Mấy tháng gần đây tình hình nhân quyền ở Việt Nam ngày càng xấu đi