Những câu nói về dân chủ của Hồ Chí Minh

 • Bởi tqvn2004
  09/09/2009
  6 phản hồi

  I - Về giá trị dân chủ:

  1 - Dân chủ là của quý báu nhất của nhân dân, .... (Hồ Chí Minh, toàn tập, NXB Sự thật, 1987, tập 7, trang 548)

  2 - Trong xã hội không gì tốt đẹp, vẻ vang bằng phục vụ cho lợi ích của nhân dân. (Toàn tập, ST, 1987, tập 7, trang 544)

  3 - Có phát huy dân chủ đến cao độ thì mới động viên được tất cả lực lượng của nhân dân đưa cách mạng tiến lên. (Toàn tập, ST, 1989, tập 8, trang 566)

  4 - Có dân chủ mới làm cho cán bộ và quần chúng đề ra sáng kiến. (Toàn tập, ST, 1984, tập 4, trang 547)

  5 - Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì. (Toàn tập, ST, 1984, tập 4, trang 35)

  II - Về địa vị và quyền lợi của nhân dân:

  6 - Nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì dân là chủ. (Toàn tập, ST, 1986, tập 6, trang 286)

  7 - Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. (Toàn tập, ST, 1987, tập 7, trang 544)

  8 - Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. (Toàn tập, ST, 1987, tập 7, trang 544)

  9 - Chế độ ta là chế độ dân chủ, tức là nhân dân là người chủ,... (Toàn tập, ST, 1987, tập 7, trang 190)

  10 - Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. (Toàn tập, ST, 1985, tập 5, trang 299)

  11 - Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. (Toàn tập, ST, 1985, tập 5, trang 299)

  12 - Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. (Toàn tập, ST, 1985, T5, trang 299)

  13 - Quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân. (Toàn tập, ST, 1985, T5, trang 299)

  14 - Nước ta là một nước dân chủ. Mọi công việc đều vì lợi ích của dân mà làm. (Toàn tập, ST, 1985, T5, trang 393)

  15 - ...Làm sao cho nhân dân biết hưởng quyền dân chủ, biết dùng quyền dân chủ của mình, dám nói, dám làm. (Toàn tập, ST, 1989, T10, trang 508)

  16 - Nhân dân có quyền lợi làm chủ, thì phải có nghĩa vụ làm tròn bổn phận công dân, ... (Toàn tập, ST, 1987, T7, trang 148)

  17 - Bao giờ ở nông thôn nông dân thật sự nắm chính quyền, nông dân được giải phóng thì mới là dân chủ thực sự. (Toàn tập, ST, 1986, T6, trang 356)

  18 - Muốn nông dân có lực lượng dồi dào, thì phải làm cho họ có ruộng cày, có cơm ăn, áo mặc, nhà ở. (Toàn tập, ST, 1986, T6, trang 353)

  19 - Trước kia ruộng đất thuộc về 9 tư hữu, bây giờ là của 8 nghìn tư hữu. Thế thì có phải là cộng sản không? (Toàn tập, ST, 1987, tập 7, trang 497)

  20 - Ngày nay, thanh niên là công dân của nước Việt Nam độc lập, tự do..., là người chủ tương lai của nước nhà mình. (Toàn tập, ST, 1987, T7, trang 532)

  21 - Lao động trí óc có nhiệm vụ rất quan trọng trong sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc, trong công cuộc hoàn thành dân chủ mới để tiến đến chủ nghĩa xã hội. (Toàn tập, ST, 1986, T6, trang 67)

  22 - Chế độ ta là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được tự do... Ðối với mọi vấn đề, mọi người tự do bày tỏ ý kiến của mình, góp phần tìm ra chân lý. (Toàn tập, ST, 1987, T7, trang 482)

  23 - Quyền tự do tư tưởng hoá ra quyền tự do phục tùng chân lý. (Toàn tập, ST, 1987, T7, trang 482)

  24 - Trong trường, cần có dân chủ ... Dân chủ nhưng trò phải kính thầy, thầy phải quý trò, chứ không phải là "cá đối bằng đầu". (Toàn tập, ST, 1987, T7, trang 152)

  25 - Hội hè, tín ngưỡng, báo chương
  Họp hành đi lại có quyền tự do. (Toàn tập, ST, 1983, T3, trang 152)

  III - Về một bộ máy nhà nước dân chủ:

  26 - Nhiệm vụ của chính quyền dân chủ là phục vụ nhân dân. (Tuyển tập, ST, 1980, T2, trang 299)

  27 - Nhà nước ta phát triển quyền dân chủ và sinh hoạt chính trị của toàn dân. (Tuyển tập, ST, 1980, T7, trang 132)

  28 - Thay chế độ ra các sắc lệnh bằng chế độ ra các đạo luật. (Toàn tập, ST, 1980, T1, trang 481)

  29 - Hiến pháp bảo đảm được quyền tự do dân chủ cho các tầng lớp nhân dân, trên cơ cở công nông liên minh là do giai cấp công nhân lãnh đạo. Nó phải thật sự bảo đảm nam nữ bình quyền và dân tộc bình đẳng, v.v.. (Toàn tập, ST, 1987, T7, trang 594)

  30 - Chính quyền từ xã đến chính phủ trung ương do dân cử ra. (Toàn tập, ST, 1985, T5, trang 299)

  31 - Chính phủ rất mong đồng bào giúp đỡ, đôn đốc, kiểm soát và phê bình để làm trọn nhiệm vụ của mình là: người đầy tớ trung thành tận tuỵ của nhân dân. (Toàn tập, ST, 1987, T7, trang 48)

  32 - Dựa vào ý kiến của dân chúng mà sửa chữa cán bộ và tổ chức của ta. (Toàn tập, ST, 1984, T4, trang 521)

  33 - Ðưa mọi vấn đề cho dân chúng thảo luận và tìm cách giải quyết. (Toàn tập, ST, 1984, T4, trang 521)

  34 - Chính quyền dân chủ có nghĩa là chính quyền do người dân làm chủ. (Toàn tập, ST, 1986, T6, trang 121)

  35 - Pháp luật của ta là pháp luật thật sự dân chủ vì nó bảo vệ quyền tự do dân chủ rộng rãi cho nhân dân lao động. (Hồ Chí Minh, Nhà nước và Pháp luật, NXB Pháp lý 1985, trang 85)

  36 - Cách mệnh rồi thì quyền giao cho dân chúng số nhiều, chớ để trong tay một bọn ít người. Thế mới khỏi hy sinh nhiều lần, thế dân chúng mới được hạnh phúc. (Toàn tập, ST, 1981, T2, trang 192)

  37 - Nhân dân có quyền đôn đốc và phê bình Chính phủ. (Toàn tập, ST, 1987, T7, trang 50)

  38 - Từ Chủ tịch nước đến giao thông viên cũng vậy, nếu không làm được việc cho dân, thì dân không cần đến nữa. (Toàn tập, ST, 1986, T6, trang 121)

  39 - Nếu chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi chính phủ. (Toàn tập, ST, 1984, T4, trang 283)

  40 - Việc gì lợi cho dân, thì phải làm cho kỳ được. Việc gì hại cho dân, thì phải hết sức tránh. (Toàn tập, ST, 1985, T3, trang 418)

  41 - Phải đặt lợi ích dân chúng lên trên hết, trước hết. Toàn tập, ST, 1985, T5, trang 420)

  42 - Phải gần gũi dân, hiểu biết dân, học hỏi dân. (Toàn tập, ST, 1985, T5, trang 420)

  43 - Muốn chống tham ô lãng phí, chống quan liêu thì phải dân chủ .. (Toàn tập, ST, 1986, T6, trang 285)

  44 - Nguyên nhân bệnh ấy (quan liêu - N.K.M) là: xa nhân dân .. khinh nhân dân.. sợ nhân dân .. không tin cậy nhân dân .. không hiểu biết nhân dân.. không yêu thương nhân dân.. (Toàn tập, ST, 1986, T6, trang 112)

  45 - Miệng thì nói dân chủ, nhưng làm việc thì họ (những kẻ quan liêu - N.K.M) theo lối "quan" chủ. Miệng thì nói "phụng sự quần chúng", nhưng họ làm trái ngược với lợi ích của quần chúng. (Toàn tập, ST, 1986, T6, trang 112)

  46 - Pháp luật phải thẳng tay trừng trị những kẻ bất liêm, bất kỳ kẻ ấy ở địa vị nào, làm nghề nghiệp gì. (Toàn tập, ST, 1985, T5, trang 245)

  47 - Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là kẻ thù của nhân dân. (Toàn tập, ST, 1986, T6, trang 266)

  48 - Chống tham ô, lãng phí, quan liêu là dân chủ. (Toàn tập, ST, 1986, T6, trang 271)

  IV - Ðảng trong sự nghiệp xây dựng nền dân chủ:

  49 - Ðảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng. (Toàn tập, ST, 1984, T4, trang 463)

  50 - Chỉ có Ðảng chân chính cách mạng và chính quyền thật sự dân chủ mới dám mạnh dạn tự phê bình, hoan nghênh phê bình, và kiên quyết sửa chữa. (Toàn tập, ST, 1987, T7, trang 493)

  51 - Tuyệt đối không được áp bức phê bình. (Toàn tập, ST, 1987, T7, trang 510)

  52 - Phải thật sự tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân. (Toàn tập, ST, 1980, T2, trang 210)

  53 - Phải luôn luôn chăm lo đến đời sống của quần chúng. Phải "chí công vô tư" và có tinh thần " lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ". (Tuyển tập, ST, 1980, T2, trang 210)

  54 - Phải giữ gìn Ðảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của dân. (Toàn tập, ST, 1989, T10, trang 835)

  55 - Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta. (Về Ðảng cầm quyền, ST, trang 15)

  56 - Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ "cộng sản" mà ta được họ yêu mến. (Toàn tập, ST, 1985, T5, trang 184)

  VI - Về giải pháp thực hiện dân chủ:

  57 - Chúng ta phải ra sức thực hiện những cải cách xã hội hội, để nâng cao đời sống của nhân dân, thực hiện dân chủ thực sự. (Toàn tập, ST, 1987, T7, trang 4)

  58 - Chủ nghĩa xã hội là cái gì? Là mọi người được ăn no mặc ấm, sung sướng, tự do. (Toàn tập, ST, 1987, T7, trang 682)

  59 - Chế độ kinh tế và xã hội của chúng ta nhằm thực hiện đầy đủ quyền dân chủ của nhân dân. (Toàn tập, ST, 1989, T8, trang 566)

  60 - Chống tham ô, lãng phí, quan liêu là dân chủ .. Phải dựa vào lực lượng quần chúng thì mới thành công. (Toàn tập, ST, 1986, T6, trang 271)

  61 - Thực hành dân chủ để là cho dân ai cũng được hưởng quyền dân chủ, tự do. (Toàn tập, ST, 1984, T4, trang 256)

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  6 phản hồi

  Bác Hồ có viết: "Đảng Dân chủ Việt Nam thành lâp ngày 30/6/1944, với sự giúp đỡ của Đảng Cộng sản Đông Dương, nhằm tập hợp giới trí thức và những người yêu nước tầng lớp hữu sản ra đời trong cao trào Cánh mạng tháng Tám có nhiều đảng viên cộng sản tham gia giúp đỡ và trở thành một lực lượng năng động của Mặt trận Việt Minh trong Cách mạng Tháng Tám 1945."

  Vậy hiện nay, tôi đăng ký bản quyền là người đầu tiên đòi tách Đảng CS ra nhé. Nhưng tôi ở nước ngoài rồi, ko có dịp nâng chén rượu mừng với các bác trung thần, yêu nước.

  Bác Admin đăng bài này hay thật, vì hiện nay có phong trào làm theo tư tưởng của bác Hồ. Lấy tư tưởng của bác Hồ ra thì đám tham quan mới thua lý lẽ "giữ độc Đảng vì sợ loạn".

  Bước đầu được đa Đảng CS là tốt rồi, từ từ qua dân ý chúng ta sẽ theo sau.

  Chính cái độc Đảng tai hại chỉ vì quyền lợi Đảng, ở khắp mọi nơi trường học, nhà máy... đã làm giới trí thức bỏ nước Vietnam ra đi. Các bác ở ngoài bắc chắc ko biết việc đó. Trong nam, cở Bác sĩ, giáo viên cấp 3... thu nhập cả 1000 USD/ 1 tháng hoặc có người trên 2 ngàn vẫn chấp nhận làm công nhân nước ngoài, hoặc làm nail ôm chân người ta massage. Buồn, tủi lắm chứ, nhưng chấp nhận để đời con, đời cháu ko bị áp bức.

  [quote=Admin]

  Hồ Chí Minh - “Làm cho dân chủ thắng lợi hoàn toàn”

  Ngày 30/6/1947, Bác gửi điện chúc mừng tới Ban Chấp hành Đảng Dân chủ Việt Nam nhân kỷ niệm 3 năm thành lập.

  Đảng Dân chủ Việt Nam thành lâp ngày 30/6/1944, với sự giúp đỡ của Đảng Cộng sản Đông Dương, nhằm tập hợp giới trí thức và những người yêu nước tầng lớp hữu sản ra đời trong cao trào Cánh mạng tháng Tám có nhiều đảng viên cộng sản tham gia giúp đỡ và trở thành một lực lượng năng động của Mặt trận Việt Minh trong Cách mạng Tháng Tám 1945.

  Bức điện chúc mừng của người đứng đầu Nhà nước và cuộc kháng chiến, cũng là người đứng đầu Đảng Cộng sản Đông Dương ghi nhận: “Trong thế giới dân chủ, trong Việt Nam dân chủ, Đảng Dân chủ có một nhiệm vụ quan trọng là làm cho dân chủ thắng lợi hoàn toàn... Với những người ái quốc và dân chủ không có đảng phái, phải lấy công tác thực tế về việc cứu quốc và kiến quốc mà thi đua. Mỗi đồng chí phải là người kiểu mẫu trong sự hy sinh phấn đấu cho Tổ quốc, cho đồng bào”.

  Khi cuộc kháng chiến toàn quốc mới bùng nổ, xuân Đinh Hợi, ngày 8/1/1947, Bác đã có bài thơ mừng báo “Độc lập” là cơ quan ngôn luận của Đảng Dân chủ. Bài thơ có nhan đề “Thơ gửi tặng báo Độc lập nhân mùa Xuân kháng chiến đầu tiên”: “Năm mới thế cho năm đã cũ/ Báo Độc lập của Đảng Dân chủ/ Kêu gọi toàn thể dân Việt Nam/ Đoàn kết và thắt chặt hàng ngũ/ Kiên quyết kháng chiến đến kỳ cùng/ Để giữ chủ quyền và lãnh thổ/ Chờ ngày độc lập đã thành cồn/ Tết ấy tha hồ bàn với cỗ”.

  Ngày 28/8/1947, trả lời phóng viên báo “Độc lập” của đảng Dân chủ Việt Nam về việc mở rộng Chính phủ kháng chiến cũng như nhân sự của Chính phủ, Người đứng đầu nhà nước kháng chiến Việt Nam khẳng định: “Chính sách của Chính phủ trước sau vẫn là đại đoàn kết. Đối với các vị quan lại cũ cũng như đối với tất cả các giới đồng bào, những người có tài có đức thì Chính phủ đều hoan nghênh ra gánh việc nước. Thí dụ: Ngoài cụ Đặng Văn Hưởng ra, còn nhiều cụ khác nữa như cụ Phạm Gia Thuỵ, cựu tổng đốc, cụ Phan Kế Toại, khâm sai đại thần, cụ Phó bảng Bùi Kỷ... đều rất tận tuỵ giúp việc kháng chiến. Trước sự đại đoàn kết của Chính phủ và quốc dân đồng bào, mưu mô chia rẽ của thực dân phản động Pháp nhất định thất bại”.

  ... Đảng Dân chủ Việt Nam tồn tại đến tháng 10/ 1988 thì họp Đại hội kết thúc 44 năm hoạt động và “hoàn thành vai trò lịch sử”.

  Xưa & Nay[/quote]

  Bác Admin và các bác trong đảng Dân chủ VN,

  Theo bài báo trên thì đảng Dân chủ Việt Nam tốt và ngoan với Hồ Chí Minh như thế, tại sao lại chỉ tồn tại đến tháng 10/1988 sau khi “hoàn thành vai trò lịch sử” !

  " Đảng Dân chủ Việt Nam thành lâp ngày 30/6/1944, với sự giúp đỡ của Đảng Cộng sản Đông Dương "

  Việc này thì mọi người đều biết đã lâu rồi, có gì mới đâu, nay lại có thêm một khẳng định nữa.
  Nghe đồn, bác Phạm Văn Điệp, đảng viên CSVN, ý lộn, Dân chủ VN (??) chả phải là iêu bác Hồ da diết và trung thành với đảng CSVN đó sao ?

  Đúng là đảng Dân chủ Việt Nam chỉ là một đảng con, đảng ma (công ty con, công ty ma) của Hồ Chí Minh mà thôi. Nay đảng CSVN nắm trọn quyền trong tay, không cần xài nó nữa vào việc mị dân thì dẹp bỏ

  Hồ Chí Minh dạy dỗ đảng Dân chủ VN :
  " Đảng Dân chủ có một nhiệm vụ quan trọng là làm cho dân chủ thắng lợi hoàn toàn ... "

  Về việc dân chủ này thì Hồ Chí Minh thất bại thê thảm bởi Hồ Chí Minh không có khả năng thực hiện hoặc trong thâm tâm không có ý định thực hiện hoặc không hiểu dân chủ thực sự là gì (biểu hiện ra sao)

  Ở VN đã bao giờ thực sự có dân chủ đâu ? Hơn nữa làm quái gì có việc "dân chủ thắng lợi hoàn toàn" ?

  Dân chủ phải luôn luôn giám sát, đốc thúc và trừng phạt những ai vi phạm nó. Lơi là là sẽ có kẻ vi phạm dân chủ ngay cho nên "dân chủ thắng lợi hoàn toàn" là điều không thể xảy ra lâu dài

  Mịa, chưa có dân chủ thực sự ở VN, thật là hài vãi, chuối cả nải khi có kết luận " Đảng Dân chủ Việt Nam tồn tại đến tháng 10/ 1988 thì họp Đại hội kết thúc 44 năm hoạt động và “hoàn thành vai trò lịch sử” " !?

  Nói thì nhà chánh trị nào cũng biết ...nói hay nói tốt. Nói để làm hay nói để đưa người khác vào bẫy mới quan trọng ! Và thùng càng rỗng càng kêu to là tư cách Nguyễn Tât Thành .

  Ông Nguyễn Tât Thành nói mà không làm và việc triệt hạ người trí tức cả tin, vận động kêu gọi óc nhân văn dân chủ trong ' Nhân văn Giai phẩm' không thể là tội ác của riêng Tố Hữu cho nên ông Nguyễn tât Tàhnh càng nói càng chỉ thành thành kẻ đầu cơ chánh trị ! Chuyện thân thiết qua ảnh qua phim ôm hôn trẻ, mà con mình vất bỏ vợ mình giết bỏ chỉ bày ra sự ranh ma của ...tội ác !
  Bác nào còn tin ông Nguyễn tất Thành nói thì giống bị quảng cáo lừa mua thuốc dõm mà giá lại cao ngất ngưỡng và tiền mất tật mang !

  Nói thật nhé tôi tránh nhìn ảnh ông Nguyễn tất Thành lắm vì mỗi lần nhìn thì hoàn cảnh người con tội nghiệp Nguyễn Tât Trung , người vợ xinh xắn chết thảm Nông Thị Xuân ám ảnh khiến tôi 'sôi máu' vì phụ nử trẻ con bị bạc đãi bời chính người kêu gọi quý trong trẻ con phụ nử đó !

  Trần thị Hồng Sương

  Hồ Chí Minh - “Làm cho dân chủ thắng lợi hoàn toàn”

  Ngày 30/6/1947, Bác gửi điện chúc mừng tới Ban Chấp hành Đảng Dân chủ Việt Nam nhân kỷ niệm 3 năm thành lập.

  Đảng Dân chủ Việt Nam thành lâp ngày 30/6/1944, với sự giúp đỡ của Đảng Cộng sản Đông Dương, nhằm tập hợp giới trí thức và những người yêu nước tầng lớp hữu sản ra đời trong cao trào Cánh mạng tháng Tám có nhiều đảng viên cộng sản tham gia giúp đỡ và trở thành một lực lượng năng động của Mặt trận Việt Minh trong Cách mạng Tháng Tám 1945.

  Bức điện chúc mừng của người đứng đầu Nhà nước và cuộc kháng chiến, cũng là người đứng đầu Đảng Cộng sản Đông Dương ghi nhận: “Trong thế giới dân chủ, trong Việt Nam dân chủ, Đảng Dân chủ có một nhiệm vụ quan trọng là làm cho dân chủ thắng lợi hoàn toàn... Với những người ái quốc và dân chủ không có đảng phái, phải lấy công tác thực tế về việc cứu quốc và kiến quốc mà thi đua. Mỗi đồng chí phải là người kiểu mẫu trong sự hy sinh phấn đấu cho Tổ quốc, cho đồng bào”.

  Khi cuộc kháng chiến toàn quốc mới bùng nổ, xuân Đinh Hợi, ngày 8/1/1947, Bác đã có bài thơ mừng báo “Độc lập” là cơ quan ngôn luận của Đảng Dân chủ. Bài thơ có nhan đề “Thơ gửi tặng báo Độc lập nhân mùa Xuân kháng chiến đầu tiên”: “Năm mới thế cho năm đã cũ/ Báo Độc lập của Đảng Dân chủ/ Kêu gọi toàn thể dân Việt Nam/ Đoàn kết và thắt chặt hàng ngũ/ Kiên quyết kháng chiến đến kỳ cùng/ Để giữ chủ quyền và lãnh thổ/ Chờ ngày độc lập đã thành cồn/ Tết ấy tha hồ bàn với cỗ”.

  Ngày 28/8/1947, trả lời phóng viên báo “Độc lập” của đảng Dân chủ Việt Nam về việc mở rộng Chính phủ kháng chiến cũng như nhân sự của Chính phủ, Người đứng đầu nhà nước kháng chiến Việt Nam khẳng định: “Chính sách của Chính phủ trước sau vẫn là đại đoàn kết. Đối với các vị quan lại cũ cũng như đối với tất cả các giới đồng bào, những người có tài có đức thì Chính phủ đều hoan nghênh ra gánh việc nước. Thí dụ: Ngoài cụ Đặng Văn Hưởng ra, còn nhiều cụ khác nữa như cụ Phạm Gia Thuỵ, cựu tổng đốc, cụ Phan Kế Toại, khâm sai đại thần, cụ Phó bảng Bùi Kỷ... đều rất tận tuỵ giúp việc kháng chiến. Trước sự đại đoàn kết của Chính phủ và quốc dân đồng bào, mưu mô chia rẽ của thực dân phản động Pháp nhất định thất bại”.

  ... Đảng Dân chủ Việt Nam tồn tại đến tháng 10/ 1988 thì họp Đại hội kết thúc 44 năm hoạt động và “hoàn thành vai trò lịch sử”.

  Xưa & Nay

  Chán quá!
  Nếu so tất cả các câu nói trên của ông Hồ với Đảng Cộng sản VN ngày hôm nay thì đã đủ để kết luận:
  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÀ KẺ THÙ CỦA NHÂN DÂN!
  hay chưa?
  NCM

  Đọc cái này bỗng dưng tôi giật mình nhớ lại cảnh Bác rút khăn lau nước mắt sau vụ Cải cách ruộng đất. Bác còn nói "một đảng không biết nhận lỗi, không biết tự phê bình là một đảng hỏng" ...vân.vân... Rất là hay!

  Nhưng những bằng chứng như bài "C.B địa chủ ác ghê", rồi những chi tiết trong "Đêm giữa ban ngày", rồi sự tự thừa nhận trong bản di chúc rằng dù có vì dân, vì độc lập gì gì chăng nữa thì quan trọng nhất cả đời Bác đã dốc hết tâm lực nhiệt thành phục vụ quốc tế cộng sản III, lúc nhắm mắt chỉ khao khát muốn đi gặp cụ Mác, cụ Lê (có nghĩa là Bác đã lựa chọn cho mình một con đường từ rất lâu rồi, và nhận tiền của nước ngoài từ đó, làm việc cho họ); rồi thì phát biểu "phải đặt Đảng lên trên hết, trước hết"...

  Những điều đó dẫn đến câu hỏi: Phải chăng những lời hoa mỹ trong bài này chính là cội nguồn của việc "nói một đằng làm một nẻo", đặc điểm nổi bật của ĐCSVN? Phải chăng tất cả nước mắt chỉ là trò mèo khóc chuột, giống như Tào Tháo vật vã khóc lóc khi treo cổ Trần Cung, Lã Bố. Tào Tháo là một nhân vật gian hùng nổi tiếng, diễn kịch rất giỏi ai cũng biết rồi.