Ngư dân Việt Nam sống chết mặc bay, đón ngư dân Trung Quốc như tổng thống