Nguyễn Quang Duy - Bà Cát Thành Long Nguyễn Thị Năm và ông Hồ Chí Minh

 • Bởi Hồ Gươm
  03/07/2010
  26 phản hồi

  Nguyễn Quang Duy

  Cuộc Cải cách ruộng đất (CCRĐ) tại miền Bắc Việt Nam là sự kiện có một không hai trong lịch sử Việt Nam. Sự kiện này đã dẫn đến việc tháng 9 năm 1956, Hội nghị lần thứ 10 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động phải ra các quyết định sau: ngưng chức Tổng Bí thư của Trường Chinh, khai trừ Hoàng Quốc Việt và Lê Văn Lương khỏi Bộ Chính trị và loại Hồ Viết Thắng ra khỏi Ban Chấp hành Trung ương. Sau nhiều năm bị che đậy, các tài liệu, các bài viết, các hồi ký, các tác phẩm văn học... được phổ biến trong thời gian gần đây giúp chúng ta biết thêm sự thật về cuộc cải cách ruộng đất này.

  Tuy vậy trong năm mười năm qua vai trò của Hồ Chí Minh trong CCRĐ vẫn được đặt ra với nhiều câu hỏi. Có thật ông chỉ theo lệnh của Stalin và Mao Trạch Đông? Có thật ông chỉ là thiểu số không đủ quyền lực để ảnh hưởng đến các cố vấn Trung Quốc? Có phải ông chỉ muốn tiến hành giảm tô? Có phải ông đã khóc khi biết được các tội ác do CCRĐ gây ra?… Các câu hỏi này càng lúc lại càng trở nên cấp thiết khi Đảng Cộng sản (ĐCS) không ngừng tạo những huyền thoại về Hồ Chí Minh. Vừa rồi Bộ Chính trị lại ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW "yêu cầu toàn dân học tập để nhận thức về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của lý tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Những công việc này chỉ làm xa dần con người thực của ông.

  Hồ Chí Minh đã hiểu rất rõ nguyện vọng "người cày có ruộng" của nông dân Việt Nam. Khi còn ở Pháp ông có viết một số bài lên án việc chiếm hữu đất đai của thực dân Pháp và của nhà thờ Công giáo. Trong thời gian hoạt động tại Trung Hoa, ông tiếp nhận và để tâm nghiên cứu cách mạng thổ địa tại đây. Nó vừa là một phương tiện đấu tranh giai cấp, vừa để xây dựng chuyên chế vô sản. Trong một lá thư gởi các lãnh đạo Quốc tế Nông dân đề ngày 8/2/1928, ông viết: "Tôi tranh thủ thời gian viết 'những ký ức của tôi' về phong trào nông dân, chủ yếu là phong trào Hải Lục Phong, nơi có các xô-viết nông dân. Người 'anh hùng' trong 'những ký ức của tôi' chính là đồng chí Bành Bái, cựu Dân uỷ nông nghiệp của Xô-viết Quảng Châu và hiện là lãnh tụ của nông dân cách mạng." (Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 2 trang 265). Năm 1953 tại Hội nghị nông hội và dân vận toàn quốc, ông lại nhắc đến: "... đồng chí Bành Bái ở Trung Quốc, gia đình đồng chí là đại địa chủ, đại phong kiến, nhưng đồng chí ấy đã tổ chức và lãnh đạo nông dân đấu tranh rất quyết liệt chống địa chủ phong kiến" (Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 2 trang 357).

  Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Cương lĩnh của đảng này là lấy việc chống đế quốc, chống phong kiến và địa chủ, giành ruộng đất về cho nông dân làm sách lược hàng đầu. Sách lược 2 của ĐCS ghi rõ: "Đảng phải thu phục cho được đại đa số dân cày và phải dựa vững vào hạng dân cày nghèo, phải hết sức lãnh đạo cho dân cày nghèo làm thổ địa cách mạng đánh trúc bọn đại địa chủ và phong kiến" (Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 2 trang 297). Chương trình hành động thì hướng đến việc: "Đảng tập hợp đa số quần chúng nông dân, chuẩn bị cách mạng thổ địa và lật đổ bọn địa chủ và phong kiến" (Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 2 trang 299). Các văn kiện thành lập ĐCS Đông Dương đều do Hồ Chí Minh, đại diện Quốc tế Cộng sản, soạn ra.

  Ít tháng sau, ĐCS đã lãnh đạo nông dân nổi dậy ở nhiều nơi, đặc biệt là ở Nghệ An và Hà Tĩnh. Khẩu hiệu "trí - phú - địa - hào, đào tận gốc, trốc tận rễ" được dùng làm tiêu đề cho cuộc đấu tranh mới - đấu tranh triệt tiêu giai cấp địa chủ và phong kiến. Cuộc nổi dậy đã bị Pháp đàn áp dã man. Từ đó, chia rẽ giữa các các tầng lớp nông dân ngày một trầm trọng hơn.

  Năm 1945, khi nắm được chính quyền, một mặt Hồ Chí Minh và ĐCS phải lo đối đầu với Pháp, mặt khác vì đa số các đảng viên và cán bộ đều xuất thân từ các gia đình địa chủ hay phú nông, việc phát động cách mạng thổ địa đã không thể tiến hành ngay. Mãi đến năm 1949, khi ĐCS Trung Hoa đã chiếm xong lục địa, cửa hậu cần mới được khai thông. Việt Minh nhận được những viện trợ dồi dào từ Quốc tế Cộng sản, nhất là từ ĐCS Trung Hoa. Chiến trường Việt Nam ngày một thuận lợi hơn cho lực lượng Việt Minh. Khi ấy Hồ Chí Minh và ĐCS mới nghĩ đến việc tiến hành CCRĐ, mở đầu bằng việc giảm tô cho nông dân. Ngày 14/7/1949, Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 78 SL quy định chủ đất phải giảm địa tô 25 phần trăm so với mức trước năm 1945.

  Ngày 25/1/1953, tại Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động, Hồ Chí Minh chủ toạ, đọc báo cáo đề ra nhiệm vụ phát động quần chúng triệt để giảm tô, thực hiện giảm tức, đấu tranh chống giai cấp địa chủ phong kiến, tiến đến CCRĐ.

  Ngay sau đó, ngày 5/2/1953, tại Hội nghị nông hội và dân vận toàn quốc, Hồ Chí Minh đã vấn an các đảng viên và cán bộ tham dự như sau: "Địa chủ cũng có đôi người làm cách mạng, nước ta như các nước khác, ta cũng có vài đồng chí, đại địa chủ mà làm cách mạng, hồi bí mật có bao nhiêu tiền của giúp cho Đảng hết, cam tâm chịu tù đày. Họ tuy là người trong giai cấp địa chủ nhưng lập trường và tư tưởng đã đứng về phe vô sản, là người của giai cấp công nhân" (Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 6 trang 357).

  Ngày 12/4/1953 Hồ Chí Minh ban hành Sắc lệnh số 150 SL về Cải cách ruộng đất, tịch thu ruộng đất của thực dân Pháp và địa chủ phản động chia lại cho nông dân nghèo.

  Ngày 14/11/1953, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương và Hội nghị toàn quốc của Đảng Lao động đã quyết định tiến hành CCRĐ.

  Trong báo cáo trước Quốc hội khoá I kỳ họp lần thứ ba, ông Hồ đã phát biểu "Phương châm của cải cách ruộng đất là: phóng tay phát động quần chúng nông dân" (Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 6 trang 509). Ông Nguyễn Văn Trấn, nguyên Đại biểu Quốc hội khoá I, đại diện Sài Gòn Chợ Lớn, giải thích "phóng tay" nghiã là "cứ việc làm mạnh thả cửa" (Nguyễn Văn Trấn, trang 266). Ông Nguyễn Minh Cần giải thích "là làm hết sức mãnh liệt, thẳng tay, không khoan nhượng, không thương xót, cho dù quá trớn, quá tả cũng không đáng sợ". Ông còn cho biết: "Ông Hồ đã dùng hình ảnh dễ hiểu: khi uốn thanh tre cong cho nó thẳng ra, phải uốn quá đi một tí và giữ lâu lâu, rồi thả tay ra thì nó mới thẳng được". Ông Nguyễn Văn Trấn than rằng "Trời ơi! Đảng của tôi đã nghe lời người ngoài, kéo khúc cây cong quá trớn. Nó bật lại giết chết bao nhiêu vạn sinh linh." (Nguyễn Văn Trấn, trang 266).

  Cũng trong báo cáo trước Quốc hội này, Hồ Chí Minh đã ra chỉ tiêu: "Giai cấp địa chủ phong kiến không đầy 5 phần trăm dân số, mà chúng và thực dân chiếm hết 7 phần 10 ruộng đất..." (Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 6 trang 509). Chính chỉ tiêu này đã: "... giết chết bao nhiêu vạn sinh linh".

  Trong thời gian tiến hành giảm tô tiến đến CCRĐ, sáu xã tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên đã được chọn làm thí điểm. Người đầu tiên bị mang ra xử bắn là bà Nguyễn Thị Năm. Bà còn được gọi là bà Cát Hanh Long (xem Nguyễn Minh Cần). Bà là người đã che giấu và nuôi dưỡng các lãnh đạo cộng sản như Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ, Lê Thanh Nghị, Lê Giản... trong thời gian ĐCS còn hoạt động bí mật. Hai con trai bà, ông Nguyễn Công và ông Nguyễn Hanh đều theo Việt Minh từ trước 1945. Khi CCRĐ được phát động, ông Nguyễn Công đang làm chính uỷ trung đoàn và ông Nguyễn Hanh là đại đội phó bộ đội thông tin.

  Trong Hồi ký Làm người rất khó, làm người xã hội chủ nghĩa khó hơn, nguyên Phó thủ tướng CHXHCN Việt Nam, ông Đoàn Duy Thành cho biết việc bà Năm bị bắn đã làm xôn xao dư luận. Ông cho rằng việc làm này có 3 điều làm sai chính sách là: (1) Địa chủ kháng chiến được chiếu cố; (2) Địa chủ kiêm công thương được chiếu cố; (3) Địa chủ hiến ruộng được chiếu cố. Và một điều sai đạo lý là "... bắn một địa chủ là nữ, không phải là cường hào gian ác sẽ trái đạo lý thông thường của người Việt Nam". Ông viết tiếp: "Sau này khi sửa sai CCRĐ xong, tôi được nghe nhiều cán bộ cao cấp nói lại: 'Khi chuẩn bị bắn Nguyễn Thị Năm, Bác Hồ đã can thiệp và nói đại ý: ‘Chẳng lẽ CCRĐ không tìm được một tên địa chủ, cường hào gian ác là nam giới mà mở đầu đã phải bắn một phụ nữ địa chủ hay sao?’ Nhưng cán bộ thừa hành báo cáo là đã hỏi cố vấn Trung Quốc và được trả lời là: 'Hổ đực hay hổ cái, đều ăn thịt người cả!'. Thế là đem hành hình Nguyễn Thị Năm!"

  Trong hồi ký Những kỷ niệm về Bác Hồ, nguyên Tổng biên tập báo Nhân Dân, ông Hoàng Tùng cho biết: "Chọn địa chủ Nguyễn Thị Năm để làm trước là do có người mách cho cố vấn Trung Quốc. Họp Bộ Chính trị Bác nói: 'Tôi đồng ý người có tội thì phải xử thôi, nhưng tôi cho là không phải đạo nếu phát súng đầu tiên lại nổ vào một người đàn bà, mà người ấy lại cũng giúp đỡ cho cách mạng, người Pháp nói không nên đánh vào đàn bà, dù chỉ là đánh bằng một cành hoa.' Sau cố vấn Trung Quốc là Lê Quý Ba đề nghị mãi, Bác nói: 'Tôi theo đa số, chứ tôi vẫn cứ cho là không phải.' Và họ cứ thế làm".

  Trong hồi ký Mặt thật, nguyên Phó tổng biên tập báo Nhân Dân, nhà báo Thành Tín (Bùi Tín) đã kể rằng theo lập luận của đội CCRĐ thì "Việc con mụ Năm đã làm chỉ là giả dối nhằm chui sâu, leo cao vào hàng ngũ cách mạng để phá hoại. Bản chất của giai cấp địa chủ là rất ngoan cố xảo quyệt và tàn bạo, chúng không từ thủ đoạn nào để chống phá cách mạng. Nông dân phải luôn luôn sáng suốt dù chúng giở thủ đoạn nào." Thành Tín cũng viết "Ông Hoàng Quốc Việt kể lại rằng hồi ấy ông chạy về Hà Nội, báo cáo việc hệ trọng này với ông Hồ Chí Minh. Ông Hồ chăm chú nghe rồi phát biểu: 'Không ổn! Không thể mở đầu chiến dịch bằng cách nổ súng vào một phụ nữ, và lại là một người từng nuôi cán bộ cộng sản và mẹ một chính uỷ trung đoàn Quân đội Nhân dân đang tại chức.' Ông hẹn sẽ can thiệp, sẽ nói với Trường Chinh về chuyện hệ trọng và cấp bách này". Thành Tín viết tiếp: "Thế nhưng không có gì động theo hướng đó cả! Bởi vì người ta mượn cớ đã quá chậm. Các phóng viên báo chí, các nhà văn hạ phóng tham gia cải cách đã viết sẵn bài tố cáo, lên án, kết tội bà Năm rồi".

  Qua Thành Tín ta cũng biết được suy nghĩ của Hoàng Quốc Việt: "Đến Bác Hồ biết là không đúng cũng không dám nói với họ... ‘Họ’ là các ông con trời đặc phái viên của Mao". Thành Tín nhận xét: "Trước hết Hồ Chí Minh có lỗi lớn. Thà rằng không biết gì về chuyện này; và dù không biết, là chủ tịch nước, chủ tịch Đảng ông cũng phải chịu phần trách nhiệm. Huống hồ gì ông đã biết rõ cụ thể, ông nhận định là bà Năm bị xử trí oan, thế mà ông giữ im lặng, ông không can thiệp. Đây là thái độ vô trách nhiệm. Ông không can thiệp thì ai có thể can thiệp? Ông để mặc cho nước ông bị một số kẻ nước ngoài (cố vấn Tàu) lũng đoạn, lộng hành. Trên thực tế ông đã từ nhiệm vị trí trách nhiệm của mình".

  Trong hồi ký Giọt nước trong biển cả, ông Hoàng Văn Hoan đã cho rằng Ủy ban CCRĐ "... tự cho phép các đội CCRĐ được bắn vào địa chủ gian ác để nâng cao khí thế nông dân. Việc bắn địa chủ mở đầu từ Thái Nguyên, sau lan tràn đi nhiều nơi, coi là một phương pháp tốt, để nâng cao uy thế của nông dân." Ông nêu ra điều 36 của luật CCRĐ quy định: "Đối với kẻ phạm pháp thì xét xử theo pháp luật, nghiêm cấm việc bắt bớ và giết chóc trái phép, đánh đập hoặc dùng mọi thứ nhục hình khác". Ông cũng đã viết: "Tham dự xong Hội nghị Trung ương về CCRĐ, tôi lại trở ra Bắc Kinh. Thủ tướng Chu Ân Lai được biết tin và rất quan tâm về vấn đề sai lầm trong CCRĐ, khi gặp tôi liền hỏi: Việc sai lầm trong CCRĐ có liên quan gì đến các đồng chí cố vấn Trung Quốc hay không? Tôi trả lời: Kinh nghiệm CCRĐ của Trung Quốc là rất tốt. Ủy ban CCRĐ ở Việt Nam phạm sai lầm, như coi thành phần địa chủ lên quá nhiều, đánh vào thành phần phú nông và trung nông, đánh vào những người chỉ có một ít ruộng đất nhưng nguồn thu nhập chính là những nghề nghiệp khác, đánh vào những địa chủ kháng chiến, địa chủ có công với cách mạng, đặc biệt là đánh tràn lan vào các cơ sở Đảng, thì đó là sai lầm của Ủy ban CCRĐ Việt Nam, chứ không phải là sai lầm của các cố vấn Trung Quốc".

  Ông Nguyễn Minh Cần, nguyên Phó chủ tịch Hà Nội, đã hết sức ưu tư về việc "những người lãnh đạo cộng sản trong Bộ Chính trị và đứng đầu chính phủ đã từng được bà che giấu, nuôi ăn, tặng vàng, nay đang làm Chủ tịch nước, Tổng Bí thư, Ủy viên ban chấp hành, Thủ tướng, Phó Thủ tướng đã lạnh lùng chuẩn y một bản án tử hình như vậy! Phát súng đầu tiên của CCRĐ nổ vào đầu của một người phụ nữ yêu nước đã từng giúp đỡ cho những người cộng sản! Phát súng đó tự nó đã nói lên nhiều điều về các lãnh tụ cộng sản! Nó báo trước những tai hoạ khôn lường cho toàn dân tộc!".

  Nhà văn Vũ Thư Hiên nhận xét một cách dứt khoát: "Câu chuyện về Hồ Chí Minh trong thâm tâm chống lại chủ trương Cải cách ruộng đất, bực bội vì việc mở màn bằng việc bắn một người đàn bà, như một số người bào chữa cho ông là một chuyện tầm phào. Một lệnh ông Hồ ban ra không phải là chỉ cứu được bà Nguyễn Thị Năm, nó còn cứu hằng ngàn người bị giết oan trong cả Cải cách ruộng đất lẫn Chỉnh đốn tổ chức do Lê Văn Lương song song tiến hành. Ông không cứu ai cho tới khi những sai lầm tích tụ lại thành cái nhọt bọc. Lúc cái nhọt bọc vỡ ra ông mới tỉnh cơn mê. Nhưng đã muộn" .

  Vũ Thư Hiên còn cho biết ông Vũ Đình Huỳnh, nguyên thư ký riêng của Hồ Chí Minh, đã nói thẳng với ông Hồ: "Máu đồng bào, đồng chí đã đổ mà Bác vẫn còn ngồi yên được à? Chúng ta tuy không có học, chúng ta dốt, chúng ta phải vừa làm vừa học xây dựng chính quyền, vì dốt nát chúng ta mắc mọi sai lầm, nhưng chúng ta không có quyền để tay chúng ta nhuốm máu đồng bào đồng chí". Cũng qua Vũ Thư Hiên ta biết được ông Vũ Đình Huỳnh đã "... khẳng định người chịu trách nhiệm chính là ông Hồ Chí Minh, chứ không phải là Trường Chinh. Trường Chinh chỉ là con dê tế thần cho ông Hồ".

  Điểm qua những hồi ký, suy nghĩ, ưu tư kể trên, ta thấy được vụ án Nguyễn Thị Năm nói riêng và CCRĐ nói chung còn rất nhiều uẩn khúc. Những uẩn khúc này không phải chỉ liên quan đến các nạn nhân hay gia đình nạn nhân CCRĐ. Nó còn in đậm nét trong tâm trí của những người đã một thời tin vào chủ nghĩa cộng sản, vào lý tưởng cộng sản, vào sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh và ĐCS, trong đó có người từng trực tiếp tham gia CCRĐ. Những uẩn khúc này cần phải được làm sáng tỏ.

  Trong tập tài liệu Phát động quần chúng và tăng gia sản xuất của tác giả C.B. do báo Nhân Dân xuất bản năm 1955, trang 27 và 28, có bài "Địa chủ ác ghê". Bài viết này đã được đăng trên báo Nhân Dân ngày 21 tháng 7 năm 1953 và phổ biến lại trong tập liệu này. Đúng như nhà báo Thành Tín cho biết, "các phóng viên báo chí các nhà văn hạ phóng tham gia cải cách đã viết sẵn bài tố cáo, lên án, kết tội bà Năm rồi". Nhân tiện người viết xin được đăng toàn bài để bạn đọc có thể cùng suy ngẫm.

  Địa chủ ác ghê

  Thánh hiền dạy rằng: "Vi phú bất nhân". Ai cũng biết rằng địa chủ thì ác: như bóc lột nhân dân, tô cao lãi nặng, chây lười thuế khoá - thế thôi. Nào ngờ có bọn địa chủ giết người không nháy mắt. Đây là một thí dụ:

  Mụ địa chủ Cát-hanh-Long cùng hai đứa con và mấy tên lâu la đã:

  * Giết chết 14 nông dân.

  * Tra tấn đánh đập hằng chục nông dân, nay còn tàn tật.

  * Làm chết 32 gia đình gồm có 200 người - năm 1944, chúng đưa 37 gia đình về đồn điền phá rừng khai ruộng cho chúng. Chúng bắt làm nhiều và cho ăn đói. Ít tháng sau, vì cực khổ quá, 32 gia đình đã chết hết, không còn một người.

  * Chúng đã hãm chết hơn 30 nông dân - Năm 1945, chúng đưa 65 nông dân bị nạn đói ở Thái Bình về làm đồn điền. Cũng vì chúng cho ăn đói bắt làm nhiều. Ít hôm sau, hơn 30 người đã chết ở xóm Chùa Hang.

  * Năm 1944-45, chúng đưa 20 trẻ em mồ côi về nuôi. Chúng bắt các em ở dưới hầm, cho ăn đói mặc rách, bắt làm quá sức lại đánh đập không ngớt. Chỉ mấy tháng, 15 em đã bỏ mạng.

  Thế là ba mẹ con địa chủ Cát-hanh-Long, đã trực tiếp, gián tiếp giết ngót 260 đồng bào!

  Còn những cảnh chúng tra tấn nông dân thiếu tô thiếu nợ, thì tàn nhẫn không kém gì thực dân Pháp. Thí dụ:

  * Trời rét, chúng bắt nông dân cởi trần, rồi dội nước lạnh vào người. Hoặc bắt đội thùng nước lạnh có lỗ thủng, nước rỏ từng giọt vào đầu, vào vai, đau buốt tận óc tận ruột.

  * Chúng trói chặt nông dân, treo lên xà nhà, kéo lên kéo xuống.

  * Chúng đóng gióng trâu vào mồm nông dân, làm cho gẫy răng hộc máu. Bơm nước vào bụng, rồi giẫm lên bụng cho hộc nước ra.

  * Chúng đổ nước cà, nước mắm vào mũi nông dân, làm cho nôn sặc lên.

  * Chúng lấy nến đốt vào mình nông dân, làm cho cháy da bỏng thịt.

  * Đó là chưa kể tội phản cách mạng của chúng. Trước kia mẹ con chúng đã thông đồng với Pháp và Nhật để bắt bớ cán bộ. Sau Cách mạng tháng Tám, chúng đã thông đồng với giặc Pháp và Việt gian bù nhìn để phá hoại kháng chiến.

  Trong cuộc phát động quần chúng, đồng bào địa phương đã đưa đủ chứng cớ rõ ràng ra tố cáo. Mẹ con Cát-hanh-Long không thể chối cãi, đã thú nhận thật cả những tội ác hại nước hại dân. Thật là:

  Viết không hết tội, dù chẻ hết tre rừng,
  Rửa không sạch ác, dù tát cạn nước bể!

  (21-7-1953)

  Vì bài báo gọi bà Nguyễn Thị Năm là Cát-hanh-Long nên người viết theo đó mà gọi. Có người còn gọi bà là bà Cát Thanh Long hay bà Cát Thành Long, không biết danh hiệu nào là đúng?

  Nhà báo Thành tín cũng viết: "Một số nông dân chất phác ngây thơ, kể rằng bà Năm rất tốt, nhân từ, hay đi chùa, làm việc thiện, có nhiều cán bộ chiến sĩ là con nuôi của bà, bà có công với kháng chiến, nên xếp là địa chủ kháng chiến". Nhóm từ "mấy tên lâu la" được dùng trong bài báo nêu trên có lẽ để kết tội các nông dân hiền hoà, chất phác đã không chịu đấu tố bà Năm và hai người con của bà.

  Báo Nhân Dân là cơ quan tuyên truyền của Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, bài báo phải được duyệt xét kỹ của Trung ương Đảng trước khi cho phổ biến. Khi đọc bài báo này, người viết cảm nhận một điều là bố cục, hình thức và văn phong của bài viết rất tương tự với bản "Tuyên ngôn Độc lập" do Hồ Chí Minh đọc tại quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, phần lên án thực dân Pháp.

  Tập tài liệu Phát động quần chúng và tăng gia sản xuất ghi rõ tên tác giả các bài viết trong đó là C.B. - đây là một trong những bút hiệu của Hồ Chí Minh. Chỉ riêng trong tập 6 (từ 1-1951 đến 7-1954) của bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập do nhà xuất bản Sự Thật Hà Nội in năm 1989, người viết đã đếm được tất cả 15 bài viết của Hồ Chí Minh ký tên là C.B.

  Không thấy bài viết này được nhắc đến trong bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập. Tuy nhiên trong Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử tập 5 trang 418 ghi rõ: "Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Địa chủ phản động ác ghê, ký bút danh Đ. X. đăng trên báo Cứu Quốc, số 2459 (ngày 2/11/1953), tố cáo tội ác của một số địa chủ phản động đã cấu kết với thực dân và bù nhìn để phản dân, phản nước, mưu phá hoại chính sách ruộng đất của Chính phủ. Chúng là bọn ‘mặt người dạ thú’ và tội ác của chúng là ‘tuyệt vô nhân đạo’." Có thể bài viết của ông Hồ trên báo Nhân Dân đã được đăng lại trên báo Cứu Quốc.

  Khi đọc bản thảo bài viết này, ông Nguyễn Minh Cần nhớ lại năm 1953 ông đã được đọc bài "Địa chủ ác ghê" từ nội san Cải cách ruộng đất được phổ biến trong nội bộ Đảng Lao động và các cán bộ CCRĐ.

  Ông Hoàng Văn Chí có viết trong khoá chỉnh huấn trung ương nhằm đả thông tư tưởng đảng viên và cán bộ làm công tác CCRĐ, Hồ Chí Minh đã ví von: "đế quốc là con hổ mà địa chủ là bụi rậm để cho hổ núp. Vì vậy muốn đuổi hổ phải phá cho kỳ hết bụi rậm." (Hoàng Văn Chí, Từ thực dân đến cộng sản, Chương 12, trang 90).

  Khác với các vụ xử tử trong CCRĐ sau này, Hoàng Tùng xác nhận Bộ Chính trị đã họp và quyết định về vụ xử bắn bà Năm. Ông Nguyễn Minh Cần nói rõ hơn: "bà đã bị quy là địa chủ cường hà ác bá, bị đoàn CCRĐ xử án tử hình, Ủy ban CCRĐ Trung ương duyệt y và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam chuẩn y". Theo người viết, ít nhất có 7 lý do để bà Năm được chọn làm thí điểm đầu tiên cho cuộc phóng tay phát động quần chúng CCRĐ:

  * Thứ nhất, phương châm chính trong CCRĐ là "thà giết lầm 10 người vô tội, còn hơn để thoát một kẻ thù". CCRĐ là một cuộc đấu tranh giai cấp giữa bần cố nông và địa chủ (nông dân có ruộng). Do đó địa chủ không thể được lọt lưới, được bỏ sót. Bà Năm lại có đến 2,789 mẫu đất (Thanh Cần, trang 3), là một đại địa chủ.

  * Thứ nhì, phát súng đầu tiên bắn vào một phụ nữ để xác định CCRĐ là một cuộc đấu tranh giai cấp và trong đấu tranh giai cấp không phân biệt địa chủ phong kiến là phụ nữ hay đàn ông, già hay trẻ...

  * Thứ ba, như Hồ Chí Minh thường tuyên bố "toàn dân kháng chiến", địa chủ đã chấp nhận ở lại vùng kháng chiến, đương nhiên là chấp nhận theo, đóng góp, tham gia kháng chiến. Xử bắn bà, và những địa chủ trong vùng kháng chiến, là để phủ nhận công lao đóng góp của thành phần này. Nay đã có Quốc tế Cộng sản, có giai cấp công nông, khẩu hiệu "toàn dân kháng chiến" không còn cần thiết nữa.

  * Thứ tư, bắn bà Năm là dấu hiệu cho phép trừng phạt tất cả những người có ruộng đất, có tài sản, có ảnh hưởng kinh tế chính trị trong và ngoài Đảng Lao động Việt Nam. Theo ông Đoàn Duy Thành, bà Năm là địa chủ đã hiến ruộng cho chính quyền kháng chiến.

  * Thứ năm, ảnh hưởng kinh tế và chính trị của bà, và của các địa chủ khác, cần phải được thủ tiêu để mở đường xây dựng chế độ chuyên chế toàn trị.

  * Thứ sáu, xử bắn bà Năm, và giai cấp địa chủ, là nhằm sách động nông dân thực thi sách lược "chia để trị".

  * Thứ bẩy, xử bắn bà Năm và tiêu diệt giai cấp địa chủ là nhằm nâng cao quyền lực của Hồ Chí Minh và ĐCS. Nguyễn Văn Trấn đã viết: "Các đoàn CCRĐ đã rút kinh nghiệm về cách đem phạm nhân đi bắn, và đã cho lệnh bắn sau lưng kẻ thọ hình. Vì kinh nghiệm cho thấy, đem trói nó vào nọc trụ để bắn thì nó sẽ la to Hồ Chí Minh muôn năm, Đảng Lao động muôn năm" (Nguyễn Văn Trấn, trang 270). Vũ Thư Hiên cũng nhắc đến việc có người đã tự tử để lại bức thư tuyệt mệnh: "Oan cho tôi lắm, cụ Hồ ơi. Tôi trung thành với cụ với Đảng. Tôi không phản bội, Hồ Chí Minh muôn năm!" (Vũ Thư Hiên, chương 1).

  Chính vì những lý do trên mà Hồ Chí Minh mới đích thân viết bài trên báo Nhân Dân đấu tố bà Năm.

  Trong một lá thư, đề ngày 18/8/1956, gởi đến "đồng bào nông thôn" nhân dịp CCRĐ căn bản đã hoàn thành, Hồ Chí Minh xác định CCRĐ là "một thắng lợi vô cùng to lớn""có thắng lợi này là nhờ Đảng và Chính phủ ta có chính sách đúng đắn". Ông viết tiếp: "Cải cách ruộng đất là một cuộc đấu tranh giai cấp chống phong kiến, một cuộc cách mạng long trời lở đất, quyết liệt gay go. Lại vì kẻ địch phá hoại điên cuồng; vì một số cán bộ ta chưa nắm vững chính sách, chưa thực đi đúng đường lối quần chúng; vì sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ có chỗ thiếu cụ thể, thiếu kiểm tra đôn đốc, cho nên khi CCRĐ đã xảy ra những khuyết điểm sai lầm" (Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 7, trang 507). Riêng việc "kẻ địch phá hoại điên cuồng" đã được ông giải thích như sau: "Như con giun không biết nhảy, khi ta giẫm lên nó, nó cũng giãy trước khi chết. Giai cấp địa chủ cũng thế." (Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 7, trang 358).

  Vài năm sau, nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập ĐCSVN, 6/1/1960, Hồ Chí Minh lại gắn liền cuộc kháng chiến chống Pháp và cuộc CCRĐ, ông tuyên bố: "Buổi đầu kháng chiến, Đảng vẫn tiếp tục thực hiện chính sách giảm tô, giảm tức. Nhưng đến lúc kháng chiến đã phát triển mạnh, cần phải bồi dưỡng hơn nữa lực lượng nhân dân, chủ yếu là nông dân thì Đảng đã cương quyết phát động quần chúng cải cách ruộng đất hoàn thành thực hiện người cày có ruộng. Nhờ chính sách đúng đắn này, lực lượng kháng chiến ngày càng mạnh thêm và đã liên tục thu được nhiều thắng lợi" (Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 8, trang 596).

  Hồ Chí Minh đã hiểu rõ nguyện vọng của dân tộc là độc lập, tự do, dân chủ, hạnh phúc, người cày có ruộng... Trong điều 12, Hiến pháp 1946, còn được gọi là “Hiến pháp Cụ Hồ” vì ông là trưởng ban soạn thảo Hiến pháp, đã xác định: "Quyền tư hữu tài sản của công dân Việt Nam được bảo đảm". CCRĐ chẳng những vi hiến, nó còn là một tội ác với số nạn nhân chưa thể hay không bao giờ có thể tính được. Hồ Chí Minh đã lợi dụng các khao khát, các ước vọng của người dân để xây dựng quyền lực cho ông và cho ĐCS Việt Nam.

  CCRĐ không phải chỉ tàn sát những thường dân vô tội. Nó còn phá hoại những truyền thống tốt đẹp, phá hoại đạo lý luân thường, phá hoại tâm linh văn hoá của dân tộc Việt Nam (xin xem Nguyễn Minh Cần). Quả lời ông Vũ Đình Huỳnh "... khẳng định người chịu trách nhiệm chính là ông Hồ Chí Minh, chứ không phải là Trường Chinh. Trường Chinh chỉ là con dê tế thần cho ông Hồ" là hoàn toàn chính xác.

  Bài viết này mong làm sáng tỏ, làm minh bạch một phần của quá khứ, không phải để gợi lại hận thù, mà để xây dựng con đường đi tới tránh xa những tội ác mà người đi trước như Hồ Chí Minh đã mắc phải.

  Tài liệu tham khảo

  * C.B., Phát động quần chúng và tăng gia sản xuất, Báo Nhân Dân, 1955

  * Đoàn Duy Thành, Làm người rất khó, làm người xã hội chủ nghĩa khó hơn

  * Hoàng Tùng, Những kỷ niệm về Bác Hồ, Điện thơ Câu lạc bộ Dân Chủ

  * Hoàng Văn Chí, Từ thực dân đến cộng sản, Bản dịch của Mạc Định, Nhà xuất bản Chân Trời Mới, Sài Gòn, 1964

  * Hoàng Văn Hoan, Giọt nước trong biển cả

  * Thanh Cần, Tội ác bóc lột địa tô của giai cấp địa chủ, Nhà xuất bản Sự Thật, 1955

  * Thành Tín, Mặt thật

  * Nguyễn Văn Trấn, Viết cho Mẹ và Quốc hội, Văn Nghệ California, USA, 1997

  * Nguyễn Minh Cần, Xin đừng quên tội ác! ... Nửa thế kỷ trước

  * Vũ Thư Hiên, Đêm giữa ban ngày

  * Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia, Hà Nội, 1995

  * Hồ Chí Minh Toàn tập, Viện Mác Lê Nin, Nhà xuất bản Sự Thật, Hà Nội, 1989

  Ảnh chụp bài viết “Địa chủ ác ghê” từ nguồn: C.B., Phát động quần chúng và tăng gia sản xuất, báo Nhân Dân, 1955

  Nguồn: Talawas.org
  Chủ đề: Lịch sử

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  26 phản hồi

  Phản hồi: 

  Năm năm đã trôi qua. Cánh Cò tôi lưu trữ bài viết này trong máy tính. Hôm nay, sau hai tháng trở lại và comment trên Dân luận này với cái nick khác. Tôi nhận thấy điều gì? Tầng lớp Intellektuell người Việt ta trên Dân luận này đã luôn bám sát được từng bước tiến bộ trí thức của nhân loại, trong khi tầm suy nghĩ của tầng lớp bình dân (còm sĩ) hầu như không tiến triển. Phải chăng đó là một thất bại của tầng lớp tinh hoa trong việc truyền bá tư tưởng và tri thức của Văn minh nhân loại ?

  Phản hồi: 

  Bác Quang Duy ơi!
  Bài viết của bác kết thúc bằng câu dưới đây:
  "Bài viết này mong làm sáng tỏ, làm minh bạch một phần của quá khứ, không phải để gợi lại hận thù, mà để xây dựng con đường đi tới tránh xa những tội ác mà người đi trước như Hồ Chí Minh đã mắc phải".

  Với câu kết thúc nói trên, bác muốn tỏ ra mình khách quan, nhưng cái đầu đề của bài bác viết (BÀ CÁT THÀNH LONG VÀ ÔNG HỒ CHÍ MINH) lại không chứng tỏ điều đó. Trong bài, bác toàn nêu những nhân chứng chống ông Hồ, và cái "đinh" của bác chốt vào bản án là bài "Địa Chủ Ác Ghê" do chính ông Hồ viết ra. Tôi nghe lời khuyên, đã đọc bài đó và ngẫm nghĩ thì thấy "cái đinh" này chưa thuyết phục.
  Mong rằng bác sẽ có những bài khác, thuyết phục hơn nữa.

  Trong diễn đàn này chúng ta đọc được 2 câu:

  Câu 1: Đối với một số người, ông Hồ quá cứng rắn, tàn bạo. Đối với một số người khác, ông Hồ quá mềm yếu. Thế mới biết nhận xét về một con người thật khó lắm thay! (hết trích)
  Nghĩa câu đó là hiện nay đang có 2 loại ý kiến, ở hai phe, nhận xét trái ngược về ông Hồ: Phe lên án hết mức (coi là tàn bạo), nhưng lại có phe bênh vực.

  Câu 2: Nhân vật HCM rất phức tạp, không dễ bằng vài (chục) bài viết mà có thể dìm ông ta xuống bùn hay đưa lên mây xanh.
  Nghĩa là 2 phe tranh cãi về nhân vật HCM sẽ còn dài dài. Không phải sữ có vài chục, mà vài trăm bài mới đủ?

  Tôi xin liều mạng (thử) cố khách quan đưa ra nhận xét: Ai chống; si bênh?

  Phe bênh ông Hồ gồm:
  - Nhóm 1 là Những người đang sống dưới chế độ Pháp thuộc bỗng được giải phóng, với một chính phủ có Bản Tuyên Bố Độc Lập, sau đó là Bản Hiến Pháp 1946 mà tác giả là Hồ Chí Minh, đó cũng là người đứng đầu chính phủ. Hầu hết dân VN khi đó coi ông Hồ như thánh. Qua 60 năm, số này giảm dần, được bổ sung bằng những người trẻ tuổi được học ở trường về công trạng HCM, với nội dung thật, giả lẫn lộn (nếu toàn là giả thì lộ ngay, không qua được mắt quần chúng, trí thức và lão thành đâu).
  Chính đây là đối tượng rất đông đảo mà chúng ta cần tuyên truyền để họ nhìn ra sự thật. Các bài viết cần nhằm vào đối tượng này, nhưng điều đáng tiếc là thần tượng còn ngự trị khá vững trong đầu óc họ.
  Nếu trang web có một bài gọi HCM là "dâm tặc", "tội đồ" thì họ chứi... cả trang ngay. May, DanLuan chưa có bài nào như vậy.

  - Nhóm 2 là Những người đang đưa ông Hồ thành thần tượng vì lợi ích riêng (giữ quyền cai trị). Những người này thực ra rất thiểu số, nhưng lại chiếm dụng các phương tiện thông tin rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, mọi phương cách của họ không thu được kết quả tương ứng với công sức bỏ ra. Không những ngày càng ít hiệu quả mà ngày càng gây phản cảm, phản tác dụng.
  Không ai có thể tuyên truyền làm thay đổi hành vi, suy nghĩ của số người này. Đừng tốn công với họ.

  - Nhóm 3 là Những người có trình độ, có điều kiện tìm hiểu về ông Hồ qua quan hệ trực tiếp, hoặc các tài liệu khách quan. Số này không nhiều. Họ đủ điều kiện và năng lực đọc mọi ý kiến và lập luận của phe đối lập, chứ không chỉ một chiều đâu. Đây chính là đối tượng để chúng ta có thể trao đổi bình đẳng, thẳng thắn, tôn trọng nhau, nhằm tìm ra sự thật. Họ và chúng ta đều muốn có những hội nghị khoa học, hoàn toàn tự do ngôn luận. Cả hai bên đều sẵn sàng phục thiện trước chân lý nếu được bên kia chứng minh. Chính các sự thật tìm ra bằng con đường trao đổi khoa học sẽ thuyết phục nhóm 1.
  Nhưng nhóm 2 bằng quyền lực trong tay đã và sẽ ngăn cản chúng ta và họ làm cái chuyện trao đổi này. Chính do vậy, các bài nghiên cứu (bênh và lên án) rất khách quan, khoa học... của bên nào thì bên ấy tự đăng lên (báo lề phải và lề trái).

  Câu hỏi: Liệu DânLuận có thể mời tác giả "lề phải" đăng bài của họ trên diễn đàn này, với điều kiện sau đó là tranh luận thẳng thắn với nhau? Đây chính là một cách hòa giải giữa dân, giữa các nhà khoa học, mà bất cần chính quyền CS xen vào.

  Tôi muốn rút ra một điều: Dân Luận nên có những bài viết như thế nào về HCM?

  Phản hồi: 

  Chúng ta đang thảo luận một sự kiện lịch sử (cách đây đã 60 năm), khi đó Hiến Pháp 1946 đã soạn thảo xong, nhưng chưa đến thời điểm "toàn dân phúc quyết" thì Pháp đã đánh VN. Do vậy, bản hiến pháp tiến bộ này (so với khi đó) chưa hề có giá trị thi hành).
  Biết rõ bối cảnh thì quan điểm của chúng ta mới phù hợp được.

  Ấy thế mà có một quý vị lại đem tình hình hiện nay (thế kỷ XXI) áp dụng vào lịch sử, đòi hỏi ông Hồ sau khi nhận lỗi trong CCRĐ phải từ chức trước quốc hội (theo chế độ pháp quyền), để cho phó chủ tịch lên thay. Xin nói ngay, khi đó đã làm gì có chế độ pháp quyền ở VN? Và cũng cóc có ai là phó chủ tịch lúc đó.

  Tôi đồ rằng quý vị này chỉ 50 tuổi là cùng. Tôi còn ít tuổi hơn thế, nhưng tôi hỏi kỹ người già - về bối cảnh - rồi mới dám nói. Tôi chỉ hỏi han về bối cảnh thôi nhé, còn về quan điểm thì mỗi người mỗi ý.

  Phản hồi: 

  [quote=Khách][quote=Khách]Đối với một số người, ông Hồ quá cứng rắn, tàn bạo. Đối với một số người khác, ông Hồ quá mềm yếu. Thế mới biết nhận xét về một con người thật khó lắm thay!

  Với tôi, CCRĐ là cần thiết, một việc không thể không làm để thực hiện lời hứa "Người cày có ruộng" trong kháng chiến. Chính là cách thức thực hiện sai lầm có vấn đề. Với sức ép của Mao và tư tưởng Maoist, ông Hồ và CQ VN (do đã phải dựa vào TQ và LX để đánh Pháp) khó có thể có lựa chọn nào khác ngoài việc chiều lòng các cố vấn TQ trong việc định lượng ai là địa chủ. Một lực lượng lớn nông dân nghèo khổ không có ruộng được dẫn dắt sai đã tạo nên những sai lầm chết người. Chính ông Hồ là người dám nhận ra sai lầm và dám sửa sai. Một việc trước và sau ông không ai dám (hay không thèm) làm.

  "Đánh đổ thần tượng" kiểu này chả bao giờ thành công mà cũng chả có tác dụng gì. Mọi người ai cũng giữ ý kiến của mình nên chả có thần tượng nào đổ cả.[/quote]

  1) " Chính ông Hồ là người dám nhận ra sai lầm và dám sửa sai. "

  Câu này sai đối với một nước pháp quyền.
  Khi thực sự tôn trọng pháp quyền và tự trọng, ông Hồ là chủ tịch nước, xảy việc sai nghiêm trọng gây chết người thì trước hết :
  - nên từ chức chủ tịch nước trước quốc hội và phó chủ tịch nước tạm thời nắm quyền chủ tịch
  - quốc hội lập một ủy ban điều tra song song với VKSNDTC
  - toà án NDTC lập phiên tòa xét xử và kết án. Có thể với chức vụ nguyên chủ tịch, được hưởng án treo và bãi nhiệm chức vụ chủ tịch vĩnh viễn. Kết án những người có trách nhiệm liên đới như Trường Chinh, ... Bồi thường nạn nhân

  2) " Một việc trước và sau ông không ai dám (hay không thèm) làm. "

  Thế mới biết VN ta không có ai tôn trọng pháp luật và có lòng tự trọng . Văn hóa từ chức là không có !

  3) "khó có thể có lựa chọn nào khác ngoài việc chiều lòng các cố vấn TQ "

  Ồ VN có lẽ chưa bao giờ có độc lập tự do. Lúc thì nghe theo LX+TQ, lúc thì LX, lúc thì TQ.
  Hồ Chí Minh đã phải than "không có gì quý hơn độc lập tự do" !

  Giành độc lập cho VN là đúng và chính đáng nhưng đánh Pháp để rồi phải lệ thuộc LX và TQ thì VN làm gì có độc lập mà đất nước lại bị tàn phá !![/quote]

  Bác áp dụng nhận thức hiện nay vào việc phán xét quá khứ thì không cứ ông Hồ, rất nhiều tổng thống Mỹ trong quá khứ, bao gồm ông Washington, đã duy trì chế độ Nô lệ và phân biệt chủng tộc, phân biệt tôn giáo, phân biệt giới tại Mỹ đều có tội hết và đều phải bị lên án, đánh đổ thần tượng. Thế mới biết người Việt mình thật hơn đứt người Mỹ trong việc gìn giữ sự thù hằn.

  Phản hồi: 

  [quote=Khách]Đối với một số người, ông Hồ quá cứng rắn, tàn bạo. Đối với một số người khác, ông Hồ quá mềm yếu. Thế mới biết nhận xét về một con người thật khó lắm thay!

  Với tôi, CCRĐ là cần thiết, một việc không thể không làm để thực hiện lời hứa "Người cày có ruộng" trong kháng chiến. Chính là cách thức thực hiện sai lầm có vấn đề. Với sức ép của Mao và tư tưởng Maoist, ông Hồ và CQ VN (do đã phải dựa vào TQ và LX để đánh Pháp) khó có thể có lựa chọn nào khác ngoài việc chiều lòng các cố vấn TQ trong việc định lượng ai là địa chủ. Một lực lượng lớn nông dân nghèo khổ không có ruộng được dẫn dắt sai đã tạo nên những sai lầm chết người. Chính ông Hồ là người dám nhận ra sai lầm và dám sửa sai. Một việc trước và sau ông không ai dám (hay không thèm) làm.

  "Đánh đổ thần tượng" kiểu này chả bao giờ thành công mà cũng chả có tác dụng gì. Mọi người ai cũng giữ ý kiến của mình nên chả có thần tượng nào đổ cả.[/quote]

  1) " Chính ông Hồ là người dám nhận ra sai lầm và dám sửa sai. "

  Câu này sai đối với một nước pháp quyền.
  Khi thực sự tôn trọng pháp quyền và tự trọng, ông Hồ là chủ tịch nước, xảy việc sai nghiêm trọng gây chết người thì trước hết :
  - nên từ chức chủ tịch nước trước quốc hội và phó chủ tịch nước tạm thời nắm quyền chủ tịch
  - quốc hội lập một ủy ban điều tra song song với VKSNDTC
  - toà án NDTC lập phiên tòa xét xử và kết án. Có thể với chức vụ nguyên chủ tịch, được hưởng án treo và bãi nhiệm chức vụ chủ tịch vĩnh viễn. Kết án những người có trách nhiệm liên đới như Trường Chinh, ... Bồi thường nạn nhân

  2) " Một việc trước và sau ông không ai dám (hay không thèm) làm. "

  Thế mới biết VN ta không có ai tôn trọng pháp luật và có lòng tự trọng . Văn hóa từ chức là không có !

  3) "khó có thể có lựa chọn nào khác ngoài việc chiều lòng các cố vấn TQ "

  Ồ VN có lẽ chưa bao giờ có độc lập tự do. Lúc thì nghe theo LX+TQ, lúc thì LX, lúc thì TQ.
  Hồ Chí Minh đã phải than "không có gì quý hơn độc lập tự do" !

  Giành độc lập cho VN là đúng và chính đáng nhưng đánh Pháp để rồi phải lệ thuộc LX và TQ thì VN làm gì có độc lập mà đất nước lại bị tàn phá !!

  Phản hồi: 

  Đối với một số người, ông Hồ quá cứng rắn, tàn bạo. Đối với một số người khác, ông Hồ quá mềm yếu. Thế mới biết nhận xét về một con người thật khó lắm thay!

  Với tôi, CCRĐ là cần thiết, một việc không thể không làm để thực hiện lời hứa "Người cày có ruộng" trong kháng chiến. Chính là cách thức thực hiện sai lầm có vấn đề. Với sức ép của Mao và tư tưởng Maoist, ông Hồ và CQ VN (do đã phải dựa vào TQ và LX để đánh Pháp) khó có thể có lựa chọn nào khác ngoài việc chiều lòng các cố vấn TQ trong việc định lượng ai là địa chủ. Một lực lượng lớn nông dân nghèo khổ không có ruộng được dẫn dắt sai đã tạo nên những sai lầm chết người. Chính ông Hồ là người dám nhận ra sai lầm và dám sửa sai. Một việc trước và sau ông không ai dám (hay không thèm) làm.

  "Đánh đổ thần tượng" kiểu này chả bao giờ thành công mà cũng chả có tác dụng gì. Mọi người ai cũng giữ ý kiến của mình nên chả có thần tượng nào đổ cả.

  Phản hồi: 

  [quote=Khách]
  ...
  3) Rõ ràng, một số vị đấu tranh cho Dân Chủ, Tự Do có chủ trương hạ bệ thần tượng của CS. Làm được thế thì tuyệt vời. Tôi sống ở trong nước, có rất nhiều dịp tiếp xúc đồng bào, tôi chỉ nói rằng khi viết về ông Hồ nên đứng trung lập, khách quan, không mạt sát, chửi bới. Sao cho thuyết phục người đọc rằng ông Hồ không "thần thánh" như ta tưởng.
  ...[/quote]

  Ở đây tôi không bàn đến cá nhân Hồ Chí Minh

  Việc chính quyền thần tượng hóa cá nhân chỉ hay xảy ra ở những nước độc tài, toàn trị
  Cho dù cá nhân này có nhiều ưu điểm, làm nhiều việc tốt cho đất nước nhưng không phải vì vậy mà ra rả hàng ngày trên truyền thông như internet kêu gọi phải học tập theo cá nhân này ...

  Việc sùng bái cá nhân làm hạ thấp dân trí khiến họ đôi khi mù quáng vì có tâm lý phải biết ơn và trung thành tuyệt đối, đảng phái cuả cá nhân này sẽ lợi dụng tấm bình phong này để xây dựng thêm những huyền thoại không có thật về nhân vật này, bóp méo lịch sử, mưu đồ cá nhân, trục lợi đất nước, đây là một hành động lưu manh của giới cầm quyền
  Thú thật, lúc tôi còn là khăn quàng đỏ tiểu học, tôi đã cứ tưởng HCM là ông tiên, làm cái gì cũng đúng và học trò của ông tiên cũng vậy !

  Không ai phản đối ca ngợi một nhân vật nhưng phải đúng sự thật và chỉ nên làm vào một ngày kỷ niệm duy nhất trong năm ví dụ sinh nhật, ...

  Tất cả mọi hoạt động chính quyền phải chỉ dựa trên luật pháp và giám sát có hiệu quả.

  Tất cả mọi hoạt động xã hội dân sự phải để tự do vận hành, tránh sùng bái cá nhân và chính trị hóa cao độ như hiện nay ở VN

  Phản hồi: 

  [quote=Khách]Đã trót comment vài lời ở diễn đàn này, lại được một vài quý vị ưu ái có lời bình và trao đổi lại, tôi rất cảm tạ.
  Tôi xin nói vắn tắt quan điểm của tôi về đề tài chúng ta đang bàn.

  1) Đảng CS phải duy trì một thần tượng (cứ mất thiêng dần) nói lên họ khá lúng túng. Tuy nhiên, họ đã điều tra rộng rãi, thấy rằng Nông dân và những tầng lớp dân trí kém (chiếm 70%) vẫn tôn sùng ông Hồ. Do vậy họ kết luận: Hình tượng ông Hồ vẫn còn tác dụng với số này.
  Họ đủ khôn để không đề cao cụ Lê Duẩn, Lê Đức Thọ... Các vị cứ kiểm nghiệm coi thử.

  Dân oan mất đất tưởng rằng oán hận chế độ đến xương tuỷ, nhưng vẫn nói rằng "nếu còn cụ Hồ thì bọn cường hào không thể lộng hành".
  Tôi đã cho một số các ông, bà, anh, chị ở quê đọc một số bài phê phán ông hồ tuy khá nhẹ nhàng, có lý lẽ, chứng cứ, lời lẽ ôn hoà, nhưng đa phần họ không tin. Một số còn chửi người viết.
  Một cách đối phó của CS là viết bài lên web mạt sát ông Hồ với giọng điệu thô bỉ (tên dâm tặc), gây ấn tượng rằng đó là trang web rất vô văn hoá. Nhiều người đọc xong, không muốn đọc các bài khác nữa. Vậy chúng ta viết bài nhằm đối tượng nào?

  2) Tôi đọc lại bài Địa Chủ Ác Ghê, thấy ông Hồ viết khá gượng gạo. Người chủ trì thảo hiến pháp 1946, vì sao có thể viết như vậy? Ông Hồ là tác giả nhiều bài báo chứ không phải lần đầu viết.

  3) Rõ ràng, một số vị đấu tranh cho Dân Chủ, Tự Do có chủ trương hạ bệ thần tượng của CS. Làm được thế thì tuyệt vời. Tôi sống ở trong nước, có rất nhiều dịp tiếp xúc đồng bào, tôi chỉ nói rằng khi viết về ông Hồ nên đứng trung lập, khách quan, không mạt sát, chửi bới. Sao cho thuyết phục người đọc rằng ông Hồ không "thần thánh" như ta tưởng.

  Biết ơn, kính chào.[/quote]

  Trích :
  " Một cách đối phó của CS là viết bài lên web mạt sát ông Hồ với giọng điệu thô bỉ (tên dâm tặc), gây ấn tượng rằng đó là trang web rất vô văn hoá. Nhiều người đọc xong, không muốn đọc các bài khác nữa. Vậy chúng ta viết bài nhằm đối tượng nào ? "

  Tôi đồng ý với bác Khách là không nên viết với "giọng điệu thô bỉ".

  Nếu viết được với phong cách khách quan, đưa ra sự thật theo quan điểm tự do và dân chủ là tốt nhất.

  Bởi cùng một câu "trung thành", phong kiến và độc tài bắt buộc người dân cho dù là sai trái
  Còn tư do và dân chủ thì chỉ đòi hỏi tôn trọng pháp luật được soạn thảo trong tình thần dân chủ và chấp nhận rộng rãi

  Tuy nhiên không phải là dễ đâu.
  Tôi thực sự vốn ít quan tâm đến HCM bằng các sự kiện xã hội đang xảy ra bây giờ nhưng vấn đề là CQ CS cứ ra rả về tư tưởng và đạo đức HCM trên tất cả các trang webs lề phải cho nên đôi khi rất bực mình

  Phản hồi: 

  Đã trót comment vài lời ở diễn đàn này, lại được một vài quý vị ưu ái có lời bình và trao đổi lại, tôi rất cảm tạ.
  Tôi xin nói vắn tắt quan điểm của tôi về đề tài chúng ta đang bàn.

  1) Đảng CS phải duy trì một thần tượng (cứ mất thiêng dần) nói lên họ khá lúng túng. Tuy nhiên, họ đã điều tra rộng rãi, thấy rằng Nông dân và những tầng lớp dân trí kém (chiếm 70%) vẫn tôn sùng ông Hồ. Do vậy họ kết luận: Hình tượng ông Hồ vẫn còn tác dụng với số này.
  Họ đủ khôn để không đề cao cụ Lê Duẩn, Lê Đức Thọ... Các vị cứ kiểm nghiệm coi thử.

  Dân oan mất đất tưởng rằng oán hận chế độ đến xương tuỷ, nhưng vẫn nói rằng "nếu còn cụ Hồ thì bọn cường hào không thể lộng hành".
  Tôi đã cho một số các ông, bà, anh, chị ở quê đọc một số bài phê phán ông hồ tuy khá nhẹ nhàng, có lý lẽ, chứng cứ, lời lẽ ôn hoà, nhưng đa phần họ không tin. Một số còn chửi người viết.
  Một cách đối phó của CS là viết bài lên web mạt sát ông Hồ với giọng điệu thô bỉ (tên dâm tặc), gây ấn tượng rằng đó là trang web rất vô văn hoá. Nhiều người đọc xong, không muốn đọc các bài khác nữa. Vậy chúng ta viết bài nhằm đối tượng nào?

  2) Tôi đọc lại bài Địa Chủ Ác Ghê, thấy ông Hồ viết khá gượng gạo. Người chủ trì thảo hiến pháp 1946, vì sao có thể viết như vậy? Ông Hồ là tác giả nhiều bài báo chứ không phải lần đầu viết.

  3) Rõ ràng, một số vị đấu tranh cho Dân Chủ, Tự Do có chủ trương hạ bệ thần tượng của CS. Làm được thế thì tuyệt vời. Tôi sống ở trong nước, có rất nhiều dịp tiếp xúc đồng bào, tôi chỉ nói rằng khi viết về ông Hồ nên đứng trung lập, khách quan, không mạt sát, chửi bới. Sao cho thuyết phục người đọc rằng ông Hồ không "thần thánh" như ta tưởng.

  Biết ơn, kính chào.

  Phản hồi: 

  [quote=Khách]Dưới đây là comment của tôi viết ở bài của bác Lữ Phương nhận xét về Hoàng Tùng.

  Tôi đã hỏi ông nội tôi, nay trên 90 tuổi.
  ...
  Đánh đổ thần tượng cũng là một cách hay, cần ghi công cho Quang Duy và nhiều người khác. Tuy nhiên, hãy suy nghĩ kỹ về tác dụng, cân nhắc lợi và hại, khi mà 70% số dân trong nước còn ngưỡng mộ HCM, hễ đọc một bài (họ cho là) "bôi nhọ" là họ chửi và không thèm đọc các bài khác nữa.[/quote]
  Tôi cảm thấy thích bài phản hồi này.
  Một bài phản hồi với lời lẽ đúng mực và khiêm tốn.

  Nhưng cũng chính vì lẽ đó càng làm cho ta thấy "Bác Hồ vĩ đại" của chúng ta hoàn toàn không như Đảng tuyên truyền và bắt dân ta phải học tập "tư tưởng".
  Nếu mọi người đọc kĩ sẽ nhận ra Hồ Chí Minh là một người như thế nào.

  Một nhà báo giỏi và trung thực thì không bao giờ tìm cách hướng dư luận đi theo cách suy nghĩ của mình bằng cách xen vào trong đó những bình luận của cá nhân ra ngoài những sự kiện đã đưa ra trong bài viết.Và như vậy đọc giả có thể nhận ra các tin của tác giả đưa ra có trung thực hay không.Trong trường hợp tác giả"dựng đứng"một thông tin nào đó thì đọc giả cần nhiều nguồn tin khác nhau để kiểm chứng.
  Trường hợp dân trong nước đọc một bài (mà họ cho rằng)"bôi nhọ"rồi không thèm đọc các bài khác nữa thì đó là những đọc giả đọc theo cảm tính và định kiến,không có tư duy độc lập.Tôi không chắc là số này chiếm bao nhiêu phần trăm,nhưng sự thật là những người có định kiến thì rất khó thay đổi những gì họ đã tin.Và càng khó thuyết phục họ hơn nữa khi họ không thèm nghe ý kiến của người khác(ở đây là các nhà báo).

  Như vậy thật không có gì khó hiểu khi Đảng "ta" có nhiều bồi bút đến thế vì chính thủ lãnh của họ cũng là một bồi bút và hiểu rõ làm thế nào để bắt người khác viết theo ý mình.

  NCM

  Phản hồi: 

  Có một comment gợi ý rằng nên đọc lại bài "Địa Chủ Ác Ghê" coi thử tâm trạng người viết.

  Đây đúng là bài của HCM, ông ta không thể chối được. Coi ngày tháng (21-7-1953), thì đó là ngày đã đấu xong, bắn xong bà Nguyễn Thị Năm.
  Khi ấy mới "tổng kết" các tội - toàn là do nông dân kể ra, lập tức được ghi lại tại chỗ, không cần điều tra - và báo cáo lên trung ương. Dẫu muốn ghép ông Hồ tội trực tiếp chủ trương CCRĐ, cũng khó tin rằng ông ta (rất hiểu về pháp quyền tư bản) lại có thể tin vào cái Bản Tổng Kết Tội Ác này.

  Sao một người đã từng viết hàng ngàn bài báo, có cả những bài tự viết đăng bằng ngoại ngữ, tường thuật có, nghị luận có, mà sao bài này nó "thế nào ấy", đọc xong thấy rất gượng gạo. Cái tên bài đã thiếu nghiêm túc, cứ như trò đùa với "tội ác".
  Rồi... chỉ có "ba mẹ con và mấy tên lâu la" mà làm được nhiều việc quá (toàn tội ác). Đặc biệt, không nêu tí nào chuyện bóc lột kinh tế. Ông Hồ đủ trình độ để thấy rằng địa chủ (dù có tội ác hay không) thì mục đích bóc lột kinh tế là quan trọng nhất của họ.
  Tôi thấy câu dưới đây (trong bài báo Địa chủ ác ghê) nó thế nào ấy.

  "Trong cuộc phát động quần chúng, đồng bào địa phương đã đưa đủ chứng cớ rõ ràng ra tố cáo. Mẹ con Cát-hanh-Long không thể chối cãi, đã thú nhận thật cả những tội ác hại nước hại dân" (hết trích).

  Với cương vị chủ tịch đảng, chủ tịch nước, dứt khoát ông Hồ phải chịu trách nhiệm về CCRĐ. Trách nhiệm đến mức nào, cần phân tích cho rõ, cho thuyết phục. Dù quy trách nhiệm dưới góc độ quan tòa hay góc độ nghiên cứu khoa học, cũng cần khách quan, công bằng và lương thiện. Nếu chỉ nhằm duy nhất một mục đích buộc tội, bôi xấu, đánh đổ... thì viết thế nào chẳng được. Tha hồ. Khối cách. Vẫn có nhiều chỗ đăng cơ mà.
  Cầm được bút, viết được bài, lại càng cần công bằng, đạo đức và lương thiện - ít nhất là lương thiện với người đã chết không thể cãi lại người sống đang mạt sát mình được nữa.

  Đụng đến thần tượng của đa số dân (dù là dân thường) càng cần khách quan, thận trọng thì mới thuyết phục. Vì sự nghiệp dân chủ, tự do, chúng ta cũng nên cân nhắc lợi - hại.

  Phản hồi: 

  [quote=Khách]
  ...
  Đánh đổ thần tượng cũng là một cách hay, cần ghi công cho Quang Duy và nhiều người khác. Tuy nhiên, hãy suy nghĩ kỹ về tác dụng, cân nhắc lợi và hại, khi mà 70% số dân trong nước còn ngưỡng mộ HCM, hễ đọc một bài (họ cho là) "bôi nhọ" là họ chửi và không thèm đọc các bài khác nữa.[/quote]

  Bác Khách,

  Tôi nghĩ câu "Đánh đổ thần tượng" là không chính xác cho ở đây.
  Bác Khách căn cứ vào đâu để có con số 70% số dân trong nước ? Đã có ai làm thống kê thăm dò ý kiến "một cách trung thực" chưa ? Người dân đã tiếp cận thông tin đa chiều trước khi thăm dò ý kiến tự do chưa ? Đã làm thăm dò ý kiến bao nhiêu lần trong từ 1975 cho đến nay 2010 ?

  Tôi nghĩ bác Khách qua trung gian Cụ ông (ông nội của bác Khách), nếu có những chi tiết "có thật" liên quan đến một giai đoạn lịch sử được coi là đẫm máu và một số người bị oan ở VN thì nên đưa cho mọi người cùng biết trong mục đích nghiên cứu lịch sử của VN nói riêng và của nhân loại nói chung

  Lịch sử là lịch sử, chúng ta nên tôn trọng nó, những gì đã xảy ra
  Những ai không tin, đó là quyền của họ nhưng sự thật vẫn là sự thật .
  Tại sao lại sợ sự thật cho dù nó làm mình thất vọng ? Có ai đó đã viết rằng "lịch sử không phải là nơi để phi tang quá khứ"

  Hãy có một tư duy mở (open mind) để xét nhìn một sự kiện thay vì nhắm mắt, bịt tai để "ngưỡng mộ" những việc không có thật và sai

  Phản hồi: 

  Dưới đây là comment của tôi viết ở bài của bác Lữ Phương nhận xét về Hoàng Tùng.

  Tôi đã hỏi ông nội tôi, nay trên 90 tuổi.
  Tuổi ông Lữ Phương (khoảng 70) không thể biết được oai quyền của Stalin, sau đó là của Mao, đối với mọi lãnh tụ CS ở các nước nhỏ yếu đâu.
  Stalin và Mao cho họ ngồi ở vị trí cao "được ngày nào biết ngày ấy". HCM cũng vậy thôi. HCM rất biết thân phận mình trước hai vị hung thần CS. Hai vị đó đều thực hiện rất sớm chuyện chiếm lấy các nước xung quanh (LX có 15 nước chư hầu; TQ nuốt 4 nước: Mãn, Hồi, Tạng, Mông).
  Do vậy, thời đó, VN cần khôn khéo và biết "liệu cái thần hồn".

  VN khi đó lại còn đang phải đương đầu với Pháp rồi sau đó là Mỹ, lại càng phụ thuộc vào hai "nước bạn" khổng lồ. Ông nội tôi bảo: Phải gọi LX và TQ là các "nước cha" của VN mới đúng.
  Thảo luận thuần túy bằng suy luận (dù có vẻ có cơ sở) nên thận trọng.
  Nhân vật HCM rất phức tạp, không dễ bằng vài (chục) bài viết mà có thể dìm ông ta xuống bùn hay đưa lên mây xanh.
  Tôi cũng chỉ biết "ừ, ào" nghe ông nội mình nói những gì cụ đã trải nghiệm bản thân. Thời nước ta thuộc Pháp, cụ chỉ là cử nhân (nay nước ta có 2 triệu người như cụ, ai thèm nghe cụ). Hết trích.

  Xin nói tiếp
  Tôi đưa bài của ông Nguyễn Quang Duy cho cụ xem. Cụ bảo, ông này đúng là trí thức bàn giấy, y như cụ 50-60 năm trước. Nghĩa là sưu tầm tài liệu trên giấy, theo chủ đề, rồi viết theo mục tiêu mà mình tự đề ra để người đọc "tự kết luận" đúng theo ý mình.

  Ông nội tôi giỏi chữ Pháp, nhưng trước khi học chữ Pháp thì cụ đã có nhiều năm học chữ nho (do Hán Học đã lạc hậu), do vậy cụ có thể "bút đàm" với cố vấn TQ ở Đoàn Ủy CCRĐ trung ương và Đoàn Ủy Thái Nguyên (cùng đóng ở Đại Từ). Cụ chạy như con thoi giữa hai Đoàn Ủy này. Sau khi "đấu" xong bà Năm, người ta tổng kết những "tội ác" của bà (do miệng những người đấu tố nói ra) và phát thanh ầm ỹ cả miền Bắc. Cố vấn TQ đề nghị ông Hồ có bài "giác ngộ nông dân" và đưa cho ông bản tổng kết tội ác địa chủ Thị Năm để ông viết. Cứ coi lời văn bài báo thì hiểu tâm trạng người viết.
  Ông nội tôi bảo, bài của Quang Duy sẽ được loang rộng, hơi đâu mà mình cải chính một chi tiết.

  Đánh đổ thần tượng cũng là một cách hay, cần ghi công cho Quang Duy và nhiều người khác. Tuy nhiên, hãy suy nghĩ kỹ về tác dụng, cân nhắc lợi và hại, khi mà 70% số dân trong nước còn ngưỡng mộ HCM, hễ đọc một bài (họ cho là) "bôi nhọ" là họ chửi và không thèm đọc các bài khác nữa.

  Phản hồi: 

  [quote=Khách]
  ...
  Thứ ba: Lãnh đạo là những con người bằng xương, bằng thịt
  Trong quá trình chỉ đạo ắt có sai lầm.Các vị anh hùng của dân tộc như Lê Lợi…Có sai lầm không? Tại sao chúng ta vẫn ca ngợi?.Các người có thể phê phán, chửi rủa những người đang đương chức đương quyền nếu các người thấy họ làm không đúng ý các người.Nhưng các người không nên lôi những người đã khuất ra để xả hận, xả thù,Đó chính là những kẻ bất nhân.

  Phản hồi bởi Nguyễn Thuận Phẩm | Tháng Năm 22, 2010 | Trả lời[/quote]

  - " Lãnh đạo là những con người bằng xương, bằng thịt. Trong quá trình chỉ đạo ắt có sai lầm" rất chính xác, vậy hãy ngừng ngay tất cả các chiến dịch mà đảng CSVN vẫn hàng ngà ra rả đánh bóng Hồ Chí Minh để mọi người phải học theo đạo đức và đất nước phải đi theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  - " Lê Lợi…Có sai lầm không? Tại sao chúng ta vẫn ca ngợi? "

  Không ai ca ngợi Lê Lợi ra rả hàng ngày trên 600 báo, internet, ... và cũng không ai ghi vào hiến pháp theo tư tưởng Lê Lợi và theo một chủ nghĩa theo kiểu "Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh ..."
  Là người phạm sai lầm lớn lao và chủ nghĩa cũng không hiện thực, tai sao bắt người khác phải ca ngợi và đưa vào HP ?

  - " Các người có thể phê phán, chửi rủa những người đang đương chức đương quyền nếu các người thấy họ làm không đúng ý các người "

  Vấn đề là các người này làm sai nhưng vẫn tự hào là họ làm theo lời Hồ Chí Minh dạy. Nếu họ luôn khẳng định là họ làm theo ý riêng của họ thì lại là vấn đề khác

  - " Nhưng các người không nên lôi những người đã khuất ra để xả hận, xả thù "
  Lịch sử phải rạch ròi, không thể chê giấu và khuất tất những việc xấu cũng như tốt
  Lịch sử không phải là nơi trình diễn thời trang, nơi chỉ phô ra cái đẹp cái hào nhoáng nhưng cố tình xóa bỏ, che giấu cái xấu xa nếu vậy là có tội với lịch sử, với dân tộc và nhân loại

  Phản hồi: 

  Tư liệu trích dẫn có đầy, toàn là tuyển tập HCM,...chính thống của Đảng ta không đó, vậy vẫn nói là xuyên tạc, vu khống được, phản xạ y như một con rô bốt.

  Phản hồi: 

  "Không còn luận điệu nào để chống đối. Cạn cả những chuyện bịa, vu khống. Thôi thì gắng lôi những chuyện thời tám hoánh ra làm con bài vậy. Xin nói rằng lừa đảo chính trị bây giờ khó lắm. Ngay các vị TW chỉ đạo tuyên truyền người dân còn căn cứ thực tế mà chắt lọc đúng, sai huống chi mấy bài viết rẻ tiền trên các diễn đàn.
  Những chuyện như Mỹ tàn sát bà con mình ở Mỹ Lai, rải bom na pan, chất độc da cam, ném bom hủy diệt Khâm Thiên, Diệm lê máy chém vv… không hề nhắc lại, chỉ thấy cải cách ruộng đất cứ được nhai đi nhai lại, thế mới thấy mục đích của người viết bài cũng như các bài phản hồi là VÌ DÂN ta mà cống hiến tiếng nói của mình. Ngứa quá".
  Tại sao lại không nói về những vấn đề lịch sử mà Nhân dân còn chưa biết rõ ?????. Chính đảng của bạn (ĐCS) cũng rêu rao là: "Dân ta phải biết Sử ta mà". Có rất nhiều vấn đề trong thời kỳ từ năm 1945 đến nay mà bản thân tôi và cả HỌ nhà tôi rất muốn biết đến mà chưa bao giờ biết được. Chính nhờ những trang mạng được gọi là lề trái như trang Dân Luận này mà chúng tôi đã sáng tỏ được nhiều vấn đề. Vì vậy, tôi thay mặt cả HỌ nhà tôi xin cám ơn trang DL đã mang đến những bài viết bổ ích như vậy cho mọi người cùng biết, và cũng mong rằng từ đây trở đi DL hãy sưu tầm càng nhiều càng tốt những bài viết về quá khứ mà Dân ta chưa từng được biết (qua các sách lịch sử viết theo ý đảng & thông tin từ các báo lề phải). Xin cám ơn rất nhiều.
  Người con Sài Gòn: HS-TS-VN

  Phản hồi: 

  Xin trả lời các bác.Các bác tham khảo bài viết của ông Nguyễn Thuận Phẩm gửi ông Doàn huy Minh ở báo Tổ Quốc.
  Gửi Doàn huy Minh.
  Những sai lầm lớn của Đảng CS và Hồ Chí Minh mà huy Minh đưa ra rất chính xác,tôi không hề có ý định bao che, ngụy biện.Bởi nó xảy ra ngay trên quê hương tôi,sau này nghe ông nội tôi và bố tôi kể lại rành mạch.Đặc biệt ông tôi kể lại cụ thể là một ông trong làng tôi kinh tế tương đối(So với thời bấy giờ),có tương đối nhiều ruộng đất, có thuê người cày cấy.Nhưng ông này rất thương bà con nghèo thường hay cho họ khoai sắn khi giáp hạt. Thế nhưng khi xẩy ra đấu tố ông này cũng bị dân đấu đến khốn cùng kể cả những người ông thường hay giúp đỡ cũng trở mặt ra tay đấu tố.Nói vậy có nghĩa là tôi biết rất tận tường. Tuy nhiên quan điểm tôi lại khác hẵn với những quan điểm các người đưa ra:
  Thứ nhất:Chỉ thị từ Trung ương đưa ra và người trực tiếp thi hành ở địa phương là cả một vấn đề phức tạp.Cũng như hiện nay thôi chế độ chính sách nhà nước rất rõ ràng đối với nông dân, cán bộ công nhân viên chức, thế nhưng về đến địa phương nhiều nơi họ vẫn không thực hiện triệt để.Họ đưa ra nhiều lý do như kinh phí,cơ sở vật chất,những khó khăn của địa phương vv…Có những nơi thực hiện nhưng lại sai toẹt.
  Trở lại chuyện cải cách ruộng đất Đảng CS và Cụ Hồ Chí Minh đang thực hiện đã kịp thời nhận ra sai lầm nên đã sửa sai ngay sau đó. Ông Trường Chinh đã xin từ chức tổng bí thư.Cụ Hồ đã đứng ra xin lỗi ND cả nước.Cái sai này chính thức xuất
  phát trình độ yếu kém của các ông cán bộ CS cơ sở. Nắm không vững chủ trương, làm càn dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
  Tuy vậy, là người đứng đầu một đất nước, Cụ Hồ phải gánh trách nhiệm là lẽ đương nhiên.Huy Minh chắc cũng không lạ gì trình độ của các vị lãnh đạo cơ sở lúc bấy giờ.Có người mới học được ba chữ ở các lớp bình dân học vụ.Họ phần lớn là những nông dân ra đi kháng chiến văn hoá quá hạn hẹp hành động sai là lẽ đương nhiên.Huy Minh chắc cũng biết rằng sau CM tháng 8-1945, 95% dân số VN mù chữ, chưa phục hồi được thì phải lại cầm súng kháng Pháp.Sách giáo khoa Lịch sử lớp
  12(Cũ trang 122) đã viết: “Trong quá trình thực hiện cải cách ruộng đất,chúng ta cũng đã phạm một số sai lầm như đấu tố cả những địa chủ kháng chiến, những người thuộc tầng lớp trên có công với cách mạng, quy nhầm thành địa chủ một số nông dân, cán bộ , bộ đội, Đảng viên…Sai lầm còn thể hiện trong phương pháp là đấu tố tràn lan thô bạo, thiếu phân biệt đối xử.
  Nhưng những sai lầm khuyết điểm đó được Đảng và chính phủ phát hiện và có chủ trương biện pháp khắc phục, sửa chữa ngay khi kết thúc cải cách”.
  Nói như vậy Đảng CS và cụ Hồ đã nhận ra ngay sai lầm từ lúc đó.Sự sửa sai là một hành động biết lỗi trước ND đó chính là điều tốt đẹp.Cái đáng nguyền rủa là những kẻ biết sai mà không chịu nhận lỗi, có đúng vậy không Huy Minh?
  Đối với Cụ Hồ Khi kết tội Cụ chúng ta cần suy xét thời điểm LS.Lúc đó tuân thủ nguyên tắc “Thiểu số phục tùng đa số”Một mình Cụ có muốn làm khác, đâu được. Huy Minh nên biết rằng từ năm 1931 đến 1935 Cụ bị Trần Phú sau đó là Hà Huy Tập phê phán về đường lối cải lương “Liên minh với Tư sản và địa chủ vừa và nhỏ” không đúng đường lối đấu tranh giai cấp của Quốc tế Cộng sản.Cụ đâu phải là Ngọc Hoàng Đại đế muốn làm gì thì làm?
  Thứ hai: Vụ “Nhân văn giai phẩm” cũng là một sai lầm. Tuy nhiên sai lầm này khác hẳn với sai lầm của cải cách ruộng đất.Sai lầm này xuất phát bởi chính sách văn hoá lúc bấy giờ phải đi vào khuôn khổ, là phục vụ kháng chiến.Người viết chỉ được viết theo một chiều nhằm phục vụ kháng chiến mà thôi.Về mặt này có cái ưu và cái nhược của nó.Ưu điểm là nó có tác dụng động viên thiết thực những chiến sĩ trên mặt trận,ND ở hậu phương.Việt cộng chiến thắng đối phương,trong đó, mặt này đã có một sự đóng góp to lớn.Nhược điểm của nó là bóp nghẹt tự do ngôn luận. Các văn nghệ sĩ lúc bấy giờ đã đi lệch quỹ đạo chủ trương nên họ chịu sự thiệt thòi âu cũng từ yêu cầu của lịch sử.Ngay hiện nay mặt này cũng chưa được cởi trói hẳn nói gì đến thời đại Cụ Hồ sống.Sao lại lấy vấn đề này để kết tội Cụ khi Cụ đã không còn nữa.Trí tuệ và lòng nhân từ các người để đâu?
  Thứ ba: Lãnh đạo là những con người bằng xương, bằng thịt
  Trong quá trình chỉ đạo ắt có sai lầm.Các vị anh hùng của dân tộc như Lê Lợi…Có sai lầm không? Tại sao chúng ta vẫn ca ngợi?.Các người có thể phê phán, chửi rủa những người đang đương chức đương quyền nếu các người thấy họ làm không đúng ý các người.Nhưng các người không nên lôi những người đã khuất ra để xả hận, xả thù,Đó chính là những kẻ bất nhân.

  Phản hồi bởi Nguyễn Thuận Phẩm | Tháng Năm 22, 2010 | Trả lời

  Phản hồi: 

  Nói về nạn nhân của Cải cách ruộng đất, tôi xin được trích dẫn 1 đoạn trong Hồi ký của nhà thơ Hữu Loan được đăng tải trên trang Bauxite Vn:

  .............

  Định mệnh đưa đẩy, dắt tôi đến với một phụ nữ khác, sống cùng tôi cho đến tận bây giờ. Cô tên Phạm Thị Nhu, cũng là phụ nữ có tâm hồn sâu sắc. Cô vốn là một nạn nhân của chiến dịch Cải cách ruộng đất, đấu tố địa chủ năm 1954, 1955.


  Vợ nhà thơ Hữu Loan – Bà Phạm Thị Nhu

  Lúc đó tôi còn là Chính trị viên của Tiểu đoàn. Tôi thấy tận mắt những chuyện đấu tố. Là người có học, lại có tâm hồn nghệ sĩ nên tôi cảm thấy chán nản quá, không còn hăng hái nữa. Thú thật, lúc đó tôi thất vọng vô cùng. Trong một xã thuộc huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cách xa nơi tôi ở 15 cây số, có một gia đình địa chủ rất giàu, nắm trong tay gần năm trăm mẫu tư điền.

  Trước đây, ông địa chủ đó giàu lòng nhân đạo và rất yêu nước. Ông thấy bộ đội Sư đoàn 304 của tôi thiếu ăn nên ông thường cho tá điền gánh gạo đến chổ đóng quân để ủng hộ. Tôi là Trưởng phòng tuyên huấn và Chính trị viên của Tiểu đoàn nên phải thay mặt anh em ra cám ơn tấm lòng tốt của ông, đồng thời đề nghị lên Sư đoàn trưởng trao tặng bằng khen ngợi để vinh danh ông.

  Thế rồi, một hôm, tôi nghe tin gia đình ông đã bị đấu tố. Hai vợ chồng ông bị đội Phóng tay phát động quần chúng đem ra cho dân xỉ vả, rồi chôn xuống đất, chỉ để hở hai cái đầu lên. Xong họ cho trâu kéo bừa đi qua đi lại hai cái đầu đó cho đến chết. Gia đình ông bà địa chủ bị xử tử hết, chỉ có một cô con gái 17 tuổi được tha chết nhưng bị đội Phóng tay phát động đuổi ra khỏi nhà với vài bộ quần áo cũ rách. Tàn nhẫn hơn nữa, chúng còn ra lệnh cấm không cho ai được liên hệ, nuôi nấng hoặc thuê cô ta làm công. Thời đó, cán bộ cấm đoán dân chúng cả việc lấy con cái địa chủ làm vợ làm chồng.

  Biết chuyện thảm thương của gia đình ông bà địa chủ tôi hằng nhớ ơn, tôi trở về xã đó xem cô con gái họ sinh sống ra sao vì trước kia tôi cũng biết mặt cô ta. Tôi vẫn chưa thể nào quên được hình ảnh của một cô bé cứ buổi chiều lại lén lút đứng núp bên ngoài cửa sổ nghe tôi giảng Kiều ở trường Mai Anh Tuấn. Lúc gần tới xã, tôi gặp cô ta áo quần rách rưới, mặt mày lem luốc. Cô đang lom khom nhặt những củ khoai mà dân bỏ sót, nhét vào túi áo, chùi vội một củ rồi đưa lên miệng gặm, ăn khoai sống cho đỡ đói. Quá xúc động, nước mắt muốn ứa ra, tôi đến gần và hỏi thăm và được cô kể lại rành rọt hôm bị đấu tố cha mẹ cô bị chết ra sao. Cô khóc rưng rức và nói rằng gặp ai cũng bị xua đuổi; hằng ngày cô đi mót khoai ăn đỡ đói lòng, tối về ngủ trong chiếc miếu hoang, cô rất lo lắng, sợ bị làm bậy và không biết ngày mai còn sống hay bị chết đói.

  Hết trích.

  Tôi không hình dung được cảnh đấu tố rồi chôn sống người ta chỉ để hở cái đầu rồi cho Trâu bò kéo bừa cày qua cày lại như thời trung cổ kia nó hừng hực khí thế như thế nào.

  Kinh dị

  Phản hồi: 

  [quote=Hồ Gươm]Xin các bác không bàn ra ngoài chủ đề của bài chủ nữa nhé!

  Có một điểm chúng ta nên chú ý đó là tác giả bài viết này đã dựa vào phần lớn nguồn tư liệu chính thống của đảng TA, số còn lại cũng là nguồn từ những nhân vật có tên tuổi đã một thời cùng "đắp chung tấm chăn, cùng chia ngọt sẻ bùi" với lãnh tụ, do vậy cũng khó có thể "bào chữa" cho những sai lầm của ai đó. :D[/quote]

  Bác Hồ Gươm và các độc giả DL,

  Tôi đồng ý với câu kết. Hơn nữa lịch sử phải rõ ràng và trung thực nếu có thể :

  " Bài viết này mong làm sáng tỏ, làm minh bạch một phần của quá khứ, không phải để gợi lại hận thù, mà để xây dựng con đường đi tới tránh xa những tội ác mà người đi trước như Hồ Chí Minh đã mắc phải "

  Tôi post nhưng không được đăng vì có lẽ viết mạnh tay . Nay viết lại vài điểm về CCRĐ. Đúng là trước 1954, việc CCRĐ hoặc giảm tô đã xảy ra ở các vùng tề (vùng do Viet Minh (VM) kiểm soát)
  Bác cả tôi, tuy là con địa chủ, lúc đó theo VM, 1953 có chứng kiến một số vụ giảm tô nhưng nên gọi mà CCRĐ thì đúng hơn vì có người chết
  Tôi không nghe bác cả kể về cố vấn TQ, đáng tiếc là bác cả tôi mất hơn 10 năm nay rồi nếu không tôi có thể hỏi kỹ hơn

  Cái phi lý và độc ác của CCRĐ là họ cố tình giết địa chủ cho dù địa chủ hoàn toàn hợp tác, giao đất cho nhà nước
  Bác cả tôi kể có địa chủ (loại trung nông) dâng toàn bộ ruộng cho nhà nước mà không hề phản kháng. Thế nhưng họ vẫn bị xử án nhục nhã và giam trong chòi ngoài ruộng. Sau đó bị chết vì đói và lạnh !

  Chính vì lý do đó, sợ bố mẹ bị đấu tố chết, bác cả tôi, rời vùng tề, suốt đêm quay về Hà Nôi hối thúc đại gia đình phải bỏ trốn vào miền nam năm 1954

  Bác cả tôi cho rằng CCRĐ là một hành động vô nhân đạo, một sự trả thù để giết thành phần địa chủ chứ không phải thuần túy là chia đất cho người nghèo và trừng trị cường hào

  Giống như phát xít Đức, để thuần chủng và nắm kinh tế, họ giết dân Do Thái

  Người CSVN thời đó, đứng đầu là Hồ Chí Minh, để bảo vệ thành quả của đảng CSVN, họ lấy đất và giết thành phần địa chủ

  Phản hồi: 

  Xin các bác không bàn ra ngoài chủ đề của bài chủ nữa nhé!

  Có một điểm chúng ta nên chú ý đó là tác giả bài viết này đã dựa vào phần lớn nguồn tư liệu chính thống của đảng TA, số còn lại cũng là nguồn từ những nhân vật có tên tuổi đã một thời cùng "đắp chung tấm chăn, cùng chia ngọt sẻ bùi" với lãnh tụ, do vậy cũng khó có thể "bào chữa" cho những sai lầm của ai đó. :D

  Phản hồi: 

  "Những chuyện như Mỹ tàn sát bà con mình ở Mỹ Lai, rải bom na pan, chất độc da cam, ném bom hủy diệt Khâm Thiên, Diệm lê máy chém vv… không hề nhắc lại"

  Nhắc lại đây: Chấp nhận VNCH như Triều Tiên chấp nhận Hàn Quốc thì có những thảm cảnh đó không?
  Tội Lỗi không của riêng ai. Thảm sát xảy ra là tội của Mỹ-Ngụy. Để xảy ra thảm sát là lỗi của đảng TA. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân thì mới khá lên được.

  Phản hồi: 

  [quote=Khách]Không còn luận điệu nào để chống đối. Cạn cả những chuyện bịa, vu khống. Thôi thì gắng lôi những chuyện thời tám hoánh ra làm con bài vậy. Xin nói rằng lừa đảo chính trị bây giờ khó lắm. Ngay các vị TW chỉ đạo tuyên truyền người dân còn căn cứ thực tế mà chắt lọc đúng, sai huống chi mấy bài viết rẻ tiền trên các diễn đàn.
  Những chuyện như Mỹ tàn sát bà con mình ở Mỹ Lai, rải bom na pan, chất độc da cam, ném bom hủy diệt Khâm Thiên, Diệm lê máy chém vv… không hề nhắc lại, chỉ thấy cải cách ruộng đất cứ được nhai đi nhai lại, thế mới thấy mục đích của người viết bài cũng như các bài phản hồi là VÌ DÂN ta mà cống hiến tiếng nói của mình. Ngứa quá.[/quote]

  Có đây :

  http://danluan.org/node/5542#comment-17777

  Khi đảng thỏa thuận với phía Mỹ rằng không kiện chính phủ Mỹ "vụ da cam" để đổi lấy Mỹ bỏ cấm vận và Mỹ đồng ý bỏ phiếu cho vào WTO, thì Mặt Trận đã hầu đảng bằng cách cho thành lập (trong một đêm) cái "Hội nạn nhân", đủ mọi ban, bệ, có hệ thống tổ chức từ trung ương tới cơ sở và kết nạp trong nháy mắt trên 4 triệu hội viên. "Sáng kiến" của nặt trận là... kiện nơi sản xuất mà không kiện nơi sử dụng. Chúng ta rất hiểu nỗi đau của đồng bào bị dị tật, trong đó hẳn là có những người do chất dioxin. Nhưng nếu VN chưa chứng minh được về mặt khoa học (bị tòa bác bỏ) thì nên kêu gọi nhân đạo hơn là cứ theo đuổi vụ kiện. Nhưng phải kiện mới oai, mới đúng ý đảng.

  Phản hồi: 

  [quote=Khách]Không còn luận điệu nào để chống đối. Cạn cả những chuyện bịa, vu khống. Thôi thì gắng lôi những chuyện thời tám hoánh ra làm con bài vậy. Xin nói rằng lừa đảo chính trị bây giờ khó lắm. Ngay các vị TW chỉ đạo tuyên truyền người dân còn căn cứ thực tế mà chắt lọc đúng, sai huống chi mấy bài viết rẻ tiền trên các diễn đàn.
  Những chuyện như Mỹ tàn sát bà con mình ở Mỹ Lai, rải bom na pan, chất độc da cam, ném bom hủy diệt Khâm Thiên, Diệm lê máy chém vv… không hề nhắc lại, chỉ thấy cải cách ruộng đất cứ được nhai đi nhai lại, thế mới thấy mục đích của người viết bài cũng như các bài phản hồi là VÌ DÂN ta mà cống hiến tiếng nói của mình. Ngứa quá.[/quote]

  Tại sao ở đời có những kẻ hễ cái gì không thích thì cũng cho rằng người khác không thích và cấm người khác làm ? Những kẻ này mà cầm quyền thì chúng sẽ ác ôn đến đâu ?

  Báo này là báo của tư nhân, ban biên tập có quyền lựa chọn bài mà họ muốn đăng. Ai thích thì đọc ai không thích thì thôi. Vài bài của Dân Luận tôi chỉ đọc độ 1/4 bài, nếu không thấy thích thì ngừng. Có sao đâu ?

  - "Không còn luận điệu nào để chống đối. Cạn cả những chuyện bịa, vu khống"

  Chẳng biết chính ai đang vu khống đây ?

  - 600 báo lề phải, tivi chẳng phải đã và đang năm nào cũng nói về vụ Mỹ Lai, ... đó sao ? Ai muốn đăng những bài này thì cứ việc đăng ký thành viên rồi vào Diễn Đàn Dân Luận và x-cafeVN tha hồ đăng. Có ai cấm đâu ? Chỉ có điều là không dùng lời mạ lị và tự bịa đặt

  - " ... là VÌ DÂN ta mà cống hiến tiếng nói của mình "
  Đây là không gian mở bày tỏ quan điểm dành cho mọi người, lề phải cũng như trái. Các báo ở VN chỉ dành riêng cho lề phải thì đương nhiên những người có quan điểm khác chỉ có vài báo ở nước ngoài là có thể trình bày quan điểm lề trái như DL. Do đó ở đây lề trái nhiều hơn phải. Hơn nữa nếu lề trái nhiều hơn phải thì rõ ràng quan điểm dân có khuynh hướng nào thì đã rõ

  - " chỉ thấy cải cách ruộng đất cứ được nhai đi nhai lại " :
  đây là một chuyện nghiêm trọng của lịch sử cho nên phải nghiên cứu kỹ cũng như những sự kiện lịch sử khác. Việc CCRĐ bị đảng CSVN bưng bít những gì có thể cho nên cần phải biết rõ bao nhiêu nạn nhân, trách nhiệm của ai và tại sao họ làm như vậy ! Nạn nhân thực sự là những ai, được bồi thường vật chất ra sao ? Người chết thì tên gì, ở đâu, là ai, chết như thế nào, tại sao ? Đây là một vụ thảm sát do cố tình hay vô ý vì ngu dốt ...
  Chính phủ VN đã xử lý vụ này ra sao ? Công bố những gì ? đã có tòa án nào xét xử chưa và ai bị kết án, ...

  Hồ Chí Minh là người phát động chiến dịch này trên cương vị chủ tịch đảng và chủ tịch nước thế nhưng vẫn chỉ nghe chính quyền CS đổ lỗi cho Trường Chinh, tổng bí thư lúc ấy. Sau đó Hồ Chí Minh chỉ xin lỗi và Trường Chinh mất chức tổng bí thư và qua làm chủ tịch quốc hội, sau này lại trở lại chức vụ TBT thay Lê Duẩn.
  Và như không có gì, đảng CS vẫn hàng ngày vinh danh Hồ Chí Minh như một người đạo đức và nhân ái, ... !!
  Một việc tội ác như vây mà không ai bị kết án và ở VN mọi chuyện đều bị cấm bàn đến và xóa hết dấu vết lịch sử !!

  Phản hồi: 

  [quote=Khách]Không còn luận điệu nào để chống đối. Cạn cả những chuyện bịa, vu khống. Thôi thì gắng lôi những chuyện thời tám hoánh ra làm con bài vậy. Xin nói rằng lừa đảo chính trị bây giờ khó lắm. Ngay các vị TW chỉ đạo tuyên truyền người dân còn căn cứ thực tế mà chắt lọc đúng, sai huống chi mấy bài viết rẻ tiền trên các diễn đàn.
  Những chuyện như Mỹ tàn sát bà con mình ở Mỹ Lai, rải bom na pan, chất độc da cam, ném bom hủy diệt Khâm Thiên, Diệm lê máy chém vv… không hề nhắc lại, chỉ thấy cải cách ruộng đất cứ được nhai đi nhai lại, thế mới thấy mục đích của người viết bài cũng như các bài phản hồi là VÌ DÂN ta mà cống hiến tiếng nói của mình. Ngứa quá.[/quote]
  Bác nói nửa vời và vô lý quá !
  Tôi mong bác chỉ ra những chỗ vu khống trước khi bác hạ lời phán.
  Các vị TW của bác tuyên truyền như thế nào dân đâu lạ.
  "Ăn như rồng cuốn,Nói như rồng leo,làm như mèo mửa".Bác có cần những chứng cớ cho câu nói này không?Hay bác lại hạ câu "xanh rờn":Vu khống?
  Bác nói về Mỹ lai thì tôi hỏi bác ,bác có biết cô bé trong tấm ảnh tên là gì và hiện nay đang ở đâu không?
  Bác nói về Khâm thiên thì tôi hỏi bác,ngày xưa Đảng tuyên tuyền thì đâu chỉ có Khâm thiên,còn làng hoa Ngọc hà,còn khu đê Yên phụ nữa.
  Các chỗ khác tôi không rõ lắm.Nhưng khu Yên phụ thì tôi biết chính xác Đảng nói láo.Tôi năm 1972 Ở đó.Có bị bom nhưng hoàn toàn không như Đảng nói.Nếu không bác đâu có đọc được cái Còm này.
  Hay là bác sẽ lại nói ngày xưa tuyên truyền sai,bây giờ sửa sai?

  Phản hồi: 

  Oái, cái bác này vẫn còn nóng tính quá.
  Tĩ như vào nhà hàng Tàu mà bác cứ la lên "sao toàn món ăn Tàu vậy?". Vào web này, Admin phục vụ bác các bài viết ko có báo lề phải dám đăng là phải rồi. Mấy cái việc kia, báo lề phải viết hoài cũng phát chán, nên ngay cả họ cũng ko đăng nữa.

  Mấy bài này làm tư liệu lịch sử thôi. Người viết cũng nói rồi: "
  Bài viết này mong làm sáng tỏ, làm minh bạch một phần của quá khứ, không phải để gợi lại hận thù, mà để xây dựng con đường đi tới tránh xa những tội ác mà người đi trước như Hồ Chí Minh đã mắc phải."

  Tôi thì cũng phát chán nhà cầm quyền VietNam cứ hết sai lầm này rồi đến sai lầm khác, liên tục, mệt mõi.

  Phản hồi: 

  Không còn luận điệu nào để chống đối. Cạn cả những chuyện bịa, vu khống. Thôi thì gắng lôi những chuyện thời tám hoánh ra làm con bài vậy. Xin nói rằng lừa đảo chính trị bây giờ khó lắm. Ngay các vị TW chỉ đạo tuyên truyền người dân còn căn cứ thực tế mà chắt lọc đúng, sai huống chi mấy bài viết rẻ tiền trên các diễn đàn.
  Những chuyện như Mỹ tàn sát bà con mình ở Mỹ Lai, rải bom na pan, chất độc da cam, ném bom hủy diệt Khâm Thiên, Diệm lê máy chém vv… không hề nhắc lại, chỉ thấy cải cách ruộng đất cứ được nhai đi nhai lại, thế mới thấy mục đích của người viết bài cũng như các bài phản hồi là VÌ DÂN ta mà cống hiến tiếng nói của mình. Ngứa quá.