Ghi Âm: CA đánh đổ máu những người tuyệt thực tại Nha Trang