"Tất cả mọi người đều có tâm huyết là anh Thức phải sống"