Chính phủ phải bị kiềm chế để người dân có tự do!

 • Bởi tqvn2004
  22/12/2009
  2 phản hồi

  Các cá nhân có thể tự do khi chính phủ của họ không tự do!

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  2 phản hồi

  [quote=lãng du]Tự do là gì?

  Nó là trạng thái không bị bắt ép hay ngăn chặn suy tưởng, phát biểu hay hành động trừ phi các tương tác này làm thiệt hại hay cản trở tự do của người khác.

  Nếu hiểu tự do là như thế công dân phải có quyền tự do trên nguyên tắc con người sinh ra tự do và bình đẳng được công ước quyền con người quốc tế thừa nhận.

  Chính phủ là một cơ chế do con người đặt ra để điều hành xã hội. Đối tượng phục vụ của công việc điều hành này là tập thể nhân dân và quyền lợi quốc gia. Khi công dân hy sinh một phần tự do của mình và đóng góp tài chính cho chính phủ, dân cần thảo ra một hợp trao một số quyền hạn và ràng buộc những lạm dụng của chính phủ. Hợp đồng đó là bản Hiến Pháp. Vì thế các lãnh đạo được dân bàu thường tuyên thệ trung thành với Hiến Pháp.

  Hiến Pháp do Quốc Hội- nơi tụ tập đại biểu của dân chọn ra- soạn thảo và thông qua. Vì thế HP là nguyện vọng của nhân dân. Tiếc rằng các quốc gia phi dân chủ thường dùng thủ thuật để tạo ra ngụy quốc hội gồm đại biểu của chính phủ hay đảng cầm quyền. Dân đi bầu chỉ là sơn son thiếp vàng cái ruột độc tài! Ngụy quốc hội hay nói thẳng là đảng hội chỉ đẻ ra Ngụy HP.[/quote]

  Bác nói rất hay và chính xác. Thanks bác.

  Tự do là gì?

  Nó là trạng thái không bị bắt ép hay ngăn chặn suy tưởng, phát biểu hay hành động trừ phi các tương tác này làm thiệt hại hay cản trở tự do của người khác.

  Nếu hiểu tự do là như thế công dân phải có quyền tự do trên nguyên tắc con người sinh ra tự do và bình đẳng được công ước quyền con người quốc tế thừa nhận.

  Chính phủ là một cơ chế do con người đặt ra để điều hành xã hội. Đối tượng phục vụ của công việc điều hành này là tập thể nhân dân và quyền lợi quốc gia. Khi công dân hy sinh một phần tự do của mình và đóng góp tài chính cho chính phủ, dân cần thảo ra một hợp trao một số quyền hạn và ràng buộc những lạm dụng của chính phủ. Hợp đồng đó là bản Hiến Pháp. Vì thế các lãnh đạo được dân bàu thường tuyên thệ trung thành với Hiến Pháp.

  Hiến Pháp do Quốc Hội- nơi tụ tập đại biểu của dân chọn ra- soạn thảo và thông qua. Vì thế HP là nguyện vọng của nhân dân. Tiếc rằng các quốc gia phi dân chủ thường dùng thủ thuật để tạo ra ngụy quốc hội gồm đại biểu của chính phủ hay đảng cầm quyền. Dân đi bầu chỉ là sơn son thiếp vàng cái ruột độc tài! Ngụy quốc hội hay nói thẳng là đảng hội chỉ đẻ ra Ngụy HP.