Công an ngăn cản buổi tọa đàm “Obama đến Việt Nam”: