TS. Bùi Thế Đức - Hoạt động vu cáo "Việt Nam vi phạm nhân quyền" của các thế lực thù địch

 • Bởi Admin
  01/08/2010
  4 phản hồi

  Tiến sĩ Bùi Thế Đức [*]<br />
  Tạp chí Nhân Quyền Việt Nam<br />
  Phát hành tháng một kỳ<br />
  Số 1 – 6/2010

  Sau bài thứ nhất của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trên số đầu tiên Tạp chí Nhân quyền, nhân kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo, mời bà con theo dõi tiếp bài thứ hai của một “học giả” chuyên nghề tuyên giáo:

  image0152.jpg

  Trong khi tiến hành chiến lược “Diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch luôn tìm cách lợi dụng các vấn đề nhạy cảm: dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc để chống phá các nước XHCN. Đặc biệt từ sau năm 1991 đến nay, lợi dụng sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu, các thế lực thù địch ngày càng gia tăng sử dụng các vấn đề trên để chống phá, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ XHCN, hướng lái Việt Nam theo chế độ TBCN. Hoạt động chống ta về dân chủ, nhân quyền luôn gắn liền với vấn đề tôn giáo, dân tộc, nhằm can thiệp, gây sức ép, kích động chủ nghĩa li khai, gây mất ổn định chính trị – xã hội diễn ra ngày càng gay gắt, tập trung vào các hoạt động chủ yếu sau đây:

  - Thông qua các tổ chức quốc tế, các đạo luật, các báo cáo vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền.

  Vấn đề nhân quyền và nghĩa vụ thực hiện nhân quyền là mối quan tâm chung của nhân loại, là một trong những vấn đề mang tính toàn cầu. Các nước phương Tây đang gia tăng lợi dụng vấn đề này để can thiệp vào công việc nội bộ nước ta, tổ chức nhiều cuộc điều trần, hội thảo, họp báo, ra tuyên bố, ban hành các nghị quyết, dự luật… nhằm xuyên tạc, bóp méo tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Các cơ quan, tổ chức như: Bộ Ngoại giao Mỹ, Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế Mỹ, Nghị viện châu Âu, các tổ chức theo dõi nhân quyền, Ân xá quốc tế … trong các báo cáo hàng năm đều buộc phải thừa nhận Việt Nam có “chuyển biến tích cực”, nhưng luôn cố ý đánh giá tiêu cực về tình hình nhân quyền Việt Nam. Lợi dụng quan hệ hợp tác với Việt Nam, nhiều nước, nhất là một số nước EU luôn tìm cách gắn vấn đề hợp tác phát triển viện trợ, đầu tư với những điều kiện đòi hỏi về cải thiện dân chủ, nhân quyền. Trên các diễn đàn đa phương và song phương, các nước phương Tây thường đưa ra những lập luận tuyệt đối hóa tính toàn cầu, tính phổ cập của vấn đề dân chủ, nhân quyền với luận điểm “nhân quyền cao hơn chủ quyền” mà không tính đến đặc thù văn hóa, xã hội của từng quốc gia, khu vực.

  image0153.jpg

  - Lợi dụng dân chủ, nhân quyền để phá hoại tư tưởng, tác động “tự diễn biến” vào nội bộ ta.

  Các thế lực thù địch luôn tìm cách lợi dụng sự suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống, tệ tham những và vi phạm pháp luật của một bộ phận cán bộ, Đảng viên để tuyên truyền xuyên tạc, đả kích vai trò lãnh đạo của Đảng, xuyên tạc chủ nghĩa Mác -Lênin đã lỗi thời nhằm làm suy giảm niềm tin của quần chúng với chế độ. Chúng triệt để lợi dụng các phương tiện truyền thông đại chúng để mở các chiến dịch tuyên truyền đa nguyên, đa đảng, hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh, gây nghi kị, chia rẽ trong nội bộ ta. Thông qua các chương trình hợp tác về văn hóa, giáo dục, đào tạo để truyền bá mô hình lập pháp và nền dân chủ tư sản phương Tây, cho rằng Việt Nam cần phải cải cách luật pháp và hệ thống xét xử theo hướng tam quyền phân lập; một số đối tượng tìm cách tạo dựng “ngọn cờ”, tập hợp lực lượng thực hiện ý đồ hình thành tổ chức chính trị đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam.

  - Lợi dụng chiêu bài “nhân quyền” để kích động tư tưởng li khai, tự trị ở các vùng dân tộc thiểu số.

  Các thế lực thù địch ở bên ngoài công khai ủng hộ khích lệ bọn phản động trong người dân tộc thiểu số lưu vong, móc nối, kích động và chỉ đạo số chống đối bên trong ráo riết phục hồi tổ chức, phát triển cơ sở, kích động tư tưởng li khai tự trị, kích động quần chúng biểu tình, bạo loạn. Tại Tây Nguyên, chúng kích động người dân trốn sang Campuchia, tạo chỗ đứng chân, tập hợp lực lượng gây mất ổn định lâu dài. Các phần tử phản động Khmer Krom lưu vong gia tăng các hoạt động tuyên truyền vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền, kích động gây hận thù dân tộc Kinh – Khmer, tìm cách móc nối với số chống đối trong nội địa tập hợp quần chúng kích động, biểu tình đòi đất, đòi li khai, tự trị. Ở Tây Bắc, các tổ chức người Mông, Thái lưu vong cũng đang tích cực tuyên truyền luận điệu Việt Nam phân biệt đối xử với người Mông, Thái; gia tăng phát triển đạo trái pháp luật để nắm quần chúng.

  image0154.jpg

  - Gia tăng kết hợp, móc nối số đối tượng chống đối trong nước và bọn phản động nước ngoài để chống Việt Nam.

  Vận động số nghị sĩ cực đoan trong Hạ viện Mỹ, Nghị viện châu Âu… ban hành các “Dự luật”, “Nghị quyết”, “Báo cáo”… tạo cơ sở pháp lí cho các hoạt động chống Việt Nam và hợp thức hóa sự ủng hộ với số chống đối; thu thập thông tin về những sơ hở, thiếu sót của ta trong chính sách dân tộc, tôn giáo ở cơ sở để tạo cớ vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền. Bọn phản động lưu vong đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình, “mit tinh” ủng hộ “phong trào dân chủ trong nước”. Số cơ hội chính trị trong nước liên kết với “Đảng cấp tiến quốc gia” (TRP) đưa tổ chức “Quĩ người Thượng” của Ksor Kok đến vu cáo Việt Nam tại một số diễn đàn của Liên Hợp quốc. Đáng chú ý là các tổ chức của Võ Văn Ái, Nguyễn Gia Kiểng ở Pháp; Ngô Thị Hiền ở Mỹ thường xuyên tiến hành các hoạt động xuyên tạc, vu cáo ta.

  2. Một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

  image0155.jpg

  - Tổ chức tốt công tác tuyên truyền vận động, giáo dục sát hợp từng vùng, địa phương nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác bảo vệ và đấu tranh nhân quyền trong tình hình mới. Nắm chắc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và những thành tựu to lớn về nhân quyền chúng ta đã đạt được. Tập trung giáo dục tầng lớp thanh niên, sinh viên, học sinh…, chống sự xâm nhập của các loại tư tưởng sai trái, tài liệu độc hại từ bên ngoài.

  - Tăng cường công tác lãnh đạo, quản lí hoạt động báo chí, xuất bản, giáo dục, đào tạo… ngăn chặn những biểu hiện lệch lạc, bôi nhọ hình ảnh đất nước, lộ bí mật, gây phức tạp cho an ninh, tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại.

  - Nâng cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn hoạt động mới của các thế lực thù địch lợi dụng nhân quyền chống phá ta, nhất là lợi dụng quyền tự do tôn giáo, quyền tự trị của dân tộc thiểu số, quyền tự do ngôn luận, báo chí, bày tỏ ý kiến… để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Phải tạo được sự thống nhất nhận thức và hành động, trước hết là trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể ở Trung ương và địa phương về công tác bảo vệ và đấu tranh nhân quyền.

  - Tập trung thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng ở các vùng chiến lược. Đặc biệt là triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa IX); Nghị quyết số 23 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; Nghị quyết số 24 về công tác dân tộc, Nghị quyết số 25 về công tác tôn giáo…

  image0156.jpg

  - Tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống pháp luật đi đôi với việc kiện toàn các cơ quan bảo vệ pháp luật. Đầu tư nghiên cứu cơ bản về vấn đề nhân quyền làm luận cứ cho việc hoạch định chính sách, pháp luật, tôn trọng thực quyền và nghĩa vụ của công dân. Đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, trên cơ sở đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đi đôi với chống các luận điểm lợi dụng dân chủ, nhân quyền của các thế lực thù địch.

  - Nắm chắc tình hình, theo dõi, phân tích thông tin dư luận trong và ngoài nước liên quan đến vấn đề dân chủ, nhân quyền; dự báo kịp thời âm mưu, hoạt động mới của các thế lực thù địch, nhất là lợi dụng nhân quyền can thiệp, gây sức ép của các thế lực thù địch để chủ động đấu tranh vô hiệu hóa.

  - Tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thường xuyên giữa các bộ, ban, ngành, địa phương; phối hợp giữa hoạt động đối nội và đối ngoại. Trong xử lí các vấn đề nhạy cảm liên quan đến dân chủ, nhân quyền phải tính toán, cân nhắc thời điểm phù hợp, đảm bảo yêu cầu chính trị, pháp luật, đối ngoại; phân biệt rõ mâu thuẫn địch ta và mâu thuẫn nội bộ nhân dân để giải quyết phù hợp, không làm phức tạp thêm tình hình, không sơ hở để các thế lực thù địch lợi dụng vu cáo, xuyên tạc.

  - Có biện pháp chủ động tấn công về nhân quyền, như: công bố thành tựu nhân quyền hàng năm của Việt Nam, phê phán các hoạt động vi phạm nhân quyền ở chính các nước phương Tây. Đối với các “vấn đề” nổi cộm mà bên ngoài quan tâm, cần tập trung giải quyết, không để tình hình phức tạp thêm.

  - Đấu tranh, bảo vệ nhân quyền là đấu tranh, bảo vệ về chính trị, tư tưởng. Vì vậy, Ban Cán sự Đảng các bộ, ban, ngành, cơ quan ngang Bộ, cơ quan chính phủ, các tỉnh ủy, thành ủy chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ và đấu tranh nhân quyền theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị, xã hội theo chức năng của mình góp phần tích cực tham gia công tác bảo vệ và đấu tranh về nhân quyền.

  - Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, xây dựng nội dung, phương pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, xác lập hệ thống lập luận sắc bén, phù hợp với từng loại đối tượng, đối tác; triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế về nhân quyền, làm cho các nước và nhân dân thế giới hiểu rõ về những thành tựu nhân quyền ở Việt Nam, không bị ngộ nhận do những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Đặc biệt cung cấp kịp thời thông tin định hướng để giúp gần 4 triệu người Việt Nam hiểu đúng, hiểu rõ tình hình và tích cực tham gia công cuộc đổi mới đất nước, như doanh nhân Nguyễn Công Chánh từ thành phố San Fransisco (Mỹ) về dự Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ nhất đã nói: “Chúng ta cùng ngồi lại với nhau để giải quyết các vấn đề giữa trong nước và hải ngoại. Mọi người phải đoàn kết. Tôi tin tưởng một sự hòa hợp chắc chắn sẽ trở thành hiện thực”.

  __________________

  [*] Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  4 phản hồi

  TS Bùi Thế Đức viết:
  Các nước phương Tây đang gia tăng lợi dụng vấn đề này để can thiệp vào công việc nội bộ nước ta, tổ chức nhiều cuộc điều trần, hội thảo, họp báo, ra tuyên bố, ban hành các nghị quyết, dự luật… nhằm xuyên tạc, bóp méo tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Các cơ quan, tổ chức như: Bộ Ngoại giao Mỹ, Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế Mỹ, Nghị viện châu Âu, các tổ chức theo dõi nhân quyền, Ân xá quốc tế … trong các báo cáo hàng năm đều buộc phải thừa nhận Việt Nam có “chuyển biến tích cực”, nhưng luôn cố ý đánh giá tiêu cực về tình hình nhân quyền Việt Nam.

  Các nước khi đánh giá nhân quyền ở VN đều có chứng cớ (theo quan điẻm của họ). Nếu VN không đồng ý với cách đánh già này thì chỉ việc đơn giản nêu lên bằng chứng ngược lại là xong. Việc gì phải than vãn là người ta "thù đich" với mình. Hơn nửa có mâu thuẩn không lại khi gộp cả các nước phưong tây đả và đang viện trợ, giúp đở và giao hảo vời VN vào cái nhóm "thế lục thù địch." Và củng phải hỏi tại sao ta lại lằm "thù địch" thế.

  TS BTĐ viết:
  Các thế lực thù địch luôn tìm cách lợi dụng sự suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống, tệ tham những và vi phạm pháp luật của một bộ phận cán bộ, Đảng viên để tuyên truyền xuyên tạc, đả kích vai trò lãnh đạo của Đảng, xuyên tạc chủ nghĩa Mác -Lênin đã lỗi thời nhằm làm suy giảm niềm tin của quần chúng với chế độ.

  .

  Trong bất kỷ một xả hội nào củng có các thành phần tiêu cưc. Khi chính quyền không có phản ứng một cách thích đáng với các thành phần tiêu cực thì ngưới ta có thể hiẻu là chính quyến đống tình và bao che.

  TS BTĐ viết:
  Lợi dụng dân chủ, nhân quyền để phá hoại tư tưởng, tác động “tự diễn biến” vào nội bộ ta.

  "Lợi dụng dân chủ, nhân quyền" và "tự diển biến" là cái gì thế? Ở các nước mà quyền tự do phát biẻu ý kiến ôn hòa được tông trọng và còn khuyến khích thì họ đâu có sợ cái "tự diển biến," cớ sao VN lại sợ.

  TS BTĐ viết:
  Gia tăng kết hợp, móc nối số đối tượng chống đối trong nước và bọn phản động nước ngoài để chống Việt Nam.

  Vận động số nghị sĩ cực đoan trong Hạ viện Mỹ, Nghị viện châu Âu… ban hành các “Dự luật”, “Nghị quyết”, “Báo cáo”… tạo cơ sở pháp lí cho các hoạt động chống Việt Nam và hợp thức hóa sự ủng hộ với số chống đối; thu thập thông tin về những sơ hở, thiếu sót của ta trong chính sách dân tộc, tôn giáo ở cơ sở để tạo cớ vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền. Bọn phản động lưu vong đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình, “mit tinh” ủng hộ “phong trào dân chủ trong nước”.

  TS Đúc nên tìm tòi để biết thêm về "quyền làm chủ" của người Việt Nam sông tại Mỷ và các nước Âu châu. Ở các nước này, các đại biẽu quốc hội là "công bộc" (đầy tớ nhân dân), nên khi người dân có đièu gì muốn thì họi yêu cầu các "đầy tớ" này làm. Phàt biẻu ý kiến về các vấn đề xà hội là thữc hiện quyèn làm chủ. Khi cấn thì người dân nhờ các "đầy tớ" của mình để nêu lên quan điềm của mình. Chẳng có "âm mưu, thù địch" gì cả.

  TS BTĐ viết:
  Bọn phản động lưu vong đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình, “mit tinh” ủng hộ “phong trào dân chủ trong nước”.

  Dân chủ là tốt, là đáng khuyến khích, cớ gì mà phải sợ phảithan vản. Chẳng lẻ VN không muốn phát triển dân chủ hay sao?

  TS BTĐ viết:
  - Tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống pháp luật đi đôi với việc kiện toàn các cơ quan bảo vệ pháp luật. Đầu tư nghiên cứu cơ bản về vấn đề nhân quyền làm luận cứ cho việc hoạch định chính sách, pháp luật, tôn trọng thực quyền và nghĩa vụ của công dân. Đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, trên cơ sở đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đi đôi với chống các luận điểm lợi dụng dân chủ, nhân quyền của các thế lực thù địch. . .

  Cái này thì đúng. TS BTĐ củng công nhận là VN chưa hoàn chỉnh hệ thống pháp luât thẻ hiẹn tinh thần tôn trọng nhân quyến. Thề thì khi người ta phê bình là đúng rối, tại sao lại bào là "vu cáo."

  TS BTĐ viết:
  - Có biện pháp chủ động tấn công về nhân quyền, như: công bố thành tựu nhân quyền hàng năm của Việt Nam, phê phán các hoạt động vi phạm nhân quyền ở chính các nước phương Tây. Đối với các “vấn đề” nổi cộm mà bên ngoài quan tâm, cần tập trung giải quyết, không để tình hình phức tạp thêm.

  Cái này rất đúng. Rất mong VN công bố các thành tưụ về nhân quyến ở VN, và nhanh chóng giaỉ quyềt các vi phạm nhân quyền ờ VN, từ việc nhò cho đến việc lớn. Lơ là việc nhỏ sẻ có triển vọng đưa đên các "nổi cộm."

  TS BTĐ viết:
  - Đấu tranh, bảo vệ nhân quyền là đấu tranh, bảo vệ về chính trị, tư tưởng. Vì vậy, Ban Cán sự Đảng các bộ, ban, ngành, cơ quan ngang Bộ, cơ quan chính phủ, các tỉnh ủy, thành ủy chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ và đấu tranh nhân quyền theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị, xã hội theo chức năng của mình góp phần tích cực tham gia công tác bảo vệ và đấu tranh về nhân quyền.

  Bào vễ nhận quyền theo kiẻu bào vệ tư tưởng là không đúng theo Bản Tuyên Ngôn Toàn Thé Giới vể Nhân Quyền của LHQ. Hôm trước có ông nào đó viết trên tạp chí nhân quyền cho rằng mồi nước có kiẻu nhân quyền của họ, và không ai được áp đạt nhân của nước khác vào VN. Nói như vậy thì củng dúng trên nguyên tắc. Tuy nhiên còn có một nguyên tác nửa là nước nào đả gia nhâp LHQ thì phài tôn trọng các nguyên tắc của nước này, và một trong các nguyên tẵc đó được thể hiện trong bản tuyên bố vế nhân quyền (bản tiếng Việt tai đây: ) Xin trích một đoạn trong phần mở đấu:

  Trích dẫn:
  Bản tuyên ngôn toàn thế giới về nhân quyền là thước đo chung cho tất cả các nước và tất cả các dân tộc đánh giá việc thực hiện mục tieu mà mọi cá nhân và mọi tổ chức trong xả hội, trên cơ sở luôn ghi nhớ Bản Tuyên Ngôn này, sẻ phấn đâu thúc đẩy sự tôn trong các quyền và tự do cơ bản của con người thông qua truyền bá và giao dục, cũng như phấn đấu cho mọi ngườ dân, ờ chính các nước thành viên của Liên Hợp Quốc, và ở các lảnh thổ thuộc quyên quản lý của mình, công nhận và thực hiện nhửng quyền và tư do đó một cách có hiệu quả thông qua các biện pháp tích cực, trong phạm vi quốc gia hay quốc tế

  Hai Điếu 18 vá 19 về tự do tư tưởng và ngôn luận:

  Trích dẫn:
  Mọi người đèu có quyền tự do suy nghỉ, ý thức và tôn giáo . . .Mọi người đều có quyền tư do ngôn luận và bày tỏ quan điểm, kể cả tự do bảo lưu ý kiến không phụ thuộc vào bất cứ sữ can thiẹp nào

  Thế mà ông TS BTĐ lại đòi "đấu tranh bảo vê nhân quyến" bằng cách "đấu tranh bảo vệ chính trị, tư tường" thì chẳng khác nào assault vào nhân quyến. Cứ như thế thì vấn đề nhân quyén ở VN sẻ còn tiép tục bị chỉ trích dài dài.

  TS BTĐ viết:
  Đặc biệt cung cấp kịp thời thông tin định hướng để giúp gần 4 triệu người Việt Nam hiểu đúng, hiểu rõ tình hình và tích cực tham gia công cuộc đổi mới đất nước, như doanh nhân Nguyễn Công Chánh từ thành phố San Fransisco (Mỹ) về dự Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ nhất đã nói: “Chúng ta cùng ngồi lại với nhau để giải quyết các vấn đề giữa trong nước và hải ngoại. Mọi người phải đoàn kết. Tôi tin tưởng một sự hòa hợp chắc chắn sẽ trở thành hiện thực”

  Chắc ý ông TS BTĐ muốn nói đến người VN đang ở nước ngoài. Khi Việt ở nước ngoài tham gia góp ý vê nhân quyền, giúp cho VN tiến bộ hơn về dân chủ thì bị ông TS coi là "thế địch thù địch." Mà đả coi người Việt ở nước ngòai có ý kiến khác biệt là "thế lực thù địch" thì không thể "ngối lại" với nhau và có sự hoà hợp. Hoà hợp phải được xây dụng trên tinh thần tôn trọng nhân quyền, trong đó có sự tôn trọng các ý kiến khác biệt.

  Hỏi TS tuyên giáo CS Bùi Thế Đức và các TS CS tuyên giáo khác: vụ mới nhất CA Bắc Giang giết chết anh Khương 21 tuổi ở Bắc Giang trong lúc làm việc tại trụ sở huyện Tân Yên với lý do anh khương không đội mũ BH, NCQCS không có hành động lương thiện hay nhân đạo nào trước cái chết oan khuất này thì được gọi là gì? hỡi TS Lưỡi CSVN! Hay vụ CA Thanh Hóa bắn chết em Lê Xuân Dũng 12 tuổi, ông Nguyên Văn Nam 43 tuổi tại công trường nhà máy hóa dầu Nghi Sơn(Thanh Hóa)trong khi tham gia phản đối NCQCS "giải phóng" đất đai bất hợp pháp của nông dân liệu có được gọi là NHÂN QUỲÊN ĐƯỢC TÔN TRỌNG? thưa quý Ngài TS tuyên giáo ĐCS ? Vụ cưỡng dâm có tổ chức của cán bộ tỉnh ủy Hà Giang cùng lãnh đạo GD đối với 15 nữ sinh vị thành niên trường THPT Việt Lâm có tên gọi là vi phạm nhân quyền hay tôn trọng nhân quyền đây, thưa TS tuyên giáo CS Đức(Bùi Tiến), Quát(Đào Duy), Phú(phùng Hữu), Rứa(Tô Huy)...? Nhân quyền CS mới thiệt là độc, nạn nhân là phạm nhân!

  Tội ác chất chồng không sao kể hết. Chỉ cần TS Lưỡi CS liệu có xóa được dấu vết tội ác chăng?

  Chuyện kể võ lâm bán đảo Trung - Ấn, thời Mạt pháp, Hạ Nguyên Giáp Tý, có một giáo phái đã nổi lên uy trấn quần hùng, xưng hùng xưng bá một phương, tên là Tuyên Dương Thần Giáo, gọi tắt là Tuyên Giáo.

  Giáo phái này có cơ sở trải khắp xứ Đại Vịt nằm ở phía đông bán đảo, tổng đàn đóng tại Ba Đình; bị các môn phái khác coi là tà phái và bị gọi là Ma Giáo. Nhưng đây cũng là phái tập hợp nhiều nhân tài, nhiều kỳ nhân dị sĩ có IQ cao, đạt tới đỉnh cao trí tuệ, gì cũng biết, chỉ có mắc cỡ là không biết.

  Tuyên Giáo nổi danh khắp võ lâm Đại Vịt với công phu độc môn Thiết Diện Bì Thần Công. Đây là một môn võ vô cùng khủng khiếp, luyện cho da mặt trở nên dày và cứng rắn như sắt thép, đao thương bất nhập, thậm chí pháo 175 ly bắn cũng không lủng.

  Bất kỳ ai khi theo giáo phái đều bị giáo chủ ban cho uống một viên thuốc gọi là Lương Tâm Chuyển Hồi Đan để buộc phải phục tùng giáo chủ. Viên thuốc này chứa một con trùng có tên là Lương Tâm, nếu ai bất phục, tự cảm thấy xấu hổ, hối hận vì đã làm những việc giáo chủ giao phó, sẽ bị con trùng Lương Tâm nằm bên trong thuốc chui ra và cắn rứt vào óc người đó, khiến họ phải chịu một cái chết khủng khiếp.

  Giáo chủ của Tuyên Giáo tên là Tô Sún, truyền nhân đời thứ bốn của Hoa Nam Xích Huyết Đường, tập đoàn do thám và cho vay nặng lãi lừng danh khắp Trung Nguyên thuộc xứ sở Thần Châu, đã được đặc phái sang xứ Đại Vịt để lập nên Tuyên Dương Thần Giáo. Tô Sún võ nghệ cao cường với công phu Hấp Diêm Đại Pháp chuyên đi hút tư tưởng tinh thần của người khác, làm cho đối thủ trở nên mất nguồn gốc, không còn biết mình là ai, quên đi những điều trung thực, nhân nghĩa, sa đọa vào con đường trụy lạc, đồi bại, vinh thân phì gia; kiếm thuật của Tô Sún thì phải nói là cực kỳ siêu đẳng với ngón Chém Gió Thần Kiếm chỉ chịu thua mỗi kiếm sĩ Cuội, một đại hành gia về vô hình kiếm khí của Đại Vịt, chuyên sát thương địch thủ bằng cách chém gió.

  Tô Sún có một đệ tử rất là thân tín tên là Tô Hô. Nhân vật này cũng là một bậc bản lĩnh trời nghiêng đất lệch, được Tô Sún phong cho chức đàn chủ phân đàn Hà Giang hùng cứ một vùng biên thùy phía bắc. Tô Hô vốn đã được chân truyền tuyệt học của giáo chủ Tô Sún, luyện thành Hấp Diêm Tiểu Pháp rất ư là lợi hại. Những nữ đệ tử của phái Việt Lâm thuộc bạch đạo khi nghe nhắc tới Tô Hô đều rất khiếp đảm, không rét mà run vì đã từng nếm qua Hấp Diêm Tiểu Pháp của hắn.

  Nhưng đi đêm cũng có ngày gặp ma, anh hùng cũng có lúc sa cơ thất thế, trong lúc đang tu luyện Hấp Diêm Tiểu Pháp tới giai đoạn khẩn yếu, người luyện phải cởi bỏ hết quần áo để tránh bị tẩu hỏa nhập ma, Tô Hô đã bị nữ tặc Nguyễn Dung đánh lén một cách âm độc bằng đòn Truy Ảnh Trảm trong bộ Thiên Lý Truyền Âm Đại Pháp (võ lâm dân gian Đại Vịt gọi là dế) và bị trọng thương, thân bại danh liệt.

  Tình trạng của Tô Hô thế nào? Tô Sún sẽ làm gì để cứu mạng Tô Hô đây? Xin chờ hồi sau sẽ rõ.

  Không phải là vu cáo,mà là tố cáo chính phủ VN vi phạm nhân quyền.
  Không phải là xuyên tạc,mà là chỉ ra sự bóp méo định nghĩa về Nhân quyền của Đảng CS.
  Không phải bảo vệ nhân quyền là bảo vệ tư tưởng,mà là bảo vệ quyền tự do tư tưởng.
  Đầy rẫy lỗi "đánh máy" trong bài viết.

  NCM