Chỉ có xã hội cởi mở, dân chủ mới tạo ra tiến bộ xã hội

 • Bởi Admin
  11/02/2010
  9 phản hồi

  Chỉ có một xã hội dân chủ, cởi mở, sẵn sàng tiếp nhận những phê phán, chỉ trích những sai lầm và có tinh thần phục thiện để mà điều chỉnh sửa chữa những bất cập đó, thì xã hội mới có cơ được lần hồi cải thiện.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  9 phản hồi

  [quote=Khách]Không phải là khẳng định. Mà chỉ là phủ định thuần túy về mặt luận lý của câu gốc.[/quote]

  Đây là câu gốc:

  Chỉ có một xã hội dân chủ, cởi mở, sẵn sàng tiếp nhận những phê phán, chỉ trích những sai lầm và có tinh thần phục thiện để mà điều chỉnh sửa chữa những bất cập đó, thì xã hội mới có cơ được lần hồi cải thiện.

  Phủ định của câu gốc sẽ có dạng thế này:

  Một xã hội thiếu dân chủ, thiếu cởi mở, không sẵn sàng tiếp nhận những phê phán, chỉ trích những sai lầm và không có tinh thần phục thiện để mà điều chỉnh sửa chữa những bất cập đó, thì xã hội không có cơ được lần hồi cải thiện.

  "Không có cơ được lần hồi cải thiện" chưa chắc đã đồng nghĩa với "chắc chắn xuống cấp nhanh chóng".

  [quote]Các xã hội phi dân chủ đi xuống nhanh chóng hay vẫn đi được lên phụ thuộc vào mức độ cởi mở và phục thiện của nó. Không nhất thiết là cứ phi dân chủ là "chắc chắn xuống cấp nhanh chóng" như bác Khách lúc 5:41 am, 06/17/10 khẳng định.[/quote]

  [quote]thì xã hội mới có cơ được lần hồi cải thiện.[/quote]

  Không phải là khẳng định. Mà chỉ là phủ định thuần túy về mặt luận lý của câu gốc.

  [quote=Khách]Bác Admin và NCM giải thích cho bác Khách kia: 'thể chế dân chủ là biết "cởi mở" và "phục thiện" nhất'. Đồng ý nhưng cụ thể nó biểu hiện sự "cởi mở" và "phục thiện" ra sao?

  Ví dụ tôi là lãnh đạo, tôi hứa sửa sai, xin lỗi, tôi là người phục thiện rồi huề sao?

  Phải có cơ chế, giám sát và trừng phạt thì mới cụ thể chứ? Hiện nay có rất nhiều ngụy dân chủ ở VN. Chúng dùng từ rất hoa mỹ và trau truốt nhưng chỉ dừng ở đó rồi tự xưng là dân chủ![/quote]

  Câu hỏi của bác liên quan đến câu hỏi "thế nào là dân chủ?". Đây là một vấn đề dài, nên xin khất lúc khác sẽ viết bài trả lời đầy đủ. Về cơ bản, bác nói đúng, phải có những cơ chế giám sát và trừng phạt cụ thể để người lãnh đạo hay đảng cầm quyền BẮT BUỘC phải phục thiện và cởi mở, chứ không phải chỉ dựa vào thiện ý hay những lời hứa hão của họ.

  Tôi chỉ muốn nói thêm rằng, không chỉ có lãnh đạo, cả người dân bình thường cũng phải "cởi mở" và có "tinh thần phục thiện", bởi họ cũng là một phần của cái gọi là "xã hội dân chủ".

  [quote=Admin]Một xã hội muốn cải thiện được mình thì phải biết mình sai ở đâu, và chấp nhận rằng mình đã sai, để tìm cách sửa chữa. Do đó điều kiện quan trọng nhất là:

  - "cởi mở" (hay "sẵn sàng tiếp nhận phê phán, chỉ trích")
  - "tinh thần phục thiện" (hay "sẵn sàng điều chỉnh sửa chữa những bất cập")

  Tuy nhiên, trong số các thể chế chính trị mà loài người đã trải qua, chỉ có thể chế dân chủ là biết "cởi mở" và "phục thiện" nhất, do đó dẫn đến kết luận "chỉ có xã hội dân chủ mới cơ được lần hồi cải thiện."

  Các xã hội phi dân chủ đi xuống nhanh chóng hay vẫn đi được lên phụ thuộc vào mức độ cởi mở và phục thiện của nó. Không nhất thiết là cứ phi dân chủ là "chắc chắn xuống cấp nhanh chóng" như bác Khách lúc 5:41 am, 06/17/10 khẳng định.

  Hy vọng là đã giải đáp được thắc mắc của các bác![/quote]

  Bác Admin và NCM giải thích cho bác Khách kia.

  "thể chế dân chủ là biết "cởi mở" và "phục thiện" nhất" đồng ý nhưng cụ thể nó biểu hiện sự "cởi mở" và "phục thiện" ra sao ?

  Ví dụ tôi là lãnh đạo, tôi hứa sửa sai, xin lỗi, tôi là người phục thiện rồi huề sao ?

  Phải có cơ chế, giám sát và trừng phạt thì mới cụ thể chứ ?
  Hiện nay có rất nhiều ngụy dân chủ ở VN. Chúng dùng từ rất hoa mỹ và trau truốt nhưng chỉ dừng ở đó rồi tự xưng là dân chủ !

  Và vì vậy Churchill có lý khi ông nói:Dân chủ thật là tệ,nhưng đó là cái tốt nhất mà hiện nay chúng ta có!
  (Tiếp nối ý của Admin)
  NCM

  Một xã hội muốn cải thiện được mình thì phải biết mình sai ở đâu, và chấp nhận rằng mình đã sai, để tìm cách sửa chữa. Do đó điều kiện quan trọng nhất là:

  - "cởi mở" (hay "sẵn sàng tiếp nhận phê phán, chỉ trích")
  - "tinh thần phục thiện" (hay "sẵn sàng điều chỉnh sửa chữa những bất cập")

  Tuy nhiên, trong số các thể chế chính trị mà loài người đã trải qua, chỉ có thể chế dân chủ là biết "cởi mở" và "phục thiện" nhất, do đó dẫn đến kết luận "chỉ có xã hội dân chủ mới cơ được lần hồi cải thiện."

  Các xã hội phi dân chủ đi xuống nhanh chóng hay vẫn đi được lên phụ thuộc vào mức độ cởi mở và phục thiện của nó. Không nhất thiết là cứ phi dân chủ là "chắc chắn xuống cấp nhanh chóng" như bác Khách lúc 5:41 am, 06/17/10 khẳng định.

  Hy vọng là đã giải đáp được thắc mắc của các bác!

  Trong bốn điều kiện:
  - dân chủ
  - cởi mở
  - sẵn sàng tiếp nhận những phê phán
  - có tinh thần phục thiện
  Chỉ có "dân chủ" là chính, còn ba điều kia là con đẻ của dân chủ (hay ngược lại?)

  Nhưng theo cách nhìn phủ định thì ba bất cập
  - không cởi mở
  - không sẵn sàng tiếp nhận những phê phán
  - không có tinh thần phục thiện
  lại là mẹ đẻ của bất cập phi dân chủ (hay ngược lại?)

  Bác Khách,

  Hồ Chí Minh nói về dân chủ đó là "dân chủ tập trung" :
  " Họ quên rằng thiểu số phải phục tùng đa số, hạ cấp phải phục tùng thượng cấp, bộ phận phải phục tùng toàn thể "

  Hiểu như Hồ Chí Minh có giống như dân chủ theo bác Khách và Karl Popper đã hiểu chưa ?
  Nhất là câu " hạ cấp phải phục tùng thượng cấp " và phục tùng có phải là vâng lệnh tuyệt đối cho dù thượng cấp sai, theo kiểu phong kiến chăng ?

  ( http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2006/06/060616_danchu_taptru... )

  Những người CS khác lại đảo ngược thành "tập trung dân chủ" và đưa vào hiến pháp

  Cho nên phải hiểu giống nhau thế nào là dân chủ thì mới bàn luận chính xác được

  Một trong những câu phủ định là:

  Tất cả những xã hội không dân chủ, hay không cởi mở, hay không sẵn sàng tiếp nhận những phê phán, chỉ trích những sai lầm hay không có tinh thần phục thiện để mà điều chỉnh sửa chữa những bất cập đó thì xã hội chắc chắn bị xuống cấp nhanh chóng.

  Câu hỏi: Một xã hội như vậy, chỉ cần thiếu ít nhất một trong bốn điều kiện, nghĩa là mang ít nhất một trong bốn bất cập vừa nói, thì làm sao sửa chữa các bất cập ấy?

  Có ý rằng bất cập thì làm sao sửa chữa bất cập? Không sửa chữa được thì chỉ còn cách dẹp bỏ, thay bằng cái mới không mang mấy bất cập nói trên thì mới cải thiện xã hội được.

  Lý luận như vậy đúng sai ở chỗ nào?