Đỉnh cao của khí phách và trí tuệ Việt Nam

 • Bởi Diên Vỹ
  30/04/2013
  6 phản hồi

  QĐND - Hôm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 38 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 / 30-4-2013). Thời gian càng lùi xa, chúng ta càng có điều kiện để nhìn nhận sâu hơn, rõ hơn ý nghĩa, tầm vóc vĩ đại của chiến thắng.

  Suốt 30 năm kể từ khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả dân tộc ta đã chiến đấu kiên cường, bền bỉ để giành thắng lợi trọn vẹn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước mà đỉnh cao là Chiến thắng 30-4 mãi mãi được ghi tạc là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, là biểu tượng sáng ngời của Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, đỉnh cao của khí phách và trí tuệ của con người Việt Nam. Chiến thắng 30-4 là một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc.

  Chiến thắng vĩ đại 30-4 bắt nguồn từ đường lối chính trị, quân sự đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta dựa trên sự vận dụng sáng tạo nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào hoàn cảnh cụ thể của đất nước. Đó là chiến thắng của sức mạnh Việt Nam, kết tinh những giá trị tốt đẹp của truyền thống yêu nước, văn hóa dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời, đó là thắng lợi của sự ủng hộ, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của bạn bè quốc tế, của các nước XHCN anh em và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. 38 năm trôi qua, nhưng không khí náo nức của những ngày “Bắc Nam sum họp một nhà” vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của mỗi người dân Việt Nam.

  Chiến thắng 30-4 để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau nhiều bài học quý giá, đặc biệt là bài học về tiến hành chiến tranh nhân dân, xây dựng LLVT nhân dân làm nòng cốt của nền quốc phòng toàn dân. Vận dụng sáng tạo bài học kinh nghiệm đó trong điều kiện mới, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI đã chỉ rõ: “Phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững chủ quyền biển, đảo, biên giới, vùng trời; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ chủ nghĩa xã hội…”. Yêu cầu cơ bản để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới được Đảng ta xác định là, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đòi hỏi chúng ta phải phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, toàn quân; kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế với củng cố QP-AN, QP-AN với kinh tế; ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng LLVT nhân dân, mà nòng cốt là Quân đội nhân dân vững mạnh.

  Để xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, trước sự chống phá của các thế lực thù địch, cùng những khó khăn, thách thức của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ quân đội ta phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức rõ mục tiêu chiến đấu, âm mưu thủ đoạn của kẻ thù, kiên quyết đấu tranh bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, không dao động trước những khó khăn, thử thách, diễn biến phức tạp của tình hình và những đòn tiến công thâm hiểm của các thế lực thù địch. Cán bộ, chiến sĩ trong quân đội phải thực sự là lực lượng tinh nhuệ về chính trị, là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, kiên quyết đập tan âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội, chia rẽ Đảng với quân đội, quân đội với nhân dân, Quân đội nhân dân với Công an nhân dân. Quân đội ta phải ra sức huấn luyện, rèn luyện nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu đáp ứng yêu cầu tác chiến mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Cùng với tiếp tục quán triệt và nắm vững mục tiêu, phương châm chỉ đạo của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, quân đội ta cần tích cực nghiên cứu, tổng kết hoạt động lý luận, thực tiễn, tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm quý báu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đặc biệt là trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nhằm không ngừng đổi mới công tác huấn luyện nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội. Đặc biệt, phải tập trung nghiên cứu các kiểu chiến tranh, gắn với phân tích nhận định tình hình để có những dự báo về các tình huống chiến tranh xâm lược mà kẻ thù có thể tiến hành đối với Việt Nam; tập trung đi sâu nghiên cứu phát triển khoa học quân sự, nghệ thuật quân sự Việt Nam, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới. Trong xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, phải lấy xây dựng chính trị làm cơ sở. Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu phải thực sự gương mẫu, nói đi đôi với làm, kịp thời có các biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, tăng cường kỷ luật, pháp luật trong quân đội. Mỗi cán bộ, chiến sĩ quân đội phải không ngừng rèn luyện, phấn đấu để quân đội ta mãi mãi xứng đáng là quân đội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

  Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta có nhiều thuận lợi nhưng cũng còn nhiều gian nan, thách thức. Phát huy truyền thống và kinh nghiệm dựng nước, giữ nước của dân tộc và những thành tựu quan trọng đạt được trong công cuộc đổi mới, chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân và toàn quân sẽ chung sức, chung lòng viết tiếp bản thiên anh hùng ca bất hủ của Chiến thắng 30-4, giành thắng lợi mới trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

  QĐND

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  6 phản hồi

  Đỉnh cao của khí phách và trí tuệ nhưng lại bị lừa mất trọn quần đảo Hoàng Sa(gồm 40 đảo) và một phần Trường Sa mà cam chịu với thời gian rất lâu dài! Phải chết nhiều triệu người vì mâu thuẫn "giai cấp" "chế độ" "đường lối" nội bộ ?
  ..."chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân và toàn quân sẽ" chứng kiến tiếp sau những sai trái cướp của giết người trong CCRĐ là tham nhũng thất thoát nợ nần suy thoái khủng khiếp!
  Nói khuyết điểm nhưng phải nói đẹp(không được nói xấu) mới không phải là lực lượng thù địch đấy !

  Các ông chê các nhà lãnh đạo của ta dốt nát, thế tại sao các ông lại làm nô lệ cho những người ấy. Gia đình anh em chúng tôi biết thân biết phận nên chỉ biết bán sức lao động kiếm sống hàng ngày cho qua vận nước trong cơn bĩ cực. Nhiều người nói lý thuyết thì giỏi lắm, nhưng lại khôn trên lý thuyết, dại trên thực tế, còn CS thì cứ "già dòn non nhẽ, đánh khỏe phải chừa". Thực ra cuộc chiến Bắc -Nam thực chất là quân đội ta là lính đánh thuê cho phe CS, có gì đâu mà huênh hoang, mình khen mình. "Thắng trong chiến tranh, thua trong hoà bình", vui trong một ngày chiến thắng, buồn trong cả đời chiến bại. Người lao động chúng tôi thì chỉ biết an phận thủ thường, chúng tôi biết mình dốt nát, chỉ trông chờ vào đội ngũ trí thức, nhưng trí thức của ta làm gì để những người lao động hy vọng?
  Thì cứ dẹp béng những bài chó chết kiểu mình khen mình đi để đỡ mất thời gian vừa xem vừa bực mình. Được ngày nghỉ thì chỉ muốn đọc cái gì vui vui, giải trí, nhưng chẳng có báo nào đáp ứng, toàn gợi lại đau thương và hận thù với lại nói phét.

  Một bài viết lải nhải như vẫn thấy, năm nay qua năm khác. Đọc xong câu đầu tiên là não đã đẩy ra ngay lập tức.

  Theo một bài báo lề phải cách đây mấy năm về việc những bộ đội về thăm những đồng đội bỏ mình trên chiến trường Quảng trị. Căn cứ trên số liệu trong bài báo, tôi tính nhẫm, chỉ riêng chiến trường Quảng trị, đã có hơn 100.000 bộ đội chết trận.

  Đây là đỉnh cao của trí tuệ CSVN. Thật đúng như lời Võ Nguyên Giáp thay mặt cho đảng CSVN công bố với thế giới là họ sẽ đánh Mỹ cho đến người VN cuối cùng.

  May mà bọn Mỹ tiếc xương máu của chúng nên không ở lại, bằng không thì Võ đại tướng và lãnh đạo CSVN đã thành công trong sứ mạng đánh Mỹ cho đến người Việt nam cuối cùng.

  Võ đại tướng và toàn bộ tướng lãnh của CSVN là minh chứng cho lời nguyền của tiền nhân: "Nhất tướng công thành vạn cốt khô!"

  Hãy nhìn cung cách của các ĐỈNH CAO, từ trong nước ra đến nước ngoài, thiệt là văn minh lịch sự, đây là một điều hãnh diện(?)

  http://www.youtube.com/watch?v=aYhOlpLs7aI&feature=youtu.be
  "Chiến thắng vĩ đại 30-4 bắt nguồn từ đường lối chính trị, quân sự đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta dựa trên sự vận dụng sáng tạo nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào hoàn cảnh cụ thể của đất nước. Đó là chiến thắng của sức mạnh Việt Nam, kết tinh những giá trị tốt đẹp của truyền thống yêu nước, văn hóa dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời, đó là thắng lợi của sự ủng hộ, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của bạn bè quốc tế, của các nước XHCN anh em và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới."
  Nói như vẹt!
  Thế giới sau biến chuyển của Đông Âu, chỉ còn 4 nước XHCN: Tàu,Ta,xứ của anh Ủn - Ỉn và anh bạn phía tây Cuba, cùng nhau canh giữ hòa bình thế giới!!!
  Cứ so sánh Bắc Hàn với Nam Hàn, Bắc Việt và Tây Đức sau thống nhất, thì sẽ thấy rõ nền văn minh của các nước XHCN anh em đã tụt hậu đến mức nào trong sự phát triển của nhân loại. Đó là đã bắt chước "Kinh tế thị trường" nhưng cái đuôi "theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa" đã tạo nên bao nhiêu thảm kịch hỗn loạn mà không còn thuốc chữa!
  Xem chừng khủng hoảng kinh tế và chính trị sẽ là cơ hội cho đất nước lệ thuộc vào người anh em 4 tốt 16 chữ vàng, không còn đường thoát!
  Những lời vô bổ như thế này cứ lập đi lập lại như một cái máy thâu băng cổ lổ , nhão bét, chọc vào tai vào mắt người dân hơn nửa thế kỷ rồi nên chính người phát ngôn cũng không cần vận dụng bộ óc nữa!
  Lì thiệt!