Nhà báo và vai trò phản biện làm xoay chuyển xã hội.