Hiện tình Đảng Cộng sản và phong trào đấu tranh dân chủ