Thường trực BBT Lê Hồng Anh: Dân chủ tranh luận, mở đường cho cái mới

 • Bởi Admin
  29/08/2011
  11 phản hồi

  Nếu không có dân chủ trong thảo luận, tranh luận thì khoa học không thể phát triển - Thường trực Ban Bí thư nói trước Hội đồng Lý luận TƯ.

  Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng Lý luận TƯ nhiệm kỳ 2006 - 2010 diễn ra ngày 27/8 tại Hà Nội.

  Tổng kết 30 năm đổi mới

  Phát biểu tại đây, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đánh giá Hội đồng Lý luận TƯ nhiệm kỳ qua đã tập trung nghiên cứu, phát triển, làm rõ thêm một số vấn đề lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam trong những thập niên đầu thế kỷ XXI, làm rõ thêm một số vấn đề về Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, do Đảng cộng sản lãnh đạo...

  20110828071559_0.jpg

  Ông Lê Hồng Anh: Dân chủ trong tranh luận có ý nghĩa quan trọng với việc khắc phục những hiện tượng bảo thủ, trì trệ, giáo điều trong nghiên cứu khoa học, mở đường cho cái mới. Ảnh: CPV

  Điểm nổi bật là Hội đồng đã chú trọng hơn việc gắn kết lý luận với những vấn đề thiết thực, nóng bỏng của đời sống xã hội, nghiên cứu lý luận gắn với tổng kết thực tiễn; đã nhận thức và giải quyết sâu sắc hơn mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn...

  Hội đồng đã làm tốt hơn nhiệm vụ tập hợp, quy tụ trí tuệ của các chuyên gia, cán bộ nghiên cứu lý luận trong cả nước, qua đó tổng hợp và chuyển giao khá kịp thời những luận cứ khoa học mới và ý kiến đóng góp bổ ích phục vụ trực tiếp cho quá trình nghiên cứu, bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991; soạn thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 và các văn kiện khác trình Đại hội XI của Đảng...

  Về phương hướng hoạt động của Hội đồng Lý luận TƯ nhiệm kỳ 2011 - 2015, ông Lê Hồng Anh chỉ rõ, Hội đồng cần tiếp tục nghiên cứu sâu hơn những vấn đề lý luận - thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH trong những thập kỷ tới; cung cấp được hệ thống luận cứ khoa học mới phục vụ thiết thực cho mục tiêu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng XHCN, như văn kiện Đại hội XI của Đảng đã nêu. Cần phân tích sâu sắc và làm sáng tỏ thêm vấn đề định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường; những vấn đề nảy sinh trong quá trình đổi mới kinh tế.

  Tổ chức nghiên cứu lý luận - tổng kết thực tiễn thật sự sâu sắc và chủ động hơn nữa để góp phần bảo đảm thực hiện tốt 3 khâu đột phá chiến lược là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng cơ sở hạ tầng. Hội đồng cần làm tốt vai trò của mình trong việc tổng kết 30 năm đổi mới.

  Cung cấp luận cứ khoa học mới để sửa Hiến pháp

  Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, Hội đồng cần tổ chức thực hiện tốt nghiên cứu lý luận - thực tiễn về xây dựng Đảng cầm quyền trong phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; đặc biệt là làm rõ một số vấn đề cấp thiết nhất đang đặt ra phải tập trung giải quyết nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong tình hình mới; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

  Một nhiệm vụ quan trọng nữa của Hội đồng Lý luận TƯ nhiệm kỳ mới là tổ chức thực hiện tốt nghiên cứu lý luận - thực tiễn về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; cung cấp các luận cứ khoa học mới thật sự thiết thực và kịp thời để phục vụ trực tiếp cho việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992.

  Hội đồng cũng cần tổ chức thực hiện tốt nghiên cứu lý luận - thực tiễn về định hướng, quan điểm, giải pháp phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, về định hướng, quan điểm, giải pháp để giải quyết các vấn đề xã hội hiện nay, về định hướng, quan điểm, giải pháp để giải quyết những vấn đề về quốc phòng - an ninh - đối ngoại trong tình hình mới.

  Tổ chức tốt hơn, có hiệu quả thiết thực hơn việc trao đổi các vấn đề lý luận - thực tiễn với một số đảng cộng sản và đảng cầm quyền.

  Ông Lê Hồng Anh nhấn mạnh: Cần quan tâm hơn nữa việc tổng hợp, quy tụ chất xám của các chuyên gia và các nhà khoa học trong cả nước, bảo đảm góp phần cung cấp kịp thời hệ thống luận cứ khoa học mới thật sự có giá trị để phục vụ trực tiếp cho quá trình soạn thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng và một số nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI.

  Khắc phục trì trệ, giáo điều

  Thường trực Ban Bí thư cũng chỉ rõ: Đời sống xã hội đang đặt ra trước mắt chúng ta nhiều vấn đề cần phải nghiên cứu, tổng kết. Nghiên cứu khoa học về lý luận chính trị phải bám sát hoạt động thực tiễn xã hội...

  "Dân chủ trong thảo luận, tranh luận khoa học sẽ làm sáng tỏ nhiều vấn đề mà cuộc sống đang đặt ra. Nếu không có dân chủ trong thảo luận, tranh luận thì khoa học không thể phát triển. Vấn đề này có ý nghĩa quan trọng đối với việc khắc phục những hiện tượng bảo thủ, trì trệ, giáo điều trong nghiên cứu khoa học, đồng thời, mở đường cho cái mới, cái tiến bộ ngày càng phát triển", ông Lê Hồng Anh nói.

  25 năm đổi mới đã cho chúng ta thấy một vấn đề rất quan trọng là thông qua dân chủ bàn bạc, hội thảo, tọa đàm, khảo sát thực tế, nhiều vấn đề mới về lý luận đã được phát hiện và tổng kết, trong đó, có tổng kết 20 năm đổi mới và phát triển ở Việt Nam do Hội đồng Lý luận TƯ thực hiện.

  Thường trực Ban Bí thư bày tỏ tin tưởng, với tổ chức mới, lực lượng mới, Hội đồng sẽ làm được nhiều việc, thực hiện tốt chức năng tư vấn, tham mưu, giúp cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xử lý những vấn đề lý luận - thực tiễn đang đặt ra đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

  H.Anh
  Vietnamnet

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  11 phản hồi

  "Có người còn đi so sánh mặt người khác với thịt hun khói." Nghe mắc cười quá cỡ.

  Em đây không dám so sánh ai với chi chi đâu, nhưng nghe anh Út nói "lý luận" thì không nín cười được. Nếu ai ở Vĩnh Thuận quê tôi thì ai cũng biết dân ở đây có nghe từ đó bao giờ. Xị đế, ba con khô sặt xách cây AK-47 đi vòng vòng là hình ảnh quen thuộc của anh Út, có ai mơ một ngày anh Út dùng những từ "vĩ đại" như hôm nay!

  Mới lên chức cũng phải có cái gì đó 'mới' chớ.
  Còn chiêu 'mở ra để túm tất cả chúng mày vào' thì xưa rồi diễm ơi!

  [quote=Whitebear1981]Tôi cảm thấy thất vọng về dân trí của các thành viên ở Dân Luận này, nếu có giỏi thì chiến thắng bằng luận điểm chứ không phải quay ra chửi bới một cách rất vô văn hóa. Có người còn đi so sánh mặt người khác với thịt hun khói.

  Với những người có tầm dân trí thấp như thế, không cần thiết phải dân chủ, bởi cái dân chủ trong não của họ chỉ là tự do chửi bới trên tinh thần vu khống vô văn hóa mà thôi.[/quote]

  Vậy thì bác phải vui chứ sao lại thất vọng. Như thế thì chế độ cộng sản ta mới quang vinh muôn năm được chứ. Tôi mà là mấy bác tôi sẽ tăng cường một đội quân elite gồm toàn nghiên cứu sinh tiến sĩ ngày nào cũng vào chửi bới vô văn hóa để khẳng định: Elite mà còn như thế, dân chủ là loạn ngay.

  [quote=Admin]Ông Lê Hồng Anh nói về dân chủ trong thảo luận, tranh luận khoa học??? Tôi có nghe nhầm không đây???[/quote]

  Hì hì. Bác Admin mới đọc qua chứ nghe hồi nào? Không chừng khi chuyển từ lời nói sang bài viết, cậu đánh máy lại gõ nhầm.

  Tôi cảm thấy thất vọng về dân trí của các thành viên ở Dân Luận này, nếu có giỏi thì chiến thắng bằng luận điểm chứ không phải quay ra chửi bới một cách rất vô văn hóa. Có người còn đi so sánh mặt người khác với thịt hun khói.

  Với những người có tầm dân trí thấp như thế, không cần thiết phải dân chủ, bởi cái dân chủ trong não của họ chỉ là tự do chửi bới trên tinh thần vu khống vô văn hóa mà thôi.

  Ô coi bộ mặt của Lê Hồng Anh có phần văn minh hơn trước. Hắn phải đổi giọng để nói chuyện văn minh chứ. Một bọn tâm thần hoang tưởng, hắn cứ tưởng ai cũng tin hắn nói, thế mới chán. Người ta cần hành động và kết quả. Không ai cần hắn phét lác

  Trước đây khoảng 6 tháng, Gaddafi khi được truyền hình quốc tế phỏng vấn việc người dân vùng lên đá đít hắn, đã hoang tưởng gào lên : they love me

  Đồng chí Lê Hồng Anh mà nói chuyện "dân chủ trong tranh luận khoa học" thì cũng tựa như đồng chí Đỗ Mười trước đây nói chuyện "đổi mới kinh tế theo hướng thị trường".

  Người cộng sản VN có một thủ thuật : muốn đối mới một vấn đề gì một cách thật chắc chắn, không "chệch hướng", thì cứ giao vấn đề đó cho người chống đổi mới trong lĩnh vực đó.

  Trước đây, để bảo đảm đổi mới kinh tế theo hướng thị trường hóa nhưng không lệch sang chủ nghĩa tư bản, Đảng giao nhiệm vụ cho đ/c Đỗ Mười - người nổi tiếng về cải tạo công thương nghiệp. Nay cần phải đổi mới chính trị, để bảo đảm không lệch sang hướng dân chủ tư sản, Đảng bèn giao nhiệm vụ cho đ/c Lê Hồng Anh - người nổi tiếng về các vụ án "điều 88" (hai còng số 8).

  Giao cho công an nhiệm vụ đổi mới chính trị là cực kỳ sáng suốt rồi! Làm sao có thể chệch hướng được?

  Dân chủ gì thì cũng trong phạm vi một nhúm người (Bộ Chính trị và TW Đảng) các ngài với nhau thôi, chứ không có cho người ngoài, "dân ngu khu đen" tham gia đâu. Đừng có mơ chuyện dân chủ thật sự ở đây.

  Các đồng chí lý luận, làm rõ hay vứt bỏ cái gì thì cũng làm ơn nhanh nhanh một chút kẻo không kịp. Tội ác đầy đường, trộm cướp nổi như ong. Từ xưa đến nay đó luôn là dấu hiệu chẳng lành. Rồi dân gian lại kháo nhau các hiện tượng mặt trời liên tục có quầng, sao băng rớt, đất nứt, Hồ cạn, Đồng khô, bùn thối phun trào khắp nơi, cây đa Tân Trào mục rỗng... Nguy lắm rồi đó.