự nguyện, tích cực, có hiệu quả để nhân lên sức mạnh chung của toàn dân tộc mạnh hơn hẳn sức mạnh chống phá của các thế lực thù địch.

  Để thực hiện tư tưởng chỉ đạo trên, trong hoạt động thực tiễn, cần quán triệt các phương châm cơ bản sau:

  Một là, kết hợp chặt chẽ giữa chủ động ngăn chặn, phòng ngừa với chủ động tiến công. Ngăn chặn, phòng ngừa từ xa, từ trước, đồng thời phải chủ động tiến công từ trong "trứng nước", từ nơi xuất phát của các âm mưu, ý đồ, thủ đoạn "diễn biến hòa bình", là phương châm đúng đắn, đã được thực tiễn kiểm nghiệm thời gian qua.

  Hai là, kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống", lấy xây vững mạnh là chính, đồng thời coi việc chủ động, kiên quyết chống là quan trọng. Đó là hai mặt quan hệ chặt chẽ với nhau bảo đảm cho thắng lợi của cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình". Kinh nghiệm thực tiễn chỉ ra rằng, thời gian qua, nơi nào, tổ chức nào, đơn vị nào làm được điều đó sẽ tạo nên sức mạnh vững chắc, các thế lực thù địch không tìm được "kẽ hở", điểm yếu để thực hiện âm mưu đen tối "diễn biến hòa bình", để tạo ra sự "tự diễn biến, tự chuyển hóa".

  Ba là, kiên trì và tỉnh táo giữ vững bên trong, làm thất bại tác động chuyển hóa từ bên ngoài, coi giữ vững bên trong, có ý nghĩa quyết định, đồng thời làm thất bại tác động chuyển hóa từ bên ngoài là thường xuyên và quan trọng. Làm được điều này, những âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch tác động từ bên ngoài sẽ không có kết quả, sẽ bị vô hiệu hóa. Đó là một bài học thực tiễn sâu sắc được đúc kết trong thời gian qua.

  Chúng ta phải dựa vững chắc trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn cách mạng Việt Nam, nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo để xây dựng mục tiêu, quyết định đường lối, chiến lược cách mạng. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là mục tiêu của cách mạng, là nguyện vọng, con đường và lẽ sống của nhân dân ta, của cả dân tộc ta. Cần kiên trì làm cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thấu hiểu và kiên định mục tiêu cao cả trên, từ đó cảnh giác đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị có tham vọng phủ định, xóa bỏ mục tiêu đó.

  Triển khai cuộc đấu tranh trên lĩnh vực lý luận giữ vị trí cực kỳ quan trọng trong nhiệm vụ chống chiến lược "diễn biến hòa bình" hiện nay. Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận để tiếp tục đổi mới là chủ trương, định hướng quan trọng của Đảng ta. Chúng ta lắng nghe, tiếp nhận có chọn lọc tất cả những tìm tòi khoa học về những vấn đề lý luận quan trọng phục vụ cho sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế để phát triển đất nước và chấn hưng dân tộc. Đó là thái độ cầu thị thực sự của Đảng ta, không được biến nó thành thủ pháp, thành hình thức. Đồng thời, chúng ta cũng kiên quyết phản bác những quan điểm phản động, cố tình phủ định, xuyên tạc những quan điểm cốt lõi, có tính nguyên tắc mà Đảng ta đã tổng kết từ thực tiễn cách mạng, đặc biệt từ thực tiễn đổi mới 25 năm qua. Chúng ta cần tập hợp trí tuệ của cả dân tộc, trao đổi, thảo luận, tranh luận dân chủ, khoa học, thiện chí, tâm huyết để đi tới thống nhất và đồng thuận cao trên những vấn đề lý luận hệ trọng nhất của sự nghiệp cách mạng thời kỳ mới. Một loạt những vấn đề lớn trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng đang được toàn dân nghiên cứu, góp ý kiến. Đây là cơ hội lớn để Đảng ta lắng nghe, chắt lọc, tổng hợp, từ đó xây dựng được những văn kiện có giá trị quyết định trong chiến lược phát triển đất nước thời kỳ mới. Và đó sẽ là sức mạnh to lớn của toàn Đảng, toàn dân trong cuộc đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực phản động, thù dịch ở vào một thời điểm rất quan trọng hiện nay - đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng sắp tới.

  Thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân là mục tiêu, đồng thời là động lực bảo đảm thắng lợi của cách mạng, của công cuộc đổi mới, của cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình". Chúng ta đã làm được nhiều việc lớn, có tác dụng tích cực, song phải thừa nhận rằng, trong lĩnh vực rất hệ trọng này, còn nhiều việc phải làm để hiện thực hóa yêu cầu thực hành dân chủ trong Đảng và phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Thời gian tới, cần kiên quyết chỉ đạo việc thể chế hóa các quan điểm của Đảng về vấn đề dân chủ, quyền làm chủ, quyền phản biện của nhân dân và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng; làm rõ hơn nữa, cụ thể hóa cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ". Nghiên cứu, kiện toàn hệ thống chính trị, đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng toàn diện của hệ thống đó, bảo đảm cho việc thực hiện nguyên tắc cao nhất là tất cả quyền lực thuộc về nhân dân trên cơ sở Đảng lãnh đạo và Nhà nước quản lý.

  Từ những định hướng trên, tất cả các cấp, các ngành, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, cần triển khai đồng bộ, thường xuyên cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên tất cả các lĩnh vực cụ thể: Chính trị, tư tưởng, lý luận, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh, ngoại giao... từ Trung ương đến địa phương, cơ sở. Cần chú trọng tính đặc thù trong từng lĩnh vực để lựa chọn, xác định nội dung, phương thức, phương pháp đấu tranh thích hợp, hiệu quả cao. Cần đặc biệt quan tâm, có kế hoạch xây dựng lực lượng nòng cốt trực tiếp tham gia đấu tranh, triển khai đấu tranh có lý, có tình, nâng cao sức thuyết phục, sự cảm hóa và tính khoa học trong đấu tranh trên từng lĩnh vực cụ thể.

  Nhân tố quyết định, nội dung và giải pháp đặc biệt quan trọng mà Đảng cần tiếp tục triển khai là tiến hành cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng với những yêu cầu và phương thức mới, phù hợp với thời kỳ mới, đặc biệt sau Đại hội XI của Đảng. Cuộc vận động mang ý nghĩa cực kỳ sâu sắc này sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, uy tín của Đảng, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, phòng chống căn bệnh quan liêu, tham nhũng, lãng phí đang có nguy cơ làm suy yếu uy tín của Đảng, niềm tin của nhân dân ta đối với Đảng và sự tồn vong của chế độ. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin, uy tín của Đảng trong lòng nhân dân, nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng là câu trả lời đầy sức thuyết phục chống lại âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch chống phá Đảng ta, chống phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta./.

  (Cập nhật: 29/11/2010)

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  13 phản hồi

  Phản hồi: 

  Ông nào tấp tểnh muốn lên chức trưởng ban Tuyên giáo hoặc lên tổng bí thư đều có một bài ný nuận tỏ lòng trung thành với vị trí cầm quyền "vĩnh viễn" của đảng. Họ nói leo lẻo trung thành với Mác Lenin nhưng thực chất là để toàn đảng thấy họ sẽ đảm bảo sự cầm quyền cai trị lâu dài cho đảng, để đảng yên tâm.

  Chúng ta đã đọc bài của ông Rứa khi ông sắp được bầu bổ sung vào bộ chính trị, phụ trách tư tưởng.
  Nay ông Trương Tấn Sang cũng có một bài như thế.
  Nhưng so với bậc tiền nhiệm, ông Sang ở vị thế thảm hại hơn nhiều. Ông buộc phải nói những điều mà chính ông thấy không tin. Ông quá biết mọi người sẽ cười vào mặt ông.

  Trước kia còn có thể nói thế lực thù địch là con ngoáo từ bên ngoài, tuy rất trừu tượng. Nay thì nó nằm ngay "bên trong và bên trên rồi". Đã có bài cảnh báo như vậy (nhan đề Chống Diễn Biến từ Bên Trong và Bên Trên") đăng trên báo QDND rồi đấy. Và đến hôm nay thì nó không còn trừu tượng nữa.

  Trước đây, thế lực thù địch "từ trong và từ trên" là Võ Văn Kiệt. Nay là Nguyễn văn An. So với ông An, ông Sang rõ ràng chỉ là "bên dưới". Ông Sang hãy dọa dẫm thế nào để ông An phải rụt vòi lại thì mọi người sẽ ỡ chê cười bài của ông Sang.

  Có thể phát biểu rất dài về bài ông Sang. Nhưng nên nói ngắn để mọi dám đọc mà không ngại mất thời giờ.

  Phản hồi: 

  Đồng ý với bạn Saigonair là bộ chính trị, trung ương đảng CSVN phải thể hiện bằng văn bản "các thế lực thù địch" là ai? Nêu danh tính đàng hoàng trên báo Nhân Dân và các báo lề phải khác, trong đó phải cố gắng chứng minh cho được Trung Quốc, "một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất" không phải là thế lực thù địch chứ lập kuận lập lờ như ông Sang thì nhìn xung quanh thấy đâu đâu cũng toàn kẻ thù của đảng cả.

  Phản hồi: 

  Bác TranMuc thân mến,

  Tui không có nhiều để nói, nhưng phải nói vì đọc đoạn văn của bác bị cảm kích.

  Bác chịu khó viết nhiều hơn một chút, tôi thích giọng văn của bác, có thể vì giọng tôi nhiều tương cà mắm muối nên cần có một chút nghị luận đích thực như vậy.

  Nhưng bác bảo đến năm 2020, có phải là 10 năm nữa chăng? Tôi rất sốt ruột.

  Phản hồi: 

  Ông Sang đang đấu đá ngoi lên ghế Tổng Bí Thư, nên có lẽ ông ấy đang cố gắng thể hiện tính kiên trung với Đảng để làm an lòng những thành phần thủ cựu, và cả những thành phần cơ hội vốn chiếm đại đa số chóp bu của Đảng, vì Đảng hiện là nồi cơm quá màu mỡ cho những thành phần ấy.

  Dù sao thì toàn bộ bài viết của ông Sang, trái với mong muốn của ông ta, đã phơi bày một sự thật của vấn đề: Xã hội ngày càng phát triển theo chiều hướng khó duy trì quyền lực hơn cho Đảng của ông ta, và tính chính danh của Đảng ngày một giảm đi theo các đòi hỏi tất yếu của thời đại.

  Gọi diễn biến hòa bình cũng không ngoa, khi câu hỏi về sự tồn tại hợp lý của Đảng bên trên hiến pháp và pháp luật ở Việt Nam ngày một được nhiều tầng lớp dân cư đặt ra nhiều hơn. Thế hệ già lão, bị nhồi sọ trong thời chiến tranh, vốn gặp khó khăn trong chuyện phê phán Đảng đang ngày một chết dần, nhường chỗ cho một tầng lớp dân số trẻ, lớn lên trong thời kỳ VN hòa bình nhưng đầy thiếu thốn (những năm 80), và trong thời kỳ kinh tế thị trường nhiễu nhương đang ngày một khao khát tự do hơn. Sự tồn tại của Đảng, ai cũng nhìn thấy, không thể là vĩnh viễn.

  Đây là một câu chuyện có tính lịch sử, hãy để đến năm 2020 lịch sử sẽ nói gì về ông Sang và các đồng chí của ông ngày hôm nay, khi đang ngự trị trên đỉnh chóp quyền lực, nắm chặt trong tay súng ống (quân đội, cảnh sát và mật vụ), duy trì một chính thể tham nhũng nặng nề và bóp nghẹt cơ hội phát triển của người Việt Nam. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước, liệu chân lý ngàn đời này của Việt Nam, các ông lớn ngày nay có chịu hiểu, hay họ tự cho rằng tiền bạc ăn cắp được sẽ đủ để con cháu họ thoát khỏi quả báo đương nhiên sẽ giành cho họ?

  Phản hồi: 

  Đại họa, đại họa rồi các bác ạ.

  Bây giờ đã là năm 2010, tức là đã sắp hết năm thứ 10 của thế kỷ 21, thế mà tôi cứ nghĩ mình đang trong cơn ác mộng. Thời đại này mà còn một ứng cử viên đại hội đảng tranh cử bằng một bài nặng mùi thế kỷ 19 thế này. Nhưng học trò tui thấy có lẽ vầy:

  -Ông Trương này có một thư ký già, cái bà lão này đi học từ thời pháp thuộc nên kiến thức không cập nhật. Kể cũng phải, có thư ký trẻ, viết bài hay, mỗi lần thủ trưởng đến duyệt bài lại ký vào chỗ ấy một cái thì có mà...mệt ấy chứ.
  -Tui không học nhiều, nên không biết ông Trương này có học hành gì không, đặt bút ký duyệt để đăng một bài như vầy để tranh cử trước thêm đại hội??: nếu ông trương có kiến thức sâu sắc, hôm nay rắn giả lươn để ngoi lên cao, sau đó từ trên cao mới làm một quả tuyệt chiêu như Gorbachiev thì cũng tạm. Nếu ông ta chỉ thế thôi mà lại đắc cử thì tai họa thật đấy, tui khôgn dọa đâu, cán bộ cấp ấy mà lại học ít thế thì các bác bảo chúng ta có nước sắm thuổng đi đào củ mài mà ăn ấy chứ.
  -Có mấy bác đổ lỗi cho học thuyết này học bạ kia, tui chưa học nên không dám luận, nhưng chắc một điều rằng đám họ nhà ông trương rất sợ dư luận và dân luận, có bác không tin lại bảo tôi nói bừa. Bác cứ đọc lại bài này đi, ông ấy mới nghĩ đến diễn biến hòa bình là đã thấy sợ mặt xanh như tầu lá. Thế mà bác nào chơi ác, để cái tên của ông ấy sừng sững giữa trang dân luận, nói vụng thôi, chắc mấy hôm nay ông ấy không có đủ quần lót để thay. Nhưng cũng mong thông cảm, một già một trẻ bằng nhau, trẻ con đái dầm được thì người già cũng có quyền chứ, í, mà quên, hình như ông này mới 60 tuổi, còn trẻ mà sao tui lại bảo ông ấy đi dầm, ai ở gần thì xin lỗi dùm, chắc là tại dân luận làm ông ấy bị thôi.
  -Lại nói, diễn biến hòa bình, tui cũng đang nghĩ đến đề tài này, nhưng vì học trò chưa học tới nên cứ đoán mò, thì cứ mò đã nhỉ. Rằng cái chiêu của ông Gorbachiev có lẽ ai cũng biết rồi, tôi nghĩ ông trương cũng không nên dùng nữa, trình độ như ông chưa chắc đã áp dụng thành công. Nên nghĩ ra chiêu khác đi. Tui nhớ có đọc một bài của ai đó xưng là bạn ông Nông, khuyên ông Nông nên nghỉ sớm vì hiên nay trong nhà nước có nhiều băng đảng, nằm ngaòi khả năng kiểm soát của ông Nông. Tui cho rằng ông trương có thể đang đánh lạc hướng dư luận để cho Hồ Gươm dậy sóng mà thôi. Diễn biến này không gọi là diễn biến hòa bình làm gì, to chuyện. Đó là diễn biến Hồ Gươm đấy.

  Phản hồi: 

  Nói sai, nói láo, nói như vẹt, nói mà không sợ người ta khinh bỉ mà vẫn nói thì là giống gì? Toàn những luận điệu cũ rích chẳng qua chỉ là để hù dọa mà thôi. Nhớ khi xưa,hơn nửa thế kỷ trước,văn hào Nga Boris Pastenak đã viết trong tác phẩm Doctor Zhivago nổi tiếng khắp thế giới của ông ta rằng" Những người CS lúc nào cũng cố tạo ra một tình thế bất ổn thì họ mới có đất sống.Nếu mọi việc trở nên ổn định thì họ lộ rõ là những kẻ bất tài". Thật là chí lý nhưng chưa đủ.Bây giờ phải thêm vào là " chẳng những bất tài mà còn là bất nhân, bất nghĩa, tham ô,độc tài, tàn bạo với nhân dân, hèn hạ với ngoại bang nữa.

  Phản hồi: 

  Trương Tấn Sang :
  [quote]Năm là, chuyển hóa văn hóa, đạo đức, lối sống xã hội chủ nghĩa theo quỹ đạo và các giá trị phương Tây, từ đó làm biến đổi theo chiều hướng tiêu cực và tha hóa con người, dẫn tới biến chất cả một xã hội.
  [/quote]

  Nông Đức Mạnh :
  http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/12/3BA24262/

  [quote]giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ[/quote]

  Sang và Mạnh phát biểu cực đoan như vậy thì có gì gọi là tư duy đổi mới ?

  Trương Tấn Sang công nhận là xã hội VN hiện nay dưới sự lãnh đạo của đảng CSVN đã và đang "biến đổi theo chiều hướng tiêu cực và tha hóa con người, dẫn tới biến chất cả một xã hội".

  Có nhận xét như vậy thì Sang cũng không phải là dốt hoàn toàn nhưng chỉ có điều không nhìn thấy nguyên nhân để khắc phục mà lại đổ thừa cho "các giá trị phương Tây".

  Mịa, thế Mac, Enghels, Lenin, Stalin là người phương Đông chắc ?
  Học phương Tây hay phương nào cũng thế, người ta xem cái hay để học chứ chẳng lẽ nhắm mắt học càn à ?

  Sang và Trọng đều mê sảng như Mạnh, để họ làm tổng ví thư thì có lợi cho đảng CSVN hơn, đảng ta sẽ mau chóng thành một đảng hiện đại của thế kỷ 19.

  Phản hồi: 

  Ông TTSang này trước đây làm giao liên trong chiến khu D cho ông Võ Văn Kiệt, sau 1975 thì làm giám đốc nông trường Phạm Văn Cội, rồi leo dần dần lên Bí thư thành ủy SG. Trong khi làm Bí thư thành ủy SG, vì dính vào tham nhũng nên bị ông Lê Khả Phiêu đưa ra Hà Nội làm trưởng ban kinh tế trung ương. Trong khi làm Bí thư thành ủy SG, ông Kiệt chê ông Sang là lãnh đạo thành phố lớn nhưng không phát huy hết tiềm năng của thành phố.

  Năm 2006, người ta đồn rằng ông Phan Diễn sẽ lên làm tổng bí thư, ông Sang làm thường trực Ban bí thư nhưng chẳng hiểu vì sao Phan Diễn lại rớt, nhưng ông Sang vẫn được thăng chức.

  Nói như vậy để thấy rằng ông Sang này chưa bao giờ đi ra khỏi nước VN nên tầm nhìn rất hạn chế. Do vậy quí vị nên thông cảm với quan điểm lạc hậu của ông ta. Tôi mà là đảng viên thì sẽ không bầu cho ông ta làm Tổng bí thư. Làm thủ tướng hay chủ tịch nước thì còn nguy hơn...

  Phản hồi: 

  Cộng sản là một phong trào chính trị xã hội nhằm mục đích cho một xã hội không giai cấp và có cấu trúc hình thức sở hữu chung. Cộng sản là từ Hán Việt. Lý thuyết Marxis chủ nghĩa xã hội chỉ là một giai đoạn chuyển tiếp trên con đường cộng sản.

  Chủ nghĩa xã hội bao gồm các tư tưởng chính trị ủng hộ một hệ thống kinh tế - xã hội mà trong đó các sở hữu và các tài sản là thuộc quyền điều khiển của toàn thể cộng đồng nhằm mục đích tiến đến sự công bằng trong xã hội và trong kinh tế cũng như tiến đến một sự hợp tác tốt hơn. Quyền điều khiển có thể là trực tiếp qua một tập thể như hình thức công đoàn hay gián tiếp qua hình thức nhà nước. Nhìn theo khía cạnh kinh tế thì chủ nghĩa xã hội có đặc tính là sự sở hữu của các phương tiện sản xuất đã được “cộng đồng hóa”. Tuy nhiên, nền kinh tế thị trường hiện nay và việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, đã phủ định hệ thống tư tưởng chủ nghĩa xã hội.

  Hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay không phải là độc tài cộng sản, mà là nền độc tài chuyên chế theo chủ nghĩa toàn trị là một chính thể trong đó nhà nước áp đặt chế độ chuyên chế (totalitarianism), hầu như qui định tất cả mọi hành vi cá nhân và công cộng trên mọi khía cạnh.

  Chế độ toàn trị ở Việt Nam duy trì quyền lực chính trị bằng các công cụ như công an, các biện pháp tuyên truyền được gieo rắc qua các phương tiện truyền thông, các quy định và các hạn chế về tự do ngôn luận.Việc sử dụng sự giám sát bằng truyền thông và việc sử dụng phổ biến các chiến thuật khủng bố.Các quốc gia cộng sản, các chế độ độc tài quân sự, quân chủ đều là các thể chế chuyên chế theo cách định nghĩa này.

  Dân chủ xã hội chủ nghĩa được xây dựng trên lý thuyết “dân chủ nhất nguyên” để đối chọi với lý thuyết “dân chủ đa nguyên” như một thực thể của quyền con người ở các nước phương Tây. Dân chủ nhất nguyên hay còn gọi là “dân chủ tập trung”, tính nhất nguyên chính trị được thể hiện ở chỗ Đảng Cộng sản là người lãnh đạo hệ thống chính trị và toàn xã hội xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Lý thuyết “dân chủ nhất nguyên” tự mâu thuẩn với chính nó trong một không gian xã hội mở.

  Kinh tế thị trường là nền kinh tế mà trong đó người mua và người bán tác động với nhau theo quy luật cung cầu, giá trị để xác định giá cả và số lượng hàng hoá, dịch vụ trên thị trường. Kinh tế thị trường là đặc thù của nền kinh tế TBCN.

  Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là tên gọi một hệ thống kinh tế được Đảng sáng tạo và chủ trương triển khai tại Việt Nam từ thập niên 1990.

  Cho đến nay, chính Đảng cũng thừa nhận rằng chưa có nhận thức rõ, cụ thể và đầy đủ về thế nào là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà chỉ có giải thích hạn chế và chung chung rằng, đó là một nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý chặt chẽ của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

  Đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa sáng tạo với mục đích:
  - Làm nhãn mác để tiếp tục phát triển duy trì chế độ XHCN
  - Để tiếp tục quản lý các doanh nghiệp nhà nước mũi nhọn, then chốt
  - Là một chính sách phản động để kiềm hãm tốc độ phát triển quá nhanh, tránh nguy cơ sụp đổ giống như các nước XHCN ở Đông Âu trước đây.

  Bằng chứng là những nước Bắc Âu như Thụy Điển, Na Uy cũng đi theo CNXH, nhưng chẳng ai chống họ, và sự thực là họ đang đứng đầu thế giới về mức sống người dân. Cái mà ĐCS đang gọi là CNXH với cái “tự do gấp triệu lần tư sản” ấy, đích thị là một chế độ quân chủ chuyên chế với tà giáo thần quyền, đội lốt “CNXH”. Trong chế độ ấy, Tổng bí thư ĐCS vừa là ông vua, vừa là giáo chủ.

  ĐCSVN bây giờ giống như một triều đình, cai trị bằng sức mạnh của công an, quân đội và sự tiêm nhiễm những tư tưởng độc hại của Marx-Lenin vào đầu dân chúng. Tính tà giáo thần quyền thể hiện ở bản chất chủ nghĩa Marx-Lenin. Trong lịch sử loài người, những tôn giáo chính thống được tạo nên từ lòng từ bi hướng thiện và thu nạp tín đồ bằng đạo lý và sự thuyết phục. Chỉ có các tà giáo như chủ nghĩa Marx-Lenin mới xuất phát từ lòng thù hận vô căn cứ giữa cái gọi là “giai cấp vô sản” và cái gọi là “giai cấp tư sản”, thu phục tín đồ bằng bạo lực, bằng đấu tranh giai cấp, bằng sự lật đổ. Giáo phái Aum của Nhật Bản cũng xuất phát từ sự căm ghét chủ nghĩa tư bản và mong muốn giải phóng con người bằng “cái chết”. Chỉ có tà giáo mới bài bác những tôn giáo khác, thậm chí bằng bạo lực và giết chóc. Thế cho nên cái gọi là “chống phá chủ nghĩa xã hội” ở đây phải được hiểu là sự đấu tranh giữa cái thiện và cái ác, giữa dân chủ và quân chủ, giữa khoa học và tà giáo.

  Blog1nguoiviet

  Phản hồi: 

  [quote]Các thế lực thù địch, phản động tập trung mọi cố gắng để chứng minh sự "lỗi thời" của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, phủ nhận bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin[/quote]

  Trương Tấn Sang (và đồng bọn) mang đầu óc cực đoan cố hữu cho nên phát biểu ấu trĩ và mê sảng.

  Chả lẽ bất cứ ai cố gắng chứng minh sự "lỗi thời" của chủ nghĩa Mác - Lê đều là thù địch hay sao ? Sang (và đồng bọn) không dám và không bao giờ tự hỏi người khác chứng minh sự "lỗi thời" là đúng hay sai ? Người ta có quyền suy nghĩ khác Sang và đồng bọn chứ ?

  Một bài trước đây có viết về cuộc gặp gỡ giữa Sang và một tướng về hưu ở nhà riêng của tướng này. Sang đã hứa sẽ thực hiện dân chủ. Nay Sang lại coi những ai chứng minh sự "lỗi thời" của chủ nghĩa Mác - Lê là kẻ thù, chứng tỏ Sang và đồng bọn không hề hiểu dân chủ là cái gì ?
  Sang chỉ mở miệng nói bô bô hai từ dân chủ như con vẹt

  Chị Beo Thu Hồng có thể góp ý cho Sang và Trọng hiểu rõ hơn về khái niệm dân chủ không ? Cám ơn chị Beo trước

  Phản hồi: 

  Tôi chỉ thắc mắc:

  Nếu chúng ta đang là 1 thể chế tốt, tại sao thế giới không học hỏi làm theo ta, sao họ không đấu tranh để thay đổi cho họ giống ta mà là rỗi hơi đi chống phá ta?

  Nếu chúng ta là tinh hoa của nhân loại, thì chúng ta phải giàu mạnh nhất mới đúng. Đằng này ta vừa nghèo, vừa yếu, vừa kém hiểu biết mà cứ khư khư là ta đang đi đúng hướng và cả thế giới lúc nào cũng ganh ghét ta lắm.

  Nếu các vị lãnh đạo VN phải đi hợp tác lao động ở nước ngoài hoặc sống cuộc sống của 1 người nông dân bị bần cùng hóa thì chắc các vị sẽ tự nhổ vào cái sự "lãnh đạo sáng suốt của Đảng"

  Mà có lẽ bản thân tôi không cảm thấy ghét cái gọi là "diễn biến hòa bình", còn các vị lãnh đạo chắc ghét lắm. Tôi ghét bọn tham nhũng, bán nước và cướp nước hơn, các vị lãnh đạo có ghét chúng không?

  Phản hồi: 

  Đảng ta đã nhận định rõ, thấy hết rồi và đã có biện pháp đối phó hữu hiệu. Các thế lực thù địch đừng có mơ nhé, không có cách gì qua mặt Đảng được đâu.

  Tài tình quá, mọi việc lại như cũ rồi. Có gì đổi mới đâu, chỉ có một sự thật là càng ngày càng có nhiều kẻ thù và kẻ thù càng ngày càng tinh vi nham hiểm. Đành phải tiếp tục chiến đấu và tiến lên cho đến khi nào hết kẻ thù mới thôi ... Hóa ra dân mình càng ngày càng khổ ư ??? còn bị lãnh đạo mãi ư ??? Các thế lực thù địch đang chống lại người dân ư ??? hay đang chống lại "ai" ???

  Chỉ có điều lạ là Ông TTS không nói gì đến CNTB mà chỉ đề cập đến Chủ nghĩa Đế quốc và các thế lực thù địch, phản động trong việc chống phá Đảng ta cũng như các nước XHCN trước đây. Thế thì CNTB biến đi đằng nào rồi ???

  Thêm nữa, Ông TTS cũng khẳng định "vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với toàn xã hội" và "vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với lĩnh vực quốc phòng - an ninh và đối với lực lượng vũ trang". Thế này thì còn Luật pháp gì nữa, còn ai dám ngo ngoe nữa ???

  Không biết em nghĩ thế có đúng không ?!

  Phản hồi: 

  Bài này văn phong nghe quen quen, giống như mấy bài chính luận trên báo QDND vậy.
  Bài viết sẽ thuyết phục hơn nếu ông TTS làm rõ được những vấn đề sau đây:
  1. Tại sao chỉ ở những nước cộng sản mới có cái gọi là "diễn biến hòa bình"? Chúng ta là quốc gia nhỏ bé, nếu "bê" nguyên Việt Nam đặt vào lòng châu Âu thì chắc "bọn tư bản" phương Tây cũng không vì thế mà giàu có hơn. Cách dùng từ này thể hiện việc "chạy tội" để "giải cứu" cho thể chế lạc hậu, độc quyền chân lý, áp đặt tư tưởng, kinh tế què quặt, giáo dục lỗi thời, đạo đức xuống cấp, tham nhũng tràn lan, vô phương cứu chữa... Việc quy kết cho "bọn tư bản phương Tây" diễn biến hòa bình nghe thật trơ trẽn. Tóm lại, phương Tây không có "thì giờ" làm những việc vớ vẩn đó. Họ nỗ lực cho tự do, bình đẳng, nhân quyền.
  2. "Các thế lực thù địch" là ai? Nói khơi khơi như thế này dễ gây hoang mang quá! ông TTS, bộ chính trị, trung ương đảng cần phải nêu danh tính (thể hiện bằng văn bản) để nhân dân biết đường mà tránh xa không dây vào rồi mang họa vào thân.
  Đọc xong bài viết thấy thật buồn xen lẫn âu lo.
  Sao nước mình lắm kẻ thù thế? Tại "Anh" hay tại "Ả"?