Xã hội dân sự là một nhân tố cần thiết để phát triển xã hội