Mạch Quang Thắng - Đảng Cộng sản Việt Nam là lương tâm, trí tuệ, danh dự của dân tộc

 • Bởi Khách
  08/01/2010
  48 phản hồi

  GS.TS Mạch Quang Thắng

  ... Tôi muốn bình luận, hoặc là đối thoại, về những ý kiến đó. Đương nhiên, giữa tôi và những người có ý kiến đó không có chung tư duy khoa học và không có chung cả quan điểm chính trị, cho nên việc đối thoại là điều cực kỳ khó khăn. Những ý kiến đó là sự biểu hiện của sự thâm thù đối với ĐCS Việt Nam, hằn học với sự nghiệp cách mạng do ĐCS Việt Nam lãnh đạo suốt gần một thế kỷ nay, thì làm sao mà tôi có thể dễ dàng đối thoại được. Đối thoại là rất khó khăn, nhưng không thể không đối thoại được vì có một điểm chung nhất làm cơ sở, đó là sự thật lịch sử đã diễn ra của đất nước trong suốt 79 năm qua. Mà đã là sự thật thì không ai có thể chối cãi được...

  KHÔNG TỰ NHIÊN MÀ CÓ VÀ KHÔNG PHẢI CỨ TỰ NHẬN MÀ ĐƯỢC

  79 Mùa Xuân đã đi qua, kể từ Mùa Xuân lịch sử ấy – Mùa Xuân Canh Ngọ đáng nhớ năm 1930. Sau chặng đường dãi dầu sương gió, từ Thái Lan, Hồ Chí Minh đến Hương Cảng chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản (ĐCS) Việt Nam.

  Sự ra đời, phát triển của ĐCS Việt Nam là một tất yếu lịch sử do yêu cầu của chính xã hội Việt Nam trong suốt thời gian từ năm 1930 trở đi. Nhưng, vai trò lãnh đạo của ĐCS Việt Nam đối với toàn dân tộc chỉ được xác lập trên thực tế khi Đảng làm tốt nhiệm vụ của mình, như Hồ Chí Minh nói: Đảng lãnh đạo sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng. Sau này, vai trò lãnh đạo ấy đã được ghi vào Điều 4 của bản Hiến pháp nước Cộng hoà XHCN Việt Nam. Nếu ĐCS Việt Nam không tỏ rõ năng lực và sự hoạt động xuất sắc của mình để lãnh đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng một nước Việt Nam phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa thì cho dù có cố ghi vai trò lãnh đạo của Đảng vào trong bản Hiến pháp đi chăng nữa thì điều ấy cũng chỉ là hình thức mà thôi.

  Điều được khẳng định một cách chắc chắn là: sự ghi nhận như vậy về vai trò lãnh đạo của ĐCS Việt Nam không phải là hình thức. ĐCS Việt Nam đã biến cái có thể thành hiện thực khi tỏ rõ trách nhiệm và năng lực lãnh đạo của mình, nhận lĩnh trách nhiệm đưa dân tộc phát triển. Vai trò lãnh đạo của ĐCS Việt Nam, do đó, không tự nhiên mà có và không phải cứ tự nhận mà được. Vai trò đó được xác lập trên cơ sở ĐCS Việt Nam đã thay mặt giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, đáp ứng được yêu cầu phát triển của dân tộc.

  Song, một số ý kiến không cho rằng như vậy. Bằng nhiều cách lập luận khác nhau, một số ý kiến đó cho rằng, ĐCS Việt Nam không những không có công lao gì mà ngược lại còn là lực cản cho sự phát triển của xã hội Việt Nam; rằng, Đảng tạo ra sức ỳ làm cho đất nước bị tụt hậu so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới; rằng, sở dĩ như vậy là vì ĐCS Việt Nam đi theo một hệ tư tưởng lỗi thời là chủ nghĩa Mác – Lênin, hệ tư tưởng đó đã làm cho xã hội Việt Nam vận hành theo lối “Đảng trị”, mất dân chủ, không tập hợp được sức mạnh của toàn dân tộc để phát triển; và như thế, ĐCS Việt Nam không xứng đáng với lương tâm, trí tuệ, danh dự của dân tộc, v.v.

  Tôi muốn bình luận, hoặc là đối thoại, về những ý kiến đó. Đương nhiên, giữa tôi và những người có ý kiến đó không có chung tư duy khoa học và không có chung cả quan điểm chính trị, cho nên việc đối thoại là điều cực kỳ khó khăn. Những ý kiến đó là sự biểu hiện của sự thâm thù đối với ĐCS Việt Nam, hằn học với sự nghiệp cách mạng do ĐCS Việt Nam lãnh đạo suốt gần một thế kỷ nay, thì làm sao mà tôi có thể dễ dàng đối thoại được. Đối thoại là rất khó khăn, nhưng không thể không đối thoại được vì có một điểm chung nhất làm cơ sở, đó là sự thật lịch sử đã diễn ra của đất nước trong suốt 79 năm qua. Mà đã là sự thật thì không ai có thể chối cãi được.

  79 năm qua, ĐCS Việt Nam đã hiện hữu như thế nào và đóng vai trò gì đối với dân tộc? Tôi nêu lên ba điểm chủ yếu nhất sau đây:

  Một là, xã hội Việt Nam cần có một tổ chức chính trị ĐCS lãnh đạo để phát triển. ĐCS Việt Nam ra đời, tồn tại và phát triển do chính đòi hỏi của lịch sử. Trong tất cả các trào lưu có tính chất cách mạng để cho xã hội Việt Nam phát triển cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, chỉ có trào lưu cách mạng theo con đường cách mạng vô sản của chủ nghĩa Mác – Lênin là đứng vững. Những trào lưu khác như Cần Vương, trào lưu tư sản và tiểu tư sản đều bị chính thực tế lịch sử Việt Nam chối bỏ vì chúng hoàn toàn không đáp ứng được yêu cầu phát triển của dân tộc.

  ĐCS Việt Nam ra đời, gắn với vai trò to lớn của Nguyễn Ái Quốc, chính là tổ chức chính trị đáp ứng được yêu cầu phát triển đó của xã hội Việt Nam. ĐCS Việt Nam đã đưa ra được một chiến lược đúng đắn nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, đưa đất nước đi lên theo con đường tiến bộ. Trải qua các thời kỳ, tuy biểu hiện cụ thể của chiến lược đó có chỗ này chỗ nọ khác nhau, nhưng chiến lược đó đã đáp ứng yêu cầu nội tại của đất nước.

  Nhiệm vụ đưa dân tộc phát triển là nhiệm vụ chung của mọi người Việt Nam yêu nước và của mọi tổ chức chính trị hiện hữu trên đất Việt Nam. Nhưng, tổ chức chính trị nào trong thực tế lịch sử Việt Nam gần một thế kỷ qua có thể cạnh tranh được với ĐCS Việt Nam với tư cách là tổ chức dẫn dắt xã hội phát triển? Câu trả lời trong thực tế lịch sử Việt Nam đã quá rõ ràng: không có tổ chức nào cả. Cả dân tộc Việt Nam, vì thế, đã tin tưởng trao cho ĐCS Việt Nam trách nhiệm trọng đại là lãnh đạo toàn dân tộc phát triển theo con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

  Hai là, ĐCS Việt Nam đã nhận lĩnh trách nhiệm do nhân dân giao phó là giải phóng dân tộc và đã hoàn thành một cách xuất sắc. Giải phóng dân tộc là một điểm nút cần được tháo gỡ, ách thống trị của các thế lực ngoại bang là một lực cản cần được xoá bỏ để tạo điều kiện tiên quyết cho sự phát triển của dân tộc Việt Nam. Phải nói rằng, dân tộc Việt Nam là một dân tộc không may mắn so với rất nhiều dân tộc khác trên thế giới, bởi vì trong suốt chiều dài lịch sử hàng nghìn năm, dân tộc Việt Nam bị rất nhiều thế lực bên ngoài xâm lược. Dân tộc Việt Nam là nạn nhân của những cuộc chiến tranh. Đừng nhiễu thông tin hoặc cố tình làm lẫn lộn trắng đen khi có một số người đổ lỗi cho ĐCS, Chính phủ Việt Nam và đổ lỗi cho cá nhân Hồ Chí Minh gây ra chiến tranh. Những nhà khoa học có tâm lành, đức dày, trí sáng cả ở Việt Nam lẫn ở nước ngoài, kể cả các nhà khoa học Pháp và Mỹ, đều khẳng định trong các công trình khoa học của mình vấn đề trách nhiệm gây ra chiến tranh đều thuộc về những kẻ đi xâm lược.

  Không thể đồng tình với một số người muốn phủ nhận việc dân tộc Việt Nam đứng lên chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược để giành lấy độc lập, tự do cho đất nước. Ý kiến của một số người này quá cực đoan khi cho rằng, hà cớ gì mà ĐCS Việt Nam cứ lãnh đạo toàn dân tộc mình tốn bao nhiêu máu sông xương núi để giành lấy độc lập; rằng, hãy cứ để cho các thế lực ngoại bang đó “khai hoá văn minh” cho dân tộc Việt Nam, và đến một thời điểm thuận lợi họ sẽ trao lại độc lập cho Việt Nam như nhiều đế quốc, thực dân đã đã từng trao cho nhiều nước thuộc địa khác. Lý sự thì quả là có nhiều, nhưng có điều là cả thế giới đều đã đưa ra một thông điệp rằng, chủ nghĩa thực dân là một vết nhơ lớn nhất trong lịch sử loài người. Thế kỷ XX được cả thế giới mệnh danh là “Thế kỷ phi thực dân hoá”. Một dân tộc tiên phong của thế giới trong thế kỷ phi thực dân hoá đó là dân tộc Việt Nam; một người lĩnh ấn tiên phong của dân tộc tiên phong Việt Nam đấu tranh cho sự nghiệp cao cả phi thực dân hoá của nhân loại tiến bộ, đó là Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh.

  Bằng việc tập hợp, thâu thái trí tuệ, sức mạnh của toàn dân tộc, với tư cách đại diện cho lương tâm, danh dự của cả toàn dân tộc, thêm nữa, bằng cả trách nhiệm đối với sự phát triển văn minh, tiến bộ của nhân loại, ĐCS Việt Nam đã lãnh đạo thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc. Thắng lợi của cuộc chống xâm lược Pháp và can thiệp Mỹ tháng 7-1954 của Việt Nam đã làm tan rã cả hệ thống thuộc địa kiểu mới trên toàn thế giới. Thắng lợi của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước tháng 4-1975 ở Việt Nam đã báo hiệu cho sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân mới trên thế giới. Như vậy, ĐCS Việt Nam đã nhận lĩnh trách nhiệm kép: vừa lãnh đạo sự nghiệp giành độc lập dân tộc, mở đường cho đất nước phát triển với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, vừa có đóng góp tích cực vào quá trình phi thực dân hoá, thúc đẩy nhân loại tiến nhanh hơn trên con đường văn minh.

  Ba là, ĐCS Việt Nam đã tỏ rõ bản lĩnh chính trị và năng lực lãnh đạo toàn dân tộc tiến hành sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hiện đang chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Độc lập dân tộc gắn liền với tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Đó là mục tiêu phấn đấu của ĐCS Việt Nam. Nói như Hồ Chí Minh thì ngoài lợi ích của Tổ quốc, lợi ích của dân tộc, của nhân dân, ĐCS Việt Nam không có lợi ích nào khác; nếu đã giành được độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét thì độc lập chẳng có ý nghĩa gì. Làm cho mọi người được ấm no, tự do, hạnh phúc, làm cho đất nước giàu mạnh, đó là thông điệp của ĐCS Việt Nam và của Hồ Chí Minh khi nhấn mạnh những nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đó cũng là những nội dung mấu chốt của việc bảo đảm và phát huy quyền con người ở Việt Nam, phù hợp với Tuyên ngôn về nhân quyền mà Liên hợp quốc đưa ra tháng 12 năm 1948.

  ĐCS Việt Nam là tổ chức chính trị duy nhất, có đầy đủ phẩm chất và năng lực để lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hơn 20 năm tiến hành đổi mới dưới sự lãnh đạo của ĐCS, nhân dân Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Việt Nam đang chủ động, tích cực hội nhập sâu và đầy đủ vào đời sống quốc tế trong xu thế toàn cầu hoá. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại, đất nước Việt Nam là một đất nước ổn định chính trị, có nền kinh tế tăng trưởng khá, đời sống của nhân dân về cơ bản đã được cải thiện nhiều, v.v. Đó là những điều đã được nhân dân thừa nhận, được rất nhiều quốc gia, tổ chức xã hội và nhiều người trên thế giới thừa nhận. Vẫn biết rằng, “trong cuộc chiến đấu khổng lồ chống lại những gì là cũ kỹ, hư hỏng để tạo ra những điều mới mẻ, tốt tươi” (lời Hồ Chí Minh), ĐCS và nhân dân Việt Nam chắc chắn vẫn còn phải gặp rất nhiều cam go, nhưng tương lai sự phát triển của dân tộc Việt Nam rất sáng lạn.

  Ba điểm chủ yếu trên đây làm thành một thể thống nhất để nói lên rằng, ĐCS Việt Nam trong 79 năm qua đã làm tốt sứ mệnh của mình do dân tộc giao phó, xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời xứng đáng là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Điều đó cũng đúng như Hồ Chí Minh đã đánh giá về ĐCS Việt Nam trong dịp Đảng tròn 30 tuổi: Đảng là đạo đức, là văn minh, là hạnh phúc, là hoà bình, ấm no.

  ĐỂ TIẾP TỤC XỨNG ĐÁNG LÀ LƯƠNG TÂM, TRÍ TUỆ, DANH DỰ CỦA DÂN TỘC

  Bên trên tôi cho rằng, ĐCS Việt Nam đã biến cái có thể thành hiện thực. Đó chỉ là một vế. ĐCS Việt Nam cũng có thể biến cái hiện thực ngày nay thành con số không, nếu Đảng không còn trong sạch, vững mạnh, nghĩa là Đảng bị tha hoá, bị biến chất, không xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân. Do vậy, có một vế khác, không thể thiếu, để làm thành một chỉnh thể, đó là: Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn bản thân mình. Vậy là, vai trò lãnh đạo của Đảng cũng như việc Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn bản thân mình – cả hai yêu cầu đó đều có tính cấp thiết như nhau. Trong tương lai, ĐCS Việt Nam có còn tiếp tục là lương tâm, trí tuệ, danh dự của dân tộc nữa hay không, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào chính bản thân Đảng.

  Trước những yêu cầu đó, ĐCS Việt Nam phải ra sức phấn đấu để luôn luôn làm tròn nhiệm vụ do dân tộc giao phó.

  Trước hết, Đảng phải đề ra được đường lối, chủ trương, giải pháp đúng đắn để phát triển đất nước một cách nhanh và bền vững, vượt qua những khó khăn trong tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu. Ở đây, “sai một ly, đi một dặm”. Đường lối, chủ trương, giải pháp đúng đắn phải đáp ứng được yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước, dựa trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là phải căn cứ vào diễn biến cụ thể trong từng thời gian của thực tế trong nước và quốc tế. Muốn vậy, Đảng phải phát huy trí tuệ của toàn dân tộc, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức; Đảng phải thật sự là người tổ chức, tập hợp sức mạnh trí tuệ của toàn dân, nghĩa là Đảng nhất thiết phải có tầm trí tuệ cao, Đảng là tổ chức tiêu biểu cho tinh hoa của dân tộc. Trách nhiệm tiếp tục là người dẫn đường phát triển cho dân tộc trong thế kỷ XXI và các thế kỷ tiếp theo vẫn được nhân dân trao cho ĐCS Việt Nam và Đảng phải luôn luôn có ý thức hành động để xứng tầm trách nhiệm ấy.

  Thứ hai, ĐCS Việt Nam phải là tổ chức tiêu biểu cho khối đại kết toàn dân tộc, biết kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại. Đảng phải là tổ chức chính trị đầy bản lĩnh, vững vàng trước mọi thử thách của thời cuộc, dám đương đầu với mọi khó khăn trở ngại, luôn luôn là lực lượng tiên phong của giai cấp và dân tộc. Đoàn kết là kết quả từ sức mạnh của tổ chức và chính đoàn kết lại tạo ra sức mạnh vô biên cho toàn Đảng và toàn dân tộc. Khối đoàn kết ở trong Đảng, từ Trung ương đến các chi bộ, chính là nhân tố có tính chất quyết định tới việc bảo đảm, củng cố và phát triển khối đoàn kết của toàn quân và toàn dân tộc. Không thể nào có một sự đồng thuận toàn xã hội nếu ĐCS Việt Nam không bảo đảm được sức mạnh đoàn kết. Ý nghĩa của việc giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình mà Hồ Chí Minh đã nêu trong bản Di chúc thật sự có ý nghĩa cực kỳ to lớn không chỉ trong thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, mà còn cả trong thời kỳ đất nước đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, thời kỳ mở cửa, hội nhập quốc tế.

  Thứ ba, ĐCS Việt Nam chỉ thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là lương tâm, trí tuệ và danh dự của dân tộc khi đội ngũ cán bộ, đảng viên của mình thể hiện được phẩm chất, năng lực đáp ứng được yêu cầu phát triển của dân tộc. Đội ngũ đảng viên trong các thời kỳ lịch sử về cơ bản đã thể hiện được tính tiên phong, gương mẫu trước toàn dân. Đội ngũ đó đã góp phần làm rạng danh dân tộc. Nhưng, thật đáng tiếc là cho đến nay, vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái một cách nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, về đạo đức, lối sống; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Những căn bệnh xa dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự đáng lo ngại trong thời kỳ hiện nay.

  Hơn lúc nào hết, cán bộ, đảng viên hiện nay càng phải ra sức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đội ngũ cán bộ, đảng viên phải vừa là người lãnh đạo, vừa là đày tớ thật trung thành của nhân dân, phải “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, phải là những người “tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc như lạc” (khổ trước thiên hạ, sướng sau thiên hạ), phải là những người “phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất” như Hồ Chí Minh đã mong muốn. Phải cảnh giác trước những cám dỗ trong thời bình. Trong chiến tranh gian khổ, cán bộ, đảng viên đã chịu bao hy sinh, gian khổ, không tiếc máu xương cho nền độc lập, tự do của đất nước. Trong thời bình, một số cán bộ, đảng viên trước đây có khi không gục ngã trước mũi tên hòn đạn của kẻ địch, nhưng có thể dễ dàng gục ngã trước những viên đạn bọc đường.

  Nếu đội ngũ cán bộ, đảng viên bị biến chất, bị suy thoái thì điều gì sẽ xẩy ra? Chắc chắn là Đảng sẽ bị suy yếu theo, và đó thực sự là nguy cơ của việc vai trò cầm quyền của Đảng sẽ không còn. Đến lúc đó, mọi thành quả của cách mạng do nhân dân ta đã giành được sẽ bị đổ xuống sông xuống biển.

  ĐCS Việt Nam có quyền tự hào là một tổ chức không chỉ là đội tiên phong của giai cấp công nhân, mà đồng thời là đội tiên phong của dân tộc. Quả đúng như vậy. Không có gì quang vinh hơn khi Đảng được các giai cấp, tầng lớp nhân dân trong xã hội Việt Nam gọi bằng cái tên “Đảng ta”, “Đảng của chúng ta”. Chừng nào vẫn được gọi như thế, và Đảng phải luôn luôn phấn đấu để xứng đáng được nhân dân Việt Nam gọi như thế thì đúng là Đảng vẫn là lương tâm, trí tuệ và danh dự của dân tộc./.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  48 phản hồi

  Mời các Bác tham gia "Bổ túc" thêm dùm em những nghiên cứu mới nhất để VN ta tiến lên ngang tầm Thế giới :
  MƯỜI CẦN KHÔNG CÓ :
  1.CÔNG : từ phục vụ cho đến chủ tịch...,đều thua xa TƯ.---> O điểm
  2.BẰNG : Nhà nước muốn vơ vét như thu thuế ,điện,nước,xăng,dầu,học phí.
  ..quá nhiều,nhưng chỉ cho lại Gia đình"Cán Sộm"hưởng,còn dân
  mặc kệ.{Không công bằng} ----> 0 điểm
  3.LIÊM : Chuyện trong mơ ----> 0 điểm
  4.CHÍNH : Chuyện hay dởn trên báo,ngày càng nặng ----> 0 điểm
  5.VÌ DÂN : Không tiền thì ráng chết,kể cả BV ---> 0 điểm
  6.DO DÂN : Dân lo nhà nước đẻo ---> 0 điểm
  7.DÂN CHỦ : Mệt mỏi lắm để nhà nước làm chủ tất ---> 0 điềm
  8.TỰ DO : Đem sức lao động ra cho bóc lột ---> 0 điểm
  9.DÂN QUYỀN : Bị tắc vì chuyền cho đảng bị
  chơi xấu giử luôn không chuyền lại ---> 0 điểm
  10.DÂN TỘC : bị nhồi sọ phim Tàu,mất hết chí khí
  bị sợ sệt đe dọa,sợ chết,hèn ---> 0 điểm
  MƯỜI CÓ KHÔNG CẦN :
  1.NỔ : Toàn chuyện hoang tưởng,thần kinh,tâm thần ---> 10 điểm
  2.DÓC ; Nói mà không làm {từ TW đến địa phương} ---> 10 điểm
  3.HỨA : Nhà nước,đảng là anh em con ma nhà họ hứa ---> 10 diểm
  4.NGÂM : Để rút,móc,moi chừng nào dân tơi tả thôi ---> 10 điểm
  5.CANH : Chuyện sơ hở của dân để hành ---> 10 điểm
  6.TRÓC : Chuyện cần của dân luôn bị kèm điều kiện
  "đầu tiên" ---> 10 điểm
  7.NẠO : Chuyện thường ngày ở huyện "giao thông" ---> 10 điểm
  8.GIAN : Chuyện giao tiếp lừa đảo rất nhiều ---> 10 điểm
  9.GIẢ : Chuyện đời sống "hết nói nổi" ---> 10 điểm
  10.THAM : Chuyện nhũng nhiểu đòi chi,chia,bốp chát ---> 10 điểm

  Mong các bác "BÌNH" thử xem với các tiêu chuẩn trên thì nước
  CHXHCNVN sẽ tiến lên đỉnh cao nào của Thế Giới vậy ?
  Chân thành cám ơn các Bác !
  TRUNG NGHĨA

  Ông Thắng viết : Một là, xã hội Việt Nam cần có một tổ chức chính trị ĐCS lãnh đạo để phát triển.
  Ông Thắng ám thị độc giả bằng cách ghép ĐCS vào một chân lý phẳng tức điều ai cũng biết và đều công nhận là vế đầu của câu viết: “Xã hội nào cũng cần có một tổ chức chánh trị “.Tuy nhiên tổ chức chánh trị đó hoàn toàn không phải là ĐCS mà lại độc đảng thì tệ hại biết chừng nào !
  Cách ngụy biện ám thị này CSVN hay làm thí dụ ghép đảng CS vào đất nước yêu nước là yêu đảng , ghép vào quân đội bảo vệ đất nước là bảo vệ đảng . Quân đội bảo vệ đất nước và toàn dân chống xâm lăng chứ không phải chỉ bảo vệ riêng cho đảng nào !
  Quân đội quốc gia thì bị biến thành bộ đội Cụ Hồ ! Chỉ biết bảo vệ cụ Hồ làm theo lệnh cụ Hồ ! Tệ hơn nửa là dùng ngành Công An như “gia nô” , quản lý “gái gọi” là Bà Nông Thị Xuân đêm đưa đón vào dinh cho Cụ Hồ “chơi bời”, khi không hài lòng nửa thì ...cho CA mang ra giết, trời ơi sao ác đến vậy ! Còn tệ hơn chuyện ngàn xưa lưu xú danh sử sách “sát thê cầu tướng”, giết gái để lừa dối người khác, để người khác tưởng mình đạo đức ! Người như thế phải được ghi danh là tử tội của nền văn minh nhân loại !
  Nghe nói quan chức VN sang Tàu cũng có các nàng gái gọi như thế phục vụ và sau đó bị điều khiển nếu không muốn tung lên công luận . Nhờ vậy mà mấy bà mới được đi theo . Song đi theo làm hậu cần thôi, chứ làm khách không mời mà đến ở các cuộc họp như ông Dững hay làm là ...không ổn chút nào !

  Không biết Công an bây giờ bắt các đường dây gái gọi, bắt tú bà tú ông là có do tranh chấp nghề nghiệp hay là phải hiểu sao đây ? Nhiều phần có thể tin ngành Công An đã biết xây dựng giá trị cho ngành mình và sẽ từ chối, lên án cái “truyền thống” chết tiệt Bác Hồ để lại này ! Mong ngành CA biết thoát khỏi cảnh làm “gia nô” cho Đảng CS bắt giam người không có tội ! Được vậy sẽ tốt biết mấy !

  Xin ông Thắng bớt giận, nếu ông Thắng có tầm ý thức quốc gia ý niệm công dân mạnh mẻ thì không thể chấp nhận những điều này tồn tại, đúng không ? Những điều lạc hậu đến vô đạo, vô ý thức này vậy mà đã diễn ra trong thực tế khó chối cải đấy ! ĐCS lãnh đạo để phát triển theo cách này đó sao ông Thắng ơi ?

  Thưa ông Thắng đất nước cần nhiều đảng, bao nhiêu cũng được nếu có khả năng thu hút sự ủng hộ do có cương lĩnh tốt và khả năng tồn tại nhờ vào sự ủng hộ của dân chúng và đảng viên . Campuchia khởi đầu với ba bốn chục đảng hiện nay còn 11 đảng sau sáp nhập hay giải thể ... Đảng chỉ giống Hội đoàn chuyên nghành không có quyền lực gì . Chỉ có người của đảng đắc cử vào quốc hội mới có quyền ! Mỗi đảng hoạt động giới thiệu một vấn đề mà mình thấy hay trước quốc hội để xin biểu quyết biến thành luật có hiệu quả áp dụng cho đất nước. Nhưng con đường của đất nước phải là con đường mở ngỏ như thế chứ không chịu sự áp đặt của bất cứ đảng nào ! Báo chí, trí thức trong hội đoàn của các ngành sẽ chọn lựa con đường phát triễn và thông qua người đại diện mình trong quốc hội để hình thành những điều luật hổ trợ cho phát triễn ngành nghề !

  Ông Thắng viết "ĐCS Việt Nam ra đời, tồn tại và phát triển do chính đòi hỏi của lịch sử." Ông Thắng viện dẫn chưa ai đuổi Pháp thành công và CS thành công Điện Biên Phủ .
  Nhưng lịch sử đâu có diễn ra như thế !
  Thật sự các nước bị đô hộ chưa nước nào giải phóng thành công kể cả Ấn độ, Philippine, Malaysia, Indonesia ...! Điều này đúng cho đến 1945 . Trung Quốc cũng chỉ có Cách mạng Tân Hợi 1911 lật đổ chế độ quân chủ phong kiến và thành lập nền cộng hòa đầu tiên ở Á Châu.

  Năm 1945 khi Mỹ và đồng minh lên án chế độ đô hộ và phát xít là nguyên nhân chiến tranh và phải loại bỏ ! Với trái bom nguyên tử Mỹ, các nước chiếm thuộc địa mới chịu nghe mà thu vòi hút máu !
  Tháng 8-1949, Liên xô đã thử thành công quả bom nguyên tử đầu tiên tiếc thay điều này chỉ giúp Liên xô tiến hành chủ nghĩa thực dân mới dưới hình thức Liên bang Xô Viết gồm thâu các nước như Ucraina, Đông Âu ... thế giới phải chia hai .

  Ở VN chính thức Pháp được tái vũ trang để chống CS không phải để đô hộ tiếp VN . Tuy nhiên rõ ràng Pháp gạt Mỹ và đồng minh muốn tiếp tục đô hộ . CS lúc đó chỉ là một thực thể ra đời trong hổn loạn Pháp đánh vài ngày là rút khỏi Hà Nội song Pháp không giúp xây dựng chính phủ VN mà dằng dai tiếp tục triễn khai chế độ đô hộ . Cho nên không phải vô lý khi nói rằng :” Do có nhóm Cộng Sản mà VN không được độc lập ngay năm 1945 như các nứơc xung quanh .

  Sau 1945 Ông Thắng có thể thấy Ấn độ, Malaysia, Philippine đều đuợc trao trả độc lập. đừng dùng luận cứ không ai đanh nổi Pháp mà chê bai các chí sĩ VN !
  Riêng Indonesia khá giống VN. Indonesia có lực lượng CS mạnh hơn VN gắp bội. Hà Lan có ba thế kỷ rưởi đô hộ Indonesia, sau đó bị Nhật thế chân giống như Pháp bị Nhật đảo chánh ở VN . Hai ngày sau khi Nhật Bản đầu hàng tháng 8 năm 1945, Sukarno theo chủ nghĩa quốc gia, tuyên bố độc lập và được chỉ định làm tổng thống. Đảng Cộng sản Indonesia bị cáo buộc âm mưu đảo chính và cuộc đảo chính bị tiêu diệt. Khoảng 500 nghìn tới 1 triệu người đã bị giết hại .

  Như vậy ĐCS Việt Nam ra đời ( Trần Phú – Hà Huy Tập ) do nhu cầu thực hiện thế giới đại đồng một kiểu “thực dân kiểu mới”. Trần Phú và Hà Huy Tập bị Pháp triệt hạ ! Sau 1949 ở miền Bắc nhóm Nguyễn Tât Thành được Mao ủng hộ CS để bảo vệ biên giới phía Nam cho TQ !

  Liên Xô không tín nhiệm ông Nguyễn Tất Thành vì ít học ông chỉ được làm nhân viên làm công ăn lương của văn phòng tình báo của Borodine bên cạnh Tưởng giới Thạch trong sách lược Quốc Cộng liên minh chống phát xít và xây dựng phong trào Cộng sản Đông dương ! Ông Nguyễn Tất Thành không thành công bất cứ nơi nào cả dù được đưa sang ở Thái Lan xây dựng phong trào CS quốc tế ! Ông xen vào tranh chấp uy tín với Trần Phú và Hà Huy Tập . Hà Huy Tập công khai chỉ trích ông và nêu nghi án ông báo cáo cho Pháp triệt tiêu nhóm CS Trần Phú .

  Ông Thắng viết Hai là, ĐCS Việt Nam đã nhận lĩnh trách nhiệm do nhân dân giao phó là giải phóng dân tộc và đã hoàn thành một cách xuất sắc.
  Câu này ngụy biện từ đầu đến cuối !
  ĐCS đã tiến hành nội chiến kinh hoàng chứ ai giao cho gì đâu ? CS tiến hành CCRĐ rồi NVGP xét lại chống Đảng ai giao gì đâu, CS vô hiệu hóa quốc hội , Gia nô hóa Quân đội Công An và bịt miệng báo chí ! CS dành quyền chứ không ai giao !

  Trần Thị Hồng Sương

  Trung quốc là một nền kinh tế lớn, bởi nước họ đông dân nhất thế giới hơn 4 lần nước Mỹ, 9 lần nước Nhật....nhưng GDP đầu người nước Mỹ gấp gần 6 lần, GDP đầu người nước Nhật gấp gần 10 lần.

  Đại đa số người dân Trung quốc còn rất nghèo khổ do phân hóa giàu nghèo và các nhân tai môi trường... Với tham vọng các con số họ sẽ đẩy cuộc sống người dân ngày càng nghèo đi so với bước tiến của thế giới. Nguồn gốc của các bất ổn xã hội
  Nhân nào sẽ nhận Quả đó !

  Nếu tôi không lầm thì hầu như các cuộc xuống đường của người dân lật đổ các chính thể ở Đông Âu (trừ Ba lan) trước đó đều hầu như không có các chính Đảng các tổ chức đối lập kể cả ở Liên xô...

  Trên tất cả mọi chủ thuyết, mọi mưu đồ chính trị của mọi tổ chức và cá nhân Lòng dân sẽ Quyết định tất cả.

  Khách viết:
  Tên tác giả viết:
  Câu này đúng cách đây 20 năm. Bác cãi hăng quá nên quên mất bây giờ Trung cộng đã là cường quốc KT thứ ba, hết năm nay sẽ vượt Nhật để đứng sau Mỹ. Đây là đự đoán của các định chế tài chính quốc tế chứ không phải của cá nhân tôi. Xin bác đừng vội chụp cho tôi cái mũ cộng sản hay ...thân tàu.

  Bác khách này chắc đãng trí hay cố ý đãng trí, tính theo thu nhập đầu người thì TQ là quốc gia nghèo lớn nhất thế giới. Họ bóc lột sức lao động của chính nhân dân họ để xuất khẩu theo kiểu phá giá thị trường. Tại sao hàng TQ lại rẻ mạt như vậy? Tại hàng triệu triệu người TQ đang phải cắn răng chấp nhận làm việc với bất cứ giá nào để sinh tồn. Tại một nước phát triển, chỉ cần làm công nhân, với chút dành dụm là người ta có tậu nhà, tậu xe. Ở các nước XHCN "ưu việt" thì ai có thể tậu xe hơi vậy ta?
  Tôi khinh bỉ những kẻ miệng thì bai bải "xây dựng xã hội công bằng văn minh" tay thì đàn áp chính đồng bào mình, sống trên mồ hôi và nước mắt của đồng bào mình. Đàn áp bất cứ ai bất đồng chính kiến bằng cách chụp cho họ cái mũ "phản cách mạng".
  Người ta bảo rằng ở Hà nội, xe hơi riêng nhiều hơn taxi! Ai đang ngồi chễm trệ trong những chiếc limousine đó vậy cà????
  Tội nghiệp bác khách, bác bị tẩy não rồi!

  Tôi nói TQ là cường quốc KT thứ 3 và hết năm nay sẽ vượt Nhật để trở thành cường quốc KT thứ 2 thế giới sau Mỹ mà bác chụp ngay cho cái mũ "bị tẩy não". Nếu thế thì cả thế giới này, kể cả ông Tổng thống Mỹ, cũng bị tẩy não! Vậy tôi hay bác, ai tội nghiệp?
  Xin nói thêm trên thế giới nhiều nước có thu nhập tính theo đầu người cao hơn Mỹ, thậm chí gấp rưỡi Mỹ như Luxembourg, nhưng những nước đó vẫn chỉ là những nền kinh tế nhỏ hoặc trung bình nên ít có trọng lượng trên bàn cờ chính trị và kinh tế quốc tế. Còn những vấn đề khác bác nêu, trên diễn đàn này đã tranh luận quá nhiều rồi, chẳng nên mất thêm thì giờ làm gì.

  Tên tác giả viết:
  Câu này đúng cách đây 20 năm. Bác cãi hăng quá nên quên mất bây giờ Trung cộng đã là cường quốc KT thứ ba, hết năm nay sẽ vượt Nhật để đứng sau Mỹ. Đây là đự đoán của các định chế tài chính quốc tế chứ không phải của cá nhân tôi. Xin bác đừng vội chụp cho tôi cái mũ cộng sản hay ...thân tàu.

  Bác khách này chắc đãng trí hay cố ý đãng trí, tính theo thu nhập đầu người thì TQ là quốc gia nghèo lớn nhất thế giới. Họ bóc lột sức lao động của chính nhân dân họ để xuất khẩu theo kiểu phá giá thị trường. Tại sao hàng TQ lại rẻ mạt như vậy? Tại hàng triệu triệu người TQ đang phải cắn răng chấp nhận làm việc với bất cứ giá nào để sinh tồn. Tại một nước phát triển, chỉ cần làm công nhân, với chút dành dụm là người ta có tậu nhà, tậu xe. Ở các nước XHCN "ưu việt" thì ai có thể tậu xe hơi vậy ta?
  Tôi khinh bỉ những kẻ miệng thì bai bải "xây dựng xã hội công bằng văn minh" tay thì đàn áp chính đồng bào mình, sống trên mồ hôi và nước mắt của đồng bào mình. Đàn áp bất cứ ai bất đồng chính kiến bằng cách chụp cho họ cái mũ "phản cách mạng".
  Người ta bảo rằng ở Hà nội, xe hơi riêng nhiều hơn taxi! Ai đang ngồi chễm trệ trong những chiếc limousine đó vậy cà????
  Tội nghiệp bác khách, bác bị tẩy não rồi!

  Khách viết:
  Khách viết:
  Cả thế giới này chỉ có vài nước nghèo hèn cận kiệt đi theo CN Mac lê.

  Câu này đúng cách đây 20 năm. Bác cãi hăng quá nên quên mất bây giờ Trung cộng đã là cường quốc KT thứ ba, hết năm nay sẽ vượt Nhật để đứng sau Mỹ. Đây là đự đoán của các định chế tài chính quốc tế chứ không phải của cá nhân tôi. Xin bác đừng vội chụp cho tôi cái mũ cộng sản hay ...thân tàu.

  Tên tác giả viết:
  Nếu để tự do dân chủ công bằng trong bầu cử Đảng sẽ lập tức mất quyền lãnh đạo.

  Câu chuyện không đơn giản như vậy. Muốn thắng cử thì người dân phải biết người hay phong trào mình ủng hộ. Trong nước thì lèo tèo vài vị chưa làm nên trò trống gì đã mơ trở thành bộ trưởng. Ngoài nước thì có hàng trăm tổ chức làm chính trị salon , vì tiền, đánh chửi nhau còn hơn kẻ thù. Tờ Economist đánh giá CSVN ngày càng mạnh hơn trước; còn LS nguyên Hữu Liêm thì cho rằng hiện nay chẳng có tổ chức nào khả dĩ có thể thách thức chính quyền CS. Thế thì sao mà "lập tức" như ông nói được!

  Luôn miệng hô hơn 30 năm nay CS sắp chết đến đít rồi là tự huyễn hoặc, làm sướng cái lỗ nhĩ một số người, nhưng lại gây tâm lý thất vọng, thờ ơ cho số đông cần tranh thủ. Phải nhìn thẳng vào sự thật và hành động phù hợp với thực tế tình hình thì mới có cơ làm nên cái gì đó.

  Liệu Trung Quốc còn sống bao nhiêu năm nữa vậy bác? Tôi thấy bác nên nghiên cứu lại các cuộc suy thóai kinh tế từ 1907, 1933, 1997 và 2007-08 thì mới tìm ra lý do để thấy được bản chất của cuỗc suy thóai là do ai dẫn dắt và kết cục là sẽ đi đến đâu?

  Đồng ý với bác về cái vụ phải nhìn vào sự thật và hành động với thực tế tình hình mới nên có cơ làm nên cái gì đó.

  Chúc bác mạnh khỏe,

  Để khỏi ám thị độc giả trước khi đi vào tranh luận đề nghị cùng Diễn Đàn Dân Luận bài viết chỉ đăng tên, không đăng học vị, nếu đăng phải thật chi tiết rõ ràng. Học vị chỉ có giá trị trong một lãnh vực chuyên môn chính của mình.

  Có một Bà Dược sĩ trung học, học bổ túc lên Dược sĩ và sau đó “tắt tị” ngoại ngữ theo tiêu chuẩn bên ngành Y Dược, bèn chuyển học thành “Tiến sĩ kinh tế” nhiều phần là “bằng thật học giả”! Bà luôn được xưng tụng và xưng danh "ăn gian" là Dược sĩ -Tiến sĩ để được nhầm lẫn là Tiến sĩ Dược khoa! GS.TS Mạch Quang Thắng mà là Tiến sĩ chuyên ngành gì, ai cấp bằng mới đủ nghĩa . Hunsen học lớp bảy đã được VN cấp bằng Tiến sĩ và hiện nay có thêm 4 bằng Tiến sĩ danh dự!

  Sự bát nháo của ngành giáo dục VN và một số nước như Châu Phi chẳng ai công nhận tương đương, đã khiến ai ở VN có bằng tiến sĩ đều đáng ngờ vực hơn là kính nể!

  Các Bác sĩ luôn phải trao đổi hội chẩn với bệnh thuộc chuyên ngành khác là vì không biết nhiều về chuyên môn khác! Tiến sĩ kinh tế mà viết bài về chính trị mức đáng tin cậy thua một luật sư thường. Nếu tốt nghiệp các loại trường Nguyễn Ái Quốc thì kiến thức nền tảng ...cỡ Hunsen là cùng!

  Tôi muốn đi vào tranh luận hai ý kiến:

  1-Những ý kiến đó là sự biểu hiện của sự thâm thù đối với ĐCS Việt Nam, hằn học với sự nghiệp cách mạng do ĐCS Việt Nam lãnh đạo suốt gần một thế kỷ nay, thì làm sao mà tôi có thể dễ dàng đối thoại được.) (Ông Mạch Quang Thắng)

  2-Mà đã là sự thật thì không ai có thể chối cãi được...( Ông Mạch Quang Thắng)

  ÔNG Thắng ới! thảo luận khó khăn là do các bên không hiểu rõ những gì phía bên kia phát biểu (do nguồn thông tin khác nhau). Nói khác không hề là nói xấu do thù ghét đâu!

  Chắc chắn phải viện dẫn các sự thật trong khi sự thật lại không dễ nắm bắt như chúng ta tưởng.

  Nền giáo dục có thể biến chúng ta thành "thằng mù xem voi" và tự ái dân tộc khiến chúng ta phản ứng như đứa trẻ lên 8 nhất định thần tượng cha mẹ mình chứ không phải ai khác. Ai nói động đến là sừng cồ gán tội là có lòng hiềm khích thâm thù vân vân đủ thứ vì chưa biết lý luận. Lớn lên một chút chính đứa bé đó sẽ thất vọng về cha mẹ mình mà xấu hổ!

  Thù hắn làm sao biết được mà dám chắc. Chỉ có chú tâm phân tích lý luận đúng sai, nghiên cứu chứng cứ mới thì mới thoát khỏi sụ bảo thủ của chính mình ông Thắng ạ!

  Lãnh đạo gần trăm năm mà dân VN có thành giàu có tiến bộ không? Thưa ông Thắng Rợ Mãn Châu lãnh đạo Trung Quốc đến 300 năm và làm cho TQ suy kiệt đến bị các nước Anh (Hồng kông) Pháp, Nhật, Bồ đào Nha (Macao) xé từng mảnh ra đô hộ giống như Trường Sa Hoàng Sa của VN hiện nay đấy!

  Ông Thắng viết về tình hình đất nước mà “dùng quá nhiều chữ "nếu".
  Tôi chỉ xin dùng một chữ nếu: Nếu có nền dân chủ trong trật tự của luật pháp nghiêm minh, có luật thành lập đảng như VNCH trước đây qua quốc hội đại diện cho dân chúng thì không tệ như thế này!

  Về sự thật ông Mạch Quang Thắng nên nghiên cứu thêm khái niệm về tính khách quan chủ quan qua một thí nghiệm tưởng tượng về “Con mèo của Erwin Schrodinger“. Đây là một tranh luận về cách suy luận của Schrodinger vói nhà bác học Einstein về lượng tử cho thấy sự thiếu hoàn hảo của những cách hiểu về lượng tử, nhưng bên cạnh đó còn có thể hiểu thêm về tính chủ quan, khách quan và cách sự thật bị làm nhòe ...

  Con mèo bị nhốt trong một hộp kín trong đó có máy đếm geiger. Máy đếm này 50% có thể chạm vào một lọ đựng chất độc giết chết con mèo! Không ai biết con mèo sống hay chết! Cho đến khi có quan sát viên mở ra xem xét!

  Vì sự thật bị chồng chập và che dấu khi con người không đọc được tư tưởng của nhau như con mèo (sự thật) bị dấu trong hộp nên thật sự chúng ta nếu không phải là quan sát viên thì không thể có ý kiến khách quan chỉ có ý kiến chủ quan và “trung thực” hay “không trung thực” cộng với mức độ đúng sai của những gì chúng ta biết hay học được.

  Chỉ trừ khi chính ông Thắng lập mưu và tiến hành, còn hành vi của kẻ khác Ông Thắng đừng tự cho mình là quan sát viên biết rõ sự thật . Hình ảnh con mèo là một giản lược chứ sự thật của một động thái chánh trị còn phức tạp hơn gắp bội! Kẻ ác xảo quyệt rất biết cách đổ tội cho người khác!

  Cho nên tranh luận là điều cực kỳ quan trọng, lắng nghe và sẳn sàng tranh luận là cách học tập làm giàu tri thức cho mình và để đi đến gần sự thật hơn! Theo tâm sự mở đầu thì dường như Ông Thắng không mấy sẵn sàng và hứng thú việc tranh luận!

  Không kể đến việc do đơn đặt hàng do ăn lương, ăn cơm chúa phải múa tối ngày phải viết cho tốt một sự việc không tốt là thiếu trung thực có chủ ý như 600 tờ báo Đảng chỉ dành đọc tin ...xe cán chó để ...giải khuây!

  Quan sát viên này nếu nói dối và tuyên bố con mèo chết còn sống hay con mèo sống đã chết thì sự thật bị làm nhòe! Muốn tìm ra sự thật không dễ cho nên nhiều vấn đề lịch sử chưa có kết luận ai là thủ phạm dù sự kiện rõ ràng như nghi án bán cụ Phan Bội Châu. Khi Pháp chưa giải mật thì giống như quan sát viên biết rõ nhưng muốn làm nhòe sự thật vì quyền lợi của chính nước Pháp!

  Trong chiến tranh hai bên đều tuyên bố chiến thắng. Trận Điện Biên Phủ không ai nói đến xe tăng ai lái, pháo là của ai và ai chỉ huy. Nay TQ nói mình lái mình chỉ huy ai nói thật? Nếu không có người TQ tham gia thì sao hiệp định Geneve có Trung Quốc tham gia!? Ông Foster Dulles nói có bằng chứng tình báo là TQ tham gia gần toàn diện! Hiện nay thì chính phi công Liên Xô lên tiếng trên BBC là mình bắn rơi máy bay của ông Mac Caine trong khi không bao giờ CSHN nói đến phi công Liên Xô thì “Sự thật” ông Mạch Quang Thắng nói có đáng tin không?

  Ông có thể tự trả lời rồi đó. Nếu có nhã hứng thì tôi xin tranh luận tiếp!

  Trần Thị Hồng Sương

  Khách viết:
  Cả thế giới này chỉ có vài nước nghèo hèn cận kiệt đi theo CN Mac lê.

  Câu này đúng cách đây 20 năm. Bác cãi hăng quá nên quên mất bây giờ Trung cộng đã là cường quốc KT thứ ba, hết năm nay sẽ vượt Nhật để đứng sau Mỹ. Đây là đự đoán của các định chế tài chính quốc tế chứ không phải của cá nhân tôi. Xin bác đừng vội chụp cho tôi cái mũ cộng sản hay ...thân tàu.

  Tên tác giả viết:
  Nếu để tự do dân chủ công bằng trong bầu cử Đảng sẽ lập tức mất quyền lãnh đạo.

  Câu chuyện không đơn giản như vậy. Muốn thắng cử thì người dân phải biết người hay phong trào mình ủng hộ. Trong nước thì lèo tèo vài vị chưa làm nên trò trống gì đã mơ trở thành bộ trưởng. Ngoài nước thì có hàng trăm tổ chức làm chính trị salon , vì tiền, đánh chửi nhau còn hơn kẻ thù. Tờ Economist đánh giá CSVN ngày càng mạnh hơn trước; còn LS nguyên Hữu Liêm thì cho rằng hiện nay chẳng có tổ chức nào khả dĩ có thể thách thức chính quyền CS. Thế thì sao mà "lập tức" như ông nói được!

  Luôn miệng hô hơn 30 năm nay CS sắp chết đến đít rồi là tự huyễn hoặc, làm sướng cái lỗ nhĩ một số người, nhưng lại gây tâm lý thất vọng, thờ ơ cho số đông cần tranh thủ. Phải nhìn thẳng vào sự thật và hành động phù hợp với thực tế tình hình thì mới có cơ làm nên cái gì đó.

  Cả thế giới này chỉ có vài nước nghèo hèn cận kiệt đi theo CN Mac lê.

  ĐCS VN chỉ mê muội ăn cắp vài đoạn trong CN Mac Lê về CCVS, dấu tranh giai cấp, thần tượng tính giai cấp để tôn sùng bạo lực và xây dựng một chế độ mà nhân dân cả thế giới đã phỉ nhổ....

  Hãy nhìn người dân Liên xô Đông âu tự tràn xuống đường khiến xe tăng câm họng giữa đường phố.Hãy nhìn những xe tăng điên khùng phát xít nghiến nát đồng bào mình trong vụ Thiên an môn.....để hiểu sự căm phẫn của người dân.

  Máu của đồng bào chiến sĩ và người dân Việt đã đổ xuống chúng ta không bao giờ được lãng quên nhưng tôi nghĩ lịch sử sẽ phán xét về tính bạo lực của các cuộc chiến mà ĐCS đã áp đặt cho đất nước này. Gây biết bao khổ đau và làm chậm bước tiến của dân tộc.

  Thể chế hiện nay chỉ ôm khư khư CN Mac Lê, CNXH... để cướp quyền lãnh đạo của dân tộc này. Nếu để tự do dân chủ công bằng trong bầu cử Đảng sẽ lập tức mất quyền lãnh đạo. Tại sao cả ngàn người tự ứng cử ĐBQH chỉ trúng cử có một người ?
  Một thể thức bầu cử thật quái đản !!!

  Ba mươi năm qua thế giới đã tiến vùn vụt như vũ bão. Nước Việt nam mới chỉ mấp mé thoát ra khỏi những nước ngèo nhất nhưng vẫn trong danh sách những nước kém nhất. Một sự lãng phí khủng khiếp nguồn lực của đất nước và sự hy sinh của toàn dân.

  Văn hóa giáo dục khoa học kỹ thuật luẩn quẩn bế tắc tụt hậu quá xa so với thế giới. Đạo đức xã hội bị tha hóa trầm trọng, quyền tự do dân chủ của người dân, tiếng nói của trí thức và báo chí....bị khóa chặt trong gông cùm thô bạo và ti tiện.

  Vì Đất nước, vì Dân tộc Đảng bắt buộc phải thay đổi !!!

  Hãy nhớ bài học của Liên xô, Đông ÂU !!!

  Mọi quyền lực tự huyễn hoặc nếu đi ngược lòng dân đều sẽ bị nhấn chìm !!!

  Lịch sử Dân tộc Việt cũng chứng minh điều đó !!!

  Côm men nhiều quá đọc không hết!
  Có 2 chi tiết như sau mong các bác chú ý. Và bác Thắng cũng chú ý.
  - MMMMMMMMột: Giải phóng dân tộc: Ta là thuộc địa của Pháp. Nhật nhảy vào đánh đuổi Pháp. Sau đó đồng minh nhảy vào đánh cho Nhật tung ra. Giữa lúc chính quyền bơ vơ giữa chợ ko thuộc về ai, thì ta lên ta nắm luôn. Pháp có ý định quay lại đòi, nhưng không được vì Pháp đã buông ra thì ko đủ tư cách lấy lại.
  ---> Luận cứ này cho thấy vấn đề: ĐCS không "duy nhất đủ cư cách", mà chỉ là "duy nhất gặp được thời cơ"đó do biến động chính trị thế giờ mà thôi. Tức là, nói "Đảng CS có bản lĩnh hơn các đảng khác" là ko đúng ở chỗ đó. Thử hỏi không có biến chính đó, thì xem ĐCS VN có được CM tháng 8 để khoe hay không?(Các đảng phái khác thậm trí ở thời điểm khó khăn vẫn rất phát triển).

  - HHHHHHHai: "Đảng CS với CN Marc Lênin là chân lý ABC gì đó..". CN MLenin đề cao giai cấp công nhân. VN ta công nhân quá ít, nông dân thì nằm vừa nghèo vừa dốt, bét bẹt trong mọi thành phần. Vì vậy mà bác HCM đã bê cái Dân Tộc đặt lên trên cả cái "Công Nhân" của CN Mark Lnin, từ đó phát huy sức mạnh toàn dân tộc. ----> Cuộc giả phóng VN khỏi Pháp, hoàn toàn không(nói đúng là rất ít) là nhờ CN Mark LNin với tiên phong là gcấp cnhân. Mà chính là nhờ HCM đã lái từ cái "Dân chủ" sang cái "Dân tộc" thì mới được. Cái gì soi sáng? Soi sáng cái lỗi gì?

  - Nhờ nhiều đảng phái khác đấu tranh dưới nhiều hình thức mới có một loại sự kiện "Vua Bảo Đại thoái vị" chấm dứt ảnh hưởng của Phong kiến; "sư tự thiêu" làm yếu ông Ngô Đình Diệm; màu mỡ nhất là "Ông Diệm bị sát hại"..v.v. ----> Nói chung tranh đấu của các đảng phái khác làm màu mỡ cho Đảng CS. Giả sử các đảng phái khác ngồi im, ko làm gì, để kệ, xem DCS có tự mình hô hào nhân dân theo được hay không?(Lúc nắm chắc phần thắng, thì nhân dân mới có cơ sở để tin và theo thôi! Em hoàn toàn có cơ sở chứng minh điều này)
  Em có 3 ý kiến như vậy! Cảm phiền MOD!

  Một đảng mà suốt 79 năm phải liên tục vừa ăn hiếp vừa ăn xin dân chúng đoái hoài, xin (và dụ) dân tin mình, là đảng đó hỏng rồi.

  Có nhiều đảng viên như ông Thắng lúc đầu nói (và viết) hay về đảng cũng không tin những điều ông ấy nói (và viết) đâu. Dần dần, nói (và viết) hoài thành ra nhập tâm, chẳng những tin những điều không thật là thật, mà còn cuồng tín gieo rắc khắp nhân gian cái điều mà ông ta ngỡ là thánh thư ấy.

  Một con bệnh tâm thần, đáng tội nghiệp hơn đáng trách.

  Nguyễn Dân

  Nếu tôi là Tổng thống việc đầu tiên tôi sẽ giải thể ngay cái Học Viện Hành Chính quốc gia Hồ Chí Minh, toàn nghiên cứu những cái vơ vẩn chẳng đâu vào đâu cả.

  hợp tác thì phát triển phản đối thì thất bại, nó vào nhà của mình đòi chia lợi rồi lại bảo hợp tác. lương tâm, trí tuệ của đảng cộng sản là như thế sao? chỉ có vậy mà cũng đòi tiên phong, lãnh đạo. một lũ bán nước được ông Thắng đưa lên mà tâng bốc thật là nhục nhã cho đất nước VN.

  Thưa các bác,

  Nhân bài viết của anh chàng Thắng này tôi xin các bác có thông tin thì góp ý để bà con cùng biết vê vấn đề đào tạo trong học viện HCM và học viện hành Chính QG... Nếu có lạc đề tí chút thì xin MOD bỏ qua vì theo tôi vấn đề nêu ra là rất nghiêm trọng !

  Tôi có người họ hàng, anh ấy than phiền với tôi là đang làm luận án TS ở cái học viện này nhưng nước anh ta phải đi là Trung Quốc. Tôi toát mồ hôi hỏi lại anh ta là các trường hợp khác thì sao, anh ta nói là là TS về những vấn đề chính trị như trên thì đều đi Tầu hết, không có nơi nào khác !

  Các bác này về sẽ leo lên cao và rất nhanh nếu có bọn Tàu phím ở sau lưng. Bác thấy tổng bí thơ nó còn chọn được thì cấp dưới là cái đinh gì ?

  Nếu một đám người tư tưởng đã bị nhồi não trạng nô lệ lại có những điểm yếu gì đó mà bọn Tàu nắm được thì không bán nước mới là lạ.

  Có ai biết là anh chàng Thắng này đang làm việc ở đâu và có hay đi Tầu công tác không thì cho anh em biết với. Xin cảm ơn !

  Hôm nay cuối tuần rảnh rỗi vào đọc DanLuan. Nhận thấy bài viết của ông Mạch đã thu hút được đông đảo ý kiến phản hồi nên tôi hiếu kỳ cho rằng đọc qua bài viết của ông GS/TS này có lẻ sẽ học hỏi được nhiều điều hay (?)

  May mắn là tôi không quá ngu đần nên đọc qua vài câu đầu thì đã hiểu hết ý nghĩa của bài viết rồi. Tôi muốn viết bình luận, nhưng tiếc là tôi đến trễ. Những lời hay ý đẹp, những bình luận đúng đắn và chính xác đã được các độc giả viết ra hết rồi. Tôi cũng có cùng chung tâm trạng với đa số độc giã : buồn chán và thất vọng.

  Hãy yêu Tổ quốc, yêu đồng bào (bằng hành động). Làm người Việt nam yêu nước có gì khó khăn đâu ? Tại sao người CS và đảng CSVN không thể nhận thức được điêù này ? Tại sao phải đưa những dị nhân GS/TS rơm rạ ra tuyên bố ngông nghênh để làm trò cười cho thiên hạ ?

  Dân đen

  Cho em đính chính cái. GS,TS "Mạch Quang Thắng" chứ không phải "Mạnh Quang Thắng". Đề nghị BBT Dân Luận điều chỉnh lại dùm. Em cám ơn.

  Tôi nói với ông Mạnh Quang Thắng về những sự thật không chối cãi được của đảng cộng sản trong 79 năm qua như sau để xem ông có cãi được không nhé ?

  1- Là một lũ gian manh tráo trở, cướp công kháng chiến của toàn dân và các đảng phái chính trị khác bằng cách ám sát, thanh trừng những thành phần không cùng quan điểm độc đoán với mình để cướp lấy chính quyền (Đọc lịch sử của Nguyễn Lang nói về cọng sản và Phật giáo. Đọc lịch sử của VN Quốc Dân Đảng..vv)

  2- Một lũ vô thần, vô tổ quốc, giống nòi. Chỉ theo chân Tàu cọng, Liên Xô áp bức, cướp đoạt, giết hại dân lành không chút thương xót (Đọc truyện dài BA NGƯỜI KHÁC của Tô Hoài, Tài liệu thảm sát Tết Mậu Thân ở Huế, cướp đất đai của dân trên nhật báo hằng ngày. Điển hình là vụ Nông Trường Sông Hậu, đất nghĩa trang ở Hà Nam, đất của thiên chúa giáo, Phật giáo, đình, chùa, miếu mạo ở khắp mọi miền tổ quốc).

  3- Một lũ vô văn hóa, dâm ô, đồi trụy (Vụ nhân văn giai phẩm, vụ giết nhà văn Phạm Quỳnh ở Hiền Sĩ, Phong Điền, Thừa Thiên. Vụ nghị quyết 97 triệt tiêu văn hóa, vụ dùng tin tặc phá các trang mạng dân chủ. Vụ Hồ chí minh với Tăng tuyết Minh, Nông thị Vàng, Nguyễn Thị Minh Khai vv và vv)

  Có người chỉ biết được sự bạo ngược của cộng sản ngày nay chứ chưa biết về những tội ác của chúng ngay từ những ngày đầu như vụ bà phú hộ theo cách mạng nuôi cả cọng sản và hồ chí minh mà vẫn bị chúng giết. Như vụ án CCRĐ (ông nên đọc tác phẩm BA NGƯỜI KHÁC để biết cộng sản nó phát khởi ở Bắc Việt trong thời kỳ phôi thai như thế nào nhé) nên cứ cho là đảng cọng sản có công giải phóng dân tộc.là đánh đuổi thực dân. Tôi cam đoan những gì mà chúng nó xử sự với dân là dã man gấp nhiều lần thực dân Pháp đã làm ở VN.

  Hãy suy nghĩ kỹ và cùng tôi tranh luận trắng đen ở đay ông Thắng nhé. Tôi chờ ông.
  Kiến Nhót !

  Sao các bác chửi bác Thắng này nhiều thế? Tôi cam đoan với các bác rằng bác Thắng này là kẻ thù nguy hiểm nhất của đảng đây. Bác ấy đang dùng diễn biến hòa bình để lật đổ đảng ta đấy chứ chẳng phải là bác ấy đui mù gì đâu. Bác này chơi cơ rất cao là dùng quần chúng để giết kẻ thù. Các bác sẽ làm gì khi thấy có thằng ma cô, lường gạt, trộm cướp mà được ngợi khen? Tất nhiên là nổi nóng lật mặt nạ và tẩn cho nó một trận đòn nên thân phải không? Bác Thắng là TS mà nên thâm lắm chứ không phải ngu như các bác nghĩ đâu.

  Đảng ta thì thối tha ngay từ ngày đầu thành lập bởi đoạt công của người khác để cướp chính quyền, rồi thẳng tay giết hết ân nhân của mình để độc tôn, rồi cướp luôn tài sản của toàn dân bằng cải cách ruộng đất (Xin vào trang Web VIỆT NAM THƯ QUÁN để đọc truyện BA NGƯỜI KHÁC của Tô Hoài mới thấy được sự dã man của bọn cộng sản đối với người dân miền Bắc), rồi cải tạo công thương nghiệp, rồi đổi tiền, rồi quy hoạch đất đai cho dự án, mua chức chạy quyền,nhũng lạm nhân dân, bán nước cho Tàu cọng này, vv và vv. Vậy mà bác Bại này viết đến 20 bài viết bốc thơm cái đống phân thối kia lên tận mây xanh thì hỏi ai không lộn gan lên đầu để rồi ra tay dọn sạch cái đống dơ bẩn này đi càng sớm càng tốt. Hồ chí minh cũng cùng chung số phận với đóng phân này mà.

  Xin kính phục lòng dũng cảm của bác Thắng trước búa rìu dư luận, nhưng vì đại cuộc nên xin bác chịu khó đi nhé. Mai này dân chủ thành công thì bác là người được ghi công đầu đó .
  Kiến Nhót Trương Lương .

  Cứ nhìn bình luận ở đây thì biết, nếu đem ra trưng cầu dân ý xem ĐCS hay LCĐ, NTT.....là "phản động" thì ta sẽ biết ngay thôi!
  Không biết ông G.S này dạy môn gì vậy ta? Lịch sử Đảng hay Tư tưởng HCM? Triết học Mac-Lenin hay CNXHKH? Xin thưa với ông rằng dù bị nhồi nhét, bắt buộc phải học (bắt buộc phải đến lớp bằng cái trò điểm danh đầu giờ, giữa giờ...) thì những cái mớ lý luận ấy nó cứ chui vào tai chúng tôi tai trái, rồi lại chui ra tai phải nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Nó không làm được cái việc "tẩy não" như ĐCS mong mỏi, mà chỉ làm tăng thêm lòng khao khát được tự do học những gì chúng tôi thích, nói những gì chúng tôi nghĩ.
  Thật xui xẻo làm sao, trên trái đất này chỉ còn có 4 nước CS mà nước ta lại là một trong số đó, nên cho tới bây giờ, sau nhiều thập niên "hiện đại hoá, công nghiệp hoá" chúng ta còn chưa thể làm ra một cái nồi áp suất!
  Chắc là Đảng của ông chưa cho ông du học hay công tác ở một nước tư bản "thối nát" nào để ông có dịp mở mắt ra mà nhìn.
  Hay thôi, tôi có ý này, cứ bảo mấy ông Đảng viên giàu có để con cái mấy ổng học hành trong nước, cho con cái chúng tôi tiền đi ra cái xứ tư bản "thối nát" học có phải hay hơn không!?
  Tôi được biết khi khối XHCN còn tồn tại, các cán bộ ở các viện nghiên cứu cứ "nhường nhau" những suất du học tại khối XHCN. Họ chỉ tranh giành nhau đi du học ở những nước tư bản "thối nát" thôi ông ạ!
  Thêm nữa có bao nhiêu Đảng viên trong số 86 triệu dân mà ông bảo "Đảng Cộng sản Việt Nam là lương tâm, trí tuệ, danh dự của dân tộc"!???? Tội nghiệp cho ông quá thưa ông G.S!

  Tác giả Mạnh Quang Thắng cùng tôi và các bạn đang ngồi trên con đò "rách" mang tên Việt nam, mà người điều khiển con đò ấy là Đảng CSVN. Thằng chủ đò trước 1945 nó cũng như người bình thường, khi ấy nó bảo mọi người chung sức, chung tiền tậu "đò" tôi tự nguyện xin làm đầy tớ chèo đò cho cả dân tộc. Tin vào nó nói, mọi người đồng tình ủng hộ giao cả tính mạng cho anh lái đò không hề phân vân. Thằng lái đò đưa con đò đi lung tung,lạc đường sau hơn 40 năm nó mới hơi tỉnh ra là lạc đường. Nhưng khi ấy, ở chỗ nước sâu ai phản đối và nói ra những sai lầm của thằng "đầy tớ" chèo đò, thì nó quy cho tội lật đổ "con đò nhân dân" và sai tay chân trên đò nắm hai chân hai tay quẳng xuống nước cho chết.

  Người ngồi trên chuyến đò ấy, ai nấy hết hồn chỉ cầu mong giữ yên mạng sống, kệ mẹ thằng lái đò đưa đến đâu thì đến. Ông Mạnh Quang Thắng bèn nghĩ ra kế "bưng bô" cho chủ đò để kiếm chút bổng lộc bằng 20 bài viết và đổi lấy mạng sống mà thôi. Không tin mọi người chờ xem, khi ông Mạnh Quang Thắng lên được bờ (về hưu) cũng chửi bới "con đò Việt nam" không kém các quan chức của Đảng khi thất thế.

  Có trách là trách những người lỡ gửi "đò" cho ác thôi, nhầm thì chịu.

  Thật đáng buồn, đáng buồn thay. Không ngờ các bác các chú trong diễn đàn này lại phản ứng một cách quá gay gắt trước một bài viết rất hay, rất khúc triết của một vị giáo sư khả kính tên là, gì nhỉ, à Mãnh quang thắng (chết quên viết hoa tên). Cháu không có đủ trình độ để hiểu hết những lời hay ý đẹp trong bài viết của bác thắng (lại quên viết hoa) nhưng cháu tin là bác ấy có lý, tại sao ư? Đơn giản vì bác ấy có học vị tiến sĩ, học hàm giáo sư. Giáo sư tiến sĩ mà nói sai thì dạy ai? Sai có mà loạn!

  Cháu cũng không hiểu tại sao các bác các chú lại mất lòng tin vào sự lãnh đạo của đảng (quên viết hoa). Cháu thấy đảng(!)toàn là những con người tài năng kiệt xuất và trái tim nhân ái. Cháu chả có thông tin gì nhiều nhưng vụ lụt Hà Nội dạo nọ cháu có xem ti vi, thấy bác dũng (lại quên viết hoa) vi hành thăm nom các nhà dân bị ngập lụt. Nước bẩn như thế mà bác ấy không từ nan xắn quần đến bẹn (nói quá tí) lội nước oàm oạp mà mặt vẫn tươi cười như chả có. Tinh thần của đảng(!) ở đâu? Ở đấy chứ ở đâu?

  Đứa trẻ trước 8 tuổi thường tin yêu và coi cha mẹ là thần tượng duy nhất bởi chưa thấy điều gì khác. Đứa trẻ này sẽ đau khổ, sẽ thù hằn bất cứ ai chê cười cha mẹ chúng.
  Cũng chính đứa bé đó, 18 tuổi sẽ đau khổ vì thói xấu của cha mẹ mà chúng vừa phát hiện. Chúng đau lòng tủi cực vì cha mẹ chúng là ...người xấu. Bởi vì có ân tình riêng chúng vẫn yêu thương cha mẹ, nhưng chúng sẽ quyết không làm theo hay biết làm khác đi. Đó là tâm lý đảng viên tốt hôm nay !

  Thật sự khó đoán ra chừng nào CSVN mới thay đổi . Với chủ trương diễn biến hòa bình thì sự thay đổi sẽ đến bất ngờ như Liên Xô hay duy trì dai dẳng như TQ là tùy trình độ và ý thức đấu tranh vì dân tộc của đảng viên và quân đội VN.
  VN có hai đặc thù là tham nhũng trầm trọng và vay nợ quốc tế đã đến ngưỡng nguy hiểm trong khi sản phẩm xuất khẩu không có hàm lượng trí tuệ cao để có lợi nhuận cao. Sản xuất xuất khẩu nông nghiệp VN có ổn định nhưng đây là ngành hàng không cho phép VN làm giàu hay đủ để trả nợ. Nông nghiệp chỉ đủ cho nông dân tồn tại trong mức nghèo . Vì thế sự sụp đổ của CSVN còn có thể đến từ sụp đổ kinh tế do đầu tư không thu được lãi , đa phần nhà đầu tư CSVN chỉ xây dựng tài sản cố định, ngày một xuống cấp theo thời gian như Dubai.

  Nước nào đưa tay ra cứu rỗi nền kinh tế CSVN "dãy chết" thì CSVN sẽ đàm phán điều kiện có lợi nhất cho đảng ! Sẽ làm giống như Dubai đổi tên tòa nhà cao nhất thế giới theo tên người cứu Dubai thoát nạn phá sản !
  Nếu người cứu rỗi là Nhật thì nhiều khả năng họ để duy trì chủ trương CS độc tài vì dễ bốc lột dân thu hồi nợ, nếu là Mỹ hay Cộng đồng Châu Âu sẽ đòi ...dân chủ hóa hay dân chủ hóa một phần. CSVN đã và đang quyết không để các nhà đấu tranh dân chủ có vai trò mà sẽ tiêu diệt hết ! Đó là số phận không sáng sủa của VN trong 5 thập niên tới, tức là hai thế hệ nửa e chưa thoát ra được khỏi “kiếp người Châu Á” kiểu... do TQ dẫn đầu !

  Nếu CSVN thực sự muốn “đi tắt đón đầu” thì nghiên cứu trường hợp Hawaii từng chọn hay Đài Loan đang làm.
  Nhiều phần VN quen gian dối nên sẽ làm theo Nhật sau 1945! Nhật triệt để làm theo Mỹ, song kèm theo đó là tuyên truyền sai sự thật rằng đó là nhờ ý tưởng Duy Tân của Minh trị Thiên Hoàng trước 1945. Cuộc Minh Trị Duy tân giúp nước Nhật phát triển kinh tế nhưng vì chính trị lại theo đường lối đế quốc phong kiến, sau đó là Phát xít khiến nước Nhật suy vong lảnh trái bom nguyên tử cho nên không thể nói Nhật sáng suốt để làm theo.

  Sau thế chiến thứ hai Nhật bị cấm phát triễn quân đội buộc phải đi đúng đường lối “Hòa bình vĩnh cữu “ và Nhật có “giấc mơ Nhật” không khác giấc mơ Mỹ tức mọi người có cơ hội tiếp cận nền văn minh ngang nhau . Ngày nay thanh niên TQ cũng muốn có “giấc mơ Trung Hoa “như Mỹ song chánh quyền CS lẫn người dân TQ đều chưa có ý thức về “Hòa bình vĩnh cữu “ của Immanuel Kant trong đó cấm kỵ việc ...xâm phạm biên giới !

  Trần Thị Hồng Sương

  Một bài viết có quá nhiều phản hồi, không phải vì tính thuyết phục do những luận điểm của GS-TS Mạnh quang Thắng đua ra. Đây là cuộc trưng cầu dân ý rất thành công của Dân Luận về niềm tin đối với ĐCSVN của người VN tại thời điểm này khi cho đăng bài viết.

  Tôi là một đảng viên nhưng không thể "nuốt nổi những giao huấn của GS Thắng". Người ta bảo giáo sư từ trên trời rơi xuống cũng đúng mà nói GS cóp từ trong sách vở ra để viết cũng phải. Hay là GS viết theo đơn đặt hàng nên viết để mà viết chứ bụng GS cũng nghĩ khác? Tôi hồ nghi như vậy vì nghĩ rằng GS cũng là người có tai có mắt...Tóm lại là một bài chẳng thuyết phục được ai. Ai đó đã nói:đừng ăn mày dĩ vãng. Đảng ta bây giờ khác Đảng ngày xưa lắm rồi. Bao nhiêu người dân ta thán, nhưng không nói to được chỉ vì Đảng đã dùng bộ máy chuyên chính để trấn áp.Những kẻ cầm quyền (từ phường xã cho lên đến TƯ) đã núp dưới bóng của Đảng để tham nhũng, ăn cứôp của dân, của nước một cách không thương tiếc. Vì quyền lợi cá nhân họ không từ một thủ đoạn nào kể cả huỷ diệt tài nguyên môi trường, bán đất cho ngoại bang...Tội của Đảng đang ngày càng to. Bởi vậy nếu là người trí thức có chút lương tâm và tự trọng, GS không nên a dua bênh vực cho bọn quan tham, mà hãy hạ phóng nhìn thẳng vào sự thật nghèo nàn và lạc hậu của đất nước ta, để dóng lên tiếng chuông cảnh tỉnh cho thế lực cầm quyền, may ra Đảng ngộ ra sai lầm mà tự sửa chữa. Cả LX và Đông Âu sụp đổ không phải vì dân họ ngu đâu...Tôi vẫn hi vọng GS là người còn chút tự trọng nên mới khuyên như vậy.

  Một đảng viên già rất đau buồn của Đảng

  hê hê, bài viết chuẩn bị phát biểu trong ĐH Đảng sắp tới nè. Sao ông Thắng lại làm rò rỉ thông tin vậy, phản đồng à!

  Cứ coi như là Ông Thắng nói đúng đi, vậy thì chúng ta hãy cùng suy nghĩ một số vấn đề sau:
  1. Nếu Đảng thực sự tốt thì tại sao Tham nhũng hiện nay lại khủng khiếp như vậy? có phải do chế độ độc tài của Đảng mà ra? Văn kiện đại hội đảng thì dùng từ " Một bộ phận cán bộ đảng viên" nhưng phải nói như Hà Văn Thịnh mới đúng: Cả xã hội tham nhũng.
  2. Nếu Đảng thực sự vì dân vì nước, nếu Đảng thực sự tốt thì tại sao không dám tổ chức Đa Đảng đối lập như các nước tiên tiến? Nhân dân vẫn tín nhiệm Đảng thì chắc chắn phải chọn ĐCS, vậy thì uy tín của Đảng càng vững chắc chứ sao? Ai cũng biết Đa đảng mới có đấu tranh, mới có giám sát lẫn nhau giữa Đảng này và đảng khác và mới có tiến bộ, Chế độ độc đảng là chế độ độc tài, chỉ có Đảng CS là không công nhận??
  Tôi cũng là Đảng viên ĐCS, nhưng tôi ủng hộ đa đảng.

  Xin gửi GS Mạnh quang Thắng triết lý mới của người cộng sản: thời đại làm kinh tế địch muốn tiêu diệt ta bằng đạn bọc đường thì ta đã khôn ngoan không mắc mưu địch bằng cách mút đường nhả đạn.
  Do vậy những đảng viên Cộng sản ở Việt nam hôm nay đều béo húp nhờ cái triết lý trên

  Ở xã hội như VN của chúng ta thì học vị và học hàm của bác Thắng là rất ổn (GS.TS). Mặc dù ở tầm trí tuệ cao như vậy nhưng bác Thắng vẫn không nhận thức và hiểu được một điều đơn giản rằng: Đời người không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông. Nghĩa là cái mà bác ca ngợi đã thay đổi hay nói đúng hơn là đã biến chất rất nhiều. Tiếc thay nó không "biến chất" theo chiều hướng tích cực để đưa "non sông Việt nam sánh vai với các cường quốc năm châu" mà ngược lại đã làm cho tài nguyên tổ quốc bị kiệt quệ, sông ngòi bị san lấp, rừng núi bị tàn phá nặng nề và biến mất chỉ trong vòng không đầy 25 năm sau giải phóng (trong 100 năm bị đô hộ và đi qua 2 cuộc chiến tranh rừng của chúng ta hầu như nguyên vẹn!!! - Tỉnh cháu hiện nay đã "Hoàn thành sự nghiệp... phá rừng" rồi đấy bác ạ - nực cười không bác!!!), biển đảo bị cướp bóc, con dân Việt phải tha phương cầu thực bưng bô, cọ chùi toilet, làm những công việc cơ bắp nặng nhọc dưới danh nghĩa rất kêu: "Xuất khẩu lao động". Thậm chí bị tăng ca ép giờ và nhục mạ với đồng lương chết đói ngay trên tổ quốc của mình... Về mặt trí tuệ, có thể thấy bác ấu trĩ khi không nhận thức được sự vận động và "biến chất" không ngừng của mọi sự vật hiện tượng. Không xứng tầm là một GS. Mặt nào đó nó cũng phản ánh cái trình độ tiến sĩ (TS) mà bác đang "đeo" là không ổn cho lắm (Chắc các bác tự phong TS cho nhau và gọi nhau bằng TS cho sướng mồm ấy mà, phải không bác?)
  Ở một góc độ khác, nếu bác trung với "Đảng hiện nay" và sử dụng cái trị tuệ siêu việt tầm GS.TS của mình để mị dân thì bác lại nhầm tiếp nữa rồi. Vì dân trí Việt Nam tuy còn thấp nhưng không đến nỗi có quá nhiều người ngu như bác nghĩ đâu, (nên) đừng mị dân bác à! Thêm mộtlần nữa bác lại nhận thức sai và tiếp tục ấu trĩ. Về mặt nhân cách thì nhân cách của bác lại thêm cái... đức lừa dối kẻ khác! (mị người khác là không tốt, là dối trá đấy bác ạ - ấy là cháu nghĩ thế).
  Tầm cỡ bác chắc không phải đi in ấn, photo tài liệu "học tập tấm gương Bác Hồ vĩ đại" nên chắc bác không "kiếm" được cái gì? Ở huyện cháu anh CB phụ trách mảng này cũng "đẽo" được kha khá khi ghi khống thêm số lượng và tăng thêm giá trên mỗi đầu tài liệu học tập đấy bác ạ. Một lần nữa hình ảnh của Người đã lại bị các đảng viên và con cháu Người lợi dụng để trục lợi đấy bác Thắng ơi.
  Dưới ánh đèn sân khấu, một nữ thí sinh dự cuộc thi "kể chuyện học tập tấm gương Bác" đã trở nên thăng hoa và đoạt giải. Nhưng khi trở về đời thường nữ chiến sĩ công an này chửi chồng và mẹ chồng như chửi chó. Cháu cảm thấy xấu hổ khi là hàng xóm của nữ chiến sĩ - đảng viên này.
  Chúng cháu sẵn sàng tăng ca, làm thêm giờ, bảo vệ, chia sẻ thậm chí cả tính mạng của mình cho Tổ quốc. Sẵn sàng thỉnh thị và nghe những lời hay ý đẹp của bác, nhưng tổ chức mà bác ca ngợi (ngày nay) phải có và tập hợp được đông đúc những con người ưu tú và thực sự là những tâm gương cho chúng cháu noi theo thay vì bắt chúng cháu vô sản để các bác vô "vô sản". Đừng lừa dối, ru ngủ chúng cháu thêm nữa. Bác không thấy làm như thế là quá nhân tâm à? Còn nếu bác có thời gian để viết những bài viết như trên thì theo cháu bác hãy dành thời gian cho việc khác có ích hơn như trồng một cái cây xanh chẳng hạn (Cháu định nói: bác hãy dành thời gian để dậy dỗ và nâng cao quan trí cho các đảng viên của bác đi - nhưng họ chắc là không dậy được đâu bác à).
  Hãy nghĩ rằng cháu đang trao đổi và thảo luận hoà bình với bác để chúng ta cùng tiến bộ và mong bác đừng khùng lên rồi lại hạ thấp cũng như nghĩ xấu về chúng cháu khi cho rằng chúng cháu đanh nói với giọng điệu thâm thù, nói xấu, vu khống, bịa đặt... nọ kia bác Thắng nhé.
  Cháu rất muốn tâm sự thêm với bác nhưng xin vậy thôi vì nói thêm sợ bác - mặc dù là một GS.TS - không hiểu.

  Trí tuệ-lương tâm-dang dự ??? Xin lỗi ! đảng viên csvn bây giờ không quen dùng danh từ này đâu ,nó là lạ làm sao ,xa vời làm sao !
  - Thử hỏi các ĐV : vô sản là gì ? có đảng viên gộc nào vỗ ngực ta đây vô sản không . Nếu tất cả ĐV đều vô sản thì mới bàn chuyện được. CÂM ĐIÊC

  Pages