Lê Doãn Tá - Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh – tư tưởng bất diệt

 • Bởi Khách
  18/12/2009
  7 phản hồi

  PGS.TS Lê Doãn Tá

  Hồ Chí Minh quan niệm: Con người không phải là thần thánh, có cả cái tốt và cái xấu. Bởi vậy, phải “làm cho phần tốt trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi”. Người yêu cầu phải thức tỉnh, tái tạo lương tâm, đánh thức những gì tốt đẹp trong con người.

  Quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã hun đúc nên truyền thống nhân ái của dân tộc ta. Nhân dân ta đã trải qua mấy ngàn năm chinh phục thiên nhiên, chống thiên tai, bão lụt, khai hoang mở đất. Nhân dân ta lại phải chống chọi với nạn ngoại xâm liên miên từ phương Bắc xuống, rồi chủ nghĩa thực dân phương Tây xâm lược. Công cuộc lao động gian khổ và chiến đấu hy sinh hun đúc nên truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, trong đó nổi bật là lòng nhân ái, là tư tưởng nhân văn, nhân đạo.

  Tình đoàn kết, yêu thương lẫn nhau “Bầu ơi thương lấy bí cùng”, “Thương người như thể thương thân” là nét đẹp nổi bật của con người Việt Nam, nhất là trong cơn hoạn nạn, rủi ro. Lòng nhân ái của từng người dân đã gắn chặt vận mệnh của họ với sự sống còn, tồn vong của dân tộc, với sự hùng cường, thịnh trị của Tổ quốc. Càng yêu con người, càng thương con người, càng có thêm ý chí kiên cường, bất khuất, dám xả thân, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc; dám vươn lên để tìm con đường thoát cho dân tộc khỏi đói nghèo, xây dựng đất nước cường thịnh.

  Hồ Chí Minh sinh ra và lớn lên trong lòng một dân tộc có truyền thống nhân ái lại tiếp nhận được những tinh hoa văn hoá phương Đông và phương Tây, về “đạo làm người” của Nho giáo, về “cứu khổ cứu nạn”, nhân ái, khoan dung của Phật giáo; về lý tưởng nhân văn thời cách mạng tư sản đang lên, chống phong kiến, giải phóng xã hội… Từ khi đến với chủ nghĩa Mác Lênin, thấm nhuần học thuyết nhân đạo hiện thực của chủ nghĩa Mác, tư tưởng nhân văn ở Hồ Chí Minh đã có những chuyển biến bước ngoặt mang tính tổng hợp từ nhiều giá trị tinh hoa của nhân loại. Tình yêu thương con người ở Hồ Chí Minh đã trở thành lẽ sống của Người, yêu thương con người gắn với lòng tin ở con người, dùng sức của con người để giải phóng con người, trọng nhân tài, vì con người và phục vụ con người với chữ Người viết hoa.

  Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh vô cùng rộng lớn. Có thể nêu lên mấy khía cạnh chủ yếu sau đây:

  Một là, thương yêu con người, thương yêu nhân dân, hết sức bao la, thắm thiết. Người từng nói “Nghĩ cho cùng, mọi vấn đề… là vấn đề ở đời và làm người. Ở đời và làm người phải là thương nước, thương dân, thương nhân loại đau khổ bị áp bức”(1).

  Tình yêu thương con người ở Hồ Chí Minh xuất phát từ tình yêu thương của những người đồng cảnh ngộ, mất nước, bị nô lệ, cùng chung số phận bị áp bức bóc lột, đi tìm lối thoát cho dân tộc. Khi bôn ba nơi hải ngoại, chứng kiến cảnh bị áp bức bóc lột của công nhân, của nhân dân lao động các nước tư bản chủ nghĩa, chứng kiến cảnh bị áp bức của nhân dân các thuộc địa khác, tình yêu thương con người ở Người mở rộng sang yêu thương những người cùng cảnh ngộ, những người lao động nghèo đói, “cùng khổ, thiếu thốn”, những người thuộc các dân tộc khác có chung số phận với dân tộc Việt Nam. “Chữ người, nghĩa hẹp là gia đình, anh em, họ hàng, bầu bạn… Nghĩa rộng là đồng bào cả nước. Rộng nữa là cả loài người”, Người đã từng nói như vậy.

  Xuất phát từ tình yêu thương ấy mà Người đã đi tìm con đường giải phóng cho dân tộc, giải phóng khỏi mọi áp bức, bất công. Mục tiêu của Hồ Chí Minh đã từng nói rõ trong Lời ra mắt của báo Người cùng khổ (Le Paria) năm 1921: “đi từ giải phóng những người nô lệ mất nước, những người lao động cùng khổ đến giải phóng con người”.

  Với mục tiêu được xác định, Người trở về nước thực hiện sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi ách áp bức của thực dân Pháp và bè lũ tay sai. Với đường lối đúng đắn mà Người đề ra, tập hợp xung quanh mình những nhân tài trên nhiều lĩnh vực, ở nhiều độ tuổi, đoàn kết toàn dân tộc vào một Mặt trận thống nhất và tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ của quốc tế, nhân dân ta đã đánh đuổi đế quốc thực dân, giải phóng dân tộc, nước ta hoàn toàn độc lập, thống nhất và xây dựng cuộc sống mới.

  Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, Người đã đề ra những nhiệm vụ cấp bách là diệt giặc đói và diệt giặc dốt cùng với việc chống giặc ngoại xâm. Trước mắt, phải xoá đói nghèo, làm cho kinh tế phát triển “làm cho người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá giàu và người khá giàu thì giàu thêm”(2). Kinh tế có phát triển đời sống đồng bào có ấm no thì đất nước mới cường thịnh.

  Người từng nói “Tôi thấy các cháu bụng ỏng, mắt choẹt, tôi hết sức đau lòng”. Người yêu cầu những người lãnh đạo chính quyền phải chăm lo đến đời sống nhân dân, phải chăm lo từ việc “tương cà mắm muối của dân”, không được ức hiếp quần chúng nhân dân.

  Người chăm lo đến việc nâng cao dân trí, chống giặc dốt, xoá nạn mù chữ, phát triển giáo dục. Người từng nói “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Người yêu cầu Đảng cầm quyền phải chăm lo đến nâng cao trình độ học vấn cho nhân dân, chăm lo phát triển mọi mặt của dân tộc ta. Người thường nói chế độ thực dân đã dùng mọi thủ đoạn ngu dân để đầu độc dân tộc ta, để hủ hoá nhân dân ta bằng những thói xấu như lười biếng, gian xảo, tham ô…Cho nên phải làm sao để dân tộc Việt Nam trở thành một dân tộc dũng cảm, yêu nước, yêu lao động , một dân tộc xứng đáng với nước Việt Nam độc lập, “sánh vai với các cường quốc năm châu”.

  Tình yêu thương con người ở Hồ Chí Minh không chỉ giới hạn ở nhân dân Việt Nam mà là tình bác ái bao la. Người từng vạch rõ “Trừ bọn Việt gian bán nước, trừ bọn phát xít thực dân, là những ác quỷ mà ta phải kiên quyết đánh đổ, đối với tất cả những người khác thì ta phải yêu quý, kính trọng, giúp đỡ… Phải thực hành chữ bác – ái” (3).

  Người còn nói “Lòng yêu thương của tôi đối với nhân dân và nhân loại không bao giờ thay đổi” và trước lúc vĩnh viễn đi xa, Người viết ” Đầu tiên là vấn đề con người” và “Cuối cùng tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng. Tôi cũng gửi lời chào thân ái đến các đồng chí, các bầu bạn và các cháu thanh niên, nhi đồng quốc tế”.

  Hai là, Bác Hồ tin tưởng vững chắc vào khả năng và phẩm giá tốt đẹp của con người. Hồ Chí Minh kế thừa tư tưởng kiệt xuất của các anh hùng, hào kiệt của dân tộc như Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi… về sức mạnh của nhân dân: “Khoan thư sức dân để làm kế bền gốc, sâu rễ”; “đẩy thuyền cũng là dân, mà lật thuyền cũng là dân”. Người còn kế thừa tư tưởng nhân văn “lấy dân làm gốc” và chủ nghĩa nhân đạo hiện thực của học thuyết Mác để hình thành tư tưởng nhân văn mới, tin tưởng mãnh liệt vào sức mạnh, tính chủ động, sáng tạo của quần chúng nhân dân và lòng tôn trọng, kính trọng nhân dân lao động.

  Người nói “Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân” (4).

  Trong điều kiện bị đế quốc thực dân thống trị, kẻ thù đàn áp dã man, cùng với chính sách ngu dân của chúng, người dân các nước thuộc địa tưởng chừng không thể gượng dậy nổi, song Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh vẫn tin tưởng ở nhân dân mình, dân tộc mình”… đằng sau sự phục tùng tiêu cực, người Đông Dương giấu một cái gì đang sôi sục, đang gào thét và sẽ bùng nổ một cách ghê gớm khi thời cơ đến…” và “sự tàn bạo của chủ nghĩa tư bản đã chuẩn bị đất rồi: chủ nghĩa xã hội chỉ cần phải làm cái việc là gieo hạt giống của công cuộc giải phóng nữa thôi”.

  Trong quá trình đấu tranh, Người đã làm cho nhân dân thế giới nhận thức rõ vấn đề thuộc địa, đoàn kết giúp đỡ phong trào giải phóng dân tộc là giúp đỡ cho chính mình. Người nhận thấy rõ vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp cách mạng, “người là gốc của làng nước”, “nước lấy dân làm gốc”, “gốc có vững cây mới bền”, “xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân” (5),

  Người còn nói rằng: “Dân như nước, mình như cá”, “lực lượng nhiều là ở dân hết”. “Công việc đổi mới là trách nhiệm ở dân”. Do đó, Người yêu cầu “Đem tài dân, sức dân, của dân, làm lợi cho dân”. Ngày nay, nội dung trên càng có ý nghĩa lớn lao, bởi nếu chúng ta biết tiến cử nhân tài, dùng nhân tài đúng lúc, đúng chỗ, mạnh dạn cất nhắc nhân tài trong mọi lĩnh vực thì sẽ càng làm lợi cho dân.

  Ba là, chăm lo bồi dưỡng, sử dụng, phát động sức mạnh của con người, của nhân dân. Xuất phát từ truyền thống yêu nước, thương dân bị nô lệ, Hồ Chí Minh đi tìm đường cứu nước, cứu dân. Suốt cuộc đời của người là vì dân, vì nước.

  “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là nước được độc lập, tự do, nhân dân ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”.

  Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, tại cuộc họp đầu tiên của Uỷ ban nghiên cứu kế hoạch kiến quốc, Hồ Chí Minh nêu rõ mục tiêu của Nhà nước là:

  “1. Làm cho dân có ăn.
  2. Làm cho dân có mặc.
  3. Làm cho dân có chỗ ở.
  4. Làm cho dân có học hành”.

  Người còn nói “Chúng ta đã hy sinh phấn đấu để giành độc lập. Chúng ta đã tranh được rồi… Chúng ta tranh được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét, thì tự do, độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ”(6).

  Trong kháng chiến, kiến quốc, Người luôn chăm lo, bồi dưỡng sức dân. Vì dân, vì con người là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong tư tưởng của Người. Song ở Người, sự nghiệp đó chính là của nhân dân. Đoàn thể, Nhà nước phải là người tổ chức nhân dân, biết đem sức dân, tài của dân mà đem lại lợi ích cho nhân dân.

  Do vậy, khi có chính quyền rồi, Người luôn nhắc nhở phải xây dựng bộ máy trong sạch, đấu tranh với những biểu hiện của thói quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu nhân dân; phải dựa vào nhân dân, khơi dậy sức mạnh tiềm tàng trong nhân dân để phục vụ cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng đời sống mới trong nhân dân…

  Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người rất toàn diện. Con người không phải là thần thánh, có cả cái tốt và cái xấu. Bởi vậy, theo Người phải “làm cho phần tốt trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi”(7), Người yêu cầu phải thức tỉnh, tái tạo lương tâm, đánh thức những gì tốt đẹp trong con người.

  Ngay cả những người đã lầm đường lạc lối, Hồ Chí Minh cũng tỏ rõ sự khoan dung, độ lượng: “Năm ngón tay cũng có ngón vắn, ngón dài. Nhưng vắn dài đều họp lại nơi bàn tay. Trong mấy triệu người cũng có người thế này, thế khác, nhưng thế này hay thế khác đều dòng dõi của tổ tiên ta. Vậy nên ta phải khoan hồng đại độ (8).

  Cả cuộc đời của Người là một hình mẫu của con người nhân văn của thời đại mới. Trong con người Hồ Chí Minh là sự thống nhất giữa lòng yêu thương con người với lòng tin, sự tôn trọng và ý chí cùng hành động triệt để giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người.

  _______________________

  (1) Hồ Chí Minh: Nhà nước và pháp luật Việt Nam, Nxb.Pháp lý, H.1990, tr.174
  (2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb.CTQG, H.1995, t.5, tr.65
  (3) Sđd, t.5, tr.644
  (4) Sđd, t.8, tr.276
  (5) Sđd, t.5, tr.410
  (6) Sđd, t.4, tr.152
  (7) Sđd, t.12, tr.558
  (8) Sđd, t.4, tr.246

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  7 phản hồi

  Khách viết:
  Tôi tò mò đọc dân luận, nhưng tờ báo này quá một chiều, tôi xin đầu hàng và không bao giờ ghé thăm báo nữa... Một chiều cvhán chết... Lam như dân ngu ca nút ...

  Sao bác lại nói vậy. Với việc đăng bài viết này, Dân Luận đúng là đảm bảo thông tin đa chiều.

  các trang hải ngoại nên học Dân Luận ở điểm này.

  "Khen Bác Hồ có mà khen cả ngày". Bác Tá viết thêm bài này giống như trong phòng đã có quá nhiều mùi nước hoa lại phun thêm một loại nữa. Thơm quá thì thành ra tai họa, có thể chết ngạt.
  Nhưng rõ ràng tư tưởng ông Hồ có nhiều điểm rất đáng tham khảo. Bên X-cafevn.org, bạn Lunarwind có bài trích rất hay (http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=28611&page=37) comment 722-724. Đọc xong bài trích này (trước tác của Bác Hồ nhé), soi vào thực tế ngày nay, thấy giống thời Pháp thuộc quá.
  Ai không tin, cứ làm theo cách này:
  - Mở MS-Word
  - Chia bảng làm hai cột.
  - Một bên copy các trước tác của Bác Hồ nói về thực dân Pháp, nhất là những chuyện ở Đông Dương. Một bên ghi lại thực tế ngày nay.
  Với người có tâm sinh lý bình thường. Đảm bảo 100% sẽ vén được đám mây mờ, tâm trí bừng sáng như nắng hạ và mặt trời chân lý sẽ chiếu thông tim. Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh đến mức nếu không làm "phản động" thì sẽ cắn rứt lương tâm suốt đời.

  Tên tác giả viết:
  Ông Lê Doãn Tá đúng là người duy nhất chiến thắng trong cuộc vận động phong trào " Sống và làm việc theo gương Hồ Chủ Tịch".
  Kính đề nghị toàn đảng ,toàn quân và toàn bộ hệ thống chính trị hãy trao ngay giải thưởng cho ông Lê Doãn Tá .

  Ý kiến quá tuyệt vời. Yêu cầu chính phủ và đảng CSVN ký công văn phê chuẩn cho ông Lê Doãn Tá làm chủ tịch UBND xã Hoàng sa, và mau chóng đưa ông ta và gia quyến ra đó nhận chức. Lòng trung thành với đảng CS và HCM sẽ tạo cho ông Tá khả năng phi thường để phòng thủ quần đảo quê hương. Tôi tin rằng tau` lạ và những người hành tinh lạ quấy phá Hoàng sa sẽ mau chóng rút khỏi và trả lại Hoàng sa cho đất mẹ Việt nam. Hoan hô ông Lê Doãn Tá.

  Tôi tò mò đọc dân luận, nhưng tờ báo này quá một chiều, tôi xin đầu hàng và không bao giờ ghé thăm báo nữa... Một chiều cvhán chết... Lam như dân ngu ca nút ...

  Cảm ơn ông Lê Doãn Tá.Lâu rồi mới lại được tác phẩm hay kiểu như tác phẩm "Những mẩu chuyện về cuộc đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch".
  Có thể nói qua bài viết của ông, ta thấy ông Lê Doãn Tá cực kỳ xứng đáng là người học trò tuyệt vời của Chủ tịch Hồ Chí Minh . Ông Lê Doãn Tá đúng là người duy nhất chiến thắng trong cuộc vận động phong trào " Sống và làm việc theo gương Hồ Chủ Tịch".
  Kính đề nghị toàn đảng ,toàn quân và toàn bộ hệ thống chính trị hãy trao ngay giải thưởng cho ông Lê Doãn Tá . Có thể nói đây là hiện tượng xuất hiện rất kịp thời, lúc mà lòng dân còn đang lo ngại hoang mang vì hiểm họa mất Trường sa và Hoàng Sa.
  Việc trao giải thưởng này sẽ đoàn kết toàn dân ta lại đúng 100 phần trăm như thời Hồ Chủ tịch còn sống.
  Hồ Chủ Tịch muốn năm! Hồ Chủ Tịch đã có người học trò xuất sắc LÊ DOÃN TÁ.

  Chúc tất cả mọi người vui vẻ cuối tuần.!!!Trăm phần trăm!!!100000000000000000

  Con đường tiến thân ở nước ta sao mà thênh thang làm vậy cho những ai, kẻ tung ca chế độ, người tôn vinh lãnh tụ,... Sùng bái đạo đức và tư tưởng Hồ chí Minh là con đường quan lộ rộng mở cho bất kỳ kẻ nào có bẩn ý muốn làm giàu bằng sự nghiệp chính trị. Cuộc sống tươi đẹp này luôn là con đường trải thãm hoa hồng cho những ai sống và biết sống một cách khôn ngoan. Còn người thích bươi móc, vạch lá tìm sâu sẽ có một kết cục tất yếu buồn nản trong sự thờ ơ ghét bỏ của các dân tộc và người dân tiến bộ trong nước và ngoại quốc nóí chung.
  Sự học, tiếp thu và giác ngộ tư tưởng mới của các bậc vĩ nhân như Marx, Lênin, Anghen và tư tưởng Hồ Chí Minh,... Luôn có sự khác biệt ở từng cá thể của con người trong xã hội. Có thể do điều kiện học tập, môi trường, sự truyền giảng của các bậc đạo sư khác nhau mà mỗi người có các tầm mức tiêu hóa tư tưởng vĩ đại này cũng khác nhau. Vinh quang cho ai đã thấm nhuần và giác ngộ tư tưởng này, đồng thời đã kiên định nó cho dù sự phân minh tính đúng sai của nó còn chưa rõ ràng lắm?
  Ngày trước khi đọc tác phẩm hành tinh oxy của một nhà văn nữ người Bulgari.Bà này đã mô tả hành tinh này bị những kẻ độc tài thu tóm toàn bộ lượng khí oxy có trên hành tinh và đồng thời cấp phát lại cho dân chúng. Theo đó số lượng oxy chỉ đủ dùng cho anh trong các hoạt động như làm việc hay các hoạt động khác mà không gây nguy hại cho những nhà lãnh đạo độc tài. Họ đã tính toán lượng oxy này sao cho vừa đủ, nếu như anh động não hay suy nghĩ thêm gì đó ngoài công việc thường ngày mà anh được giao thì lập tức lượng oxy sẽ thiếu hụt ngay. Chính sự lệ thuộc nặng nề vào lượng oxy cấp phát này mà khi tác giả người viết câu chuyện này, có dịp tham quan hành tinh này, bà không hề thấy họ nói chuyện hay trao đổi với nhau.Họ im lặng làm việc và kiềm chế tối đa mọi suy nghĩ, bởi ai cũng thừa hiểu muốn sống và tồn tại ở cái hành tinh chết tiệt này, bởi không có lựa chon nào khác thì chỉ có im lặng. Hằng năm cứ vào độ cuối năm, các nhà lãnh đạo sẽ mở cửa cho dân chúng vào trong các khu đặc biệt, nơi mà chỉ có những người giác ngộ là không phải thở theo chế độ cấp phát oxy, được tha hồ tận hưởng khoái lạc cho những ai mà lương oxy cấp phát còn thừa. Còn ngược lại những ai mà oxy thường xuyên thiếu thì không được hưởng đặc ân này.
  Xã hội độc tài đã tạo bầu không khí sống cho những công dân mà vì lòng cương trực hay chí ít là dám phản biện lại các chính sách tồi của nhà nước cũng không kém phần ngột ngạt như ở tác phẩm hành tinh oxy.
  Anh im lặng làm việc, lặng lẽ sống như một cái bóng vật vờ bên cạnh các hình mẫu vĩ đại mà người khác tô hồng và ban phát cho, thì tất nhiên anh đạt được tự do tuyệt đối trong cái lề lối mà người ta đã vạch. Mà cụ thể ở đây là lề phải cuộc đời anh.
  Mỗi một cá thể trong xã hội loài người đều có quyền yêu thương khác nhau. Nhưng vấn đề cốt lõi vượt lên trên của tình yêu đó là tình thương. Chính tình thương sẽ không cho phép chúng ta xung đột lẫn nhau. Vì yêu ai đó mà ta thù hận lẫn nhau thì tình yêu này chỉ là giả ngụy. Đảng có quyền độc tôn và yêu một tư tưởng nào đó mà đảng cho là bất hủ và là quy luật tất yếu của xã hội loài người. Thế nhưng đảng không có quyền gán ghép tình yêu của mình lên người khác bằng con đường bạo lực. Chúng ta có thể có ngôi nhà mà trong đó bao gồm một tập hợp đa tư tưởng và đa nhân cách không? chúng ta có thể nào có một ngôi nhà mà mọi hành động của mình được người khác kiểm soát một cách minh bạch không? Tại sao chúng ta lãnh đạo một đất nước mà bị chia rẽ ghê gớm như vậy khi ta tuyên bố rằng chỉ có cái tư tưởng ta theo là duy nhất đúng đắn, còn mọi thứ khác chỉ là thứ vất đi. Nói thế liệu ta có khôn ngoan hay không khi vừa miệng nói kêu gọi toàn thể dân chúng đoàn kết, không phân biệt tôn giáo hay bất đồng chính kiến. Nhưng mặt khác thì tụng ca chủ nghĩa xã hội là tình yêu tất yếu và nhất thế hóa nó với tình yêu quê hương đất nước. Phải chăng đây là cách tập hợp khối đại đoàn kết mà tôi đã thật lòng báo trước cho anh biết rằng, nếu anh có yêu chủ nghĩa xã hội, cùng chung ý hướng với tôi thì hãy cùng tôi xây dựng ngôi nhà này . Còn nếu không thì mời anh đi chổ khác?
  Có thể một ngày nào đó các tín đồ cộng sản giáo gia tăng chóng mặt, có thể một ngày nào đó đảng cũng sẽ xây dựng xong ngôi nhà to lớn và giống như các nước phát triển,... Thế nhưng điều đáng buồn là thay vì người ta xây trong 5 năm hoặc 10 năm, với một khoản tiền nhỏ nhất có thể . Riêng anh thì ngược lại, ngôi nhà mà đảng xây xong thì cần một khoảng thời gian vô hạn định với một chi phí khổng lồ, còn chất lượng thì miễn bàn!
  Giữa cái tụng ca để chia rẽ và thôi tụng ca để đoàn kết toàn dân. Giữa cái duy nhất đúng đắn và luôn sáng suốt với cái ai cũng thấy mà đảng không thấy,...Trong vô vàn các lựa chọn khôn ngoan, Đảng sẽ lựa chọn cái nào để thôi còn những tiếng xầm xì, dè bỉu vì thất vọng và bất mãn đây?
  Antithoughtman

  Chúng ta có quá nhiều tác phẩm, các bài liên quan đến việc tụng ca ông Hồ, Như là bậc vĩ nhân, người đã cứu chuộc cả dân tộc đang sống trong đêm trường nô lệ ra ánh sáng văn minh của thời đại thiên đường xã hội chủ nghĩa không xa.
  Nhờ có Bác mà cái dân tộc nghèo hèn và lạc hậu này mới được nếm vị ngọt của công bằng dân chủ văn minh.
  Nhờ có Bác mà dân ta mới thực sự là những chủ nhân ông của đất nước Độc lập-Tự do-Hạnh phúc.
  Tư tưởng bất hủ của Bác như sao bắc đẩu dẫn đường cho cả dân tộc cùng sánh vai với các cường quốc năm châu. Mà hiện thực đó đã được thể hiện rất rõ ràng trong các tuyên bố gần đây của bác Triết khi đi công du ở nước ngoài!
  Tình thương của Bác lớn lao và vĩ đại làm sao. Lòng từ bi của đức phật cũng không thể nào so sánh được? Công đức của Bác được ngợi ca và biết ơn sâu sắc trong lòng dân chúng Việt, bằng chứng là phủ thờ của Bác được dựng lên khắp trong nam ngoài bắc. Dẫu cho đến hôm nay người đã đi xa mà các vị lãnh đạo tôi tớ của dân, phải chịu tốn kém không biết bao nhiêu là của nã để bảo tồn , đãm bảo làm sao cho nhiều thế kỷ sau hình hài của người vẫn còn nguyên vẹn cho con cháu thăm viếng.
  Xin cảm ơn bài viết của pgs Lê Doãn Tá, bài viết đã góp thêm kho tàng tụng ca Bác mà vốn đã quá tải rồi. Bài viết lại một lần nữa làm sống dậy thắc mắc. Bác đã ở đâu trong thời kỳ đầu của cuộc cách mạng vô sản, vai trò của Bác có là gì không, mà để cho những đồng chí của Người làm hoen ố đi hình ảnh tình thương vĩ đại của Bác làm vậy? Khiến cho mỗi khi nhắc đến nó, ai cũng rùng mình khiếp sợ!
  phải chăng sau khi tiến hành cuộc thánh chiến đấu tranh giai cấp rùng rợn nhất trong lịch sử VN cận đại, người đã dành thời gian để viết ra tư tưởng Hồ Chí Minh. Ngõ hầu che dấu và xóa tội vai trò đầu não của mình? Nay nó đã được đào sâu và nghiên cứu bởi các học giả quốc doanh. Tụng niệm và ngợi ca nó như một thứ chủ nghĩa nhân văn bất hủ?