"Người vì đất nước mà tuyệt thực đến chết thì thật kinh khủng"