Dân sẽ được biết các thông tin về quy hoạch, tài chính

 • Bởi tqvn2004
  01/07/2009
  0 phản hồi

  Theo dự thảo lần thứ nhất của Luật Tiếp cận thông tin đang được lấy ý kiến người dân, hầu hết các thông tin đều được công khai, chỉ trừ thông tin bí mật nhà nước, cá nhân và bí mật kinh doanh.

  Công khai quy hoạch đất đai

  Người dân có quyền đến các cơ quan để hỏi thông tin về quy hoạch, giải phóng mặt bằng.
  Dự thảo luật đưa ra danh mục những thông tin bắt buộc phải công bố công khai rộng rãi cho mọi người dân được biết. Đó là tình hình quản lý, sử dụng ngân sách, báo cáo chi tiêu tài chính, kiểm toán, các chiến lược, chính sách, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, địa phương, ngành.

  Đặc biệt là thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng cũng như thông tin về các dự án đầu tư công bao gồm tổng ngân sách dự án, ngân sách cho thời hạn tương ứng, tiến độ và tình hình thực hiện...

  Thông tin về sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ có tác động tiêu cực đến sức khoẻ, môi trường; thông tin về thanh tra, kiểm tra, giám sát việc bảo vệ môi trường, sức khỏe cộng đồng, an toàn thực phẩm, an toàn lao động cũng phải được thông báo rộng rãi.

  Các cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin sẽ phải công khai địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử để người dân tiện liên hệ.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi