Xuân Nguyễn - Một sự vô trách nhiệm chính trị đáng phê phán

 • Bởi Khách
  06/05/2010
  17 phản hồi

  Xuân Nguyễn

  Trong thời gian này, Trung ương Đảng thực hiện chủ trương công bố toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI để toàn Đảng, toàn dân, kể cả bà con đang sinh sống ở nước ngoài và tất cả những ai quan tâm, đóng góp ý kiến. Đây là phong cách hoạt động từ nhiều năm qua của Đảng ta, phản ánh tinh thần dân chủ rộng rãi mà không phải đảng chính trị, đảng cầm quyền nào trên thế giới cũng làm được.

  Trong quá trình góp ý, xuất hiện những ý kiến khác nhau, thậm chí trái ngược nhau, là chuyện bình thường, thậm chí rất cần thiết. Ngay từ khá sớm, TS Đỗ Xuân Thọ, đảng viên thuộc Đảng bộ Viện Khoa học và công nghệ Giao thông – Vận tải, đã xuất hiện trên diễn dàn mạng với đề nghị thẳng thắn rằng: “cần loại bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin ra khỏi nền tảng tư tưởng của Đảng và thay vào đó là chủ nghĩa dân tộc”.

  Lập luận của TS Thọ như sau: chủ nghĩa Mác – Lênin có sức mạnh hơn nghìn lần vũ khí hạt nhân đã được Bác Hồ sử dụng thành công trong cách mạng giải phóng dân tộc, đánh bại hai đế quốc to là Pháp và Mỹ. Sau khi giành được độc lập, do lãnh dạo xây dựng đất nước theo chủ nghĩa Mác – Lênin nên Đảng ta đã kéo lùi lịch sử dân tộc 20 năm! Các nước xã hội chủ nghĩa khác cũng vì lý do tương tự mà đi đến sụp đổ, tan rã! Tiếp đó, nhờ “phản bội” lại chủ nghĩa Mác – Lênin (bỏ chuyên chính vô sản, bỏ đấu tranh giai cấp, tôn vinh tư sản, từ bỏ chủ nghĩa vô thần...) mà công cuộc đổi mới đã thành công, đất nước trở thành quốc gia xuất khẩu gạo đứng thứ 2 thế giới, nhân dân có cuộc sống tinh thần phong phú, bạn bè quốc tế ngày càng nhiều...! Ngày nay, theo TS Thọ đánh giá: “chủ nghĩa Mác – Lênin là nguyên nhân sâu xa gây nên sự mất đoàn kết trong Đảng, do đó là nguyên nhân gây nên sự mất đoàn kết trong nhân dân”! Vì tất cả thực tế đó, TS Thọ khuyên đi, khuyên lại Đảng ta “hãy dũng cảm từ bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin”!

  Chân tình mà nói, cách lập luận của TS Thọ, vốn chỉ chuyên sâu ngành cầu hầm, vừa không có gì mới, vừa mang nặng tư duy cơ giới máy móc. Người có nhận thức lý luận chính trị thông thường cũng thấy cần trao đổi với TS Thọ một số điểm sau đây:

  1. Hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin chỉ là giai cấp, đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản, chủ nghĩa vô thần là cách hiểu quá ư phiến diện. Chủ nghĩa Mác – Lênin là hệ thống các quy luật, nguyên lý chung nhất về sự phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy; chủ nghĩa ấy vạch ra các quy luật vận động của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và của chủ nghĩa tư bản nói chung tất yếu đi đến diệt vong do các mâu thuẫn nội tại không thể tự giải quyết nổi; trên cơ sở đó, chủ nghĩa ấy nêu ra tất yếu khách quan, điều kiện và cách thức tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa để giải phóng giai cấp, giải phóng lao động, giải phóng xã hội và giải phóng con người.

  Xây một cây cầu, như TS Thọ nói, cũng cần nắm vững một số tiên đề, quy luật. Để hiểu và phán xét chủ nghĩa Mác – Lênin, cần nắm vững nhiều tri thức gấp bội ! Tối thiểu cũng cần nắm bắt đầy đủ các nguyên lý, quy luật, pham trù, khái niệm do chủ nghĩa ấy nêu ra trên cả 3 bộ phận cấu thành là triết học (duy vật biện chứng, duy vật lịch sử), kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học. Qua đọc các bài viết của TS Thọ, điều rất dễ thấy là, trên lĩnh vực chủ nghĩa Mác – Lênin, người viết còn thiếu quá nhiều kiến thức cần thiết, cho nên, cách lập luận không mấy thuyết phục, thậm chí có cả sai sót cơ bản trong diễn đạt.

  Nhân đây, cũng muốn nhắc nhỏ TS Thọ rằng, ngay cả đối với các tiên đề mà TS lớn tiếng bác bỏ là giai cấp và đấu tranh giai cấp, thì tác giả trực tiếp của chúng không phải là Mác và Ăngghen đâu nhé, mà là hàng loạt các nhà tư tưởng ưu tú của nhân loại từ rất lâu trước Mác nêu ra. Khỏi cần dẫn ra đây danh sách các nhà hiền triết đã phát hiện ra sự tồn tại của các giai cấp và quy luật đấu tranh giai cấp, vì sẽ không có ai đủ trí tuệ để phản bác lại họ. Trên vấn đề giai cấp và đấu tranh giai cấp, việc Mác làm là kế thừa tư duy của “những người khổng lồ”, và chỉ bổ sung một điều: đấu tranh giai cấp trong chủ nghĩa tư bản nhất định sẽ dẫn đến chuyên chính vô sản. Chính vì Mác đã phát hiện, bổ sung cái điều “chết người” này và quần chúng cách mạng thế giới đã biết biến điều “chết người” ấy thành hiện thực, nên giai cấp tư sản trên thế giới suốt từ giữa thế kỷ XIX đến nay công khai bày tỏ sự hận thù cây đắng, không ngớt lời xuyên tạc, tìm mọi cách phủ nhận Mác. Điều này, TS Thọ cũng nên biết thêm.

  2. Công cuộc đổi mới từ năm 1986 đến nay, trên ý nghĩa nhất định, là quá trình Đảng và nhân dân ta khắc phục nhận thức giáo điều về chủ nghĩa Mác – Lênin, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội... Đó cũng là quá trình bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin bằng cách tích cực tổng kết thực tiễn đất nước và thế giới, bổ sung và phát triển chính chủ nghĩa ấy cho phù hợp với những bước vận động của thời đại, phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của Việt Nam. Điều này đã được toàn Đảng, toàn dân khẳng định; được đồng chí, bạn bè khắp thế giới đánh giá cao; thậm chí nhiều chính trị gia, nhà tư tưởng của chủ nghĩa tư bản hiện đại cũng thừa nhận.

  Duy chỉ có những người như TS Thọ thì khăng khăng cho rằng đổi mới là “phản bội” lại chủ nghĩa Mác – Lênin, càng “phản bội” chủ nghĩa Mác – Lênin, đổi mới càng thành công nhanh chóng, ấn tượng. Thực tế lịch sử cho thấy, cải cách trên cơ sở phản bội, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin đã dẫn đến bi kịch của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu; cải cách, đổi mới trên cơ sở bảo vệ, bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin đã đem lại thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử ở Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Cuba...

  Trong đầu óc TS Thọ và những người như ông, chủ nghĩa Mác – Lênin, chủ nghĩa xã hội chỉ là đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản, chủ nghĩa vô thần, không quan hệ với “đế quốc” sài lang... Những ai, kể cả Đảng Cộng sản Việt Nam, làm gì khác với những “tiên đề” trên, TS Thọ đều đánh dấu “phản bội” chủ nghĩa Mác – Lênin!

  Là một khà khoa học, đáng ra TS Thọ phải hiểu hơn ai hết rằng chủ nghĩa Mác – Lênin là phép biện chứng duy vật, là một hệ thống tri thức mở, chứ không phải một mớ giáo lý cứng nhắc, nhất thành, bất biến. Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh có vai trò, vị trí nền tảng tư tưởng và phương pháp luận cho Đảng và nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, chứ không phải một mớ công thức vạch sẵn cho những vấn đề muôn màu của thực tiễn. Đúng là trong gần 25 năm đổi mới vừa qua, từ mảnh đất hiện thực Việt Nam, chúng ta đã gieo trồng được nhiều nhận thức, quan niệm, quan điểm, lý luận mới, đúng đắn, phù hợp, đã mở đường, định hướng cho đất nước trụ vững trước thủ thách vô cùng khắc nghiệt sau khi Liên Xô tan rã; thoát khỏi khủng hoảng kinh tế- xã hội kéo dài gần 2 thập kỷ; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế; thoát khỏi tình trạng nước kém phát triển, vững bước trên con đường Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đây là những đóng góp quý báu cho chủ nghĩa Mác – Lênin cả trên bình diện lý luận và thực tiễn. Với tất cả sự khiêm tốn của những người cộng sản, chúng ta có quyền tự hào, và không cho phép ai xuyên tạc những thành tựu, đóng góp ấy như kết quả của sự “phản bội” chủ nghĩa Mác – Lênin!

  3. Là kỹ sư, tiến sĩ chuyên ngành cầu đường, đảng viên Thọ chắc hẳn biết rằng, để thay thế cây cầu nào đó, nhất thiết phải có một cây cầu khác tốt hơn, nếu không, tất cả khách đi đường sẽ bị lao xuống sông, xuống vực. TS Thọ lớn tiếng đề nghị loại bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin ra khỏi nền tảng tư tưởng của Đảng, thay vào đó là chủ nghĩa dân tộc. Chủ nghĩa dân tộc là gì ?, TS Thọ lúng túng xác định: “là kết tinh truyền thống giữ nước và dựng nước của dân tộc Việt Nam suốt từ thời các Vua Hùng đến nay, đặc biệt là giai đoạn chống Pháp, chống Mỹ, giai đoạn đổi mới để xây dựng đất nước... Là sự tiếp thu có chọn lọc những chủ nghĩa dân tộc đã xuất hiện trên thế giới như ở Đức, Nhật, Do Thái, Hàn Quốc...”. Cảm nhận thấy cách định nghĩa của mình quá mơ hồ, TS Thọ nói thêm: “Trên đây là các nét chính, việc hoàn thiện nó là việc của các nhà triết học Việt Nam. Tuy nhiên, chúng ta không nên cầu toàn.

  Rõ ràng, một sự vô trách nhiệm đáng phê phán ở một đảng viên tiến sĩ! Cứ phá cây cầu Mác – Lênin đi đã, việc xây cầu mới thế nào sẽ tính sau, đây chính là lô gích thật của các lập lập trong con người Đỗ Xuân Thọ. Thì ra, vấn đề không còn là học thuật nữa rồi, mà là động cơ chính trị trắng trợn kêu gọi Đảng từ bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin, từ bỏ mục tiêu, lý tưởng, từ bỏ con đường cách mạng.

  Người đọc có thể thông cảm trước những nông cạn về nhận thức lý luận chính trị của vị tiến sĩ cầu đường, nhưng rất khó hiểu và bất bình trước sự vô trách nhiệm chính trị, trước động cơ chính trị không lành mạnh của một đảng viên đã từng có những năm tháng trên chiến trường. Đáng ra khói lửa chiến tranh phải trở thành môi trường thường trực cho đảng viên Thọ với 30 năm tuổi Đảng ngày càng kiên trung, vững vàng đi theo con đường của chủ nghĩa Mác – Lênin ! Rất tiếc, quá khứ hào hùng đó lại bị TS Thọ sử dụng như cái bình phong để mạt sát hết lãnh đạo này đến lãnh đạo khác của Đảng, Nhà nước, Chính phủ..., thậm chí, dè bỉu cả học thuyết giá trị thặng dư của Mác là “sai toét”.

  Phát huy tự do tư tưởng, phát huy dân chủ rộng rãi, huy động trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân vào quá trình thảo luận, góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI, đó là chủ trương nhất quán, sáng suốt của Đảng ta. Để làm tốt quyền được thảo luận, góp ý, trước hết, cần xác định rõ và ý thức đến mức cao nhất trách nhiệm của mỗi công dân, mỗi đảng viên. Mọi sự vô trách nhiệm chính trị và động cơ chính trị không lành mạnh, nhất thiết phải loại bỏ khỏi diễn đàn!

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  17 phản hồi

  Phản hồi: 

  @xuân nguyễn .

  lạm bàn về chủ nghĩa marx - lenin .

  đến bao giờ những người cố chấp và cổ hủ của cái đảng cộng sản quí hóa mới nhận ra được rằng chủ nghĩa cộng sản là chủ nghĩa phi thực tế và không thể tồn tại trừ phi người ta không phải là Con Người mà đang sống ở một thế giới phi vật chất , chẳng ai cần mưu cầu gì cả !

  tôi đồng ý giai cấp vô sản có thể làm cách mạng bởi triết lý đơn giản không còn gì để mất và thành tựu của nó đã đạt được tức thống nhất và giải phóng đất nước . Tuy nhiên sau cái giai đoạn ấy ( tức chiến tranh đã chấm dứt ) thì chủ nghĩa và giai cấp này không còn ý nghĩa nữa thực tế nữa .

  hãy thực tế một chút : loài người không phải thần thánh bởi họ luôn có mưu cầu tư hữu , không thể thực hiện kinh tế kiểu cộng sản và phân phối bình đẳng , mãi mãi không thể có chuyện đó và thực tế đã chứng minh rất rõ ! làm gì có chuyện người có của đồng ý chia sẻ hết và bình đẳng với những người khác được ! không thể có chuyện đó !

  về chủ nghĩa marx - lenin , đó là những hệ tư tưởng sai lầm đi ngược lại cái bình thường của loài người, chắc họ đang nghĩ về 1 loại xã hội không bao giờ có thật .

  tại cuba những năm gần đây cũng bắt đầu bộ lộ rõ sự bối rối trong xử lý định hướng nền kinh tế và cuối cùng phải ra chính sách cho phép dân chúng kinh doanh bất động sản cái mà họ đã cấm biết bao lâu rõ ràng họ những người chuyên chính cộng sản và thấm nhuần marx-lenin đã phải thừa nhận sự bối rối và cuối cùng phải đi theo con đường tư hữu hóa nền kinh tế .

  túm lại : Cộng Sản/ Vô Sản là khái niệm không thể và mãi mãi không tồn tại được . vậy nên hãy chấp nhận và nghiên cứu một thể chế mới phù hợp hơn , độc đảng hay đa đảng không quan trọng mà cái quan trọng chính là thể chế , một khi người ta nhận ra cần phải loại bỏ những cái phi thực tế ắt sẽ có rất nhiều phương cách để việt nam đi lên và bắt kịp các nước vì tôi tin việt nam rất rất nhiều nhân tài và cái đầu nhiệt huyết .

  rất hy vọng những cái đầu còn mê muội lú lẫn và gàn rở và lý luận cùn như đồng chí Xuân Nguyễn sớm nhận ra họ thực sự đại diện cho một thế hệ chính trị vô cùng cực đoan cần sớm phải thay máu tại việt nam .

  Phản hồi: 

  [quote=Khách]Tôi là Đỗ Xuân Thọ đây bác Xuân Nguyên ạ.

  Lúc nào rảnh và lấy lại được sự dũng cảm trước ban Tư tưởng Văn hóa TƯ như một người lính ra trận, bác đến nhà tôi uống rươu nhé. Tôi hứa sẽ tranh luận trên chính sở trường của bác: CN Mác-Lênin sai ở chỗ nào và nhờ bác mang lên cho bác Nguyễn Minh Triết, thầy Hồ Đức Viêt, bác Nguyễn Tấn Dũng... CƯƠNG LĨNH DÂN TỘC DÂN CHỦ VIỆT NAM CỦA ĐẢNG DO HỒ CHÍ MINH SÁNG LẬP do tôi chắp bút (khoảng 8 trang A4). Tôi nghĩ những người học Toán và thực sự vì dân tộc này sẽ hiểu ngay. Bác chiến đấu cho sư hùng cường của dân tôc VN hay sự "bất tử" của CN Mác-Lênin đây???

  Cảm ơn tất cả các bạn đã comment![/quote]

  Không biết bác Xuân Nguyên có dám chấp nhận lời mời không ?

  Bao giờ có kết quả tranh luận giữa bác Đỗ Xuân Thọ và bác Xuân Nguyên thì bác Thọ nhớ upload lên mạng internet cho mọi người đọc nhé

  Tôi có một thắc mắc :
  Có một điều cụ thể là Mác-Lênin hiện nay tôi chưa thấy thành công ở nước nào !!
  TQ và VN, hiện nay đâu có áp dụng CN Mác-Lênin mặc dù họ cổ vũ từ cả trăm năm nay rồi ?

  Do đó tôi không hiểu các bác trong đảng CSVN ngoan cố, sorry nói lộn, cương quyết bảo vệ nó để làm gì ?

  Bớt mơ ngủ, và nên thực dụng một chút đi các bác.
  Thực dụng = hành động dựa trên kết quả cụ thể
  Các bác nên dựa trên những giá trị xã hội tốt đẹp và cụ thể mà nhiều người đã chấp nhận chứ không nên dựa vào một chủ nghĩa

  Dựa trên một chủ nghiã mà kết quả cụ thể không thành công, chưa ai thấy, đo lường được thì đi theo chủ nghĩa này có khác chi mê tín tôn giáo ?

  Mác có nói tôn giáo là thuốc phiện
  Các bác mê CN Mác-Lenin cũng chẳng khác gì ghiền nặng thuốc phiện !

  Phản hồi: 

  Tôi là Đỗ Xuân Thọ đây bác Xuân Nguyên ạ.

  Lúc nào rảnh và lấy lại được sự dũng cảm trước ban Tư tưởng Văn hóa TƯ như một người lính ra trận, bác đến nhà tôi uống rươu nhé. Tôi hứa sẽ tranh luận trên chính sở trường của bác: CN Mác-Lênin sai ở chỗ nào và nhờ bác mang lên cho bác Nguyễn Minh Triết, thầy Hồ Đức Viêt, bác Nguyễn Tấn Dũng... CƯƠNG LĨNH DÂN TỘC DÂN CHỦ VIỆT NAM CỦA ĐẢNG DO HỒ CHÍ MINH SÁNG LẬP do tôi chắp bút (khoảng 8 trang A4). Tôi nghĩ những người học Toán và thực sự vì dân tộc này sẽ hiểu ngay. Bác chiến đấu cho sư hùng cường của dân tôc VN hay sự "bất tử" của CN Mác-Lênin đây???

  Cảm ơn tất cả các bạn đã comment!

  Phản hồi: 

  Ôi cái Chủ Nghĩa Mác-Lênin!

  Khi người ta tuyên truyền cho chuyên chính Vô sản, chống tư bản, chống tư hữu tư liệu sản xuất người ta nói là theo CN Mác-Lênin.
  Bây giờ người ta từ bỏ chuyên chính Vô sản, cổ động doanh nhân tư hữu tư liệu sản xuất, phát triển kinh doanh theo môi hình Tư bản Chủ nghĩa, người ta cũng nói là theo chủ nghĩa Mác-Lênin.

  Vậy hoặc là CN Mác-Lênin thật là đầy mâu thuẫn, hoặc là CN Mác-Lênin đề cập trong bài viết của ông mà theo ông đang áp dụng tại VN hiện nay là một chủ nghĩa mới do ông và đồng nghiệp ông tự nghĩ ra rồi gán cho nó cái tên 'CN Mác-Lênin'.

  Nếu ông cho rằng tôi sai, xin ông cho biết 'CN Mác Lênin' ông nói đang áp dụng tại VN thật ra có nội dung chính theo những gì nhìn thấy đang diễn ra tại VN, là gì vậy?

  Phản hồi: 

  Thông qua bài viết của Xuân Nguyễn (không biết ông hay bà) và bài của ông TS "chống diễn biến hòa bình" mới đây trên báo Quân đội Nhân Dân, có thể thấy rằng trình độ lý luận của các cây bút chính luận của hệ thống tuyên truyền trong đảng CS khá yếu, hụt hơi theo thực tiễn quá nhiều. Điều này có lẽ bắt đầu từ nhiều nguyên nhân:
  1. Sự bảo thủ, chỉ thấy duy nhất những điều đã được học trong quá khứ, không chịu nghe hoặc chí ít là suy nghĩ nghiêm túc từ các ý kiến phản biện, trái chiều...
  2. Nguyên do quan trọng hơn là họ nắm giữ 1 hệ tiên đề sai (hệ thống lý luận Mác- lê) nên các bao biện, diễn giải để bảo vệ, minh họa cho hệ thống ký luận sai này luôn luôn bộc lộ các điểm yếu chết người và mục tiêu cho các công kích, diễu cợt trên các diễn đàn trong thời gian qua.
  Ví dụ nếu bây giờ Mác sống lại và đọc câu viêt mình đã viết và liên hệ với hiện tại: "chủ nghĩa tư bản nói chung tất yếu đi đến diệt vong do các mâu thuẫn nội tại không thể tự giải quyết nổi", chắc ông ấy phải xấu hổ lắm lắm. Vậy mà các nhà "ní nuận" cs hôm nay vẫn tầm chương trích cú. Vậy chẳng phải viết để làm trò cười cho người ta là gì.
  Tóm lại, rất không mong muốn đọc được bài viết nào của Xuân Nguyễn nữa, hiểu nhau quá rồi mà.

  Hai

  Phản hồi: 

  [quote=Khách]Bài viết thật công phu. Bác Xuân Nguyễn không nên mất thì giờ đôi co với những ông tiến sĩ "thiếu hiểu biết" và "vô trách nhiệm chính trị". Bác nên đem bài viết này sang thuyết giảng ở Đức, Anh, Bỉ... quê hương của chủ nghĩa Mác Lê để mở mắt cho bọn dốt nát bên đó, có bí kíp trong tay mà không biết dùng. Thể nào bác cũng được nhận một cái giải gì đó, Nobel Mác Lê chẳng hạn, như thế có hay hơn không?[/quote]

  Tôi đã đủ kiên nhẫn đọc hết bài của tác giả Xuân Nguyễn rồi. Và cũng có ý nghĩ như trên. Xuân Nguyễn nên mang sang các nước đó mà dạy dỗ nhân dân và các đảng phái của họ.
  Không khéo lại được mấy rổ trứng thối ấy chứ?!

  Phản hồi: 

  [quote=Khách]Hoặc là cuồng tín, hoặc là ngu xuẩn, hoặc là giả dối, mà cũng có thể là cả ba thứ đó trộn lại. Đó là tất cả những gì tôi cảm thấy về ông Xuân Nguyễn sau khi lấy hết kiên nhẫn để đọc bài viết của ông.[/quote]

  Còn nhớ trong thời kỳ Perestroika của Liên Xô trước đây, các nhà toán học Xôviết có nêu lên một định lý như sau.

  Định lý: Nếu hai trong ba mệnh đề sau đây là đúng thì mệnh đề còn lại là sai:

  1. Tôi là người tốt.

  2. Tôi là người thông minh.

  3. Tôi là người cộng sản.

  Xuân Nguyễn chọn đáp án nào?

  Phản hồi: 

  Bài viết của bác Xuân Tóc đỏ họ Nguyễn nghe thum thủm giống những gì em đã được nghe giảng thời sinh viên cách đây mấy chục năm.
  Đọc bài của bác tôi dám chắc bác hay đi nhặt bóng rơi cho những "bà Phó Đoan".(trong đó có bà sinh ra cách đây hàng thế kỷ)
  Giọng văn đầy quả quyết cũng cho em thấy một điều chắc chắn bác Xuân tóc đỏ này có không ít tài sản do việc "nhặt bóng" mà có.
  Thật lạ bác không phải là vô sản(thậm trí còn là Tư bản đỏ) mà cứ gào lên bảo vệ cho chủ thuyết của giai cấp vô sản.

  Chúc giáo sư "Quần" lưỡi uốn 1 nghìn lần trước khi phán xét người khác nhé!
  Em cũng mong ai đó có ý kiến bênh vực bác Xuân kẻo uất lên bác lại ném thẻ Đảng đi bây giờ!

  Xe thồ Cổ Nhuế.

  Phản hồi: 

  Hoặc là cuồng tín, hoặc là ngu xuẩn, hoặc là giả dối, mà cũng có thể là cả ba thứ đó trộn lại. Đó là tất cả những gì tôi cảm thấy về ông Xuân Nguyễn sau khi lấy hết kiên nhẫn để đọc bài viết của ông.

  Phản hồi: 

  Bài viết thật công phu. Bác Xuân Nguyễn không nên mất thì giờ đôi co với những ông tiến sĩ "thiếu hiểu biết" và "vô trách nhiệm chính trị". Bác nên đem bài viết này sang thuyết giảng ở Đức, Anh, Bỉ... quê hương của chủ nghĩa Mác Lê để mở mắt cho bọn dốt nát bên đó, có bí kíp trong tay mà không biết dùng. Thể nào bác cũng được nhận một cái giải gì đó, Nobel Mác Lê chẳng hạn, như thế có hay hơn không?

  Phản hồi: 

  Đề nghị ông Xuân Nguyễn đưa tên thật, lý lịch thật ông ra để mọi người có cơ sở tranh luận. Nếu ông ko phải là bồi bút bảo vệ chế độ thì tôi và cả mọi người (tôi nghĩ thế) đều đồng ý tranh luận với ông đến khi ra vấn đề, còn nếu ông là tay bồi bút thì thiết nghĩ, nếu buộc phải nói chuyện với ông thì tốt hơn là tôi đi nói chuyện với cục đá.

  Thanh Nguyễn

  Phản hồi: 

  Xin lỗi ông Xuân Nguyễn nếu ông đem Việt nam, Lào, Cu ba để minh chứng cho sự thành công của CN Mác – Lênin thì chẳng khác nào ông mang trứng thối ra quảng cáo trước toàn thế giới.

  Dùng những thực chứng này, ông chẳng còn biết liêm sỉ là cái gì nữa !

  Phản hồi: 

  Lại một bài chụp mũ. Ông Xuân Nguyễn này là ai vậy? Đây là điển hình của một bài chụp mũ, nói lấy được của hệ thống lý luận hiện nay.
  [quote="Tên tác giả"]Rõ ràng, một sự vô trách nhiệm đáng phê phán ở một đảng viên tiến sĩ! Cứ phá cây cầu Mác – Lênin đi đã, việc xây cầu mới thế nào sẽ tính sau, đây chính là lô gích thật của các lập lập trong con người Đỗ Xuân Thọ. Thì ra, vấn đề không còn là học thuật nữa rồi, mà là động cơ chính trị trắng trợn kêu gọi Đảng từ bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin, từ bỏ mục tiêu, lý tưởng, từ bỏ con đường cách mạng[/quote]
  Chụp mũ hay thật. Rõ ràng TS Thọ cho rằng cần thiết xóa bỏ CN Mác-Lê, thay vào đó là CN dân tộc, tức mọi mục tiêu là phục vụ dân tộc. Vậy mà ông X.N này lại cho rằng TS Thọ chỉ muốn từ bỏ CN Mác-Lê (trong khi chưa chuẩn bị một lý luận khác, thật là nói lấy được) để qua đó chỉ trích TS Thọ chỉ muốn từ bỏ mục tiêu, lý tưởng CM...
  Nhiều ý kiến của ông X.N này thật sự là chụp mũ và nói lấy được mà đọc đến đâu là thấy rõ đến đấy, chứ thực chất ko phải là một bài để tranh luận với TS Thọ. Ví dụ qua đoạn [quote="Tên tác giả"]Đáng ra khói lửa chiến tranh phải trở thành môi trường thường trực cho đảng viên Thọ với 30 năm tuổi Đảng ngày càng kiên trung, vững vàng đi theo con đường của chủ nghĩa Mác – Lênin ! Rất tiếc, quá khứ hào hùng đó lại bị TS Thọ sử dụng như cái bình phong để mạt sát hết lãnh đạo này đến lãnh đạo khác của Đảng, Nhà nước, Chính phủ..., thậm chí, dè bỉu cả học thuyết giá trị thặng dư của Mác là “sai toét”.[/quote]
  Đúng ra với 30 năm tuổi đảng, TS Thọ càng hiểu hơn cái chế độ này nó thối nát thế nào, như ông bà từng nói "ở trong chăn mới biết chăn có rận", với tinh thần dân tộc tràn đầy trong người, TS Thọ mới đưa ra những kiến nghị nhằm góp phần giúp các lãnh đạo đưa đất nước đi theo con đường tốt hơn. CN Mac-Lê mà ĐCS hiện nay áp dụng nó thật xấu xa, mà biểu hiện đầy đủ ở thực tế xã hội một cách rõ ràng, chân thật, vậy thì lý do gì một người yêu nước lại phải "kiên trung, vững vàng đi theo con đường của chủ nghĩa Mác – Lênin"? Rồi ông ta chụp mũ TS Thọ dùng công lao của mình để mạt sát lãnh đạo. Thế các đ/c của ông X.N lợi dụng công lao ngày xưa để leo cao trèo sâu, ăn trên đầu trên cổ nhân dân thì là tốt à? Ông X.N còn chỉ trích TS Thọ "dè bỉu cả học thuyết giá trị thặng dư của Mác là “sai toét”". Sai hay đúng thì quá nhiều người phân tích rồi, trong đó cái sai cơ bản là thiếu tiền đề chất xám trong cái học thuyết đó thì ông X.N giải thích thế nào? Thiết nghĩ 1 người tự nhận là có hiểu biết về CN Mac-Lê thì ko nên ăn nói chụp mũ, nói lấy được như thế kẻo có người lại nói ông ngu mà học đòi.
  Nói tóm lại, theo tôi, đây ko phải là bài tranh luận đúng nghĩa mà là một bài viết có hơi hướng của các tay bồi bút chính trị chuyên chụp mũ, quy chụp, nói lấy được, có giọng văn rất giống các bài trong hệ thống lý luận chính trị bảo vệ chế độ hiện nay của ĐCS. Đọc mấy bài này chỉ thấy bực trong người mà muốn ói thôi.

  Thanh Nguyễn

  Phản hồi: 

  Thưa ông Xuân Nguyễn!
  Ngày xưa có ông Hoàng Đế cởi truồng, tất cả đều biết nhưng bọn quan lại vẫn hô hào là mặc quần áo đẹp. Không hiểu ông có nhìn thấy Hoàng Đế đang cởi truồng không? Hay là ông không biết khái niệm thế nào là cởi truồng nữa? Nếu không biết ông hãy nhìn sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Ba Lan để xem lại xem mắt mình thế nào nhé!
  [quote]Chủ nghĩa Mác – Lênin là hệ thống các quy luật, nguyên lý chung nhất về sự phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy; chủ nghĩa ấy vạch ra các quy luật vận động của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và của chủ nghĩa tư bản nói chung tất yếu đi đến diệt vong do các mâu thuẫn nội tại không thể tự giải quyết nổi; trên cơ sở đó, chủ nghĩa ấy nêu ra tất yếu khách quan, điều kiện và cách thức tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa để giải phóng giai cấp, giải phóng lao động, giải phóng xã hội và giải phóng con người.[/quote]
  Cơ sở đâu để ông nói CNTB tất yếu diệt vong? CNXH là tất yếu khách quan? Ông có biết trước tương lai được 10 năm không? Ông Các Mác ôm một mớ lí thuyết suông, không được kiểm nghiệm (ông Lenin thì kiểm nghiệm toàn thất bại), tiên đoán xã hội từ cách đây 200 năm, vậy mà ngày nay ĐCS vẫn còn tôn thờ, đưa dân tộc ra thí nghiệm thì là mục đích gì? Lợi hay hại? (@ bác Quát).
  [quote]Xây một cây cầu, như TS Thọ nói, cũng cần nắm vững một số tiên đề, quy luật. Để hiểu và phán xét chủ nghĩa Mác – Lênin, cần nắm vững nhiều tri thức gấp bội ! [/quote]
  Với một thứ chủ nghĩa ngớ ngẩn, phức tạp cần nhiều tri thức, lại được chỉ đạo, điều hành bởi những anh nông dân thảo nào ĐCS toàn thế giới đi từ sai lầm này đến sai lầm khác. Nếu chủ nghĩa ấy không trong sáng, khó hiểu, khó thực hành thì vứt quách nó đi ông ạ. Quay về CNTB cho nó dễ hiểu: Tôn trọng tự do cá nhân, thừa nhận đa nguyên, đa đảng, sự tư hữu và vận hành theo pháp luật.
  [quote]cải cách, đổi mới trên cơ sở bảo vệ, bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin đã đem lại thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử ở Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Cuba...[/quote]
  Mắt ông nhìn thấy toàn thành tựu? Nhà ông đang nghèo đói, ăn ngô, ăn khoai; bố ông bán đi mảnh đất duy nhất, ông được ăn xôi, ăn thịt - thế là ông nhìn thấy nhà ông có nhiều thành tựu to lớn? VN phát triển được là vì vay nợ nước ngoài, bán rẻ tài nguyên và đó là thành tựu?
  [quote]Là kỹ sư, tiến sĩ chuyên ngành cầu đường, đảng viên Thọ chắc hẳn biết rằng, để thay thế cây cầu nào đó, nhất thiết phải có một cây cầu khác tốt hơn, nếu không, tất cả khách đi đường sẽ bị lao xuống sông, xuống vực.[/quote]
  Cái cầu ông và ĐCS đang xây cũng giống như các anh bạn CNXH khác như Cuba, Bắc Triều Tiên, Liên Xô, Ba Lan, Tiệp Khắc, Đông Đức cũ có hướng lao xuống vực ông ạ (ngay từ thiết kế). Có thật ông không nhìn thấy cây cầu nào tốt hơn? Ông hãy nhìn cây cầu mà Nhật Bản, Hàn Quốc, Ba Lan, Malai ngày nay đang xây nhé. Nếu ông nhìn rồi thì ông có can đảm để viết bài đề nghị ĐCS "thay cầu" không? Hay ông cũng chỉ là một dạng bồi bút vớ vẩn?
  Trên đây là một vài dòng cảm nghĩ, ông đọc kỹ và can đảm trả lời nhé!

  Phản hồi: 

  Thưa ông Xuân Nguyễn,

  Xin ông có thể cho biết quí danh và học vị thực của ông ! Thiết nghĩ vì ông phê phán ông Thọ là một con người rất cụ thể trong khi ông là con người "ảo", cái đó làm giảm trọng lượng của ông. Nếu ông cho mọi người biết rõ danh tính, những phê phán của ông sẽ thực sự mang tính khả tín, đặc biệt khi ông đang đứng ra bảo vệ đcs và hệ thống lý thuyết nó đang đi theo !

  Nếu ông ra mặt với tên họ địa chỉ rõ ràng, tôi cũng sẽ dùng tên thật để chỉ ra một mớ những thứ nhảm nhí trong lập luận của ông !

  Phản hồi: 

  gửi:Xuân Nguyễn
  Thật ra tôi không phải là Đảng viên,tôi cũng không quan tâm chính trị,nhưng tôi thấy rằng vô trách nhiệm chính trị còn tốt hơn nhiều so với những người vô trách nhiệm với luơng tâm,với dân tộc,là tội ác.
  Tôi không cần hiểu chủ nghĩa Mac-lenin là gì, nhưng ai cũng thấy trên thế giới này các nước không có "cái thứ chủ nghĩa ấy" thì họ giàu có văn minh hiện đại hơn gấp dân Việt Nam ta hàng nghìn lần.Họ không có lừa gạt dân họ rằng"chủ nhĩa này là tốt đẹp,là công bằng" để cướp đi mồ hôi xương máu của biết bao dân lành ,vậy mà dân họ khi thất nghiệp,qua tuổi lao động... vẫn có luơng để sống sung túc ,còn dân ta thì không biết hiện nay có bao nhiêu người đau không tiền chạy chữa.
  Vậy mà có một số "chóp bu" vẫn cố tình tiếp tục mị dân để hưởng lợi bất chấp lương tâm và đạo lý vậy mà không biết thẹn

  Phản hồi: 

  trích:"Thực tế lịch sử cho thấy, cải cách trên cơ sở phản bội, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin đã dẫn đến bi kịch của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu; "

  Quan điểm của Xuân Nguyễn : ở các nước Liên Xô và Đông âu đã xảy ra bi kịch ( do cải cách). Vậy bi kịch đó là gì? Theo tôi thấy thì lịch sử chỉ ra rằng : ở đó ko có bi kịch. Những điều xảy ra ở nước đó đều được phần lớn dân chúng ủng hộ. Tức là cách mạng đó .Và Cách mạng tiến bộ đã xảy ra ở các nước đó.Và các nườc đó đều đang có cơ hội đi lên.Chẳng hạn như nước Nga. Xuân Nguyễn có thể hỏi thẳng Putin xem là là việc CN CS sụp đổ ở nước Nga có phải bi kịch đối với người dân Nga ko?
  Ngay như TQ tôi thấy họ cũng ko coi chủ nghĩa CS hay CN Mác- Lê là thứ chủ nghĩa mà họ bắt buộc phải theo , bởi vì họ nói và tuyên truyền là: những gì xảy ra ở TQ và phát triển kt là nhờ chính sách của Đặng Tiểu Bình chứ đâu có nhắc gì tới CNCS hay CN Mác-Lê.
  Xuân Nguyễn có thể hỏi trực tiếp nhiều nhiều người ở các nước đó nữa.
  Tuy nhiên suy cho cùng thì mọi thứ nhận xét,quan điểm đều là tương đối , nhưng sự thật lịch sử, những cái gì đã diễn ra thì ko thể che giấu được ,ko thể quanh co được ,ko thể dối trá được.

  Không có một dân tộc nào có thể vững mạnh trên nền tảng dối trá được.

  ( PS: Vừa rồi nghe nói Bắc Triều Tiên còn sửa đổi HP là : bỏ các cụm từ CNCS ra khỏi HP và mọi văn bản của NN bắc Triều Tiên đó. Chưa biết chừng Bắc Triều Tiên lại cải cách và đi đến kết quả nhanh hơn VN đấy.Bởi dân chúng Bắc Triều Tiên cũng đã biết sự tột cùng của dối trá ở Bắc Triều Tiên là gì rồi.Nên họ cũng sẽ kiên quyết từ bỏ sự dối trá mà thôi)