Ý chí và hành động của người dân quyết định sự thay đổi của xã hội Việt Nam