PGS.TS. Nguyễn Viết Thông - Một số điểm mới trong Dự thảo Cương lĩnh trình Đại hội XI của Đảng

 • Bởi Admin
  26/05/2010
  17 phản hồi

  PGS.TS. Nguyễn Viết Thông<br />
  Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương

  Sửa đổi quan trọng nhất có lẽ là (1) Tránh đề cập đến thực dân / đế quốc, sự sụp đổ của phe XHCN, phân chia địch / ta giữa hai phe, (2) Thay "nhân dân lao động làm chủ" bằng "nhân dân làm chủ", nhấn mạnh "chủ nghĩa xã hội" là "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" thay vì những lý luận đấu tranh giai cấp. Các sửa đổi còn lại chỉ mang tính câu chữ...

  (TCTG)-Hội nghị Trung ương 12 khoá X đã thông qua toàn văn Dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), công bố lấy ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp, của Quốc hội và ý kiến rộng rãi của nhân dân trước khi trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Trong khuôn khổ bài viết, chúng tôi không thể trình bày tất cả các điểm mới và cũng không thể trình bày rõ cơ sở lý luận – thực tiễn của những điểm mới đó.

  Dự thảo Cương lĩnh lần này bổ sung, phát triển Cương lĩnh 1991 ở tất cả 12 điểm trong 4 mục, nhưng dưới đây xin trình bày những bổ sung phát triển mới quan trọng.

  1. Về tên gọi Cương lĩnh:

  Hội nghị Trung ương 12 khoá X đã nhất trí với tên gọi: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011). Cương lĩnh này là Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Do đó, không nên và không cần phải thay đổi. Chỉ bổ sung thêm phần ghi trong ngoặc (bổ sung, phát triển năm 2011). Tương tự như cách gọi: “Cương lĩnh năm 1930”, “Cương lĩnh năm 1991”, “Hiến pháp năm 1946”, “Hiến pháp năm 1980”, “Hiến pháp năm 1992” “Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung năm 2001)”.

  2. Về đánh giá khái quát quá trình cách mạng Việt Nam

  Cương lĩnh năm 1991 đánh giá khái quát quá trình cách mạng trong hơn 60 năm. Đến nay quá trình cách mạng nước ta đã hơn 80 năm. Kế thừa đánh giá của Cương lĩnh năm 1991, của các văn kiện đại hội thời kỳ đổi mới, nhất là của Đại hội IX, Dự thảo Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2001) viết: “Từ năm 1930 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược, mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế; thắng lợi của công cuộc đổi mới; tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế, đưa nước ta tiếp tục từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội với những nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phù hợp thực tiễn Việt Nam”.

  Dự thảo Cương lĩnh (bổ sung, phát triển) khẳng định: “Với những thắng lợi đã giành được trong hơn 80 năm qua, nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; đất nước ta đã thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, đang đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới”.

  Đánh giá tổng quát như trên đã thể hiện một cách cô đọng, khái quát hơn so với Cương lĩnh năm 1991, bảo đảm trung thực với lịch sử, đề cao niềm tự hào dân tộc, đồng thời phù hợp với yêu cầu đối ngoại.

  3. Về bối cảnh quốc tế

  Bối cảnh quốc tế hiện nay và trong vài thập kỷ tới khác rất nhiều so với thời điểm Đảng ta ban hành Cương lĩnh năm 1991. Các đại hội Đảng gần đây, nhất là Đại hội X đã dự báo bối cảnh quốc tế. Dự thảo Cương lĩnh (bổ sung, phát triển) kế thừa những nội dung còn giá trị trong Cương lĩnh năm 1991, những dự báo trong các văn kiện Đảng đã viết gọn hơn theo hướng không đi sâu vào những vấn đề thế giới không liên quan trực tiếp đến nước ta, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, như về nguyên nhân sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô (trước đây) và Đông Âu, cân nhắc đánh giá, nhận định đúng mức hơn về chủ nghĩa tư bản.

  Điểm mới nhất trong Dự thảo Cương lĩnh (bổ sung, phát triển) về bối cảnh quốc tế, là nhận định về đặc điểm nổi bật trong giai đoạn hiện nay của thời đại. Cương lĩnh năm 1991 viết: “Đặc điểm nổi bật trong giai đoạn hiện nay của thời đại là cuộc đấu tranh giai cấp và dân tộc gay go, phức tạp của nhân dân các nước vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Chủ nghĩa xã hội hiện đứng trước nhiều khó khăn, thử thách. Lịch sử thế giới đang trải qua những bước quanh co, song loài người cuối cùng nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội vì đó là quy luật tiến hoá của lịch sử”. Căn cứ vào thực tiễn tình hình thế giới từ khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ đến nay, vào quá trình toàn cầu hoá, Dự thảo Cương lĩnh (bổ sung, phát triển) viết: “Đặc điểm nổi bật trong giai đoạn hiện nay của thời đại là các nước với chế độ xã hội và trình độ phát triển khác nhau cùng tồn tại, vừa hợp tác, vừa đấu tranh, cạnh tranh gay gắt vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ, phát triển và tiến bộ xã hội dù gặp nhiều khó khăn, thử thách, nhưng sẽ có những bước tiến mới. Theo quy luật tiến hoá của lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội”.

  4. Về mô hình, mục tiêu, phương hướng

  Một là, về mô hình xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng.

  Cương lĩnh năm 1991 xác định: “Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội:

  - Do nhân dân lao động làm chủ.

  - Có một nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu.

  - Có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

  - Con người được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất công, làm theo năng lực, hưởng theo lao động, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân.

  - Các dân tộc trong nước bình đẳng, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ.

  - Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân tất cả các nước trên thế giới

  Đến Đại hội X, Đảng ta bổ sung thêm 2 nội dung (thường gọi là “đặc trưng”) mới:

  (1) Đưa mục tiêu được xác định ở Đại hội VIII và được bổ sung ở Đại hội IX “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” thành đặc trưng tổng quát; (2) Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Đại hội X còn bổ sung, phát triển ở một số đặc trưng.

  Dự thảo Cương lĩnh (bổ sung, phát triển) xác định: “Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu; có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới”.

  So với Cương lĩnh năm 1991, Dự thảo Cương lĩnh (bổ sung, phát triển) có một số điểm mới sau:

  (1) Bổ sung thêm hai “đặc trưng”: Đặc trưng bao trùm, tổng quát: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" và ; “Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo”. Hai “đặc trưng” này Đại hội X đã bổ sung nhưng điểm mới so với Đại hội X là chuyển từ “dân chủ” lên trước từ “công bằng”, bởi cả về lý luận và thực tiễn đều khẳng định có dân chủ thì mới có công bằng, văn minh, đồng thời để nhấn mạnh bản chất của xã hội ta là xã hội dân chủ theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

  (2) Tiếp tục bổ sung, phát triển nội dung một số đặc trưng:

  - “Đặc trưng” về con người: Cương lĩnh năm 1991 xác định: Con người được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất công, làm theo năng lực, hưởng theo lao động, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân. Đại hội X bỏ từ “bóc lột” và thay cụm từ “có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân” bằng cụm từ “phát triển toàn diện”. Dự thảo Cương lĩnh (bổ sung, phát triển) bỏ tiếp cụm từ “được giải phóng khỏi áp bức, bất công” và thêm cụm từ “có điều kiện” vào trước cụm từ “phát triển toàn diện” thành: “Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện”. Xác định như thế là chính xác, vì đây là nói mục tiêu đã xây dựng xong chủ nghĩa xã hội.

  - Bổ sung, phát triển “đặc trưng” về dân tộc. Cương lĩnh năm 1991 xác định: Các dân tộc trong nước bình đẳng, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. Đại hội X thêm từ “tương trợ” sau từ “đoàn kết”. Dự thảo Cương lĩnh (bổ sung, phát triển) thay từ “tương trợ” bằng từ “tôn trọng” và thay từ “tiến bộ” bằng từ “phát triển”. Vì vấn đề đặt ra là các dân tộc tôn trọng nhau và không chỉ giúp nhau cùng tiến bộ mà giúp nhau cùng phát triển? Dự thảo viết như sau: Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển.

  (3) Kế thừa sự bổ sung, phát triển của Đại hội X đặc trưng về “Do nhân dân làm chủ”.

  Ngoài ra có một đặc trưng cần bàn đến, đó là đặc trưng về kinh tế: Cương lĩnh năm 1991 xác định “Có một nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu”. Đại hội X xác định: “có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất”. Thật ra, việc xác định như Đại hội X cũng không mâu thuẫn với Cương lĩnh năm 1991. Chúng ta đang xây dựng chủ nghĩa xã hội, quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ lực lượng sản xuất hiện đại phải là quan hệ sản xuất có chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu. Đây là cách viết “mềm mại”. Dự thảo Cương lĩnh (bổ sung, phát triển) viết: “Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu”. Vì đây là nói mục tiêu khi đã xây dựng xong chủ nghĩa xã hội; cần phải khẳng định rõ để có hướng chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, kiên trì phấn đấu thực hiện từng bước trong suốt thời kỳ quá độ.

  Hai là, về mục tiêu tổng quát, mục tiêu của chặng đường tới.

  Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta diễn ra trong thời gian rất dài, chưa thể xác định cụ thể mốc thời gian kết thúc, vì thế trong Cương lĩnh chỉ nêu mục tiêu tổng quát khi kết thúc thời kỳ quá độ và mục tiêu đến khoảng giữa thế kỷ XXI.

  Về mục tiêu tổng quát, Dự thảo viết: “Mục tiêu tổng quát khi kết thúc thời kỳ quá độ ở nước ta là xây dựng xong về cơ bản nền tảng kinh tế của chủ nghĩa xã hội với kiến trúc thượng tầng về chính trị, tư tưởng, văn hoá phù hợp, tạo cơ sở làm cho nước ta trở thành một nước xã hội chủ nghĩa ngày càng phồn vinh”. So với Cương lĩnh năm 1991, có điều chỉnh một vài từ (bỏ cụm từ “phải đạt tới”, thêm cụm từ “ở nước ta”, dùng cụm từ “nền tảng kinh tế” thay cho “những cơ sở kinh tế”; thêm từ “ngày càng” vào trước từ “phồn vinh” thành “ngày càng phồn vinh”. Viết như vậy vừa thể hiện rõ quá trình phát triển, vừa có ý nghĩa động viên phấn đấu vì một xã hội tương lai tốt đẹp.

  - Về mục tiêu của chặng đường sắp tới, Dự thảo Cương lĩnh (bổ sung, phát triển) chỉ nêu mục tiêu đến khoảng giữa thế kỷ XXI, toàn Đảng, toàn dân ta phải ra sức phấn đấu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa (mục tiêu đến 2020 các Đại hội VIII, IX, X đã xác định và ghi trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020).

  Ba là, về các phương hướng cơ bản.

  Cương lĩnh năm 1991 xác định, trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, cần nắm vững bẩy phương hướng cơ bản. Nội dung của bẩy phương hướng có rất nhiều nội dung trùng lắp với những nội dung được đề cập ở mục III. Những định hướng lớn về chính sách kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại. Để khắc phục sự trùng lắp, Đại hội X đã viết rất khái quát. Kế thừa cách diễn đạt của Đại hội X, Dự thảo Cương lĩnh (bổ sung, phát triển) viết: “Để thực hiện thành công các mục tiêu trên, toàn Đảng, toàn dân ta cần nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, ý chí tự lực tự cường, phát huy mọi tiềm năng và trí tuệ, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, quán triệt và thực hiện tốt các phương hướng cơ bản sau đây:

  - Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức.

  - Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

  - Xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

  - Bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia.

  - Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

  - Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố và mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất.

  - Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

  - Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

  Để thực hiện đúng các phương hướng cơ bản trên, Dự thảo Cương lĩnh (bổ sung, phát triển) còn bổ sung một đoạn nói về việc nắm vững và giải quyết các mối quan hệ lớn. Dự thảo viết: “Trong quá trình thực hiện các phương hướng cơ bản đó, phải đặc biệt chú trọng nắm vững và giải quyết các mối quan hệ lớn như: quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới hệ thống chính trị; giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; giữa độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ;… không phiến diện, cực đoan, duy ý chí."

  5. Về định hướng phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

  Cương lĩnh năm 1991 xác định: Phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Kinh tế quốc doanh giữ vai trò chủ đạo. Kinh tế tập thể không ngừng được củng cố và mở rộng. Kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân. Kinh tế cá thể còn có vi phạm tương đối lớn. Tư bản tư nhân được kinh doanh trong những ngành có lợi cho quốc kế dân sinh do pháp luật quy định. Phát triển kinh tế tư bản nhà nước dưới nhiều hình thức…

  Kế thừa các định hướng trên, và sự bổ sung, phát triển qua các nhiệm kỳ Đại hội VIII, IX, X, Dự thảo Cương lĩnh (bổ sung, phát triển) viết: phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, hình thức tổ chức kinh doanh và hình thức phân phối. Các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật đều là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế, bình đẳng trước pháp luật, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Kinh tế tập thể không ngừng được củng cố và mở rộng. Kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Kinh tế tư nhân là một trong những động lực của nền kinh tế. Các hình thức sở hữu hỗn hợp và đan kết với nhau hình thành các tổ chức kinh tế đa dạng ngày càng phát triển…

  Về vai trò, vị trí của các thành phần kinh tế, trong quá trình xây dựng dự thảo có những ý kiến khác nhau. Có ý kiến cho rằng, không nên xác định thành phần kinh tế nào là chủ đạo, là nền tảng. Có ý kiến đề nghị chỉ cần nêu “kinh tế nhà nước là chủ đạo”. Tại Hội nghị Trung ương 12, trong Bản giải trình, Bộ Chính trị đề nghị: việc xác định vai trò, vị trí của kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể là vấn đề rất hệ trọng, liên quan đến đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa, đã được thảo luận nhiều và được đa số tán thành. Cương lĩnh này là Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; những định hướng lớn về thành phần kinh tế và vai trò của kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể là lâu dài đến khi kết thúc thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Vì vậy cần khẳng định được vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, vai trò nền tảng của kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể.

  6. Về định hướng phát triển quốc phòng, an ninh

  - Về mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, Dự thảo viết: “Mục tiêu, nhiệm vụ của quốc phòng, an ninh là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững hoà bình, ổn định chính trị và an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta”. So với Cương lĩnh năm 1991, Dự thảo Cương lĩnh (bổ sung, phát triển) đã xác định đầy đủ hơn, chính xác hơn mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Sự phát triển này đã được xác định ở văn kiện Đại hội IX, Nghị quyết Trung ương 8 khoá IX và Văn kiện Đại hội X.

  - Cương lĩnh năm 1991 mới đề cập đến “Phát triển đường lối và nghệ thuật quân sự, chiến tranh nhân dân”, Dự thảo Cương lĩnh (bổ sung, phát triển) đã bổ sung thêm “lý luận, khoa học an ninh” thành “phát triển đường lối, nghệ thuật quân sự chiến tranh nhân dân và lý luận, khoa học an ninh”.

  - Cương lĩnh năm 1991 mới đề cập đến “kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng – an ninh, quốc phòng – an ninh với kinh tế trong các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội. Dự thảo Cương lĩnh (bổ sung, phát triển) xác định sự kết hợp này không chỉ trong các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội mà cả trong từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế – xã hội”.

  - Cương lĩnh năm 1991 xác định “từng bước xây dựng nền công nghiệp quốc phòng, bảo đảm cho các lực lượng vũ trang, trong đó có công an nhân dân được trang bị kỹ thuật ngày càng hiện đại”. Dự thảo Cương lĩnh đã bổ sung, phát triển thành “Xây dựng nền công nghiệp quốc phòng, an ninh, bảo đảm cho các lực lượng vũ trang được trang bị kỹ thuật ngày càng hiện đại”.

  - Về phương hướng xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, Cương lĩnh năm 1991 viết: “Xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân với số quân thích hợp theo hướng cách mạng, chính quy, từng bước hiện đại, tinh nhuệ”, “xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự là một lực lượng vũ trang chính quy, từng bước hiện đại, tinh nhuệ”. Viết như trên chưa thật chính xác và trùng lắp. Dự thảo viết: “Xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, được nhân dân tin yêu”.

  - Cương lĩnh năm 1991 mới viết: “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội và công an nhân dân”, Dự thảo viết: “Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội, Công an nhân dân và sự nghiệp quốc phòng – an ninh”.

  7. Định hướng về đối ngoại

  - Cương lĩnh năm 1991 xác định “Mục tiêu của chính sách đối ngoại là tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đi lên chủ nghĩa xã hội, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội”. Dự thảo đã bổ sung, phát triển thành: “Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển; đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nâng cao vị thế của đất nước; vì lợi ích quốc gia dân tộc, vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, góp phần vào sự nghiệp hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới”.

  - Cương lĩnh năm 1991 viết: “Hợp tác bình đẳng và cùng có lợi với tất cả các nước không phân biệt chế độ chính trị – xã hội khác nhau trên cơ sở những nguyên tắc cùng tồn tại hoà bình”. Viết như thế chưa chính xác, chặt chẽ, vì sự hợp tác không chỉ dựa trên những nguyên tắc cùng tồn tại hoà bình mà phải trên cơ sở những nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp quốc và Luật pháp quốc tế. Do đó, Dự thảo viết “Hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với tất cả các nước không phân biệt chế độ chính trị – xã hội khác nhau trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp quốc và Luật pháp quốc tế”.

  - Cương lĩnh năm 1991 viết: “Phát triển quan hệ với các nước Đông Nam Á, tích cực góp phần xây dựng khu vực này thành khu vực hoà bình và hợp tác”. Mục tiêu lớn hơn là ổn định và phát triển phồn vinh. Vì thế, Dự thảo viết: “Phấn đấu cùng các nước ASEAN xây dựng Đông Nam Á, tích cực góp phần xây dựng khu vực này thành khu vực hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển phồn vinh”.v.v…

  8. Về Đảng Cộng sản Việt Nam

  - Kế thừa cách diễn đạt về bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam của Đại hội X, Dự thảo Cương lĩnh viết: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của nhân dân lao động, của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc”.

  - Về nền tảng tư tưởng của Đảng: Đại hội IX đã chỉ rõ khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh, nguồn gốc, nội dung, vị trí, vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh. Ban Bí thư khoá IX phát động Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh; Bộ Chính trị khoá X phát động Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Xuất phát từ vị trí, vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh, Dự thảo đã viết: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa “vừa” hay “và” phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại; là di sản tư tưởng và lý luận vô cùng to lớn và quý báu của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi”.

  - Về phương thức lãnh đạo của Đảng, Dự thảo bổ sung thêm: “Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ” và “Đảng lãnh đạo thông qua tổ chức đảng và đảng viên hoạt động trong các tổ chức của hệ thống chính trị, tăng cường chế độ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu”. Thay từ “chủ trương công tác” bằng từ “chủ trương lớn” thành “Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn”./.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  17 phản hồi

  Phản hồi: 

  Xin các bạn lưu ý cho vài điều.
  - Sinh thời, cụ Mác không bao giờ nhắc tới "chủ nghĩa Mác". Ít ai dám tự cao như vậy. Sau khi Mác mất, còn lại Elgels. Cụ này muốn tập hợp lực lượng CS nên đề xuất "chủ nghĩa Mác".
  - Sinh thời, chưa bao giờ cụ Lênin nói nửa câu về "chủ nghĩa Lê nin", mà sau khi Lê nin mất, Stalin mới đặt ra "chủ nghĩa Lênin". Cụ Hồ nhà mình có nói tới chủ nghĩa Lê nin trong một cuốn sách mỏng của cụ.
  - Tiếp sau đó, Stalin đặt ra cái tên "chủ nghĩa Mác-Lênin". Chẳng ai dám tranh giành với Stalin về tên gọi của nó. Người sáng tạo tên gọi ắt là hiểu đầy đủ, hơn ai hết, nội dung của "chủ nghĩa Mác-Lênin". Thế là Stalin áp dụng cái chủ nghĩa này vào Liên Xô, thành trì XHCN của thế giới CS. Chả biết cụ Stalin sáng tạo những gì khi áp dụng cái chủ nghĩa do chính cụ đặt tên... mà vừa rồi (tháng 5-2010) vị tổng thống Nga Metvedep lại gọi chế độ của LX là "độc tài toàn trị", còn bậc vĩ nhân sáng tạo tên gọi một chủ nghĩa cao đẹp (Mác-Lênin) bị chính thức gọi là... thằng giết người. Chủ tịch Manh Chiết nhà ta dự lễ 65 năm chiến thắng phát xít đã nghe rất rõ như vậy.

  Đảng ta buộc phải mau mau vứt bỏ chủ nghĩa M-L là do vậy, dù tiếc đứt ruột và rất tẽn tò.

  Phản hồi: 

  Có một comment như sau:

  "Không biết vị PGS này có hiểu toán học không? Giai cấp nào đó thì cũng là một phần của dân tộc,Vậy nên chỉ cần viết "Đảng là đội tiên phong của dân tộc" là đủ.Cách viết mới chắc chắn không sai ý của câu: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của nhân dân lao động, của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc”. nhưng hệ quả là phải đổi tên đảng đấy!" (hết trích)

  DanViet xin phép phát biểu như sau: Bạn nào comment như vậy là chưa hiểu bản chất của Chuyên Chính Vô Sản. Trước hết đảng ta đại diện cho đảng (không bao giờ nói ra), rôi đại diện cho giai cấp công nhân. Nhưng muốn cho toàn dân tộc và các giai cấp khác tham gia vào mưu đồ của đảng thì đảng nói "đại diện cho dân tộc" cái đã. Trong quá trình "cách mạng" đảng sẽ cải tạo các giai cấp khác để họ thành công nhân ráo (nếu không nghe cải tạo bằng lời thì đã có các "trại"). Thứ tự mà đảng nêu "đại diện" trong văn bản đã nói rất rõ trình tự các giai cấp sẽ bị đảng cải tạo (tức là tiêu diệt ôn hòa hoặc bằng bạo lực).
  Ta thấy trong các giai cấp mà đảng thứ tự nhận vai "đại diện" tuyệt đối không có các nhà điền chủ và kinh doanh. Thế là hai giai cấp này đã từng bị "cải tạo" để đi đến bị tiêu diệt trước tiên.
  Lần này đảng không nói Chuyên chính VS, nhưng nội dung của nó đã thể hiện bằng thứ tự các thành phần và giai cấp mà đảng đứng ra nhận "đại diện".

  Phản hồi: 

  Có bạn muốn tìm NQ của Hội Đồng EU lên án chế độ CS. DanViet xin cung cấp như sau:
  1) Công bằng nhất, nên lấy từ Wikipedia:
  Nghị quyết 1481 của Hội đồng châu Âu
  http://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%E1%BB%8B_quy%E1%BA%BFt_1481_c%E1%BB%A7a...
  Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

  2) Toàn văn tiếng Anh như sau:

  ________________________________________
  Resolution 1481 (2006)1
  Need for international condemnation of crimes of totalitarian communist regimes
  ________________________________________
  1. The Parliamentary Assembly refers to its Resolution 1096 (1996) on measures to dismantle the heritage of the former communist totalitarian systems.
  2. The totalitarian communist regimes which ruled in central and eastern Europe in the last century, and which are still in power in several countries in the world, have been, without exception, characterised by massive violations of human rights. The violations have differed depending on the culture, country and the historical period and have included individual and collective assassinations and executions, death in concentration camps, starvation, deportations, torture, slave labour and other forms of mass physical terror, persecution on ethnic or religious grounds, violation of freedom of conscience, thought and expression, of freedom of the press, and also lack of political pluralism.
  3. The crimes were justified in the name of the class struggle theory and the principle of dictatorship of the proletariat. The interpretation of both principles legitimised the “elimination” of people who were considered harmful to the construction of a new society and, as such, enemies of the totalitarian communist regimes. A vast number of victims in every country concerned were its own nationals. It was the case particularly of the peoples of the former USSR who by far outnumbered other peoples in terms of the number of victims.
  4. The Assembly recognises that, in spite of the crimes of totalitarian communist regimes, some European communist parties have made contributions to achieving democracy.
  5. The fall of totalitarian communist regimes in central and eastern Europe has not been followed in all cases by an international investigation of the crimes committed by them. Moreover, the authors of these crimes have not been brought to trial by the international community, as was the case with the horrible crimes committed by National Socialism (Nazism).
  6. Consequently, public awareness of crimes committed by totalitarian communist regimes is very poor. Communist parties are legal and active in some countries, even if in some cases they have not distanced themselves from the crimes committed by totalitarian communist regimes in the past.
  7. The Assembly is convinced that the awareness of history is one of the preconditions for avoiding similar crimes in the future. Furthermore, moral assessment and condemnation of crimes committed play an important role in the education of young generations. The clear position of the international community on the past may be a reference for their future actions.
  8. Moreover, the Assembly believes that those victims of crimes committed by totalitarian communist regimes who are still alive or their families, deserve sympathy, understanding and recognition for their sufferings.
  9. Totalitarian communist regimes are still active in some countries of the world and crimes continue to be committed. National interest perceptions should not prevent countries from adequate criticism of current totalitarian communist regimes. The Assembly strongly condemns all those violations of human rights.
  10. The debates and condemnations which have taken place so far at national level in some Council of Europe member states cannot give dispensation to the international community from taking a clear position on the crimes committed by the totalitarian communist regimes. It has a moral obligation to do so without any further delay.
  11. The Council of Europe is well placed for such a debate at international level. All former European communist countries, with the exception of Belarus, are now members, and the protection of human rights and the rule of law are basic values for which it stands.
  12. Therefore, the Assembly strongly condemns the massive human rights violations committed by the totalitarian communist regimes and expresses sympathy, understanding and recognition to the victims of these crimes.
  13. Furthermore, it calls on all communist or post-communist parties in its member states which have not yet done so to reassess the history of communism and their own past, clearly distance themselves from the crimes committed by totalitarian communist regimes and condemn them without any ambiguity.
  14. The Assembly believes that this clear position of the international community will pave the way to further reconciliation. Furthermore, it will hopefully encourage historians throughout the world to continue their research aimed at the determination and objective verification of what took place.
  ________________________________________
  1. Assembly debate on 25 January 2006 (5th Sitting) (see Doc. 10765, report of the Political Affairs Committee, rapporteur: Mr Lindblad).
  Text adopted by the Assembly on 25 January 2006 (5th Sitting).
  ________________________________________

  3) Toàn văn tiếng Việt:
  Nghị quyết số 1481 (2006) [1]
  http://74.6.146.127/search/cache?ei=UTF-8&p=%22Ngh%E1%BB%8B%20quy%E1%BA%...

  1. Quốc hội dẫn chiếu tới Nghị quyết số 1096 (1996) về các biện pháp giải quyết hệ quả của hệ thống cộng sản toàn trị trước đây.

  2. Không có trường hợp ngoại lệ, tất cả các chế độ cộng sản toàn trị, đã từng cầm quyền ở Trung và Đông Âu trong thế kỷ qua, và hiện vẫn còn cầm quyền ở một số nước trên thế giới, đều có đặc điểm chung là vi phạm nhân quyền trên diện rộng. Mức độ vi phạm có khác nhau, tùy thuộc vào văn hóa, đất nước và giai đoạn lịch sử, và bao gồm những vụ ám sát và xử tử cá nhân hay tập thể, gây chết chóc trong các trại tập trung, làm cho chết đói, đày ải, tra tấn, nô lệ lao động, và những hình thức khác về khủng bố thể xác tập thể, ngược đãi vì chủng tộc hay tôn giáo, vi phạm các quyền tự do lương tâm, tư tưởng và phát biểu, tự do báo chí và cả không đa nguyên chính trị.

  3. Những tội ác này được biện minh nhân danh chủ thuyết đấu tranh giai cấp và nguyên tắc độc tài vô sản. Sự giải thích hai nguyên tắc trên đã hợp thức hóa việc "thủ tiêu" những người được coi là có hại cho sự xây dựng một xã hội mới và do đó, bị xem là kẻ thù của các chế độ toàn trị cộng sản. Một số lớn các nạn nhân chính là công dân của các nước đó. Tiêu biểu nhất là các dân tộc của nước Liên Xô cũ với số nạn nhân đông hơn rất nhiều so với các dân tộc khác.

  4. Quốc hội nhìn nhận rằng, bất chấp những tội ác của chế độ cộng sản toàn trị, một số đảng Cộng sản Châu Âu đã đóng góp phần nào vào việc đạt được dân chủ.

  5. Sau sự sụp đổ của các chế độ cộng sản toàn trị ở Trung và Đông Âu, không có một cuộc điều tra quốc tế nào được thực hiện về các tội ác mà họ thực hiện. Hơn nữa, tác giả của những tội ác này chưa hề bị đưa ra xét xử trước cộng đồng quốc tế, giống như trường hợp những tội ác kinh khủng do Chủ nghĩa Xã hội Quốc gia (nazism) gây ra.

  6. Vì lý do trên, sự hiểu biết của công chúng về những tội ác mà các chế độ cộng sản toàn trị gây ra là rất ít ỏi. Các đảng Cộng sản vẫn hoạt động hợp pháp tại một số quốc gia, thậm chí một số trường hợp họ vẫn không rời bỏ con đường tội ác mà các chế độ cộng sản toàn trị đã đi trong quá khứ.

  7. Quốc hội tin rằng sự hiểu biết về lịch sử là một điều kiện tiên quyết nhằm tránh khỏi những tội ác tương tự trong tương lai. Hơn nữa, đánh giá đạo đức và lên án tội ác đã thực hiện đóng vai trò quan trọng trong giáo dục thế hệ trẻ. Quan điểm rõ ràng của cộng đồng quốc tế về quá khứ sẽ là ý kiến tác động tới hành động tương lai của thế hệ trẻ.

  8. Hơn nữa, Quốc hội tin rằng các nạn nhân của các tội ác gây ra bởi các chế độ cộng sản toàn trị, những người còn sống hoặc gia đình của họ, xứng đáng được cảm thông và biết tới bởi những gì mà họ đã phải chịu.

  9. Các chế độ toàn trị cộng sản vẫn còn hoạt động tại một số quốc gia trên thế giới và vẫn tiếp tục gây tội ác. Quan điểm về quyền lợi quốc gia không thể được dùng để ngăn chặn sự chỉ trích thích đáng đối với các chế độ cộng sản toàn trị hiện nay. Quốc Hội mạnh mẽ lên án tất cả các vi phạm nhân quyền của họ.

  10. Cho dù đã có các cuộc tranh luận và luận tội được thực hiện trước đây ở mức quốc gia tại một số nước thuộc Hội đồng Châu Âu, cộng đồng quốc tế vẫn cần phải đưa ra quan điểm rõ ràng về các tội ác mà các chế độ cộng sản toàn trị gây ra. Cộng đồng quốc tế có trách nhiệm đạo đức phải làm việc này, không thể trì hoãn lâu hơn nữa.

  11. Hội đồng Châu Âu là nơi thích hợp cho một cuộc tranh luận ở mức quốc tế. Các quốc gia cộng sản Châu Âu trước đây, ngoại trừ Belarus, đều đã là thành viên của Hội đồng Châu Âu và sự bảo vệ quyền con người và pháp trị (rule of law) là những giá trị cơ bản mà Hội đồng bảo vệ.

  12. Do vậy, Quốc hội lên án mạnh mẽ sự vi phạm quyền con người trên diện rộng tại các chế độ cộng sản toàn trị và bày tỏ sự thông cảm, hiểu biết và thừa nhận tới những nạn nhân của các tội ác này.

  13. Hơn nữa, Quốc hội kêu gọi tất cả các đảng Cộng sản và Hậu cộng sản trong các quốc gia thành viên, những đảng trước đây chưa đánh giá lại lịch sử cộng sản và quá khứ của họ, hãy tránh xa con đường tội ác mà các chế độ cộng sản toàn trị đã thực hiện và lên án những tội ác này một cách rõ ràng.

  14. Quốc hội tin rằng quan điểm rõ ràng của cộng đồng quốc tế sẽ mở đường cho việc tiếp tục giải quyết vấn đề. Hơn nữa, Quốc hội hi vọng nó sẽ khuyến khích các nhà sử học trên toàn thế giới tiếp tục nghiên cứu của mình với mục tiêu tìm hiểu và xác định một cách khách quan những gì đã xảy ra trước đây.

  [1] Thảo luận tại Quốc hội ngày 25 tháng Một 2006 (5th Sitting) (Xem Doc.10765, báo cáo của Ủy ban các Vấn đề Chính trị, người báo cáo: Ngài Lindblad). Văn bản được chấp thuận bởi Quốc hội vào ngày 25 tháng Một 2006 (5th Sitting).

  Phản hồi: 

  "Bác DanViet và các bác,

  Bác có thể cho tôi cái link Quốc hội Liên Âu (EU) nói về việc đã có nghị quyết lên án "chế độ CS" để tham khảo không ?

  Tôi có ý định đem cái link này qua bên X-cafeVN chia sẻ cho mọi người cùng biết"

  Đó là Nghị quyết 1481 do Quốc hội châu Âu ban hành năm 2006. Gúc một phát là ra ngay.

  Phản hồi: 

  Một cải cách rất tốt
  Zhu nghỉ rằng phải có nhửng thí dụ cụ thể.
  Vì đó là điều làm cho người của Đảng tin .
  Vói khách quan mà nói. Đây là một cải cách rất lớn vói CPVN .

  Trần Hà Zhu

  Phản hồi: 

  [quote=Khách]Có bạn viết trong comment của mình câu sau:

  Một điều chắc chắn:Liên Âu đã chính thức kết án chủ nghĩa Cộng sản và chủ nghĩa Mác-Lê tội chống nhân loại và diệt chủng.

  Xin cải chính một ý rất nhỏ:
  Quốc hội Liên Âu (EU) đã có nghị quyết lên án "chế độ CS" (chứ không phải "chủ nghĩa CS"). Hai cái khác nhau. Chủ Nghĩa thì vẫn còn trên giấy, có thể nói đủ điều tốt đẹp và mọi thứ triển vọng huy hoàng (đã có hàng tỷ người tỏ cảm tình, tán thưởng). Các nước châu Âu không cấm bất cứ ai theo chủ nghĩa CS, không cấm đảng CS hoạt động. Gần đây, khi đảng CS Pháp teo tóp lại, bệ rạc quá, còn được ngân quỹ hỗ tợ tiền để nó khỏi chết hẳn (nước Pháp mang tiếng)!!!
  Nhưng khi chủ nghĩa này được hiện thực hóa thành "chế độ CS" thì nó gây thảm hoạ. Nó sụp đổ rồi, vẫn bị lên án để khỏi được tái lập gây họa cho nhân loại.
  Đảng CS Nga vẫn tồn tại, trong Cương Lĩnh mới của nó, nó cũng không dám nêu sẽ tái lập chế độ xô viết man rợ nữa.
  (DanViet gop y)[/quote]

  Bác DanViet và các bác,

  Bác có thể cho tôi cái link Quốc hội Liên Âu (EU) nói về việc đã có nghị quyết lên án "chế độ CS" để tham khảo không ?

  Tôi có ý định đem cái link này qua bên X-cafeVN chia sẻ cho mọi người cùng biết

  Cám ơn

  Phản hồi: 

  [quote=Khách]Có bạn viết trong comment của mình câu sau:

  Một điều chắc chắn:Liên Âu đã chính thức kết án chủ nghĩa Cộng sản và chủ nghĩa Mác-Lê tội chống nhân loại và diệt chủng.

  Xin cải chính một ý rất nhỏ:
  Quốc hội Liên Âu (EU) đã có nghị quyết lên án "chế độ CS" (chứ không phải "chủ nghĩa CS"). Hai cái khác nhau. Chủ Nghĩa thì vẫn còn trên giấy, có thể nói đủ điều tốt đẹp và mọi thứ triển vọng huy hoàng (đã có hàng tỷ người tỏ cảm tình, tán thưởng). Các nước châu Âu không cấm bất cứ ai theo chủ nghĩa CS, không cấm đảng CS hoạt động. Gần đây, khi đảng CS Pháp teo tóp lại, bệ rạc quá, còn được ngân quỹ hỗ tợ tiền để nó khỏi chết hẳn (nước Pháp mang tiếng)!!!
  Nhưng khi chủ nghĩa này được hiện thực hóa thành "chế độ CS" thì nó gây thảm hoạ. Nó sụp đổ rồi, vẫn bị lên án để khỏi được tái lập gây họa cho nhân loại.
  Đảng CS Nga vẫn tồn tại, trong Cương Lĩnh mới của nó, nó cũng không dám nêu sẽ tái lập chế độ xô viết man rợ nữa.
  (DanViet gop y)[/quote]
  Rất cám ơn góp ý!
  Thực ra tôi viết comment phần nhiều trong tâm trạng bức xúc.
  Có rất nhiều câu chữ chưa được thật rõ ràng,vì vội vã cũng có,vì kiến thức chưa đủ chín cũng có.Không phải là do ít ý thức trách nhiệm.
  Vì vậy rất cảm ơn bác đã sửa lại cho tôi lỗi lầm nghiêm trọng này,vì nó sẽ làm người đọc hiểu lầm về chuyện đa nguyên,đa đảng.
  Theo như tôi thấy bác chỉ sửa cho tôi phần này,như thế có nghĩa các chỗ khác của comment là đúng và hợp lí?
  Rất cám ơn một lần nữa!!!
  NCM

  Phản hồi: 

  Không biết vị PGS này có hiểu toán học không? Giai cấp nào đó thì cũng là một phần của dân tộc,Vậy nên chỉ cần viết "Đảng là đội tiên phong của dân tộc" là đủ.Cách viết mới chắc chắn không sai ý của câu: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của nhân dân lao động, của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc”. nhưng hệ quả là phải đổi tên đảng đấy!

  Phản hồi: 

  Có bạn viết trong comment của mình câu sau:

  Một điều chắc chắn:Liên Âu đã chính thức kết án chủ nghĩa Cộng sản và chủ nghĩa Mác-Lê tội chống nhân loại và diệt chủng.

  Xin cải chính một ý rất nhỏ:
  Quốc hội Liên Âu (EU) đã có nghị quyết lên án "chế độ CS" (chứ không phải "chủ nghĩa CS"). Hai cái khác nhau. Chủ Nghĩa thì vẫn còn trên giấy, có thể nói đủ điều tốt đẹp và mọi thứ triển vọng huy hoàng (đã có hàng tỷ người tỏ cảm tình, tán thưởng). Các nước châu Âu không cấm bất cứ ai theo chủ nghĩa CS, không cấm đảng CS hoạt động. Gần đây, khi đảng CS Pháp teo tóp lại, bệ rạc quá, còn được ngân quỹ hỗ tợ tiền để nó khỏi chết hẳn (nước Pháp mang tiếng)!!!
  Nhưng khi chủ nghĩa này được hiện thực hóa thành "chế độ CS" thì nó gây thảm hoạ. Nó sụp đổ rồi, vẫn bị lên án để khỏi được tái lập gây họa cho nhân loại.
  Đảng CS Nga vẫn tồn tại, trong Cương Lĩnh mới của nó, nó cũng không dám nêu sẽ tái lập chế độ xô viết man rợ nữa.
  (DanViet gop y)

  Phản hồi: 

  Đảng đưa ra những nghị quyết thật là dài,ăn nói thật triết học.
  Dân đen chẳng hiểu gì.
  Thằng trí thức nào mà tìm cách giải thích cho dân hiểu để dân biết đường góp ý thì Đảng tìm mọi cách đập chết.
  Vậy thì dân đen chỉ còn cách sống a dua.
  Thằng trí thức chỉ còn cách ngậm miệng.
  Thời đại này không có một chủ nghĩa,một chủ thuyết nào có thể một mình thâu tóm được tất cả các vấn đề nảy sinh ra trong xã hội.Dùng một chủ thuyết,một chủ nghĩa để giải thích xã hội là một việc lấy thúng úp voi.
  Một điều chắc chắn:Liên Âu đã chính thức kết án chủ nghĩa Cộng sản và chủ nghĩa Mác-Lê tội chống nhân loại và diệt chủng.
  Chủ nghĩa phát xít quái thai cũng bắt nguồn từ chủ nghĩa Mác và biến tướng thành chủ nghĩa NAZI(Nationalsozialistmus=Quốc xã).
  Con đường để trở thành một lãnh tụ một Đảng chính trị và sau đó đổi tên Đảng để phục vụ cho một chủ thuyết của Hit-ler giống Nguyễn ái Quốc một cách lạ lùng.
  Không,chỉ có Dân chủ và thượng tôn pháp luật là con đường sống cuối cùng của chúng ta.
  Tất cả mọi người dân đều bình đẳng trước pháp luật.
  Tất cả các đảng phái chính trị có quyền bình đẳng trong hoạt động Xã hội.
  Đảng CỘNG SẢN Việt nam sử dụng nhà tù,cảnh sát để đàn áp những người bất đồng chính kiến không đủ tư cách để kêu gọi Dân chủ.

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM PHẢI RỜI BỎ CHÍNH TRƯỜNG!!!

  NCM

  Phản hồi: 

  Nếu Đảng là của toàn dân tộc thì phải do dân bầu chứ ???
  Đảng của tất cả thì tính giai cấp và nguyên lý tính Đảng của Chủ nghĩa Mác - Lê Nin xoá sổ à ???
  Còn vô vàn câu hỏi nhưng biết là hỏi thì ai trả lời và ai dám trả lời vv và vv...và trả lời như không trả lời

  Phản hồi: 

  Nếu đảng ta vứt chủ nghĩa mác Lê đi thì không hiểu các "nhà" lý luận Mác Lê (nay thành TS, PGS và GS cả rồi) sẽ làm gì nhỉ? Vị GS nào biết sử dụng thành thạo Mác hoặc biết múa Lê giỏi, công ty tôi xin nhận làm bảo vệ, gác cổng. Như ở Nga và Đức hiện nay.
  Nói vậy thôi, đảng sẽ bỏ Mác và Lê dần dần từng bước, kẻo tẽn quá.

  Phản hồi: 

  Xin quý vị độc giả hãy đọc kỹ mục 8 (Về đảng CSVN).
  Trong mục này có tiểu mục cực kỳ quan trọng: "Về nền tảng tư tưởng của đảng", như dưới đây:

  8. Về Đảng Cộng sản Việt Nam
  - Kế thừa cách diễn đạt về bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam của Đại hội X, Dự thảo Cương lĩnh viết: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của nhân dân lao động, của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc”.

  - Về nền tảng tư tưởng của Đảng: Đại hội IX đã chỉ rõ khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh, nguồn gốc, nội dung, vị trí, vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh. Ban Bí thư khoá IX phát động Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh; Bộ Chính trị khoá X phát động Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Xuất phát từ vị trí, vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh, Dự thảo đã viết: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa “vừa” hay “và” phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại; là di sản tư tưởng và lý luận vô cùng to lớn và quý báu của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi”.
  - Về phương thức lãnh đạo của Đảng...

  Quý vị sẽ thấy đồng chí PGS.TS. Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương đã không nhắc nửa lời nào đến chủ nghĩa Mác-Lênin - mà lẽ ra đây là chỗ cần nhắc tới nhất. Vậy nay đảng để Mac-Le ở đâu? Không lẽ vứt đi rồi sao?
  "Đảng tây" đã vứt Mác Lê từ lâu rồi. Chỉ còn "đảng Tàu và "đảng ta" là cố giữ.
  Xin theo dõi sát sao hơn các động thái tiếp theo của "đảng ta".
  Không hiểu vị PGS chính trị khi viết bài này đã được ông bạn "môi răng" 16 chữ vàng cho phép chưa?

  (Danviet nhận xét tiếp)

  Phản hồi: 

  [quote=Khách]

  Sửa đổi quan trọng nhất có lẽ là (1) Tránh đề cập đến thực dân / đế quốc, sự sụp đổ của phe XHCN, phân chia địch / ta giữa hai phe, (2) Thay "nhân dân lao động làm chủ" bằng "nhân dân làm chủ", nhấn mạnh "chủ nghĩa xã hội" là "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" thay vì những lý luận đấu tranh giai cấp. Các sửa đổi còn lại chỉ mang tính câu chữ...

  Nhận định như trên tỏ ra chưa đủ.

  Sửa đổi quan trọng số 1 phải nói là không nhắc tới chủ nghĩa Mác-Lênin, mà thay bằng tư tưởng Hồ Chí Minh.

  Xin đọc lại bài của vị PGS Thông sẽ thấy.

  (Danviet nhận xét)[/quote]

  À như vây là đúng ý bác Thọ nào đó rồi ?

  Mặc dù cái tên không quan trọng bằng bản chất, nhưng gọi là đảng cộng sản mà không nhắc tới chủ nghĩa Mác-Lênin thì giống món "giả cầy" quá !

  Vẫn là bình mới (sơn phết lại) nhưng rượu vẫn như cũ, sắp thành giấm

  Phản hồi: 
  Sửa đổi quan trọng nhất có lẽ là (1) Tránh đề cập đến thực dân / đế quốc, sự sụp đổ của phe XHCN, phân chia địch / ta giữa hai phe, (2) Thay "nhân dân lao động làm chủ" bằng "nhân dân làm chủ", nhấn mạnh "chủ nghĩa xã hội" là "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" thay vì những lý luận đấu tranh giai cấp. Các sửa đổi còn lại chỉ mang tính câu chữ...

  Nhận định như trên tỏ ra chưa đủ.

  Sửa đổi quan trọng số 1 phải nói là không nhắc tới chủ nghĩa Mác-Lênin, mà thay bằng tư tưởng Hồ Chí Minh.

  Xin đọc lại bài của vị PGS Thông sẽ thấy.

  (Danviet nhận xét)