"Thương nước" thì phải làm thế nào?

 • Bởi tqvn2004
  03/02/2009
  2 phản hồi

  Cái “thương nước” tôi nói đây không phải là xúi dân “tay không” nổi lên, hoặc đi lạy nước này cầu nước khác để phá loạn trong nước đâu! Tôi xin thưa: Nước ta đã hư hèn bị mắc trong tay người ta rồi, thì bây giờ ta phải đem lòng thương nước, bênh vực lẫn nhau, mà giúp cho nhau để cứu chuộc lại cái danh giá cùng lợi quyền của ta về sau. Hễ người ta làm việc gì bất công thì mình phải hiệp sức nhau lại mà chống, còn làm việc gì phải chăng thì mình cũng phải nhìn nhận, chớ có thấy chính quyền mình mất rồi mà đem lòng căm tức không kể đến việc hay của người ta.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  2 phản hồi

  Vấn đề của cụ Phan Chu Trinh là cụ thiếu một tổ chức manh để thực hiện sứ mệnh cao cả của cụ. Ý tưởng hay chưa đủ, cần phải có một tổ chức để cùng nhau thực hiện ý tưởng đó.

  Đừng thơ ơ với vận mệnh đất nước, bởi nó gắn liền với tương lai của bạn và con cháu bạn !

  — Fattymonk’s Blog