Kết thuc hội nghị 13, vấn đề nhân sự vẫn còn gây cấn