Ảnh hưởng của Nho Giáo

 • Bởi tqvn2004
  03/11/2009
  3 phản hồi

  Nho giáo chỉ thực sự suy tàn khi nó không còn là cần câu cơm nữa, tức là khi người ta bãi bỏ chế độ khoa cử, thôi không lấy nhà nho ra làm quan (ở Nam Bộ là từ năm 1915, ở Bắc Bộ từ năm 1917, Trung Bộ 1919), mà thay thế vào đó là chế độ giáo dục kiểu phương Tây. Tuy nhiên, ảnh hưởng của Nho giáo ở phương diện tư duy, ở phương pháp tư tưởng, kể cả ở những người chống đối Nho giáo quyết liệt nhất, thì cũng còn lâu lắm mới gột hết được, không chỉ bởi vì Nho giáo không cùng sinh với chế độ phong kiến nên cũng không cùng diệt với nó, mà vì kiểu tư duy Nho giáo đã đi vào vô thức: Nhiều người chống Nho giáo nhưng suy nghĩ thì y như một nhà nho mà không tự biết.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  3 phản hồi

  [quote=Khách]Tôi không rõ ông Đỗ Lai Thúy muốn nói điều gì! Nho giáo thực sự không còn hiện diện rõ nét như 1 quốc giáo Lý Trần Lê Nguyễn, song, Nho giáo là tinh hoa văn hóa của toàn nhân loại, tiếp thu tinh thần của Nho giáo, cũng như những tinh hoa khác của nhân loại chính là để con người chúng ta sống tốt hơn, có thiện căn hơn, tư duy chân xác, nhạy cảm và tình cảm nồng nàn hơn. Hủy hoại Nho giáo chính là hủy hoại nền tảng văn hóa của dân tộc.
  Nếu có ai đó quy chụp Nho giáo là cái xấu của chế độ phong kiến phương Bắc, thì chắc chắn người đó sẽ không bao giờ hiểu được dân tộc VN với những truyền thống, nền tảng gia đình...như hiếu thuận, bác ái...từ đâu ra.
  [/quote]

  Có thể nói rằng nho giáo (Confucianism) là một hệ tư tưởng lớn trong lịch sử nhân loại, củng quan trọng như các hệ tư tưởng khác, có một chổ đừng quan trọng trong lịch sử văn hóa thề giới, nhưng chưa hẳn nho giáo là "tinh hoa" của nhân loại. Nhửng điểm chính của nho giáo được truyền tụng và ứng dụng trong dân gian VN gồm có:

  1) Tam cương (ba cái riềng mối quan trọng: Quân Sư, Phụ - trước hết là trung với vua; sau là tôn trọng thày, cuối cùng thì mới đến cha đẻ).

  2) Ngủ thường (năm cách xử thế thông thường nên theo: nhân, lể, nghĩa, trí, tín)

  3) Tam tòng (tại gia tòng phu - phụ nử ở nhà thì tuân theo cha; xuất giá tòng phu - khi đi lầy chồng thì tuân theo chồng; phu tử tòng tử -khi chồng chết thì tuân theo con trai) và

  4) Tứ Đức (bốn đúc tính quí của phụ nử: công - chăm chỉ trong công việc; dung - nét mặt lúc nào củng vui tươi; ngôn - nói năng cẩn trọng; hạnh - gìn giử tiết hạnh.

  Nhửng quan điểm cùa nho giáo kể trên đuợc xủ dụng trong việc quản lý xả hội trong thời phong kiến, nhằm tạo sự ổn định chính trị cho các chính quyền cha truyền con nối và bảo vệ tầng lớp quí tộc.

  Ngoại trừ quan điểm vế ngủ thường, ba quan điểm vể Tam Cương, Tam Tòng, và Tứ Đức không có chổ đứng trong xả hội ngày nay vì chúng đi ngược với nguyên tắc nhân quyền (quyền và cơ hội bình đẳng nam nử), dân quyền và dân chủ (tại sao phải trung với vua khi vua làm điều sai trái).

  Không hiểu tác giả Đổ Lai Thúy căn cừ vào đâu để nói rằng ảnh hưởng của nho giào vẩn còn hiện diện trong dân chúng, và dân chúng ở vủng nào ở VN, và ở lứa tuổi nào. Tôi còn nhớ khoảng đầu thập niên 1990s, báo chí trong cộng đồng VN ở Mỷ thường "nhắc nhở môt cách luyền tiếc" cái "tam tòng tứ đúc" của phụ nử VN, nhưng sau này thì không còn ai "luyến tiếc" ba cái quan điểm "phản động" làm cản trở bước tiền của nhân loại nửa.

  Thới gian gần đây, Trung Quốc phát động phong trào xây học viện Khổng Tử trên khắp thề giới. Ý đồ của Trung Quốc là muốn quảng bá một hệ tư tường nhấn mạnh vào việc ổn định chính trị, và nếu được áp dụng sẻ giúp ổn định các chế độ cẩm quyền đương thời (trong đó có Trung Quốc), ồn định trong khu vực và ngăn cản các cuộc cách mạng cải cách xã hội.

  Bác Đỗ Lai Thúy nói rất đúng.

  Nho Giáo là cái gông kìm hãm sự phát triển của TQ, Nhật Bản, Hàn Quốc và VN.

  Sự phát triển hiện nay của các quốc gia này chính là thành quả của việc thoát ra khỏi cái gông này cùng với việc áp dụng triết học phát triển phuơng Tây vào đường lối phát triển của mình.

  Tôi không rõ ông Đỗ Lai Thúy muốn nói điều gì! Nho giáo thực sự không còn hiện diện rõ nét như 1 quốc giáo Lý Trần Lê Nguyễn, song, Nho giáo là tinh hoa văn hóa của toàn nhân loại, tiếp thu tinh thần của Nho giáo, cũng như những tinh hoa khác của nhân loại chính là để con người chúng ta sống tốt hơn, có thiện căn hơn, tư duy chân xác, nhạy cảm và tình cảm nồng nàn hơn. Hủy hoại Nho giáo chính là hủy hoại nền tảng văn hóa của dân tộc.
  Nếu có ai đó quy chụp Nho giáo là cái xấu của chế độ phong kiến phương Bắc, thì chắc chắn người đó sẽ không bao giờ hiểu được dân tộc VN với những truyền thống, nền tảng gia đình...như hiếu thuận, bác ái...từ đâu ra.
  Tôi đã từng rất buồn cười đối với nhiều trường hợp cực đoan "xóa bỏ tất tần tật" mọi thứ thuộc về phong kiến (kể cả Nho giáo), mặc họ!
  Tôi chỉ thấy rằng: nếu không có nền tảng được tạo dựng từ phong kiến, từ Nho học, thì chằng có gia đình dòng họ, làng xã, nhân luân gì ở cõi đời này tất. Và thực tế nhãn tiền là XH hiện nay đã chứng nghiệm rõ ràng!