Quân đội đứng ngoài chính trị-Khẩu hiệu “giả nhân giả nghĩa”

 • Bởi Diên Vỹ
  22/04/2013
  13 phản hồi

  QĐND - Cách ngày nay 143 năm, ngày 22 tháng 4 năm 1870, V.I.Lê-nin - lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và những người bị áp bức trên thế giới, người "khổng lồ” của thế kỷ XX - đã được sinh ra. Hoạt động lý luận và thực tiễn sôi nổi, đầy sáng tạo của V.I.Lê-nin đã để lại di sản vô cùng quý báu đối với giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Phát triển sáng tạo và hiện thực hoá những tư tưởng cơ bản của C.Mác, Ph.Ăng-ghen trong điều kiện lịch sử mới; thúc đẩy sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; lãnh đạo và tổ chức thắng lợi cuộc cách mạng vô sản đầu tiên, Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga vĩ đại - cuộc cách mạng vạch thời địa - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới, là những đóng góp to lớn của V.I.Lê-nin đối với giai cấp công nhân và nhân loại tiến bộ, tạo ra tầm vóc "khổng lồ” của Người.

  Tư tưởng của V.I.Lê-nin về xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân là một tư tưởng quan trọng trong học thuyết Mác - Lê-nin về chiến tranh và quân đội, có ý nghĩa lý luận, thực tiễn to lớn và vẫn nóng hổi tính thời sự. Cống hiến to lớn của V.I.Lê-nin trong vấn đề này là ở chỗ, Người không chỉ phát triển một cách toàn diện và có hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về xây dựng quân đội kiểu mới, mà còn trực tiếp lãnh đạo và tổ chức xây dựng Hồng quân công nông vững mạnh, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới.

  Theo V.I.Lê-nin, sự nghiệp cách mạng “Cần có một quân đội cách mạng vì những vấn đề lịch sử vĩ đại chỉ có thể được giải quyết bằng vũ lực mà trong cuộc đấu tranh hiện đại thì tổ chức vũ lực có nghĩa là tổ chức quân sự”[1]. Sau Cách mạng Tháng Mười, trước sự đòi hỏi cấp thiết của tình hình, V.I.Lê-nin đã ký sắc lệnh thành lập Hồng quân công nông: “Để bảo vệ chủ quyền toàn vẹn cho quần chúng lao động và trừ bỏ mọi khả năng phục hồi chính quyền của bọn bóc lột”[2]. Người coi quân đội cách mạng là “trụ cột của chính phủ cách mạng”, là công cụ để quần chúng nhân dân sử dụng giải quyết những cuộc xung đột vĩ đại trong lịch sử.

  Trong thực tiễn, V.I.Lê-nin luôn quan tâm xây dựng Hồng quân vững mạnh, đặt biệt là về chính trị. Người vạch rõ bản chất phản động của luận điệu “quân đội đứng ngoài chính trị”, coi đó là “cái giáo lý tầm thường”, “giả nhân, giả nghĩa và dối trá”. V.I.Lê-nin khẳng định một cách dứt khoát không có quân đội trung lập về chính trị: “Quân đội không thể và không nên trung lập. Không lôi kéo quân đội vào chính trị - đó là khẩu hiệu của bọn tôi tớ giả nhân giả nghĩa của giai cấp tư sản và của chế độ Nga hoàng, bọn này trong thực tế bao giờ cũng đã lôi kéo quân đội vào chính trị phản động”[3].

  Để Hồng quân thực sự là quân đội cách mạng, tuyệt đối trung thành với nhân dân, với chế độ xã hội chủ nghĩa, V.I.Lê-nin yêu cầu, Hồng quân phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, phải “thành lập các chi bộ cộng sản trong mỗi một đơn vị quân đội”[4]. V.I.Lê-nin và Đảng Bônsêvich Nga đã thành lập các tổ chức đảng, xây dựng và thực hiện chế độ chính ủy, coi đó là một nguyên tắc cơ bản trong xây dựng Hồng quân.

  Trung thành và vận dụng sáng tạo lý luận của V.I.Lê-nin về xây dựng quân đội kiểu mới vào điều kiện cụ thể Việt Nam, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện quân đội ta, một quân đội mang đầy đủ bản chất, tính chất, đặc điểm của quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân. Gần 7 thập kỷ qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân đội ta đã anh dũng chiến đấu, hy sinh viết nên truyền thống tốt đẹp "Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội; nhiệm vụ nào cũng hoàn thành; khó khăn nào cũng vượt qua; kẻ thù nào cũng đánh thắng", làm rạng rỡ hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, thật sự là công cụ bạo lực sắc bén, là lực lượng chính trị tin cậy, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, được nhân dân tin cậy, yêu mến.

  Mới đây, trong góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, có người đưa ra kiến nghị: Quân đội phải đứng ngoài chính trị, “chỉ để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và phục vụ nhân dân”; quân đội “không phải trung thành với bất kỳ tổ chức nào, đảng phái nào”; họ yêu sách từ bỏ quy định quân đội phải trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam v.v..

  Đó là những luận điểm vô căn cứ, không đúng với thực tiễn lịch sử, phản khoa học và có dụng ý xấu về chính trị. Thực chất đó là khẩu hiệu "giả nhân giả nghĩa" của các thế lực phản động chống đối, điều mà V.I.Lê-nin đã từng vạch rõ từ đầu thế kỷ XX. Tính chất "giả nhân giả nghĩa" của những kẻ đưa ra quan điểm trên biểu hiện ở chỗ: Thứ nhất, nhằm để đánh lừa người khác, chứ bản thân chúng thừa hiểu quân đội không thể "đứng ngoài chính trị", quân đội phải mang bản chất chính trị và phải phục vụ cho ai; thứ hai, trên cơ sở đó, chúng nhằm "lôi kéo quân đội vào chính trị phản động” chống lại Tổ quốc, chống lại Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Những người đưa ra các quan điểm trên thông qua việc góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp để thực hiện âm mưu "phi chính trị hóa" quân đội ta, đi đến loại bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quân đội, xóa nhòa bản chất chính trị - giai cấp, tiến tới làm biến chất, lái chính trị của quân đội ta theo chiều hướng chính trị khác, làm cho quân đội ngả theo các thế lực phản cách mạng, chống lại Đảng và chế độ.

  Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Quân đội ta không thể đứng ngoài chính trị, đứng ngoài cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta. Đúng là nhiệm vụ của quân đội là để “bảo vệ người lao động”, là bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, nhưng chỉ có Quân đội nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mới có thể làm tròn phận sự trung thành với Tổ quốc Việt Nam, với nhân dân Việt Nam theo đúng nghĩa của nó; mới có thể làm cho sự trung thành với Đảng, Nhà nước, chế độ và với Tổ quốc, với nhân dân gắn bó chặt chẽ với nhau trong một chỉnh thể thống nhất, không thể tách rời.

  Chính trị của quân đội ta, quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân, là thực hiện chính trị của Đảng và Nhà nước Việt Nam, phục vụ Đảng, Tổ quốc, phục vụ nhân dân, biểu hiện tập trung ở nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Không thể "giả nhân giả nghĩa" nói bừa rằng quân đội đứng ngoài chính trị, không cần đặt dưới sự lãnh đạo của lực lượng chính trị, đảng phái nào. Lời nhắc nhở của V.I.Lê-nin: Quân đội không thể đứng ngoài chính trị, “không thể và không nên trung lập" vẫn luôn nóng hổi tính thời sự, chúng ta phải luôn ghi lòng, tạc dạ.

  PGS, TS NGUYỄN MẠNH HƯỞNG, Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự-Bộ Quốc phòng

  [1] V.I.Lênin, Toàn tập, tập 10, Nxb Tiến Bộ, M. 1979, tr. 376.

  [2] V.I.Lênin, Toàn tập, tập 35, Nxb Tiến Bộ, M.1978, tr. 264.

  [3] V.I.Lênin, Toàn tập, tập 12, Nxb Tiến Bộ, M. 1979, tr. 136.

  [4] V.I.Lênin, Toàn tập, tập 41, Nxb Tiến Bộ, M. 1977, tr. 250.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  13 phản hồi

  Nguyễn Mạnh Hưởng chỉ tái khẳng định một sự thật hiển nhiên: đảng CSVN thành lập đội tuyên truyền giải phóng quân là để phục vụ cho nhu cầu và mục đích của đảng CSVN. Đội tuyên truyền này về sau trở thành quân đội "nhân dân" Việt nam cũng chỉ để tiếp tục sứ mạng của đội tuyên truyền giải phóng quân mà thôi. Đó là trung thành, bảo vệ và phục vụ cho mục đích và tôn chỉ của đảng CSVN.

  Khi cán bộ chính trị viên cao cấp của đảng bị buộc phải nói lên sự thật này, nó nãy sinh một sự thất khác. Đó là từ lúc thành lập quân đội đến nay, đảng CSVN đã rắp tâm lừa dối không những nhân dân Việt nam mà ngay chính ngay đại đa số bộ đội của họ, nhất là những người vẫn mang ảo tưởng hy sinh để phục vụ tổ quốc Việt nam.

  Bộ đội hiện nay, đặc biệt những ai chưa hay không thể hay không muốn vào đảng, phải tái khẳng định sứ mạng của mình: Tham gia quân đội để bảo vệ quyền lợi và phục vụ mục đích và sứ mạng của đảng CSVN hay vào bộ đội để đóng góp, hy sinh trong sứ mạng bảo vệ tổ quốc Việt nam.

  Luu Nguyên Thiên viết:

  Thưa Bạn:

  Lẫn lộn Lịch sử làm bạn "giận cá" Stalin, "chém thớt" Lênin:
  -Tháng Giêng 21, Lênin qua đời.(1924)
  -Tháng Năm, 23-31 năm 1924: Đại Hội Đảng thứ XIII. Ban Trung Ương dấu Di chúc Lênin đòi bãi chức Stalin....(Hết trích)

  Chẳng biết khách Thiên viết cho "bạn" nào? Ý kiến vu vơ quá, chẳng biết phê phán ai và phê phán cái gì? Ai "giận cá"? Điều nào trong còm nào thể hiện sự "giạn cá"?

  Mong bạn Thiên lần sau có còm thì nói cho cụ thế, trích dẫn cụ thể và chính xác, giúp cho người ta rút kinh nghiệm.

  Tui chưa đọc 1 cuốn sách Mác-Lê nào cả nên không biết cái câu nói
  "cộng sản chủ trương 'tam-vô', tức vô gia đình, vô tôn giáo, vô tổ quốc, có đúng hay không. Nếu đúng, thì mặc nhiên quan điểm của Ô.PGS/TS
  tác giả bài chủ là có cơ sở (!) vì VN đâu phải là tổ quốc của csvn nữa
  đâu mà bảo quân đội của ông ấy (tạm hiểu ông ấy là cộng sản) trung với tổ quốc. Tổ quốc nào ? 'Thế giới đại đồng' là tổ quốc sao ? Chữ TỔ
  nghĩa là gì ? Mặt khác, ông PGS/TS đang lãnh lương của ai ? Nếu nói
  rằng ông ấy lãnh lương của đảng csvn thì... tui xin ngưng bàn. Còn nếu
  ông PGS/TS (QDND) lãnh lương từ tiền của Nhân Dân VN thì 'trung với
  Nhân Dân VN" là lẽ đương nhiên, và hợp lý hợp tình chứ nhể ? Còn nếu
  câu nói...tam vô...gì gì ở trên là không đúng, là nói bậy, diễn biến
  bậy, thì...tui cũng xin ngưng bàn vì chưa đủ 'trình' để hiểu cộng sản
  là gì. Khổ là thắc mắc không biết VN của mình bây giờ là cộng sản hay
  không cộng sản (than 1 mình)! Chữ 'nhà nước' đơn giản chỉ là tiếng Việt
  của chữ 'quốc gia' trong chữ Hán mà ra thôi, vậy mà khi nghe nhắc
  đến 'từ' quốc gia thì có người lại không ưa. Thiệt là rắc rối và
  khôi hài !!!

  Quân đội chiến đấu và trung thành với Tổ quốc với nhân dân là quân đội thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình, và nó là chính trị, sao gọi là ngoài chính trị?. Trung thành với đảng cầm quyền, chưa chắc trung thành với Tổ quốc và Nhân dân ( IRAC, LIBI, XIRY) . Tổ quốc và đảng phái là 2 thực thể khác nhau, ĐCSVN không thể là Tổ quốc VN và ngược lại. Tổ quốc là vĩnh viễn, là của toàn dân tộc; đảng phái ( ĐCSVN) là của tổ chức gồm các đảng viên ( nay là hơn 3 triệu)chỉ ra đời, tồn tại và giải thể/mất đi trong giai đoạn lịch sử nhất định. Thực tế lịch sử VN cho thấy ĐCSVN cùng với các đảng phái khác ( dân chủ, xã hội.. ) đã lãnh đạo Nhân dân k/c chống Pháp và Mỹ , nhưng không có nghĩa là ĐCSVN là Tổ quốc VN được. ông GS.TS của Quân đội có sự nhầm lẫn hay cố tình đánh tráo khái niệm giữa ĐCSVN và Tổ quốc, đánh đồng ý nghĩa của nó là có tội với lịch sử, với Tổ quốc và Nhân dân. Đừng nhân danh người lính Quân đội NDVN để tâng tụng, ăn theo đánh mất lòng tự trọng của người trí thức sĩ quan, hạ thấp mình vì quân hàm, vì sổ lương hưu .

  Thưa Bạn:

  Lẫn lộn Lịch sử làm bạn "giận cá" Stalin, "chém thớt" Lênin:
  -Tháng Giêng 21, Lênin qua đời.(1924)
  -Tháng Năm, 23-31 năm 1924: Đại Hội Đảng thứ XIII. Ban Trung Ương dấu Di chúc Lênin đòi bãi chức Stalin.
  Stalin tuyên bố "XHCN trong 1 xứ". Cùng lúc với Đại Hội Nghị V của QTCS.(17/7 đến 8/8).

  Tôi không quen biết Lênin, chỉ xem hình, nhưng nói Lịch sử phải có chứng cớ.
  "Cá", và "Thớt" là 2 cái khác nhau.

  Đề tài "quân đội trung với Đảng" là một trong 4 đề tài cần nhiều người lên tiếng (4 đề tài trong đó có: 1- Bỏ điều 4 HP. 2- Thực hiên dân chủ đa nguyên đa dảng .3- Tư hữu hóa ruộng đất. 4- Quân đội trung với nước).
  Thế nhưng thấy bài này ít còm quá, trong khi đó thì có bài vô bổ lại có nhiều còm.

  Đọc bài này mới roc trình độ của ông GS TS này vừa kém vừa lạc hâu. Chẳng biết đay có phải là tình trạng chung hay không? Nay đã bước sang thế kỷ XXI rồi, internet đang thống trị và chi phối tri thức của con người mà ông GS TS này còn vùi đầu vào mớ kiến thức kinh điển của Lênin cách đây gần thế kỷ trước. Ông đại tá (hay TẠ ĐÁI) nầy biết nhiều nhưng lại biết sai nhiều hơn đúng. Trong thời đại này thì nên so sánh là cách tốt nhất để đánh giá trình độ tiến bộ của các quốc gia. Người giỏi và uyên thâm lý luận Mác Lênin như ông mà để đất nước lạc hậu, chậm tiến như thế này thì kiến thức uyên thâm ấy nên vứt vào sọt rác. Đến bây giờ mà ông đại tá này còn nô lệ tư tưởng ông Tây Nga thì thật đáng buồn. Ông càn có tư tưởng độc lập trong đầu óc trước đã rồi hãy nói đến chuyện độc lập quốc gia. Tư tưởng của ông sẽ làm hại biết bao người lính cụ Hồ đấy ông ạ, tức là làm hại đến quân đội nhân dân.
  Cái Viện nơi ông công tác chắc là cái cần viện trợ, bản thân ông đã được Liên xô (trước kia) ĐANG viện trợ về lói tư duy lạc hậu và lạc lõng, không mang sắc thái thời đại. Hay ông đang còn ngủ mê, đang mơ ta đang tiến lên CHXH nhờ Liên xô giúp đỡ. Tôi chỉ mong như lời các ông nói, đó là "Liên xô ngày nay là Việt Nam ngày mai." Chắc là cái "ngày mai" ấy không còn xa lắm, ông chờ ngày ấy mới "trung với nước" thì hơi muộn, là sĩ quan cao cấp trong quân đội, đáng lẽ ông phải tiên phong về tư tưởng tiến bộ hợp thời đại mới đúng chứ, có vũ khí hiện đại thì cũng phải được trang bị tư tưởng hiện đại. Thời buổi này mà ông còn mang khẩu K 50 của Trung quốc như hồi cụ Hồ tiếp quản thủ đô hay sao? Tôi chỉ được xem ảnh khẩu K 50 tháy nó lạc hậu quá rồi, lạc hậu như cái tư tưởng của ngài đại tá Hưởng ở cái viện xã hội của quân đội ấy.

  NGày nay tôi thấy người ta nói: "Quân đội ta trung với Đảng, láo với dân". Cái ông PGS (học hàm này chắc chạy) và TS (học vị này chắc đi mua) này nói cũng láo quá. Tôi chắc chắn ít hơn ông này nhiều tuổi, vậy mà còn nhớ như in hồi nhỏ, cứ mỗi sáng sớm Đài phát thanh nơi tôi ở (Cái loa đài sát cạnh nhà tôi luôn) luôn đọc "Quân đội ta trung với nước, hiếu với dân...". Thế mà cái ông này dám ăn cây táo (ăn cơm của dân) lại rào cây sung (Đảng) nói láo thành: Quân đội ta trung với Đảng.
  Nếu như tiền thuế của dân do dân tự quản thì chắc chắn ông này sẽ không được nhận lương nữa và Đảng cũng chẳng có tiền để trả lương cho ông nếu muốn dùng ông để quảng cáo cho Đảng.
  Tại sao Liên Xô không tôn thờ và mãi đi theo ý tưởng của ông Lê Nin mà để cho bây giờ thành nước Nga? Sự sụp đổ của Liên Xô không lẽ cả thế giới nhìn thấy và hiểu nhưng riêng chỉ mình ông Việt Nam không hiểu hay vì lợi ích nhóm để cố tình không hiểu?
  Tóm lại, bài của ông chỉ đọc vào thời Lê Nin còn sống thôi.

  Ý kiến này theo tôi là quá đúng !
  Bảo vệ sự sống còn của một đảng phái nào đó hoàn toàn không phải là chức năng của QĐ của một quốc gia. Chức năng của QĐ của một quốc gia là :
  - Bảo vệ Tổ quốc
  - Bảo vệ nhân dân
  - Bảo vệ chính quyền của nhân dân.
  Bảo vệ bất kể một đảng phái nào đó không hề thuộc chức năng của quân đội nhà nước, huống chi nó lại mang danh là QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN !
  Các GS, TS nú nận đừng có mà dùng nguỵ biện chổi cùn múa rìu qua mắt thợ nhé. Xưa rồi, các cháu ạ! Các cháu chỉ có dùi mài nú học vẹt trên cái nền tảng nú nận Mác - Lê nên mới lâm vào sự khốn cùng của nú nận cùn đó.

  PGS, TS NGUYỄN MẠNH HƯỞNG, Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự-Bộ Quốc phòng viết bài này chứng tỏ trình độ PGS TS của ta kém quá. Ông đã đọc nhiều tập trong Lênin toàn tập, nhưng ông quên một điều là muốn đánh giá tác phẩm thì phải xét bản thân tác giả và hoàn cảnh xã hội chứ. Điều này như một "công thức" trong việc phê bình, phân tích, nhận xét một tác phẩm. Hồng quân do ông Sáu Lênin (VI Lênin) lập ra để phục cho mục đích của ông ta thì ông ta phải đề ra khẩu hiệu trung thành với ông ta chứ, tức là trung thành với người lãnh đạo, còn phía Sa hoàng (tên gọi của Nga Hoàng) thì quân đội của nhà cầm quyền phải trung thành với người cầm quyền là lẽ dĩ nhiên. Ngay những binh lính đánh thuê ăn lương của ai thì phải trung thành với với ấy.
  Còn quân đội nhân dân của ta thì từ nhân dân mà ra, lương do thuế của người dân đóng góp thì phải trung thành với Tổ quốc là cái nôi của nhân dân, tức là phải đứng về phía chính nghĩa, đứng về phía quyền lợi của cộng đồng là nhan dân. Còn Đảng CS đề ra khẩu hiệu "Trung với Đảng" là điều vô lý, hiện nay cả nước chỉ có hơn 3,5 triệu đảng viên. Quân đội "trung với Đảng" là trung với hơn 3,5 triệu người (trong toàn bộ gần 90 triệu dân) hay sao?
  Cái nhà ông Hưởng này giữ chức vụ như thế để phuc vụ Đảng thì ông ta nói thế cũng chẳng lấy gì làm lạ, nhưng là thiếu hiểu biết, nói theo các nahf lý luận thì là sai học thuật. Mặt khác ông Sáu Lênin không phải là ông thánh, nói cái gì cũng đúng, nếu ông ta đúng thì đất nước do ông ta khởi nguồn đã chẳng đổ nhào sau 2/3 thế kỷ. Đảng đã biến quân đội nhân dân trước kia thành đội quân dânh thuê cho Liên xô, nay lại biến quân đội thành lũ tôi tớ phục vụ cho lợi ích của Đảng. Nhiều tướng tá đã giác ngộ điều này và đã lên tiếng phản đối Đảng (phe phái). Chính vì quân đội trung với Đảng nên quân đội mới đi đàn áp người dân chống lại sự bất công do Đảng tiến hành và ăn cướp đất của nhân dân. Sớm tỉnh ngộ đi PGS TS Hưởng ơi, nếu không thì mang tội với nhân dân trong đó có người thân của chính gia đình ông đấy.

  Mới đọc qua bài này thì thấy tác gải viết đúng, có lý luận, có dẫn chứng, thế nhưng đọc lại lượt nữa thì thấy tác giả viết sai, mà đay là sai ở nếp tư duy thiếu biện chứng. Tác giả không đặt vấn đề Hồng quân Liên xô trong bôí cành nước Nga nội chiến ở đầu thế kỷ XX. TRong cuộc nội chiến thì người lính ở phe nào phải trung thành với phe ấy và trong tát cả các cuộc tranh giành quyền lực thì đều tuân theo cái "định luật" vốn có từ xa xưa, đó là "được làm vua, thua làm giặc".

  Người lính (quân đội) nếu bỏ bộ quân phục ra thì họ là một con người, họ có chính kiến, dĩ nhiên họ theo đuổi cái chính kiến của mình cộng với kỷ luật của quân đội, người lĩnh xô viết (Hồng quân) cũng vậy thôi. Như vậy họ ở dưới trướng ông VI Lênin thì họ phải tuân theo sự chỉ huy của ông Sáu Lênin (VI Lênin), họ ở trong quân đội của Sa hoàng thì họ phải trung thành với Sa hoàng. Thời chiến là như thế, còn trong thời bình thì khác. Nếu theo quan điểm cứng nhắc của ông tác gải này thì quân đội Liên xô đã bắn vào người dân Liên xô vào năm cuối của thập niên 80 thế kỷ trước. Nền chính trị của Nga đầu thế kỷ XX khác xu thế chính trị Liên xô hồi cuối thế kỷ trước.
  Nay liên hệ đến tình hình nước ta, quân đội nước ta phải trung thành với Tổ quốc Việt Nam cũng giống như quân đội các nước kahcs phải trung thành với tổ quốc của họ, phải bảo vệ đấtn nước và nhân dân. Dù đảng này hay đảng khác lên nắm chính quyền thì quân đội cũng vẫn phải làm nhiệm vụ bảo vệ đất nước. Ở nước Mỹ hay nước nào khác có nhiều đảng phái thì quân đội do ai lập ra cũng phải để nhiệm vụ bảo vệ đất nước lên hàng đầu. Khốn nỗi nước ta độc đảng, lại do tuyên truyền và giáo dục nên người cầm súng cứ tưởng Đảng đồng nghĩa với Tổ quốc, nên dù Đảng có thối nát quân đội vẫn cứ phải trung thành với Đảng. Đay là một sai lầm lớn. Nay người dân đang có xu hướng (và đang đấu tranh) tách Đảng ra khỏi nhà nước, đây chính là một xu hướng thì chính trị tiến bộ và có mầu sắc dân chủ thì quân đội phải trung lập giữa các phe phái là đúng. Dù phe phái nào lên nắm chính quyền hay chính phủ không đảng phái thì vẫn phải nuôi quân đội để quân đội làm nhiệm vụ bẢo vệ Tổ quốc. Cho nên có thể đi đến kết luận là quân đội đứng ngoaì cuộc tranh chấp giữa các đảng phái chính trị, nói cách khác là quân đội phải trung lập, không được đàn áp phe phái nào (dĩ nhiên trừ phe phái phản động), không được vì quyền lợi của nhóm lợi ích nào.

  Ai bảo QĐ đứng ngoài chính trị ? Đừng nguỵ biện làm chi. Có một điều phổ quát mà cả thế giới đều đi theo, trừ một vài quốc gia do ĐCS toàn trị còn sót lại trên thế giới, là: QĐ của một quốc gia không thể do bất cứ một đảng phái nào nắm quyền, mà phải do chính quyền của nhân dân (trong đó có tất cả các thành phần dân cư, đảng phái) nắm, và thực hiện sứ mạng bảo vệ nhân dân, bảo vệ đất nước, chứ tuyệt đối không hề vì sự tồn tại của đảng phái nào hết. Chính quyền nhân dân đó tất nhiên do một đảng phái được lòng dân, được dân tín nhiệm và giao quyền lãnh đạo quốc gia trong một cuộc bầu cử phổ thông đầu phiếu (chứ không phải do một cuộc ảo thuật bầu cử).
  Ngay khi đất nước do một đảng phái nắm quyền cai trị thì về mặt lý, chân lý sáng quắc như ban ngày là : QĐ cũng phải thuộc chính quyền nắm chứ không thể do đảng cầm quyền nắm.
  Thế nhé, chào ông bạn PGS. TS giấy NGUYỄN MẠNH HƯỞNG nhé !